Ang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Efeso

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support


Kabanata 2[edit]

7 upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di-masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang-loob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 8 Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos; 9 hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. 10 Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos nang una pa upang siya nating lakaran.