Ang Unang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Corinto

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Kabanata 12[edit]

1 Ngayon ay tungkol sa mga kaloob na espirituwal, mga kapatid, hindi ko ibig na kayo ay maging walang kaalaman. 2 Alam na ninyo nang kayo ay pagano, kayo ay naligaw sa mga pipi na mga diyos-diyosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 3 Kaya nga gusto kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na kailanman ay nagsasabi "Si Jesus ay sinumpa!" At walang sinuman ang makapagsasabi na "Si Jesus ay Panginoon" maliban sa Espiritu Santo.

4 Ngayon ay may iba't ibang mga kaloob, ngunit iisang ang Espiritu; 5 at mayroong iba't ibang paglilingkod, ngunit iisang ang Panginoon; 6 at may mga iba't ibang gawain, ngunit ito ay iisang Diyos na nagbibigay-inspirasyon sa kanila lahat sa bawat isa. 7 Sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu para sa pangkalahatang kabutihan. 8 Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang pagpapahayag ng karunungan, at sa isa pa ang pagbigkas ng kaalaman ayon sa iisang Espiritu, 9 sa iba pa ay pananampalataya sa pamamagitan ng iisang Espiritu, sa iba pa'y mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng iisang Espiritu, 10 sa iba pang gumagawa ng mga himala, sa iba ay propesiya, sa iba pa ay kakayahan na makilala ang mga espiritu, sa iba pa ay mga iba't ibang uri ng mga wika, sa iba pa ay mga interpretasyon ng mga wika. 11 Ang lahat ng ito ay kinasisiyahan ng iisang Espiritu, na nagbahagi sa bawat isa ayon sa naisin niya.