Ang Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Corinto

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

2 Mga Taga-Corinto
ni Pablo
Bibliya

Chapter 5[edit]

14 Ang pag-ibig ni Cristo ang nag-uudyok sa amin, sapagkat kami'y nakatitiyak na may isang namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. 15 At siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay.

16 Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pamantayan ng laman, bagaman noon ay nakilala namin si Cristo ayon sa pamantayan ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala sa kanya. 17 Kaya't kung ang sinuman ay na kay Cristo ay isa nang bagong nilalang, ang mga dati ay lumipas na, narito, ang mga bago ay dumating na.