Bawo Wethu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Bawo Wethu, the Lord's Prayer in Xhosa:

Bawo wethu osezulwini,
Maliphathwe ngcwele igama lakho,
mabufike ubukumkani bakho,
mayenziwe intando yakho emhlabeni,
njengokuba isenziwa ezulwini.
Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla.
Sixolele amatyala ethu njengokuba
nathi sibaxolela aabo banamatyala kuthi.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodwa sihlangule ebubini.
Amen.