Ang Aklat ng Genesis

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

Genesis
akda ni Moises, o ng mga Elohista at mga Yahwista (ipinalalagay)
Bibliya

Kabanata 1[edit]

1 Sa simula, nang likhain ng Diyos ang langit[1] at ang lupa, 2 ang lupa ay walang anyo at walang laman, at kadiliman ang bumalot sa karayagan ng kailaliman, habang ang Espiritu ng Diyos[2] ay gumagalaw sa karayagan ng tubig.

3 At sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag" at nagkaroon nga ng liwanag. 4 At nakita ng Diyos na ang liwanag ay maganda, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag mula sa kadiliman. 5 At tinawag ng Diyos ang liwanag na Araw, at tinawag ang kadiliman na Gabi; at gumabi at nag-umaga, ang unang araw.

6 At sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng isang simboryo ang gitna ng katubigan, at hayaang hatiin sa pagitan ng tubig sa tubig". 7 At ginawa nga ng Diyos ang simboryo, at hinati ang tubig na nasa ilalim mula sa tubig na nasa ibabaw ng simboryo, at gayon nga. 8 At tinawag ng Diyos ang simboryo na Langit. At gumabi at nag-umaga, ang ikalawang araw.

9 At sinabi ng Diyos, "Ang katubigan sa silong ng langit ay magtipon nawa sa isang dako, at ang tuyong lupa ay palitawin," at gayon nga. 10 At tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na Lupa, at ang samasamang tubig ay tinawag niyang Karagatan. At nakita ng Diyos na ito ay maganda. 11 At sinabi ng Diyos, "Sibulan ang lupa ng damo, mga halamang nagkakabinhi, mga punong gumagawa ng bunga sa uri nito, na may buto nito sa loob, sa ibabaw ng lupa," at gayon nga. 12 At ang lupa ay sinibulan nga ng damong nagbibinhi, mga halamang nagbibinhi sa kanilang uri, at mga punong gumagawa ng bunga na may buto nila sa loob; at nakita ng Diyos na ito ay maganda. 13 At gumabi at nag-umaga, ang ikatlong araw.

14 At sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng mga tanglaw sa simburyo ng langit, upang matukoy ang pagitan ng gabi at ng araw; at gawin sila para sa mga tanda at sa mga panahon, at sa mga araw at mga taon. 15 At sila'y magiging mga tanglaw sa simboryo ng langit upang magsabog ng liwanag sa daigdig," at gayon nga. 16 At gumawa nga ang Diyos ng dalawang malalaking tanglaw: ang mas malaking tanglaw[3] upang pamahalaan ang araw, at ang mas maliit na tanglaw[4] upang pamahalaan ang gabi at mga bituin. 17 At inilagay sila ng Diyos sa simboryo ng kalangitan upang magsabog ng liwanag sa daigdig. 18 At upang pamahalaan ang araw at gabi, at upang maghiwalay ang liwanag at dilim; at nakita ng Diyos na ito ay maganda. 19 At gumabi at nag-umaga, ang ikaapat na araw.

20 At sinabi ng Diyos, "Ang katubigan ay pananahanan ng may mga anyo ng buhay na kaluluwa; at ibon ay paliliparin sa ibabaw ng lupa, sa simboryo ng langit" 21 At lumalang nga ang Diyos ng mga dambuhalang nilalang sa dagat, at lahat ng mga nilalang na may buhay, na gulagalaw, na sumisibol sa tubig ayon sa kanilang uri, at bawat ibong may pakpak ayon sa uri nito, at nakita ng Diyos na ito ay maganda. 22 At pinagpala sila ng Diyos na ang sabi: "Mamunga at magpakarami, at punuin ang tubig sa karagatan at ang ibon, ay dadami sa lupa." 23 at gumabi at nag-umaga, ang ikalimang araw.

24 At sinabi ng Diyos, "Mula sa lupa ay lalabas ang mga nilalang na may buhay ayon sa kanilang uri, mga ganid at mga gumagapang, at kabakahan, sa kanilang uri;" at gayon nga. 25 At ginawa nga ng Diyos ang kabakahan ayon sa uri nito, at ang ganid ayon sa sariling uri nito, at ang gumagapang ayon sa sariling uri nito; at nakita ng Diyos na ito ay maganda.

26 At sinabi ng Diyos, "Lilikha tayo ng tao sa ating larawan, sa ating pagkakatulad. At sila ang mangangasiwa ng mga isda sa dagat, ng mga ibon sa himpapawid, ng mga hayop, at ng buong daigdig, ng lahat ng mga gumagapang na nagsisipaggapang sa lupa."

27 At lumikha nga ang Diyos ng tao sa kaniyang larawan, sa larawan ng Diyos nilikha siya—nilikha silang lalaki at babae. 28 At sila'y pinagpala ng Diyos, at sinabi ng Diyos sa kanila, "Mamunga at magpakarami at punuin ang daigdig, at sakupin ito, at pangasiwaan ang isda sa dagat, ang ibon sa himpapawid, at bawat hayop na gumagapang sa lupa."

29 At sinabi ng Diyos, "Narito, ibinigay ko na sa inyo ang bawat halamang nagbubutil sa buong daigdig, at bawat puno na may bunga, na ang bunga nito'y nagbubunga, ay para sa inyo upang makakain.30 At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibong lumilipad, at sa bawat hayop na gumagapang sa lupa na may buhay na espiritu; ibinigay ko naman ang bawat luntiang halaman, upang makakain," at gayon nga.

31 At nakita ng Diyos na ang bawat bagay na kaniyang ginawa, masdan, at ito ay napakaganda. At gumabi at nag-umaga, ang ikaanim na araw.

Kabanata 2[edit]

1 Nayaring naitayo ang langit at ang lupa, at lahat ng mayroon sila.

2 At nayari ng Diyos sa ikapitong araw ang paglikha na kaniyang nagawa. At nagpahinga sa ikapitong araw mula sa lahat ng paglikha na kaniyang nagawa. 3 At pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw, at ginawa itong banal, dahil sa ito ang pagpahinga niya mula sa kaniyang paglikha, na kung saan ang Diyos ay gumawa.

4 Ito ang mga salaysay ng langit at ng lupa, sa kanilang paglikha: sa araw na si Yahweh[5] na Diyos ay gumawa ng lupa't langit.

5 at ang bawat pananim ay wala pa sa daigdig, at bawat damo ay di pa tumutubo, sapagkat si Yahweh na Diyos ay di pa nagpabuhos ng ulan sa daigdig, at wala pang taong gagawa sa lupa, 6 at isang ulop[6] ang iniakyat mula sa lupa upang diligan ang buong ibabaw ng lupa.

7 At si Yahweh na Diyos ay lumikha ng tao (Adam), sa alikabok na mula sa lupa, at hinipan sa mga butas ng ilong nito ng hininga ng buhay; at si Adan ay naging isang buháy na kaluluwa. 8 At si Yahweh na Diyos ay naglagay ng isang hardin sa Eden, sa silangan. At inilagay niya roon ang tao na kaniyang hinulma.

9 At si Yahweh na Diyos ay nagpalago mula sa lupa ng bawat puno na magandang tingnan at mabuti para kainin, at puno ng buhay sa kalooban ng halamanan, ang puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. 10 At isang ilog ang inilabas ng Eden, upang dumilig sa hardin; at mula rito ay naghati-hati at naging apat na ilog.

11 Ang pangalan ng isa ay Pison, kung saan napapalibutan ang buong lupain ng Havila, kung saan nagkaroon ng ginto. 12 At ang ginto ng lupaing iyon ay mabuti, may bedelio at batong onix. 13 At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, at ito na napapalibutan ang buong lupain ng Etiopia (Cus). 14 At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris (Chidekel), na kung saan ang papunta sa silangan ng Asiria (Ashur). At ang ikaapat na ilog ay ang Eufrates (Parat).

15 At kinuha ni Yahweh na Diyos ang tao, at ibinaba siya sa hardin ng Eden, upang gumawa rito at pangalagaan ito.

16 At ibinilin ni Yahweh na Diyos sa tao, na ang sabi, "Mula sa lahat ng mga punungkahoy sa hardin ay maaari mong kainin. 17 At mula sa puno ng pag-alam ng mabuti at masama, ay hindi mo kakainin. Dahil sa araw na kumain ka mula rito, ikaw ay mamatay sa isang tiyak na kamatayan."

18 At sinabi ni Yahweh na Diyos, "Hindi mabuti para sa isang tao na mag-isa, gagawan ko siya ng isang katuwang, umaayon sa kaniya."

19 At si Yahweh na Diyos ay bumuo mula sa lupa ng bawat hayop sa parang at bawat ibon sa himpapawid, at lumapit siya sa tao, upang makita kung ano ang maitatawag nito sa mga ito, at bawat bagay na maitawag ng tao rito, mga bagay na may buhay, ay iyon ang kaniyang pangalan. 20 At ang tao ay nagbigay ng pangalan sa bawat ganid at ibon sa himpapawid, sa bawat hayop sa parang, at ang tao ay hindi makahanap ng isang katuwang upang makadagdag sa kaniya.

21 At pinatulog ni Yahweh na Diyos si Adan ng mahimbing, at habang siya ay natutulog, kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang, at isinarang muli ang laman sa paligid. 22 At ang tadyang na kinuha ni Yahweh na Diyos mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae, at dinala niya ito sa lalaki.

23 At sinabi ng lalaki, "Ito ngayo'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman, ang itatawag sa kaniya'y babae (eesha), sapagkat siya ay kinuha mula sa lalaki (eesh)." 24 Dahil dito, iiwan ng isang lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at sasama sa kaniyang asawa, at sila ay magiging isang laman.

25 At sila'y kapuwa hubo't hubad, si Adan at ang kaniyang asawa, at hindi nakaramdam ng hiya.

Kabanata 3[edit]

1 At ang ahas ay masama, higit na tuso sa lahat ng mga hayop nasa lupa na ginawa ni Yahweh na Diyos. At sinabi niya sa babae, "Sinabi ba ng Diyos na hindi kayo kakain ng mula sa anumang puno sa hardin?"

2 At sinabi ng babae sa ahas, "Makakain kami ng bunga ng mga puno ng hardin 3 at mula sa mga punong kahoy na nasa loob ng hardin, ngunit sinabi ng Diyos, 'Huwag kayo kakain mula rito, ni huwag kayo hihipo, kundi kayo'y mamamatay.'"

4 At sinabi ng ahas sa babae, "Walang kamatayan na iyong ikamamatay. 5 Dahil alam ng Diyos na sa araw na kayo'y kakain mula sa mga ito, ang inyong mga mata'y mabubuksan, at kayo'y magiging parang mga Diyos, na nakakaalam ng mabuti at masama."

6 At nakita ng babae na mabuti ang puno para sa pagkain, at ang anyo nito'y nakapagpapanasa sa mga mata, at ang punong iyo'y kinanaisan upang gawing marunong ang sinuman, at siya'y pumitas ng bunga nito at kumain, at binigyan ang kaniyang asawa na kasama niya, at kumain din ito. 7 At ang kanilang mga mata ay nabuksan, at nalaman nila na sila'y hubo't hubad, at tumahi sila ng mga dahon ng igos at ang mga ito'y ginawa nilang panakip.

8 At narinig nila ang tinig ni Yahweh na Diyos, na naglalakad sa hardin sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kaniyang asawa mula sa mukha ni Yahweh na Diyos sa mga puno ng hardin.

9 At tinawag ni Yahweh na Diyos si Adan, at sinabi "Nasaan ka na ba?"

10 At sinabi niya, "Narinig ko po ang inyong tinig sa hardin, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubo't hubad, at ako ay nagtago."

11 At sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyo na ikaw ay hubo't hubad? Kumain ka ba mula sa puno na ibinilin ko sa iyo na huwag kainin?"

12 At sinabi ni Adan, "Ang babae po na binigay ninyo sa akin, ang nagbigay sa akin ng mula sa puno at ako po'y kumain."

13 At sinabi ni Yahweh na Diyos sa babae, "Ano itong ginawa mo?" At sinabi ng babae, "Nilinlang po ako ng ahas, at ako po'y kumain."

14 At sinabi ni Yahweh na Diyos sa ahas, "Dahil sa ginawa mo ito, susumpain kita mula sa lahat ng mga baka, at mula sa bawat ganid sa parang. Sa iyong katawan, ikaw ay lalakad, at alikabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. 15 Maglalagay ako ng pag-aalit sa pagitan mo at ng babae, at ng binhi mo at ng kaniyang binhi. Ito ang dudurog sa iyo sa ulo, at ikaw ang dudurog sa kaniya sa sakong. "

16 At sa babae sinabi niya, "Pararamihin kong lubusan ang iyong mga hapdi at ang iyong paglilihi; sa hapdi, ikaw ay magsisilang ng mga anak; at ang iyong nais ang sa iyong asawa; at siya ang mamamahala sa iyo"

17 At sa lalaki ay sinabi niya, "Dahil nakinig ka sa iyong asawa, at kumain mula sa puno, na ibinilin ko sa inyo na, 'Huwag kakain ng mula rito,' ang lupain ay isinumpa ko para sa iyo, sa lungkot kayo ay kumain sa lahat ng mga araw ng inyong buhay 18 At mga tinik at dawag ay iaani para sa iyo, at ikaw ay kakain ng mga ligaw na damo sa parang. 19 Sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa, dahil mula riyan ka kinuha. Dahil ikaw ay mula sa alikabok, sa alikabok ay babalik ka rin."

20 At tinatawag ng lalaki ang kaniyang asawa na Eva (Chawa), dahil siya ay naging ina ng lahat ng mga nabubuhay (chai).

21 At si Yahweh na Diyos ay gumawa para kay Adam at sa kaniyang asawa ng kasuotang katad, at bihisan sila.

22 At sinabi ni Yahweh na Diyos, "Narito, ang tao ay naging parang isa sa atin, sa pag-alam ng tama at mali, at ngayon, maaaring iabot niya ang kaniyang kamay at kumuha pati ng mula sa puno ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailan man."

23 Kaya't inialis siya ni Yahweh na Diyos mula sa hardin ng Eden, upang mananim sa lupa kung saan siya ay nanggaling. 24 At pinalayas niya ang tao; at inilagay niya sa dakong silanganan ng hardin ng Eden ang mga kerubim (Griffins o Chruvim), at ang espada na umaapoy na lumilibot kahit saan, upang ingatan ang daan tungo sa puno ng buhay.

Kabanata 4[edit]

Sina Cain at Abel

1 At nakilala ng lalaki si Eva na kaniyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, “Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ni Yahweh.”

2 Kasunod nito ay ipinanganak niya ang kaniyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa.

3 Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog kay Yahweh mula sa mga bunga ng lupa.

4 Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawan, ang taba ng mga iyon. At pinahalagahan ni Yahweh si Abel at ang kaniyang handog,

5 subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kaniyang handog. Galit na galit si Cain, at bumagsak ang kaniyang mukha.

6 Sinabi ni Yahweh kay Cain, “Bakit ka nagalit at bakit bumagsak ang iyong mukha?

7 Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito!”

Ang Pagpatay kay Abel

8 Sinabihan ni Cain ang kaniyang kapatid na si Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid, at ito'y kaniyang pinatay.

9 At sinabi ni Yahweh kay Cain, “Nasaan si Abel na iyong kapatid?” At sinabi niya, “Aywan ko! Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid?”

10 Sinabi niya, “Ano ang ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa.

11 Ngayo'y sinumpa ka mula sa lupa. Ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay.

12 Kapag binungkal mo ang lupa, ito ay di na muling magbibigay sa iyo ng kaniyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pagala-gala sa lupa.”

13 At sinabi ni Cain kay Yahweh, “Ang parusa sa akin ay higit kaysa makakaya ko.

14 Ako ngayo'y itinataboy mo mula sa ibabaw ng lupa, at ako'y maikukubli sa iyong mukha. Ako'y magiging palaboy at pagala-gala, sinumang makakita sa akin ay papatayin ako.”

15 At sinabi sa kaniya ni Yahweh, “Hindi! Sinumang pumatay kay Cain ay pitong ulit na gagantihan.” At nilagyan ni Yahweh ng isang tanda si Cain upang huwag siyang patayin ng sinumang makakita sa kaniya.

16 At umalis si Cain sa harapan ni Yahweh at nanirahan sa lupain ng Nod, sa silangan ng Eden.

Ang mga Naging Anak ni Cain

17 Kinilala ni Cain ang kaniyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoc. Siya'y nagtayo ng isang lunsod at tinawag ang lunsod ayon sa pangalan ng kaniyang anak na si Enoc.

18 Naging anak ni Enoc si Irad; at naging anak ni Irad si Mehujael; at naging anak ni Mehujael si Metusael; at naging anak ni Metusael si Lamec.

19 At si Lamec ay nag-asawa ng dalawa; ang pangalan ng isa'y Ada, at ang pangalan ng ikalawa ay Zilla.

20 Naging anak ni Ada si Jabal. Siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tolda at may mga hayop.

21 Ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Jubal. Siya ang ama ng lahat na tumutugtog ng alpa at plauta.

22 Ipinanganak ni Zilla si Tubal-Cain, ang panday ng lahat na kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama.

23 At sinabi ni Lamec sa kaniyang mga asawa,

“Ada at Zilla, pakinggan ninyo ang aking tinig.

Kayong mga asawa ni Lamec ay makinig sa aking mga salita. Pumatay ako ng isang tao, dahil sa pagsugat sa akin,

at ng isang binata, dahil sa ako'y sinaktan.

24 Kung pitong ulit ipaghihiganti si Cain, tunay na si Lamec ay pitumpu't pitong ulit.”

Sina Set at Enos

25 Muling nakilala ni Adan ang kaniyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang kaniyang pangalan na Set; sapagkat kaniyang sinabi, “Binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain.”

26 Nagkaanak din si Set ng isang lalaki, at tinawag ang kaniyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh.

Kabanata 5[edit]

Kabanata 6[edit]

Kabanata 7[edit]

Kabanata 8[edit]

Kabanata 9[edit]

Kabanata 10[edit]

Talababa[edit]

  1. O kalangitan sa wikang Hebreo
  2. o malakas na hangin
  3. Ito ay ang Araw
  4. Ito ay ang Buwan
  5. Ang pangalang Yahweh, habang lumilitaw sa teksto Hebreo sa apat na titik-katinig na YHWH, ay hindi kailanman binibigkas ng mga relihiyosong Judio, na sinasalita nila itong "Adonai"(aking Panginoon) or "Hashem"(ang Pangalan). Ito ang tinatawag na tetragrammaton na lumitaw sa orihinal na tekstong Hebreo. Ang ibang mga salin ay gumagamit ng "ang PANGINOON" o kaya'y "YHWH".
  6. Isang usok na gawa sa tubig, parang maliliit na tubig na nakaangat sa hangin.