Bibliya (Tagalog)

From Wikisource
(Redirected from Bibliya)
Jump to navigation Jump to search

Isang salin ng Bibliya na magagamit ng lahat ng mga sekta: Katoliko, Protestante, at Ortodox...

Tingnan din: Multilingguwal na Bibliya

Mga Aklat ng Bibliya[edit]

Lumang Tipan[edit]

Genesis | Exodo | Levitico | Mga Bilang | Deuteronomio | Josue | Mga Hukom | Ruth | 1 Samuel | 2 Samuel | 1 Mga Hari | 2 Mga Hari | 1 Mga Cronica | 2 Mga Cronica | Ezra | Nehemias | Ester | Job | Mga Awit (Mga Salmo) | Mga Kawikaan | Mangangaral | Awit ni Solomon (Awit ng mga Awit) | Isaias | Jeremias | Mga Panaghoy | Ezekiel | Daniel | Hosea | Joel | Amos | Obadias | Jonas | Mikas | Nahum | Habakuk | Zefanias | Hagai | Zacarias | Malakias

Deuterocanonico[1][edit]

Deuterocanonico para sa mga Katoliko at Ortodox

Tobit | Judit | Ester (Griego) | Karunungan ni Solomon | Eclesiastico (Sirac) | Baruc | Sulat ni Jeremias (Baruc 6) | Awit ng Tatlong Kabataan (Daniel 3:24-90) | Susana (Daniel 13) | Si Bel at ang Dragon (Daniel 14) | 1 Macabeo | 2 Macabeo


Deuterocanonico para sa mga Ortodox lamang

1 Esdras | Ang Panalangin ni Manases | Awit 151 (Salmo 151) | 3 Macabeo | 2 Esdras | 4 Macabeo

--Iba pang mga Aklat--

Mga Jubileo | Enoc

Bagong Tipan[edit]

Mateo | Marcos | Lucas | Juan | Mga Gawa | Mga Taga-Roma | 1 Mga Taga-Corinto | 2 Mga Taga-Corinto | Mga Taga-Galacia | Mga Taga-Efeso | Mga Taga-Filipos | Mga Taga-Colosas | 1 Mga Taga-Tesalonica | 2 Mga Taga-Tesalonica | 1 Timoteo | 2 Timoteo | Tito | Filemon | Mga Hebreo | Santiago | 1 Pedro | 2 Pedro | 1 Juan | 2 Juan | 3 Juan | Judas | Pahayag (Apocalipsis)

Mga Panlabas na Kawing[edit]

Talababa[edit]

  1. O Apocrifa na katawagan ng mga Protestante; bahagi rin ito ng Lumang Tipan sa Bibliya ng mga Katoliko at Ortodox