Ang Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Tesalonica

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

Kabanata 1[edit]

1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa simbahan ng mga taga-Tesalonica sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesu-Cristo:

2 Sumainyo nawa ang biyaya nawa, at ang kapayapaan, mula sa [ating] Diyos na Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo.

3 Dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, gaya ng nararapat, dahil sa ang pananampalataya ninyo ay lumalago nang labis, at ang pagsinta ng bawat isa sa inyong lahat tungo sa isa’t isa ay sumasagana; 4 Anupa’t kami mismo ay nagmamapuri sa inyo sa mga simbahan ng Diyos dahil sa inyong pagtitiyaga at pananampalataya sa lahat ng inyong pag-uusig at kagipitang tinitiis ninyo: 5 Na ito ay isang lantad na palatandaan ng matuwid na paghuhukom ng Diyos, upang maibilang kayong karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, na dahil dito kayo rin naman ay nagdurusa: 6 Na nakikitang isa itong matuwid na bagay sa Diyos na gantihan ng kagipitan silang nagpapahirap sa inyo; 7 At sa inyong mga pinapahirapan ay magpahingang kasama namin, kapag ang Panginoong Jesus ay mabubunyag na galing sa langit kasama ng mga makapangyarihan niyang anghel, 8 Sa naglalagablab na apoy ay maghihiganti sa kanila na hindi nakakakilala sa Diyos, at hindi tumatalima sa mabuting-balita ng ating Panginoong Jesu-Cristo: 9 Na sila ay paparusahan ng pagkapuksang panghabang-panahon mula sa harapan ng Panginoon, at mula sa kaluwalhatian ng kapangyarihan niya; 10 Kapag darating siya upang maluwalhati sa mga banal niya, at upang mahangaan sa kanilang lahat na nananalig dahil ang patotoo namin sa gitna ninyo ay pinanaligan sa araw na iyon. 11 Kaya nga kami rin naman ay dumadalangin palagi patungkol sa inyo, na ibilang kayo ng Diyos natin na karapat-dapat sa pagkakatawag na ito, at ganapin ang buong mabuting kaluguran ng kabutihan niya, at ang gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan: 12 Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo ay maluwalhati sa inyo, at kayo ay sa kanya, ayon sa biyaya ng Diyos natin at Panginoong Jesu-Cristo.

Kabanata 2[edit]

14 Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 15 Kaya nga, mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon na sa inyo'y itinuro namin, maging sa pamamagitan ng salita, o ng sulat mula sa amin.