Ang Mabuting Balita ayon kay Mateo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

Mateo
ni Mateo
Bibliya

Kabanata 1[edit]

1 Ang aklat ng kalahian ni Jesu-Cristo, na anak ni David, na anak ni Abraham.

2 Si Abraham ang ama ni Isaac; at si Isaac ang ama ni Jacob; at si Jacob ang ama ni Juda at ng kaniyang mga kapatid; 3 At Juda ang ama nina Fares at Zara kay Tamar; at si Fares ang ama ni Hezron; at si Hezron ang ama ni Ram; 4 at si Ram ang ama ni Aminadab; at si Aminadab ang ama ni Naason; at si Naason ang ama ni Salmon; 5 at si Salmon ang ama ni Booz kay Rahab; at si Booz ang ama ni Obed kay Ruth; at si Obed ang ama ni Jesse; 6 At si Jesse ang ama ni Haring David. At si David ang ama ni Solomon sa asawa ni Urias; 7 At si Solomon ang ama ni Rehoboam; at Rehoboam ang ama ni Abias; at si Abias ang ama ni Asa; 8 at si Asa ang ama ni Josafat; at si Josafat ang ama ni Jehoram; at si Jehoram ang ama ni Uzias; 9At si Uzias ang ama ni Jotham; at si Jotham ang ama ni Ahaz; at si Ahaz ang ama ni Ezekias; 10At si Ezekias ang ama ni Manases; at si Manases ang ama ni Amon; at si Amon ang ama ni Josias; 11At si Josias ang ama ni Jeconias at ng kaniyang mga kapatid na lalaki, sa mga panahon ng pagkakatapon sa Babilonia. 12 At matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, si Jeconias ang ama ni Sealtiel; at si Sealtiel ang ama ni Zorobabel; 13 At si Zerobabel ang ama ni Abiud; at si Abiud ang ama ni Eliakim; at si Eliakim ang ama ni Azor; 14 At si Azor ang ama ni Sadoc; at si Sadoc ang ama ni Akim; at si Akim ang ama ni Eliud; 15 At si Eliud ang ama ni Eleazar; at si Eleazar ang ama ni Matan; at si Matan ang ama ni Jacob;

16At si Jacob ang ama ni Jose, na ang asawa ni Maria, na sa kaniya'y ipanganak si Jesus, na tinatawag na Cristo.

17 Samakatuwid, ang lahat ng salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David kabuuang labing-apat; at mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babilonia kabuuang labing-apat; at mula sa pagkatapon sa Babilonia hanggang kay Cristo kabuuang labing-apat.

18 Ngayon ang kapanganakan ni Jesu-Cristo ay tulad nito: Nang ang kaniyang inang si Maria ay nakatuon nang ikasal kay Jose, bago sila magsama, siya ay nasumpungang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19 Si Jose na kaniyang magiging asawa, bagamat isang mabuting tao, at ayaw siyang ipahiya sa madla, ay nagpasya na hiwalayan siya nang lihim.

20 Ngunit habang inisip niya ang tungkol sa mga bagay na ito, narito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kaniya sa isang panaginip, at sinabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat siya ay nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagan mo ang kaniyang pangalan na Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan."

22 Ngayon ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta,

23 "Narito, ang birhen ay magdadalang-tao, at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay 'sumasaatin ang Diyos'."

Kaya't si Jose ay nagising at ginawa ang mga sinabi sa kaniya ng anghel ng Panginoon, at kaniyang tinanggap ang kaniyang asawa. 24 At hindi niya ito kinilala hanggang maipanganak nito ang kaniyang anak na lalaki at kaniya itong pinangalanang Jesus.

Kabanata 2[edit]

1 Pagkatapos si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem sa Judea noong panahon ng paghahari ni Haring Herodes, narito, ang mga mago ay dumating sa Jerusalem mula sa silangan, na ang sabi 2 "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Sapagkat nakita namin ang kaniyang bituin sa silangan at kami ay dumating upang sumamba sa kaniya."

3 Nang narinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabalisa, at pati ng buong Jerusalem. 4 Pinatawag ni Herodes ang lahat ng mga punong pari at mga eskriba ng bayan, at tinanong sila kung saan ba ipapanganak ang Cristo.

5 Sinabi nila sa kaniya, "Sa Bethlehem po ng Judea," "Sapagkat ganito ang nasusulat sa pamamagitan ng propeta,

6 'Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Judea, ay hindi pinakamaliit, sa anumang paraan, sa mga pinuno ng Juda, sapagkat buhat sa iyo'y darating ang isang nangunguna na siyang magpapastol ng aking bayang Israel.'"

7 Pagkatapos ay lihim na pinatawag ni Herodes ang mga mago at masigasig na inalam mula sa kanila ang oras kung kailan lumitaw ang bituin. 8 At kaniyang isinugo sila sa Bethlehem, at sinabi, "Humayo kayo't hanaping masigasig ang tungkol sa sanggol. At kapag nasumpungan ninyo siya, ipagbigay-alam sa akin, nang sa gayo'y ako rin ay makapunta't makasamba sa kaniya."

9 Nang mapakinggan nila ang hari, nagsiparoon na sila sa kanilang lakad, at narito, ang bituing nakita nila sa silangan ay nanguna sa hanggang sa tumigil ito sa itaas mismo ng lugar kung saan ang sanggol. 10 At nang makita nila ang bituin, sila'y nagalak na lumabis sa dakilang kagalakan. 11 At pumasok sila sa bahay, at nakita nila ang sanggol na kasama ng kaniyang inang si Maria. Yumukod sila at sumamba sa kaniya. At binuksan nila ang kanilang mga kayamanan at ipinakita sa kaniya ang mga regalong ginto, insenso, at mira. 12 At sila'y binalaan-ng-Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, at sila'y nagsiuwi sa kanilang lupain sa ibang daan.

13 Nang makaalis na sila, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip, na ang sabi, "Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kaniyang ina, at tumakas na kayo patungong Egipto, at manatili kayo roon hanggang sa sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y patayin."

14 Kaya't bumangon at kinuha ang bata at ang kaniyang ina, at iniwan sa nang gabi at nagtungo sa Egipto, 15 At nanatili roon hanggang sa kamatayan ni Herodes, upang tuparin ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto."

16 Nang malaman ni Herodes na nilinlang siya ng mga mago, siya'y labis na nagalit. Ipinapapatay niya ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem, dalawang taong gulang pababa at sa mga kalapit na lugar, alinsunod sa panahon ng kaniyang maingat na pagkasiyasat sa mga mago. 17 pagkatapos ang hula sinasalita sa pamamagitan ni Jeremias, na nagsasabi, 18 "Sa Rama isang sigaw ang narinig, magkano iyak at pagluluksa, Rachel umiiyak para sa kaniyang mga anak. At siya ay tumangging maaliw, sapagka't sila'y wala na. "

19Siya ay ipinahanap ni Herodes ay namatay ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Egipto, at sinabi, 20 "Tumayo ka at gawin ang mga bata at ang kaniyang ina, at pumunta sa lane ng Israel, dahil sa mga taong ay sinusubukan upang patayin ang bata ay patay. "

21 At bumangon siya at dinala ang sanggol at ang kaniyang ina, at tumungo sa lupain ng Israel. 22 nang mabalitaan niya na si Arquelao ang naghahari sa Judea na kahalili ng kaniyang amang si Herodes, ay natakot siyang pumatungo roon. at At siya'y binalaan-ng-Diyos sa panaginip, at napatungo siya sa mga sakop ng Galilea, 23 At siya'y nagtungo at nanahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret, upang matupad ang kung ano ang sinabi ng mga propeta, "Siya ay tatawaging Nazareno."

Kabanata 3[edit]

1 Nang mga araw na iyon ay dumating si Juan Bautista upang mangaral sa disyerto ng Judea, 2 "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. 2 "magsisi kayo, sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na." Sapagkat ito ang sinalita ni Propeta Isaias nang kaniyang sabihin,

"Ang tinig ng isang sumisigaw sa disyerto: 'Ipaghanda ninyo ng daraanan ang Panginoon;      Tularan mo ang kaniyang mga landas. '"

4 At si Juan ay sumusuot ng isang kasuutan ng balabal ng kamelyo, at ng isang pamigkis na balat sa kaniyang baywang, at ang kaniyang pagkain ay mga balang at dugong pulot. 5 At ang Jerusalem at ang buong Judea at ang buong lupain sa palibot ng Jordan ay lumalabas sa kaniya, 6 At sila'y bininyagan niya sa ilog ng Jordan, na ipinahahayag ang kanilang mga kasalanan.

7Ngunit nang makita niyang maraming Fariseo at Saduceo ang darating upang magpabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong mga anak ng mga ulupong! Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas mula sa poot na darating? 8 Na magkabunga kayo ayon sa pagsisisi. 9 At huwag ninyong ipagtanggol ang inyong sarili, sa pagsasabing, 'Si Abraham ay ating ama', sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makapagtatatag ng mga anak kay Abraham dahil sa mga batong ito. 10 Kahit na ngayon ang palakol ay inilagay sa ugat ng mga puno. Ang bawat punong kahoy na hindi namumunga ng mabuting bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy.

11 Binabinyagan ko kayo ng tubig sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapatdapat magdala ng mga sandalyas niya. Bibinyagan kayo niya sa Espiritu Santo at apoy. 12 Ang kaniyang tinatangkilik na tinidor ay nasa kaniyang kamay, at aalisin niya ang giikan niya, at titipunin ang kaniyang trigo sa kamalig, ngunit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay.

13At dumating si Jesus mula sa Galilea at ang Jordan upang magpabinyag kay Juan 14 Ngunit sinubukang pigilan siya ni Juan. "Kailangan ko upang magpabautismo sa iyo, at ikaw ay darating sa akin?" Sabi niya.

15 "Mangyari ito tulad nito, para sa mga ito ay naaangkop para sa amin na gawin ang tama," sinabi sa kaniya ni Jesus. Kaya pumayag si Juan.

16After siya ay mabautismuhan, agad nakuha ni Jesus sa labas ng tubig, at bukas ang langit sa harap niya, at nakita niya ang espiritu ng Diyos bilang isang kalapati na bumababa, landing sa kaniya. 17A tinig na nagmula sa langit, na nagsasabi, "Ito ang aking anak na lalaki, ang mahal ko, ang may nais sa akin."

Kabanata 4[edit]

1At si Jesus ay dinala ng Espiritu sa disyerto upang subukin ng diyablo. 2 Pagkatapos ay nag-ayuno nang apatnapung araw at gabi, at siya ay nagugutom. 3 Ang tinukso dumating at sinabi sa kaniya, "Kung kayo ay tunay na anak ng Diyos, at pagkatapos ay sabihin sa mga batong ito na maging tinapay."

4 "Tulad ng sinasabi ng kasulatan, 'Ang mga tao ay hindi mabubuhay sa pamamagitan ng pagkain lamang ng tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos,'" Sumagot si Jesus.

5Kinuha siya ng diyablo sa banal na [5] ng lungsod, at i-set sa kaniya pababa sa isang mataas na punto ng Templo.

6 "Kung kayo ay tunay na anak ng Diyos, at pagkatapos ay itapon ang iyong sarili off," sinabi niya kay Jesus, "dahil tulad ng sabi sa banal na kasulatan, 'Siya ay sa kaniyang mga anghel na ang bahala sa iyo, at sila ay mahuli sa iyo sa kanilang mga kamay upang ikaw hindi mahulog down kapag ikaw paglalakbay sa loob ng isang bato. '"

7 "Muli, tulad ng sabi sa banal na kasulatan, 'Ikaw ay hindi dapat puwersahin ang Panginoon iyong Diyos sa pamamagitan ng nasabing pagsubok."

8At ang diyablo si Jesus sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kaniya ang lahat ng kaharian ng mundo sa lahat ng kanilang karangalan, sinabi 9At sa kaniya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ito kung busog ka at sasamba sa akin."

10 "Umalis si Satanas!" Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan ', Kayo ay sasamba sa Panginoon mong Diyos, at maglingkod sa kaniya nag-iisa." 11At iniwan siya ng diyablo, at dumating ang mga anghel sa pag-aalaga para sa kaniya.

Natutunan 12When Jesus na si Juan ay naaresto, siya ay bumalik sa Galilea. 13Leaving Nazareth, dumating siya at nanirahan sa Capernaum, na nasa tabi ng dagat sa mga rehiyon ng Zebulum at Naphthali. 14This natupad ang sinabi ng propeta Isaias, 15 "Ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Naphthali, sa kalsada sa dagat, sa kabila ng Jordan, Galilea ng mga Gentil: 16 Ang mga tao na nakaupo sa dilim ay nakakita ng isang malaking liwanag, at sa mga nakaupo sa bansa ng kamatayan at anino-on ang mga ito nagningning isang liwanag. "pagkatapos ay sa Jesus nagsimula 17From mangaral, na sinasabi" Magsisi kayo, sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. "

18As lumakad siya sa tabi ng dagat ng Galilea si Jesus nakita niya ang dalawang kapatid na lalaki. Simon, (tinatawag na Pedro), at ang kaniyang kapatid na si Andres ay lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda.

19 "Sumunod ka sa akin, at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao," sabi niya sa kanila. 20Right layo iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa kaniya. 21Going pa sa, nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago anak ni Zebedeo, at si Juan na kaniyang kapatid. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama Zebedee, pagkukumpuni ng kanilang mga lambat. Siya na tinatawag na ang mga ito. 22 At kaagad iniwan nila ang daong at ang kanilang ama, at sumunod sa kaniya.

23Jesus naglakbay sa buong Galilea, na nagtuturo sa mga sinagoga at ng mabuting balita ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng mga tao mula sa kanilang mga karamdaman at sakit. 24News tungkol sa kaniya sa lahat ng dako Syria, at sa kaniya'y dinala ang lahat ng mga taong may-sakit, pinahihirapan ng mga seizures, inaalihan ng demonyo, may sakit sa isip, paralisado-at pinagaling niya sila. 25Large tao ang sumunod sa kaniya mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at ang rehiyon sa kabila ng Jordan.

Kabanata 5[edit]

Nakita 1When Jesus ang mga pulutong ay umahon siya sa bundok. Siya ay naupo at ang kanyang mga alagad ay sumali sa kanya. Nagsimula 2He upang magturo sa kanila, na sinasabi,

3 "Mapalad ang mga taong makilala ang mga ito sa espirituwal mahihirap, sapagkat ang kaharian ng langit ay sa kanila. 4Blessed mga taong magdalamhati, sapagkat sila ay inaliw. 5Blessed ay yaong mga uri, para sa sila ay bibigyan ng mundo. 6Pinagpala ay mga taong gutom at uhaw para sa kung ano ang tama, para sa sila ay napuno up. 7Blessed ay mga taong maawain sapagkat sila ay pagpapakitaan ng awa. 8Blessed ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. 9Blessed ay ang mga taong gumawa ng kapayapaan, dahil ang mga ito ay tinatawag na anak ng Diyos. 10Blessed ay ang mga may pinag-usig ng mga karapatan, dahil sa kaharian ng langit ay sa kanila. 11Blessed kayo pagka kayo'y ka ng mga tao at pinag-uusig kayo at sabihin sa lahat ng uri ng kasamaan ng mga kasinungalingan laban sa inyo dahil sa akin. 12Celebrate at maging masaya para sa iyong mga kabayaran sa langit ay magiging dakila, para sa parehong paraan nila pinag-usig sa mga propeta na nauna sa inyo.

13 "Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay nagiging hindi masarap, ano ang maaari mong gawin maalat sa mga ito? Ito ay walang kasaysayan, at ay tossed out kung saan ang mga tao maglakad dito. 14You're liwanag sa mundo. Ang isang lungsod na binuo sa isang burol ay hindi maaaring nakatago. 15People hindi isang ilawan, at inilalagay sa ilalim ng isang bucket. Sa halip sila ay ilagay ito sa isang kandelero, at ito ay nagbibigay ng liwanag sa lahat ng tao sa bahay. 16Siya ang parehong paraan ipaalam ang inyong liwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang mabuting bagay na gagawin mo at purihin ang iyong Ama sa langit.

17 Huwag ninyong isiping "Dumating ako upang pawalang-bisa ang kautusan o kasulatan ng mga propeta. Hindi ako pumarito upang bigyang-wakas ang mga ito, kundi upang ganapin. 18I pangako sa iyo, hanggang ang langit at lupa ay wala na, hindi isa gitling o isang tuldok ay nawala mula sa batas bago ang lahat ng bagay ay natupad. 19Kaya ang sinumang lumabag sa pinakamaliit na utos, at nagtuturo sa mga tao na gawin ito, ay tatawaging kaliitliitan sa kaharian ng langit; datapuwa't ang sinomang gawi at nagtuturo sa kanila ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. 20I sabihin sa iyo, maliban kung ang iyong katuwiran ay mas mahusay kaysa sa mga relihiyosong mga guro at mga Fariseo, walang paraan kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.

21 "Narinig mo na kung ano ang sinabi sa mga tao ng matagal na ang nakalipas, 'Huwag kang papatay, at sinuman na pumapatay ay hahatulan bilang nagkasala.' 22Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit sinuman na galit na galit sa kanyang kapatid na lalaki ay hinuhusgahan bilang nagkasala, at sinuman ang tawag sa kaniyang kapatid ng isang tulala ay mananagot sa Sanhedrin council, at ang sinumang sumusumpa sa mga tao na may pang-iinsulto ay mananagot sa apoy ng kaparusahan. "[6]

23 "Kaya't kung ikaw ay sa altar paggawa ng handog, at tandaan na ang iyong kapatid ay may isang bagay na laban sa iyo, 24leave iyong handog sa altar at pumunta at gumawa ng kapayapaan sa kanya muna, at pagkatapos ay bumalik at gawin ang iyong mga nag-aalok. 25Agree sa iyong kalaban mabilis habang ikaw ay kasama niya sa paraan upang hukuman, sa gayon ay hindi niya kayo sa mga hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ikaw ay itinapon sa bilangguan. 26I sabihin sa iyo ang katotohanan, hindi mo na makakuha ng doon hanggang nabayaran mo na ang kahuli-hulihang sentimo.

27 "Narinig mo na sinabi ito, 'Huwag kang mangangalunya.' 28Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't tumingin sa isang babaing may asawa [7] kasakiman [8] ay nangalunya na sa kaniya sa kaniyang puso. 29If humahantong sa iyo ang iyong mga karapatan sa mata sa kasalanan, at pagkatapos mapunit ito at itapon, dahil ito ay mas mahusay na mawalan ng isa sa mga bahagi ng iyong kaysa sa may kabuuan ng iyong katawan sa impiyerno. [9] 30 At kung ang iyong kanang kamay ay humahantong sa iyo sa kasalanan, at pagkatapos ay ihiwalay, at itapon, dahil ito ay mas mahusay para sa iyo na mawalan ng isa sa iyong mga hita kaysa sa para sa iyong buong katawan upang pumunta sa impiyerno.

31 "Sinabi rin naman, Ang sinomang ihiwalay ang kaniyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. '32But sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't sa kanyang maybahay maliban kung sa pakikiapid nagiging sanhi ng kanyang upang gumawa ng pangangalunya at sinumang may-asawa ang isang divorcee nangangalunya.

33 "At muli, narinig mo na kung ano ang sinabi sa mga tao noong sinaunang panahon," Hindi ka dapat manumpa ng walang katotohanan sa iyong sarili, sa halip na panatilihin ang oaths gumawa ka sa Panginoon. "34Ngunit sinasabi ko sa inyo, hindi sumumpa sa lahat, hindi sa pamamagitan ng langit, dahil ito ay ang trono ng Diyos, 35not ang lupa, dahil sa ito ay tuntungan ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng Jerusalem, dahil ito ay ang bayan ng dakilang Hari. 36Don't kahit sumumpa sa pamamagitan ng iyong ulo, dahil hindi ka maaaring gumawa ng isang buhok na maputi o maitim. 37Simply sabihin ninyo ang oo, o hindi-higit na ito ay mula sa masama.

38 "Narinig mo na na sinabi, Mata sa lugar ng isang mata, at ngipin sa lugar ng isang ngipin. '39Nguni't sinasabi ko sa inyo, huwag tutulan ang isang tao na ay masama. Sinumang sumampal sa iyo sa kanang pisngi, i-on ang iba pang mga pisngi sa kanya pati na rin; 40At upang ang sinumang nagnanais na makakuha ng isang paghatol laban sa iyo at tumatagal ng iyong shirt, magbigay ng masyadong sa kanya ang iyong suot; 41 At kung ang isang tao pwersa sa inyo na lumakad ng isang milya, pumunta sa kanya sa dalawa. 42Give sa kung sinuman ang nagtatanong sa iyo, at bang ipahiram sa kung sinuman ang nagnanais na humiram mula sa iyo-huwag patayin ang mga ito ang layo.

43 "Narinig mo na na sinabi," Mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. "44But sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at manalangin para sa mga taong mang-api sa iyo, 45so mo maaaring maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Para siya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti; at ulan sa mga taong gumawa ng tama at sa mga taong hindi. 46Because kung mahilig ka sa mga umiibig sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Huwag ang tax-collectors gawin iyon? 47At kung ikaw ay nagsasalita lamang ng mabait sa iyong pamilya, ano ang ginagawa mo ng higit pa sa kahit sinong tao? Huwag kahit na ang mga Gentil na? 48Then makikita mo ang ganap na mature, tulad ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal.

Kabanata 6[edit]

1Mag-ingat kayo na huwag gumawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang mapansin; kung gayunman baka wala kayong gantimpala sa inyong Amang nasa langit. 2 Kaya kapag maglilimos ka, huwag kang magpatunog ng trumpeta sa iyong harapan tulad ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang purihin ng mga tao ang mga tulad ng mga mapagkunwari. Amen, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 3 Kapag maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, 4 upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magagantimpala sa iyo.

5 At kapag mananalangin kayo, huwag kayong katulad ng mga mapagkunwari sapagkat iniibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga kanto upang sila'y makita ng mga tao. Amen, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid at isara ang pinto, at manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita ng lihim ang maggagantimpala sa iyo. 7 Kapag kayo'y mananalangin, huwag kayong magngangawa tulad ng mga hentil, na sa tingin nila'y diringgin sila dahil sa lahat ng salitang kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo sila tutularan, sapagkat nalalaman ng inyong Ama kung ano ang inyong kailangan bago pa man kayo humingi. 9 Kaya't manalangin kayo tulad nito:

Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo.
10 Dumating nawa ang kaharian mo.
Sundin nawa ang kalooban mo,
Dito sa lupa gaya ng sa langit.
11Bigyan mo po kami ngayon ng aming tinapay na labis-na-kinakailangan [1].
12 At patawarin mo po kami sa aming mga utang[2],
Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkaka-utang[3] sa amin.
13 At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso,
Bagkus iadya mo po kami sa masama.
[Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarian, at ang kapurian, magpakailan man. Amen.][4]

14 Sapagka't kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15Ngunit kung hindi mo patawarin ang mga taong nagkasala laban sa iyo, at pagkatapos ay hindi patawarin ang iyong Ama sa langit ang iyong mga kasalanan.

16 At kung mag-aayuno, huwag maging tulad ng mga mapagkunwari na ilagay sa malungkot na mukha at gumawa ng kanilang mga sarili hitsura kakila-kilabot upang maaari silang gumawa ng mga ito malinaw sa mga tao na sila ay nag-aayuno. 17Ngunit mo, kailan mo mabilis, hugasan ang inyong mukha at tumingin smart, 18so na ang mga tao ay hindi makikita ang ka-aayuno, at ang iyong Ama na nakakakita sa kung ano ang mangyayari sa mga pribadong ay gantimpala sa iyo.

19Don't imbak ng hanggang kayamanan para sa inyong sarili dito sa lupa kung saan ang tanga at kalawang na sanhi ng kapahamakan ito, at dito'y nanghuhukay at nagnanakaw. 20Instead imbak ng hanggang kayamanan para sa inyong sarili sa langit, kung saan ang tanga at kalawang ay hindi sanhi ng kapahamakan ang mga ito, at kung saan magnanakaw ay hindi nanloloob at nagnanakaw. 21 Sapagka't kahit anong halaga mo, na kung saan ang iyong puso ay.

22Ang mata ay ilawan ng katawan. Kaya kung ang iyong mata ay malinaw, at pagkatapos ay ang iyong buong katawan ay may ilaw up. 23 Datapuwa't kung masama ang iyong mata, at pagkatapos ay ang iyong buong katawan ay sa dilim. Pagkatapos kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman, kung paano madilim ay na! 24No isa ay maaaring maglingkod ng dalawang Masters. Alinman kayo galit ng isa at iibigin ang ikalawa, o kayo ay tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at Pera.

25That ang dahilan kung bakit ako na nagsasabi sa iyo na huwag mag-alala tungkol sa iyong buhay, tungkol sa kung ano ang kumain, o kung ano ang uminom, o kung ano ang damit na ilagay sa. Hindi ba ang buhay ng higit sa pagkain, at ang katawan kaysa damit? 26Look sa mga ligaw na ibon-hindi sila maghasik o umani o nag-iimbak ng pagkain sa kamalig, para sa inyong Ama sa kalangitan. Sigurado hindi katumbas ng halaga sa iyo ng higit sa mga ito? 27 At sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang minuto sa iyong buhay? 28 At kung bakit ikaw ay nag-aalala tungkol sa mga damit? Hanapin sa mga magagandang mga bulaklak sa parang, kung paano sila lumalaki-sila hindi gumagana nang husto, hindi nila iikot thread. 29Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, hindi kahit na si Solomon sa kanyang kamahalan ay bihis tulad ng isa sa mga bulaklak. 30So kung decorates ng Diyos ang damo sa field na ito, na ngayon ay buhay at bukas ay itinapon sa apoy, hindi siya makagawa ng higit pa para sa iyo, Oh kayong kakaunti ang pananampalataya? 31So huwag mag-alala, na sinasabi, 'Ano ang aming kakanin' o 'Ano ang aming iinumin?' O 'Ano ang dapat naming magsuot?' 32All mga bagay na ito ay kung ano ang mga pagano tumakbo pagkatapos, ngunit alam ng inyong Ama na nasa langit ang lahat ng bagay na kailangan mo. 33You dapat magmukhang para sa unang kanyang kaharian, at ang kanyang paraan ng paggawa ng tama, at lahat ng bagay ay dapat ibigay sa iyo. 34So huwag mag-alala tungkol sa bukas, dahil bukas maaaring mag-alala tungkol sa kanyang sarili. Mayroon nang sapat na masama sa bawat araw.

Kabanata 16[edit]

3 Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Filipos, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, na sinasabi, “Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang Anak ng Tao?” 14 At sinabi nila, “Ang sabi ng iba ay si Juan Bautista, ang iba ay si Elias; at ang iba ay si Jeremias, o isa sa mga propeta.” 15 Sinabi niya sa kanila, “Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?” 16 Sumagot si Simon Pedro at sinabi, “Ikaw ang Cristo, ang Anak ng Diyos na buháy.” 17 Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo kundi ng aking Amang nasa langit. 18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro[5], at sa ibabaw ng malaking-batong ito ay itatayo ko ang aking Simbahan; at ang mga tarangkahan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kaniya. 19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang talian mo sa lupa ay tatalian din sa langit; at anumang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit.” 20 Pagkatapos ay mahigpit niyang ipinagbilin sa mga alagad na huwag sasabihin kaninuman na siya ang Cristo.

Kabanata 21[edit]

43 "Kaya sinasabi ko sa inyo, ‘Kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang[6] nagbibigay ng bunga nito.’ [ 44 'Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, subalit dudurugin nito ang sinumang mabagsakan niya.'][7]

Kabanata 28[edit]

1 Pagkatapos ng Sabbath, sa bukang liwayway ng unang araw ng sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumunta upang makita ang libingan. 2 At narito, nagkaroon ng isang malakas na lindol, sapagkat bumaba ang isang anghel ng Panginoon mula sa langit at pumarito at iniligid ang bato at naupo sa ibabaw nito. 3 Ang kanyang anyo ay parang kidlat, at ang kanyang damit ay maputing parang niyebe. 4 At dahil sa takot sa kanya, ang mga bantay ay nanginig, at naging tulad sa mga patay. 5 Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, Huwag kayong matakot, sapagkat talastas ko na hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. 6 Hindi siya naririto, sapagkat siya'y binuhay, gaya ng sinabi niya. Halikayo, tingnan ninyo ang lugar kung saan siya ay hininmlay. 7 Lumapit kayo agad at sabihin sa kanyang mga alagad na siya ay nabuhay mula sa mga patay, at narito, siya'y ay mauuna sa inyo sa Galilea, makikita ninyo roon siya. Narito, isinaysay ko na sa inyo. "8 Kaya sila ay mabilis na lumisan mula sa libingan na may takot at malaking kagalakan, at tumakbo upang sabihin sa kanyang mga alagad. 9 At narito, sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Magalak kayo![8]" At sila ay umahon at hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. 10 At sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong matakot; Yumaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea, at doo'y makikita nila ako.

Talababa[edit]

  1. tradisyunal na sinasalin ito bilang araw-araw ngunit ang tunay na kahulugan nito ay labis-na-kinakailangan o kaya'y kinakailangan-para-sa-ikabubuhay o kaya'y sa kinabukasan o sobra-sobra
  2. sa Griego ay literal na utang ngunit sa wikang Aramaico ay parehong nangangahulugan na utang at pagkakasala
  3. o nagkakasala kung ihahambing sa Wikang Aramaico
  4. hindi ito nakasulat sa ibang manuskrito
  5. kahuluga'y malaking-bato, ang orihinal na salita sa Griego ay Petros, ito'y anyong panlalaki ng salitang petra na ang kahuluga'y malaking-bato, ang mga salitang Petros at petra parehong katumbas ng salitang kepha sa wikang Aramaico na nangangahulugang malaking-bato
  6. bansang hentil
  7. hindi ito nakasulat sa ibang manuskrito
  8. o mabuhay kayo!