Awit 151 (Salmo 151)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

Awit 151
akda ni David
Bibliya

Awit 151[edit]

1 Ako'y maliit sa aking mga kapatid,

at pinakabata sa bahay ng aking ama;
Ako'y nag-aasikaso ng tupa ng aking ama.

2 Ang aking mga kamay ay gumawa ng alpa,

ang aking mga daliri ay gumawa ng lira.

3 At sino ang magpapahayag nito sa aking Panginoon?

Ang Panginoon mismo; na siyang nakaririnig.[b]

4 Siya ang nagpadala ng kanyang mensahero [c]

at kinuha ako mula sa mga tupa ng aking ama,

at pinahiran ako ng langis na pangpahid.

5 Ang mga kapatid ko ay makikisig at matatangkad,

ngunit ang Panginoon ay hindi nasiyahan sa kanila.

6 Lumabas ako upang salubungin ang Filisteo, [d]

at sinumpa niya ako sa pamamagitan ng kanyang mga diyus-diyosan.

7 Ngunit ihinatak ko ang kanyang sariling espada;

Pinugutan ko siya, at inalis ang kahihiyan mula sa bayan ng Israel.