Urnaigh an Tighearna

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

The Lord's Prayer in Scottish Gaelic

[edit]
Ar n-Athair a tha air nèamh: gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèanar do thoil air an talamh,
mar a nithear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil,
agus maith dhuinn ar fiachan,
amhail mar a mhaitheas sinne d'ar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn,
ach saor sinn o olc.
[Oir is leatsa an Rìoghachd, agus an Cùmhachd
agus a' Ghlòir, gu sìorraidh.]
Amen.