Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/45

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Ⰻⰶⰵ Ⱞⰰⱃⰻⱓ ⱃⰰⰸⱃⱑ̇ⱎⰰⰲⱜⰻⰻ̆,
Ⱃⰰⰸⰱⱁⰻ̆ⱀⰻⰽⰰ ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰰⰲⱜⰻⰻ̆,
Ⱞⰻⱀⱑ̇ ⱀⰰⰴⰵⰶⰴⱆ ⰵⱄⰻ ⰴⰰⰲⱜⰻⰻ̆.

Ⱀⱑ̇ⱞⱜ́ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱜ ⰰⰸⱜ ⱞⱁⰾⰻⱅⰻ:
Ⰱⰾⰰⰳⱜ ⰻⰸⰲⱁⰾⰻ ⱄⰰⱅⰲⱁⱃⱃⰻⱅⰻ.
Ⰴⰰ ⱞⱜⱀⱑ̇ ⱁⰳⱀⰵⱞⱜ́ ⱀⰵ ⰸⰳⱁⱃⱑ̇ⱅⰻ.

Ⱄⰰ ⱁⱅⱜ́ⱌⰰⱞⰻ ⱞⱑ̇ⱄⱅⱁ ⱄⱜⱂⱃⰰⰲⰻ,
Ⰻ ⱁⱅⱜ ⰽⱁⰸⰾⰻⱋⱜ́ ⱞⰵ ⱁⱅⱜⱄⱅⰰⰲⰻ,
Ⱁ ⰴⰵⱄⱜ́ⱀⱆⱓ ⱅⰵⰱⰵ ⱄⱅⰰⰲⰻ.

Ⱂⱃⱁⰽⰾⰵⱅⱜⰻⱞⱜ ⰶⰵ ⱁⱅⱜⰾⱆⱍⰵⱀⱜⰻⱞⱜ.
Ⰲⱜ ⱂⰾⰰⱞⰵⱀⱜ́ ⰶⰵⱄⱅⱁⰽⱜ ⰸⰰⱅⱁⱍⰵⱀⱜⰻⱞⱜ,
Ⰸⱁⰲⰻ ⱞⰵ ⰽⱜ ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰵⱀⱜⰻⱞⱜ.

Ⱞⱁⰾⱓ ⱅⰻ ⱄⰵ ⱂⱃⰻⰽⰾⱁⱀⰵⱀⱁ,
Ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰵ ⰲⱜ ⱂⰵⱂⰵⰾⱜ ⱄⰰⰽⱃⱆⱎⰵⱀⱁ,
Ⰱⰾⱓⰴⰻ ⰽⱁⱀⱌⱜ́ ⱞⱁⰻ̆ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱁ.

Ⱂⰾⰰⱍⰵⱅⱜ́ⱀⱆ ⰴⱜ́ⱀⰵⰲⰻ ⱁⱀⱁⱞⱆ,
Ⰲⰰ ⱀⱜ́ⰶⰵ ⱀⰰ ⱄⱆⰴⱜ ⱂⱁⰲⰻⱀⱜ́ⱀⱁⱞⱆ
Ⰲⰰⱄⰽⱃⱜⱄⱀⱆⱅⰻ· Ⱁⰲⱁⰳⱁ ⰶⰵ

Ⱂⱃⱁⱄⱅⰻ ⱆⰱⱁ ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ Ⰱⱁⰶⰵ,
Ⰱⰾⰰⰳⱜ Ⰺⰻⱄⱆⱄⰵ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ,
Ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⰻⱞⱜ ⱂⱁⰽⱁⰻ̆. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Na Prikazanju.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ Ⰻⰻⱄⱆⱄⰵ Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ, Ⱌⰰⱃⱓ ⱄⰾⰰⰲⱜⰻ, ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⰴⱆⱎⰵ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⰲⱑ̇ⱃⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ ⱆⱞⱃⱜⱎⰻⱈⱜ ⱁⱅⱜ