Ang Panalangin ni Manases

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

Ang Panalangin ni Manases
akda ni Manases
Bibliya

Kabanata 1[edit]

1 O Panginoong Makapangyarihan sa lahat,
Diyos ng aming mga ninuno,
Nina Abraham at Isaac at Jacob
At ng kanilang mabubuting salinlahi;

2 Ikaw na gumawa ng langit at lupa
Sa lahat ng kanilang kaayusan;
3 Na iyong hinawakan ang dagat sa pamamagitan ng iyong salita ng utos,
Na nakakulong sa kalaliman
At tinatakan ito sa iyong kahila-hilakbot at maluwalhating pangalan;

4 Sa kanino ang lahat ng bagay ay nanginginig,
At manginginig sa harap ng iyong kapangyarihan,
5 Sapagkat ang iyong kaluwalhatian ay hindi maipanganak,
At ang poot ng iyong pagbabanta sa mga makasalanan ay hindi mapaglabanan;

6 Ngunit hindi masusukat at hindi matutuklasan ang iyong ipinangako na awa,
7 Sapagkat ikaw ang Panginoon na Kataastaasan,
Ng matinding habag, mahabang pagtitiis, at mahabagin,
At nagsisisi sa mga kasamaan ng mga tao.

Ikaw, O Panginoon, ayon sa iyong dakilang kabutihan,
Ipinangako mo ang pagsisisi at kapatawaran
Sa mga nagkasala laban sa iyo;
At sa karamihan ng iyong mga kaawaan,
Ikaw ay nagtalaga ng pagsisisi para sa mga makasalanan,
Upang sila ay maligtas.

8 Kaya't ikaw, O Panginoon, na Diyos ng matuwid,
Hindi naghirang ng pagsisisi para sa matuwid,
Para kay Abraham at kay Isaac at kay Jacob, na hindi nagkasala laban sa iyo,
Ngunit ikaw ay nagtalaga ng pagsisisi sa akin, na isang makasalanan.