Ang Unang Aklat ni Esdras

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

1 Esdras
akda ni Ezra
Bibliya

Kabanata 1[edit]

Ipinagdiriwang ni Josiah ang Paskuwa

1 Iningatan ni Josias ang paskua sa kanyang Panginoon sa Jerusalem; pinatay niya ang kordero ng paskua sa ikalabing apat na araw ng unang buwan, 2 at inilagay ang mga saserdote ayon sa kanilang mga dibisyon, na nagsuot ng kanilang mga kasuutan, sa templo ng Panginoon. 3 At sinabi niya sa mga Levita, na mga lingkod sa templo ng Israel, na sila'y mangagpakabanal sa Panginoon, at ilalagay ang kaban ng Panginoon sa bahay na itinayo ni Salomon na hari, na anak ni David. 4 At sinabi niya, "Hindi mo na kailangang dalhin ito sa iyong mga balikat. Ngayon sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at paglingkuran ang kanyang bayang Israel; at ihanda ang inyong sarili ayon sa inyong mga pamilya at kamag-anak, 5 alinsunod sa mga direksyon ni David na hari ng Israel at ang kahalagahan ni Solomon na kanyang anak. Tumayo ka sa loob ng templo ayon sa mga pangkat ng mga ninuno ng mga ninuno mo, na naglilingkod sa harap ng iyong mga kapatid na mga anak ni Israel. 6 At patayin mo ang kordero ng paskuwa at ihanda ang mga hain para sa iyong mga kapatid, at ipagdiwang ang paskua ayon sa utos ng Panginoon na ibinigay kay Moises. "

7 At ibinigay ni Josias sa bayan na nakatayo sa tatlong pung libong kordero at mga bata, at tatlong libong baka; ang mga ito ay ibinigay mula sa mga pag-aari ng hari, gaya ng ipinangako niya, sa bayan at sa mga saserdote at mga Levita. 8 At si Hilcias, at si Zacharias, at si Jehiel, na mga pinuno sa templo, ay nagbigay sa mga saserdote ng paskua na dalawang libo at anim na raang tupa, at tatlong daang baka. 9 At si Jeconias, at si Semaias, at si Nathanael na kaniyang kapatid, at si Hasabias, at si Ochiel at si Joram, na mga pinunong kawal ng lilibuhin ay nagbigay sa mga Levita ng paskua na limang libong tupa at pitong daang guya.

10 At ito ang nangyari. Ang mga saserdote at ang mga Levita, na may kasamang damit at may tinapay na walang lebadura, ay tumayo ayon sa pagkakasunud-sunod. 11 At ang pagbubuo ng mga sangbahayan ng mga magulang, sa harap ng bayan, upang maghandog sa Panginoon ayon sa nasusulat sa aklat ni Moises; ito ang ginawa nila sa umaga. 12 Inihaw nila ang kordero ng Paskuwa sa apoy, gaya ng kinakailangan; at pinakain nila ang mga hain sa mga palyok na tanso at mga kaldero, na may masarap na amoy, 13 at dinala sa lahat ng mga tao. Pagkatapos ay inihanda nila ang paskuwa para sa kanilang sarili at para sa kanilang mga kapatid na mga saserdote, mga anak ni Aaron, 14 sapagkat ang mga saserdote ay naghahandog ng taba hanggang sa gabi; kaya inihanda ng mga Levita para sa kanilang sarili at para sa kanilang mga kapatid na mga saserdote, mga anak ni Aaron. 15 At ang mga mangaawit sa templo, na mga anak ni Asaph, ay nangasa kahalili ng ayon sa kaanyuan na ginawa ni David, at gayon din si Asaph, si Zacharias, at si Edio, na kinatawan ng hari. 16 At ang mga bantay ng pintuang-daan ay nasa bawa't pintuang-bayan; walang nangangailangan na humiwalay sa kanyang mga tungkulin, sapagkat inihanda ng kanilang mga kapatid na Levita ang paskuwa para sa kanila.

17 Kaya't ang mga bagay na may kinalaman sa mga hain sa Panginoon ay naganap sa araw na yaon: ang paskua ay iningatan 18 at ang mga hain ay inihandog sa dambana ng Panginoon, ayon sa utos ni Haring Josias. 19 At ang mga anak ni Israel na nang panahong yaon ay nangagdiwang ng paskua at ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura na pitong araw. 20 Walang paskua na gaya nito na iniingatan sa Israel mula sa mga panahon ni Samuel na propeta; 21 Walang sinuman sa mga hari ng Israel ang nag-iingat ng gayong paskuwa gaya ng iningatan ni Josias at ng mga saserdote at mga Levita at ng mga tao ng Juda at ng buong Israel na naninirahan sa Jerusalem. 22 Sa ikalabingwalong taon ng paghahari ni Josias ang paskuwa na ito ay itinago. 23 At ang mga gawa ni Josias ay matuwid sa paningin ng Panginoon, sapagka't ang kaniyang puso ay puspos ng kabanalan. 24 Ang mga pangyayari sa kanyang paghahari ay naitala sa nakaraan, tungkol sa mga nagkasala at kumilos nang masama sa Panginoon nang higit sa iba pang mga tao o kaharian, at kung paanong kanilang pinahirapan ang Panginoon, upang ang mga salita ng Panginoon ay tumindig laban sa Israel.

Ang Katapusan ng Paghahari ni Josias

25 Pagkatapos ng lahat ng mga gawa ni Josias, nangyari na si Faraon na hari ng Ehipto ay nagpunta upang makipagdigma sa Carkemis sa Eufrates, at si Josias ay lumabas laban sa kanya. 26 At nagsalita sa kaniya ang hari sa Egipto, na nagsasabi, Ano ang ating gagawin sa hari ng Judea? 27 Hindi ako sinugo laban sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Diyos, sapagkat ang aking digmaan ay nasa Euphra'tes. At ngayon ang Panginoon ay nasa akin! Ang Panginoon ay kasama ko, na hinimok ako! Tumayo ka, at huwag kang sumalansang sa Panginoon. "

28 Nguni't si Josias ay hindi nagbalik sa kaniyang karo, kundi nagsikap na makipaglaban sa kaniya, at hindi nakinig sa mga salita ni Jeremias na propeta mula sa bibig ng Panginoon. 29 Sumali siya sa pakikipagdigma sa kanya sa kapatagan ng Megido, at ang mga pinuno ay bumaba laban kay Haring Josias. 30 At sinabi ng hari sa kaniyang mga lingkod, Pakanin mo ako sa pakikipagbaka, sapagka't ako'y totoong mahina. At pagdaka'y dinala siya ng kaniyang mga lingkod mula sa hanay ng pagbabaka. 31 At pumasok siya sa ikalawang karo; at pagkatapos na siya'y ibalik sa Jerusalem ay namatay, at nalibing sa libingan ng kaniyang mga magulang. 32 At sa buong Judea ay kanilang tinangisan si Josias. Si Jeremias na propeta ay nananaghoy kay Josias, at ang mga punong lalaki, kasama ang mga babae, ay nagsigawan para sa kanya hanggang ngayon; ito ay inorden na ito ay laging dapat gawin sa buong bansang Israel. 33 Ang mga bagay na ito ay nasusulat sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari sa Judea; at ang lahat ng mga gawa ni Josias, at ang kaniyang karilagan, at ang kaniyang pagkaunawa sa kautusan ng Panginoon, at ang mga bagay na kaniyang ginawa bago at ang mga ito na nasaysay na ngayon, ay nasusulat sa aklat ng mga hari sa Israel. at Juda.

Ang Huling Mga Hari ng Juda

34 At kinuha ng mga lalake ng bansa si Jeconias na anak ni Josias, na may dalawang pu't tatlong taon, at ginawang hari siyang pinuno kay Josias na kaniyang ama. 35 At siya'y nagharing tatlong buwan sa Juda at Jerusalem. Pagkatapos ay inalis siya ng hari ng Ehipto mula sa paghahari sa Jerusalem, 36 at pinararalan ang bansa ng isang daang talentong pilak at isang talent na ginto. 37 At ginawa ng hari sa Egipto si Joacim na kaniyang kapatid na hari sa Judea at ang Jerusalem. 38 At inilagay ni Joacim ang mga prinsipe sa bilangguan, at sinakop ang kaniyang kapatid na si Zarius, at inilabas sa Egipto.

39 Si Joacim ay may dalawangpu't limang taon nang siya'y magpasimulang maghari sa Judea at sa Jerusalem; at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. 40 At si Nabucodonosor na hari sa Babilonia ay umahon laban sa kaniya, at ginapos siya ng isang tanikalang tanso at dinala siya sa Babilonia. 41 Kumuha din si Nabucodonosor ng mga banal na sisidlan ng Panginoon, at dinala sila, at inilagay sa kaniyang templo sa Babilonia. 42 Nguni't ang mga bagay na nauulat tungkol kay Joacim, at ang kaniyang karumihan at kasamaan ay nasusulat sa mga alaala sa mga hari.

43 At si Joachin na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya; nang siya'y maging hari, ay labing walong taong gulang, 44 at siya'y nagharing tatlong buwan at sangpung araw sa Jerusalem. Ginawa niya ang masama sa paningin ng Panginoon. 45 Kaya't pagkaraan ng isang taon ay nagsugo si Nabucodonosor, at inalis sa Babilonia, pati ng mga banal na kasangkapan ng Panginoon, 46 At ginawa ni Zedekia na hari sa Judea at Jerusalem.

Ang Pagkahulog ng Jerusalem

Si Zedekias ay dalawampu't isang taong gulang, at siya ay naghari ng labing isang taon. 47 At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, at hindi nakinig sa mga salita na sinalita ni Jeremias na propeta mula sa bibig ng Panginoon. 48 At kahit na isinumpa siya ni Haring Nebucadnezar sa pangalan ng Panginoon, sinira niya ang kanyang sumpa at nagrebelde; at pinatigas niya ang kanyang leeg at pinatigas ang kanyang puso at sinaktan ang mga batas ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. 49 At ang mga pinuno ng bayan at ng mga saserdote ay gumawa ng maraming pagkakasala at kasamaan laban sa lahat ng karumaldumal na gawa ng lahat ng mga bansa, at dinumhan ang templo ng Panginoon na pinabanal sa Jerusalem. 50 Kaya't ang Dios ng kanilang mga magulang ay nagsugo sa pamamagitan ng kaniyang sugo upang tawagin sila, sapagka't kaniyang iniligtas sila at ang kaniyang tahanang dako. 51 Nguni't nilibak nila ang kaniyang mga sugo, at sa tuwing nagsasalita ang Panginoon, ay nangagtaka sila sa kaniyang mga propeta, 52 hanggang sa kaniyang galit laban sa kaniyang bayan dahil sa kanilang mga masamang gawa na ipinagutos niya na dalhin sa kanila ang mga hari ng mga Caldeo. 53 Pinatay ng mga ito ang kanilang mga binata sa pamamagitan ng tabak sa palibot ng kanilang banal na templo, at hindi ipinagpaliban ang binata o birhen, matanda o bata, sapagkat ibinigay niya silang lahat sa kanilang mga kamay. 54 At ang lahat ng mga banal na sisidlan ng Panginoon, malaki at maliit, at ang mga kayamanan ng Panginoon, at ang mga kayamanan ng hari, ay kanilang dinala at dinala sa Babilonia. 55 At sinunog nila ang bahay ng Panginoon, at sinira ang mga kuta ng Jerusalem, at sinunog ang kanilang mga moog sa apoy; 56 At nilipol ng lubos ang lahat ng mga maluwalhating bagay. Ang mga nakaligtas ay dinala niya sa Babylon sa pamamagitan ng tabak, 57 at sila ay mga tagapaglingkod sa kanya at sa kanyang mga anak hanggang sa ang mga Persiano ay nagsimulang maghari, bilang katuparan ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias: 58 "Hanggang sa ang lupain ay nagalak ang mga sabbath nito, ay dapat itong panatilihin ang sabbath sa lahat ng oras ng pagkagiba nito hanggang sa makumpleto ang pitumpung taon. "

Mga talababa:

1 Esdras 1: 8 Gk Esyelus 1 Esdras 1:24 Gk sa kanya 1 Esdras 1:32 O ang kanilang mga asawa 1 Esdras 1:42 Gk siya 1 Esdras 1:43 Gk Jehoiakim

Kabanata 2[edit]

Pinahihintulutan ni Cyrus na Magbalik ang mga Binihag

2 Sa unang taon ni Ciro na hari ng Persia, upang maisakatuparan ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias, 2 ginagalaw ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari ng Persia, at siya'y gumawa ng pagpapahayag sa buong kaharian at isulat din ito:

3 Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa mga Persia: Ang Panginoong Diyos ng Israel, na Kataastaasang Diyos, ang gumawa sa akin na hari sa sanglibutan: 4 At ipinag-utos niya sa akin na itayo sa kaniya ang isang bahay sa Jerusalem, na nasa Judea. ang sinoman sa inyo ay sa kaniyang bayan, na ang kaniyang panginoon ay sumasa kaniya, at siya'y umahon sa Jerusalem, na nasa Judea, at itinayo ang bahay ng Panginoon ng Israel, siya ang Panginoon na tumatahan sa Jerusalem, 6 At ang bawa't tao, saan man siya mabubuhay, ay tulungan ng mga lalake sa kaniyang dako na may ginto at pilak, 7 na may mga kaloob at mga kabayo at mga baka, bukod pa sa iba pang mga bagay na idinagdag bilang mga handog na ukol sa templo para sa templo ng Panginoon na nasa Jerusalem. "

8 At ang mga pinuno ng mga angkan ng mga lipi ng Juda at ng Benjamin, at ang mga saserdote, at ang mga Levita, at ang buong sangbahayan na sinalita ng Panginoon upang umahon upang itayo ang bahay sa Jerusalem sa Panginoon; 9 At ang kanilang mga kapitbahay ay tumulong sa kanila ng lahat ng bagay, ng pilak at ginto, ng mga kabayo at ng mga baka, at ng isang malaking bilang ng mga handog na paniningas mula sa marami na ang mga puso ay nangagagalaw.

10 Dinala ni Ciro na hari ang mga banal na sisidlan ng Panginoon na dinala ni Nabucodonosor mula sa Jerusalem, at itinago sa kaniyang templo ng mga diosdiosan. 11 At inilabas ito ni Ciro na hari ng mga Perasita, ibinigay niya sila kay Mithridates na kaniyang ingat-yaman, 12 At sa pamamagitan ng mga ito ay ibinigay kay Sesbassar na gobernador ng Judea. 13 Ang bilang ng mga ito ay: isang libong mangkok na ginto, isang libong pilak na tasa, dalawampu't siyam na pilak na suuban, tatlong ginto na mangkok, dalawang libo apat na raan at sampung pilak na mangkok, at isang libong iba pang mga sisidlan. 14 Ang lahat ng mga sisidlan ay ibinigay, ginto at pilak, limang libo apat na raan at animnapu't siyam, 15 at sila ay dinala ni Sesbazar at ang mga bumabalik na bihag mula sa Babilonia patungong Jerusalem.

Pagsalungat sa muling pagtatayo ng Jerusalem

16 Nguni't sa panahon ni Artajerjes na hari sa Persia ay sumulat sa kaniya ang mga sulat ni Sisac, at si Mithridates, at si Tabeel, at si Rehum, at si Beltsasar, at si Simsai na kalihim, at ang nalabi sa kanilang mga kasamahan, na nagsisitahan sa Samaria at sa iba pang dako. na nakatira sa Judea at Jerusalem:

17 Upang si Haring Artajerjes na aming panginoon, na iyong mga lingkod, ni Rehum na kasangguni, at ni Simsai na kalihim, at ng iba pang mga hukom ng kanilang konseho sa Celesiria at Fenicia: 18 Ngayon ay malaman ng aming panginoon na ang mga Judio na nagmula sa iyo sa amin ay naparoon sa Jerusalem at itinatayo ang mapanghimagsik at masama na lunsod, na nagpapaikut-ikot sa mga lugar ng pamilihan at mga pader nito at inilagay ang mga pundasyon para sa isang templo. 19 Ngayon kung ang lunsod na ito ay itinayo at ang mga pader ay natapos na, hindi lamang nila tatanggihan ang pagbabayad ng tributo kundi ang labanan pa rin ang mga hari. 20 At yamang nangyayari na ang pagtatayo ng templo, sa palagay namin ay hindi mabuti ang pagpapabaya sa gayong bagay, 21 kundi upang magsalita sa aming panginoon na hari, na, kung ito ay mabuti sa iyo, ang paghahanap ay maaaring gawin sa mga talaan 22 Makikita mo sa mga aklat kung ano ang nasusulat tungkol sa kanila, at malalaman na ang bayang ito ay naging mapanghimagsik, nakakagambala sa mga hari at sa iba pang mga lunsod, 23 at ang mga Judio ay mga rebelde at patuloy na nagtatatag ng mga pagbabawal mula noon. Iyon ang dahilan kung bakit ang lungsod na ito ay ginawang basura . 24 Kaya't ipaalam namin ngayon sa iyo, O panginoon at hari, na kung ang bayang ito ay itinayo at ang mga pader nito ay natapos na, hindi ka na magkakaroon ng access sa Celesiria at Fenicia. "

25 Nang magkagayo'y sumulat ang hari, na sumagot kay Rehum na kasangguni, at ni Beltethus, at ni Simsai na kalihim, at ng iba pa na kasama nila, at nangabuhay sa Samaria at Siria at Fenicia, ay sumulat ng mga sumusunod:

26 Nabasa ko ang sulat na iyong pinadala sa akin. Kaya't nag-utos ako na maghanap, at nasumpungan na ang lunsod na ito mula noong una ay nakipaglaban sa mga hari, 27 at ang mga tao sa loob nito ay ibinigay sa paghihimagsik at digmaan, at ang mga makapangyarihang at malupit na hari ay namamahala sa Jerusalem at nag-aalay ng buwis mula sa Celesiria at Fenicia. 28 Kaya't ngayon ay nagbigay ako ng mga utos upang pigilan ang mga lalaking ito na magtayo ng lunsod at mag-ingat na wala nang magawa pa 29 at ang ganoong masamang mga paglilitis ay hindi na napupunta sa kaguluhan ng mga hari. "

30 At nang mabasa ang sulat ni Haring Artajerjes, si Rehum at si Simsai na kalihim at ang kanilang mga kasamahan ay nagmadali sa Jerusalem, na may mga mangangabayo at isang karamihan sa pagbabaka, at nagsimulang hadlangan ang mga tagapagtayo. At ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem ay tumigil hanggang sa ikalawang taon ng paghahari ni Dario na hari ng Persia.

Mga talababa:

1 Esdras 2:12 Gk Sanabassarus 1 Esdras 2:15 Gk Sanabassarus