Ama namin

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ama Namin
Translation of The Lord's Prayer in Tagalog. The original source of the text is Pater noster in the Latin language, which has been translated into many languages.


Ama namin, sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.

Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw At patawarin Mo kami sa aming mga sala Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya mo kami sa lahat ng masama

Amen