Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/18

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

4. Trojičina pohvala.

Ⱄⰾⰰⰲⰰ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ, ⰻ Ⱄⱜⰻⱀⱆ, ⰻ Ⰴⱆⱈⱆ Ⱄⰲⰵⱅⱆⱞⱆ: Ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰱⱑ̇ ⰻⱄⰽⱁⱀⰻ, ⰻ ⱀⱜⰻⱀⱑ̇, ⰻ ⱂⱃⰻⱄⱜ́ⱀⱁ, ⰻ ⰲⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱜⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱁⰲⱜ. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

5. Psalam 50.

Ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱞⰵ Ⰱⱁⰶⰵ: * ⱂⱁ ⰲⰵⰾⰻⱌⱑ̇ⰻ̇ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⰻ ⱅⰲⱁⰵⰻ̆.

Ⰻ ⱂⱁ ⱞⱜⱀⱁⰶⱜ́ⱄⱅⰲⱆ ⱋⰵⰴⱃⱁⱅⱜ ⱅⰲⱁⰻⱈⱜ: * ⱁⱌⱑ̇ⱄⱅⰻ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰵ ⱞⱁⰵ·

Ⱀⰰⱈⱂⰰⱍⰵ ⱁⱞⱜⰻⰻ̆ ⱞⰵ ⱁⱅⱜ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⱑ ⱞⱁⰵⰳⱁ: * ⰻ ⱁⱅⱜ ⰳⱃⱑ̇ⱈⰰ ⱞⱁⰵⰳⱁ ⱁⱍⰻⱄⱅⰻ ⱞⰵ.

Ⱑⰽⱁ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰵ ⱞⱁⰵ ⰰⰸⱜ ⰸⱀⰰⱓ; * ⰻ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ ⱞⱁⰻ̆ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱆ ⱞⱜⱀⱑ̇ ⰵⱄⱅⱜ́ ⰲⱜⰻⱀⱆ.

Ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰵⰴⰻⱀⱁⱞⱆ ⱄⱜⰳⱃⱑ̇ⱎⰻⱈⱜ, ⰻ ⰾⱆⰽⰰⰲⱁⰵ ⱂⱃⱑ̇ⰴⱜ ⱅⱁⰱⱁⱓ ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱜ: * ⱑⰽⱁ ⰴⰰ ⱁⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⰻⱎⰻ ⱄⰵ ⰲⱜ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵⱈⱜ ⱅⰲⱁⰻⱈⱜ ⱁ ⱂⱁⰱⱑ̇ⰴⰻⱎⰻ ⰲⱜⱀⰵⰳⰴⰰ ⱄⱆⰴⰻⱅⰻ ⱅⰻ.

Ⱄⰵ ⰱⱁ ⰲⱜ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰻⱈⱜ ⰸⰰⱍⰵⱅⱜ ⰵⱄⱞⱜ́: * ⰻ ⰲⱜ ⰳⱃⱑ̇ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⰸⰰⱍⰵⱅⱜ ⱞⰵ ⱞⰰⱅⰻ ⱞⱁⱑ.

Ⱄⰵ ⰱⱁ ⰻⱄⱅⰻⱀⱆ ⰲⱜⰸⰾⱓⰱⰻⰾⱜ ⰵⱄⰻ: * ⰱⰵⰸⱜⰲⱑ̇ⱄⱅⱜ́ⱀⰰ, ⰻ ⱅⰰⰻⱀⰰ ⱂⱃⱑ̇ⱞⱆⰴⱃⱁⱄⱅⰻ ⱅⰲⱁⰵⰵ ⱑⰲⰻⰾⱜ ⱞⰻ ⰵⱄⰻ.

Ⱁⰽⱃⱁⱂⰻⱎⰻ ⱞⰵ ⰻⱄⱁⱂⱁⱞⱜ́, ⰻ ⱁⱌⱑ̇ⱋⱆ ⱄⰵ: * ⱁⱞⱜⰻⰵⱎⰻ ⱞⰵ, ⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⱄⱀⱑ̇ⰳⰰ ⱆⱂⱑ̇ⰾⱓ ⱄⰵ.

Ⱄⰾⱆⰳⱜ ⱞⱁⰵⱞⱆ ⰴⰰⱄⰻ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱜ́ ⰻ ⰲⰵⱄⰵⰾⰻⰵ: * ⰻ ⰲⱜⰸⱃⰰⰴⱆⱓⱅⱜ́ ⱄⰵ ⰽⱁⱄⱅⰻ ⱄⱜⱞⱑ̇ⱃⱜⱀⰻⰵ.