Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/19

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Ⱁⱅⱜⰲⱃⰰⱅⰻ ⰾⰻⱌⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⱁⱅⱜ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ ⱞⱁⰻⱈⱜ: * ⰻ ⰲⱜ́ⱄⰰ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⱑ ⱞⱁⱑ ⱁⱌⱑ̇ⱄⱅⰻ.

Ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰵ ⱍⰻⱄⱅⱁ ⱄⱜⰸⰻⰶⰴⰻ ⰲⱜ ⱞⱜⱀⱑ̇ Ⰱⱁⰶⰵ: *ⰻ ⰴⱆⱈⱜ ⱂⱃⰰⰲⱜⰻⰻ̆ ⱁⰱⱜⱀⱁⰲⰻ ⰲⱜ ⱆⱅⱃⱁⰱⱑ̇ ⱞⱁⰵⰻ̆.

Ⱀⰵ ⱁⱅⱜⰲⱃⱜⰸⰻ ⱞⰵⱀⰵ ⱁⱅⱜ ⰾⰻⱌⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ: * ⰻ ⰴⱆⱈⰰ ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱀⰵ ⱁⱅⰻⱞⰻ ⱁⱅⱜ ⱞⰵⱀⰵ.

Ⰲⱜⰸⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⱞⰻ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱜ́ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⱑ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ: * ⰻ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⰲⰾⰰⰳⱜⰻⱍⱜ́ⱀⱜⰻⱞⱜ́ ⱁⱅⰲⱃⱜⰴⰻ ⱞⰵ.

Ⱀⰰⱆⱍⰻ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⱜⰻⰵ ⱂⱆⱅⰵⱞⱜ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ: * ⰻ ⱀⰵⱍⱜ́ⱄⱅⰻⰲⰻⰻ ⰽⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⱁⰱⱃⰰⱅⰻⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⱞⰵ ⱁⱅⱜ ⰽⱃⱜⰲⰻⰻ̆, Ⰱⱁⰶⰵ, Ⰱⱁⰶⰵ ⱄⱜⱂⰰⱄⰵⱀⰻⱑ ⱞⱁⰵⰳⱁ: * ⰻ ⰲⱜⰸⰱⱃⰰⰴⱆⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ ⰵⰸⱜⰻⰽⱜ ⱞⱁⰻ̆ ⱁ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱑ̇ ⱅⰲⱁⰵⰻ̆.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱆⱄⱅⱜ́ⱀⱑ̇ ⱞⱁⰻ ⱁⱅⱜⱃⱜⰸⰰⰵⱎⰻ: * ⰻ ⱆⱄⱅⰰ ⱞⱁⱑ ⰲⱜⰸⰲⱑ̇ⱄⱅⰵⱅⱜ ⱈⰲⱑⰾⱑ ⱅⰲⱁⱓ.

Ⱑⰽⱁ ⰰⱋⰵ ⰱⱜⰻ ⰲⱜⱄⰵⱄⱜⰶⰵⰶⰵⱀⰻⰻ̆ ⰶⱃⱜⱅⰲⱜⰻ, ⰴⰰⰾⱜ ⰱⱜⰻⱈⱜ ⱆⰱⱁ: * ⰲⱜ́ⱄⰵⱄⱜⰶⰵⰶⰵⱀⰻⰻ̆ ⱀⰵ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰻⱎⰻ.

Ⰶⱃⱜⱅⰲⰰ Ⰱⱁⰳⱆ ⰴⱆⱈⱜ ⱄⱜⰽⱃⱆⱎⰵⱀⱜ; * ⱄⱃⱜⰴⱜ́ⱌⰰ ⱄⱜⰽⱃⱜⱍⰵⱀⰰ ⰻ ⱄⱜⱞⱑ̇ⱃⰵⱀⰰ Ⰱⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱆⱀⰻⱍⰻⰶⰻⱎⰻ.

Ⱆⰱⰾⰰⰶⰻ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰵⱀⰻⰵⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́ Ⱄⰻⱁⱀⱜ: * ⰴⰰ ⱄⱜⰸⰻⰶⰴⱆⱅⱜ́ ⱄⰵ ⱄⰲⱑ̇ⱀⱜⰻ Ⰻⰵⱃⱆⱄⰰⰾⰻⱞⱜ́ⱄⰽⱜⰻⰵ.

Ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰻⱎⰻ ⰶⱃⰻⱅⰲⱆ ⱂⱃⰰⰲⱜ́ⰴⱜⰻ, ⰲⱜⰸⱀⱁⱎⰵⱀⰻⱓ, ⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⱄⱜⰶⰻⰳⰰⰵⱞⰰⱑ: * ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰲⱜⰸⰾⱁⰶⰵⱅⱜ́ ⱀⰰ ⱁⰾⱅⰰⱃⱜ́ ⱅⰲⱁⰻ̆ ⱅⰵⰾⱜ́ⱌⰵ.

6. Psalam 129.

Ⰻⰸⱜ ⰳⰾⱆⰱⰻⱀⱜ ⰲⱜⰸⰲⰰⱈⱜ ⰽⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ: * Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⰳⰾⰰⱄⱜ ⱞⱁⰻ̆.