2003 - მრავალთავი - ტომი XX

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
2003 - მრავალთავი - ტომი XX


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი XX - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 2003


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259055

PDF ვერსია


სარჩევი
 • ზაზა ალექსიძე - "მოქცევაჲ ქართლისაჲს მატიანის" ახალი რედაქცია Sin-48
 • რუსუდან გვარამია - ძველი ქართული და ქრისტიანული არაბული ლიტერატურული ურთიერთობების ისტორიიდან
 • ნარგიზა გოგუაძე - პავლე მოციქულის პორტრეტი "თეკლას წამების" მიხედვით
 • მირანდა ბაზღაძე - "იაკობ სპარსის წამების" ქართული პირველი კიმენური თარგმანი და მისი წყარო
 • რუსუდან გვარამია, მანანა დვალი - ისევ "ანტონ რავახის ავტობიოგრაფიის" შესახებ
 • ქეთევან ასათიანი - "ნისიმეს ცხოვრების" XII საუკუნის უცნობი ქართული ნუსხის შესახებ (წინასწარი ცნობები)
 • ენრიკო გაბიძაშვილი - IX საუკუნის უცნობი ქართველი მთარგმნელის ერთი ინიციატივის გამო
 • მანანა დვალი - Jer 51 ხელნაწერი და მისი მიმართება სისტემური პატერიკის თეოფილისეულ თარგმანთან (A 1105)
 • რაულ ჩაგუნავა - "აბო ტფილელის მარტვილობის" განსხვავებული თარიღების წარმომავლობის საკითხისათვის
 • ნანა ჩიკვატია - "დოგმატიკონის" ხელნაწერი კრებულები (S 1463 ნუსხასთან მათი მიმართების ცხრილი)
 • ელგუჯა გიუნაშვილი - დიდი სჯულისკანონის მინაწერის შესახებ
 • ლელა შათირიშვილი - რამდენიმე ფიზიოლოგიური ცნების გაგებისათვის ბასილი ანკვირიელის თხზულებაში
 • ნინო მელიქიშვილი - ბიბლიური ციტაცია გრიგოლ ნაზიანზელის არალიტურგიკული სიტყვების ეფრემ მცირისეულ თარგმანში
 • მაია მაჭავარიანი - დავით ტბელის მიერ თარგმნილი გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებები და ამ თარგმანების შემცველი ხელნაწერები
 • ქეთევან ბეზარაშვილი - საღვთისმეტყველო-რიტორიკული სტილის ზოგიერთი თავისებურებისათვის გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებებსა და მათ ქართულ თარგმანებში: სიღრმე-მიფარულება და ლაკონიურობა (წერილი მეორე)
 • თამარ ოთხმეზური - გრიგოლ ნაზიანზელის დასამშვიდებელ სიტყვათა ეფრემ მცირისეული თარგმანი
 • მაია რაფავა - გრიგოლ ნაზიანზელის პირველი თეოლოგიური სიტყვის (Qr 27) კომენტარები ქართულ-სომხურ თარგმანებში
 • თამარ მარგიანი - რამდენიმე შენიშვნა გრიგოლ ხუცესის "გრიგოლ ნაზიანზელის ცხოვრების" ქართულ თარგმანებთან დაკავშირებით
 • ნინო ქაჯაია - კმევა ძველ ქართულ ლიტურგიკულ ძეგლებში
 • ირმა ყარაულაშვილი - ანჩისხატი: კერამიდიონი ჰიერაპოლისიდან თუ მანდილიონი ედესიდან?
 • თინა ცერაძე - დევთუბანი - ქართველთა სამოღვაწეო უცნობი კერა წმ. მიწაზე?
 • გიგა ქაჯაია - საქართველოს ბერძნული ფრესკების ლიტერატურული წყაროები
 • მაია მამაცაშვილი - "ვეფხისტყაოსნის" ერთი ადგილის გასწორებისათვის
 • ეკატერინე გოგიაშვილი - ტექსტობრივი შეხვედრები "ამირანდარეჯანიანსა" და "ვეფხისტყაოსანში"
 • მიხეილ ქავთარია - ერთი ფურცელი ქართული პოეზიის ისტორიიდან
 • ლია სამყურაშვილი - არაბიზმები "ხუარაზმშაჰის საუნჯის" ქართულ ვერსიაში
 • ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - თემი შუა საუკუნეების საქართველოს ბარში (ისტორიოგრაფიულ-წყაროთმცოდნეობითი ნარკვევი)
 • ელენე ცაგარეიშვილი - ზოგი რამ დავით კურაპალატის სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ
 • დარეჯან კლდიაშვილი - სინას სულთა მატიანე ზედგენისძეთა მოსახსენებლები
 • დოდო ლომიძე - გუდამაყრელთა, მთიულთა, მოხევეთა, თაგაურთა და ქისტთა ფიცისა და ერთგულების წიგნები მეფე ვახტანგ VI-ისადმი
 • გულიკო მჭედლიძე - ყაფლანისშვილთა სათავადოს ისტორიიდან
 • ნანა მშვიდობაძე - საქართველოს უზენაესი მმართველობის საერთო კრების მრჩეველთა პასუხი სენატორ მეჩნიკოვის ინსტრუქციაზე, როგორც წყარო ქართული დიპლომატიკის ისტორიისათვის
 • მარინე ილურიძე - ორი ოსმალური დოკუმენტი მე-18 საუკუნის 80-იანი წლების დასავლეთ საქართველოს შესახებ
 • მზია სურგულაძე, ნიკო ხუციშვილი - საისტორიო დოკუმენტების კომპიუტერული მოდელირების საკითხები
 • ლია კიკნაძე - იოანე ბატონიშვილის კალმასობისეული ქართული გრამატიკის ტექსტისათვის (სრულია თუ არა იგი)
 • მერი ფოფხაძე - ბარონ ალექსანდრე პავლეს ძე ნიკოლაის საქართველოში ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ
 • ცისანა ბიბილეიშვილი - ბარონ ალექსანდრე პავლეს ძე ნიკოლაის რამდენიმე წერილი თავისი ძმის ლეონტი პავლეს ძე ნიკოლაისადმი
 • ეთერ ქავთარაძე - მარი ბროსეს ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან
 • ნანა ყანჩაველი - XIX ს. ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრების ისტორიიდან (საარქივო მასალა წერეთელთა საოჯახო დავის შესახებ)
 • ელენე მაჭავარიანი - დედნისა და ასლის ურთიერთობის საკითხისათვის ზოგიერთი ქართული ხელნაწერის მოხატულობის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე
 • ენრიკო გაბიძაშვილი - საქართველოს ეკლესიის ენციკლოპედიური ლექსიკონის შესახებ
 • თამარ ჭუმბურიძე - ჟურნალ "Oriens Christianus"-ის ისტორიისათვის (პ. ქაუფჰოლდის შესავალი წერილის მიხედვით)
 • ციალა ქურციკიძე - ბოდლე № 1 ჰაგიოგრაფიული კრებული (XI ს.)
 • ცისანა აბულაძე - Каталог арабских рукописей Института рукописей им К. С. Кекелидзе (коллекция I, вып. II). Составители Р. В. Гварамия, Н. Г. Канчавели, Л. И. Мамулия, Л. В. Самкурашвили. Тбилиси 2002, 586 стр.
 • ლალი ალექსი-მესხიშვილი - ტემპერატურისა და ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობის გავლენა ობის სოკოების ზრდა-განვითარებაზე
 • ლალი ალექსი-მესხიშვილი - ხელნაწერთა ინსტიტუტის საცავების ჰაერის მიკრობიოლოგიური ანალიზი
 • დარეჯან გოგაშვილი - ეტრატი - საწერი მასალა და მისი დამზადების წესი
 • ლია სიხარულიძე - ერთი უნიკალური ხელნაწერის (მოქვის სახარების) კონსერვაცია-რესტავრაციის შესახებ