Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/47

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⱁⱀⱜ, ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⰳⱀⱑ̇ⰲⰰ, ⰱⱑ̇ⰴⱜⰻ ⰻ ⱄⰽⱃⱜⰱⰻ, ⰴⱜ́ⱀⱜ́ ⰲⰵⰾⰻⰽⱜⰻⰻ̆, ⰻ ⰳⱁⱃⱜⰽⱜ ⰷⱑ̇ⰾⱁ.

Ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰻⰴⰵⱎⰻ ⱄⱆⰴⰻⱅⰻ ⰲⱑ̇ⰽⱆ ⱁⰳⱀⰵⱞⱜ́.

Ⱂⱁⰽⱁⰻ̆ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰⱃⱆⰻ̆ ⰻⱞⱜ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⰻ ⱄⰲⱑ̇ⱅⱜ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰴⰰ ⱄⰲⱑ̇ⱅⰻⱅⱜ́ ⰻⱞⱜ.

Ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⰻ ⱞⰵ i t. d. do riči: ⱁⰳⱀⰵⱞⱜ́.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆.

Ⱁⱅⱜ́ⱍⰵ ⱀⰰⱎⱜ́ i t. d.

Red. Ⰻ ⱀⰵ ⰲⱜⰲⰵⰴⰻ ⱀⰰⱄⱜ ⰲⱜ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⱜ́.

Odg. Ⱀⱜ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⱀⰰⱄⱜ ⱁⱅⱜ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ.

Red. Ⱁⱅⱜ ⰲⱃⰰⱅⱜ ⰰⰴⱁⰲⱜⰻⱈⱜ.

Odg. Ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ, Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⰴⱆⱎⰵ ⰻⱈⱜ (ili ⰴⱆⱎⱆ ⰵⰳⱁ ili ⰵⰵ)!

Red. Ⰴⰰ ⱂⱁⱍⰻⱓⱅⱜ́ (ili ⱂⱁⱍⰻⰵⱅⱜ́) ⰲⱜ ⱞⰻⱃⱑ̇.

Odg. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Red. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ, ⱆⱄⰾⱜⰻⱎⰻ ⱞⱁⰾⰻⱅⰲⱆ ⱞⱁⱓ.

Odg. Ⰻⰲⱜⱂⰾⱜ́ ⱞⱁⰻ̆ ⰽⱜ ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰻⰴⰵⱅⱜ́

Red. Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ ⱄⱜ ⰲⰰⱞⰻ.

Odg. Ⰻ ⱄⱜ ⰴⱆⱈⱁⱞⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱞⱜ́.

Ⱂⱁⱞⱁⰾⰻⱞⱜ́ ⱄⰵ.

Ⰲⱑ̇ⱃⱜ́ⱀⱜⰻⱈⱜ, Ⰱⱁⰶⰵ, ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⱄⱜⰸⰴⰰⱅⰵⰾⱓ ⰻ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻⱅⰵⰾⱓ: ⰴⱆⱎⰰⱞⱜ ⱃⰰⰱⱜ ⰻ ⱃⰰⰱⱜⰻⱀⱜ́ ⱅⰲⱁⰻⱈⱜ ⱁⱅⱜⱂⱆⱋⰵⱀⰻⰵ ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱈⱜ ⱂⱁⰴⰰⰶⰴⱜ́ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱁⰲⱜ: ⰴⰰ ⱂⱃⱁⱋⰵⱀⰻⰵ, ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵⰾⱑ̇ⱎⰵ, ⰱⰾⰰⰳⱁⱍⱜ́ⱄⱅⰻⰲⱜⰻⱞⰻ ⱞⱁⰾⰵⱀⰻⰻ ⱂⱁⱄⱅⰻⰳⱀⱆⱅⱜ́. Ⰻⰶⰵ ⰶⰻ-