ცაგარეიშვილი ელენე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1959 ელენე ცაგარეიშვილი - მიქაელ-გობრონი ქართულსა და სომხურ საისტორიო მწერლობაში 1959 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I ტექსტი
1968 ელენე ცაგარეიშვილი - საქართველოში ბუღა თურქის ლაშქრობის საკითხისათვის 1968-4 - მაცნე ტექსტი
1971 ელენე ცაგარეიშვილი - სომხური წყაროები არაბეთ-საქართველოს ურთიერთობის შესახებ (სებეოსი, ლევონდი) 1971 - მრავალთავი - ტომი I ტექსტი
1973 ელენე ცაგარეიშვილი - სომხური წყაროები საქართველო-ბიზანტიის ურთიერთობის შესახებ X-XI საუკუნეებში 1973 - მრავალთავი - ტომი II ტექსტი
1974 არისტაკეს ლასტივერტეცი - "ისტორია"- ქართული თარგმანი გამოკვლევით. კომენტარებით და საძიებლებით გამოსცა ე. ცაგარეიშვილმა - უცხოური წყაროები საქართველოს შესახებ - წიგნი XXXIII 1974 - არისტაკეს ლასტივერტეცი - "ისტორია" -
1975 ელენე ცაგარეიშვილი - თომა არწრუნისა და ანონიმი ისტორიკოსის ცნობები საქართველოს შესახებ 1975 - მრავალთავი - ტომი IV ტექსტი
1975 ელენე ცაგარეიშვილი - ანონიმი ისტორიკოსი (ფსევდო-შაპუჰი) და მისი ისტორია 1975 - მრავალთავი - ტომი V ტექსტი
1980 ელენე ცაგარეიშვილი - საყურადღებო ნაშრომი საქართველოს ისტორიისათვის 1980 - მრავალთავი - ტომი VIII ტექსტი
1983 ელენე ცაგარეიშვილი - სტეფანოს ორბელიანის "სისაკანის სახლის ისტორიის" წყაროთა საკითხისათვის 1983 - მრავალთავი - ტომი X ტექსტი
1985 ელენე ცაგარეიშვილი - А. Г. Маргарян, "Некоторые вопросы истории Северной Армении и Грузии XII в." (на арм. яз.) 1985 - მრავალთავი - ტომი XI ტექსტი
1986 ელენე ცაგარეიშვილი - მარი ბროსე და არმენოლოგიის საკითხები 1986 - მრავალთავი - ტომი XII ტექსტი
1991 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი I - გამოსაცემად მოამზადეს: დ. კლდიაშვილმა, მ. სურგულაძემ, ე. ცაგარეიშვილმა, გ. ჯანდიერმა 1991 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი I -
1991 ელენე ცაგარეიშვილი - "გვარად ქართველის" მნიშვნელობისათვის სომხურ წერილობით ძეგლებში 1991 - მრავალთავი - ტომი XVI ტექსტი
1999 ელენე ცაგარეიშვილი - ტერმინ "ვრაცი"/"ქართველ"-ის კულტურულ-კონფენსიონალური მნიშვნელობისათვის სომხურ წერილობით წყაროებში 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2001 ელენე ცაგარეიშვილი - სომხურ წერილობით ძეგლებში დაცული ქალკედონური აღმსარებლობისა და ქალკედონელთა აღმნიშვნელ ტერმინებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხისათვის 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი
2003 ელენე ცაგარეიშვილი - ზოგი რამ დავით კურაპალატის სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 ელენე ცაგარეიშვილი - სტეფანოს ტარონეცის ცნობები საქართველოს შესახებ 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2007 ელენე ცაგარეიშვილი - სტეფანოს ორბელიანის ცნობები საქართველოს შესახებ 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2015 ელენე ცაგარეიშვილი - არმენოლოგიური კვლევა-ძიების ისტორიიდან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2016 "ქართული ისტორიული საბუთები" - XVI საუკუნე (ქართლი და სამცხე-საათაბაგო) - ტომი შეადგინა და ქართული ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა მზია სურგულაძემ, სპარსული ტექსტები მოამზადა თამაზ აბაშიძემ - ტომის რედაქტორები - ზაზა აბაშიძე, ელენე ცაგარეიშვილი 2016 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი IV -

წერილები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2005 ელენე ცაგარეიშვილი - ზაზა ალექსიძე - 70 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი