Ϧⲉⲛ `ⲫⲣⲁⲛ `ⲙ`Ⲫⲓⲱⲧ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
The Sermon on the Mount by Carl Heinrich Bloch
The Lord's Prayer in Coptic

This page is about the Lord's prayer, as said in the Coptic Orthodox Church. You need to have the CS Avva Shenouda font to be properly installed on your computer in order to view the Lord's Prayer in Coptic. The CS (Coptic Standard) fonts are available here. Alternatively, you can convert from different fonts here. The unicode version requires v. 3.4 of the New Athena Unicode font.

The Lord's Prayer (Coptic)

[edit]

Unicode version

[edit]

This is the original version of the Lord's Prayer in Coptic in Matthew 6:9-13 (it will not be rendered properly if your browser does not comply with the Coptic block of Unicode).


Ϧⲉⲛ ⲫ̀ⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲫ̀ⲓⲱⲧ
ⲛⲉⲙ ⲡ̀ϣⲏⲣⲓ
ⲛⲉⲙ Ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ
ⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ Ⲁⲙⲏⲛ.


Ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ: ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ: ⲙⲁⲣⲉⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ: ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ
Ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲧ̀ⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ: ⲡⲉⲛⲱⲓⲕ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲥϯ ⲙⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ:
Ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲭⲱ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ:
Ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲛⲧⲉⲛ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ: ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ:
Ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅.
Ϫⲉ ⲑⲱⲕ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ
ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. Ⲁⲙⲏⲛ.

ASCII version

[edit]

This is the same version of the Lord's Prayer in Coptic as above (it will not be rendered properly if you don't have the CS Coptic fonts, as explained here).

Qen `vran `mViwt
nem `Psyri
nem Pi`pneuma E;ouab
ounou] `nouwt. Amyn.


Je Peniwt etqen nivyou`i@ mareftoubo `nje pekran@ marec`i `nje tekmetouro@ petehnak marefswpi
`m`vry] qen `tve nem hijen pikahi@ penwik `nte rac] myif nan `mvoou@
ouoh ,a nyeteron nan ebol@ `m`vry] hwn `nten, w ebol `nnyete ouon `ntan erwou@
ouoh `mperenten eqoun epiracmoc@ alla nahmen ebol ha pipethwou@
qen P=,=c I=y=c Pen=o=c.
Je ;wk te }metouro nem }gom
nem pi`wou sa `eneh amyn.


Doxa Patri
ke Uiw
kai Agiw `pneumati.
ounou] `nouwt. Amyn.

Transliteration

[edit]

Ħen əphran əməphiōt
nem Əpšēri
nem Piəpneuma Ethouab
ounouti ənouōt. Amēn.


Je Peniōt etħen niphēouí: mareftoubo ənje pekran: maresí ənje tekmetouro: petehnak marefšōpi
əməphrēti ħen ətphe nem hijen pikahi: penōik ənte rasti mēif nan əmphoou:
ouoh kha nēeteron nan ebol: əməphrēti hōn əntenkh ō ebol ənnēete ouon əntan erōou:
ouoh əmperenten eħoun epirasmos: alla nahmen ebol ha pipet'hōou:
ħen Əpkhristos Iēsous Penčois.
Je thōk te Timetouro nem Tigom
nem piəšou ša éneh. Amēn.


Doxa Patri
ke Yiō
Kai Agiō əpneumati.
ounouti ənouōt. Amēn.

In Old Bohairic Pronunciation

Ħen əbran əmphijōt
nƏm Əpšēri
nƏm bibnƏuma Ətwab
ounoudi ənouōt. Amēn.


ĝe bƏniōt ƏtħƏn nifƏwí: marƏfdouwo ənjƏ bƏkran: marƏsí ənĝƏ dƏkmƏdouro: bƏdƏhnak marƏfšōbi
əməbrƏdi ħƏn ətbƏ nƏm hiĝƏn bikahi: bƏnōik əndƏ rasdi mƏif nan əmfaou:
woh ka nēƏdƏron nan awol: əməbrƏdi hōn əndƏnkō awol ənnēƏdƏ won əndan arōou:
woh əmbƏrƏndƏn Əħoun Əbirazmos: alla nahmƏn awol ha bibƏd'hōou:
ħƏn bƏħristos Iēsous bnƏššois.
ĝƏ tōk dƏ dimƏdouro nƏm diĝom
nƏm biəou ša énƏh. Amēn.


Doxa batri
kƏ Yiō
KƏ Aĝiō əbneumadi.
ounoudi ənouōt. Amēn.

English translation

[edit]

The following version of the Lord's prayer is used in Coptic Orthodox Church services when translated from Coptic and Egyptian Arabic.

In the name of the Father,
And of the Son,
And of the Holy Spirit,
One God. Amen.


Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy kingdom come.
Thy will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us this day our bread for the morrow.
And forgive us our trespasses,
As we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
and the power, and the glory,
for ever and ever. Amen.


Glory be to the Father,
And to the Son,
And to the Holy Spirit,
One God. Amen.

[edit]