Ang Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Tesalonica

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

Kabanata 2[edit]

14 Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 15 Kaya nga, mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon na sa inyo'y itinuro namin, maging sa pamamagitan ng salita, o ng sulat mula sa amin.