Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/43

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱆ ⱞⱁⱓ, ⰽⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰲⱜ́ⱄⰰⰽⰰ ⱂⰾⱜⱅⱜ́ ⱂⱃⰻⰻⰴⰵⱅⱜ́.

Ⱂⱁⰽⱁⰻ̆ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⰻⱞⱜ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ: ⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰻⱅⱜ́ ⰻⱞⱜ.

Za Poslanicom:

Ⰲⱜ ⱂⰰⱞⰵⱅⱜ́ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱆⱓ ⰱⱆⰴⰵⱅⱜ́ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱜ́ⱀⰻⰽⱜ: ⱁⱅⱜ ⱄⰾⱆⰳⰰ ⰷⱜⰾⰰ ⱀⰵ ⱆⰱⱁⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Ⱁⱅⱜⱃⱑ̇ⱎⰻ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⰴⱆⱎⰵ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⰲⱑ̇ⱃⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ ⱆⱞⱃⱜⱎⰻⱈⱜ ⱁⱅⱜ ⰲⱜ́ⱄⰰⰽⱁⰵ ⱆⰸⱜⰻ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱁⰲⱜ. Ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⰴⰰⱅⰻⱓ ⱅⰲⱁⰵⱓ ⰻⱞⱜ ⱂⱁⱞⰰⰳⰰⱓⱋⰵⱓ ⱄⱜⱂⱁⰴⱁⰱⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ ⱆⰱⱑ̇ⰶⰰⱅⰻ ⱄⱆⰴⰻ ⱁⱅⱜⱞⱜ́ⱋⰵⱀⰻⱑ ⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰰ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⰰⰳⱁ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱜⱄⱅⰲⰻⱑ ⱆⰶⰻⱅⰻ.

Poslidnica:

Ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⰳⱀⱑ̇ⰲⰰ, ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⱁⱀⱜ, ⰻⱄⰽⱃⱁⱓ
Ⱃⰰⰸⱁⱃⰻⱅⱜ́ ⰲⱑ̇ⰽⱜ ⱁⰳⱀⰵⱀⱁⱓ,
Ⱄⱜⰲⱑ̇ⰴⱑ̇ Ⰴⰲⰻⰴⱜ ⱄⱜ Ⱄⰻⰱⰻⰾⱁⱓ.

Ⰽⱁⰾⰻⰽⱜ ⱅⱃⰵⱂⰵⱅⱜ ⱈⱁⱋⰵⱅⱜ́ ⰱⱜⰻⱅⰻ,
Ⰽⱜⰳⰴⰰ Ⱄⱆⰴⱜ́ⱌⰻ ⰻⱞⰰⱅⱜ́ ⱂⱃⰻⰻⱅⰻ,
Ⰲⱜ́ⱄⰰ ⰶⰵⱄⱅⱁⰽⰰ ⱃⰰⱄⱆⰴⰻⱅⰻ!

Ⰴⱃⱆⰳⰰ ⰴⰻⰲⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰸⰲⱆⰽⱜ ⰻⱄⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱜ́,
Ⰻⰸⱜ ⰳⱃⱁⰱⱜ ⱞⱃⱜⱅⰲⱜⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵ ⰲⱜⰸⰱⱆⰴⰻⱅⱜ́,
Ⰻ ⱂⱃⱑ̇ⰴⱜ ⱂⱃⱑ̇ⱄⱅⱁⰾⱜ ⰻⱈⱜ ⱂⱃⰻⱀⱆⰴⰻⱅⱜ́.

Ⱄⱜ ⰵⱄⱅⰵⱄⱅⰲⱁⱞⱜ́ ⱄⰵ ⱄⱜⱞⱃⱜⱅⱜ́ ⱆⰶⰰⱄⱀⰵⱅⱜ́,
Ⰲⱜⱀⰵⰳⰴⰰ ⰲⱜⱄⰽⱁⱃⱑ̇ ⱅⰲⰰⱃⱜ́ ⰲⱜⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱜ́,
Ⰴⰰ ⱄⱆⰴⰵⱋⱆ ⱁⱅⱜⰲⱑ̇ⱋⰰⰵⱅⱜ́.