Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Ⱅⰰⰻ̆ⱀⰰ, ⱅⰲⱁⱃⱜ́ⱌⱜ́, ⱅⰻⱈⱁⱄⱅⱜ́, ⱅⱁⱍⰻⰾⱁ, ⱅⱃⰰⰲⰰ, ⱅⱃⱆⰱⰰ, ⱅⱃⱆⰴⱜ, ⱅⱃⱆⱄⱜ, ⱅⱆⰳⰰ, ⱅⱑ̇ⰾⱁ.

Ⰴⰰⰲⰻⰴⱜ, ⰴⰰⱃⱜ, ⰴⰵⱄⱜ́ⱀⰻⱌⰰ, ⰴⰻⰽⰰ, ⰴⰾⰰⱀⱜ, ⰴⱁⰱⱃⱁⱅⰰ, ⰴⱁⱞⱜ, ⰴⱆⰱⱃⰰⰲⰰ, ⰴⱃⱑ̇ⰲⱁ, ⰴⱑ̇ⰲⰰ.

Ⱂⰰⱞⰵⱅⱜ́, ⱂⰵⱃⱁ, ⱂⰻⱄⱞⱁ, ⱂⰾⰰⱞⰵⱀⱜ́, ⱂⱁⰽⱁⱃⰰ, ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⰰ, ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱜ, ⱂⱆⱅⱜ́, ⱂⱆⱍⰻⱀⰰ, ⱂⱑ̇ⱄⱀⱜ́.

Ⰱⱁⰳⱜ, ⰱⱁⰳⰰⱅⱜ, Ⰱⱁⰳⱁⱃⱁⰴⰻⱌⰰ, ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰵ, ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⱑ̇ⱅⱜ́, ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⱜ, ⰱⱁⰾⱑ̇ⰸⱀⱜ́, ⰱⱃⰰⱅⱜ, ⰱⱃⱑ̇ⱞⰵ, ⰱⱑ̇ⰾⱁⱄⱅⱜ́.

Ⱞⰰⱅⰻ, ⱞⰰⱄⰾⰻⱀⰰ, ⱞⰵⰴⱜ, ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⱜ́, Ⱞⰻⱈⰰⰻ̆ⰾⱜ, ⱞⰾⱑ̇ⰽⱁ, ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱜ́, ⱞⱁⱃⰵ, ⱞⱆⰴⱃⱁⱄⱅⱜ́, ⱞⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱜ.

Ⰲⰵⱄⰾⱁ, ⰲⰵⱍⰵⱃⰰ, ⰲⰻⱀⱁ, ⰲⰾⰰⱄⱅⱜ́, ⰲⱁⰴⰰ, ⰲⱁⰾⱜ, ⰲⱁⰾⱑ, ⰲⱃⰰⱅⰰ, ⰲⱃⰵⱅⰵⱀⱁ, ⰲⱑ̇ⱅⱃⱜ.

Ⱇⰰⱃⰰⱁⱀⱜ, Ⱇⰰⱃⰻⱄⱑ̇ⰻ̆, Ⱇⰻⰾⰻⱂⱜ, ⱇⰻⱀⰻⰽⱜ, Ⱇⱃⰰⱀⱜ́ⱍⰻⱄⰽⱜ, Ⰵⱇⰵⱄⱜ, ⱇⰻⰾⱁⱄⱁⱇⱜ, Ⰻⱁⱄⰰⱇⰰⱅⱜ, Ⰻⱁⱄⰻⱇ, Ⱄⰵⱃⰰⱇⰻⱞⱜ.

Ⰽⰰⰴⰻⰾⱁ, ⰽⰰⱞⰵⱀⱜ, ⰽⰰⱂⰾⱑ, ⰽⰲⰰⱄⱜ, ⰽⰾⰰⱄⱜ, ⰽⱁⰾⱑ̇ⱀⱁ, ⰽⱁⱃⰰ, ⰽⱃⰰⱄⱁⱅⰰ, ⰽⱃⱑ̇ⱂⱁⱄⱅⱜ́, Ⰽⱆⱃⰻⰾⱜ.