Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/31

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

14. Zahvalnica Gospodinu Bogu.

Ⱅⰵⰱⰵ Ⰱⱁⰳⰰ ⱈⰲⰰⰾⰻⱞⱜ: * ⱅⰵⰱⰵ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⰵⱞⱜ.

Ⱅⰵⰱⱑ̇ ⱂⱃⱑ̇ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱆⱞⱆ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ * ⰲⱜ́ⱄⰰ ⰸⰵⱞⰾⱑ ⰽⰾⰰⱀⱑⰵⱅⱜ́ ⱄⰵ.

Ⱅⰵⰱⱑ̇ ⰲⱜ́ⱄⰻ ⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰻ, * ⱅⰵⰱⱑ̇ ⱀⰵⰱⰵⱄⰰ ⰻ ⰲⱜ́ⱄⰰ ⰲⰾⰰⰴⱜⰻⱍⱜ́ⱄⱅⰲⰻⱑ.

Ⱅⰵⰱⱑ̇ Ⱈⰵⱃⱁⰲⰻⱞⱜ ⰻ Ⱄⰵⱃⰰⱇⰻⱞⱜ * ⱀⰵⱂⱃⱑ̇ⱄⱅⰰⱀⱜ́ⱀⱁⱞⱜ́ ⰳⰾⰰⱄⱁⱞⱜ́ ⰲⱜⱄⰽⰾⰻⱌⰰⱓⱅⱜ́.

Ⱄⰲⰵⱅⱜ, Ⱄⰲⰵⱅⱜ, Ⱄⰲⰵⱅⱜ * Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ Ⰱⱁⰳⱜ Ⱄⰰⰱⰰⱁⱅⱜ.

Ⱂⰾⱜⱀⰰ ⱄⱆⱅⱜ́ ⱀⰵⰱⰵⱄⰰ ⰻ ⰸⰵⱞⰾⱑ * ⰲⰵⰾⰻⱍⱜ́ⱄⱅⰲⰰ ⱄⰾⰰⰲⱜⰻ ⱅⰲⱁⰵⰵ.

Ⱅⰵⰱⰵ ⱂⱃⱑ̇ⱄⰾⰰⰲⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ * Ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⱜ́ⱄⰽⱜⰻⰻ̆ ⰾⰻⰽⱜ,

Ⱅⰵⰱⰵ Ⱂⱃⱁⱃⱁⱍⱜ́ⱄⰽⱁⰵ * ⱈⰲⰰⰾⱜ́ⱀⱁⰵ ⱍⰻⱄⰾⱁ,

Ⱅⰵⰱⰵ Ⱞⱆⱍⰵⱀⰻⱍⱜ́ⱄⰽⱁⰵ ⱂⱃⱑ̇ⱄⰲⱑ̇ⱅⰾⱁⰵ * ⱈⰲⰰⰾⰻⱅⱜ́ ⰲⱁⰻⱀⱜ́ⱄⱅⰲⱁ.

Ⱅⰵⰱⰵ ⰲⱜ ⰲⱜ́ⱄⰵⰻ̆ ⰲⱜⱄⰵⰾⰵⱀⱑ̇ⰻ̆ * ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⱌⱃⱜⰽⱜⰲⱜ́ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⰵⱅⱜ́.

Ⱁⱅⱜ́ⱌⰰ * ⱀⰵⰻⰸⱞⰻⱃⱜ́ⱀⰰ ⰲⰵⰾⰻⱍⱜ́ⱄⱅⰲⰰ.

Ⱍⱜ́ⱄⱅⱜ́ⱀⰰⰳⱁ ⱅⰲⱂⰵⰳⱁ ⰻⱄⱅⰻⱀⱜ́ⱀⰰⰳⱁ * ⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⱃⱁⰴⱜ́ⱀⰰⰳⱁ Ⱄⱜⰻⱀⰰ.

Ⱄⰲⰵⱅⰰⰳⱁ ⱆⰱⱁ * Ⱆⱅⱑ̇ⱎⰻⱅⰵⰾⱑ Ⰴⱆⱈⰰ.

Ⱅⱜⰻ Ⱌⰰⱃⱜ́ * ⱄⰾⰰⰲⱜⰻ, Ⱈⱃⰻⱄⱅⰵ.

Ⱅⱜⰻ Ⱁⱅⱜ́ⱌⱆ * ⱂⱃⰻⱄⱜ́ⱀⱁⱄⱆⱋⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆ ⰵⱄⰻ Ⱄⱜⰻⱀⱜ.

Ⱅⱜⰻ, ⰽⱜ ⰻⰸⰱⰰⰲⰾⰵⱀⰻⱓ ⱂⱃⰻⰵⱞⰾⰵⰻ̆ ⱍⰾⱁⰲⱑ̇ⰽⰰ, * ⱀⰵ ⰲⱜⰸⰳⱀⱆⱎⰰⰾⱜ ⱄⰵ ⰵⱄⰻ ⰴⱑ̇ⰲⰻⱍⱜ́ⱄⰽⰰⰳⱁ ⱍⱃⱑ̇ⰲⰰ.