Ang Aklat ng mga Awit

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

Mga Awit
akda nina David at iba pa
Bibliya

Kabanata 1[edit]

1 Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya; 2 kundi nasa kautusan ni Yahweh ang kaniyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kaniyang kautusan. 3 Siya ay gaya ng isang punungkahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon nama'y hindi nalalanta, sa lahat ng kaniyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. 4 Ang masama ay hindi gayon; kundi parang ipang itinataboy ng hangin. 5 Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan; 6 sapagkat ang lakad ng matuwid si Yahweh ang nakakaalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan.

Kabanata 23[edit]

1 Si Yahweh ang aking pastol; hindi ako magkukulang.

2 Ako'y pinapahihimlay niya sa luntiang pastulan,

Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan,

3 Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa,

Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kaniyang pangalan.

4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagkat ikaw ay aking kaagapay.

Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin.

5 Pinaghahandaan mo ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway: iyong pinahiran ang aking ulo ng langis; inaapawan ang aking saro.

6 Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay,

At ako'y mananahan sa bahay ni Yahweh magpakailanman.

Kabanata 91[edit]

1 Siyang naninirahan sa lihim-na-dako ng Kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan-sa-lahat,

2 Ay makapagsasabi kay Yahweh, "Aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siyang aking pinagkakatiwalaan."

3 Sapagkat iaadya ka niya mula sa bitag ng mambibitag, at mula sa nakamamatay na salot.

4 Lulukuban ka niya ng kaniyang mga bagwis, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay makatatagpo ka ng kanlungan, kalasag at baluti ang kaniyang katapatan.

5 'Di mo katatakutan ang kilabot sa gabi, ni sa pana na lumilipad kung araw;

6 Ni ang salot na dumarating sa kadiliman, ni ang paggiba man na sumisira sa katanghalian.

7 Sanlibo man ang mabubuwal sa iyong tabi, at sa iyong kanan ay sampung libo; datapwat, ang mga ito'y 'di makalalapit sa iyo.

8 Iyo lamang mamamasdan ng iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masasama.

9 Sapagkat ikaw, O Yahweh, ay aking kanlungan! Iyong ginawa ang Kataas-taasan na iyong tahanan;

10 Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda.

11 Sapagkat pagbibilinan niya ang kaniyang mga anghel sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan.

12 Sa kanilang mga kamay ay itataas ka nila, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.

13 Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong: ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa.

14 "Sapagkat inilagak niya ang kaniyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya: aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat nakikilala niya ang aking pangalan.

15 Siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya; ako'y sasakaniya sa kabagabagan: aking ililigtas siya, at pararangalan siya.

16 Bubusugin ko siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kaniya ang aking pagliligtas."

Kabanata 136[edit]

1 O magpasalamat kayo kay Yahweh; sapagkat siya'y mabuti;

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman.

2 O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga diyos,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman.

3 Ang Panginoon ng mga panginoon ay inyong pasalamatan,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

4 Siya na tanging gumagawa ng mga dakilang kababalaghan,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

5 Siya na sa pamamagitan ng unawa ay ginawaang kalangitan,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

6 Siya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

7 Siya na gumawa ng mga dakilang tanglaw,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

8 At ng araw upang ang araw ay pagharian,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

9 At ng buwan at mga bituin upang ang gabi'y pamunuan,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

10 Siya na sa mga panganay sa Egipto ay pumaslang,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

11 At mula sa kanila, ang Israel ay inilabas,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

12 Sa pamamagitan ng malakas na kamay at ng unat na bisig,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

13 Siya na sa Dagat na Pula ay humawi,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

14 At sa gitna nito ang Israel ay pinaraan,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

15 Ngunit nilunod si Faraon at ang kaniyang hukbo sa Pulang Dagat,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

16 Siya na pumatnubay sa kaniyang bayan sa ilang,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

17 Siya na sa mga dakilang hari ay pumatay,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman,

18 At sa mga bantog na hari ay pumaslang,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

19 Kay Sihon na hari ng mga Amorita,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

20 At kay Og na hari ng Basan,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

21 At ang kanilang lupain bilang pamana'y ibinigay,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

22 Isang pamana sa Israel na kaniyang tauhan,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman.

23 Siya ang nakaalala sa atin sa ating mababang kalagayan,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

24 At iniligtas tayo sa ating mga kaaway,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

25 Siya na nagbibigay ng pagkain sa lahat ng laman,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;

26 O magpasalamat kayo sa Diyos ng kalangitan,

Sapagkat ang kaniyang tapat-at-mahabaging-pagibig ay magpakailanman;