Page:Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig.djvu/35

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Sv. Ⰲⱜⱀⰻⰴⱆ ⰽⱜ ⱁⰾⱅⰰⱃⱓ ⰱⱁⰶⰻⱓ.

Sl. Ⰽⱜ Ⰱⱁⰳⱆ ⰲⰵⱄⰵⰾⰵⱋⱆⱞⱆ ⱓⱀⱁⱄⱅⱜ́ ⱞⱁⱓ.

Sv. Ⱂⱁⱞⱁⱋⱜ́ ⱀⰰⱎⰰ ⰲⱜ ⰻⱞⰵ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱜ́ⱀⰵ.

Sl. Ⱄⱜⱅⰲⱁⱃⱜ́ⱎⰰⰳⱁ ⱀⰵⰱⱁ ⰻ ⰸⰵⱞⰾⱓ.

Na Misi za mrtve i na nikih drugih izostavlja se na početku od ričij: Ⱄⱆⰴⰻ ⱞⰵ, Ⰱⱁⰶⰵ i t. d. do ričij: Ⱂⱁⱞⱁⱋⱜ́ ⱀⰰⱎⰰ i t. d.

Sv. Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⱓ ⱄⰵ Ⰱⱁⰳⱆ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱆⱋⱆⱞⱆ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱑ̇ⰻ̆ Ⱞⰰⱃⰻⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰴⱑ̇ⰲⱑ̇, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⱞⱆ Ⱞⰻⱈⰰⰻ̇ⰾⱆ Ⰰⱃⰻⱈⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⱆ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⱞⱆ Ⰻⱁⰰⱀⱆ Ⰽⱃⰻⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱓ, ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⰰ Ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⱁⱞⰰ Ⱂⰵⱅⱃⱆ ⰻ Ⱂⰰⰲⰾⱆ, ⰲⱜ́ⱄⱑ̇ⱞⱜ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⱞⱜ, ⰻ ⰲⰰⱞⱜ ⰱⱃⰰⱅⰻⰵ: ⱑⰽⱁ ⰷⱑ̇ⰾⱁ ⱄⱜⰳⱃⱑ̇ⱎⰻⱈⱜ ⱂⱁⱞⱜⰻⱎⰾⰵⱀⰻⰵⱞⱜ́, ⱄⰾⱁⰲⱁⱞⱜ́ ⰻ ⰴⱑ̇ⰾⱁⱞⱜ́: ⱞⱁⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ, ⱞⱁⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ, ⱞⱁⰻ̆ ⱂⱃⱑ̇ⰲⰵⰾⰻⰽⱜⰻⰻ̆ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜ. Ⱅⱑ̇ⱞⱜ́ⰶⰵ ⱞⱁⰾⱓ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⱓ Ⱞⰰⱃⰻⱓ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰴⱑ̇ⰲⱆ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰰⰳⱁ Ⱞⰻⱈⰰⰻⰾⰰ Ⰰⱃⱜⱈⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⰰ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰰⰳⱁ Ⰻⱁⱀⰰ Ⰽⱃⱜⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱑ, ⱄⰲⰵⱅⰰⱑ Ⰰⱂⱁⱄⱅⱁⰾⰰ Ⱂⰵⱅⱃⰰ ⰻ Ⱂⰰⰲⰾⰰ, ⰲⱜ́ⱄⰵ Ⱄⰲⰵⱅⱜⰻⰵ, ⰻ ⰲⰰⱄⱜ ⰱⱃⰰⱅⰻⰵ ⱞⱁⰾⰻⱅⰻ ⱄⰵ ⰸⰰ ⱞⰵ Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⰲⰻ Ⰱⱁⰳⱆ ⱀⰰⱎⰵⱞⱆ.

Sl. Ⱂⱁⱞⰻⰾⱆⰻ̆ ⱅⰵ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱜⰻⰻ̆ Ⰱⱁⰳⱜ: ⰻ ⱁⱅⱜⱂⱆⱄⱅⰻⰲⱜ ⰳⱃⱑ̇ⱈⱜⰻ ⱅⰲⱁⰵ, ⱂⱃⰻⰲⰵⰴⰻ ⱅⰵ ⰲⱜ ⰶⰻⰲⱁⱅⱜ ⰲⱑ̇ⱍⱜ́ⱀⱜⰻⰻ̆.

Sv. Ⰰⱞⰵⱀⱜ.

Sl. Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑ̇ⰴⰰⱓ ⱄⰵ Ⰱⱁⰳⱆ ⰲⱜ́ⱄⰵⱞⱁⰳⱆⱋⱆⱞⱆ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱑ̇ⰻ̆ Ⱞⰰⱃⰻⰻ ⰲⱜ́ⱄⰵⰳⰴⰰ ⰴⱑ̇ⰲⱑ̇, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⱞⱆ Ⱞⰻⱈⰰⰻ̆ⰾⱆ Ⰰⱃⱜⱈⰰⱀⱜ́ⰼⰵⰾⱆ, ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱆⱞⱆ