Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/20

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Ⰱⱆⰴⱑ̇ⱅⰰ ⱆⱎⰻ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⱜⱀⰵⱞⰾⱓⱋⰻ * ⱀⰰ ⰳⰾⰰⱄⱜ ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱜⰻ ⱞⱁⰵⰵ.

Ⰰⱋⰵ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⱑ ⱀⰰⰸⰻⱃⰰⰵⱎⰻ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ: * Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⰽⱜⱅⱁ ⱂⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱜ́?

Ⱑⰽⱁ ⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⱁⱌⱑ̇ⱋⰵⱀⰻⰵ ⰵⱄⱅⱜ́: * ⰻ ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⱃⰰⰴⰻ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱂⱁⱅⱃⱜⱂⱑ̇ⱈⱜ ⱅⰵ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ.

Ⱂⱁⱅⱃⱜⱂⱑ̇ ⰴⱆⱎⰰ ⱞⱁⱑ ⰲⱜ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰵⰳⱁ: * ⱆⱂⰲⰰ ⰴⱆⱎⰰ ⱞⱁⱓ ⱀⰰ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ.

Ⱁⱅⱜ ⱄⱅⱃⰰⰶⰵ ⱆⱅⱃⱜ́ⱀⰵⰵ ⰴⱁ ⱀⱁⱋⰻ: * ⰴⰰ ⱆⱂⰲⰰⰵⱅⱜ́ Ⰻⱄⱃⰰⰻⰾⱜ́ ⱀⰰ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ.

Ⱑⰽⱁ ⱆ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ ⱞⰻⰾⱁⱄⱅⱜ́: * ⰻ ⱞⱜⱀⱁⰳⱁⰵ ⱆ ⱀⰵⰳⱁ ⰻⰸⰱⰰⰲⰾⰵⱀⰻⰵ.

Ⰻ ⱅⱜ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻⱅⱜ́ Ⰻⱄⱃⰰⰻⰾⱑ: * ⱁⱅⱜ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰻ̆ ⰵⰳⱁ.


7. Marijina pisan.

Luk. I. 47-55

Ⰲⰵⰾⰻⱍⰻⱅⱜ́ * ⰴⱆⱎⰰ ⱞⱁⱑ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ.

Ⰻⰲⱜⰸⱃⰰⰴⱁⰲⰰ ⱄⰵ ⰴⱆⱈⱜ ⱞⱁⰻ̆ * ⰻ Ⰱⱁⰸⱑ̇ ⱄⱜⱂⰰⱄⱑ̇ ⱞⱁⰵⱞⱜ́.

Ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⰸⱃⱑ̇ ⱀⰰ ⱄⱜⱞⱑ̇ⱀⰻⰵ ⱃⰰⰱⱜⰻ ⱄⰲⱁⰵⰵ: * ⱄⰵ ⰱⱁ ⱁⱅⱜ ⱀⱜⰻⱀⱑ̇ ⱆⰱⰾⰰⰶⰵⱅⱜ́ ⱞⰵ ⰲⱜ́ⱄⰻ ⱃⱁⰴⰻ.

Ⱑⰽⱁ ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻ ⱞⱜⱀⱑ̇ ⰲⰵⰾⰻⱍⰻⱑ ⱄⰻⰾⱜ́ⱀⰻⱜⰻ̆: * ⰻ ⱄⰲⰵⱅⱁ ⰻⱞⰵ ⰵⰳⱁ.

Ⰻⱞⰻⰾⱁⱄⱅⱜ́ ⰵⰳⱁ ⱃⱁⰴⰰ ⰲⱜ ⱃⱁⰴⱜⰻ: * ⰱⱁⰵⱋⰻⱞⱜ ⱄⰵ ⰵⰳⱁ.

Ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⰻ ⰴⱃⰻⰶⰰⰲⱆ ⱞⱜⱃⱜ́ⱌⰵⱓ: * ⱃⰰⱄⱅⱁⱍⰻ ⰳⱃⱜⰴⱜⰻⰵ ⱞⱜⰻⱄⰾⰻⱓ ⱄⱃⰻⰴⱜ́ⱌⰰ ⰻⱈⱜ.