Ang Aklat ni Enoc

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

Enoc
di tiyak ang may-akda
Bibliya

Kabanata 1[edit]

1 Ang mga salita ng pagpapala kay Enoc, kung paano niya pinagpala ang mga hinirang at matuwid, na magiging 2 na nabubuhay sa araw ng kapighatian, kapag ang lahat ng mga masama at walang Diyos ay aalisin. At kaniyang sinabi ang kaniyang talinhaga, at sinabi, Narito, isang matuwid na tao, na ang mga mata ay binuksan ng Dios, ay nakita ang pangitain ng Banal sa langit, na ipinakita sa akin ng mga anghel, at mula sa kanila ay narinig ko ang lahat ng bagay; gaya ng nakita ko, ngunit hindi para sa lahing ito, kundi para sa isang malayong lugar na darating. 3 Tungkol sa mga hinirang ay sinabi ko, at isinaysay ko ang aking talinghaga tungkol sa kanila: Ang Banal na Dakila ay magmumula sa Kanyang tahanan, At ang walang hanggang Diyos ay yumuyukod sa lupa, (kahit) sa Bundok ng Sinai, [At lumitaw mula sa Kanyang kampo] At lumitaw sa lakas ng Kanyang kapangyarihan mula sa langit ng langit. 5 At lahat ay sasaktan ng takot At ang mga tagamasid ay manginginig, At ang malaking takot at panginginig ay aagaw sa kanila hanggang sa mga dulo ng daigdig. 6 At ang mga mataas na bundok ay manginginig, At ang mga mataas na burol ay mabababa, At matutunaw tulad ng waks sa harap ng siga 7 At ang buong lupain ay susunugin, At ang lahat ng nasa ibabaw ng lupa ay mapapahamak, At magkakaroon ng paghatol sa lahat (lalaki). 8 Ngunit sa matuwid ay gagawin Niya ang kapayapaan. At protektahan ang mga hinirang, At ang awa ay mapapasa kanila. At silang lahat ay magiging sa Diyos, At sila ay puputulin, At silang lahat ay pagpapalain. At tutulungan Niya silang lahat, At ang liwanag ay lalabas sa kanila, At gagawin Niya ang kapayapaan sa kanila '. 9 At masdan! Dumating siya na may sampung libo ng Kanyang mga banal Upang maisagawa ang paghatol sa lahat, At upang sirain ang lahat ng di-makadiyos: At upang mahatulan ang lahat ng laman Sa lahat ng mga gawa ng kanilang kalikuan na kanilang ginawang masama, At tungkol sa lahat ng matitigas na bagay na sinalita ng mga makasalanan na makasalanan laban sa Kanya.

Kabanata 2[edit]

1 Obserbahan mo ang lahat ng magaganap sa langit, kung hindi nila binabago ang kanilang mga orbit, at ang mga luminaries na nasa langit, kung paano ang lahat ng ito ay tumaas at itinakda sa bawat isa sa kanyang panahon, at 2 hindi lumalabag sa kanilang itinalagang order. Masdan mo ang lupa, at pakinggan mo ang mga bagay na nangyari sa ito mula sa una hanggang sa huli, kung gaano ka matatag, kung paanong wala sa mga bagay sa mundo ang nagbabago, ngunit ang lahat ng mga gawa ng Diyos ay lumitaw sa iyo. Narito ang tag-init at taglamig, kung paanong ang buong lupa ay napuno ng tubig, at ang mga ulap at hamog at ulan ay nakahiga dito.

Kabanata 3[edit]

1 Obserbahan at tingnan kung paano (sa taglamig) ang lahat ng mga puno ay tila baga sila ay nalanta at nagbuhos ng lahat ng kanilang mga dahon, maliban sa labing-apat na puno, na hindi mawawala ang kanilang mga dahon kundi panatilihin ang mga lumang mga dahon mula sa dalawa hanggang tatlong taon hanggang sa dumating ang bago.

Kabanata 4[edit]

1 At muli, sundin mo ang mga araw ng tag-init kung paano ang araw ay nasa ibabaw ng lupa sa tapat nito. At humingi ka ng lilim at kanlungan dahil sa init ng araw, at ang lupa ay nasusunog din ng lumalagong init, at sa gayon ay hindi ka maaaring magyapak sa lupa, o sa isang bato dahil sa init nito.

Kabanata 5[edit]

1 Pansinin ninyo kung paano ang mga puno ay nagtatakip ng mga berdeng dahon at namumunga: kaya't pakinggan ninyo at kilalanin ang lahat ng Kanyang mga gawa, at kilalanin kung paanong Siya na nabubuhay magpakailanman ay ginawa silang gayon. 2 at ang lahat ng Kanyang mga gawa ay nagpapatuloy sa ganito taun-taon magpakailanman, at lahat ng mga gawain na kanilang gagawin para sa Kanya, at ang kanilang mga gawain ay hindi nagbabago, ngunit ayon sa ipinag-utos ng Diyos ay gayon ginawa. 3 At masdan kung paano nagagawa ang gayong paraan sa dagat at sa mga ilog at hindi pinalitan ang kanilang mga gawain mula sa Kanyang mga utos '. 4 Datapuwa't kayo'y hindi naging matatag, ni nagsisunod man ng mga utos ng Panginoon, Nguni't kayo'y nagsihiwalay at nangagsalita ng mga palalo at mahigpit na salita Sa iyong malinis na bibig laban sa Kanyang kadakilaan. Oh, kayo'y matigas ang puso, ay hindi kayo makakasumpong ng kapayapaan. 5 Kaya't gagawin ninyo ang inyong mga araw, At ang mga taon ng iyong buhay ay mapapahamak, At ang mga taon ng iyong pagkalipol ay mapaparami sa walang hanggang pagpatay, At hindi kayo makakasumpong ng awa. 6a Sa mga araw na yaon ay gagawin mo ang iyong mga pangalan na walang hanggang pagsumpa sa lahat ng matuwid, b At sa pamamagitan mo ay dapat na ang lahat na sumusumpa, sumpa, At ang lahat ng mga makasalanan at walang Diyos ay magpaparatang sa iyo, 7c At para sa iyo ang walang Diyos ay magkakaroon ng isang sumpa. 6d At lahat. . . ay magagalak, At magkakaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan, At bawat awa at kapayapaan at pagtitiis: At magkakaroon ng kaligtasan sa kanila, isang magandang ilaw. Ako at para sa lahat ng mga makasalanan ay walang kaligtasan, j Ngunit sa iyo lahat ay mananatili sa isang sumpa. 7A Ngunit para sa mga hinirang ay magkakaroon ng liwanag at kagalakan at kapayapaan, at sila ay magmamana ng lupa. 8 At pagkatapos ay magkakaroon ng kaloob sa karapat-dapat na karunungan, At silang lahat ay mabubuhay at hindi na muling magkasala, Alinman sa pamamagitan ng kasamaan o sa pamamagitan ng pagmamataas: Nguni't ang mga pantas ay magiging mapagpakumbaba. 9 At hindi na sila magsisalangsang muli, O magkakasala man sila sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay, Hindi rin sila mamamatay ng (ang banal) galit o galit, Ngunit dapat nilang makumpleto ang bilang ng mga araw ng kanilang buhay. At ang kanilang mga buhay ay tataas sa kapayapaan, At ang mga taon ng kanilang kagalakan ay madaragdagan, Sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan, Sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay.

Kabanata 6[edit]

1 At ito ay nangyari na, nang ang mga anak ng mga tao ay dumami na sa mga panahong yaon ay ipinanganak sa kanila ang mga magagandang babae at maganda. 2 At nakita at nakita ng mga anghel na mga anak ng langit, at nangagtaka sa kanila, at nangagsangusapang sinabi, Magsiparito kayo, tayo'y pumili sa atin ng mga asawa mula sa mga anak ng mga tao, at tayo'y mga anak. At si Semjaza, na kanilang tagapanguna, ay nagsabi sa kanila: 'Takot ako na hindi kayo ay sumasang-ayon na gawin ang gawaing ito, at ako lamang ang magbayad ng parusa ng isang malaking kasalanan.' At silang lahat ay sumagot sa kaniya at nagsabi: 'Magsumamo tayong lahat, at talikdan ang lahat ng ating sarili sa pamamagitan ng pagbubuklod 5 hindi upang iwanan ang planong ito kundi gawin ang bagay na ito.' Pagkatapos sware sila lahat magkasama at nakatali ang kanilang mga sarili 6 sa pamamagitan ng mutual imprecations sa mga ito. At sila ay sa lahat ng dalawang daan; na bumaba sa mga kaarawan ni Jared sa tuktok ng Bundok Hermon, at tinawag nila itong Bundok Hermon, sapagkat sinumpaan nila ang 7 at nakagapos sa kanilang sarili sa pamamagitan ng magkaparehong impresyon dito. At ang mga ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno: si Samlazaz na kanilang pinuno, si Araklba, at si Ramesel, si Caphliel, si Tamlel, Ramlel, Danel, Ezeqeel, Baraqijal, 8 Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaq1el, Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, . Ito ang mga pinuno nila ng sampu.

Kabanata 7[edit]

1 At ang lahat ng iba pa na kasama nila ay nagsipagasawa sa kanilang sarili, at ang bawat isa ay pumili ng isa para sa kanilang sarili, at sila ay nagsimulang pumasok sa kanila at nilapastusan ang kanilang sarili sa kanila, at tinuruan nila sila ng mga kagandahan at mga pag-akit, at pagputol ng mga ugat, at ginawa itong pamilyar sa mga halaman. At sila ay buntis, at sila ay nagdala ng mga dakilang mga higante, na ang taas ay tatlong libong ells: Na sinupok ang lahat ng pagkuha ng mga tao. At kapag ang mga tao ay hindi na makapagpapanatili sa kanila, ang mga higante ay lumaban sa kanila at sinupok ang sangkatauhan. At sila ay nagsimulang magkasala laban sa mga ibon, at mga hayop, at mga reptilya, at 6 na isda, at upang lamunin ang laman ng isa't isa, at uminom ng dugo. Nang magkagayon ang lupa ay nagbigay ng akusasyon laban sa mga walang batas.

Kabanata 8[edit]

1 At si Azazel ay nagturo sa mga tao upang gumawa ng mga tabak, at mga kutsilyo, at mga kalasag, at mga baluti, at ipinaalam sa kanila ang mga metal ng lupa at ang sining ng paggawa nito, at mga pulseras, at mga palamuti, at paggamit ng antimonyo, ng mga eyelids, at lahat ng uri ng mahal na mga bato, at lahat ng 2 kulay na tinctures. At nagkaroon ng maraming pagkawalang diyos, at nakagawa sila ng pakikiapid, at sila ay naligaw, at naging masama sa lahat ng kanilang mga lakad. Si Semjaza ay nagturo ng mga enchantment, at mga pinagputulan ng ugat, 'Armaros ang paglutas ng enchantments, Baraqijal (itinuro) astrolohiya, Kokabel ang mga konstelasyon, Ezeqeel ang kaalaman sa mga ulap, Araqiel ang mga palatandaan ng lupa, Shamsiel ang mga palatandaan ng araw, at Sariel kurso ng buwan. At habang ang mga tao ay nawala, sila ay sumigaw, at ang kanilang daing ay umakyat sa langit. . .

Kabanata 9[edit]

1 At pagkatapos ay sina Michael, Uriel, Raphael, at Gabriel ay bumaba mula sa langit at nakita ang maraming dugo na ibinuhos sa lupa, at ang lahat ng kawalan ng batas ay ginawa sa lupa. At sinabi nila sa isa't isa: 'Ginawa ng lupa nang walang naninirahan na iyak ang tinig ng kanilang pagtawag sa mga pintuan ng langit. 3 At ngayon, sa iyo, ang mga banal sa langit, ang mga kaluluwa ng mga tao ay nagsusuot, na nagsasabi, Dalhin mo kami sa harap ng Kataastaasan. At sinabi nila sa Panginoon ng mga kapanahunan, Panginoon ng mga panginoon, Dios ng mga diyos, Hari ng mga hari, at Diyos ng mga kapanahunan, ang trono ng Iyong kaluwalhatian (tumayo) sa lahat ng mga henerasyon ng 5 edad, at ang Kanyang pangalan ay banal at maluwalhati at binasbasan hanggang sa lahat ng panahon! Ginawa mo ang lahat ng bagay, at may kapangyarihan ka sa lahat ng mga bagay: at ang lahat ng bagay ay hubad at bukas sa Inyong paningin, at nakita Ninyo ang lahat ng 6 na bagay, at walang nakatago mula sa Iyo. Nakita mo kung ano ang ginawa ni Azazel, na nagturo ng lahat ng kalikuan sa lupa at ipinahayag ang mga walang hanggang lihim na naitatag sa langit, na pinagsisikapang matutuhan ng 7 mga tao: At si Semjaza, na pinagkalooban mo ng awtoridad upang mamuno sa kanyang mga kasamahan . At sila ay pumunta sa mga anak na babae ng mga tao sa ibabaw ng lupa, at natulog na kasama ang 9 babae, at nilapastangan ang kanilang sarili, at ipinahayag sa kanila ang lahat ng uri ng kasalanan. At ang mga kababaihan ay mayroong 10 na mga tuhod, at ang buong mundo ay napuno ng dugo at kalikuan. At ngayon, narito, ang mga kaluluwa ng nangamatay ay umiiyak at nagsusuot sa mga pintuang-daan ng langit, at ang kanilang mga pag-iyak ay umakyat: at hindi maaaring tumigil dahil sa mga gawa ng kasamaan na gawa sa lupa. At alam Ninyo ang lahat ng bagay bago sila mangyari, at nakita Ninyo ang mga bagay na ito at pinahintulutan Mo sila, at hindi mo sasabihin sa amin kung ano ang aming gagawin sa kanila tungkol sa mga ito. '

Kabanata 10[edit]

1 Nang magkagayon ay sinabi ng Kataastaasan, ang Banal at Dakilang Isa ay nagsalita, at ipinadala si Uriel sa anak ni Lamec, 2 at sinabi sa kanya: Pumunta ka kay Noe at sabihin sa kanya sa aking pangalan "Itago mo ang iyong sarili!" at ihahayag mo sa kaniya ang wakas na lumalapit: na ang buong lupa ay malilipol, at ang baha ay malapit nang dumating sa buong lupa, at pupuksain ang lahat na nasa ibabaw nito. At ngayon turuan mo siya na makatakas siya 4 at ang kanyang binhi ay mapangalagaan para sa lahat ng henerasyon ng mundo. At muli sinabi ng Panginoon kay Raphael: Buhatin mo ang kamay at paa ng Azazel, at itapon mo siya sa kadiliman: at magbukas ka ng isang pambungad sa disyerto, na nasa Dudael, at itapon mo siya roon. At ilagay sa kanya magaspang at jagged bato, at masakop siya sa kadiliman, at ipaalam sa kanya abide doon magpakailan man, at takpan ang kanyang mukha upang siya 6 , 7 hindi makita ang liwanag. At sa araw ng dakilang paghatol ay ihahagis siya sa apoy. At pagalingin ang lupa na pinasama ng mga anghel, at ipahayag ang pagpapagaling sa lupa, upang pagalingin nila ang salot, at ang lahat ng mga anak ng tao ay hindi mapahamak sa lahat ng mga lihim na bagay na ipinahayag ng 8 Mga Tagasubaybay at nagturo sa kanilang mga anak. 9 At ang buong lupa ay napahamak sa pamamagitan ng mga gawa na itinuro ni Azazel: sa kaniya'y igagawad ang lahat ng kasalanan. At sinabi ni Gabriel ang Panginoon: Magpatuloy ka laban sa mga bastardo at mga sinasaway, at laban sa mga anak ng pakikiapid: at sirain [ang mga anak ng pakikiapid at] ang mga anak ng mga Tagamasid mula sa mga tao [at papatnubayan sila]: ipadala sila isa laban sa isa na maaaring sila sirain ang bawat isa sa 10 labanan: para sa haba ng araw ay hindi sila magkaroon. At walang kahilingan na sila (ang kanilang mga ama) ay gumawa sa iyo ay ibibigay sa kanilang mga ama para sa kanila; sapagkat umaasa silang mabuhay ang buhay na walang hanggan, at 11 bawat isa sa kanila ay mabubuhay na limang daang taon. At sinabi ng Panginoon kay Miguel: Pumunta ka, itali si Semjaza at ang kanyang mga kasamahan na nagkakaisa sa kanilang sarili sa mga babae upang labis na nadumhan ang kanilang sarili 12 sa kanila sa lahat ng kanilang karumihan. At nang ang kanilang mga anak ay nagkasala ng isa't isa, at nakita nila ang pagkalipol ng kanilang mga minamahal, pagbigkis nila nang mabilis sa pitumpung henerasyon sa mga libis ng lupa, hanggang sa araw ng kanilang paghatol at ng kanilang katuparan, hanggang sa paghuhukom na 13 para sa kailanman at kailanman ay natapos. Sa mga araw na iyon sila ay dadalhin sa kalaliman ng apoy: at 14 sa paghihirap at sa bilangguan na kung saan sila ay hahadlang magpakailanman. At sinuman ang hahatulan at pupuksain ay darating mula ngayon hanggang sa katapusan ng lahat ng 15 na henerasyon. At sirain ang lahat ng mga espiritu ng walang pagsalang at ang mga anak ng mga Tagamasid, dahil 16 sila ay nagkasala sa sangkatauhan. Alisin ang lahat ng mali mula sa mukha ng daigdig at tapos na ang bawat masasamang gawain: at lumitaw ang halaman ng kabutihan at katotohanan: at ito ay magiging isang pagpapala; ang mga gawa ng katuwiran at katotohanan ay itatatag sa katotohanan at kagalakan magpakailanman. 17 At pagkatapos ay tatakas ang lahat ng matuwid, At mabubuhay hanggang sa magkaroon sila ng libu-libong mga bata, At lahat ng mga araw ng kanilang kabataan at ang kanilang katandaan Maghahanap sila ng kapayapaan. 18 At pagkatapos ang buong lupa ay gagawin sa katuwiran, at lahat ay itatanim na may mga punong kahoy at magiging puno ng pagpapala. At ang lahat ng mga mainam na puno ay itatanim doon, at sila'y magtatanim ng mga puno ng ubas sa ibabaw niyaon: at ang puno ng ubas na kanilang itinanim doon ay magbubunga ng alak na sagana, at tungkol sa lahat ng binhi na naihasik sa ibabaw ng bawa't sukat (nito) isang libo, at bawat sukat ng mga olibo ay magbubunga ng sampung piraso ng langis. At linisin mo ang lupa mula sa lahat ng pang-aapi, at mula sa lahat ng kalikuan, at mula sa lahat ng kasalanan, at mula sa lahat ng diyos, at lahat ng karumihan na gawa sa lupa 21 ay sirain mula sa lupa. At ang lahat ng mga anak ng tao ay magiging matuwid, at lahat ng bansa ay maghahandog ng pagsamba at pupurihin Ako, at lahat ay sasamba sa Akin. At ang lupa ay lilinisin mula sa lahat ng karumihan, at mula sa lahat ng kasalanan, at mula sa lahat ng kaparusahan, at mula sa lahat ng pagpapahirap, at hindi na ako magpapadala muli sa kanila mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon at magpakailanman.

Kabanata 11[edit]

1 At sa mga araw na yaon ay bubuksan ko ang mga silid na pang-imbak ng pagpapala na nasa langit, upang ipadala sa ibabaw ng lupa sa ibabaw ng gawain at gawa ng mga anak ng mga tao. At ang katotohanan at kapayapaan ay magkakasama sa lahat ng mga araw ng mundo at sa lahat ng henerasyon ng mga tao.

Kabanata 12[edit]

1 Bago ang mga bagay na ito ay natago si Enoc, at walang nalalaman ng mga anak ng mga tao kung saan siya natago, at kung saan siya nanirahan, at kung ano ang nangyari sa kanya. At ang kanyang mga gawain ay may kinalaman sa mga Tagamasid, at ang kanyang mga araw ay kasama ng mga banal. 3 At ako si Enoc ay pinagpala ang Panginoon ng kamahalan at Hari ng mga kapanahunan, at narito! tinawag ako ni Enoch na eskriba at sinabi sa akin: 'Enoch, ikaw na eskriba ng katuwiran, pumunta ka, ipahayag sa mga Tagapagmasid ng langit na umalis sa mataas na langit, ang banal na walang hanggang dako, at nilapastangan ang kanilang sarili sa mga babae , at nagawa na gaya ng ginawa ng mga anak ng lupa, at nakuha nila sa kanilang sarili ang 5 na mga asawa: "Kayo ay gumawa ng malaking pagkawasak sa lupa: At kayo'y walang kapayapaan o kapatawaran ng kasalanan: at yamang sila ay nagagalak sa kanilang mga anak , Ang pagpatay sa kanilang mga minamahal ay makikita nila, at sa pagkawasak ng kanilang mga anak ay magsisisamba sila, at hihingi ng pamanhik magpakailanman, ngunit ang awa at kapayapaan ay hindi ninyo matatamo. "

Kabanata 13[edit]

1 At si Enoc ay yumaon at nagsabi, Oh Azazel, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan: isang malaking takot ang lumabas laban sa iyo upang ilagay ka sa mga bigkis: At hindi ka magkakaroon ng pahintulot o kahilingan na ipinagkaloob sa iyo, dahil sa kasamaan na iyong itinuro , at dahil sa lahat ng mga gawa ng pagkawalang diyos at kalikuan at kasalanan na ipinakita mo sa mga tao. Pagkatapos ay nagpunta ako at nagsalita sa kanila lahat nang magkakasama, at silang lahat ay natatakot, at natakot at nanginginig ang mga ito. At hinihiling nila sa akin na magsumamo ng petisyon para sa kanila upang makahanap sila ng kapatawaran, at basahin ang kanilang petisyon sa presensya 5 ng Panginoon ng langit. Sapagkat mula noon ay hindi sila makapagsalita (kasama Niya) o makapagtaas ng kanilang mga mata sa langit para sa kahihiyan ng kanilang mga kasalanan kung saan sila ay nahatulan. Pagkatapos ay isinulat ko ang kanilang petisyon, at ang panalangin tungkol sa kanilang mga espiritu at kanilang mga gawa nang paisa-isa at tungkol sa kanilang mga kahilingan na dapat silang magkaroon ng kapatawaran at haba. At lumabas ako at naupo sa tubig ng Dan, sa lupain ng Dan, sa timog ng kanluran ng Hermon: Nabasa ko ang kanilang petisyon hanggang sa ako ay nahulog 8 tulog. At narito ang isang panaginip ang dumating sa akin, at ang mga pangitain ay nahulog sa akin, at nakita ko ang mga pangitain ng parusa, at isang tinig ang dumating na nag-uusap (ako) upang sabihin ito sa mga anak ng langit, at hinahamak sila. 9 At nangyari, nang ako'y nahukay, ay naparoon ako sa kanila, at silang lahat ay nangakaupo na nangagkakatipon, na tumatangis sa sanga ng Abeljak, na nasa pagitan ng Libano at ng Senchreo, na tinakpan ang kanilang mga mukha. At isinaysay ko sa harap nila ang lahat ng mga pangitain na nakita ko sa pagtulog, at nagsimula akong magsalita ng mga salita ng katuwiran, at upang mahawakan ang mga Tagamasid sa langit.

Kabanata 14[edit]

1 Ang aklat ng mga salita ng katuwiran, at ng reprimand ng mga walang hanggang Watchers alinsunod sa 2 sa utos ng Banal na Mahusay Isa sa pangitain na iyon. Nakita ko sa aking pagtulog kung ano ang sasabihin ko ngayon sa pamamagitan ng isang dila ng laman at ng hininga ng aking bibig: na ibinigay ng Dakilang Isa sa mga tao upang makipag-usap sa kanya at maunawaan ang puso. Tulad ng ginawa Niya at ibinigay sa tao ang kapangyarihan ng pag-unawa sa salita ng karunungan, gayon din Niya nilikha din ako at binigyan ako ng kapangyarihan ng pagbasura 4 ang mga Tagamasid, ang mga anak ng langit. Isinulat ko ang iyong petisyon, at sa aking pangitain ay nagpakita ito, na ang iyong petisyon ay hindi ipagkakaloob sa iyo sa lahat ng mga araw ng kawalang-hanggan, at ang hatol na 5 ay sa wakas ay ipinasa sa iyo: oo (ang iyong petisyon) ay hindi ipagkakaloob sa iyo. At mula ngayon ay hindi ka sasampa sa langit sa lahat ng kawalang-hanggan, at sa mga gapos ng mundo ang batas ay lumabas upang talian ka sa lahat ng araw ng mundo. At (na) dati ay makikita mo ang pagkawasak ng iyong mga minamahal na anak at hindi ka magkakaroon ng kasiyahan sa kanila, ngunit sila ay mahuhulog sa harap mo ng tabak. At ang iyong petisyon para sa kanila ay hindi ipagkakaloob, ni sa iyong sarili: kahit na ikaw ay umiiyak at nananalangin at nagsasalita ng lahat ng mga salitang nakapaloob sa nakasulat na isinulat ko. At ang pangitain ay ipinakita sa akin nang ganito: Narito, sa pangitain ay inanyayahan ako ng mga ulap at isang alapaap ang tumawag sa akin, at ang kurso ng mga bituin at ang mga kidlat ay lumulubog at nagmadali sa akin, at ang hangin sa 9 ang pangitain ay lumuluhod sa akin at nakataas ako paitaas, at dinala ako sa langit. At pumasok ako hanggang sa malapit na ako sa isang dingding na itinatayo ng mga kristal at napalilibutan ng mga dila ng apoy: at sinimulan kong mahirapan ako 10. At pumasok ako sa mga dila ng apoy at lumapit sa isang malaking bahay na itinatayo ng mga kristal: at ang mga dingding ng bahay ay tulad ng isang tesselated floor (ginawa) ng mga kristal, at ang pundasyon nito ay 11 kristal. Ang kisame nito ay gaya ng landas ng mga bituin at ng mga kidlat, at sa pagitan nila ay 12 maapoy na kerubin, at ang kanilang langit ay (malinaw na) tubig. Ang isang nag-aapoy na apoy ay napalilibutan ang mga dingding, at ang 13 mga portal nito ay sumunog sa apoy. At pumasok ako sa bahay na iyon, at mainit ito na parang apoy at malamig na yelo: diyan ay 14 ay hindi kaluguran ng buhay doon: natakot ako sa takot, at nanginginig sa akin. At nang magising ako 15 at nanginig, ay nahulog ako sa aking mukha. At nakita ko ang isang pangitain, At narito! Nagkaroon ng ikalawang bahay, higit na 16 kaysa sa dating, at ang buong portal ay tumayo sa harap ko, at ito ay itinayo ng mga apoy ng apoy. At sa bawat paggalang na ito ay napakahusay sa kagandahan at kadakilaan at lawak na hindi ko mailarawan sa iyo ang karilagan at ang lawak nito. At ang sahig nito ay apoy, at sa itaas ito ay mga kidlat at ang landas ng mga bituin, at ang kisame nito ay nagniningas na apoy. At ako'y tumingin at nakita ko roon ang isang matayog na luklukan: ang anyo nito ay parang kristal, at ang mga gulong niya ay gaya ng nagliliwanag na araw, at nagkaroon ng pangitain ng 19 kerubin. At mula sa ilalim ng trono ay dumating ang mga daloy ng nag-aapoy na apoy upang hindi ako makatingin 20 sa ibabaw nito. At ang Dakilang Kaluwalhatian ay nakaupo sa ibabaw nito, at ang Kanyang kasuutan ay sumikat nang mas maliwanag kaysa sa araw at 21 ay mas puti kaysa sa anumang snow. Wala sa mga anghel ang maaaring pumasok at makikitang Kanyang mukha sa pamamagitan ng dahilan 22 ng kadakilaan at kaluwalhatian at walang laman ang nakikita Niya. Ang nag-aapoy na apoy ay nasa paligid Niya, at isang malakas na apoy ang nakatayo sa harapan Niya, at wala sa paligid ay maaaring lumapit sa Kanya: sampung libong beses 23 sampung libong (nakatayo) sa Kanya, ngunit hindi Siya kailangan ng tagapayo. At ang pinaka banal na 24 na malapit sa Kanya ay hindi umalis sa gabi o humiwalay sa Kanya. At hanggang noon ako ay nagpatirapa sa aking mukha, nanginginig: at tinawag ako ng Panginoon ng Kanyang sariling bibig, at sinabi sa akin: 'Halika rito, 25 Enoc, at pakinggan ang aking salita.' At ang isa sa mga banal ay dumating sa akin at hinagkan ako, at pinalaki niya ako at lumapit sa pintuan: at aking iniyukod ang aking mukha pababa.

Kabanata 15[edit]

1 At sumagot siya at sinabi sa akin, at narinig ko ang Kanyang tinig: 'Huwag kang matakot, si Enoc, ikaw ay matuwid na tao at eskriba ng katuwiran: lumapit ka rito at pakinggan ang aking tinig. At yumaon, sabihin mo sa mga Tagapagmasid sa langit, na nagsugo sa iyo upang mamagitan para sa kanila: "Ikaw ay dapat mamagitan" para sa mga tao, at hindi mga tao para sa iyo: Bakit ninyo iniwan ang mataas, banal, at walang hanggang langit, at iba pa mga kababaihan, at nilapastangan ninyo ang inyong sarili sa mga anak na babae ng mga tao, at dinala sa inyo ang mga asawa, at ginawa na gaya ng mga anak ng lupa, at mga inapo na mga anak na lalake (gaya ng inyong mga anak)? At bagaman ikaw ay banal, espirituwal, na namumuhay sa buhay na walang hanggan, iyong dinumhan ang iyong sarili ng dugo ng mga babae, at nagkaanak (mga bata) ng dugo ng laman, at, gaya ng mga anak ng mga tao, ay nagnanasa ng laman at dugo bilang ang mga yaong namamatay at namatay. Kaya't ibinigay ko rin sa kanila ang mga asawang babae upang sila ay mapuksa, at magkaanak ng anim na anak sa pamamagitan ng mga ito, na sa gayo'y walang magiging kulang sa kanila sa lupa. Ngunit ikaw ay dating 7 espirituwal, nabubuhay sa buhay na walang hanggan, at walang kamatayan para sa lahat ng henerasyon ng mundo. At samakatuwid hindi ako nagtalaga ng mga asawa para sa iyo; sapagkat ang mga espirituwal ng langit, sa langit ay ang kanilang tirahan. 8 At ngayon, ang mga higante, na ginawa mula sa mga espiritu at laman, ay tatawaging masasamang espiritu sa ibabaw ng lupa, at sa lupa ay magiging kanilang tirahan. Ang masasamang espiritu ay nagpatuloy mula sa kanilang mga katawan; dahil ang mga ito ay ipinanganak mula sa mga tao at mula sa banal na mga tagamasid ay ang kanilang simula at una na pinagmulan; 10 Sila'y magiging masasamang espiritu sa lupa, at ang mga masasamang espiritu ay tatawagin. [Kung tungkol sa mga espiritu ng langit, sa langit ay magiging kanilang tirahan, ngunit tungkol sa mga espiritu ng daigdig na ipinanganak sa lupa, sa lupa ay magiging kanilang tahanan.] At ang mga espiritu ng mga higante ay nagdurusa, nanakit, sumira atake, labanan, at gumuguho sa lupa, at magdulot ng problema: hindi sila kumakain, subalit 12 gutom at uhaw, at nagiging sanhi ng mga pagkakasala. At ang mga espiritu na ito ay babangon laban sa mga anak ng tao at laban sa mga babae, sapagkat sila ay umalis sa kanila.

Kabanata 16[edit]

Mula sa mga araw ng pagpatay at pagkasira at pagkamatay ng mga higante, mula sa mga kaluluwa ng kaninong laman ang mga espiritu, na lumabas, ay pupuksain nang walang pagdudulot ng paghatol-ito ay dapat nilang sirain hanggang sa araw ng pagtatapos, ang dakilang kahatulan kung saan ang edad ay magiging 2 kumpleto, sa mga Tagamasid at walang Diyos, oo, ay magiging ganap na ganap. "At ngayon tungkol sa mga bantay na nagpadala sa iyo upang mamagitan para sa kanila, na nauna nang nasa langit, (sinasabi sa kanila) : "Ikaw ay nasa langit, ngunit ang lahat ng mga misteryo ay hindi pa ipinahayag sa iyo, at alam mo ang mga walang kabuluhan, at ang mga ito sa katigasan ng iyong mga puso ay ipinabatid mo sa mga babae, at sa pamamagitan ng mga misteryong ito ay gumagana ang mga babae at lalaki maraming kasamaan sa lupa. "4 Sabihin mo sa kanila:" Wala kang kapayapaan. "'

Kabanata 17[edit]

1 At dinala nila ako at dinala ko sa isang lugar kung saan ang mga naroon ay tulad ng nagniningas na apoy, at, nang ibig nila, sila ay lumitaw bilang mga tao. At dinala nila ako sa lugar ng kadiliman, at sa isang bundok ang punto kung saan ang tuktok ay naabot sa langit. At nakita ko ang mga lugar ng mga luminaries at ang mga treasuries ng mga bituin at ng kulog at sa pinakamalalim na kalaliman, kung saan ay isang maalab na busog at mga arrow at ang kanilang mga pugo, at isang nagniningas na tabak at lahat ng mga kidlat. At kinuha nila ako sa tubig na buhay, at sa apoy ng kanluran, na tumatanggap ng bawat liwasan ng araw. At dumating ako sa isang ilog ng apoy kung saan ang apoy ay dumadaloy na parang tubig at naglalabas mismo sa malaking dagat patungo sa 6 sa kanluran. Nakita ko ang mga dakilang ilog at dumating sa malaking ilog at sa malaking kadiliman, at nagpunta sa lugar kung saan hindi lumalakad ang laman. Nakita ko ang mga bundok ng kadiliman ng taglamig at ang lugar 8 kung saan ang lahat ng tubig ng malalalim na daloy. Nakita ko ang mga bibig ng lahat ng ilog ng lupa at ang bibig ng malalim.

Kabanata 18[edit]

1 Nakita ko ang mga kayamanan ng lahat ng hangin: Nakita ko kung paano Niya ibinigay sa kanila ang buong nilalang at ang matibay na pundasyon ng lupa. At nakita ko ang batong sulok ng lupa: Nakita ko ang apat na hangin na nagdadala ng [lupa at] kalangitan ng langit. At nakita ko kung paano iniuunat ng mga hangin ang mga kulungan ng langit, at mayroon silang istasyon sa pagitan ng langit at lupa: ito ang mga haligi ng langit. Nakita ko ang mga hangin ng langit na bumabalik at nagdadala ng circumference ng araw at 5 lahat ng mga bituin sa kanilang lugar. Nakita ko ang mga hangin sa lupa na dala ang mga ulap: Nakita ko ang mga landas 6 ng mga anghel. Nakita ko sa dulo ng lupa ang kalawakan ng langit sa itaas. At ako ay nagpatuloy at nakita ang isang lugar na sumusunog araw at gabi, kung saan may pitong bundok ng maringal na mga bato, tatlong tatlong patungo sa silangan, at tatlo patungo sa timog. At tungkol sa mga nasa silangan, ay may kulay na bato, at isa sa perlas, at isa sa jacinto, at yaong sa timog ng pulang bato. 8 Ngunit ang gitna ay umabot sa langit tulad ng trono ng Diyos, ng alabastro, at ang tuktok ng 9,10 trono ay ng sapiro. At nakita ko ang nagniningas na apoy. At higit pa sa mga bundok na ito ay isang rehiyon ang dulo ng dakilang lupa: doon ang mga langit ay natapos. At nakita ko ang isang malalalim na kalaliman, na may mga hanay ng apoy sa langit, at kasama nila nakita ko ang mga hanay ng apoy na bumagsak, na kung saan ay lampas sa sukat magkatulad patungo sa 12 ang taas at patungo sa kalaliman. At lampas sa kalaliman na iyon ay nakita ko ang isang lugar na walang landas ng langit sa itaas, at walang matatag na itinatag na lupa sa ilalim nito: walang tubig dito, at walang 13 mga ibon, ngunit ito ay isang basura at kakila-kilabot na lugar. Nakita ko roon ang pitong bituin na parang napakalaking nasusunog na bundok. 14 At sa akin, nang tanungin ko ang tungkol sa kanila, sinabi ng anghel: 'Ang lugar na ito ang dulo ng langit at lupa: naging bilangguan ito para sa mga bituin at hukbo ng langit. At ang mga bituin na lumiligid sa apoy ay yaong mga lumabag sa utos ng Panginoon sa simula ng 16 ang kanilang pagsikat, sapagkat hindi sila lumabas sa kanilang mga takdang panahon. At Siya ay napoot sa kanila, at nakagapos sa kanila hanggang sa panahon na ang kanilang pagkakasala ay matatapos (kahit) sa sampung libong taon. '

Kabanata 19[edit]

1 At sinabi ni Uriel sa akin: 'Narito ang mga anghel na nakakonekta sa kanilang sarili sa mga babae, at ang kanilang mga espiritu na ipinapalagay maraming iba't ibang anyo ay nagpaparungis sa sangkatauhan at aakayin sila sa pagsasakripisyo sa mga demonyo bilang mga diyos, (dito sila mananatili,) hanggang ang araw ng dakilang paghuhukom sa 2 kung saan sila ay hahatulan hanggang sa sila ay wakasan. At ang mga babae naman ng mga anghel na naligaw ay magiging mga sirena. At ako, si Enoc, nag-iisa ay nakakita ng pangitain, ang mga dulo ng lahat ng mga bagay: at walang taong makakakita tulad ng aking nakita.

Kabanata 20[edit]

1,2 At ito ang mga pangalan ng mga banal na anghel na nagbabantay. Uriel, isa sa mga banal na anghel, na 3 sa buong mundo at sa ibabaw ng Tartarus. Si Raphael, isa sa mga banal na anghel, na nasa mga espiritu ng mga tao. 4,5 Raguel, isa sa mga banal na anghel na naghihiganti sa mundo ng mga liwanag. Si Michael, isa sa 6 ng mga banal na anghel, na sumasaksi, siya na nakatalaga sa pinakamagandang bahagi ng sangkatauhan at sa kaguluhan. Saraqael, 7 isa sa mga banal na anghel, na nakatalaga sa mga espiritu, na nagkasala sa espiritu. Gabriel, isa sa mga banal na 8 anghel, na sa ibabaw ng Paraiso at ang mga serpents at ang Kerubim. Si Remiel, isa sa mga banal na anghel, na itinakda ng Diyos sa mga bumabangon.

Kabanata 21[edit]

1,2 At nagpatuloy ako sa kung saan ang mga bagay ay may gulo. At nakita ko doon ang isang bagay na kakila-kilabot: Nakita ko ang alinman sa 3 isang langit sa itaas ni isang matatag na itinatag na lupa, ngunit isang lugar na may gulo at kakila-kilabot. At nakita ko doon ang pitong bituin sa langit na nakagapos sa loob nito, tulad ng mga dakilang bundok at nasusunog sa apoy. Pagkatapos 5 sinabi ko: 'Sapagkat anong kasalanan ang kanilang ginagapos, at sa anong salaysay na sila ay pinasok dito?' Nang magkagayo'y sinabi ni Uriel, isa sa mga banal na anghel, na kasama ko, at pinuno sa kanila, at sinabi: 'Enoch, bakit ka nagtatanong, at bakit ka nagnanais sa katotohanan? Ito ang bilang ng mga bituin ng langit, na lumabag sa utos ng Panginoon, at nakagapos dito hanggang sampung libong taon, 7 ang oras na isinama ng kanilang mga kasalanan, ay natapos. ' At mula roon ay napunta ako sa ibang lugar, na mas malupit pa kaysa sa una, at nakita ko ang isang kakila-kilabot na bagay: isang napakalaking apoy doon na sinunog at sumunog, at ang lugar ay natakot hanggang sa kalaliman, na puno ng mahusay na pababang mga haligi ng 8 sunog: hindi rin maaaring makita ang lawak o magnitude nito, at hindi rin ako maaaring manghula. Pagkatapos ay sinabi ko: 'Paano 9 natatakot ang lugar at kung gaano kakila-kilabot ang pagtingin!' Pagkatapos ay sumagot sa akin si Uriel, isa sa mga banal na anghel na kasama ko, at sinabi sa akin: 'Enoch, bakit ka natatakot at natatakot?' At 10 sumagot ako: 'Dahil sa nakatatakot na lugar na ito, at dahil sa paningin ng sakit.' At sinabi niya sa akin: 'Ang lugar na ito ay bilangguan ng mga anghel, at narito sila ay nabilanggo magpakailanman.'

Kabanata 22[edit]

1 At mula roo'y yumaon ako sa ibang dako, at siya'y bundok at matapang na bato. 2 At nagkaroon ng apat na guwang na dako, malalim at malawak at napakalinaw. Paano makinis ang mga guwang na lugar at malalim at madilim upang tumingin sa. 3 Nang magkagayon ay sumagot si Rafael, isa sa mga banal na anghel na kasama ko, at sinabi sa akin: 'Ang mga guwang na ito ay nilikha para sa mismong layunin, upang ang mga espiritu ng mga kaluluwa ng mga patay ay magtipun-tipon doon, oo ang lahat ang mga kaluluwa ng mga anak ng mga tao ay dapat magtipon dito. At ang mga lugar na ito ay ginawa upang tanggapin ang mga ito hanggang sa araw ng kanilang paghuhukom at hanggang sa kanilang hinirang na panahon [hanggang sa itinakda], hanggang sa ang dakilang kahatulan ay dumating sa kanila. ' Nakita ko (ang diwa ng) isang patay na taong gumagawa ng suit, 5 at ang kanyang tinig ay lumabas sa langit at nagsuot.At tinanong ko si Raphael na anghel na kasama ko, at sinabi ko sa kanya: 'Ang espiritung ito na gumagawa ng angkop, kanino ba ito, na ang kaniyang tinig ay lumalabas at naging angkop sa langit?' 7 At sinagot niya ako na nagsasabi: 'Ito ang espiritu na lumabas mula kay Abel, na pinatay ng kanyang kapatid na si Cain, at ginawa niya ang kanyang sumbong laban sa kanya hanggang sa mawasak ang kanyang binhi mula sa ibabaw ng lupa, at ang kanyang binhi ay nalaglag mula sa gitna ang binhi ng mga tao. ' 8 Ang tinanong ko tungkol dito, at tungkol sa lahat ng mga guwang na lugar: 'Bakit ang isa ay nahiwalay mula sa iba?' 9 At sinagot niya ako at sinabi sa akin: 'Ang tatlong ito ay ginawa upang ang mga espiritu ng patay ay mahiwalay. At ang ganitong dibisyon ay ginawa para sa mga espiritu ng matuwid, kung saan mayroong maliwanag na tagsibol ng 10 tubig.At ito ay ginawa para sa mga makasalanan kapag sila ay namatay at inilibing sa lupa at ang paghatol ay hindi pa pinapatupad sa kanila sa kanilang 11 na buhay. Narito ang kanilang mga espiritu ay itatakda sa malaking sakit na ito hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom at kaparusahan at pagpapahirap sa mga yaong sumpain magpakailanman at retribution para sa kanilang mga espiritu. Doon ay hahatulan niya sila magpakailanman. At ang ganitong dibisyon ay ginawa para sa mga espiritu ng mga taong gumagawa ng kanilang suit, na nagsisiwalat tungkol sa kanilang pagkalipol, nang sila ay pinatay sa mga araw ng mga makasalanan. Ito ay ginawa para sa mga espiritu ng mga tao na hindi matuwid ngunit mga makasalanan, na kumpleto sa paglabag, at ng mga mananalangsang ay magiging mga kasama nila: ngunit ang kanilang mga espiritu ay hindi mapapatay sa araw ng paghuhukom o hindi na sila ay itataas mula roon . ' 14 Pinagpala ko ang Panginoon ng kaluwalhatian at sinabing:'Pinagpala ang aking Panginoon, ang Panginoon ng katuwiran, na namamahala magpakailanman.'

Kabanata 23[edit]

1,2 Mula doon dumaan ako sa ibang lugar sa kanluran ng mga dulo ng mundo. At nakita ko ang isang nasusunog na 3 apoy na tumakbo nang walang pahinga, at hindi naka-pause mula sa kurso nito araw o gabi ngunit (tumakbo) nang regular. At 4 tinanong ko na nagsasabi: 'Ano ito na hindi natitira?' Pagkatapos ay si Raguel, isa sa mga banal na anghel na kasama ko, ay sumagot sa akin at sinabi sa akin: 'Ang landas na ito na iyong nakita ay ang apoy sa kanluran na pumipighati sa lahat ng mga liwanag ng langit.'

Kabanata 24[edit]

1 At buhat roon ay naparoon ako sa ibang dako ng lupa, at ipinakita sa akin ang isang bundok na may dalawang apoy na sinunog araw at gabi. At lumabas ako roon at nakita ko ang pitong magagandang bundok na nagkakaiba-iba sa bawat isa, at ang mga bato (nito) ay kahanga-hanga at maganda, kahanga-hanga sa kabuuan, ng maluwalhating hitsura at makatarungang panlabas: tatlong patungo sa silangan, isa na itinayo sa kabilang , at tatlo patungo sa timog, isa sa isa, at malalim na magaspang na ravine, walang sinuman sa 3 na sumali sa anumang iba pang. At ang ikapitong bundok ay nasa gitna ng mga ito, at ito ay humahantong sa kanila sa kahabaan, na kahawig ng upuan ng isang trono: at ang mga puno ng mabango ay pumapalibot sa trono. At sa gitna nila ay isang punong kahoy na hindi pa ako natunaw, ni isa man sa kanila o ng iba pa na katulad nito: may pabango na lampas sa lahat ng bango,at ang mga dahon at mga bulaklak at ang kahoy ay hindi nalalanta: 5 at ang bunga nito ay maganda, at ang bunga nito ay kahawig ng mga petsa ng isang palma. Pagkatapos ay sinabi ko: 'Napakaganda ng puno na ito, at mabangong, at ang mga dahon nito ay makatarungan, at ang mga bulaklak nito ay kalugud-lugod sa hitsura.' 6 Sumagot si Michael, isa sa mga banal at pinarangalan na mga anghel na kasama ko, at naging pinuno nila.

Kabanata 25[edit]

At sinabi niya sa akin: 'Enoch, bakit mo ako tinatanong tungkol sa pabango ng punungkahoy, 2 at bakit mo gustong malaman ang katotohanan?' Pagkatapos ay sumagot ako sa kanya na nagsasabi: 'Nais kong malaman ang tungkol sa lahat, ngunit lalo na tungkol sa puno na ito.' At sumagot siya na nagsasabi: 'Ang mataas na bundok na iyong nakita, na ang taluktok ay tulad ng trono ng Diyos, ang Kanyang trono, kung saan ang Banal na Mahusay, ang Panginoon ng Kaluwalhatian, ang Hari na Walang Hanggan, ay lulubog, kapag Siya ay bumaba upang bisitahin 4 ang lupa na may kabutihan. At tungkol sa mabangong punong ito ay hindi pinahihintulutan ng mortal na hawakan ito hanggang sa dakilang paghatol, kapag Siya ay maghihiganti sa lahat at magdala (lahat ng bagay) sa katuparan nito 5 magpakailanman. Ito ay ibibigay sa mga matuwid at banal. Ang bunga nito ay magiging pagkain sa mga hinirang: ito ay itanim sa banal na dako, sa templo ng Panginoon,ang Eternal na Hari.

6 Kung magkagayo'y magagalak sila na may kagalakan at mangatuwa, at papasok sa dakong banal; At ang pabango ay mapapasaiyo sa kanilang mga buto, at mabubuhay silang mahaba sa lupa, na gaya ng iyong mga magulang: At sa kanilang mga araw ay hindi magkakaroon ng kalungkutan o salot o paghihirap o kapahamakan na hawakan sila. ' 7 Pagkatapos ay binasbasan ko ang Diyos ng Kaluwalhatian, ang Hari na Walang Hanggan, na naghanda ng mga bagay para sa mga matuwid, at nilikha ang mga ito at ipinangako upang ibigay sa kanila.

Kabanata 26[edit]

1 At ako'y yumaon mula roon hanggang sa gitna ng lupa, at nakakita ako ng isang pinagpala na lugar na may dalawang puno na may mga sanga na namumuhi at namumulaklak [ng isang natanggal na puno]. At doo'y nakita ko ang isang banal na bundok, 3 at sa ilalim ng bundok sa silangan ay may isang ilog at dumadaloy patungo sa timog. At nakita ko patungo sa silangan ang isa pang bundok na mas mataas kaysa ito, at sa pagitan nila ay isang malalim at makitid na apat na bangin: din dito tumakbo ang isang ilog sa ilalim ng bundok. At sa kanluran nito ay may isa pang bundok, na mas mababa kaysa sa una at maliit na taas, at isang bangin na malalim at tuyo sa pagitan nila: at isa pang malalim at tuyo na bangin ay nasa mga dulo ng tatlong bundok. At ang lahat ng mga ravine ay malalim na rand makitid, (na nabuo) ng matigas na bato, at mga puno ay hindi nakatanim sa 6 mga ito. At ako ay nagtaka sa mga bato, at natakot ako sa bangin, oo,Nagulat ako nang labis.

Kabanata 27[edit]

1 Pagkatapos ay sinabi ko: 'Ano ang bagay na ito pinagpala lupain, na puno ng puno ng mga puno, at ito 2 sinumpa lambak sa pagitan? Nang magkagayo'y sumagot si Uriel, na isa sa mga banal na anghel na kasama ko, na nagsabi, Ang nasakmal na libis na ito ay para sa mga taong isinumpa magpakailan man. Narito, ang lahat na isinumpa ay magkasama na nagsasalita ng kanilang mga labi laban sa Panginoon ng mga salitang walang kabuluhan at ng Ang kanyang kaluwalhatian ay nagsasalita ng mahihirap na bagay Narito sila ay titipunin, at narito ang magiging kanilang lugar ng paghatol. Sa mga huling araw ay magkakaroon sa kanila ng tanawin ng matuwid na paghatol sa harapan ng matuwid magpakailanman: dito dapat ipagpala ng maawain ang Panginoon ng kaluwalhatian, ang Hari na Walang Hanggan. 4 Sa mga araw ng paghuhukom sa una, pagpapalain nila Siya para sa awa ayon sa 5 na ipinagkatiwala Niya sa kanila (ang kanilang kapalaran). 'Pagkatapos ay binasbasan Ko ang Panginoon ng Kaluwalhatian at inilagay ang Kanyang kaluwalhatian at pinuri Siya nang buong kaluwalhatian.

Kabanata 28[edit]

1 At mula roon ay nagpunta ako sa silangan, sa gitna ng hanay ng bundok ng disyerto, at 2 nakita ko ang ilang at ito ay nag-iisa, puno ng mga puno at mga halaman. At ang tubig ay bumubulong mula sa 3 sa itaas. Ang pagbagsak tulad ng maraming tubig na dumadaloy patungo sa hilaga-kanluran ay dulot ng mga ulap at hamog na umakyat sa bawat panig.

Kabanata 29[edit]

1 At mula roo'y naparoon ako sa ibang dako sa ilang, at lumapit sa dakong silangan ng bundok na ito. At doo'y nakakita ako ng mga puno ng mabango na nagpapalabas ng pabango ng kamangyan at mira, at ang mga punong kahoy ay katulad din ng puno ng almendras.

Kabanata 30[edit]

1,2 At higit pa sa mga ito, ako'y umalis sa malayo, at nakakita ako ng ibang dako, isang libis (na puno ng tubig). At 3 doon ay may isang puno, ang kulay (?) Ng mabangong mga puno tulad ng mastic. At sa mga panig ng mga libis ay nakita ko ang mabangong kanela. At higit pa sa mga ito nagpatuloy ako sa silangan.

Kabanata 31[edit]

1 At nakita ko ang iba pang mga bundok, at sa gitna nila ay mga kakahuyan ng mga puno, at doon ay lumabas mula sa kanila ang nektar, na tinawag na sarara at galbanum. At sa kabila ng mga bundok na ito ay nakita ko ang isa pang bundok sa silangan ng mga dulo ng lupa, na kung saan ay mga puno ng aloe, at ang lahat ng mga puno ay puno ng 3 stacte, na parang mga almendras. At kapag sinunog ito ng isa, mas malambot ito kaysa masarap na amoy.

Kabanata 32[edit]

1 At pagkatapos ng mga mabangong amoy na ito, habang tumingin ako patungo sa hilaga sa ibabaw ng mga bundok, nakita ko ang pitong bundok na puno ng piniling nardo at mabangong mga puno at kanela at paminta. 2 At mula roon ay pinuntahan ko ang mga tuktok ng lahat ng mga bundok na ito, sa malayo patungo sa silangan ng daigdig, at dumaan sa ibabaw ng dagat ng Erythraean at lumayo mula roon, at dumaan sa anghel na Zotiel. At ako ay dumating sa Halamanan ng Katwiran, 3 Ako at mula sa malayo sa mga puno ay higit na marami kaysa sa akin ang mga puno na ito at ang dalawang puno doon, napakadakila, maganda, at maluwalhati, at kahanga-hanga, at puno ng kaalaman, na ang banal na bunga nila kumain at malaman ang dakilang karunungan. 4 Na ang punong kahoy ay totoong gaya ng halamanan, at ang mga dahon niya ay gaya ng mga puno ng Carob: at ang bunga niyao'y gaya ng mga buwig ng puno ng ubas na totoong maganda: at ang pabango ng punong kahoy ay dumudulas sa malayo. Pagkatapos 6 sinabi ko: 'Napakaganda ng puno, at kaakit-akit ang hitsura nito! ' At si Rafael na banal na anghel, na kasama ko, ay sumagot sa akin at nagsabi: 'Ito ang puno ng karunungan, na ang iyong ama ay matanda (sa mga taon) at ang iyong matandang ina, na nauna sa iyo, ay kumain, at natuto sila ng karunungan at ang kanilang mga mata ay nabuksan, at alam nila na sila ay hubad at sila ay pinalayas sa hardin. '

Kabanata 33[edit]

At mula roon ay naparoon ako sa mga dulo ng daigdig at nakita ko roon ang mga dakilang hayop, at ang bawat isa ay naiiba mula sa iba; at (nakita ko) mga ibon din differing sa hitsura at kagandahan at boses, ang isa differing mula sa iba pang mga. At sa silangan ng mga hayop na nakita ko sa mga dulo ng lupa na kinaroroonan ng langit 2 rests, at ang mga portal ng langit bukas. At nakita ko kung paanong nanggagaling ang mga bituin sa langit, at 3 binibilang ko ang mga port mula sa kung saan sila nagpapatuloy, at isinulat ang lahat ng kanilang mga saksakan, sa bawat indibidwal na bituin sa pamamagitan ng kanyang sarili, ayon sa kanilang numero at ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga kurso at ang kanilang mga posisyon , at ang kanilang 4ng mga oras at ng kanilang mga buwan, gaya ng ipinakita sa akin ni Uriel na banal na anghel na kasama ko. Ipinakita niya ang lahat ng bagay sa akin at sinulat ito para sa akin: din ang kanilang mga pangalan na isinulat niya para sa akin, at ang kanilang mga batas at ang kanilang mga kumpanya.

Kabanata 34[edit]

At mula roon ay nagpunta ako patungo sa hilaga hanggang sa mga dulo ng mundo, at doon nakita ko ang isang dakila at 2 maluwalhating kagamitan sa mga dulo ng buong mundo. At narito nakita ko ang tatlong mga portal ng langit na nakabukas sa langit: sa pamamagitan ng bawat isa sa kanila magpatuloy hangin sa hilaga: kapag sila ay pumutok may malamig, yelo, hamog na nagyelo, 3 snow, hamog, at ulan. At sa labas ng isang portal ay pumutok sila para sa kabutihan: ngunit kapag sila ay pumutok sa iba pang dalawang mga portal, ito ay may karahasan at kapighatian sa lupa, at pumutok sila ng karahasan.

Kabanata 35[edit]

At mula roon ay nagpunta ako patungo sa kanluran patungo sa mga dulo ng lupa, at nakita ko doon ang tatlong mga portal ng langit na nakabukas tulad ng nakita ko sa silangan, ang parehong bilang ng mga portal, at ang parehong bilang ng mga saksakan.

Kabanata 36[edit]

1 At mula roon ay nagpunta ako sa sa timugan hanggang sa mga wakas ng lupa, at nakakita roon ng tatlong open portal 2 ng langit: at dahil diyan may dumating sa hamog, ulan, at hangin. At mula roon ay napunta ako sa silangan hanggang sa mga dulo ng langit, at nakita dito ang tatlong silangang portal ng langit bukas at maliliit na portal 3higit sa kanila. Sa pamamagitan ng bawat isa sa mga maliliit na portal na ito ay pumasa sa mga bituin ng langit at nagpapatakbo ng kanilang landas sa kanluran sa landas na ipinakita sa kanila. At sa tuwing nakita kong pinagpapala ko palagi ang Panginoon ng Kaluwalhatian, at patuloy akong binabasbasan ang Panginoon ng Kaluwalhatian na gumawa ng mga dakila at maluwalhating kababalaghan, upang ipakita ang kadakilaan ng Kanyang gawain sa mga anghel at sa mga espiritu at sa mga tao, na sila maaaring purihin ang Kanyang gawain at lahat ng Kanyang nilikha: upang makita nila ang gawain ng Kanyang kapangyarihan at papuri ang dakilang gawain ng Kanyang mga kamay at pagpalain Siya magpakailanman.

Kabanata 37[edit]

1 Ang ikalawang pangitaing kaniyang nakita, ang pangitain ng karunungan -which Enoch anak ni Jared, na anak 2 ni Mahalaleel, sa mga anak ni Cainan, na anak ni Enos, na anak ni Seth, na anak ni Adan, nakita. At ito ay ang simula ng mga salita ng karunungan na aking pinaggawaran ng aking boses na magsalita at sabihin mo sa mga na tumira sa lupa: inyong pakinggan, ninyong mga lalaking may gulang oras, at tingnan ninyo, ninyong darating pagkatapos, ang mga salita ng Banal na 3 One na aking sasabihin sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu. Mas mahusay na ipahayag (sila lamang) sa mga tao noong sinaunang panahon, ngunit kahit na sa mga darating pagkatapos ay hindi namin ipagpipigil ang simula ng karunungan. 4Hanggang ngayon ang gayong karunungan ay hindi kailanman ibinigay ng Panginoon ng mga Espiritu gaya ng natanggap ko alinsunod sa aking pananaw, ayon sa mabuting kasiyahan ng Panginoon ng mga Espiritu na sa pamamagitan ng kanino ang maraming 5 buhay na walang hanggan ay ibinigay sa akin. Ngayon tatlong mga talinhaga ang ipinagkaloob sa akin, at itinaas ko ang aking tinig at isinalaysay ito sa mga nananahan sa mundo.

Kabanata 38[edit]

1 Ang unang Parabula.

Kapag ang kongregasyon ng matuwid ay lalabas, At ang mga makasalanan ay hahatulan dahil sa kanilang mga kasalanan, At itataboy mula sa ibabaw ng lupa: 2 At pagka ang matuwid ay lalabas sa harap ng mga mata ng matuwid, na ang mga gawa ng hinirang ay nakabitin sa Panginoon ng mga Espiritu, At ang ilaw ay lalabas sa matuwid at sa mga hinirang na nananahan sa ibabaw ng lupa, Kung saan magkakaroon ng tirahan ng mga makasalanan,

At kung saan ang resting-lugar ng mga taong tinanggihan ang Panginoon ng Espiritu? Ito ay mabuti para sa kanila kung hindi pa sila ipinanganak. 3 Pagka ang mga lihim ng mga matuwid ay mahahayag at ang mga makasalanan ay hahatulan, at ang mga di banal na itinutulak mula sa harapan ng mga matuwid at hinirang, 4 Mula sa panahong yaon yaong mga nagtataglay ng lupa ay hindi na magiging makapangyarihan at mataas: at sila ay hindi magiging nakikita ang mukha ng banal, Sapagkat ang Panginoon ng mga Espiritu ay nagpakita ng Kanyang liwanag sa mukha ng mga banal, matuwid, at hinirang. 5 Kung magkagayo'y ang mga hari at ang mga makapangyarihan ay mangalipol, at ibibigay sa mga kamay ng matuwid at banal. 6 At mula noon walang sinumang maghanap ng awa sa kanilang sarili mula sa Panginoon ng mga Espiritu sapagkat ang kanilang buhay ay nasa wakas.

Kabanata 39[edit]

1 At mangyayari sa mga araw na iyon na ang mga hinirang at mga banal na bata ay bababa mula sa 2 mataas na langit, at ang kanilang binhi ay magiging isa sa mga anak ng tao. At sa mga araw na iyon ay nakatanggap si Enoc ng mga aklat ng kasigasigan at poot, at mga aklat ng pagkabalisa at pagpapatalsik.

At ang awa ay hindi ipagkakaloob sa kanila, wika ng Panginoon ng mga Espiritu. 3 At sa mga araw na yaon ay dinala ako ng isang ipoipo mula sa lupa, at inilagay ako sa hangganan ng langit. 4 At doo'y nakita ko ang ibang pangitain, ang mga tahanan ng banal, at ang mga bakuran ng mga matuwid. 5 Narito ang aking mga mata ay nakita ang kanilang mga tahanan na kasama ng kaniyang mga banal na anghel, at ang kanilang mga kapahingahan sa kabanalan. At sila ay nanawagan at namamagitan at nanalangin para sa mga anak ng tao, At ang katuwiran ay dumaloy sa harap nila na parang tubig, At kahabagan tulad ng hamog sa ibabaw ng lupa: Sa gayon ito ay sa kanila para sa kailanman at kailanman. 6A At sa lugar na iyon nakita ng aking mga mata ang Pinili ng katuwiran at pananampalataya, 7A At nakita ko ang kanyang tirahan sa ilalim ng mga pakpak ng Panginoon ng mga Espiritu. 6b At ang katuwiran ay mananaig sa kaniyang mga kaarawan, at ang matuwid at hinirang ay walang bilang sa harap Niya magpakailanman. 7b At ang lahat ng matuwid at hinirang sa harap niya ay magiging malakas na gaya ng mga nagniningas na ilaw, at ang kanilang bibig ay mapupuno ng pagpapala, At ang kanilang mga labi ay nagpapahayag ng pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu, at ang katuwiran sa harapan niya ay hindi kailan man mabibigo, [At ang katuwiran ay hindi magkukulang sa harap Niya.] 8 Doon ko nais na manahan, At ang aking espiritu ay naghangad para sa tahanang iyon: At sa araw na ito ay naging bahagi ko, Sapagka't gayon maitatag sa akin sa harapan ng Panginoon ng mga Espiritu. 9 Nang mga araw na yaon ay pinuri ko at pinuri ang pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu na may mga pagpapala at mga papuri, sapagka't ipinagkaloob Niya ako sa pagpapala at kaluwalhatian ayon sa mabuting kasiyahan ng Panginoon ng 10 Espiritu. Sa loob ng mahabang panahon ang aking mga mata ay tumutukoy sa lugar na iyon, at pinagpala ko Siya at pinupuri Siya, sinasabing: Pinagpala Siya, at Siya ay pagpapalain mula pa sa simula at magpakailanman. At bago sa Kanya ay walang paghinto. Alam niya bago nilikha ang mundo kung ano ang magpakailanman at kung ano ang magiging mula sa 12henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang mga natutulog ay hindi nagpapala sa Iyo: sila ay tumatayo sa harap ng Inyong kaluwalhatian at pagpalain, papuri, at pinahahalagahan, na nagsasabi: "Banal, banal, banal, ang Panginoon ng mga Espiritu: Nilagyan Niya ang lupa ng 3 espiritu." At narito nakita ng aking mga mata ang lahat ng hindi natutulog: tumayo sila sa harap Niya at pinagpapala at sinasabing: Pinagpala ka, at pinagpala ang pangalan ng Panginoon magpakailanman. At ang aking mukha ay nabago; sapagkat hindi na ako makapagmasid.

Kabanata 40[edit]

1 At matapos na ako nakita libu-libong at sampung libong tigsasampung libo, nakita ko ang isang tao 2 lampas number at pagtutuos, na tumayo sa harap ng Panginoon ng Spirits. At sa apat na panig ng Panginoon ng mga Espiritu nakita ko ang apat na presensya, naiiba mula sa mga hindi natutulog, at natutuhan ko ang kanilang mga pangalan: sapagkat ang anghel na sumama sa akin ay nakilala sa akin ang kanilang mga pangalan, at ipinakita sa akin ang lahat ng mga nakatagong bagay. 3 At narinig ko ang mga tinig ng apat na presensya habang sila ay nagsabi ng mga papuri sa harapan ng Panginoon ng kaluwalhatian. 4,5 Pinagpala ng unang tinig ang Panginoon ng mga Espiritu magpakailanman. At ang ikalawang boses narinig ko ang pagpapala 6ang Elect One at ang mga hinirang na nag-hang sa Panginoon ng mga Espiritu. At ang ikatlong tinig na narinig ko ay nananalangin at namamagitan para sa mga nananahan sa mundo at nanalangin sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu. 7 At narinig ko ang ikaapat na tinig na nagsasaya sa mga Sansan at ipinagbabawal ang mga ito na lumapit sa harap ng Panginoon 8 ng mga Espiritu upang akusahan silang nananahan sa lupa. Pagkatapos nito ay tinanong ko ang anghel ng kapayapaan na sumama sa akin, na nagpakita sa akin ng lahat ng bagay na nakatago: Sino ang apat na presensya na mayroon ako 9nakita at ang mga salita na aking narinig at isinulat? At sinabi niya sa akin: Ang una ay si Michael, ang maawain at mahabang pagtitiis: at ang pangalawa, na itinakda sa lahat ng karamdaman at lahat ng mga sugat ng mga anak ng tao, ay si Rafael: at ang ikatlo, na itinakda lahat ng mga kapangyarihan, ay Gabriel: at ang ikaapat, na itinakda sa pagsisisi sa pag-asa ng mga taong magmana ng buhay na walang hanggan, ay tinawag na Fanuel. 10 At ito ang apat na anghel ng Panginoon ng mga Espiritu at ang apat na tinig na narinig ko noong mga araw na iyon.

Kabanata 41[edit]

1 At pagkatapos na nakita ko ang lahat ng mga lihim ng mga kalangitan, at kung paano ang kaharian ay hinati at kung paano ang mga 2 mga pagkilos ng mga tao ay tinimbang sa timbangan. At nakita ko ang mga mansyon ng mga hinirang at ang mga mansiyon ng banal, at nakita ng aking mga mata doon ang lahat ng mga makasalanan na pinalayas mula roon na nagtatwa sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu, at na-drag: at hindi sila maaaring manatili dahil sa ang kaparusahan na nagmumula sa Panginoon ng mga Espiritu. Nakita 3 At may mina mata ang mga lihim ng kidlat at ng mga kulog, at ang mga lihim ng mga hangin, kung paano sila ay nahahati masabugan sa ibabaw ng lupa, at ang mga lihim ng mga ulap at hamog, at doon 4Nakita ko kung saan sila nagpapatuloy sa lugar na iyon at mula saan sila bumaba sa maalikabok na lupa. At doon nakita ko ang saradong silid sa labas ng kung saan ang mga hangin ay hinati, ang mga silid ng ulang may yelo at hangin, ang silid ng abu-abo, at ng mga ulap, at ang ulap niyaon nagho-hover sa ibabaw ng lupa mula sa 5 pasimula ng sanlibutan. At nakita ko ang mga kamara ng araw at buwan, kung saan sila nagpapatuloy at saan sila bumalik, at ang kanilang maluwalhating pagbabalik, at kung paano ang isa ay higit na mataas sa isa, at ang kanilang marangal na orbita, at kung paano nila hindi iniiwanan ang kanilang orbita, at sila idagdag ang wala sa kanilang orbita at wala silang kinuha mula dito, at patuloy silang naniniwala sa isa't isa, alinsunod sa panunumpa kung saan sila ay magkakasama. At unang lumalabas ang araw at tinatawid ang landas nito alinsunod sa utos 7ng Panginoon ng mga Espiritu, at malakas ang Kanyang pangalan magpakailanman. At pagkatapos nito nakita ko ang nakatago at nakikitang landas ng buwan, at ginagawa niya ang landas ng kanyang landas sa lugar na iyon sa araw at gabi-ang may hawak na posisyon sa tapat ng isa sa harapan ng Panginoon ng mga Espiritu.

At sila ay nagpapasalamat at nagpupuri at hindi nagpapahinga; Sapagka't sa kanila ay ang kanilang pagpapasalamat ay kapahingahan. 8 Sapagka't ang araw ay lilitaw ng sagana sa isang pagpapala o isang sumpa, At ang landas ng buwan ay liwanag sa matuwid, at kadiliman sa mga makasalanan sa pangalan ng Panginoon, na naghiwalay ng liwanag at ng kadiliman, At hinati ang mga espiritu ng mga tao, At pinalakas ang mga espiritu ng matuwid, Sa pangalan ng Kanyang katuwiran. 9 Sapagka't walang anghel na humihinto at walang kapangyarihan na makapagpigil; sapagkat siya ay nagtatalaga ng isang hukom para sa kanila lahat at hinuhusgahan niya silang lahat sa harap niya.

Kabanata 42[edit]

1 Ang karunungan ay hindi nakakatagpo ng lugar kung saan siya maaaring tumira; Pagkatapos ay isang itinalagang lugar ang itinalaga sa kanya sa langit. 2 Lumakad ang karunungan upang ipagpatuloy ang kaniyang tahanan sa mga anak ng tao, at hindi nakasumpong ng dakong tahanan: Ang karunungan ay bumalik sa kaniyang kinaroroonan, at kinuha ang kaniyang upuan sa gitna ng mga anghel. 3 At ang kalikuan ay lumabas sa kaniyang mga silid: Na hindi niya hinanap, siya'y nasumpungan, at tumahan sa kanila, Bilang ulan sa isang disyerto At hamog sa isang uhaw lupain.

Kabanata 43[edit]

1 At nakita ko ang ibang mga kidlat at ang mga bituin ng langit, at nakita ko kung paano tinatawag Niya sila lahat sa pamamagitan ng kanilang mga 2 mga pangalan at kanilang pinakinggan si Kanya. At nakita ko kung gaano sila tinimbang sa tamang balanse ayon sa kanilang mga sukat ng liwanag: (nakita ko) ang lapad ng kanilang mga puwang at ang araw ng kanilang paglitaw, at kung paano ang kanilang rebolusyon ay naglalabas ng kidlat: at (nakita ko) ang kanilang rebolusyon ayon sa ang 3 bilang ng mga anghel, at (paano) patuloy silang naniniwala sa isa't isa. At aking sinabi sa anghel na napunta 4 sa akin na nagpakita sa akin kung ano ang nakatago: Ano ang mga ito? At sinabi niya sa akin: Ipinakita sa iyo ng Panginoon ng mga Espiritu ang kanilang parabolic meaning (naiilawan ang talinghaga): ito ang mga pangalan ng banal na naninirahan sa lupa at naniniwala sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu magpakailanman.

Kabanata 44[edit]

Isa pang kababalaghan na nakita ko tungkol sa mga kidlat: kung paano ang ilan sa mga bituin ay lumitaw at naging mga kidlat at hindi maaaring makibahagi sa kanilang bagong anyo.

Kabanata 45[edit]

1 At ito ang ikalawang Parabula tungkol sa mga nagtatwa sa pangalan ng tirahan ng mga banal at ng Panginoon ng mga Espiritu.

2 At sa langit ay hindi sila sasampa, at sa lupa ay hindi sila darating: ganito ang magiging maraming mga makasalanan na hindi tinanggihan ang pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu, na sa gayon ay iningatan para sa araw ng pagdurusa at kapighatian. 3 Sa araw na yaon, ang aking pinili ay uupo sa luklukan ng kaluwalhatian, at susubukin ang kanilang mga gawa, at ang kanilang mga dako ng kapahingahan ay hindi mabilang. At ang kanilang mga kaluluwa ay lalakas sa loob nila kapag nakita nila ang Aking Mga Hinirang, At yaong mga nanawagan sa Aking maluwalhating pangalan: 4 Kung magkagayo'y aking papangyayariin ang Aking Pinili na Isa sa kanila. At ibabago ko ang langit at gagawin ko itong walang hanggang pagpapala at liwanag 5 At babaguhin ko ang lupa at gagawing isang pagpapala: At aking pahihirapan ang mga hinirang ng aking mga mata: datapuwa't ang mga makasalanan at ang mga manggagawa ng kasamaan ay hindi makakasumpong doon. 6 Sapagka't aking ibinigay at nasisiyahan sa kapayapaan ang aking mga banal, at pinatay ko sila sa harap ko: Ngunit para sa mga makasalanan ay may paghatol na malapit sa Akin, Sa gayo'y aking lilipulin sila mula sa ibabaw ng lupa.

Kabanata 46[edit]

1 At doo'y nakita ko ang isang may ulo ng mga araw, at ang kaniyang ulo ay maputing parang balahibo ng tupa, at kasama niya ay isa pang tao na ang hitsura ay may hitsura ng isang tao, at ang kanyang mukha ay puno ng kagandahang-loob, tulad ng isa sa mga banal na anghel . 2 At aking sinabi sa anghel na sumama sa akin at ipinakita sa akin ang lahat ng mga nakatagong mga bagay, hinggil doon sa 3 Anak ng Tao, kung sino siya, at kung taga saan siya ay, (at) kung bakit siya napunta sa mga Pinuno ng mga Araw? At siya ay sumagot at sinabi sa akin: Ito ang anak ng Tao na may katuwiran, Na siyang tumatahan sa katuwiran, At kung sino ang naghahayag ng lahat ng mga kayamanang yaong natago, Sapagkat pinili siya ng Panginoon ng mga Espiritu, At kung kaninong kapalaran ay may pangunahin sa harapan ng Panginoon ng mga Espiritu sa katuwiran magpakailanman. 4 At ito Anak ng Tao, kung kanino mo makikita Maghahanap magbabangon ng mga hari at mga prinsipe sa mga luklukan, [At ang malakas na mula sa kanilang trono] At dapat paluwagin ang mga bato ng malakas, At basagin ang mga ngipin ng mga makasalanan. 5 At kaniyang ibabagsak ang mga hari sa kanilang mga luklukan at mga kaharian; sapagka't hindi nila dinadakila at purihin siya, ni hindi man lamang magpakumbaba kung saan ang kaharian ay ipinagkaloob sa kanila. 6 At kaniyang ibabagsak ang mukha ng malakas, at pupunuin sila ng kahihiyan. At ang kadiliman ay magiging kanilang tahanan, at ang mga uod ay magiging kanilang higaan, at hindi sila magkakaroon ng pag-asa na tumataas mula sa kanilang mga higaan, sapagkat hindi nila pinupuri ang pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu. 7 At ang mga ito ang siyang naghahatol sa mga bituin sa langit, [at itinaas ang kanilang mga kamay laban sa Kataas-taasan], at yuyurakan ang lupa at manahan doon. At ang lahat ng kanilang mga gawa ay nagpapakita ng kalikuan, at ang kanilang kapangyarihan ay nakasalalay sa kanilang mga kayamanan, at ang kanilang pananampalataya ay nasa mga diyos na kanilang ginawa sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, at tinanggihan nila ang pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu, 8 At hinahamak nila ang mga bahay ng Kanyang mga kongregasyon, At ang tapat na nag-hang sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu.

Kabanata 47[edit]

1 At sa mga araw na yaon ay aahon ang dalangin ng matuwid, at ang dugo ng matuwid na mula sa lupa sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu. 2 Sa mga araw na iyon ang mga banal na naninirahan sa itaas sa langit ay magkakaisa sa isang tinig at manalangin at manalangin at papuri, At magpasalamat at magpalain sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu Sa ngalan ng dugo ng matuwid na nabuhos, At na ang panalangin ng matuwid ay hindi maaaring walang kabuluhan sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu, Ang paghuhukom ay maaaring gawin sa kanila, At upang hindi sila ay magdusa magpakailanman. 3 Nang mga araw na yaon ay nakita ko ang Ulo ng mga Araw nang siya'y nakaupo sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, at ang mga aklat ng buhay ay nabuksan sa harap niya: At ang lahat ng kaniyang hukbo na nasa langit sa itaas at ang kaniyang mga tagapayo ay nangakatayo sa harap niya, 4 At ang mga puso ng mga banal ay napuno ng kagalakan; Sapagka't ang bilang ng matuwid ay naihandog, at ang panalangin ng matuwid ay narinig, at ang dugo ng matuwid ay iniaatas sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu.

Kabanata 48[edit]

1 At sa dakong yaon ay nakita ko ang bukal ng katuwiran na hindi maubos: at sa palibot ng mga yaon ay maraming bukal ng karunungan: at ang lahat ng nauhaw ay uminom sa kanila, at napuno ng karunungan, at ang kanilang mga tahanan ay kasama ng mga matuwid at banal at hinirang. 2 At nang oras na yaon ay ipinangalan ang Anak ng Tao sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu, At ang kaniyang pangalan sa harapan ng Ulo ng mga Araw. Oo, bago lumalang ang araw at ang mga tanda, Bago ginawa ang mga bituin sa langit, Ang pangalan niya ay pinangalanan sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu. 4 Siya'y magiging tungkod sa matuwid kung saan mananatili at hindi mahulog, At siya ang magiging liwanag ng mga Gentil, At ang pagasa sa mga nagugulo sa puso. 5 Ang lahat ng nananahan sa lupa ay manghuhukay at sasamba sa harap niya, At pupuri at pagpalain at ipagdiriwang ang awit ng Panginoon ng mga Espiritu. 6 At sa dahilang ito ay napili at natago sa harap niya, bago ang paglikha ng sanlibutan at magpakailan man. 7 At ang karunungan ng Panginoon ng mga Espiritu ay nagsiwalat sa kaniya sa banal at matuwid; Sapagka't kaniyang iniingatan ang kapalaran ng matuwid, sapagka't kanilang kinapootan at hinamak ang sanglibutang ito ng kalikuan, at kinapopootan ang lahat ng mga gawa at mga lakad sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu; sapagka't sa kaniyang pangalan ay naligtas sila, at ayon sa kaniyang ang kasiyahan ay naging sa pagsasaalang-alang sa kanilang buhay. 8 Sa mga araw na ito ay pabagsak ang mukha ng mga hari sa lupa, At ang malakas na nagmamay-ari ng lupain dahil sa mga gawa ng kanilang mga kamay; Sapagka't sa araw ng kanilang pagdadalamhati at pagdadalamhati ay hindi nila maliligtas ang kanilang sarili . At aking ibibigay sila sa mga kamay ng aking mga hinirang: Gaya ng dayami sa apoy, gayon nila susunugin sa harap ng mukha ng mga banal: Tulad ng tingga sa tubig ay lalaglag sila sa harap ng mga matuwid, at walang bakas sa kanila mas matagpuan.

10 At sa kaarawan ng kanilang pagdadalamhati ay magkakaroon ng kapahingahan sa ibabaw ng lupa, at sa kanilang harapan ay mangabubuwal sila, at hindi na muling magbabangon: at walang manghuli sa kanila ng kaniyang mga kamay at bubuhayin: Sapagkat tinanggihan nila ang Panginoon ng mga Espiritu at ang Kaniyang Pinahiran. Mapalad ang pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu.

Kabanata 49[edit]

Sapagka't ang karunungan ay ibinubuhos na parang tubig, at ang kaluwalhatian ay hindi nauuhaw sa harap niya magpakailan man. 2 Sapagka't siya'y malakas sa lahat ng mga lihim ng katuwiran, at ang kalikuan ay mawawala na parang anino, at walang pagpapatuloy; Sapagkat ang Hinirang ay nakatayo sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu, At ang kaniyang kaluwalhatian ay magpakailan man, At ang kaniyang kapangyarihan hanggang sa lahat ng mga sali't saling lahi. 3 At sa kaniya ay nananahan ang diwa ng karunungan, at ang espiritu na nagbibigay ng kaunawaan, at ang diwa ng pagunawa at ng kapangyarihan, at ang diwa ng nangatutulog sa katuwiran. 4 At hahatulan niya ang mga lihim na bagay, at walang makapagsasalita ng isang sinungaling na salita sa harap niya; Sapagkat siya ang Hinirang sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu ayon sa Kanyang kasiyahan.

Kabanata 50[edit]

1 At sa mga araw na yaon ang pagbabago ay magaganap para sa mga banal at hinirang, at ang liwanag ng mga araw ay mananatili sa kanila, at ang kaluwalhatian at karangalan ay babalik sa banal, 2 sa araw ng kapighatian na kung saan ang kasamaan ay mahahalagahan laban sa mga makasalanan. At ang matuwid ay magtatagumpay sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu: At Siya ay magpapatotoo sa iba (na ito) upang sila ay magsisi at pababayaan ang mga gawa ng kanilang mga kamay. 3 Hindi sila magkakaroon ng karangalan sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu, Ngunit sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ay maliligtas sila, At ang Panginoon ng mga Espiritu ay mahahabag sa kanila, Sapagkat ang Kanyang kahabagan ay malaki. 4 At Siya ay matuwid din sa Kanyang paghuhukom, At sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian kalikuan ay hindi rin mananatili mismo: Sa Kanyang paghatol ang di nagsisisi ay mapahamak sa Kanya. 5 At mula ngayon ay hindi ako maaawa sa kanila, wika ng Panginoon ng mga Espiritu.

Kabanata 51[edit]

1 At sa mga araw na yaon ay ibabalik naman ng lupa ang ipinagkatiwala sa kaniya , At ibabalik naman ng Sheol ang tinanggap na yaon, At ibabalik ng impierno ang utang. 5A Sapagka't sa mga araw na yaon ay tatayo ang Manunubos, 2 At pipiliin niya ang matuwid at banal sa gitna nila: sapagka't ang kaarawan ay nalalapit na sila'y maliligtas. 3 At ang Maghuhukay sa mga araw na yaon ay uupo sa Aking luklukan, At ang kaniyang bibig ay magbubuhos ng lahat ng mga lihim ng karunungan at ng payo: Sapagka't ibinigay sa kaniya ng Panginoon ng mga Espiritu, at niluluwalhati siya. 4 At sa mga araw na yaon ay magsisikat ang mga bundok na parang mga tupang lalake, at ang mga burol ay lalakad na parang mga tupa na tiwasay ng gatas; at ang mga mukha ng lahat na mga anghel sa langit ay mangagliwanag na may kagalakan. 5b At ang lupa ay mangagagalak, c At ang matuwid ay tatahan doon, d At ang mga pinili ay mangagagalak na lumalakad sa ibabaw noon.

Kabanata 52[edit]

1 At pagkatapos ng mga araw sa lugar na iyon kung saan ako nakakita ng mga pangitain mula sa na kung saan ay nakatago -for 2 ko ay dala off sa isang ipuipo at sila ay makitid ang isip sa akin patungo sa kanluran-May nakita ng aking mga mata ang lahat ng mga lihim na bagay ng langit na magiging isang bundok na bakal, at isang bundok na tanso, at isang bundok na pilak, at isang bundok na ginto, at isang bundok ng malambot na metal, at isang bundok ng tingga. 3 At aking sinabi sa anghel na sumama sa akin, na nagsasabi, Anong mga bagay ang mga ito na aking nakita sa 4 lihim? At sinabi niya sa akin: Ang lahat ng mga bagay na ito na iyong nakita ay maglilingkod sa kapangyarihan ng Kaniyang Pinahiran upang maging makapangyarihan at makapangyarihan sa lupa. 5At ang anghel ng kapayapaan ay sumagot, na sinasabi sa akin: Maghintay ng kaunti, at ibubunyag sa iyo ang lahat ng mga lihim na bagay na nakapaligid sa Panginoon ng mga Espiritu. 6 At ang mga bundok na ito na nakita ng iyong mga mata, Ang bundok na bakal, at ang bundok ng tanso, at ang bundok na pilak, At ang bundok na ginto, at ang bundok ng malambot na metal, at ang bundok ng tingga, Ang lahat ng ito ay magiging sa harapan ng Hinirang na Tulad ng waks: sa harap ng apoy, at gaya ng tubig na bumababa mula sa itaas [sa mga bundok], at sila ay magiging walang kapangyarihan sa harapan ng kanyang mga paa. 7 At mangyayari sa mga araw na yaon na walang maliligtas, maging sa pamamagitan ng ginto o pilak, At walang makatakas. 8 At hindi magkakaroon ng bakal na pangdigma, ni magsuot ng sarili ng isang balabal. Ang tanso ay walang paglilingkod, At ang lata [ay hindi dapat paglingkuran at] hindi mapapahalagahan, At ang tingga ay hindi dapat ninanais. 9 At ang lahat ng mga bagay na ito ay mapapawi at mapupuksa mula sa ibabaw ng lupa, Kapag ang Maghalal ay lilitaw bago ang mukha ng Panginoon ng mga Espiritu.

Kabanata 53[edit]

1 At nakita ng aking mga mata ang isang malalim na libis na may bukas na bibig, at lahat na nananahan sa lupa at dagat at mga isla ay magdadala sa kanya ng mga regalo at mga regalo at mga token ng pagpupuri, ngunit ang malalim na lambak ay hindi magiging puno. 2 At ang kanilang mga kamay ay gumawa ng mga gawang masama, at nilalamon ng mga makasalanan ang lahat na kanilang pinipigilan ng kasamaan: gayon ma'y ang mga makasalanan ay malipol sa harap ng mukha ng Panginoon ng mga Espiritu; at sila'y ihihiwalay sa harap ng kaniyang lupa, at sila'y mangamamatay. magpakailanman. 3 Sapagkat nakita ko ang lahat ng mga anghel ng pagpaparusa na nananatili (doon) at naghahanda ng lahat ng mga instrumento ni Satanas. 4 At tinanong ko ang anghel ng kapayapaan na sumama sa akin: Para kanino sila naghahanda ng mga Instrumentong ito? 5At sinabi niya sa akin: Inihanda nila ang mga ito para sa mga hari at mga makapangyarihan sa daigdig na ito, upang sila ay mapuksa. 6 At pagkatapos nito'y lalabas ng Makapangyarihan at Makapangyarihan ang bahay ng kaniyang kapisanan: mula ngayon ay hindi na sila hihiwalay pa sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu. 7 At ang mga bundok na ito ay hindi tatayo sa lupa sa harap ng kaniyang katuwiran; nguni't ang mga burol ay magiging parang bukal ng tubig, at ang matuwid ay magpapahinga mula sa pagpighati ng mga makasalanan.

Kabanata 54[edit]

1 At tumingin ako at lumipat sa isa pang bahagi ng lupa, at nakakita roon ng isang malalim na lambak na may nasusunog 2 apoy. At dinala nila ang mga hari at ang mga makapangyarihan, at nagsimulang ihagis sila sa malalim na libis na ito. 3 At nakita ng aking mga mata kung paano nila ginawa ang mga ito na mga kasangkapan, mga bakal na kadalasang hindi mabilang na timbang. 4 At tinanong ko ang anghel ng kapayapaan na sumama sa akin, sinasabing: Para kanino ang mga kadena na ito ay inihanda? At sinabi niya sa akin: Ang mga ito ay inihahanda para sa mga hukbo ni Azazel, upang sila ay kunin at palayasin sila sa kalaliman ng ganap na paghatol, at kanilang sasaklawin ang kanilang mga panga sa mga magaspang na bato gaya ng iniutos ng Panginoon ng mga Espiritu. 6At si Miguel, at Gabriel, at Raphael, at si Phanuel ay humahawak sa kanila sa dakilang araw na iyon, at itinapon sila sa araw na iyon sa nagniningas na hurno, upang ang Panginoon ng mga Espiritu ay makapaghiganti sa kanila dahil sa kanilang kalikuan sa pagiging sakop ni Satanas at nanghihikayat sa mga nananahan sa lupa. 7 At sa mga araw na yaon ay parusahan ang kaparusahan sa Panginoon ng mga Espiritu, at kaniyang bubuksan ang lahat na silid ng tubig na nasa ibabaw ng langit, at ang mga bukal na nasa ilalim ng lupa. 8 At ang lahat na tubig ay sasalakay sa tubig: yaong nasa ibabaw ng langit ay ang panlalaki, 9 at ang tubig na nasa ilalim ng lupa ay ang pambabae. At kanilang lilipulin ang lahat ng nananahan 10sa lupa at sa mga nananahan sa ilalim ng mga dulo ng langit. At kapag nakilala nila ang kanilang kalikuan na kanilang ginawa sa lupa, sa gayon sa mga ito ay mapahamak sila.

Kabanata 55[edit]

1 At pagkatapos nito'y ang Head of Days nagsisi at sinabi: Sa walang kabuluhan nilipol ko ang lahat na nagsisitahan 2 sa earth. At sumumpa siya sa pamamagitan ng Kaniyang dakilang pangalan: Mula ngayon ay hindi ko gagawin sa lahat ng nananahan sa lupa, at maglalagay ako ng isang tanda sa langit: at ito ay magiging pangako ng mabuting pananampalataya sa pagitan Ko at nila magpakailanman, kaya't sapagkat ang langit ay nasa ibabaw ng lupa. At ito ay ayon sa Aking utos. 3 Kapag hinangad kong mahawakan ang mga ito sa pamamagitan ng kamay ng mga anghel sa araw ng kapighatian at sakit dahil dito, aking hahatulan ang Aking kaparusahan at ang Aking poot na manatili sa kanila, sabi ni 4Diyos, ang Panginoon ng mga Espiritu. Kayong mga makapangyarihang hari na nagsisitahan sa lupa, kayo'y mangakikita sa Akin na Isa na pinili, kung paanong siya'y nakaupo sa luklukan ng kaluwalhatian at mga hukom na si Azazel, at ng lahat niyang mga kasamahan, at ng lahat niyang hukbo sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu.

Kabanata 56[edit]

1 At nakita ko doon ang mga host ng mga anghel ng kaparusahan pagpunta, at sila gaganapin hagupit at mga tanikala 2 ng bakal at tanso. At aking sinabi sa anghel ng kapayapaan na nagpunta sa akin, na nagsasabi: Sino ang gaya 3 mga mayhawak ng mga hagupit dumalo? At sinabi niya sa akin: Sa kanilang mga hinirang at mga minamahal, upang sila ay itapon sa bangin ng kalaliman ng libis.

4 At ang libis na yaon ay mapupuno ng kanilang mga hinirang at minamahal, at ang mga araw ng kanilang mga buhay ay magkakaroon ng wakas, at ang mga araw ng kanilang pagtalikod ay hindi magkukulang mula noon. 5 At sa mga araw na yaon ay babalik ang mga anghel, at ihulog sa silanganan ang mga Parto at ang mga Medo; Kanilang pukawin ang mga hari, upang ang isang diwa ng kabagabagan ay darating sa kanila, At kanilang pupukawin sila sa kanilang mga luklukan, Upang sila'y manglupaypay na parang mga leon mula sa kanilang mga luklukan, at gaya ng mga gutom na lobo sa gitna ng kanilang mga kawan. 6 At sila'y aahon at yayapakan ang lupain ng Kaniyang mga hinirang

at ang lupain ng kaniyang mga hinirang ay magiging sa harap nila na giikan at isang lansangan:

7 Nguni't ang bayan ng aking matuwid ay magiging hadlang sa kanilang kabayo. At sila ay magsisimulang makipaglaban sa kanilang sarili, At ang kanilang kanang kamay ay magiging matibay laban sa kanilang sarili, At ang isang lalake ay hindi makakaalam ng kaniyang kapatid, ni ang anak man ng kaniyang ama o ng kaniyang ina, Hanggang sa walang bilang ng mga bangkay sa pamamagitan ng kanilang pagpatay, At ang kanilang kaparusahan ay hindi walang kabuluhan. 8 Sa mga araw na yaon ay bubuksan ng Sheol ang kaniyang mga panga, at sila'y malalamon doon At ang kanilang pagkawasak ay magiging wakas; Ang Sheol ay lalamunin ang mga makasalanan sa harapan ng mga hinirang.

Kabanata 57[edit]

1 At ito ay nangyari pagkatapos nito, na nakita ko ang isa pang host ng mga kariton, at lalaking nakasakay sa ibabaw, at 2 na nanggagaling sa hangin mula sa silangan, at mula sa kanluran hanggang timog. At ang pagaspas ng kanilang mga kariton ay narinig, at kapag ito turmoil naganap sa mga banal mula sa langit remarked ito, at ang mga haligi ng lupa ay inilipat mula sa kanilang mga lugar, at ang tunog ay naririnig mula sa isang dulo ng langit 3 sa iba pa, sa isang araw. At silang lahat ay magpapatirapa at sasamba sa Panginoon ng mga Espiritu. At ito ang dulo ng ikalawang Parabula.

Kabanata 58[edit]

1 At nagsimula akong magsalita sa ikatlong Tula tungkol sa mga matuwid at hinirang.

2 Mapapalad kayo, kayong matuwid at hinirang, sapagkat ang kaluwalhatian ay ang inyong kapalaran. 3 At ang matuwid ay magiging sa liwanag ng araw. At ang mga hinirang sa liwanag ng buhay na walang hanggan: Ang mga araw ng kanilang buhay ay walang katapusan, At ang mga araw ng banal na walang bilang. 4 At hahanapin nila ang liwanag at mahahanap ang katuwiran sa Panginoon ng mga Espiritu: Magkakaroon ng kapayapaan sa matuwid sa pangalan ng Panginoon na walang hanggan. 5 At pagkatapos nito ay sasabihin sa banal sa langit na dapat nilang hanapin ang mga lihim ng katuwiran, ang pamana ng pananampalataya: Sapagkat ito ay naging maliwanag katulad ng araw sa lupa, at ang kadiliman ay lumipas. 6 At magkakaroon ng isang ilaw na hindi nagwawakas, at sa isang limitasyon (lit numero) ng mga araw ay hindi sila darating, Para sa kadiliman ay unang nawasak, [At liwanag na itinatag sa harap ng Panginoon ng Espiritu] At ang liwanag ng katapatan na itinatag magpakailanman sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu.

Kabanata 59[edit]

1 Nang mga araw na yaon ay nakita ng aking mga mata ang mga lihim ng mga kidlat, at ng mga ilaw, at ng mga kahatulan na kanilang pinatutunaw (at ang kanilang kahatulan): at sila'y lumiwanag sa pagpapala o sa sumpa ng Panginoon ng 2 Espiritu. At nakita ko ang mga lihim ng kulog, at kung paano kapag ito ay tumataas sa itaas sa langit, naririnig ang tunog nito, at ipinakita niya sa akin ang mga hatol na isinagawa sa lupa, kung para sa kapakanan at pagpapala, o para sa isang sumpa ayon sa salita ng Panginoon ng mga Espiritu. 3 At pagkatapos ay ipinakita sa akin ang lahat ng mga lihim ng mga ilaw at mga kidlat, at lumiwanag sila para sa pagpapala at para sa kasiya-siya.

Kabanata 60[edit]

Isang piraso ng Aklat ni Noe

1 Sa taong 500, sa ikapitong buwan, nang ikalabing apat na araw ng buwan sa buhay ni Enoc. Sa talinghagang iyon nakita ko kung paano ang isang malakas na panginginig na ginawa ng langit ng mga langit sa lindol, at ang hukbo ng Kataas-taasan, at ang mga anghel, isang libong libo at sampung libong ulit na sampung libo, ay 2 nabalisa na may malaking kaguluhan. At ang Ulo ng mga Araw ay nakaupo sa trono ng Kanyang kaluwalhatian, at ang mga anghel at ang matuwid ay nakatayo sa paligid Niya.

3 At kinuha ako ng isang malaking panginginig, at ang takot ay humawak sa akin, at ang aking mga balakang ay nagbigay ng daan, at aking hinubaran ang aking mga bato, at ako'y nagpatirapa. 4 At si Miguel ay nagpadala ng isa pang anghel mula sa mga banal at binuhay niya ako, at nang kaniyang itinaas ako ay bumalik ang aking espiritu; sapagkat hindi ko napagtitiis ang hitsura ng hukbo na ito, at ang 5 pagkawasak at ang panginginig ng langit. At si Michael ay nagsabi sa akin: Bakit kayo nabalisa sa gayong pangitain? Hanggang sa araw na ito ay tumagal ang araw ng Kanyang awa; at siya nama'y naging maawain at 6 mahabang pagtitiis sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At kapag ang araw, at ang kapangyarihan, at ang kaparusahan, at ang paghatol ay dumating, na inihanda ng Panginoon ng mga Espiritu para sa mga hindi sumasamba sa batas na makatwiran, at para sa mga nagtatwa sa matuwid na paghatol, at para sa mga tumatanggap ng Kanyang pangalan sa walang kabuluhan-ang araw na iyon ay handa, para sa mga hinirang ng isang tipan, ngunit para sa mga makasalanan isang pagsisiyasat. 25Kapag ang kaparusahan ng Panginoon ng mga Espiritu ay mananatili sa kanila, ito ay pahinga upang ang kaparusahan ng Panginoon ng mga Espiritu ay hindi maaaring dumating, walang kabuluhan, at ito ay papatayin ang mga bata kasama ang kanilang mga ina at ang mga anak kasama ang kanilang mga ama. Pagkatapos ng paghatol ay magaganap ayon sa Kanyang awa at Kanyang pasensya. 7 At nang araw na yaon ay may dalawang halimaw na nahiwalay, isang babaing halimaw na nagngangalang Leviathan, upang tumahan sa 8 mga kalaliman ng karagatan sa ibabaw ng mga bukal ng tubig. Ngunit ang lalaking ito ay pinangalanang Behemoth, na sinakop ang kanyang dibdib na isang basurang ilang na pinangalanang Duidain, sa silangan ng hardin kung saan ang mga hinirang at matwid na naninirahan, kung saan kinuha ang aking lolo, ang ikapitong mula kay Adan, ang unang 9tao na nilikha ng Panginoon ng mga Espiritu. At hinihiling ko sa ibang anghel na ipakikita niya sa akin ang kapangyarihan ng mga halimaw, kung paano sila nakibahagi sa isang araw at nagsumite, ang isa sa mga kalaliman 10 ng dagat, at ang isa ay sa tuyong lupain ng ilang. At sinabi niya sa akin: Ikaw na anak ng tao, sinisikap mong malaman kung ano ang nakatago. 11At ang isa pang anghel na sumama sa akin at ipinakita sa akin ang nakatago ay nagsabi sa akin kung ano ang una at huli sa langit sa taas, at sa ilalim ng lupa sa kalaliman, at sa mga dulo ng 12 langit, at sa pundasyon ng ang langit. At ang mga silid ng hangin, at kung paano ang hangin ay nabahagi, at kung paano sila tinimbang, at kung paano ang mga portal ng mga hangin ay ibinilang, bawat isa ayon sa kapangyarihan ng hangin, at ang kapangyarihan ng mga ilaw ng buwan , at ayon sa kapangyarihan na angkop: at ang mga dibisyon ng mga bituin ayon sa kanilang mga pangalan, at kung paanong hinati ang lahat ng dibisyon 13 . At ang mga kulog ayon sa mga lugar kung saan sila nahulog, at ang lahat ng mga dibisyon na ginawa sa mga kidlat na maaaring lumiwanag, at ang kanilang hukbo upang sila ay maaring sumunod. 14Para sa kulog ay may mga lugar ng pahinga (na) itinalaga (sa ito) habang ito ay naghihintay para sa kanyang peal; at ang kulog at kidlat ay hindi mapaghihiwalay, at bagaman hindi isa at walang sama-sama, sila ay magkakasamang sumasama sa pamamagitan ng espiritu at hindi nakahiwalay. Para sa kapag ang kidlat lightens, ang kulog utters ang kanyang tinig, at espiritu ang nagpapatigil ng isang pause sa panahon ng peal, at divides nang pantay sa pagitan ng mga ito; sapagkat ang kabang-yaman ng kanilang mga peals ay tulad ng buhangin, at ang bawat isa sa mga ito bilang mga peals ay gaganapin sa may isang bridle, at bumalik sa pamamagitan ng kapangyarihan ng espiritu, at itinulak forward ayon sa maraming mga bahagi ng lupa. 16 At ang diwa ng dagat ay lalaki at malakas, at ayon sa lakas ng kanyang lakas ay ibinabalik ito sa pamamagitan ng isang taksil, at sa katulad na paraan ito ay itinutulak at nagpapalibot sa gitna ng lahat ng bundok17 ng lupa. At ang mga espiritu ng eskarcha na ay ang kanyang sariling mga anghel, at ang espiritu ng ulang may yelo ay isang magandang 18 anghel. At pinabayaan ng diwa ng niyebe ang kanyang mga silid dahil sa kanyang lakas-Mayroong espesyal na espiritu dito, at ang lumalabas mula rito ay parang usok, at ang pangalan nito ay yelo. At ang diwa ng gabon ay hindi nagkakaisa sa kanila sa kanilang mga silid, ngunit may isang espesyal na silid; sapagkat ang kurso nito ay maluwalhati kapwa sa liwanag at sa kadiliman, at sa taglamig at sa tag-init, at sa kanyang silid ay isang anghel. 20 At ang espiritu ng hamog ay nananahan sa mga wakas ng langit, at nalalapat sa mga silid ng ulan, at ang kaniyang daan ay taganas na gulong at taginit: at ang mga alapaap niyaon at ang mga alapaap ng dakong yaon .Ang mist ay konektado, at ang isa ay nagbibigay sa iba. At kapag ang espiritu ng ulan lumabas mula sa silid nito, ang mga anghel ay darating at binuksan ang silid at pinatnubayan ito, at kapag ito ay nalalantad sa ibabaw ng buong mundo ay pinagkaisa nito ang tubig sa lupa. At kung saan ito ay nag-uugnay sa tubig sa 22 sa lupa. . .Sapagkat ang tubig ay para sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa; sapagkat ang mga ito ay pagkain para sa lupa mula sa Kataas-taasan na nasa langit: kaya may sukat para sa ulan, 22, at ang mga anghel ay inaatasan ito. At ang mga bagay na ito ay nakita ko patungo sa Hardin ng Matuwid. 23 At ang anghel ng kapayapaan na kasama ko ay nagsabi sa akin: Ang dalawang halimaw na ito, na inihanda na kasuwato sa kadakilaan ng Diyos, ay magpapakain. . .

Kabanata 61[edit]

1 At nakita ko sa mga araw na iyon kung gaano katagal na ibinigay ang mga lubid sa mga anghel na iyon, at kinuha nila sa kanilang sarili ang mga pakpak at lumipad, at nagpunta sila sa hilaga. 2 At tinanong ko ang anghel, na sinasabi sa kanya: Bakit ang mga (mga anghel) ay kumuha ng mga lubid na ito at lumabas? At sinabi niya sa akin: Sila ay nagpunta upang sukatin.

3 At ang anghel na sumama sa akin ay nagsabi sa akin, Ang mga ito ay magdadala ng mga sukat ng matuwid, at ang mga lubid ng matuwid sa matuwid, upang sila'y manatili sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu magpakailan kailan man. 4 Ang mga hinirang ay magsisimulang manahan na kasama ng mga hinirang, At yaong mga hakbang na ibibigay sa pananampalataya At na magpapalakas ng katuwiran. 5 At ito ang mga panukala ay dapat ibunyag ang lahat ng mga lihim ng kailaliman ng lupa, At ang mga taong na-nawasak sa pamamagitan ng disyerto, At mga taong ay devoured sa pamamagitan ng mga hayop, at sa mga taong ay devoured sa pamamagitan ng mga isda sa dagat, Na sila ay maaaring bumalik at manatili sa kanilang sarili Sa araw ng Unang Hinirang; Sapagkat walang pupuksain sa harapan ng Panginoon ng mga Espiritu, at walang maaaring malipol. 6 At lahat na tumatahan sa itaas sa langit ay nakatanggap ng isang utos at kapangyarihan at isang tinig at isang liwanag na katulad ng sa apoy.

7 At ang Isa sa kanilang mga unang salita ay pinagpala nila, At pinuri at pinuri ng karunungan, At sila ay matalino sa pagbigkas at sa espiritu ng buhay. 8 At inilagay ng Panginoon ng mga Espiritu ang Hinirang sa trono ng kaluwalhatian. At hahatulan niya ang lahat ng mga gawa ng banal sa itaas sa langit, at sa balanse ay tinimbang ang kanilang mga gawa 9 At pagka itinaas niya ang kaniyang mukha upang hatulan ang kanilang mga lihim na daan ayon sa salita ng pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu, at ang kanilang lakad ay ayon sa daan ng matuwid na kahatulan ng Panginoon ng mga Espiritu, Kung magkagayo'y magkakaroon sila ng isa Ang tinig ay nagsasalita at nagpapala, At luluwalhati at pinahahalagahan at pinabanal ang pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu. 10 At ipapasok niya ang lahat ng hukbo sa langit, at ang lahat ng mga banal sa itaas, at ang hukbo ng Dios, ang kerubin, Seraphin at Opannin, at ang lahat ng mga anghel ng kapangyarihan, at ang lahat ng mga anghel ng mga pamunuan, at ang Pinili , at ang iba pang mga kapangyarihan sa lupa (at) sa ibabaw ng tubig Sa araw na iyon ay magtataas ng isang tinig, at pagpalain at luwalhatiin at itaas sa diwa ng pananampalataya, at sa diwa ng karunungan, at sa diwa ng pagtitiis, at sa ang espiritu ng awa, at sa diwa ng paghuhukom at ng kapayapaan, at sa diwa ng kabutihan, at lahat ay sasabihin ng isang tinig: "Mapalad Siya, at ang pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu ay pagpapalain magpakailanman . "

12 Ang lahat na hindi natutulog sa itaas sa langit ay pagpalain Niya: Ang lahat ng mga banal na nasa langit ay pagpalain Niya, At ang lahat ng mga hinirang na nananahan sa halamanan ng buhay: At ang bawat diwa ng liwanag na makapagpapala, at makaluwalhati, at makapagpapalusog, at magpapakabanal sa Inyong pinagpalang pangalan, At lahat ng laman ay hindi gaanong luluwalhati at pagpapalain ang Inyong pangalan magpakailanman. 13 Sapagka't dakila ang awa ng Panginoon ng mga Espiritu, at siya'y mahabang pagtitiis, at lahat ng kaniyang mga gawa at lahat ng kaniyang nilikha ay kaniyang ipinahayag sa mga matuwid at hinirang sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu.

Kabanata 62[edit]

1 At ganito iniutos ng Panginoon sa mga hari at sa mga makapangyarihan at sa mga mataas, at sa mga nananahan sa lupa, at nagsabi:

Buksan mo ang iyong mga mata at itaas ang iyong mga sungay kung nakikilala mo ang Pinili. 2 At ang Panginoon ng mga Espiritu ay nakaupo sa kaniya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, at ang diwa ng katuwiran ay ibinuhos sa kaniya, at ang salita ng kaniyang bibig ay pinapatay ang lahat na makasalanan, at lahat ng mga masama ay nawala sa harap ng kaniyang mukha. 3 At doon ay tatayo sa araw na ang lahat ng mga hari at ang mga makapangyarihan, At ang nakatataas at mga mayhawak ng lupa, At sila'y makita at makilala Paano siya nakaupo sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, at ang katuwiran ay hahatulan sa harap niya, At walang sinungaling na salita ang sinasalita sa harap niya. 4 Kung magkagayo'y magkakaroon ng sakit na gaya ng sa isang babae na nagdaramdam, [At siya'y may sakit sa pagdadala] pagka ang kaniyang anak ay pumasok sa bibig ng bahay-bata, at siya'y nagdadalamhati. At ang isang bahagi nila ay titingnan sa kabila, at sila'y manganglulupaypay, at sila ay mapanglaw ng mukha, at ang sakit ay aagaw sa kanila, kapag nakita nila ang Anak ng Tao na Umupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. 6 At ang mga hari, at ang mga makapangyarihan, at lahat ng nagmamay-ari ng lupa, ay magpapala at luluwalhatiin at daragdagan ang namumuno sa lahat, na natago.

7 Sapagka't mula nang pasimula ang Anak ng Tao ay natago, at pinanatili siya ng Kataas-taasan sa harapan ng Kanyang kapangyarihan, At ipinahayag sa mga hinirang. 8 At ang kongregasyon ng mga hinirang at banal ay mahahasikan, At lahat ng mga hinirang ay tatayo sa harap niya sa araw na yaon. 9 At ang lahat ng mga hari, at ang mga makapangyarihan, at ang mga mataas at ang nangagpupuno sa lupa, ay manglulupaypay sa harap niya, at magsisamba at maglagak ng kanilang pagasa sa Anak ng tao, at magsumamo sa kaniya, at magsumamo ng kagandahang-loob sa kaniyang mga kamay. 10 Gayon pa man na ang Panginoon ng mga Espiritu ay magpapatuloy sa kanila na sila ay dali-dali na humayo mula sa Kanyang harapan, at ang kanilang mga mukha ay mapupuno ng kahihiyan, at ang kadiliman ay lumalalim sa kanilang mga mukha. 11 At ibibigay Niya sila sa mga anghel para sa kaparusahan, upang ipatupad ang paghihiganti sa kanila sapagkat pinighati nila ang Kanyang mga anak at ang Kanyang mga hinirang 12 At sila ay magiging isang tanawin para sa mga matuwid at sa Kanyang mga hinirang: Magagalak sila sa kanila, Dahil ang poot ng Panginoon ng mga Espiritu ay nananahan sa kanila, At ang Kaniyang tabak ay lasing sa kanilang dugo. 13 At ang matuwid at hinirang ay maliligtas sa araw na yaon, at hindi na nila makikita kailan man ang mukha ng mga makasalanan at di matuwid. 14 At ang Panginoon ng mga Espiritu ay mananatili sa kanila, at sa Anak ng Tao sila ay makakakain at magsihiga at magtindig magpakailanman. 15 At ang mga matuwid at hinirang ay bumangon mula sa lupa, at tumigil na maging mabagsik na mukha. At sila ay mabibihisan ng mga kasuutan ng kaluwalhatian, 16 At ang mga ito ay magiging mga kasuutan ng buhay mula sa Panginoon ng mga Espiritu:

At ang iyong mga kasuutan ay hindi matanda, ni ang iyong kaluwalhatian ay dumaan sa harapan ng Panginoon ng mga Espiritu.

Kabanata 63[edit]

1 Sa mga araw na yaon ang mga makapangyarihan at ang mga hari na ari ng lupa pamanhikan (sa Kanya) upang bigyan sila ng isang maliit na pahinga mula sa Kanyang mga anghel ng kaparusahan kung kanino sila ay naihatid, kaya sila upang mangahulog 2 magpatirapa at sumamba sa harap ng Panginoon ng espiritu, at ikumpisal ang kanilang mga kasalanan sa Kanya. At sila ay pagpapalain at luwalhatiin ang Panginoon ng mga Espiritu, at sabihin:

Mapalad ang Panginoon ng mga Espiritu at ang Panginoon ng mga hari, At ang Panginoon ng makapangyarihan at ang Panginoon ng mga mayayaman, At ang Panginoon ng kaluwalhatian at ang Panginoon ng karunungan, 3 At kahanga-hanga sa bawat lihim na bagay ay ang Iyong kapangyarihan mula sa sali't salinlahi, at ang iyong kaluwalhatian magpakailan man: Malalim ang lahat ng Iyong mga lihim at hindi mabilang, At ang iyong katuwiran ay hindi higit sa pagtutuos. 4 Natutuhan na natin ngayon na dapat nating luwalhatiin At pagpalain ang Panginoon ng mga hari at Siya na hari ng lahat ng hari. 5 At sasabihin nila: Gusto ba naming magpahinga upang luwalhatiin at pasalamatan At ipahayag ang aming pananampalataya sa harap ng Kanyang kaluwalhatian! 6 At ngayon naghahangad kami ng kaunting kapahingahan ngunit hindi ito nasumpungan: Sinusundan namin nang husto at hindi (hindi) ito: At ang liwanag ay nawala mula sa harap natin, at ang kadiliman ay ating tahanang dako magpakailan man: 7 Sapagka't hindi kami sumampalataya sa harap niya, o niluwalhati man ang pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu, ni niluwalhati ang aming Panginoon. Ngunit ang ating pag-asa ay nasa setro ng ating kaharian, At sa ating kaluwalhatian. 8 At sa araw ng ating pagdurusa at kapighatian ay hindi Niya tayo iniligtas, at wala tayong nakikitang pahinga para sa kumpisal Na ang ating Panginoon ay totoo sa lahat ng Kanyang mga gawa, at sa Kanyang mga kahatulan at Kanyang katarungan, At ang Kanyang mga kahatulan ay walang paggalang sa mga tao. At tayo ay lumayo mula sa harap ng Kanyang mukha dahil sa ating mga gawa, At lahat ng ating mga kasalanan ay ibinilang sa katuwiran. 10 Ngayon sasabihin nila sa kanilang sarili: Ang aming mga kaluluwa ay puno ng di-matuwid na pakinabang, ngunit hindi ito pumipigil sa atin na bumaba mula sa gitna nito hanggang sa pasanin ng Sheol.

11 At pagkatapos ang kanilang mga mukha ay mapupuno ng kadiliman at kahihiyan sa harap ng Anak ng Tao, at sila ay itataboy mula sa kanyang harapan, at ang tabak ay mananatili sa harap ng kanyang mukha sa gitna nila. 12 Ganito ang sinalita ng Panginoon ng mga Espiritu: Ito ang kautusan at kahatulan na may kinalaman sa mga makapangyarihan at sa mga hari at sa mga dakila at yaong mga nagtataglay ng lupa sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu.

Kabanata 64[edit]

1, 2 At iba pang mga form nakita ko nakatago sa lugar na iyon. Narinig ko ang tinig ng anghel na nagsasabi: Ito ang mga anghel na bumaba sa lupa, at ipinahayag ang nakatago sa mga anak ng mga tao at hinikayat ang mga anak ng tao na gumawa ng kasalanan.

Kabanata 65[edit]

1, 2 At nang mga araw na yaon ay nakita ni Noe ang lupa na nalugmok at ang pagkalipol ay malapit na. At tumindig siya mula roon at napunta sa mga dulo ng daigdig, at sumigaw ng malakas sa kanyang apo na si Enoc: 3 at sinabi ni Noe ng tatlong ulit na may napinsalang tinig: Dinggin mo ako, pakinggan mo ako, pakinggan mo ako. At sinabi ko sa kanya: Sabihin mo sa akin kung ano ang bumagsak sa lupa na ang daigdig ay nasa masamang kalagayan 4 at nanginginig, baka hindi na ako mapahamak dito? At may isang malaking kaguluhan sa ibabaw ng lupa, at narinig ang isang tinig mula sa langit, at ako'y nagpatirapa. At si Enoc na aking lolo ay dumating at tumayo sa tabi ko, at sinabi sa akin: Bakit ka sumigaw sa akin ng isang mapait na sigaw at umiiyak 6At ang utos ay lumabas mula sa harapan ng Panginoon tungkol sa mga nananahan sa mundo na ang kanilang pagkawasak ay nagawa dahil natutunan nila ang lahat ng mga lihim ng mga anghel, at ang lahat ng karahasan ng mga Sansan, at lahat ng kanilang mga kapangyarihan-ang pinaka lihim na ones- at ang lahat ng kapangyarihan ng mga nagsasagawa ng pangkukulam, at ang kapangyarihan ng pangkukulam, at ang kapangyarihan ng mga taong gumawa larawang binubo 7 para sa buong lupa: at kung paano pilak ay ginawa mula sa alabok ng lupa, at kung paano malambot na metal 8 ay nagmula sa lupa. Para sa lead at lata ay hindi ginawa mula sa lupa tulad ng una: ito ay isang bukal 9na naglalabas sa kanila, at isang anghel ang nakatayo roon, at ang anghel na iyon ay napakaganda. At pagkatapos na hinawakan ako ng aking lolo na si Enoch sa pamamagitan ng aking kamay at itinaas ako, at sinabi sa akin: Pumunta, sapagkat may 10 akong nagtanong sa Panginoon ng mga Espiritu tungkol sa kaguluhan na ito sa mundo. At sinabi Niya sa akin: "Dahil sa kanilang kalikuan ang kanilang paghuhukom ay natukoy at hindi dapat itakwil sa Akin magpakailanman. Dahil sa mga panggagaway na kanilang hinanap at natutunan, ang lupa at ang mga 11 na naninirahan dito ay magiging nawasak. " At ang mga ito-wala silang lugar ng pagsisisi magpakailanman, sapagkat ipinakita nila sa kanila kung ano ang nakatago, at sila ang sinumpa: ngunit para sa iyo, anak ko, ang Panginoon ng mga Espiritu ay nakakaalam na ikaw ay dalisay, at walang sala sa kasakiman na ito tungkol sa mga lihim.

12 At itinalaga Niya ang iyong pangalan upang maging kabilang sa banal, at ililigtas ka sa gitna ng mga nananahan sa lupa, at itinalaga ang iyong matuwid na binhi kapuwa para sa kaharian at sa mga dakilang karangalan, at mula sa iyong binhi ay magpapatuloy ang isang bukal ng matuwid at banal na walang bilang magpakailan man.

Kabanata 66[edit]

1 At pagkatapos na kaniyang ipinakita sa akin ang mga anghel ng kaparusahan na maging handa upang darating at pakawalan ang lahat ng mga kapangyarihan ng mga tubig na kung saan ay sa ilalim ng lupa upang magdala ng paghuhukom at ng paglipol 2 sa lahat kung sino [sumunod at] mga nananahan sa lupa . At ang panginoon ng tangayin ipinagutos niyang mga anghel na pagpunta balik, na hindi sila dapat maging sanhi ng mga tubig na tumaas ngunit dapat i-hold ang mga ito 3 sa check; sapagkat ang mga anghel ay nasa kapangyarihan ng tubig. At lumayo ako mula sa harapan ni Enoc.

Kabanata 67[edit]

1 At nang mga araw na yaon ay dumating ang salita ng Diyos sa akin, at sinabi Niya sa akin: Noe, ang iyong kapalaran ay dumating 2 Nauna sa Akin, marami nang walang sisihin, ng maraming pag-ibig at katuwiran. At ngayon ang mga anghel ay gumagawa ng isang kahoy na gusali (gusali), at kapag natapos na nila ang gawaing iyon ay ilalagay Ko ang Aking kamay sa ibabaw nito at ingatan ito, at darating doon ang binhi ng buhay, at ang isang pagbabago ay dapat itakda sa gayon ang 3 lupa ay hindi mananatiling walang naninirahan. At aking gagawing madali ang iyong sed bago ako magpakailan man, at aking ilalagak ang mga nananahan sa iyo: hindi magiging walang bunga sa ibabaw ng lupa, kundi pagpapalain at paramihin sa lupa sa pangalan ng Panginoon. 4At itatakip Niya ang mga anghel na nagpakita ng kalikuan, sa nasusunog na libis na ipinakita sa akin noon ng aking lolo na si Enoch sa kanluran kasama ng mga bundok ng ginto 5 at pilak at bakal at malambot na metal at lata. At nakita ko ang lambak na kung saan nagkaroon ng isang mahusay na 6 convulsion at isang convulsion ng tubig. At nang maganap ang lahat ng ito, mula sa nagniningas na magaspang na metal na iyon at mula sa pagkakasakit nito sa lugar na iyon, nagkaroon ng amoy ng asupre, at ito ay nauugnay sa mga tubig na iyon, at ang libis ng mga anghel na naghatid ng kalungkutan (sangkatauhan) sinunog 7sa ilalim ng lupang iyon. At sa pamamagitan ng mga lambak nito ay nagpapatuloy ang mga daloy ng apoy, kung saan ang mga anghel na ito ay pinarusahan na humantong sa mga taong nananahan sa lupa. 8 Datapuwa't ang mga tubig na yaon ay mangaglilingkod para sa mga hari, at ang mga makapangyarihan, at ang mga mataas, at ang mga nagsisitahan sa lupa, sa pagpapagaling sa katawan, kundi sa kaparusahan ng espiritu; ngayon ang kanilang espiritu ay puno ng kasakiman, upang sila ay masilayan sa kanilang katawan, sapagkat tinanggihan nila ang Panginoon ng mga Espiritu 9 at makita ang kanilang kaparusahan araw-araw, at gayon pa man ay hindi naniniwala sa Kanyang pangalan. At sa proporsyon habang ang pagkasunog ng kanilang mga katawan ay nagiging malubha, ang kaukulang pagbabago ay magaganap sa kanilang espiritu magpakailanman; 10 Sapagka't bago ang Panginoon ng mga Espiritu ay walang magsasalita ng walang kabuluhang salita. Sapagkat ang paghatol ay darating sa kanila, 11dahil naniniwala sila sa kasakiman ng kanilang katawan at itinatwa ang Espiritu ng Panginoon. At ang mga gayong tubig ay magbabago sa mga araw na iyon; sapagkat kapag pinarusahan ang mga anghel sa tubig na ito, ang mga bukal ng tubig na ito ay magbabago ng temperatura, at kapag umakyat ang mga anghel, ang tubig na ito ng 12 bukal ay magbabago at magiging malamig. At narinig ko si Michael na sumasagot at nagsasabi: Ang hatol na ito na hinuhusgahan ng mga anghel ay isang patotoo para sa mga hari at mga makapangyarihan na nagtataglay ng 13 lupa. Sapagkat ang mga tubig ng paghuhukom ay naglilingkod sa pagpapagaling ng katawan ng mga hari at ng masamang pita ng kanilang katawan; kaya't hindi nila makikita at hindi maniniwala na ang mga tubig na iyon ay magbabago at maging isang apoy na nagniningas magpakailanman.

Kabanata 68[edit]

1 At pagkatapos na ang aking lolo Enoch ay nagbigay sa akin ang pagtuturo ng lahat ng mga lihim sa aklat sa Parables kung saan ay ibinigay sa kanya, at kaniyang inilagay silang sama para sa akin sa mga salita ng aklat 2 ng Parables. At sa araw na iyon ay sumagot si Michael kay Raphael at sinabi: Ang kapangyarihan ng espiritu ay nagdadala at pinapanginginig ako dahil sa kalubhaan ng paghuhusga ng mga lihim, ang paghuhukom ng mga anghel: sino ang makapagtiis sa matinding paghuhukom na isinagawa, at bago ang 3 kung saan sila natunaw? At sumagot si Michael muli, at sinabi kay Raphael: Sino siya na ang puso ay hindi lumambot hinggil dito, at ang kanyang mga puso ay hindi nabagabag sa pamamagitan ng salitang ito ng paghatol 4(na) nawala sa kanila dahil sa mga yaong nangagpatawad sa kanila? At ito ay nangyari na, nang siya ay tumayo sa harapan ng Panginoon ng mga Espiritu, sinabi ni Michael kay Rafael: Hindi ko kukunin ang kanilang bahagi sa ilalim ng mata ng Panginoon; sapagkat ang Panginoon ng mga Espiritu ay nagalit sa kanila dahil ginagawa nila 5 na parang sila ang Panginoon. Kaya't ang lahat na nakatago ay darating sa kanila magpakailanman; para sa alinman sa anghel o tao ay hindi magkaroon ng kanyang bahagi (sa ito), ngunit nag-iisa natanggap nila ang kanilang paghuhukom magpakailanman.

Kabanata 69[edit]

At pagkatapos ng paghuhukom na ito ay manginginig sila at gagabayan sila dahil ipinakita nila ito sa mga nananahan sa mundo. 2 At narito ang mga pangalan ng mga anghel, at ang mga ito ang kanilang mga pangalan: ang una sa kanila ay Samjaza, ang ikalawang Artaqifa, at ang ikatlong Armen, ang ikaapat na Kokabel, ang ikalimang Turael, ang ikaanim na Rumjal, ang ikapitong Danjal, ang ikawalo Neqael Ang ikalabing siyam ay si Bela, ang ikalabing siyam na si Barsilai, ang ika-siyam na si Azazel, ang ikalabing-isang Aramos, ang ikalabing-walo Batarjal, ang ikalabintatlong si Busasejal, ang ikalabing-apat na Hananel, ang ikalabing walo ay Turel, , ang dalawampu't-una na Azazel. At ito ang mga pinuno ng kanilang mga anghel at kanilang mga pangalan, at ang kanilang mga pinuno sa daan-daang at higit sa mga limampu at higit sa sampu. 4Ang pangalan ng unang Jeqon: iyon ay, ang isa na humantong sa bisyo [lahat] ang mga anak ng Diyos, at dinala ang mga ito 5 pababa sa lupa, at iniligaw sila sa pamamagitan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangalawa ay pinangalanang Asbeel: siya binahaginan ng mga banal na anak ng Diyos masasamang payo, at nagligaw sa kanila upang ang kanilang dinumhan 6 kanilang mga katawan na may mga anak na babae ng mga tao. At ang pangatlo ay pinangalanang Gadreel: siya ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng mga blows ng kamatayan, at pinalayas niya si Eva, at ipinakita [ang mga sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao] ang kalasag at ang baluti ng koreo, at ang tabak para sa labanan, at ang lahat ng sandata 7 ng kamatayan sa mga anak ng tao. At mula sa kanyang kamay sila ay nagpatuloy laban sa mga naninirahan 8sa lupa mula sa araw na iyon at magpakailanman. At ang ikaapat ay pinangalanan si Penemue: tinuruan niya ang 9 na mga anak ng tao na mapait at matamis, at itinuro niya sa kanila ang lahat ng mga lihim ng kanilang karunungan. At tinagubilinan niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng tinta at papel, at sa gayon maraming mga nagkasala mula sa kawalang-hanggan hanggang 10 kawalang-hanggan at hanggang sa araw na ito. Para sa mga tao ay hindi nilikha para sa naturang layunin, upang bigyan ang kumpirmasyon 11 sa kanilang mabuting pananampalataya sa panulat at tinta. Para sa mga tao ay ginawa nang eksakto tulad ng mga anghel, sa layunin na dapat silang magpatuloy na dalisay at matuwid, at ang kamatayan, na sumisira sa lahat ng bagay, ay hindi maaaring makuha ang mga ito, kundi sa pamamagitan ng kanilang kaalaman ay nalipol sila, at sa pamamagitan ng kapangyarihan na ito 12ito ay umagaw sa akin. At ang ikalima ay pinangalanang Kasdeia: ito ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng masasamang panunukso ng mga espiritu at mga demonyo, at ang mga pagkasugat ng embrayo sa sinapupunan, upang mapasa ito, at ang mga pagkasira ng kaluluwa kagat ng ahas, at ang mga sugat 13na dumarating sa pamamagitan ng init ng noontide, ang anak ng ahas na nagngangalang Tabaet. At ito ang tungkulin ni Kasbeel, ang pinuno ng sumpa na ipinakita niya sa mga banal noong siya ay nakatira mataas 4 sa itaas sa kaluwalhatian, at ang pangalan nito ay Biqa. Hiniling ng anghel na ito na ipakita sa kanya ang nakatagong pangalan, upang maipahayag niya ito sa panunumpa, upang ang mga iyon ay maaaring lindol bago ang pangalan at sumpa na nagsiwalat ng lahat na nasa lihim sa mga anak ng mga tao. At ito ang kapangyarihan ng panunumpa na ito, sapagkat ito ay makapangyarihan at malakas, at isinumpa niya ito sa kamay ni Michael.

16 At ito ang mga lihim ng sumpa na ito. . . At sila ay malakas sa pamamagitan ng kanyang sumpa: At ang langit ay nasuspinde bago nilikha ang mundo, At magpakailanman. 17 At sa pamamagitan nito ang lupa ay itinatag sa ibabaw ng tubig, At mula sa lihim na mga gilid ng mga bundok ay may magagandang tubig, Mula sa paglikha ng mundo at magpakailanman. 18 At sa pamamagitan ng sumpa na iyon ay nilalang ang dagat, At bilang pundasyon nito ay inilagay Niya ang buhangin laban sa panahon ng (galit) nito, At hindi ito nangahas lumampas mula sa paglikha ng mundo hanggang sa kawalang-hanggan. 9 At sa pamamagitan ng sumpa na iyon ay ang mga kalaliman na ginawa mabilis, At sumunod at hindi gumalaw mula sa kanilang lugar mula sa kawalang-hanggan hanggang sa kawalang-hanggan. 20 At sa pamamagitan ng sumpang iyon ang araw at buwan ay kumpleto sa kanilang landas, At hindi lumihis mula sa kanilang ordinansa mula sa kawalang hanggan hanggang sa kawalang-hanggan. 21 At sa pamamagitan ng sumpang iyon ang mga bituin ay kumpleto sa kanilang landas, At tinawag Niya sila sa kanilang mga pangalan, At sinasagot Niya mula sa kawalang hanggan hanggang sa kawalang-hanggan. 22 [At gayon ang espiritu ng tubig, at ng mga hangin, at ng lahat ng zephyrs, at (kanilang) mga landas 23 mula sa lahat ng quarters ng mga hangin. At may napanatili ang mga tinig ng kulog at ang liwanag ng mga kidlat: at iningatan ang mga silid ng granizo at ang mga silid ng 24 na yungib, at ang mga silid ng gabon, at ang mga silid ng ulan at hamog. At lahat ng mga ito ay naniniwala at nagpapasalamat sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu, at niluluwalhati (Siya) sa lahat ng kanilang kapangyarihan, at ang kanilang pagkain ay nasa bawat gawa ng pasasalamat: sila ay nagpapasalamat at niluluwalhati at pinupuri ang pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu magpakailanman .]

25 At ang sumpang ito ay makapangyarihan sa kanila at sa pamamagitan nito [sila ay napanatili at] ang kanilang mga landas ay napanatili, at ang kanilang landas ay hindi nalipol. 26 At nagkaroon ng malaking kagalakan sa gitna nila, at sila'y binasbasan at niluwalhati at pinuri dahil ang pangalan ng Anak ng Tao ay ipinahayag sa kanila. 27 At siya'y naupo sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, at ang buo ng kahatulan ay ibinigay sa Anak ng tao, at kaniyang pinawalang sala ang mga makasalanan at napahamak mula sa ibabaw ng lupa, at yaong mga nanguna sa daigdig mali. 28 Sa pamamagitan ng mga tanikala ay mangagapos sila, at sa kanilang pagtitipon na lugar ng kapahamakan ay mabibilanggo sila, at ang lahat ng kanilang mga gawa ay lilipas mula sa ibabaw ng lupa. 29 At mula ngayon ay hindi mawawalan ng anoman; Sapagka't ang Anak ng tao ay lumitaw, at nakaupo sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, at ang lahat ng kasamaan ay lilipas sa harap ng kaniyang mukha, at ang salita ng Anak ng tao ay lalabas. At maging malakas sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu.

Kabanata 70[edit]

1 At ito ay nangyari na, pagkatapos na ito na ang kanyang pangalan sa panahon ng kanyang buhay ay itataas sa ibabaw ng Anak ng 2 Tao at sa Panginoon ng mga Espiritu mula sa mga nananahan sa mundo. At siya ay itinaas sa nasa itaas 3 sa karo ng espiritu at ang kanyang pangalan vanished sa kanila. At mula sa araw na iyon ay hindi na ako nabilang sa kanila: at inilagay niya ako sa pagitan ng dalawang hangin, sa pagitan ng Hilaga at ng 4 Kanluran, kung saan kinuha ng mga anghel ang mga lubid upang sukatin para sa akin ang lugar para sa mga hinirang at matuwid. At doon ko nakita ang mga unang ama at ang mga matuwid na mula sa pasimula ay naninirahan sa lugar na iyon.

Kabanata 71[edit]

1 At ito ay nangyari na, na ang aking espiritu ay isinalin At ito ay umakyat sa langit: At nakita ko ang mga banal na anak ng Diyos. Sila'y nagpapatuloy sa mga apoy na apoy: Ang kanilang mga kasuutan ay puti [at ang kanilang damit], At ang kanilang mga mukha ay nagliwanag na parang niyebe. 2 At nakakita ako ng dalawang agos ng apoy, at ang liwanag ng apoy na yaon ay nagniningas na parang garing, at ako'y nagpatirapa sa harapan ng Panginoon ng mga Espiritu. 3 At kinuha ako ng anghel na si Miguel sa pamamagitan ng aking kanang kamay, at itinaas ako, at inilabas ako sa lahat ng mga lihim, at ipinakita sa akin ang lahat ng mga lihim ng katuwiran. 4 At ipinakita niya sa akin ang lahat ng mga lihim ng mga wakas ng langit, at ang lahat ng mga silid ng lahat ng mga bituin, at ang lahat ng mga liwanag, na kanilang pinaroroonan sa harap ng mga banal. 5 At kaniyang inilarawan ang aking diwa sa langit ng mga langit, at aking nakita roon ang isang balangkas na itinatayo ng mga kristal, at sa pagitan ng mga diwa ng mga dila ng apoy na may buhay. 6 At nakita ng aking Espiritu ang pamigkis na nakabukas sa bahay na apoy, at sa apat na tagiliran ng mga batis na puno ng apoy na may buhay, at kanilang tinatangkilik ang bahay na yaon. 7 At sa palibot ay Seraphin, Cherubic, at Ophannin: At ito ang mga yaong hindi natutulog at nagbabantay sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian. 8 At nakita ko ang mga anghel na hindi mabibilang, isang libong libu-libo, at sampung libong ulit na sampung libo, na sumisilip sa bahay na iyon. At si Miguel, at si Rafael, at si Gabriel, at si Fanuel, At ang mga banal na anghel na nangasa ibabaw ng langit ay pumasok at lumabas sa bahay na yaon. 9 At sila ay lumabas mula sa bahay na iyon, At sina Miguel at Gabriel, Rafael at Fanuel, At maraming banal na anghel na walang bilang. 10 At kasama nila ang Ulo ng mga Araw, ang Kanyang ulo ay puti at dalisay gaya ng lana, At ang Kanyang damit ay hindi mailalarawan. 11 At ako'y nagpatirapa, at ang aking buong katawan ay nakapagpahinga, at ang aking diwa ay nagbagong-anyo; At sumigaw ako ng malakas na tinig,. . . sa espiritu ng kapangyarihan, At pinagpala at niluwalhati at pinuri. 12 At ang mga biyayang ito na lumabas mula sa aking bibig ay maayos na kasiya-siya bago ang Ulo ng mga Araw. At ang Ulo ng mga Araw ay dumating kasama sina Michael at Gabriel, Rafael at Fanuel, libo at sampung libong anghel na walang bilang.

[Nawala ang daanan kung saan ang Anak ng Tao ay inilarawan bilang kasamang Pangulo ng mga Araw, at tinanong ni Enoc ang isa sa mga anghel[1] tungkol sa Anak ng Tao kung sino siya.]

At siya[2] ay dumating sa akin at tinatanggap ako ng kanyang tinig, at sinabi sa akin Ito ang Anak ng Tao na ipinanganak sa katuwiran, At ang katuwiran ay nananatili sa kanya, At ang katuwiran ng Pinuno ng mga Araw ay nagwawalang-bahala sa kanya hindi. 15 At sinabi niya sa akin: Siya ay naghahayag sa iyo ng kapayapaan sa ngalan ng mundo na dumating; Sapagkat mula noon ay nagpatuloy ang kapayapaan mula noong nilalang ang daigdig, At sa gayon ay magiging sa iyo magpakailanman at magpakailanman. 16 At ang lahat ay magsisilakad sa kaniyang mga daan, dahil sa katuwiran ay hindi niya pababayaan : sa kaniya ay magiging kanilang mga tahanang dako, at kasama niya ang kanilang mana, at hindi sila hihiwalay sa kaniya magpakailan man. At sa gayon ay magkakaroon ng haba ng mga araw kasama ang Anak ng Tao, At ang matuwid ay magkakaroon ng kapayapaan at matuwid na daan Sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu magpakailanman.


Kabanata 72[edit]

Ang aklat ng mga kurso ng mga luminaries ng langit, ang mga relasyon ng bawat, ayon sa kanilang mga klase, ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang mga panahon, ayon sa kanilang mga pangalan at lugar ng pinanggalingan, at ayon sa kanilang mga buwan, na Uriel, ang banal na anghel , na kasama ko, na siyang kanilang gabay, ay nagpakita sa akin; at ipinakita niya sa akin ang lahat ng kanilang mga batas nang eksakto tulad ng mga ito, at kung paano ito ay may pagsasaalang-alang sa lahat ng mga taon ng mundo 2 at sa kawalang-hanggan, hanggang sa bagong paglikha ay nagagawa na dureth hanggang sa kawalang-hanggan. At ito ang unang batas ng mga luminaries: ang luminaryo ang Sun ay tumataas sa silangang mga portal ng langit, 3at ang pagtatakda nito sa kanlurang mga portal ng langit. At nakita ko ang anim na portal na kung saan ang sun rises, at anim na portal na kung saan ang araw ay nagtatakda at ang buwan ay tumataas at nagtatakda sa mga portal na ito, at ang mga pinuno ng mga bituin at mga pinangungunahan nila: anim sa silangan at anim sa kanluran , at lahat ng sumusunod sa bawat isa 4 sa wastong kaukulang kaayusan: maraming bintana din sa kanan at kaliwa ng mga portal na ito. At una doon lumabas ang dakilang luminaryo, pinangalanan ang Araw, at ang kanyang paligid ay katulad ng 5circumference ng langit, at siya ay lubos na puno ng pagbibigay at pag-init sunog. Ang karwahe na kung saan siya ay umaakyat, ang hangin ay nagtutulak, at ang araw ay bumababa mula sa langit at bumabalik sa hilaga upang maabot ang silangan, at pinapatnubayan na siya ay dumarating sa nararapat (lit. na) portal at 6 na kumikinang sa harap ng langit. Sa ganitong paraan siya ay tumataas sa unang buwan sa mahusay na portal, na 7 ay ang ikaapat [mga anim na portal sa cast]. At sa ikaapat na portal na kung saan sumisikat ang araw sa unang buwan ay labindalawang window-openings, mula kung saan nagpapatuloy ang isang apoy kapag binuksan sa 8 ang kanilang panahon. Kapag sumisikat ang araw sa langit, lumabas siya sa ikaapat na portal na tatlumpung, 9 umaga nang magkakasunod, at nagtatakda ng tumpak sa ikaapat na portal sa kanluran ng langit. At sa panahon na ito ang araw ay nagiging araw-araw na mas mahaba at ang gabi ng gabi ay mas maikli hanggang sa ikadalawampung 10 umaga. Sa araw na iyon ang araw ay mas mahaba kaysa sa gabi sa pamamagitan ng ikasiyam na bahagi, at ang araw ay katumbas ng sampung bahagi at gabi sa walong bahagi. At sumisikat ang araw mula sa ikaapat na portal na iyon, at nagtatakda sa ikaapat at bumalik sa ikalimang portal ng silangan ng tatlumpung umaga, at tumataas mula dito at nagtatakda sa ikalimang 12 portal. At pagkatapos ay ang araw ay nagiging mas mahaba sa dalawang bahagi at umabot sa labing-isang bahagi, at ang gabi 13nagiging mas maikli at may pitong bahagi. At bumalik sa silangan at pumasok sa ika-anim na 14 na portal, at tumataas at nagtatakda sa ika-anim na portal isa-at-tatlumpung umaga dahil sa pag-sign nito. Sa araw na iyon ang araw ay nagiging mas mahaba kaysa sa gabi, at ang araw ay doble sa gabi, at ang araw na 15 ay nagiging labindalawang bahagi, at ang gabi ay pinaikling at naging anim na bahagi. At lumalaki ang araw upang maging mas maikli ang araw at mas mahaba ang gabi, at ang araw ay bumalik sa silangan at pumasok sa 16 anim na portal, at tumataas mula roon at nagtatakda ng tatlumpung umaga. At nang tatlumpung umaga ay naganap, 17ang araw ay bumababa ng eksaktong isang bahagi, at nagiging labing-isang bahagi, at ang gabi ay pitong. At ang araw ay lumabas mula sa ika-anim na portal sa kanluran, at napupunta sa silangan at tumataas sa ikalimang portal para sa 18 tatlumpung umaga, at nagtatakda sa kanluran muli sa ikalimang kanlurang portal. Sa araw na iyon ang araw ay nababawasan ng dalawang bahagi, at may sampung bahagi at gabi sa walong bahagi. At ang araw ay lumabas mula sa ikalimang portal at itinatakda sa ikalimang portal ng kanluran, at tumataas sa ikaapat na portal para sa isa- 20 at-tatlumpung umaga dahil sa pag-sign nito, at nagtatakda sa kanluran. Sa araw na iyon ang araw ay equalized sa gabi, [at nagiging pantay na haba], at ang gabi ay sumasaklaw sa siyam na bahagi at ang araw sa 21 siyam na bahagi. At sumisikat ang araw mula sa portal na iyon at nagtatakda sa kanluran, at bumalik sa silangan at tumataas 22 tatlumpung umaga sa ikatlong portal at nagtatakda sa kanluran sa ikatlong portal. At sa araw na iyon ang gabi ay nagiging mas mahaba kaysa sa araw, at ang gabi ay nagiging mas mahaba kaysa sa gabi, at ang araw ay mas maikli kaysa sa araw hanggang sa ikatatlumpung umaga, at ang gabi ay eksaktong sampung bahagi at ang araw hanggang walong 23 na bahagi. At sumisikat ang araw mula sa ikatlong portal na iyon at nagtatakda sa ikatlong portal sa kanluran at bumalik sa silangan, at para sa tatlumpung umaga ay tumataas 24sa ikalawang portal sa silangan, at sa katulad na paraan ay nagtatakda sa ikalawang portal sa kanluran ng langit. At sa araw na iyon ang gabi ay sumasaklaw sa labing-isang 25 bahagi at ang araw sa pitong bahagi. At sumisikat ang araw sa araw na iyon mula sa pangalawang portal at nagtatakda sa kanluran sa ikalawang portal, at bumalik sa silangan sa unang portal para sa isang-at-tatlumpung 26 na umaga, at nagtatakda sa unang portal sa kanluran ng langit. At sa araw na iyon ang gabi ay nagiging mas mahaba at dami ng dobleng araw: at ang gabi ay eksakto sa labindalawang bahagi at 27 sa araw hanggang anim. At ang araw ay (sa pamamagitan nito) ay dumaan sa mga dibisyon ng kanyang orbita at bumabalik ulit sa mga dibisyon ng kanyang orbita, at pumasok sa portal na tatlumpung umaga at nagtatakda din sa kanluran 28 kabaligtaran dito. At sa gabing iyon ay may mga gabing nabawasan ang haba sa pamamagitan ng ika-siyam na bahagi, at ang gabi na 29 ay naging labing-isang bahagi at ang araw na pitong bahagi. At ang araw ay bumalik at pumasok sa ikalawang portal sa silangan, at nagbabalik sa mga dibisyon ng kanyang orbita para sa tatlumpung umaga, tumataas na 30 at ang pagtatakda. At sa araw na iyon ang gabi ay nababawasan ang haba, at ang gabi ay may sampung bahagi 31 at ang araw hanggang walong. At sa araw na iyon ang araw ay tumataas mula sa portal na iyon, at nagtatakda sa kanluran, at bumalik sa silangan, at tumataas sa ikatlong portal para sa isang-at-tatlumpung umaga, at nagtatakda sa kanluran ng langit. 32 At sa araw na yaon ay bumababa ang gabi, at nabilang sa siyam na bahagi, at ang araw ay sa siyam na bahagi, at ang gabi ay 33ay pantay-pantay sa araw at ang taon ay eksaktong katulad ng mga araw nito tatlong daan at animnapu't apat. At ang haba ng araw at ng gabi, at ang kaunting panahon ng araw at ng gabi ay lumitaw-sa pamamagitan ng kurso 34 ng araw ang mga pagkakaiba na ito ay ginawa (lit. sila ay pinaghiwalay). Kaya't ang kurso nito ay nagiging 35 na araw-araw, at ang kurso nito ay mas maikli. At ito ang kautusan at ang kurso ng araw, at ang kanyang pagbabalik nang madalas kapag siya ay nagbalik ng animnapung beses at bumabangon, ibig sabihin ang dakilang luminaryo na pinangalanang araw, magpakailanman. At yaong (sa gayon) ay bumabangon ay ang dakilang luminaryo, at pinangalanan ayon sa 37ang hitsura nito, ayon sa iniutos ng Panginoon. Habang siya ay bumabangon, kaya siya ay nagtatakda at hindi bumababa, at hindi nagpapahinga, ngunit tumatakbo araw at gabi, at ang kanyang liwanag ay pitong ulit na mas maliwanag kaysa sa buwan; ngunit tungkol sa sukat ay pareho silang kapantay.

Kabanata 73[edit]

1 At pagkatapos ng batas na ito nakita ko ang isa pang batas na may kaugnayan sa mas maliit na luminaryo, na tinatawag na Buwan. At ang kanyang paligid ay tulad ng circumference ng langit, at ang kanyang karwahe na kung saan siya rides ay nahimok ng hangin, at liwanag ay ibinigay sa kanya sa (tiyak) sukat. At ang kanyang pagtaas at pagtatakda ay nagbago bawat buwan: at ang kanyang mga araw ay tulad ng mga araw ng araw, at kapag ang kanyang liwanag ay pare-pareho (ibig sabihin ay puno) ito ay umabot sa ikapitong bahagi ng liwanag ng araw. At sa gayon siya ay bumabangon. At ang kanyang unang yugto sa silangan ay lumabas sa ika-labinsiyam na umaga: at sa araw na iyon siya ay makikita, at binubuo para sa iyo ang unang yugto ng buwan sa ikatatlumpung araw kasama ang araw sa portal kung saan sumisikat ang araw. At ang isang kalahati niya ay lumabas sa ikapitong bahagi, at ang kanyang buong paligid ay walang laman, walang liwanag,maliban sa isang ikapitong bahagi nito, (at) ang6 labing-apat na bahagi ng kanyang liwanag. At kapag natatanggap niya ang isang ikapitong bahagi ng kalahati ng kanyang liwanag, ang kanyang liwanag ay sumasama sa isang ikapitong bahagi at kalahati nito. At siya ay nagtatakda ng araw, at kapag sumisikat ang araw ang buwan ay sumikat sa kanya at natatanggap ang kalahati ng isang bahagi ng liwanag, at sa gabing iyon sa simula ng kanyang pagsisimula ng pagsisimula ng araw ng buwan

ang buwan ay nagtatakda ng araw, at 8 ay hindi nakikita sa gabing iyon na may labing apat na bahagi at kalahati ng isa sa kanila. At siya ay tumindig sa araw na iyon na may eksaktong ikapitong bahagi, at lumalabas at humihinto mula sa pagsikat ng araw, at sa kanyang mga natitirang araw siya ay nagiging maliwanag sa (natitirang) labintatlong bahagi.

Kabanata 74[edit]

1 At nakita ko ang ibang course, isang batas para sa kanya, (at) kung paano ayon sa batas na siya ay gumaganap ng kanyang buwanang 2 rebolusyon. At ang lahat ng mga Uriel, ang mga banal na anghel kung sino ang pinuno ng mga ito ang lahat, ay nagpakita sa akin, at ang kanilang mga posisyon, at ako ay nagsulat down na ang kanilang mga posisyon bilang siya ay nagpakita ito sa akin, at ako ay nagsulat down na ang kanilang mga buwan 3 bilang sila ay, at ang ang hitsura ng kanilang mga ilaw hanggang sa labinlimang araw ay naganap. Sa iisang ikapitong bahagi ay ginagawa niya ang lahat ng kanyang liwanag sa silangan, at sa iisang ikapitong bahagi ay nagagawa ang lahat ng kanyang 4 kadiliman sa kanluran. At sa ilang buwan Binabago niya ang kanyang mga setting, at sa ilang buwan siya pursues 5 ang kanyang sariling kakaiba kurso. Sa loob ng dalawang buwan ang buwan ay nagtatakda ng araw: sa dalawang gitnang portal na iyon ang 6ikatlo at ikaapat. Siya ay lumabas sa loob ng pitong araw, at lumiko at bumalik sa pamamagitan ng portal kung saan sumisikat ang araw, at nagagawa ang lahat ng kanyang liwanag: at siya ay nalulungkot mula sa araw, at sa walong 7 araw ay pumasok sa ika-anim na portal kung saan lumalabas ang araw. At kapag lumalabas ang araw mula sa ikaapat na portal ay lumabas siya ng pitong araw, hanggang lumabas siya mula sa ikalimang at bumalik sa pitong araw sa ikaapat na portal at nagagawa ang lahat ng kanyang liwanag: at siya ay nalulungkot at pumasok sa 8 unang portal sa walong araw. At siya ay bumalik muli sa pitong araw sa ikaapat na portal kung saan ang 9, 10lumalabas ang araw. Kaya nakita ko ang kanilang posisyon-kung paano ang mga buwan ay tumataas at ang araw ay itinakda sa mga araw na iyon. At kung ang limang taon ay idinagdag magkasama ang araw ay may labis na labis na tatlumpung araw, at lahat ng mga araw na naipon 11 sa ito para sa isa sa mga limang taon, kapag sila ay puno na, ay umabot sa 364 na araw. At sobrang sobra ng araw at ng mga bituin ay umabot ng anim na araw: sa 5 taon 6 na araw bawat taon ay darating sa 30 araw: at ang 12 buwan ay bumaba sa likod ng araw at mga bituin sa bilang ng 30 araw. At ang araw at ang mga bituin ay nagdadala sa lahat ng mga taon nang eksakto, nang sa gayon ay hindi sila umunlad o makapagpapaliban sa kanilang posisyon sa isang araw hanggang sa kawalang-hanggan; ngunit kumpletuhin ang mga taon na may perpektong katarungan sa 364 na araw. Sa 3taon na may 1,092 araw, at sa 5 taon 1,820 araw, kaya sa 8 taon ay may 2,912 araw. Para sa buwan ay nag-iisa ang mga araw sa loob ng 3 taon hanggang 1,062 araw, at sa loob ng 5 taon bumagsak siya ng 50 araw sa likod: ie sa kabuuan (ng 1,770) mayroong 5 na idaragdag (1,000 at) 62 na araw.

At sa 5 taon ay may 1,770 araw, kaya para sa buwan ang mga araw 6 sa 8 taon ay umabot sa 21,832 na araw. Sapagkat sa loob ng 8 taon bumagsak siya sa halagang 80 araw, ang lahat ng 17 araw na siya ay bumaba sa loob ng 8 taon ay 80 . At ang taon ay tumpak na nakumpleto ayon sa kanilang istasyon ng mundo at mga istasyon ng araw, na tumaas mula sa mga portal na kung saan ito (ang araw) ay tumataas at nagtatakda ng 30 araw.

Kabanata 75[edit]

1 At ang mga pinuno ng mga pinuno ng libu-libong, na inilagay sa ibabaw ng buong nilalang at sa lahat ng mga bituin, ay may kinalaman din sa apat na araw ng panali, na hindi maaaring ihiwalay mula sa kanilang katungkulan, ayon sa pagtaya ng taon, at ang mga ito magserbisyo sa apat na araw na hindi 2 nangabilang silang ang pagtutuos ng taon. At dahil sa kanila ang mga tao ay nagkakamali doon, sapagkat ang mga luminaries ay tunay na naglilingkod sa mga istasyon ng mundo, isa sa unang portal, isa sa ikatlong portal ng langit, isa sa ikaapat na portal, at isa sa ika-anim na portal, at ang katumpakan ng taon ay 3natapos sa pamamagitan ng hiwalay na tatlong daan at animnapu't-apat na istasyon. Para sa mga palatandaan at sa mga oras at sa mga taon at mga araw ipinakita sa akin ni anghel Uriel, na itinatakda ng Panginoon ng kaluwalhatian magpakailanman sa lahat ng mga liwanag ng langit, sa langit at sa mundo, na dapat silang mamuno sa mukha ng langit at makita sa lupa, at maging mga pinuno para sa araw at gabi, ibig sabihin, ang araw, buwan, at mga bituin, at lahat ng mga naglilingkod na nilalang na gumagawa ng kanilang rebolusyon sa lahat ng karwahe 4 ng langit. Sa ganoong paraan, labindalawang pinto ang ipinakita sa akin ni Uriel, bukas sa sirkumperensya ng karwahe ng araw sa langit, kung saan ang mga sinag ng araw ay lumabas: at mula sa mga ito ay init ang 5 na diffused sa ibabaw ng lupa, kapag binuksan ang mga ito sa kanilang hinirang na mga panahon At para sa mga hangin at6 ang diwa ng hamog kapag binuksan sila, nakatayo sa langit sa mga dulo.

Tungkol sa labindalawang portal sa langit, sa mga dulo ng mundo, kung saan lumalabas ang araw, buwan, at mga bituin, 7 at lahat ng mga gawa ng langit sa silangan at sa kanluran, Maraming mga bintana ang bukas sa ang kaliwa at kanang bahagi ng mga ito, at isang bintana sa panahon (na hinirang) nito ay nagpapainit, naaayon (tulad ng mga ito) sa mga pintuang iyon mula sa kung saan lumabas ang mga bituin ayon sa iniutos Niya sa kanila, 8 at kung saan sila nakatakda sa kanilang bilang . At nakita ko ang mga karwahe sa langit, nagpatakbo ng 9 sa mundo, higit sa mga portal na kung saan ang mga bituin ay hindi naitakda. At ang isa ay mas malaki kaysa sa lahat ng iba pa, at ito ang gumagawa ng kurso nito sa buong mundo.

Kabanata 76[edit]

1 At sa mga dulo ng lupa ay nakakita ako ng labindalawang pintuang-daan na bukas sa lahat ng tirahan (mula sa langit), mula sa 2 na lumalabas ang hangin at humihip sa ibabaw ng lupa. Tatlo sa kanila ay bukas sa mukha (ie sa silangan) ng langit, at tatlo sa kanluran, at tatlo sa kanan (ie sa timog) ng langit, at tatlong tatlo sa kaliwa (ie ang hilaga). At ang tatlo ay una ay yaong sa silangan, at tatlo ay sa apat na hilaga, at tatlo sa mga yaong nasa kaliwa ng timog, at tatlo sa kanluran. Sa pamamagitan ng apat sa mga ito ay dumating ang mga hangin ng pagpapala at kasaganaan, at mula sa walong dumarating ang mga mapaminsalang hangin: kapag sila ay sinugo, sila ay nagdudulot ng pagkawasak sa buong lupa at sa tubig sa ibabaw nito, at sa lahat ng nananahan doon, at sa lahat ng bagay na sa tubig at sa lupain. 5 At ang unang hangin mula sa mga yaon, na tinatawag na hangin na silanganan, ay lumalabas sa unang portiko na nasa silangan, na may talukbong sa dakong timugan: mula rito'y nahihirapang kapahamakan, tagtuyot, init, 6 at kapahamakan. At sa pamamagitan ng ikalawang portal sa gitna ay kung ano ang angkop, at mula dito ay dumating ang ulan at pagkamabunga at kasaganaan at hamog; at sa pamamagitan ng ikatlong portal na namamalagi sa hilaga dumating malamig at tagtuyot. 7At pagkatapos ng mga ito ay lumabas ang timog na hangin sa pamamagitan ng tatlong mga portal: sa pamamagitan ng unang portal ng 8 sila inclining sa silangan ay dumating balik ng isang mainit na hangin. At sa pamamagitan ng gitnang portal sa tabi nito mayroong 9 na lumalabas mabangong amoy, at hamog at ulan, at kasaganaan at kalusugan. At sa pamamagitan ng ikatlong portal na nakahiga sa kanluran lumalabas ang hamog at ulan, mga balang at kasiraan. 10 At pagkatapos nito'y ang mga hangin sa hilaga: mula sa ikapitong portiko sa silangan ay darating ang hamog at ulan, mga balang at kasiraan. At mula sa gitnang portal dumating sa isang direktang direksyon ng kalusugan at ulan at hamog at kasaganaan; at sa pamamagitan ng ikatlong portal sa kanluran dumating ulap at hoar-hamog na nagyelo, at snow at ulan, at hamog at mga balang. 12 At pagkatapos ng mga ito ang mga hangin sa kanluran: sa pamamagitan ng unang portal na magkakaharap sa hilaga ay lumalabas ang hamog at yungib, at malamig at niyebe at hamog na nagyelo. At mula sa gitnang portiko ay lumalabas ang hamog at ulan, at kasaganaan at pagpapala; at sa pamamagitan ng huling portal na kung saan adjoins sa timog dumating tagtuyot at pagkatiwangwang, at nasusunog at pagkawasak. At ang labindalawang portal ng apat na bahagi ng langit ay natapos na, at lahat ng kanilang mga batas at lahat ng kanilang mga salot at lahat ng kanilang mga pakinabang ay ipinakita ko sa iyo, ang aking anak na si Matusela.

Kabanata 77[edit]

1 At ang unang isang-kapat ay tinatawag sa silangan, sapagkat ito ay ang una: at ang pangalawa, timog, dahil ang Kataas-taasan ay bumaba roon, oo, doon sa lubos na isang espesyal na kahulugan ay Siya na siyang pinupuri magpakailan man 2 bumaba. At ang kanlurang bahagi ay pinangalanan ang pinaliit, dahil doon ang lahat ng mga luminaries ng 3 langit wane at bumaba. At ang ikaapat na pook, na pinangalanan sa hilaga, ay nahahati sa tatlong bahagi: ang una sa kanila ay para sa tirahan ng mga tao: at ang pangalawa ay naglalaman ng mga dagat ng tubig, at ang mga kalaliman at gubat at mga ilog, at kadiliman at mga ulap; at ang ikatlong bahagi ay naglalaman ng hardin ng katuwiran. 4 Nakita ko ang pitong matataas na bundok, na mas mataas kaysa sa lahat ng mga bundok na nasa ibabaw ng lupa: at mula roo'y 5 lumalabas ang yungib, at ang mga araw, mga panahon, at mga taon ay nawala. Nakita ko ang pitong ilog sa lupa na mas malaki kaysa sa lahat ng ilog: ang isa sa kanila na nagmumula sa kanluran ay nagbubuhos ng tubig nito sa Dakilang Dagat. 6 At ang dalawa ay nanggaling mula sa hilaga hanggang sa dagat at ibinubuhos ang kanilang tubig sa Dagat ng Erythraean sa 7 silangan. At ang natitira, apat ay lumabas sa gilid ng hilaga patungo sa kanilang sariling dagat, dalawa sa kanila sa Dagat Erythraean, at dalawa sa Dakong Dagat at naglabas ng kanilang mga sarili doon at ang ilan ay nagsasabi: 8 sa disyerto. Pitong magagandang isla na nakita ko sa dagat at sa mainland: dalawa sa mainland at lima sa Great Sea.

Kabanata 78[edit]

1, 2 At ang mga pangalan ng araw ay ang mga sumusunod: ang unang Orjares, at ang ikalawang Tomas. At ang buwan ay may apat na pangalan: ang unang pangalan ay Asonja, ang pangalawang Ebla, ang ikatlong Benase, at ikaapat na 3 Erae. Ang mga ito ay ang dalawang mahusay na luminaries: ang kanilang circumference ay tulad ng circumference ng 4 langit, at ang laki ng circumference ng pareho ay magkamukha. Sa circumference ng araw mayroong pitong bahagi ng liwanag na idinagdag dito higit pa sa buwan, at sa tiyak na mga hakbang na ito ay inilipat hanggang sa ikapitong bahagi ng araw ay naubos na. At sila ay nagtatakda at pumasok sa mga portal ng kanluran, at gumawa ng kanilang rebolusyon sa hilaga, at lumabas sa silangang mga portal 6 sa mukha ng langit. At kapag bumabangon ang buwan ng isang labing-apat na bahagi ay lumilitaw sa langit: 7Ang liwanag ay nagiging puno sa kanya: sa ika-labing-apat na araw ay ginagawa niya ang kanyang liwanag. At labing-limang bahagi ng liwanag ay inililipat sa kanya hanggang sa ikalabing limang araw (kapag) ang kanyang liwanag ay nagagawa, ayon sa mga sign ng taon, at siya ay nagiging labing-limang bahagi, at ang buwan ay lumalaki sa pamamagitan ng (ang karagdagan ng) ikalabing-apat na 8 bahagi. At sa kanyang pagbagsak (ang buwan) bumababa sa unang araw sa labing apat na bahagi ng kanyang liwanag, sa ikalawa hanggang labintatlong bahagi ng liwanag, sa ikatlong hanggang labindalawa, sa ika-apat hanggang labing-isang, sa ika-sampu hanggang sampu, sa ika-anim sa siyam, sa ikapito hanggang walo, sa ikawalo hanggang pito, sa ikasiyam hanggang anim, sa ikasampu hanggang lima, sa ikalabing-isa hanggang sa apat, sa ikalabing dalawa hanggang tatlo, sa ikalabing tatlo hanggang dalawa, sa9 labing-apat sa kalahati ng isang ikapitong, at ang lahat ng natitirang liwanag ay nawala sa kabuuan sa ikalabinlimang. At 10 sa ilang mga buwan ang buwan ay may dalawampu't siyam na araw at isang beses dalawampu't walong. At ipinakita sa akin ni Uriel ang isa pang batas: kapag ang ilaw ay inilipat sa buwan, at sa kung aling bahagi ito ay inilipat sa kanya ng araw. Sa lahat ng panahon kung saan lumalaki ang buwan sa kanyang liwanag, inililipat niya ito sa kanyang sarili kapag kabaligtaran sa araw sa loob ng labing-apat na araw na liwanag ay naganap sa langit, 12 at kapag siya ay illumined sa buong, ang kanyang liwanag ay natapos sa buong langit. At sa unang 13araw na siya ay tinatawag na bagong buwan, sapagkat sa araw na iyon ang liwanag ay tumataas sa kanya. Siya ay nagiging ganap na buwan sa araw kung saan ang araw ay nagtatakda sa kanluran, at mula sa silangan ay tumataas siya sa gabi, at ang buwan ay sumisikat sa buong gabi hanggang sa ang araw ay tumataas sa tapat sa kanya at ang buwan ay nakikita sa paglipas ng araw. Sa gilid kung saan lumalabas ang liwanag ng buwan, muli siyang nawala hanggang sa ang lahat ng liwanag ay nawala at ang lahat ng mga araw ng buwan ay nasa wakas, at ang kanyang paligid ay walang laman, wala sa 5 liwanag. At tatlong buwan siyang gumagawa ng tatlumpung araw, at sa kanyang panahon ay gumagawa siya ng tatlong buwan ng dalawampu't siyam na araw bawat isa, kung saan siya ay nagtatapos sa kanyang pagkahilo sa unang yugto ng panahon, at sa unang 6 portal para sa isang daan at pitumpu't pitong araw. At sa oras ng paglabas niya lumilitaw siya para sa tatlong buwan (ng) tatlumpung araw bawat isa, at sa loob ng tatlong buwan lumilitaw siya (ng) dalawampu't-siyam ang bawat isa. Sa gabi ay lumilitaw siya tulad ng isang lalaki sa loob ng dalawampung araw sa bawat oras, at sa araw ay lumilitaw siya tulad ng langit, at walang iba pa sa kanya maliban sa kanyang liwanag.

Kabanata 79[edit]

1 At ngayon, anak ko, ako ay may ipinakita sa iyo ang lahat ng bagay, at ang mga batas ng lahat ng mga bituin sa langit ay 2 nakumpleto. At ipinakita niya sa akin ang lahat ng mga batas na ito para sa bawat araw, at para sa bawat panahon ng pamumuno, at para sa bawat taon, at para sa paglabas nito, at para sa kautusan na inireseta dito bawat buwan 3 at bawat linggo: At ang pagbaba ng ang buwan na tumatagal ng lugar sa ika-anim na portal: para sa 4 ika-anim na portal ng kaniyang liwanag ay nagagawa, at pagkatapos na ay ang simula ng waning: (at ang waning) na tumatagal ng lugar sa unang portal sa kaniyang kapanahunan, hanggang sa isa daan at pitumpu't pito 5ang mga araw ay nagagawa: ibinilang ayon sa mga linggo, dalawampu't limang (linggo) at dalawang araw. Siya ay bumaba sa likod ng araw at ang pagkakasunud-sunod ng mga bituin eksaktong limang araw sa kurso ng isang panahon, at kapag 6 ang lugar na ito na iyong nakikita ay traversed. Tulad ang larawan at sketch ng bawat luminaryo na Uriel ang arkanghel, na kanilang pinuno, ay nagpakita sa akin.

==Kabanata 80=%

1 At nang mga araw na yaon ay sumagot ang anghel na si Uriel at sinabi sa akin: Narito, ipinakita ko sa iyo ang lahat, si Enoc, at aking ipinahayag ang lahat sa iyo upang makita mo ang araw at ang buwan na ito, at ang mga pinuno ng mga bituin sa langit at lahat ng mga bumabalik sa kanila, ang kanilang mga gawain at oras at pag-alis.

2 At sa mga kaarawan ng mga makasalanan ay paiikliin ang mga taon, at ang kanilang binhi ay magkakaroon ng kalawakan sa kanilang mga lupain at mga bukid, at lahat ng mga bagay sa ibabaw ng lupa ay babaguhin, at hindi lalabas sa kanilang panahon: At ang ulan ay iingatan At ang langit ay magbabawas (ito). 3 At sa mga panahong yaon ang mga bunga ng lupa ay magiging paatras, At hindi magtatagal sa kanilang panahon, At ang mga bunga ng mga punong kahoy ay mababawasan sa kanilang panahon. 4 At babaguhin ng buwan ang kaniyang utos, At hindi lalabas sa kaniyang kapanahunan. 5 At sa mga araw na yaon ay makikita ang araw, at siya'y magsisilipat sa kinahapunan sa dulo ng dakilang karro sa kanluran

At lalong makakislap nang mas maliwanag kaysa sa mga tugma sa pagkakasunud-sunod ng liwanag. 6 At maraming mga pinuno ng mga bituin ay lalabagin ang utos (inireseta). At ang mga ito ay babaguhin ang kanilang mga orbit at mga gawain, At hindi lumitaw sa mga panahon na inireseta sa kanila. 7 At ang buong pagkakasunud-sunod ng mga bituin ay makukubli sa mga makasalanan, at ang mga pagiisip ng mga yaon sa lupa ay magkakamali hinggil sa kanila, at sila'y mababago sa lahat ng kanilang mga lakad, Oo, sila ay magkakamali at dalhin sila upang maging mga diyos. 8 At ang kasamaan ay pararamihin sa kanila, at ang kaparusahan ay darating sa kanila upang puksain ang lahat.

Kabanata 81[edit]

1 At sinabi niya sa akin: Obserbahan, Enoc, ang mga makalangit na mga tabla, At basahin kung ano ang nakasulat dito, At markahan ang bawat indibidwal na katotohanan. 2 At sinusunod ko ang mga makalangit na mga tablet, at basahin ang lahat ng bagay na kung saan ay isinulat (doon) at nauunawaan ang lahat ng bagay, at basahin ang aklat ng lahat ng mga gawa ng sangkatauhan, at ng lahat ng mga anak ng laman 3 na yaon ay magiging sa ibabaw ng lupa sa pinakaliblib na henerasyon . At kaagad akong pinagpapala ang dakilang Panginoon na Hari ng kaluwalhatian magpakailanman, sa ginawa Niya ang lahat ng gawa ng sanlibutan,

At pinuri ko ang Panginoon dahil sa Kanyang pagtitiis, At pinagpala Siya dahil sa mga anak ng tao. 4 At pagkatapos nito ay sinabi ko: Mapalad ang tao na namatay sa kabutihan at kabutihan, tungkol sa kanino walang aklat ng kalikuan na nakasulat, At laban sa kanya walang araw ng paghuhukom ay matatagpuan. 5 At dinala ako ng pitong banal na ito at inilagay ako sa lupa sa harap ng pintuan ng aking bahay, at sinabi sa akin: Ipahayag mo ang lahat ng bagay sa iyong anak na si Matusalem, at ipakita sa iyong mga anak na walang anim na laman ay matuwid sa paningin ng Panginoon, sapagkat Siya ang kanilang Tagapaglikha. Isang taon ay aalisin kita kasama ng iyong anak, hanggang sa ibigay mo ang iyong mga utos, upang matuturuan mo ang iyong mga anak at itala (para sa kanila), at magpatotoo sa lahat ng iyong mga anak; at sa ikalawang taon ay kukuha ka sa iyo mula sa gitna nila.

7 Magpakalakas ka ng iyong puso; sapagka't ang mabuti ay magpapahayag ng katuwiran sa ikabubuti; Ang matuwid na kasama ng matuwid ay magagalak, at maghahandog ng pagbubunyi sa isa't isa. 8 Ngunit ang mga makasalanan ay mamamatay kasama ng mga makasalanan, At ang apostate ay bumaba kasama ng apostata. 9 At yaong mga nagsisigawa ng katuwiran ay mamamatay dahil sa mga gawa ng mga tao, at aalisin dahil sa mga gawa ng mga di banal. 10 At nang mga araw na yaon ay nagsitigil sila na magsalita sa akin, at ako'y naparoon sa aking bayan, pinagpala ang Panginoon ng sanglibutan.

Kabanata 82[edit]

1 At ngayon, anak ko na si Metusela, lahat ng mga bagay na ito ay ibinabanggit ko sa iyo at isinusulat para sa iyo! at ipinahayag sa iyo ang lahat ng bagay, at binigyan ka ng mga aklat tungkol sa lahat ng mga ito: kaya't ingatan mo, ang aking anak na si Matusalem, ang mga aklat mula sa iyong mga kamay ng ama, at (tingnan) na ililigtas mo sila sa mga henerasyon ng mundo.

2 Ibinigay ko sa iyo at sa iyong mga anak ang karunungan, at ang iyong mga anak ay magiging sa iyo, upang ibigay sa kanilang mga anak sa maraming sali't saling lahi, ang karunungan na ito na lumalala sa kanilang kaisipan. 3 At yaong mga nauunawa ay hindi matutulog, kundi pakinggan ng tainga upang matutuhan nila ang karunungang ito, At pakakapagpapain yaong kumakain ng higit kay sa mabubuting pagkain. 4 Pinagpala ang lahat ng matuwid, mapalad ang lahat ng mga lumalakad Sa landas ng katuwiran at magkasala hindi gaya ng mga makasalanan, sa pagsasaalang-alang sa lahat ng kanilang mga araw kung saan lumubog ang araw sa langit, pumasok at umalis mula sa mga portal para sa tatlumpung araw na may mga ulo ng libu-libong mga order ng mga bituin, kasama ang apat na intercalated na hatiin ang apat na bahagi ng taon, na kung saan 5 humantong ang mga ito at pumasok sa kanila ng apat na araw. Dahil sa kanila ang mga tao ay magkakamali at hindi isasaalang-alang ang mga ito sa buong pagtaya ng taon: oo, ang mga tao ay magkakamali, at hindi kilalanin sila 6tama. Para sa mga ito ay nabibilang sa pagtaya ng taon at tunay na naitala (doon) magpakailanman, isa sa unang portal at isa sa ikatlong, at isa sa ikaapat at isa sa ikaanim, at ang taon ay nakumpleto sa tatlong daan at animnapu't apat na araw. 7 At ang ulat nito ay tumpak at ang naitala na pagsasaad nito sa eksaktong; para sa mga luminaries, at mga buwan at festival, at taon at araw, ay ipinakita at ipinahayag Uriel sa akin, kung kanino ang 8 Panginoon ng buong paglikha ng mundo ay sumailalim sa hukbo ng langit. At siya ay may kapangyarihan sa gabi at araw sa langit upang maging liwanag ang liwanag sa mga tao - buwan, buwan, at mga bituin, 9at lahat ng mga kapangyarihan ng langit na umiikot sa kanilang mga pabilog na karwahe. At ito ang mga utos ng mga bituin, na nakatakda sa kanilang mga lugar, at sa kanilang mga panahon at mga kapistahan at buwan. 10 At ito ang mga pangalan ng mga namumuno sa kanila, na nagbabantay na sila ay pumasok sa kanilang mga panahon, sa kanilang mga utos, sa kanilang mga panahon, sa kanilang mga buwan, sa kanilang mga panahon ng kapangyarihan, at sa kanilang mga posisyon. Ang kanilang apat na lider na hatiin ang apat na bahagi ng taon ay pumasok muna; at pagkatapos ng mga ito ang labindalawang pinuno ng mga utos na naghahati ng mga buwan; at para sa tatlong daan at animnapung (araw) ay may mga ulo sa libu-libo na naghahati ng mga araw; at para sa apat na intercalary araw may mga lider na 12 taong gulang sa apat na bahagi ng taon. At ang mga ulo sa libu-libong ito ay intercalated sa pagitan ng 13lider at pinuno, bawat isa sa likod ng isang istasyon, ngunit ang kanilang mga pinuno ang gumagawa ng dibisyon. At ito ang mga pangalan ng mga pinuno na naghati sa apat na bahagi ng taon na inordenan: Milkiel, Helemmelek, at Melejal, 14 at Narel. At ang mga pangalan ng mga namumuno sa kanila: Adnarel, Ijasusael, at Elomeel-ang tatlong ito ay sumusunod sa mga pinuno ng mga kautusan, at mayroong isa na sumusunod sa tatlong pinuno ng mga utos na sumusunod sa mga pinuno ng istasyon na naghati sa apat na bahagi ng ang taon. Sa simula ng taon Melkejal rises unang at mga patakaran, na pinangalanan Tamaini at sun, at 16lahat ng araw ng kanyang kapangyarihan samantalang siya ay namamahala ay siyamnapung isang araw. At ito ang mga palatandaan ng mga araw na makikita sa lupa sa mga araw ng kanyang kapangyarihan: pawis, at init, at mga kalmado; at ang lahat ng mga puno ay namumunga, at ang mga dahon ay nangyayari sa lahat na punong kahoy, at ang ani ng trigo, at ang mga bulaklak ng rosas, at ang lahat ng mga bulaklak na lumalabas sa bukid, datapuwa't ang mga punong kahoy sa taglamig ay nalalanta. At ito ang mga pangalan ng mga pinuno na nasa ilalim nila: Berekiel, Zelebsel, at isa pang idinagdag na pinuno ng isang libo, na tinatawag na Hilujaseph: at ang mga araw ng pamamahala ng mga ito (pinuno) ay nagwawakas. 18 Ang sumunod na pinuno na sumusunod sa kanya ay Helemmelek, na pinangalanan ng isang nagniningning na araw, at lahat ng mga araw 19ng kanyang liwanag ay siyamnapung isang araw. At ito ang mga palatandaan ng (mga) araw sa ibabaw ng lupa: kumikislap na init at pagkatuyo, at ang mga punungkahoy ay nagpaputol ng kanilang mga bunga at gumawa ng lahat ng kanilang mga bunga hinog at handa, at ang pares ng tupa at maging buntis, at ang lahat ng bunga ng mundo ay natipon sa, at lahat ng bagay na 20 sa mga bukid, at ang pisaan ng ubas: ang mga bagay na ito ay nangyayari sa mga araw ng kanyang kapangyarihan. Ito ang mga pangalan, at ang mga utos, at ang mga pinuno ng mga pinuno ng libu-libong: Gidaljal, Keel, at Heel, at ang pangalan ng pinuno ng isang libo na idinagdag sa kanila, Asfel: at ang mga araw ng kanyang kapangyarihan ay nasa isang dulo.

Kabanata 83[edit]

1 At ngayon, anak ko Matusalem, ipakikita ko sa iyo ang lahat ng aking mga pangitain na aking nakita, recounting 2 sa harap mo. Dalawang pangitain na nakita ko bago ako kumuha ng asawa, at ang isa ay hindi katulad ng isa: ang una nang ako ay natututong magsulat: ang pangalawa bago ko kinuha ang iyong ina, nang nakakita ako ng isang kahila-hilakbot na 3 pangitain. At tungkol sa kanila ay nanalangin ako sa Panginoon. Inilagay ko ako sa bahay ng aking lolo Mahalalel, (kapag) Nakita ko sa isang pangitain kung paano bumagsak ang langit at kinuha at nahulog sa 4 sa lupa. At nang mahulog sa lupa nakita ko kung paano nilamon ang lupa sa isang matalim na kalaliman, at ang mga bundok ay nasuspindi sa mga bundok, at ang mga burol ay nalugmok sa mga burol, at ang mga mataas na punungkahoy ay inupahan 5 mula sa kanilang mga stems, at inihagis at nalubog sa kalaliman. At ang isang salita ay nahulog sa aking bibig, 6 at aking itinaas ang aking tinig na sumigaw ng malakas, at sinabi: Ang lupa ay nawasak. At ang aking lolo Mahalalel ginising ako ng aking ihahandusay na malapit sa kaniya, at nagsabi sa akin: Bakit mo umiiyak kaya, ang aking anak na lalaki, at bakit 7 kailan mo pa baga tulad panaghoy? At isinaysay ko sa kanya ang buong pangitain na nakita ko, at sinabi niya sa akin: Isang kahila-hilakbot na bagay ang nakita mo, anak ko, at ng mahabang sandali ang iyong pangarap-pangitain tungkol sa mga lihim ng lahat ng kasalanan ng mundo: ito ay dapat na lababo sa kalaliman at pupuksain sa 8isang malaking pagkawasak. At ngayon, anak ko, bumangon ka at humingi ng pakiusap sa Panginoon ng kaluwalhatian, dahil ikaw ay isang mananampalataya, upang ang nalabi ay manatili sa lupa, at upang hindi Niya sirain ang buong 9 lupa. Anak ko, mula sa langit lahat ng ito ay darating sa lupa, at sa ibabaw ng lupa ay magkakaroon ng mahusay na 10pagkawasak. Pagkatapos nito ay tumindig ako at nanalangin at nagsumamo at nagpanalangin, at isinulat ko ang aking dalangin para sa mga henerasyon ng mundo, at ipakikita ko ang lahat sa iyo, ang aking anak na si Matusalem. At nang ako'y lumabas sa ibaba at nakita ko ang langit, at ang araw ay sumisikat sa silangan, at ang buwan na nakatayo sa kanluran, at ang ilang mga bituin, at ang buong lupa, at lahat ng bagay na alam Niya sa simula, kung gayon Pinagpala ko ang Panginoon ng paghuhukom at pinuri siya dahil ginawa Niya ang araw na lumabas mula sa mga bintana ng silangan, at umakyat siya at tumayo sa ibabaw ng langit, at lumabas at patuloy na dumaan sa landas na ipinakita sa kanya.

Kabanata 84[edit]

1 At itinaas ko ang aking mga kamay sa katuwiran at binasbasan ang Banal at Dakila, at nagsalita ng hininga ng aking bibig, at ng dila ng laman, na ginawa ng Dios para sa mga anak ng laman ng mga tao, na sila ay magsalita sa gayon, at binigyan Niya sila ng hininga at isang dila at isang bibig na dapat silang magsalita doon:

2 Purihin ka, O Panginoon, Hari, Mahusay at makapangyarihan sa iyong kadakilaan, Panginoon ng buong nilalang ng langit, Hari ng mga hari at Diyos ng buong mundo. At ang Iyong kapangyarihan at kaharian at ang kadakilaan ay mananatili magpakailanman, At sa lahat ng henerasyon ng Inyong kapangyarihan; At ang lahat ng kalangitan ay ang Iyong trono magpakailan man, At ang buong lupa ay ang iyong tungtungan ng mga paa magpakailan man. 3 Sapagka't iyong ginawa at iyong pinuri ang lahat ng mga bagay, at walang anomang mahigpit sa iyo: ang karunungan ay hindi humihiwalay sa dako ng iyong luklukan, o humiwalay man sa iyong harapan. At Iyong nalalaman at nakikita at naririnig ang lahat, At walang nakatago mula sa Iyong Nakikita ang lahat. 4 At ngayon ang mga anghel ng Iyong langit ay nagkasala ng pagsalangsang, At sa laman ng mga tao ay nananatili ang iyong poot hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom. 5 At ngayon, O Diyos at Panginoon at Dakilang Hari, hinihiling ko sa iyo upang tuparin ang aking dalangin, Iwanan mo ako ng isang salinlahi sa lupa, At huwag sirain ang lahat ng laman ng tao, At gawin ang lupa na walang naninirahan, Upang magkaroon ng maging walang hanggang pagkawasak. 6 At ngayon, Panginoon ko, sirain mo mula sa lupa ang laman na pinukaw ang iyong poot, ngunit ang laman ng katuwiran at katuwiran ay nagtatatag bilang isang halaman ng walang hanggang binhi, At huwag mong itago ang iyong mukha sa panalangin ng iyong lingkod, O Panginoon.

Kabanata 85[edit]

1,2 At pagkatapos nito ay nakakita ako ng ibang panaginip, at aking ipakikita sa iyo ang buong panaginip, anak ko. At si Enoc ay nagtindig (kanyang tinig) at nagsalita sa kanyang anak na si Matusalem: Sa iyo, anak ko, sasabihin ko: pakinggan mo ang aking mga salita-ikiling mo ang iyong tainga sa paningin-pangitain ng iyong ama. Bago ko kinuha ang iyong inang si Edna, nakita ko sa isang pangitain sa aking higaan, at, narito, ang isang toro ay lumabas mula sa lupa, at ang toro ay puti; at pagkatapos nito ay lumabas ang isang dumalagang baka, at kasama ito (huli) ay lumabas ang dalawang toro, isa sa kanila ay itim at 4 ang iba pang pula. At ang itim na toro ay nagtutugtog ng pula at hinabol siya sa ibabaw ng lupa, at pagkatapos 5 hindi ko na makita ang pulang toro na iyon. Ngunit lumaki ang itim na toro at dumaloy sa kanya ang dumalagang baka, at 6Nakita ko na ang maraming mga baka ay nagmula sa kanya na katulad at sumunod sa kanya. At na baka, na unang isa, ay umalis sa harap ng na unang toro upang humingi na pulang isa, ngunit siya natagpuan 7 hindi, at nananambitan dahil may isang tinangisan ng di kawasa at hinanap siya. At tumingin ako hanggang sa dumating ang unang 8 toro sa kanya at tahimik siya, at mula sa panahong iyon pasulong hindi na siya sumigaw. At pagkatapos nito ay nagdala siya ng isa pang puting toro, at pagkatapos ay nanganak siya ng maraming toro at itim na baka. 9 At nakita ko sa aking pagtulog na ang puting toro ay lumalago din at naging isang dakilang puting toro, at mula sa Kanya ay nagpatakbo ng maraming puting toro, at sila ay katulad niya. At sila ay nagsimulang makapagbigay ng maraming mga puting toro, na katulad sa kanila, isa sumusunod sa iba, kahit na marami.

Kabanata 86[edit]

1 At itinanaw ko nakita ng aking mga mata bilang ako natulog, at nakita ko ang langit sa itaas, at masdan isang bituin ay nahulog 2 mula sa langit, at ito ay tumindig at kumain at pinapanginain gitna ng mga baka. At pagkatapos na nakita ko ang malaki at itim na mga baka, at masdan lahat sila ay nagbago ng kanilang mga stall at pastures at ang kanilang mga hayop, at nagsimula 3 upang mabuhay sa bawat isa. At muli nakita ko sa pangitain, at tumingin patungo sa langit, at masdan, nakita ko ang maraming mga bituin na bumaba at nagsisuko mula sa langit patungo sa unang bituin na iyon, at sila ay naging apat na toro sa pagitan ng mga hayop na iyon at pinagmasdan sila sa kanila.

At ako'y tumingin sa kanila at nakita ko, at narito, silang lahat ay nagpalabas ng kanilang mga nakikitang miyembro, tulad ng mga kabayo, at nagsimulang takpan ang mga baka ng mga baka. 5 At silang lahat ay buntis at nanganak ng mga elepante, mga kamelyo, at mga asno. At lahat ng mga baka natatakot ang mga ito at nangatakot sila, at nagsimulang nagkakanggigitil ng kanilang mga ngipin at upang lamunin, at manunuwag sa kanilang 6 na sungay. At nagsimula sila, bukod pa, upang lamunin ang mga baka; at masdan, ang lahat ng mga bata sa lupa ay nagsimulang manginig at lindol sa harap nila at tumakas mula sa kanila.

Kabanata 87[edit]

1 At muli kong nakita kung paano sila nagsimulang magsuot ng isa't isa at upang lamunin ang bawat isa, at ang lupa 2 ay nagsimulang umiyak nang malakas. At itinaas ko ang aking mga mata uli sa langit, at nakita ko sa pangitain, at narito, lumabas mula sa mga nilalang na langit na tulad ng mga puting tao: at apat na lumabas mula sa lugar na iyon 3 at tatlo kasama nila. At mga tatlong na nagkaroon ng huling lumabas nahahawakan akin sa pamamagitan ng aking kamay at kinuha up ako, ang layo mula sa mga henerasyon ng lupa, at itataas up ako sa isang matayog na dako, at ipinakita sa akin 4 ng isang tore itinaas mataas sa itaas ng lupa, at ang lahat ng Ang mga burol ay mas mababa. At sinabi ng isa sa akin: Manatili rito hanggang makita mo ang lahat ng nangyayari sa mga elepante, mga kamelyo, at mga asno, at mga bituin at mga baka, at silang lahat.

Kabanata 88[edit]

1 At nakita ko ang isa sa apat na yaong unang lumabas, at sinunggaban niya ang unang bituin na bumagsak mula sa langit, at tinalian ang kamay at paa at itatapon ito sa kalaliman: ngayon ang kalaliman ay 2 makitid at malalim, at kakila-kilabot at madilim. At isa sa kanila nagbunot ng kaniyang tabak, at ibinigay ito sa mga elepante at mga kamelyo at mga asno: at pagkatapos ay sila ay nagsimulang upang saktan ang bawat isa, at ang buong lupa ay nakilos, 3 dahil sa kanila. At habang ako ay nakikita sa pangitain, narito, isa sa apat na lumabas na binato (mula sa langit), at tinipon at kinuha ang lahat ng mga dakilang bituin na ang mga lihim na mga miyembro ay tulad ng mga kabayo, at ginapos ang mga ito ng lahat ng kamay at paa , at inihagis sila sa isang kalaliman ng daigdig.

Kabanata 89[edit]

1 At isa sa apat na yaon ay naparoon sa puting toro at tinuruan siya nang lihim, nang hindi siya natakot: siya ay isinilang na isang toro at naging isang lalaki, at nagtayo para sa kanya ng isang malaking sisidlan at tumira roon; 2 at tatlong toro tumahang kasama niya sa sasakyang-dagat na iyon at sila ay sakop sa. At muli kong itinaas ang aking mga paningin sa langit at nakita ang isang matayog na bubong, na may pitong batis ng tubig doon, at ang mga torrents 3 dumaloy ng may higit na tubig sa isang enclosure. At nakita ko ulit, at masdan fountains ay nabuksan sa ibabaw ng ang mahusay na enclosure, at ang tubig ay nagsimulang maging malaki at tumaas sa ibabaw, 4at nakita ko na ang enclosure hanggang sa lahat ng ibabaw nito ay natatakpan ng tubig. At ang tubig, ang kadiliman, at ang ambon ay nadagdagan nito; at habang tinitingnan ko ang taas ng tubig na iyon, ang tubig ay tumataas sa ibabaw ng taas ng enclosure na iyon, at dumadaloy sa ibabaw ng enclosure na iyon, at tumayo ito sa ibabaw ng lupa. 5 At ang lahat ng mga kawan ng bakuran na yaon ay nagtipun-tipon hanggang sa nakita ko kung paano sila nalubog at sila'y nilamon at napatay sa tubig na iyon. Ngunit ang lalagyan na iyon ay lumutang sa tubig, samantalang ang lahat ng mga baka at mga elepante at mga kamelyo at mga asno ay lumubog sa ilalim ng lahat ng mga hayop, nang sa gayon ay hindi ko na makita ang mga ito, at hindi sila nakaligtas, (ngunit) nawala at lumubog sa kalaliman. At muli nakita ko sa pangitain hanggang ang mga ilog ng tubig ay tinanggal mula sa matataas na bubong, at ang mga chasms 8ng lupa ay leveled up at iba pang mga abysses ay binuksan. Pagkatapos ay nagsimulang lumubog ang tubig sa mga ito, hanggang sa makita ang lupa; ngunit ang lalagyan na iyon ay nanirahan sa lupa, at ang kadiliman 9 ay nagretiro at lumiwanag. Nguni't ang puting toro na naging isang lalake ay lumabas sa sisidlang iyan, at ang tatlong toro ay kasama niya, at ang isa sa tatlo ay puti na gaya ng torong iyon, at ang isa sa kanila ay pula na parang dugo, at isang itim: at ang toro na iyon umalis mula sa kanila. 10 At nagsimulang magsilang ng mga hayop sa parang at mga ibon, na anopa't may lumitaw na iba't ibang uri: mga leon, tigre, mga lobo, aso, mga hyenas, mga ligaw na baboy, mga soro, mga squirrel, mga baboy, mga buwitre, mga buwitre, mga kite, mga agila, at mga uwak; at sa kanila ay isinilang ang isang puting toro. At nagsimula silang kumagat sa isa't isa; ngunit ang puting toro na ipinanganak sa gitna nila ay naging isang mabangis na asno at isang puting toro na kasama nito, at ang 12dumami ang mga ligaw na asno. Ngunit ang toro na ipinanganak mula sa kanya ay naging isang itim na ligaw na baboy at isang puting 13 tupa; at ang dating ay nagkaanak ng maraming boars, ngunit ang tupa na iyon ay nagkaanak labindalawang tupa. At nang lumaki ang labindalawang tupa, ibinigay nila ang isa sa kanila sa mga asno, at ang mga asno ay muling nagbigay ng tupa sa mga lobo, at lumaki ang tupa sa gitna ng mga lobo. At dinala ng Panginoon ang labing isang tupa upang mabuhay na kasama nito at pagandahin sa mga ito sa mga lobo: at sila'y dumami at naging maraming kawan ng mga tupa. At ang mga lobo ay nagsimulang takot sa kanila, at pinighati nila ang mga ito hanggang nilipol nila ang kanilang mga maliliit na bata, at pinalayas nila ang kanilang mga anak sa isang ilog ng maraming tubig: ngunit ang mga tupa ay nagsimulang 16sumigaw nang malakas dahil sa kanilang mga bata, at magreklamo sa kanilang Panginoon. At isang tupa na na-save mula sa mga wolves tumakas at escaped sa ligaw na mga asno; at nakita ko ang mga tupa kung paano sila nanaghoy at sumigaw, at nagpapaalala sa kanilang Panginoon nang buo nilang lakas, hanggang sa ang Panginoon ng mga tupa ay bumaba sa tinig ng mga tupa mula sa isang matayog na tahanan, at dumating sa kanila at pastured sa kanila. At ang ipinangalan niya sa mga tupa na escaped ang mga lobo, at nagsalita sa mga ito hinggil sa mga lobo na ito ay dapat 18 paalalahanan sila na huwag pindutin ang mga tupa. At ang mga tupa ay naparoon sa mga lobo alinsunod sa salita ng Panginoon, at ang ibang mga tupa ay sinalubong ito at sumama dito, at ang dalawa ay umalis at pumasok sa kapulungan ng mga lobo na iyon, at nagsalita sa kanila at pinayuhan sila na huwag hawakan 19tupa mula ngayon. At sa ibabaw nito ay nakita ko ang mga lobo, at kung paano sila inaapi ng tupa 20 lubhang nakikipaglaban lahat ng kanilang mga kapangyarihan; at ang mga tupa ay sumigaw nang malakas. At ang Panginoon ay dumating sa mga tupa at sinimulan nilang saktan ang mga lobo na iyon: at nagsimulang maghagis ang mga lobo; ngunit ang mga tupa ay naging 21 na tahimik at pagdaka'y tumigil sa pag sisigaw. At nakita ko ang mga tupa hanggang umalis sila mula sa gitna ng mga lobo; ngunit ang mga mata ng mga lobo ay binulag, at ang mga lobo na iyon ay umalis sa pagtugis ng mga tupa 22 sa lahat ng kanilang kapangyarihan. At ang Panginoon ng mga tupa ay nakikisama sa kanila, pati na ang kanilang mga pinuno, at ang lahat ng Kanyang mga tupa 23 Sinundan Kanya: at ang kaniyang mukha ay nakasisilaw at maluwalhati at kakilakilabot na makikita. Ngunit ang mga wolves 24nagsimula na ituloy ang mga tupa hanggang sa maabot nila ang isang dagat ng tubig. At ang dagat na iyon ay nahahati, at ang tubig ay nakatayo sa panig na ito at sa harap ng kanilang mukha, at pinangunahan sila ng kanilang Panginoon at inilagay ang Kanyang sarili sa pagitan ng 25 kanila at ng mga lobo. At habang ang mga lobo na iyon ay hindi pa nakikita ang mga tupa, nagpatuloy sila sa gitna ng dagat, at sinundan ng mga lobo ang mga tupa, at ang mga lobo tumakbo pagkatapos nila sa dagat na iyon. 26 At nang makita nila ang Panginoon ng mga tupa, sila'y tumatalikod upang tumakas sa harap ng kaniyang mukha, ngunit iyon sea natipon ang sarili sama-sama, at nangaging tulad sa ito ay nalikha, at ang tubig swelled at rose hanggang ito sakop 27 mga wolves. At nakita ko hanggang sa ang lahat ng mga wolves na pursued mga tupa na perished at ay nabuwal. 28 Nguni't ang tupa ay tumakas sa tubig, at lumabas sa ilang, na walang tubig at walang damo; at sila ay nagsimulang buksan ang kanilang mga mata at makita; at nakita ko ang Panginoon ng mga tupa 29 na nagpapasya sa kanila at binigyan sila ng tubig at damo, at ang mga tupa na iyon ay lumalakad at pinamunuan sila. At ang 30 na iyonang mga tupa ay umakyat sa taluktok ng matayog na batong iyon, at ipinadala ito ng Panginoon ng mga tupa sa kanila. At pagkatapos na nakita ko ang Panginoon ng mga tupa na nakatayo sa harap nila, at ang Kanyang hitsura ay mahusay at 31 kahila-hilakbot at dakila, at sa lahat ng mga tupa ay nakita Siya at nangatakot silang magsipagtanong sa unahan ng kaniyang mukha. At silang lahat ay natakot at nanginig dahil sa Kanya, at sila ay sumigaw na tupa na may themwhich ay sa gitna ng 32 sa kanila: Hindi tayo makatatayo sa harapan ng ating Panginoon o upang makita Siya. At na tupa na humantong muli ang mga ito umakyat sa summit ng rock na, ngunit ang mga tupa ay nagsimulang maging blinded at upang malihis 33 sa daan na kaniyang ipinakita sa kanila, ngunit iyan tupa wot hindi doon. At ang Panginoon ng mga tupa ay napakalupit laban sa kanila, at natuklasan ng tupa na iyon, at bumaba mula sa tuktok ng bato, at dumating sa mga tupa, at natagpuan ang pinakadakilang bahagi ng mga ito na binulag at nabagsak 34 . At nang makita nila ito ay natatakot sila at nanginig sa harapan nito, at nais nilang bumalik sa kanilang 35 folds. At ang mga tupa na iyon ay kumuha ng iba pang mga tupa na kasama ito, at dumating sa mga tupa na nahulog, at nagsimulang papatayin sila; at ang mga tupa ay natakot sa presensya nito, at sa gayon ay dinala ng tupa ang mga 36 na tupa na nahulog, at sila ay bumalik sa kanilang mga kulungan. At nakita ko sa pangitaing ito hanggang ang tupa na iyon ay naging isang lalaki at nagtayo ng bahay para sa Panginoon ng mga tupa, at inilagay ang lahat ng mga tupa sa bahay na iyon. 37 At nakita ko hanggang sa ito tupang ay nakilala na tupa na humantong sa kanila nakatulog: at nakita ko hanggang sa lahat ng mga mahusay na tupa ay napupugnaw at maliit na mga bago ay bumangon sa kanilang dako, at sila'y dumating sa pastulan, at 38 ay lumapit sa isang stream ng tubig. Kung gayon ang tupa na iyon, ang kanilang pinuno na naging isang tao, ay umalis 39 mula sa kanila at nahulog tulog, at ang lahat ng mga tupa na hinahangad ito at sumigaw sa ibabaw na ito na may isang mahusay na iyak. At nakita ko hanggang sila tumigil umiiyak para sa mga tupa na iyon at tumawid na stream ng tubig, at doon lumitaw ang dalawang tupa bilang mga lider sa lugar ng mga na umakay sa kanila at nakatulog (lit. nahulog tulog at humantong sa 40 mga ito). At nakita ko hanggang sa ang mga tupa ay dumating sa isang magandang lugar, at isang maligayang at maluwalhating lupain, at nakita ko hanggang sa nasiyahan ang mga tupa; at ang tahanang yaon ay tumayo sa gitna nila sa maligayang lupain. 41 At kung minsan ay binuksan ang kanilang mga mata, at kung minsan ay binulag, hanggang sa tumindig ang ibang mga tupa at dinala sila at dinala silang lahat, at binuksan ang kanilang mga mata. 42 At ang mga aso at ang mga zorra at ang mga baboy na ligaw ay nagsimulang lamunin ang mga tupa hanggang sa ang Panginoon ng mga tupa ay nagbangon ng ibang mga tupa

isang barakong tupa mula sa kanilang 43 gitna, na kung saan humantong ang mga ito. At ang lalaking tupa na iyon ay nagsimulang magtapik sa magkabilang panig na mga aso, mga soro, at mga ligaw na 44 boars hanggang sa siya ay nawasak sa kanila lahat. At ang tupang iyon na ang mga mata ay binuksan ay nakita ang lalaking tupa, na nasa gitna ng mga tupa, hanggang sa talikuran ang kaluwalhatian nito at pinasimulan ang mga tupang iyon, at sinampal sa kanila, at kumilos nang walang kabuluhan. At ang Panginoon ng mga tupa ay nagpadala ang kordero sa isa pang tupa at itinaas ito sa pagiging isang ram at pinuno ng mga tupa sa halip na na 46 lalaking tupa na iyong pinabayaan ang kanyang kaluwalhatian. At pinuntahan nito at sinalita ito nang magisa, at itinaas ito upang maging isang lalaking tupa, at ginawa itong prinsipe at pinuno ng mga tupa; ngunit sa lahat ng mga bagay na ito ang mga aso 47pinigilan ang mga tupa. At hinabol ng unang tupa ang ikalawang lalaking tupa, at ang ikalawang tupa ay tumindig at tumakas bago nito; at nakita ko hanggang sa ang mga asong iyon ay hinila 48 pababa sa unang tupa. At lumitaw ang ikalawang lalaking tupa 49 at pinamunuan ang maliit na tupa. At lumaki ang mga tupa at dumami; datapuwa't ang lahat ng mga aso, at mga soro, at mga sariwang boaro ay nangatakot at nagsitakas sa harap niyaon, at ang lalaking tupa ay humihiwalay at pinatay ang mga mabangis na hayop, at ang mga mabangis na hayop ay wala nang kapangyarihan sa gitna ng 48b na tupa at hindi na kinuha sa kanila. At ang tupa na iyon ay nagkaanak ng maraming tupa at nakatulog; at isang maliit na tupa ang naging barakong kahalili nito, at naging prinsipe at lider ng mga tupa. 50At ang bahay na iyon ay naging malaki at malapad, at itinayo ito para sa mga tupa: (at) isang tore na may mataas at matay na natayo sa bahay para sa Panginoon ng mga tupa, at ang bahay na iyon ay mababa, ngunit ang tore ay mataas at matayog, at ang Panginoon ng mga tupa ay nakatayo sa tore na iyon at nag-aalok sila ng isang buong mesa sa harapan Niya. 51 At muling nakita ko ang mga tupa na muli silang nagkamali at pumasok sa maraming daan, at pinabayaan ang kanilang bahay, at tinawag ng Panginoon ng mga tupa ang ilan mula sa mga tupa at ipinadala sila sa mga tupa, 52 ngunit pinasimulang patayin sila ng mga tupa. At isa sa kanila ay naligtas at hindi pinatay, at ito ay tumakas at sumisigaw nang malakas sa mga tupa; at hinahangad nilang patayin ito, ngunit iniligtas ito ng Panginoon ng mga tupa mula 53ang mga tupa, at dinala ito sa akin, at pinatahan doon. At maraming iba pang mga tupa na ipinadala Niya sa mga tupa upang magpatotoo sa kanila at manangis sa kanila. At pagkatapos nito ay nakita ko na nang talikuran nila ang bahay ng Panginoon at ang Kanyang tore ay nahulog silang lubos, at ang kanilang mga mata ay nabulag; at nakita ko ang Panginoon ng mga tupa kung paano Siya gumawa ng labis na pagpatay sa kanila sa kanilang mga bakahan hanggang sa 55 ang mga tupa ay inanyayahan ang pagpatay at pagkakanulo sa Kanyang lugar. At ibinigay Niya sila sa mga kamay ng mga leon at tigre, at mga lobo at mga hyena, at sa kamay ng mga loroon, at sa lahat ng mga ligaw na hayop na 56 , at ang mga mabangis na hayop ay nagsimulang magwasak sa mga tupa. At nakita ko na tinalikuran Niya na ang kanilang bahay at kanilang tore at ibinigay silang lahat sa kamay ng mga leon, upang pilasin at lamunin sila,57 sa kamay ng lahat ng mga mabangis na hayop. At nagpasimula akong umiyak nang malakas ang aking buong lakas, at upang mag-apela sa Panginoon ng mga tupa, at upang kumatawan sa Kanya sa pagsasaalang-alang sa mga tupa na sila sinila 58 sa pamamagitan ng lahat ng mga mababangis na hayop. Ngunit Siya ay nanatiling di-napukaw, bagaman nakita Niya ito, at nagalak na sila ay nilamon at nilamon at ninakawan, at iniwan sila upang masupok sa kamay ng lahat ng mga hayop. 59 At tinawag niya ang pitumpung pastol, at itinaboy sa kanila ang mga tupang iyon upang sila ay magpaligid sa kanila, at nagsalita siya sa mga pastol at sa kanilang mga kasamahan: Ang bawat indibiduwal sa inyo ay magpastol sa mga tupa 60simula ngayon, at lahat ng dapat kong iutos sa iyo na gawin mo. At ibibigay ko sila sa iyo nang ayon sa bilang, at sasabihin sa iyo kung sino sa kanila ang malipol-at sila ay lilipulin. At 61 ibinigay Niya sa kanila ang mga tupa na iyon. At tumawag siya ng isa pa at nagsalita sa kanya: Obserbahan at markahan ang lahat ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa; para sila ay puksain ang higit sa kanila kaysa sa 62 aking iniutos sa kanila. At bawat labis at ang pagkawasak na kung saan ay nagawa sa pamamagitan ng mga pastol, record (lalo) kung gaano karaming mga ito ay sirain ang ayon sa aking utos, at kung gaano karaming ayon sa kanilang sariling caprice: record laban sa bawat indibidwal na pastol buong pagkalipol niya 63epekto. At basahin mo sa harapan ko ang bilang kung gaano karami ang nilipol nila, at gaano karami ang ibinibigay nila para sa pagkawasak, upang magkaroon ako nito bilang isang patotoo laban sa kanila, at malaman ang bawat gawa ng mga pastol, upang maunawaan ko at makita kung ano ang ginagawa nila, kung o hindi sila sumunod sa aking 64 utos na aking iniutos sa kanila. Nguni't sila'y huwag magsisipasok alam ito, at ikaw ay hindi ipahayag ito sa kanila, ni pagsabihan ang mga ito, ngunit lamang i-record laban sa bawat indibidwal na ang lahat ang pagkawasak na kung saan 65 ang pastol epekto ng bawat sa kanyang oras at ilatag ang lahat ng ito bago sa akin. At nakita ko hanggang sa mga pastol pinapanginain sa kanilang kapanahunan, at sila ay nagsimulang upang patayin at upang sirain ang higit sa sila ay inaanyayahan ka, at sila ay inihatid 66ang mga tupa sa kamay ng mga leon. At ang mga leon at tigre ay kumakain at nilamon ang higit na bahagi ng mga tupa, at ang mga ligaw na baboy ay kumakain kasama nila; at sinunog nila na tower at buwag 67 bahay na iyon. At labis akong nalulungkot sa tore na iyon sapagkat ang bahay ng mga tupa ay nalaglag, at pagkatapos ay hindi ko nakita kung ang mga tupang iyon ay pumasok sa bahay na iyon. 68 At ang mga pastol at ang kanilang mga kasamahan ay nagligtas sa mga tupa sa lahat ng mga mabangis na hayop, upang lamunin sila, at ang bawat isa sa kanila ay natanggap sa kanyang oras ng isang tiyak na bilang: nasulat sa pamamagitan ng isa pang 69 sa isang aklat kung gaano karami ang bawat isa sa kanila nawasak sa kanila. At ang bawat isa ay pumatay at nawasak maraming 70higit sa ay inireseta; at nagsimulang umiyak at nanangis dahil sa mga tupa. At sa ganito sa pangitain nakita ko ang isang nagsulat, kung paano niya sinulat ang bawat isa na nawasak ng mga pastol, araw-araw, at dinala at inilagay at ipinapakita ang buong aklat sa Panginoon ng mga tupa- (kahit na ) lahat ng bagay na kanilang ginawa, at ang lahat na ang bawat isa sa kanila ginawa 71 na malayo sa, at ang lahat na sila ay nabigay sa kaniya na pagkawasak. At nabasa ang aklat sa harap ng Panginoon ng mga tupa, at kinuha niya ang aklat mula sa kanyang kamay at binasa ito at tinatakan ito at inilagay ito. 72 At kaagad nakita ko kung paano pinapastulan ng mga pastol ang labindalawang oras, at masdan ang tatlo sa mga tupa na iyon ay bumalik at pumasok at pumasok at nagsimulang itayo ang lahat na nahulog mula sa 73bahay; ngunit ang mga ligaw boars sinubukan upang hadlangan ang mga ito, ngunit sila ay hindi magagawang. At nagsimula silang muli na magtayo tulad ng dati, at kanilang itinayo ang tore na iyon, at tinawag itong mataas na tore; at nagsimula ulit silang maglagay ng isang mesa sa harap ng tore, ngunit ang lahat ng tinapay doon ay marumi at hindi dalisay. 74 At tungkol sa lahat ng mga ito ang mga mata ng mga tupa ay binulag kaya na hindi nila nakita, at ang mga mata ng kanilang mga pastol din naman; at sila ay inihatid ang mga ito sa mga malalaking numero sa kanilang pastol para sa 75 pagkawasak, at sila niyapakan ang mga tupa sa kanilang mga paa at sila'y nasupok. At ang Panginoon ng mga tupa ay nananatiling walang katapusang hanggang ang lahat ng mga tupa ay nahihiwalay sa bukid at nakisalamuha sa kanila (ie ang 76mga hayop), at sila (ie ang mga pastol) ay hindi nagligtas sa kanila mula sa kamay ng mga hayop. At ang isang ito kung sino ang sumulat ng aklat natupad ito, at ipinakita ito at basahin ito sa harap ng Panginoon ng mga tupa, at ipinamanhik sa Kanya sa kanilang mga account, at ipinamanhik sa Kanya sa kanilang account bilang siya ay nagpakita sa Kanya ang lahat ng ginagawa 77 ng mga pastor, at nagbigay ng patotoo sa harapan Niya laban sa lahat ng pastol. At kinuha niya ang aktwal na aklat at inilagay ito sa tabi niya at umalis.

Kabanata 90[edit]

1 At nakita ko hanggang sa ganitong paraan ang tatlumpu't limang pastol ay nagsagawa ng pastulan (ng mga tupa), at sila ay nagtapos ng kanilang mga panahon tulad ng una; at iba pa natanggap ang mga ito sa kanilang 2 mga kamay, upang magpastol ng mga ito para sa kanilang panahon, ang bawat pastol sa kanyang sariling panahon. At pagkatapos nito ay nakita ko sa aking pangitain ang lahat ng mga ibon sa langit na dumarating, ang mga agila, ang mga buwitre, ang mga kite, ang mga uwak; ngunit pinangunahan ng mga agila ang lahat ng mga ibon; at sila ay nagsimulang upang lamunin ang mga tupa, at upang mamili ng kanilang mga mata at sa 3 ubusin ang kanilang mga laman. At ang mga tupa ay sumigaw dahil ang kanilang laman ay nilalamon ng mga ibon, 4at para sa akin ako ay tumingin at nananabik sa aking pagtulog sa pastor na nagpapastol sa mga tupa. At nakita ko hanggang sa mga tupang sinila ng mga aso at mga agila at kites, at iniwan nila hindi man ang karne ni balat o parang litid na natitira sa kanila hanggang lamang ang kanilang mga buto stood doon: at ang kanilang mga buto masyadong nahulog 5 sa lupa at ang mga tupa ay naging ilang. At nakita ko hanggang dalawampu't tatlo na ang nagtataguyod ng pasturing at nakumpleto sa kanilang maraming mga panahon ng limampu't walong ulit. 6 Ngunit narito, ang mga tupa ay dinala ng mga puting tupa, at sinimulan nilang buksan ang kanilang mga mata at makita, 7at umiyak sa mga tupa. Oo, sumigaw sila sa kanila, nguni't hindi nila dininig ang kanilang sinabi sa kanila, datapuwa't totoong bingi, at ang kanilang mga mata ay lubha nang binubulag. At nakita ko sa pangitain kung paano ang mga uwak nagsakay sa mga tupa at kinuha ang isa sa mga batang tupa, at dashed ang tupa 9 pira-piraso at devoured kanila. At nakita ko hanggang sa ang mga sungay ay lumago sa mga kordero, at ibinagsak ng mga uwak ang kanilang mga sungay; at nakita ko hanggang doon sprouted isang mahusay na sungay ng isa sa mga tupa, at ang kanilang mga mata 10 ay binuksan. At tumingin ito sa kanila at binuksan ang kanilang mga mata, at sumisigaw ito sa mga tupa, at ang 11ang mga lalaking tupa ay nakita ito at ang lahat ay tumakbo dito. At sa kabila ng lahat ng mga ito ang mga agila at mga buwitre at mga uwak at mga kite ay patuloy na pinuputol ang mga tupa at sinunggaban ang mga ito at sinupok ang mga ito: ang mga tupa ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga tupa ay nanangis at sumigaw. At ang mga uwak na iyon ay nakipaglaban at nakipaglaban dito at hinahangad na ibagsak ang sungay nito, ngunit wala silang kapangyarihan dito. Ang lahat ng mga agila at mga buwitre at mga uwak at mga kite ay nagtipon, at sumama sa kanila ang lahat ng mga tupa sa bukid, oo, silang lahat ay nagtipon, at tumulong sa isa't isa upang masira ang sungay ng lalaking tupa. 19 At nakita ko ang isang malaking tabak na ibinigay sa mga tupa, at ang mga tupa ay lumabas laban sa lahat ng mga hayop sa parang upang patayin sila, at ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa langit ay tumakas sa kanilang harapan. At nakita ko ang taong iyon, na sumulat ng aklat alinsunod sa utos ng Panginoon,hanggang sa binuksan niya ang aklat tungkol sa pagkalipol na ginawa ng labindalawang huling pastol, at ipinakita na sila ay higit na nawasak kaysa sa mga nauna sa kanila, sa harapan ng Panginoon ng mga tupa. At nakita ko hanggang sa ang Panginoon ng mga tupa ay dumating sa kanila, at kinuha ang kaniyang kamay sa tungkod ng kaniyang poot, at sinaktan ang lupa, at ang lupa ay nababali, at ang lahat ng mga hayop at lahat ng mga ibon sa langit ay nahulog mula sa mga tupa, at nilamon sa lupa at tinakpan ito at ang lahat ng mga hayop at ang lahat ng mga ibon sa langit ay nahulog mula sa mga tupang iyon, at nilamon sa lupa at tinakpan ito at ang lahat ng mga hayop at ang lahat ng mga ibon sa langit ay nahulog mula sa mga tupang iyon, at nilamon sa lupa at tinakpan ito. 20 At nakita ko hanggang sa ang isang trono ay itinayo sa magandang lupaing iyon, at ang Panginoon ng mga tupa ay nakaupo sa ibabaw nito, at ang isa ay kumuha ng mga selyadong mga aklat at binuksan ang mga aklat na iyon sa harapan ng Panginoon ng mga tupa. 21 At tinawag ng Panginoong mga tao sa pitong unang puting mga bago, at nagutos na sila'y magdala sa harapan Niya, simula sa unang star na nangauna tungkol sa, ang lahat ng mga bituin na privy miyembro 22 ay gaya ng sa mga kabayo, at kanilang dinala ang lahat ng bago siya. At sinabi niya sa lalake na kung sino ang sumulat sa harapan Niya, palibhasa'y isa sa mga pitong puting mga bago, at sa kaniya'y sinabi: Dalhin ang mga pitumpu't pastol na sila'y aking ibinigay ang mga tupa, at kung sino ang pagkuha ng mga ito sa kanilang sariling mga awtoridad magbaling ng mas maraming 23 sa iniutos ko sa kanila . At narito silang lahat ay nakatali, nakita ko, at silang lahat ay nakatayo sa harapan Niya. 24 At ang paghuhukom ay unang nauna sa ibabaw ng mga bituin, at sila ay hinatulan at nasumpungang nagkasala, at napunta sa lugar ng pagkahatulan, at sila ay itinapon sa isang kalaliman, puno ng apoy at nagniningas, at puno ng 25 haligi ng apoy. At nito ngang pitong pung pastol Hinatulan at napatunayang may kasalanan, at sila ay pinalayas 26 niyaong nalalaban maapoy kailaliman. At nakita ko sa oras na iyon kung paano ang isang tulad kailaliman ay binuksan sa gitna ng lupa, puno ng apoy, at kanilang dinala ang mga Binulag tupa, at lahat sila'y hinatulan at natagpuan nagkasala at 27 cast sa ganitong nagniningas na bangin, at sila sinunog; ngayon ang kalaliman na ito ay nasa kanan ng bahay na iyon. At nakita ko ang mga tupa na nasusunog at nagniningas ang kanilang mga buto. 28At tumayo ako upang makita hanggang sila nakatiklop na lumang bahay; at tinatangay ang lahat ng mga haligi, at ang buong beams at mga palamuti ng bahay ay sabay na nakatiklop up sa mga ito, at dinala nila 29 -off ito at inilatag ito sa isang lugar sa timog ng lupain. At aking nakita hanggang sa ang Panginoon ng mga tupa ay nagdala ng isang bagong bahay na lalong malaki at mas dakila kay sa una; at inilagay sa dakong yaon na may dinalang serbesa: lahat ng mga haligi ay bago, at ang mga hiyas ay bago at lalong malaki. yaong mga una, ang matanda na kinuha Niya, at ang lahat ng mga tupa ay nasa loob nito. 30 At nakita ko ang lahat ng tupa na naiwan, at ang lahat ng mga hayop sa ibabaw ng lupa, at ang lahat ng mga ibon sa langit, na nanghuhulog at sumasamba sa mga tupang iyon at nagsusumamo at sumunod sa lahat ng bagay. At pagkatapos ng tatlong iyon na nakadamit ng puti at kinuha ako sa pamamagitan ng aking handwho na dinala ako bago,

At ang mga kamay na iyon ram din pagsamsam hold ng sa akin, sila ay 32 kinuha up ako at inilagay niya ako sa gitna ng mga tupa bago ang paghatol ay naganap. At ang lahat ng 33 tupa ay puti, at ang kanilang lana ay sagana at malinis. At ang lahat ng mga nawasak at nangalat, at ang lahat ng mga hayop sa parang, at lahat ng mga ibon sa langit, ay nagtipon sa bahay na iyon, at ang Panginoon ng mga tupa ay nagalak na may malaking kagalakan dahil silang lahat ay mabuti at nagbalik sa 34 Bahay niya. At nakita ko hanggang sa kanilang inihiga ang tabak na ibinigay sa mga tupa, at kanilang dinala pabalik sa bahay, at tinatakan sa harapan ng Panginoon, at lahat ng mga tupa 35ay iniimbitahan sa bahay na iyon, ngunit hindi ito ginawa sa kanila. At ang mga mata ng mga ito ang lahat ay nabuksan, at sila 36 Nakita ng mabuti, at hindi nagkaroon ng kasama ng mga ito na hindi makita. At nakita ko na ang bahay na iyon ay malaki at malawak at napakalaki. 37 At nakita ko na ang isang puting toro ay ipinanganak, na may malalaking sungay at lahat ng mga hayop sa parang at ang lahat ng 38 ibon sa hangin ay natakot sa kanya at humingi ng petisyon sa kanya sa lahat ng oras. At nakita ko hanggang sa ang lahat ng kanilang mga henerasyon ay nabago, at silang lahat ay naging puting mga toro; at ang una sa kanila ay naging isang kordero, at ang tupa na iyon ay naging isang dakilang hayop at may malalaking itim na sungay sa ulo nito; at ang Panginoon ng mga tupa 39 nangagagalak doon at higit sa lahat ng mga baka. At natutulog ako sa gitna nila: at nagising ako at nakita ko ang lahat.40 Ito ang pangitain na nakita ko nang ako'y natulog, at nagising ako at binasbasan ang Panginoon ng katuwiran at 41 pinuri Niya. Pagkatapos ay umiyak ako na may dakilang pag-iyak at ang aking mga luha ay hindi nagtatagal hanggang sa hindi na ako makapagtiis nito: nang makita ko, sila ay dumaloy dahil sa aking nakita; sapagkat ang lahat ay darating at 42 matupad, at ang lahat ng mga gawa ng mga tao sa kanilang pagkakasunud ay ipinakita sa akin. Nang gabing iyon ay naalala ko ang unang panaginip, at dahil dito ay umiyak ako at nabagabag-dahil nakita ko ang pangitain na iyon.

Kabanata 91[edit]

1 At ngayon, anak ko na si Metusela, tawagin mo sa akin ang lahat ng iyong mga kapatid at tipunin mo sa akin ang lahat ng mga anak ng iyong ina; Sapagkat ang salita ay tumatawag sa akin, At ang espiritu ay ibinubuhos sa akin, Upang maipakita ko sa iyo ang lahat ng bagay na Mangyayari sa iyo magpakailanman.

2 At doon naparoon si Matusalem at pinatawag niya ang lahat ng kanyang mga kapatid at pinisan ang kanyang mga kamag-anak. 3 At nagsalita siya sa lahat ng mga anak ng katuwiran at nagsabi:

Dinggin ninyo, kayong mga anak ni Enoc, ang lahat ng mga salita ng inyong ama, at pakinggan ninyo nang matuwid ang tinig ng aking bibig; Sapagkat tinatawanan kita at sinasabi ko sa iyo, mga minamahal:

4 Iibigin ang katuwiran at lumakad dito. At huwag kang lumapit sa katuwiran na may dobleng puso, at huwag kang makisama sa mga may dobleng puso,

Ngunit lumakad sa katuwiran, mga anak ko. At patnubayan ka nito sa magagandang landas, At ang kabutihan ay magiging iyong kasama.

5 Sapagka't talastas ko na ang karahasan ay dumaragdag sa lupa, at ang dakilang kaparusahan ay papatayin sa lupa, at ang lahat ng kalikuan ay natapos:

Oo, mahihiwalay ito sa mga ugat niyaon, at ang kaniyang buong istraktura ay malipol.

6 At ang kalikuan ay muli na magaganap sa lupa, At ang lahat ng mga gawa ng kalikuan at ng karahasan At ang pagsalansang ay mangingibabaw sa dalawang antas.

7 At kung ang kasalanan at kalikuan at kalapastanganan, at ang karahasan sa lahat ng uri ng gawa ay dumarami, at ang pagtalikod at pagsalangsang at karumihan ay dumami,

Ang isang dakilang parusa ay darating mula sa langit sa lahat ng mga ito, At ang Banal na Panginoon ay lalabas na may galit at parusa Upang ipatupad ang hatol sa lupa.

8 Sa mga araw na yaon ay darating ang karahasan mula sa mga ugat nito, At ang mga ugat ng kalikuan na kasama ng pagdaraya, At sila ay pupuksain mula sa silong ng langit.

9 At ang lahat ng mga diosdiosan ng mga bansa ay pababayaan, at ang mga templo ay susunugin ng apoy, at kanilang aalisin sila mula sa buong lupa,

At sila (ang mga bansa) ay ihahagis sa paghatol ng apoy, at mapapahamak sa poot at sa matinding paghuhukom magpakailanman.

10 At ang mga matuwid ay babangon mula sa kanilang pagtulog, at ang karunungan ay babangon at ibibigay sa kanila.

At pagkatapos na ang mga ugat ng kalikuan ay maputol, at ang mga makasalanan ay pupuksain ng tabak. . . ay ihihiwalay mula sa mga mamumusong sa lahat ng dako, at yaong mga nagpaplano ng karahasan at yaong mga nagkasala ng pamumusong ay mapapahamak ng tabak.

18 At ngayon sinasabi ko sa iyo, mga anak ko, at ipakilala sa iyo ang mga landas ng katuwiran at mga landas ng karahasan. Oo, ipakikita ko sa kanila sa iyo muli Na upang malaman mo kung ano ang magaganap. 19 At ngayon, dinggin mo sa akin, mga anak ko, At lumakad sa mga landas ng katuwiran, At huwag lumakad sa mga landas ng karahasan; Para sa lahat na lumalakad sa mga landas ng kalikuan ay mapapahamak magpakailanman.

Kabanata 92[edit]

1 Ang aklat na isinulat ni Enoc-Enoch sa katunayan ay sumulat ng kumpletong doktrina ng karunungan, (na kung saan ay pinuri ng lahat ng tao at isang hukom ng lahat ng lupa

para sa lahat ng aking mga anak na tatahan sa lupa. At para sa mga susunod na henerasyon na dapat obserbahan ang katuwiran at kapayapaan.

2 Huwag magulumihanan ang iyong espiritu dahil sa mga panahon; Sapagkat ang Banal at Dakilang Isa ay nagtakda ng mga araw para sa lahat ng bagay.

3 At ang matuwid ay babangon mula sa pagkakatulog, bumangon

at lumakad sa mga landas ng katuwiran, At ang lahat ng landas at pag-uusap ay magkakaroon ng walang hanggang kabutihan at biyaya.

4 Siya ay magiging mapagbiyaya sa matuwid at bigyan siya ng walang hanggang katuwiran, at bibigyan Niya siya ng kapangyarihan upang siya ay (pinagkalooban) ng kabutihan at katuwiran. At lalakad siya sa walang hanggang liwanag.

5 At ang kasalanan ay mapapahamak sa kadiliman magpakailan man, at hindi na makikita pa mula sa araw na yaon magpakailan man.

Kabanata 93[edit]

1, 2 At pagkatapos ni Enoc ay nagbigay at nagsimulang muling ihayag mula sa mga aklat. At sinabi ni Enoc:

Tungkol sa mga anak ng katuwiran at hinggil sa mga hinirang ng mundo, At tungkol sa halaman ng katuwiran, sasabihin ko ang mga bagay na ito, Oo, ipahahayag ko sa iyo si Enoc sa kanila, mga anak ko:

Ayon sa yaong nagpakita sa akin sa makalangit na pangitain, At kung saan ko nalaman sa pamamagitan ng salita ng mga banal na anghel, At natuto mula sa langit na mga tablet.

3 At si Enoc ay nagsimulang magsaysay mula sa mga aklat at nagsabi: Ako ay isinilang sa ikapito sa unang linggo, Habang nahatulan pa ang paghatol at katuwiran.

4 At pagkatapos sa akin ay babangon sa ikalawang sanlinggo ang dakilang kasamaan, At ang pagdaraya ay lumaganap; At doon ay magkakaroon ng unang wakas.

At sa loob nito ay maliligtas ang isang tao; At pagkatapos na matatapos ang kalikuan ay lalago, At isang kautusan ang gagawin para sa mga makasalanan.

At matapos na sa ikatlong linggo sa kanyang pagsasara Ang isang tao ay ihalal bilang halaman ng matuwid na paghatol, At ang kanyang mga inapo ay magiging halaman ng kabutihan magpakailanman.

6 At pagkatapos nito sa ikaapat na sanlinggo, sa pagtatapos nito, makikita ang mga pangitain ng mga banal at matuwid, At isang batas para sa lahat ng mga henerasyon at isang panloob ay gagawin para sa kanila.

7 At pagkatapos nito sa ikalimang linggo, sa pagtatapos nito, Ang bahay ng kaluwalhatian at kapangyarihan ay itatayo magpakailanman.

8 At matapos na sa ikaanim na sanlinggo ang lahat na nakatira roon ay mabubulag, at ang mga puso ng lahat ng mga yaon ay tatalikuran ang karunungan.

At sa isang tao ay aakyat; At sa pagtatapos nito ang bahay ng kapangyarihan ay susunugin ng apoy, At ang buong lahi ng napiling ugat ay mapalat.

9 At pagkatapos nito sa ikapitong sanlinggo ay darating ang isang heneral na apostata, At marami ang magiging mga gawa nito, At lahat ng gawa nito ay magiging apostata.

10 At sa malapit nito ay pipiliin Ang pinili na matuwid ng walang hanggang halaman ng katuwiran, Upang makatanggap ng pitong beses na pagtuturo tungkol sa lahat ng Kanyang nilikha.

11 Sapagka't sino sa lahat ng mga anak ng mga tao ang makaririnig ng tinig ng Banal na walang takot? At sino ang maaaring mag-isip ng Kanyang mga iniisip? at sino ang nakikita ang lahat ng mga gawa 12 ng langit? At kung paano dapat bang maging isa na maaaring masdan ang langit, at kung sino ay doon na maintindihan ang mga bagay sa langit at makita ang isang kaluluwa o isang espiritu at maaaring sabihin nito, o aakyat at makita 13 lahat ng kanilang mga dulo at mag-isip ang mga ito o gawin tulad ng mga ito ? At sino sa lahat ng mga tao na maaaring malaman kung ano ang luwang at ang haba ng lupa, at kanino ay ipinapakita ang sukatan ng lahat ng mga ito? 14 O may isang taong nakakaalam ng haba ng langit at kung gaano kalaki ang taas nito, at kung ano ang itinatag nito, at gaano kalaki ang bilang ng mga bituin, at kung saan ang lahat ng mga luminaryo ay nagpapahinga?

Kabanata 94[edit]

1 At ngayon sinasabi ko sa iyo, mga anak ko, ibigin ang katuwiran at lumakad roon; Para sa mga landas ng katuwiran ay karapat-dapat sa pagtanggap, Ngunit ang mga landas ng kalikuan ay biglang pupuksain at mawala.

2 At sa ilang mga tao ng isang lahi ay mapahahayag ang mga landas ng karahasan at ng kamatayan, at sila ay magpapatuloy sa malayo sa kanila, at hindi susunod sa kanila.

3 At ngayon sinasabi ko sa iyo ang matuwid: Huwag kang lumakad sa mga landas ng kasamaan, ni sa mga landas ng kamatayan, At huwag lumapit sa kanila, baka kayo ay malipol.

4 Nguni't hanapin at piliin mo ang iyong sarili ng katuwiran at ng buhay na hinirang, at lumakad ka sa mga landas ng kapayapaan, at ikaw ay mabubuhay at magsigawa.

5 At ingatan mo ang aking mga salita sa mga pagiisip ng iyong mga puso, at huwag mo silang pahintulutan na mapawi mula sa iyong mga puso;

Sapagka't nalalaman ko na ang mga makasalanan ay tutuksuhin ng mga tao sa walang kabuluhan, na nagsasalita ng karunungan, upang walang masusumpungan sa kaniya, at walang anomang uri ng tukso.

6 Sa aba nila na nagtatayo ng kalikuan at pang-aapi at inilalagay ang panlilinlang bilang pundasyon; Sapagka't sila'y biglang mapapahamak, at sila'y hindi magkakaroon ng kapayapaan.

7 Sa aba nila na nagtatayo ng kanilang mga bahay ng kasalanan; Sapagka't mula sa lahat ng kanilang mga patibayan ay mabubuwal sila, at sa pamamagitan ng tabak ay mangabubuwal sila. At ang mga nakakuha ng ginto at pilak sa paghatol ay biglang mapapahamak.

8 Sa aba ninyo, kayong mayayaman, sapagka't kayo'y nagsitiwala sa inyong mga kayamanan, at sa inyong mga kayamanan ay kayo'y magsialis, sapagka't hindi ninyo naaalaala ang Kataastaasan sa mga kaarawan ng inyong mga kayamanan.

9 Nagkasala kayo ng kapusungan at kalikuan, at naging handa sa araw ng pagpatay, at araw ng kadiliman at araw ng dakilang kahatulan.

10 Gayon ma'y nagsasalita ako at nagpapahayag sa inyo: Siya na lumikha sa inyo ay ibabagsak kayo, at dahil sa inyong pagkahulog ay walang pagmamahal, at ang iyong Maylalang ay magagalak sa iyong pagkalipol.

11 At ang iyong mga matuwid sa mga araw na yaon ay magiging kakutyaan sa mga makasalanan at sa mga walang Diyos.

Kabanata 95[edit]

1 Oh ang aking mga mata ay may isang ulap ng tubig, upang ako'y umiyak sa iyo, at ibubuhos ang aking mga luha na parang isang ulap ng tubig: upang ako'y makapagpahinga mula sa kagipitan ng aking puso.

2 sino ang nagpahintulot sa inyo na magsagawa ng mga pagsuway at kasamaan? At sa gayon ang paghuhusga ay mauuna sa iyo, mga makasalanan.

3 Huwag kang matakot sa mga makasalanan, ikaw ay matuwid; Sapagka't muli ay ibibigay sila ng Panginoon sa iyong mga kamay, upang maisagawa mo ang kahatulan sa kanila ayon sa iyong mga pagnanasa.

4 Sa aba mo na nagpapatibay ng anathemas na hindi mababaligtad: kaya ang pagpapagaling ay magiging malayo sa iyo dahil sa iyong mga kasalanan.

5 Sa aba mo na nagpapaubaya sa iyong kapuwa ng kasamaan; Sapagka't kayo'y mangagbabawal ayon sa inyong mga gawa.

6 Sa aba ninyo, mga sinungaling na saksi, at sa mga nagsisiyasat ng kawalan ng katarungan: sapagka't biglang kayo'y malilipol.

7 Sa aba ninyo, mga makasalanan, sapagka't inyong inuusig ang mga matuwid; Sapagkat kayo ay ibibigay at pag-usigin dahil sa kawalan ng katarungan, at mabigat ang pamatok sa inyo.

Kabanata 96[edit]

1 Nanalig ka, matuwid ka; sapagkat bigla ang mga makasalanan ay mapahamak sa harap mo, at magkakaroon ka ng pagkapanginoon sa kanila ayon sa iyong mga pagnanasa.

2 At sa kaarawan ng kapighatian ng mga makasalanan, ang iyong mga anak ay magsisibangon at bumabangon na parang mga aguila, at lalong mataas kay sa mga buwitre ay magiging iyong pugad, at ikaw ay sasampa at papasok sa mga kilikili ng lupa, at ang mga lamat ng bato kailanman bilang mga tungkulin sa harap ng di-matuwid, At ang mga sirena ay magbubuntong-hininga dahil sa iyo-at umiiyak.

3 Kaya't huwag matakot, kayong mga nagdusa; Sapagka't ang kagalingan ay magiging iyong bahagi, at ang isang maningning na liwanag ay magliliwanag sa iyo, at ang tinig ng kapahingahan ay makakarinig ka mula sa langit.

4 Sa aba ninyo, kayong mga makasalanan; sapagka't ang inyong mga kayamanan ay nagpapakita ng gaya ng matuwid; nguni't ang inyong mga puso ay naniniwalang kayo'y mga makasalanan, at ang katotohanang ito ay magiging isang patotoo laban sa inyo sa isang alaala sa inyong masasamang gawa.

5 Sa aba mo na nagsisilakip ng pinakamagaling na trigo, at uminom ng alak sa malalaking mangkok, at yuyurakan mo ang mababa sa iyong lakas.

6 Sa aba mo na umiinom ng tubig mula sa bawa't bukal; sapagka't bigla kang malilipol at malalampasan, sapagka't iyong pinabayaan ang bukal ng buhay.

7 Sa aba mo na gumagawa ng kalikuan at pagdaraya at kalapastanganan: Ito ay isang alaala laban sa iyo sa kasamaan.

8 Sa aba ninyo, kayong mga makapangyarihan, na sa pamamagitan ng kalakasan ay napipighati ang matuwid; Sapagka't ang araw ng iyong kapahamakan ay dumarating.

Sa mga araw na iyon marami at mabubuting araw ang darating sa mga matuwid-sa araw ng iyong paghatol.

Kabanata 97[edit]

Naniniwala ka, matuwid ka, upang ang mga makasalanan ay maging isang kahihiyan At mapahamak sa araw ng kalikuan. 2 Kilalanin mo (mga makasalanan) na ang Kataas-taasan ay maalaala sa iyong pagkapahamak, at ang mga anghel ng langit ay nagagalak sa iyong pagkalipol.

3 Ano ang gagawin ninyo, kayong mga makasalanan, At saan kayo tatakas sa araw na yaon ng paghuhukom, pagka inyong naririnig ang tinig ng panalangin ng matuwid?

4 Oo, kayo ay magiging tulad ng sa kanila, Laban sa kanino ang salitang ito ay magiging patotoo: "Kayo ay mga kasamahan ng mga makasalanan."

5 At sa mga araw na yaon ay dumarating ang panalangin ng matuwid sa Panginoon, at sa iyo ang mga araw ng iyong paghuhukom ay darating.

6 At ang lahat ng mga salita ng iyong kalikuan ay mababasa sa harap ng Dakilang Banal, at ang iyong mga mukha ay mapupugnaw ng kahihiyan, at itatakwil niya ang bawa't gawa na pinagbabatayan ng kalikuan.

7 Sa aba ninyo, kayong mga makasalanan, na nagsisitahan sa gitna ng karagatan at sa tuyong lupa, na ang pag-alaala ay masama laban sa inyo.

8 Sa aba mo na kumuha ng pilak at ginto sa kalikuan at nagsasabi: "Kami ay naging mayaman sa mga kayamanan at may pag-aari, at nakuha ang lahat ng aming nais.

9 At ngayon, gawin natin ang aming pinaniniwalaan: sapagka't kami ay nagtitipon ng pilak, at marami ang mga magsasaka sa aming mga bahay. 9 At ang aming mga kamalig ay puno ng tubig, 10 Oo at gaya ng tubig, ang iyong mga kasinungalingan ay dumadaloy ; Sapagkat ang iyong mga kayamanan ay hindi mananatili Ngunit mabilis na umakyat mula sa iyo;

Sapagka't inyong natamo ang lahat na ito sa kalikuan, at kayo'y ibibigay sa isang dakilang sumpa.

Kabanata 98[edit]

1 At ngayon sumusumpa ako sa iyo, sa marurunong at sa mga hangal, Sapagka't magkakaroon ka ng maraming karanasan sa lupa.

2 Sapagka't ang mga lalake ay mangagdadagdag ng higit na kagandahan kay sa isang babae, at may mga kulay na kasuutan na higit kay sa isang dalaga: Sa kaharian at sa kagalakan at sa kapangyarihan, at sa pilak, at sa ginto at sa kulay ube, at sa kaluwalhatian at sa pagkain ay ibubuhos sila out na tubig.

3 Samakatuwid sila ay kulang sa doktrina at karunungan, At sila ay mapahamak sa gayong paraan kasama ng kanilang mga pag-aari; At sa lahat ng kanilang kaluwalhatian at ang kanilang karilagan, At sa kahihiyan at sa pagpatay at sa matinding kalungkutan, Ang kanilang mga espiritu ay ihahagis sa pugon ng apoy.

4 Ako'y sumumpa sa iyo, kayong mga makasalanan, na parang isang bundok ay hindi naging alipin, At ang burol ay hindi naging aliping babae ng isang babae, Gayon din naman ang kasalanan ay hindi naipadala sa lupa, datapuwa't ang tao sa kaniyang sarili ay lumikha nito, At sa ilalim ng isang dakilang sumpa ay mahuhulog nila kung sino ang gumawa nito.

5 At ang baog ay hindi ipinagkaloob sa babae; datapuwa't dahil sa mga gawa ng kaniyang sariling mga kamay ay namatay siya na walang mga anak.

6 Ako'y sumumpa sa iyo, kayong mga makasalanan, sa pamamagitan ng Banal na Dakila, na ang lahat ng iyong masasamang gawa ay nahayag sa langit, at wala sa iyong mga gawa ng paniniil ay tinakpan at itinago.

7 At huwag mong isipin sa iyong espiritu o sabihin sa iyong puso na hindi mo nalalaman at hindi mo nakikita 8 na ang bawat kasalanan ay araw-araw na naitala sa langit sa harapan ng Kataas-taasan. Mula ngayon ay nalalaman ninyo na ang lahat ng inyong pang-aapi na inyong pinipighati ay isinulat araw-araw hanggang sa araw ng inyong paghuhukom. 9 Sa aba ninyo, kayong mga mangmang, sapagka't sa pamamagitan ng inyong kamangmangan ay mangalilipol kayo: at kayo'y nagsisalangsang laban sa marurunong, 10 At gayon ma'y hindi ninyo kinalulugdan ang inyong bahagi. At ngayon, alamin ninyo na kayo ay handa para sa araw ng pagkalipol: kaya't huwag ninyong pag-asa na mabuhay, kayong mga makasalanan, ngunit kayo ay aalis at mamatay; sapagka't hindi kayo nalalaman ng katubusan; sapagkat kayo ay handa para sa araw ng dakilang paghuhukom, para sa araw ng kapighatian at malaking kahihiyan para sa inyong mga espiritu. 11Sa aba mo, ikaw ay matigas ang ulo ng puso, na gumagawa ng kasamaan at kumain ng dugo: saan ka baga may magagandang bagay na makakain at uminom at mabubusog? Mula sa lahat ng mabubuting bagay na inilagay ng Panginoon na Kataas-taasan sa kasaganaan sa lupa; kaya't wala kayong kapayapaan. 12 Sa aba mo na umiibig sa mga gawa ng kalikuan: bakit ka umaasa sa mabuti sa iyong sarili? malaman na kayo'y ibibigay sa mga kamay ng mga matuwid, at kanilang puputulin 3 off ang iyong mga necks at patayin mo, at walang magdadalang habag sa inyo. Sa aba mo na nagagalak sa kapighatian ng matuwid; para sa walang libing ay dapat humukay para sa iyo. Sa aba sa iyo na nagtatakda ng wala ang mga salita ng 5ang matuwid; sapagka't hindi ka magkakaroon ng pagasa sa buhay. Sa aba mo na nagsusulat ng mga sinungaling at walang salita; para isulat ang mga ito down na ang kanilang mga kasinungalingan ang mga tao ay marinig ang mga ito at kumilos godlessly patungo (kanilang) 6 kapwa. Samakatuwid hindi sila magkakaroon ng kapayapaan ngunit mamatay ng biglaang kamatayan.

Kabanata 99[edit]

1 Sa aba mo na gumagawa ng diyos, at kaluwalhatian sa kasinungalingan at pag-ibig sa kanila: Ikaw ay mapapahamak, at walang masayang buhay ang magiging iyo.

2 Sa aba nila na nanghihiya sa mga salita ng katuwiran, at lumabag sa batas na walang hanggan, At binago ang kanilang sarili sa kung ano sila ay hindi mga makasalanan:

Sila ay yayapakan sa ilalim ng paa sa lupa.

3 Sa mga araw na iyon ay maghanda ka, matuwid ka, upang italaga ang iyong mga panalangin bilang isang alaala, At ilagay sila bilang isang patotoo sa harap ng mga anghel, Upang maitatag ang kasalanan ng mga makasalanan bilang isang pang-alaala sa harapan ng Kataas-taasan.

4 Sa mga araw na yaon ay mangagagalit ang mga bansa, at ang mga angkan ng mga bansa ay babangon sa araw ng kapahamakan.

5 At sa mga araw na yaon ay manghihina ang mga dukha at dadalhin ang kanilang mga anak, at kanilang iiwan sila, upang ang kanilang mga anak ay mapahamak sa pamamagitan nila: Oo, kanilang iiwan ang kanilang mga anak (na nangagpapatuloy pa) na mga pasusuhin, at hindi babalik sa kanila , At hindi magkakaroon ng awa sa kanilang mga minamahal.

6, 7 At muli ipanumpa ko sa iyo, kayong mga makasalanan, na ang kasalanan ay nakahanda para sa isang araw ng walang-tigil na pagdanak ng dugo. At ang mga nagsisamba sa mga bato, at mga larawan na ginto at pilak, at kahoy (at bato) at luwad, at yaong mga nagsisamba sa mga karumaldumal na espiritu at mga demonyo, at lahat ng uri ng mga diyus-diyosan na hindi ayon sa kaalaman, ay hindi makakakuha ng anomang tulong mula sa kanila.

8 At sila ay magiging diyos dahil sa kahangalan ng kanilang mga puso, at ang kanilang mga mata ay mabubulag sa takot sa kanilang mga puso at sa pamamagitan ng mga pangitain sa kanilang mga panaginip.

9 Sa pamamagitan ng mga ito sila ay magiging walang Diyos at natatakot; Sapagka't kanilang gagawing lahat ang kanilang gawa sa kasinungalingan, at magsisamba sa isang bato: kaya't sa kaunting panahon ay mangamamatay sila.

10 Nguni't sa mga araw na yaon ay mapalad silang lahat na nagsisitanggap ng mga salita ng karunungan, at nauunawa sa kanila, at kanilang tinatalikdan ang mga landas ng Kataastaasan, at nagsisilakad sa landas ng kaniyang katuwiran, at hindi naging walang dios sa mga di banal; Sapagkat sila ay maliligtas.

11 Sa aba mo na nagkalat ng kasamaan sa iyong mga kapitbahay; Sapagka't ikaw ay papatayin sa Sheol.

12 Sa aba mo na gumawa ng magdaraya at huwad na mga sukat, at (sa kanila) na nagbibigay ng kapaitan sa lupa; Sapagka't sila'y lubos na malilipol.

13 Sa aba mo na nagtatayo ng iyong mga bahay sa pamamagitan ng mabigat na gawain ng iba, At ang lahat ng kanilang mga materyales sa paggawa ay mga tisa at mga bato ng kasalanan; Sinasabi ko sa inyo na hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan.

14 Sa aba nila na tumatanggi sa sukat at walang hanggan na pamana ng kanilang mga ama At ang kanilang mga kaluluwa ay sumusunod sa mga idolo; Sapagka't hindi sila magkakaroon ng kapahingahan.

Sa aba nila na gumagawa ng kalikuan at tumulong sa pang-aapi, at patayin ang kanilang mga kapitbahay hanggang sa araw ng dakilang kahatulan.

16 Sapagka't kaniyang ibabagsak ang iyong kaluwalhatian, at dadalhin mo ang kapighatian sa iyong mga puso, at papagpapalalo ang kaniyang mabangis na galit, at papatayin ka ng lahat na may tabak; At ang lahat ng banal at matuwid ay aalalahanin ang iyong mga kasalanan.

Kabanata 100[edit]

1 At sa mga araw na yaon sa isang dako ang mga ama na kasama ang kanilang mga anak ay matitisod At magkakapatid ang magkakapatid ay mabubuwal hanggang sa ang daloy ng tubig ay dumadaloy sa kanilang dugo.

2 Sapagka't hindi titigil ng isang tao ang kaniyang kamay sa pagpatay ng kaniyang mga anak at ng kaniyang mga anak na lalake, at ang makasalanan ay hindi magpipigil ng kaniyang kamay sa kaniyang pinarangalan na kapatid: mula sa liwayway hanggang sa paglubog ng araw ay papatayin ang isa't isa.

3 At ang kabayo ay lalakad hanggang sa suso sa dugo ng mga makasalanan; at ang karo ay malalamon sa kaniyang kataasan.

4 Sa mga araw na yaon ang mga anghel ay bababa sa mga lihim na dako, at titipunin sa isang dako ang lahat ng mga nagdala ng kasalanan. At ang Kataastaasan ay babangon sa araw na yaon ng kahatulan upang maganap ang dakilang kahatulan sa mga makasalanan.

5 At sa lahat ng matuwid at banal ay magtatalaga siya ng mga tagapagingat mula sa gitna ng mga banal na anghel upang bantayan sila na parang mansanas ng isang mata, hanggang sa kaniyang wakasan ang lahat ng kasamaan at lahat ng kasalanan; at bagaman ang matuwid ay natutulog ng mahabang pagtulog, walang takot.

6 At makikita ng mga anak ng lupa ang matalino sa katiwasayan, at mauunawa ang lahat ng mga salita ng aklat na ito, at kilalanin na ang kanilang mga kayamanan ay hindi makakapagligtas sa kanila sa pagbagsak ng kanilang mga kasalanan.

7 Sa aba mo, mga makasalanan, sa kaarawan ng matinding paghihirap, Kayo na nagpipinsala sa matuwid at sinunog ang mga ito sa pamamagitan ng apoy: Kayo ay mababayaran ayon sa inyong mga gawa.

8 Sa aba ninyo, kayong matigas na ulo ng puso, na nangagpupuyat upang kumatha ng kasamaan: kaya't ang takot ay darating sa inyo, at walang tutulong sa inyo.

9 Sa aba ninyo, kayong mga makasalanan, dahil sa mga salita ng inyong bibig, at dahil sa mga gawa ng inyong mga kamay, na ang inyong diyos na tulad ng ginawa, sa naglalagablab na mga apoy na nasusunog na mas masahol kaysa sa apoy ay inyong susunugin.

10 At ngayon, nalalaman naman ninyo na mula sa mga anghel Siya magtanong bilang sa inyong mga gawa sa langit, mula sa araw at mula sa buwan at mula sa mga bituin sa pagtukoy sa inyong mga kasalanan dahil sa ibabaw ng lupa ninyo execute 11 paghuhusga sa matuwid. At Siya ay tatawag upang magpatotoo laban sa iyo bawat ulap at ulap at hamog at ulan; sapagka't makikilala nilang lahat hindi mabigay dahil sa iyo mula sa bumababa sa iyo, at silang 12 ay dapat maging maingat sa iyong mga kasalanan. At ngayon bigyan ang mga regalo sa ulan na ito ay hindi pinigilan mula sa pababa sa iyo, o pa rin ang hamog, kapag ito ay nakatanggap ng ginto at pilak mula sa iyo na maaaring bumaba. Kapag ang yungib na yelo at niyebe sa kanilang kalungkutan, at ang lahat ng bagyo ng niyebe sa lahat ng kanilang mga salot ay bumagsak sa iyo, sa mga araw na iyon ay hindi ka makatatayo sa harap nila.

Kabanata 101[edit]

1 Obserbahan mo ang langit, kayong mga anak ng langit, at bawat gawain ng Kataas-taasan, at matakot kayo sa Kanya 2 at huwag gumawa ng masama sa Kanyang harapan. Kung isinasara niya ang mga dungawan sa langit, at pinipigil ang pag-ulan at 3 ang hamog mula sa pababang sa lupa sa iyong account, kung ano ang pagkatapos ay inyong ginagawa? At kung ipinapadala Niya ang Kanyang galit sa iyo dahil sa iyong mga gawa, hindi ka maaaring humingi sa Kanya; para sa inyong sinalita proud at walang galang 4 mga salita laban sa Kanyang katuwiran: kaya kayo'y magkakaroon ng kapayapaan. At hindi mo nakikita ang mga mandaragat ng mga barko, kung paano ang kanilang mga barko ay ibinulalas pabalik-balik sa mga alon, at nanginginig ng hangin, at 5sa masamang problema? At samakatuwid ay gawin matakot sila dahil ang lahat ng kanilang mga mainam na pag-aari pumunta sa ibabaw ng dagat sa kanila, at sila ay may masamang forebodings ng puso na dagat Sasakmalin sila at sila 6 mapahamak doon. Sigurado hindi ang buong dagat at ng lahat na tubig nito, at ang lahat ng mga paggalaw nito, ang gawa ng Kataas 7 High, at may Hindi siya magtakda ng mga limitasyon sa kanyang mga gawa, at makulong ito sa buong sa pamamagitan ng buhangin? At sa kaniyang saway ay natatakot at naluluma, at ang lahat ng mga isda nito ay namamatay at ang lahat na nandoon; Ngunit kayong mga makasalanan na 8 sa earth Kanya huwag kang matakot. Hindi ba Niya ginawa ang langit at ang lupa, at ang lahat na nandoon? Sino ang nagbigay ng pang-unawa at karunungan sa lahat ng gumagalaw sa lupa at sa dagat. 9Hindi ba natatakot ang mga mandaragat ng barko sa dagat? Ngunit ang mga makasalanan ay hindi natatakot sa Kataas-taasan.

Kabanata 102[edit]

1 Sa mga araw na yaon nang siya'y nagdala ng isang malakas na apoy sa inyo, Saan kayo tatakas, at saan ninyo mahahanap ang pagpapalaya? At kapag inilalabas Niya ang Kanyang Salita laban sa iyo Hindi ka ba matatakot at matakot?

2 At ang lahat ng mga liwanag ay matatakot na may malaking takot, at ang buong lupa ay manganglulupaypay at manginginig at mangabalisa.

3 At ang lahat ng mga anghel ay magsasagawa ng kanilang utos, at magsisikap silang magtatago mula sa harapan ng dakilang kaluwalhatian, at ang mga anak sa lupa ay manginginig at manginginig; At ang mga makasalanan ay susumpain magpakailan man, At hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan.

4 Huwag kayong matakot, kayong mga kaluluwa ng matuwid, at kayo ay umaasa na nangamatay sa katuwiran.

5 At huwag madaig kung ang iyong kaluluwa sa Sheol ay bumaba sa kalungkutan, At sa iyong buhay ang iyong katawan ay hindi nakuha ayon sa iyong kabutihan, Ngunit hintayin ang araw ng paghuhukom ng mga makasalanan at para sa araw ng sumpa at parusa.

6 At gayon pa man kapag kayo ay namatay, ang mga makasalanan ay nagsasalita sa inyo: "Kung mamatay tayo, mamatay ang matuwid, At anong pakinabang ang kanilang aanihin sa kanilang mga gawa?

7 Narito, kung paanong kami, gayon din namamatay sila sa kalungkutan at kadiliman, at ano pa ang higit pa sa atin? Mula ngayon kami ay pantay.

8 At ano ang kanilang matatanggap at ano ang makikita nila magpakailan man? Narito, sila rin ay namatay, At mula ngayon magpakailanman ay hindi sila makakita ng liwanag. "

9 Sinasabi ko sa inyo, kayong mga makasalanan, kayo ay nasisiyahan na kumain at uminom, at magnanakaw at magkasala, at hubaran ang mga tao na hubad, at 10 makakuha ng kayamanan at makita ang mga magagandang araw. Nakita ba ninyo ang matuwid kung paano ang kanilang pagtatapos ay bumaba out, na walang paraan 11 ng karahasan ay natagpuan sa kanila hanggang sa kanilang kamatayan? "Gayunpaman sila ay nawala at naging parang hindi sila naging, at ang kanilang mga espiritu ay bumaba sa Sheol nang may kapighatian."

Kabanata 103[edit]

1 Ngayon nga, sumumpa ako sa iyo, ang matuwid, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Dakila at pinarangalan at 2 Makapangyarihang Isa sa kapangyarihan, at sa pamamagitan ng Kanyang kadakilaan ay sumumpa ako sa iyo. Nalalaman ko ang isang hiwaga At nabasa ko ang mga makalangit na tabla, At nakita ko ang mga banal na aklat, At nasumpungang nakasulat doon at isinulat tungkol sa kanila:

3 Na ang lahat ng kabutihan at kagalakan at kaluwalhatian ay inihanda para sa kanila, At isinulat para sa mga espiritu ng mga namatay sa katuwiran, At ang napakaraming kabutihan ay ibibigay sa iyo bilang gantimpala para sa iyong mga gawain, At ang iyong kapalaran ay labis na lampas sa maraming ng buhay.

4 At ang mga espiritu sa inyo na nangamatay sa katuwiran ay mabubuhay at magagalak, at ang kanilang mga espiritu ay hindi mapapahamak, ni ang kanilang alaala mula sa harapan ng Dakilang Isa sa lahat ng henerasyon ng sanlibutan: kaya't hindi na natatakot ang kanilang mga kasuklam-suklam.

5 Sa aba ninyo, kayong mga makasalanan, pagka kayo'y namatay, kung kayo'y mangamamatay sa kayamanan ng inyong mga kasalanan, at yaong tulad mo ay nagsasabi tungkol sa inyo: Mapapalad ang mga makasalanan: kanilang nakita ang lahat ng kanilang mga kaarawan.

6 At kung paano sila namatay sa kasaganaan at sa kayamanan, At hindi nakakita ng kapighatian o pagpatay sa kanilang buhay; At sila ay namatay sa karangalan, At ang paghuhukom ay hindi isinagawa sa kanila sa panahon ng kanilang buhay. "

7 Alamin ninyo, na ang kanilang mga kaluluwa ay gagawin upang bumaba sa Sheol At sila ay magiging kahabag-habag sa kanilang malaking kapighatian.

8 At sa kadiliman at mga tanikala at isang nagniningas na apoy kung saan may matinding paghuhukom ang papasok sa iyong mga espiritu; At ang dakilang kahatulan ay para sa lahat ng henerasyon ng mundo. Sa aba mo, sapagka't hindi ka magkakaroon ng kapayapaan.

9 Huwag mong sabihin tungkol sa matuwid at mabubuti na nasa buhay: "Sa aming mga gusot na araw ay nagpagal kami ng labourously at nakaranas ng bawat problema, At nakamit ng maraming kasamaan at naubos, At naging ilang at ang aming espiritu maliit.

10 At kami ay nawasak at walang nasumpungang sinuman na tutulong sa amin kahit isang salita: Tortured kami at nawasak,

at hindi inaasahan na makita ang buhay sa araw-araw.

11 Inaasahan namin na maging ulo at naging buntot: Kami ay nagpagal nang labis at walang kasiyahan sa aming paghihirap; At kami ay naging pagkain ng mga makasalanan at mga di matuwid, At inilagay nila ang kanilang pingga sa amin.

12 Sila ay may kapangyarihan sa amin na kinapopootan kami at sinaktan kami; At sa mga yaong kinapopootan kami ay iniyukod ang aming mga leeg Ngunit hindi kami payat sa amin.

13 Nais naming umalis sa kanila upang kami ay makatakas at makapagpahinga, Subalit walang nahanap na lugar na dapat naming tumakas at ligtas mula sa kanila.

14 At nagreklamo sa mga pinuno sa aming kapighatian, At nangagsisi laban sa nagsisibangon sa amin, nguni't hindi nila dininig ang aming mga hiyawan, at hindi nila dininig ang aming tinig.

15 At tinulungan nila ang mga nagnanakaw sa amin at nilamon kami at yaong mga gumawa sa amin ng kaunti; at ikinubli nila ang kanilang pang-aapi, at hindi nila inalis mula sa amin ang pamatok ng mga yaon na sumakmal sa amin at pinalagpasan kami at pinatay kami, at tinago nila ang kanilang pagpatay, at hindi naalaala na kanilang itinaas ang kanilang mga kamay laban sa amin.

Kabanata 104[edit]

1 ipinangangako ko sa inyo, na sa langit ang mga anghel naaalala mo para sa mahusay na bago ang kaluwalhatian ng Great 2 One: at ang iyong pangalan ay isinulat bago ang kaluwalhatian ng Great One. Maging mapag-asa; sapagka't sa una ay nangahulog kayo sa kahihiyan sa pamamagitan ng sakit at pagdadalamhati; datapuwa't ngayo'y magpaparilag kayo na gaya ng mga ilaw ng langit, 3 kayo'y magsisindi ng liwanag at kayo'y mangakakita, at ang mga portiko sa langit ay bubuksan sa inyo. At sa iyong sigaw, humiyaw ka para sa kahatulan, at ito ay lilitaw sa iyo; para sa lahat ng iyong kapighatian ay dadalaw sa 4mga pinuno, at sa lahat ng tumulong sa mga yumaman sa iyo. Maging may pag-asa, at huwag palayasin ang iyong mga pag-asa sapagkat magkakaroon ka ng malaking kagalakan gaya ng mga anghel ng langit. Ano ang dapat kayong gawin? Huwag kayong itago sa araw ng dakilang paghuhukom at hindi kayo masusumpungang mga makasalanan, at ang walang hanggang paghuhukom ay magiging malayo sa inyo sa lahat ng henerasyon ng mundo. At ngayon huwag kang matakot, ikaw ay matuwid, pagka nakikita mong ang mga makasalanan ay lumalakas na malakas at umunlad sa kanilang mga daan: huwag maging kasamahan sa kanila, 7 kundi manatiling malayo sa kanilang karahasan; sapagkat kayo ay magiging mga kasamahan ng mga hukbo ng langit. At, bagama't sinasabi ng mga makasalanan: "Ang lahat ng ating mga kasalanan ay hindi masusumpungan at masusulat," gayunpaman 8 isusulat nila ang lahat ng iyong mga kasalanan araw-araw. At ngayon ipinakikita ko sa iyo na ang liwanag at kadiliman,9 araw at gabi, tingnan ang lahat ng iyong mga kasalanan. Huwag kang maging diyos sa iyong puso, at huwag kang magsinungaling at huwag baguhin ang mga salita ng katuwiran, ni magsusumbong sa pagsisinungaling sa mga salita ng Banal na Mahusay, ni mag-isip ng iyong 10 mga diyus-diyosan; para sa lahat ng iyong mga kasinungalingan at lahat ng iyong diyoslessness isyu hindi sa katuwiran ngunit sa malaking kasalanan. At ngayo'y nalalaman ko ang hiwagang ito, na ang mga makasalanan ay magbabago at sisirain ang mga salita ng katuwiran sa maraming mga paraan, at magsasalita ng masasamang salita, at magsinungaling, at magsanay ng mga dakilang pagdaraya, at magsulat ng mga aklat tungkol sa 11 kanilang mga salita. Ngunit kapag sinulat nila nang totoo ang lahat ng aking mga salita sa kanilang mga wika, at huwag magbago o magwasak ng nararapat sa aking mga salita ngunit isulat ang lahat ng ito nang totoo-lahat ako ay nagpatotoo nang 12tungkol sa kanila. Pagkatapos, alam ko ang isa pang misteryo, na ang mga aklat ay ibibigay sa mga matuwid at mga 13 matalino upang maging isang sanhi ng kagalakan at katuwiran at marami pang karunungan. At sa kanila ay ibibigay ang mga aklat, at sila ay maniniwala sa kanila at magalak sa kanila, at pagkatapos ay ang lahat ng matuwid na natuto mula sa lahat ng landas ng katuwiran ay mabigyan ng gantimpala.

Kabanata 105[edit]

1 Sa mga araw na iyon ay ipinag-utos ng Panginoon (sila) na ipatawag at patotohanan ang mga bata sa lupa tungkol sa kanilang karunungan: Ipakita (sa kanila) sa kanila; sapagka't kayo ang kanilang mga patnubay, at isang gantimpala sa buong lupa. 2 Sapagka't ako at ang aking anak ay makakasama sa kanila magpakailan man sa mga landas ng katuwiran sa kanilang mga buhay; at kayo'y magkakaroon ng kapayapaan: magsaya kayo, kayong mga anak ng katuwiran. Amen.

Kabanata 106[edit]

1 At pagkatapos ng ilang araw ang aking anak si Matusalem ay nagasawa sa kaniyang anak si Lamec, at siya ay naging 2 mga buntis na sa pamamagitan niya at nanganak ng isang anak na lalaki. At ang kanyang katawan ay maputi na parang niyebe at pula habang namumulaklak ng isang rosas, at ang buhok ng kanyang ulo at ang kanyang mga mahabang kandado ay puti katulad ng lana, at ang kanyang mga mata ay maganda. At nang buksan niya ang kanyang mga mata, kaniyang sinindihan ang buong sangbahayan na gaya ng araw, at ang buong bahay 3 ay napaka-maliwanag. At pagkatapos ay bumangon siya sa mga kamay ng komadrona, binuksan ang kanyang bibig, at nakipag-usap sa Panginoon ng katuwiran. 4 At ang kanyang amang si Lamech ay natakot sa kanya at 5ay tumakas, at naparoon sa kaniyang ama na si Matusalem. At sinabi niya sa kanya: Ako ay nagkaanak ng isang kakaibang anak, magkakaiba mula at hindi katulad ng tao, at kahawig ng mga anak ng Diyos ng langit; at ang kanyang kalikasan ay naiiba at siya ay hindi katulad sa amin, at ang kanyang mga mata ay tulad ng mga sinag ng araw, at ang kanyang 6 na mukha ay maluwalhati. At tila sa akin na hindi siya sprung mula sa akin ngunit mula sa mga anghel, at takot ko na sa kanyang araw sa isang wonder maaaring maging 7 wrought sa earth. At ngayon, tatay ko, narito ako upang hilingin sa iyo at humingi sa iyo na maaari kang pumunta kay Enoc na aming ama, at matuto mula sa kanya ang katotohanan, sapagkat ang kanyang tirahan ay 8 sa mga anghel. At nang marinig ni Matusalem ang mga salita ng kaniyang anak, ay naparito siya sa mga dulo ng lupa; para sa narinig niya na 1ay naroroon, at sumigaw siya ng malakas, at narinig ko ang kanyang tinig at ako ay dumating sa kanya. At 1 sinabi sa kanya: Masdan, narito ako, ang aking anak am, bakit mo pinatawid 9 ka pa ba sa akin? At siya ay sumagot at nagsabi: Dahil sa isang dakilang dahilan ng pagkabalisa ay naparito ako sa iyo, at dahil sa isang nakakagulat na pangitain 10 ako ay lumapit. At ngayon, ama ko, dinggin mo ako: kay Lamec na aking anak ay may ipinanganak na isang anak na lalaki, na walang katulad niya, at ang kanyang likas na katangian ay hindi katulad ng kalikasan ng tao, at ang kulay ng kanyang katawan ay mas maputi kaysa niyebe at mas mapula kaysa ang pamumulaklak ng isang rosas, at ang buhok ng kanyang ulo ay higit na puti kaysa puting lana, at ang kanyang mga mata ay tulad ng mga sinag ng araw, at binuksan niya ang kanyang mga mata at 11Pagkatapos ay lumiwanag ang buong bahay. At siya'y bumangon sa mga kamay ng hilot, at nagbukas ng 12ang kanyang bibig at binasbasan ang Panginoon ng langit. At ang kanyang amang si Lamec ay natakot at tumakas sa akin, at hindi naniwala na siya ay nanggaling sa kanya, kundi siya ay katulad ng mga anghel ng langit; at, narito, ako'y naparito sa iyo upang iyong maipakilala sa akin ang katotohanan. At ako, si Enoc, sumagot at sinabi sa kanya: Ang Panginoon ay gagawa ng isang bagong bagay sa lupa, at ito ay nakita ko na sa isang pangitain, at ipinaalam sa iyo na sa henerasyon ng aking ama na si Jared ang ilan sa mga anghel ng nilabag ng langit ang salita ng Panginoon. At masdan, nagkasala sila at lumabag sa kautusan, at nagkakaisa sa kanilang sarili sa mga kababaihan at nakagawa ng kasalanan sa kanila, at nag-asawa ng ilan sa kanila, at naging anak ng mga ito. At sila ay magbubunga sa mga higante sa lupa hindi ayon sa espiritu, kundi ayon sa laman,at magkakaroon ng malaking kaparusahan sa lupa, at ang lupa ay lilinisin mula sa lahat ng karumihan. Oo, darating ang isang malaking pagkawasak sa ibabaw ng buong lupa, at magkakaroon ng isang baha at 16 isang malaking kapahamakan sa loob ng isang taon. At ang anak na ito na ipinanganak sa iyo ay maiiwan sa lupa, at ang kaniyang tatlong anak ay maliligtas na kasama niya: pagka ang buong sangkatauhan na nasa lupa 8 ay patayin at ang kanyang mga anak ay maliligtas.

At ngayon ipabatid sa iyong anak na si Lamech na siya na ipinanganak ay sa katotohanan ay kanyang anak na lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Noe; sapagkat siya ay maiiwan sa iyo, at siya at ang kanyang mga anak ay maliligtas mula sa pagkawasak, na darating sa ibabaw ng lupa dahil sa lahat ng kasalanan at lahat ng kalikuan, na magaganap sa lupa sa kanyang mga araw. At pagkatapos nito ay magkakaroon pa ng higit pang kalikuan kaysa sa unang naubos sa lupa; sapagkat alam ko ang mga hiwaga ng mga banal; sapagkat siya, ang Panginoon, ay nagpakita sa akin at nagpapaalam sa akin, at nabasa ko (sa kanila) sa mga papan sa langit.

Kabanata 107[edit]

1 At nakita ko na nakasulat sa kanila na ang henerasyon sa lahi ay lumalabag, hanggang sa ang isang henerasyon ng katuwiran ay lumitaw, at ang paglabag ay nawasak at ang kasalanan ay lumilipas mula sa lupa, at ang lahat ng 2 paraan ng kabutihan ay dumating dito. At ngayon, anak ko, lakarin mo at ipabatid sa iyong anak na si Lamec na ang 3 anak na ito, na ipinanganak, ay nasa katotohanan ang kanyang anak na lalaki, at ito ay hindi kasinungalingan. At nang marinig ni Matusalem ang mga salita ng kanyang ama na si Enoc-sapagkat ipinakita niya sa kanya ang lahat ng bagay sa lihim-bumalik siya at ipinakita sa kanila at tinawag ang pangalan ng anak na si Noe; sapagka't kaniyang aaliwin ang lupa pagkatapos ng lahat ng kapahamakan.

Kabanata 108[edit]

1 Ang isa pang aklat na isinulat ni Enoc para sa kanyang anak na si Matusalem at para sa mga susunod sa kanya, 2 at panatilihin ang batas sa mga huling araw. Kayong mga nagsigawa ng mabuti ay mangaghihintay sa mga araw na yaon, hanggang sa mangyari ang katapusan ng mga nagsisigawa ng kasamaan; at isang dulo ng lakas ng mga transgressors. At maghintay ka nga hanggang ang kasalanan ay lumipas na, sapagkat ang kanilang mga pangalan ay mapapawi mula sa aklat ng buhay at mula sa mga banal na aklat, at ang kanilang binhi ay pupuksain magpakailanman, at ang kanilang mga espiritu ay papatayin, at sila ay magsisisi at magsisi kayo sa isang lugar na isang magulong kagubatan, at sa apoy ay susunugin nila; sapagka't walang lupa roon. At nakita ko ang isang bagay na tulad ng isang hindi nakikita na ulap; sapagkat dahil sa kalaliman nito ay hindi ako maaaring tumingin, at nakita ko ang isang apoy ng apoy na nagliliwanag na maliwanag, at ang mga bagay na tulad ng nagniningning 5mga bundok na umiikot at kumakalat pabalik-balik. At tinanong ko ang isa sa mga banal na anghel na kasama ko at sinabi sa kanya: Ano ang bagay na ito na nagniningning? para sa mga ito ay hindi isang langit ngunit lamang ang apoy ng isang nagliliyab 6 apoy, at ang tinig ng iyak at pag-iyak at panaghoy at malakas sakit. At sinabi niya sa akin: Ito lugar iyong natatanaw-dito ay pinalayas ang mga espiritu ng mga makasalanan at mga mamumusong, at nila na nagsisigawa ng kasamaan, at ng mga taong bigyan ng maling pakahulugan ang lahat ng bagay na sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig 7 ng mga propeta- (kahit na) ang mga bagay na mangyayari. Sapagkat ang ilan sa kanila ay nakasulat at nakasulat sa itaas sa langit, upang mabasa ng mga anghel ang mga ito at malaman kung ano ang mangyayari sa mga makasalanan, at ang mga espiritu ng mapagpakumbaba, at yaong mga nagdalamhati sa kanilang mga katawan, at nabigyan ng kabayaran8 ng Diyos; at sa mga nalagay sa kahihiyan ng masasamang tao: Na nagmamahal sa Diyos at hindi minamahal ang ginto o pilak o alinman sa mabubuting bagay na nasa sanlibutan, ngunit ibinigay ang kanilang mga katawan upang pahirapan. Sino, dahil sila ay dumating sa pagiging, longed hindi pagkatapos ng lupa pagkain, ngunit itinuturing ang lahat bilang pagpasa sa paghinga, at namuhay nang naaayon, at sinubukan ang mga ito sa Panginoon marami, at ang kanilang mga espiritu ay 10 natagpuan purong kaya na kanilang basbasan muna ang Kanyang pangalan. At ang lahat ng mga pagpapalang nakalaan para sa kanila ay isinaysay ko sa mga aklat. At itinalaga niya sa kanila ang kanilang gantimpala, sapagkat sila ay nasumpungan na tulad ng minamahal sa langit nang higit pa kaysa sa kanilang buhay sa mundo, at bagaman sila ay tinusok sa ilalim ng paa ng masasamang tao, at nakaranas ng pang-aabuso at pagbibitiw mula sa kanila at napahiya , 11gayon pa man pinagpala nila Ako. At ngayon ay titipunin ko ang mga espiritu ng kabutihan na nabibilang sa henerasyon ng liwanag, at babaguhin ko ang mga ipinanganak sa kadiliman, na sa laman ay hindi binigyan ng karangalan 12 sa ganyang karangalang gaya ng karapat-dapat sa kanilang katapatan. At lalabas ako sa nagniningning na liwanag sa mga taong minamahal ang Aking banal na pangalan, at iupo ako sa bawat luklukan ng kanyang karangalan. At sila ay magiging maringal sa mga panahong walang bilang; para sa katuwiran ay ang paghuhukom ng Diyos; para sa tapat 14 Siya'y magbibigay ng katapatan sa tahanan ng matuwid na landas. At makikita nila ang mga yaon, 15na ipinanganak sa kadiliman ay nagdadala sa kadiliman, samantalang ang matuwid ay magiging marilag. At ang mga makasalanan ay hihiyaw nang malakas at makita silang marilag, at sila ay tiyak na pupunta kung saan ang mga araw at mga panahon ay itinakda para sa kanila.

Narito ang pangitain ni Enoc na propeta.

  1. tulad ng sa xlvi.3
  2. ang anghel