Ang Aklat ni Hagai

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

Hagai
akda ni Hagai
Bibliya

Kabanata 1[edit]

1 Nang ikalawang taon ni Dario na hari, sa ikaanim na buwan, sa unang araw ng buwan, ang salita ni Yahweh sa pamamagitan ni Hagai na propeta ay dumating kay Zorobabel na anak ni Sealtiel, na gobernador sa Juda, at kay Josue, na anak ni Josadac, na punong pari, na nagsasabi, 2 "Ito ang sinasabi ni Yahweh ng mga hukbo: sinasabi ng bayang ito, ang oras ay hindi pa dumarating upang maitayong muli ang bahay ni Yahweh."

3 Pagkatapos ang salita ni Yahweh ay dumating sa pamamagitan ni Hagai na propeta, na nagsasabi, 4 "Ito ba'y oras para sa inyo mismo upang manahan sa inyong nagsisiayusang mga bahay, habang ang bahay na ito'y humihiga sa mga guho? 5 Ngayon nga'y ganito ang sinasabi ni Yahweh ng mga hukbo, 'Isaalang-alang ninyo ang inyong mga daan. 6 Kayo'y maraming inihasik at umaning maliit. Kayo'y kumain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo'y uminom, ngunit kayo'y hindi napunuan sa inumin. Dinamitan ninyo ang inyong mga sarili, ngunit walang ni isa ang nainitan, at siya na kumikita ng mga sahod ay kumikita ng mga sahod na ang mga ito'y inilagay sa isang supot na may mga butas.'"

7 "Ganito ang sinasabi ni Yahweh ng mga hukbo, 'Isaalang-alang ang iyong mga daan. 8 Magsiakyat kayo sa bundok, kumuha ng kahoy, at itayo ninyo ang bahay. Gagawa ako ng kasiyahan sa mga ito, at ako ay luwalhatiin,' sabi ni Yahweh. 9 'Tumingin kayo ng marami, at, narito, ang dumating ay kaunti; at nang inyong dalhin sa bahay, hinipan ko ito sa malayo. Bakit?' Sabi ni Yahweh ng mga hukbo, 'Dahil sa aking bahay ay humihiga sa mga guho, habang ang bawat isa sa inyo ay abala sa sarili niyang bahay. 10 Kaya't dahil sa inyo sa pinipigil ng langit ang hamog, at ipinagkakait ng lupa ang bunga nito. 11 Aking tinawagan ang isang kawalan ng ulan sa lupain, sa mga bundok, at sa trigo, sa alak, sa langis, sa kung saan nagbibigay ang lupa, at sa mga tao, sa mga baka, at sa lahat ng mga gawa ng mga kamay."

12 Nang magkagayo'y si Zorobabel na anak ni Sealtiel, at si Josue na anak ni Josadac, na punong pari, pati ng lahat ng labi ng mga tao, sinunod ang tinig ni Yahweh na kanilang Diyos, at ang mga salita ni Hagai na propeta, na gaya ng pagsugo sa kaniya ni Yahweh na kanilang Diyos; at ang bayan ay natakot kay Yahweh.

13 At si Hagai, na sugo ni Yahweh, ay nagsalita ayon sa pahayag ni Yahweh sa bayan, na sinasabi, "Ako sa iyo," sabi ni Yahweh.

14 Inantig ni Yahweh ang espiritu ni Zorobabel na anak ni Sealtiel, na gobernador sa Juda, at ang espiritu ni Josue na anak ni Josadac, na punong pari, at ang espiritu ng buong nalabi sa bayan; at sila ay dumating at nagtrabaho sa bahay ni Yahweh ng mga hukbo, na kanilang Diyos, 15 sa loob ng dalawampu't-apat na araw ng buwan, nang ikaanim na buwan, nang ikalawang taon ni Dario na hari.

Kabanata 2[edit]

1 Sa ikapitong buwan, sa loob ng dalawampu't unang araw ng buwan, na ang salita ni Yahweh ay dumating sa pamamagitan ni Hagai na propeta, na sinasabi, 2 "Magsalita kayo ngayon kay Zorobabel na anak ni Sealtiel, na gobernador sa Juda, at kay Josue na anak ni Josadac, na punong pari, at sa nalabi sa bayan, na sinasabi, 3 'Sino ba ang nananatili sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian? Paano ninyo nakita ang mga ito ngayon? Hindi ba sa inyong paningin ay parang wala? 4 Gayon ma'y magpakalakas kayo ngayon, Zerubbabel, sabi ng Panginoon. 'Maging malakas, Joshua, anak ni Josadac, na punong pari. Maging malakas, kayong buong bayan sa lupain,' sabi ni Yahweh, 'at sa trabaho, para sa ako sa iyo', sabi ni Yahweh ng mga hukbo. 5 Ito ang salita na aking itinipan sa iyo kapag ikaw ay dumating sa labas ng Egipto, at ang aking Espiritu ay nanirahan sa inyo. 'Huwag kayong matakot.' 6 Sapagkat ito si Yahweh ng mga hukbo ay nagsabi: 'Minsan, ito ay isang maliit na habang, at aking uugain ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang tuyong lupa; 7 At aking uugain ang lahat ng bansa. Ang mahalagang bagay ng lahat ng mga bansa ay darating, at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ni Yahweh ng mga hukbo. 8 Ang pilak ay akin, at ang ginto ay akin, sabi ni Yahweh ng mga hukbo. 9 'Ang huling kaluwalhatian ng ay mas malaki kaysa sa dating bahay na ito, sabi ni Yahweh ng mga hukbo; 'at sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ni Yahweh ng mga hukbo."

10 Sa loob ng dalawampu't apat na araw ng ikasiyam na buwan, nang ikalawang taon ni Dario, ang salita ni Yahweh ay dumating sa pamamagitan ni Hagai na propeta, na sinasabi, 11 "Ganito ang sabi ni Yahweh ng mga hukbo, kayo ngayon sa mga pari ng tungkol sa kautusan, na sinasabi, 12 'Kung ang isang tao ay nagdadala ng mga banal na karne sa fold ng kaniyang damit, at sa kanyang fold touch tinapay, nilagang karne, alak, langis, o anumang pagkain, magiging banal pa?' "

Sumagot ang pari, "Hindi"

13 At sinabi ni Hagai, "Kung isa na marumi dahil sa bangkay ay masagi ang alinman sa mga ito, ito ay marumi?"

Sumagot ang pari, "Ito ay magiging marumi."

14 At sumagot si Hagai, "'Kaya nga ang bayang ito, at gayon ang bansang ito sa harap ko, sabi ni Yahweh; 'At gayon ang bawat gawa ng kanilang mga kamay. Na kung saan sila ay nag-aalok doon ay marumi. 15 Ngayon, mangyaring isaalang-alang mula sa araw na ito at sa nakaraan, bago ang bato ay inilatag sa isang bato sa templo ni Yahweh. 16 Nang buong panahong yaon, pagka ang isa sa isang bunton ng dalawang pung takal, may sampung lamang. Kapag dumating ang isa sa mga pisaan ng ubas upang kumuha ng limang pung, mayroong dalawampu't lamang. 17 Sinaktan ko kayo ng pagkalanta at ng amag at ng graniso sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay; gayon ma'y hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ni Yahweh. 18 'Isaalang-alang, mangyaring, mula sa araw na ito at sa nakaraan, mula sa dalawampu't-apat na araw ng ikasiyam na buwan, mula nang araw na ang pundasyon ng templo ni Yahweh ay ilagay, gunitain ninyo. 19 May binhi pa sa kamalig? Oo, ang mga puno ng ubas, ang puno ng igos, at ang granada, at ang puno ng olibo ay hindi nagbunga. Mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo. '"

20 Ang salita ni Yahweh ay dumating na ikalawa kay Hagai sa loob ng dalawampu't-apat na araw ng buwan, na sinasabi, 21 "Magsalita ka sa Zorobabel na gobernador sa Juda, na nagsasabi, Aking uugain ang langit at ang lupa. 22 Aking ibagsak ang luklukan ng mga kaharian. Aking ipapahamak ang lakas ng mga kaharian ng mga bansa. Aking guguluhin ang mga karo, at sa mga taong sumakay sa kanila. Ang mga kabayo at ang mga sakay ay bababa, lahat ng tao sa pamamagitan ng tabak ng kaniyang kapatid. 23 Sa araw na yaon, sabi ni Yahweh ng mga hukbo, ay kumuha ng kita, Zorobabel, na aking lingkod, na anak ni Sealtiel, sabi ni Yahweh, 'at gumawa ka ng isang panatak, sapagka't pinili mo, sabi ni Yahweh ng mga hukbo. "