Ġatun noa wiya barun

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

The Lord's Prayer in Awabakal.

1892 version

[edit]

Ġatun noa wiya barun, wiyånůn ba,
ġiakai wiyånůn nura,
Biyuġbai ġearúmba wokka ka ba moroko ka ba kåtan, Kåmůnbilla yitirra ġiroúmba.
Ġurrabunbilla wiyellikanne ġiroúmba,
yanti moroko ka ba, yanti ta purrai ta ba.
Ġuwoa ġearún purreåġ ka takilliko.
Ġatun warekilla ġearúnba yarakai umatoara,
kulla ġéen yanti ta wareka yanti ta wiyapaiyeůn ġearúnba.
Ġatun yuti yikpra ġearún yarakai umullikan kolaġ;
mitomulla ġearún yarakai tabiruġ.