Πάτερ ἡμῶν

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

The Lord's Prayer in Greek

[edit]

In Koinē (New Testament) Common Greek

[edit]

The original text at Matthew 6:9-13, from which all others are directly or indirectly translated

9b Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·

10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·

12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

[ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.]

Transliterated

[edit]
Páter hemón o en toís ouranoís aghiasthíto tó ónomá sou
elthéto e basileía sou
ghenithíto tó thélimá sou,
os en ouranó kaí epí tís ghes:
tón árton imón tón epioúsion dós imín símeron
kaí áfes imín tá ofeilímata imón,
os kaí imeís afíkamen toís ofeilétais imón
kaí mí eisenénkis imás eis peirasmón,
allá rýsai imás apó toú poniroú.