Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/44

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Ⱀⰰⱂⰻ̅ⱄⰰⱀⰰ ⰻⰸⱜⱑⰲⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ
Ⰽⱀⰻⰳⰰ, ⰲⱜ ⱀⰵⰻ̆ⰶⰵ ⱄⰰⰴⱃⱜⰶⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ,
Ⰲⱜ́ⱄⰵ, ⱁ ⱀⰵⱞⱜ́ⰶⰵ ⱞⰻⱃⱜ ⱄⱆⰴⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Ⱄⱆⰴⰵⰻ̆ ⱆⰱⱁ ⰲⱜⱀⰵⰳⰴⰰ ⱄⰵⰴⰵⱅⱜ́,
Ⱍⱜ́ⱅⱁ ⱅⰰⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ, ⱑⰲⱜ́ⱀⱁ ⰱⱆⰴⰵⱅⱜ́:
Ⱀⰵⱁⱅⱜⱞⱜ́ⱋⰵⱀⱁ ⱀⰻⱍⱜ́ⱅⱁ ⱁⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱜ́.

Ⱞⰻⱀⱁⱓ ⰱⱑ̇ⰴⱜ́ⱀⱜⰻⱞⱜ́ ⱍⱜ́ⱅⱁ ⱃⰵⱍⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ?
Ⰽⱜⱅⱁ ⰸⰰⱄⱅⱆⱂⱜ́ⱀⰻⰽⱜ ⱂⱃⰻⰲⱁⰾⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ?
Ⰽⱁⰳⰴⰰ ⰵⰴⰲⰰ ⱂⱃⰰⰲⱜ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Ⱌⰰⱃⱓ ⱄⱅⱃⰰⱎⱜ́ⱀⱜⰻ ⰲⰵⰾⰻⰽⱁⱄⱅⰻ,
Ⱅⱆⱀⰵ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⰻ̆ ⱂⱃⱁⱄⱅⰻⰲⱜ ⰷⱜⰾⱁⱄⱅⰻ,
Ⱄⱜⱂⰰⱄⰻ ⱞⰵⱀⰵ ⱅⱁⰽⱜ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⰻ.

Ⰱⰾⰰⰳⱜ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰵ, ⱅⱜⰻ ⱂⱁⱞⱜ́ⱀⰻⱎⰻ,
Ⱑⰽⱁ ⰸⰰ ⱞⰵ ⱂⰾⱜⱅⱜ́ ⱀⱁⱄⰻⱎⰻ
Ⰲⱜ ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⱞⰵ ⱁⱀⱜ ⰴⰰ ⱀⰵ ⰸⰳⱆⰱⰻⱎⰻ.

Ⱅⱃⱆⰴⰰⱀⱜ, ⰻⱋⰵ ⱞⰵ, ⱄⱑ̇ⰴⱑⱎⰵ,
Ⰻⱄⰽⱆⱂⰾⱑⰵ, ⰽⱃⱜⱄⱅⱜ ⱅⱃⱜⱂⱑⱎⰵ:
Ⱅⱁⰾⰻⰽⱜ ⰲⱜ ⱄⱆⰵ ⱅⱃⱆⰴⱜ ⱀⰵ ⰱⱑⱎⰵ.

Ⱄⱆⰴⰻⱅⰵⰾⱓⱂⱃⰰⰲⱜ ⱞⱜ́ⱍⰵⱀⰻⱑ,
Ⱂⱁⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⰴⰰⱃⱜ ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰵⱀⰻⱑ
Ⱂⱃⱑ̇ⰶⰴⰵ ⰴⱜ́ⱀⰵ ⰸⰰⰴⱆⰶⰴⰵⱀⰻⱑ.

Ⰲⰰⰸⰴⱜⰻⱈⰰⱓ ⰻⱄⱂⰾⱜⱀⱜ́ ⰷⱜⰾⱁⱄⱅⰻ:
Ⰸⱃⰰⰽⱜ ⱞⱁⰻ̆ ⰲⰵⱀⰵⱅⱜ́ ⱁⱅⱜ ⰶⰰⰾⱁⱄⱅⰻ:
Ⱞⱁⰾⰵⱋⱆⱞⱆ, Ⰱⱁⰶⰵ ⱂⱃⱁⱄⱅⰻ.