Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Ⰳⰰⰴⱜ, ⰳⰾⰰⱄⱜ, ⰳⰾⱆⱈⱜ, ⰳⱁⱃⰰ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́, ⰳⱃⰰⰴⱜ, ⰳⱃⱁⰱⱜ, ⰳⱆⱄⰾⰻ, ⰳⱆⱄⱑ̇ⱀⰻⱌⰰ, ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ.

Ⱈⰲⰰⰾⰰ, Ⱈⰵⱃⱁⰲⰻⱞⱜ, ⱈⰾⰰⰴⱜ, ⱈⱁⰴⰻⱅⰻ, ⱈⱃⰰⰱⱃⱜ, ⱈⱃⰰⱞⱜ, Ⱈⱃⰻⱄⱅⱁⱄⱜ, ⱈⱃⱁⱞⱜ.

Ⱍⰰⱎⰰ, ⱍⰰⱄⱁⱄⰾⱁⰲⱜ, ⱍⰵⰴⱁ, ⱍⰵⰾⱁ, ⱍⰵⰾⱑⰴⱜ́, ⱍⰵⱅⱜⰻⱃⰻⰵ, ⱍⰻⱄⱅⱁⱅⰰ, ⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰽⱜ, ⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰽⱁⰾⱓⰱⰻⰵ, ⱍⱃⱑ̇ⰲⱁ.

Ⰶⰰⰾⱁⰲⰰⱀⰻⰵ, ⰶⰵⰸⰾⱜ, ⰶⰵⰾⰰⱀⰻⰵ, ⰶⰵⰾⱑ̇ⰸⱁ, ⰶⰵⱅⰲⰰ, ⰶⰵⱄⱅⱁⰽⱁⱄⱅⱜ́, ⰶⰵⱄⱅⱁⱄⱃⱜ́ⰴⰻⰵ, ⰶⰻⰲⱁⱅⱜ, ⰶⰻⰲⱁⱅⰲⱁⱃⱜ́ⱌⱜ́, ⰶⱃⱑ̇ⰱⱜ.

Ⰼⰵⰴⱜ́ⱄⰻⱞⰰⱀⰻ, Ⰼⰵⱀⰻⱄⰰⱃⰵⱅⱜ, Ⰼⰵⱁⱃⰼⰻⰻ̆, Ⰼⰵⱃⰲⰰⱄⰻⰻ̆, Ⰼⰻⰾⰱⰵⱃⱅⱜ, ⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⱜ, ⰵⰲⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰻⰵ, Ⰵⰼⰻⰴⰻⰻ̆, Ⰵⰼⱆⱃⱜ́ⱅⱜ, Ⱃⰵⱞⰻⰼⰻⰻ̆.

Ⱎⰵⱄⱅⱜ́, ⱎⰻⰱⰰ, ⱎⰻⱂⱜⰽⱜ, ⱎⰻⱃⰻⱀⰰ, ⱎⰻⱃⱁⰽⱜ, ⱎⰻⱅⰻ, ⱎⱆⱞⱜ.

Ⰽⱃⰰⰻ̆, ⱁⰱⱜⰻⱍⰰⰻ̆, ⱃⰰⰻ̆; Ⰳⱃⰻⰳⱁⱃⰻⰻ̆, Ⰻⰳⰴⰰⱅⰻⰻ̆, Ⱞⰵⱅⱁⰴⰻⰻ̆; ⰱⱁⰻ̆, ⱂⱁⰽⱁⰻ̆, ⱞⱁⰻ̆, ⱅⰲⱁⰻ̆, ⱄⰲⱁⰻ̆; ⰲⰵⰾⰻⰽⱜⰻⰻ̆, ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆, ⰴⱁⰱⱃⱜⰻⰻ̆; ⰸⰾⱁⰴⱑ̇ⰻ̆, ⱁⰾⱑⰻ̆, ⰻⰵⱃⱑ̇ⰻ̆, ⰰⱃⱜⱈⰻⰵⱃⱑ̇ⰻ̆, Ⱞⱁⰻⱄⱑ̇ⰻ̆, Ⰻⱓⰴⱑ̇ⰻ̆; ⰴⰰⱃⱆⰻ̆, ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆, ⰸⰴⱃⰰⰲⱜⱄⱅⰲⱆⰻ̆, ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⱆⰻ̆.

Ⱌⰰⱃⱜ́, ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⰻⰵ, ⱌⰰⱃⱜ́ⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱅⰻ,