ალექსიძე ზაზა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 ზაზა ალექსიძე - უძველესი ქართული სოციალური ტერმინები 1963-1 - მაცნე ტექსტი
1971 ზაზა ალექსიძე - დავით ქობაირელის "მოსახსენებლის" ერთი ადგილის განმარტებისათვის 1971-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1971 ზაზა ალექსიძე - სირიულ–ქართული ლექსიკური ურთიერთობის ისტორიიდან 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1972 ზაზა ალექსიძე - "ნაწილი სომხითისაი" არსენი საფარელის ტრაქტატში "განყოფისათვის ქართლისა და სომხითისა" 1972-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1972 ზაზა ალექსიძე - არსენი საფარელი ტრაქტატის - "განყოფისათვის ქართლისა და სომხითისა" - კრიტიკისათვის 1972-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1973 ზაზა ალექსიძე - უხტანესის ცნობების კრიტიკისათვის 1973-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1973 ზაზა ალექსიძე - მასალები დვინის 506 წლის საეკლესიო კრების ისტორიისათვის 1973-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1974 ზაზა ალექსიძე - რელიგიური სიტუაციის შესახებ VI საუკუნის კავკასიაში 1974-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1975 ზაზა ალექსიძე - არსენი საფარელი ტრაქტატის - "განყოფისათვის ქართლისა და სომხითისა" - თარიღისათვის 1975-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1976 ზაზა ალექსიძე - არსენი საფარელი ანტიმონოფიზიტური ტრაქტატის - "განყოფისათვის ქართლისა და სომხითისა" - დათარიღებისათვის 1976-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ზაზა ალექსიძე - ჩვაბიანის მაცხოვრის ეკლესიის ფრესკული წარწერების თარიღისათვის 1978-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ზაზა ალექსიძე - ატენის სიონის სომხური წარწერები 1978 - ზ. ალექსიძე - "ატენის სიონის სომხური წარწერები" -
1983 ზაზა ალექსიძე - კავკასია და ქრისტიანული აღმოსავლეთი IV და VI მსოფლიო კრებებს შორის 1983 - თსუ შრომები - ტ.241 ტექსტი
1991 ზაზა ალექსიძე - ვინ არის "სრულიად აღნშენებელი" სამშვილდის სიონისა 1991 - მრავალთავი - ტომი XVI ტექსტი
1999 ზაზა ალექსიძე - "აბიბოს ნეკრესელის მარტვილობის" შესწავლის ტექსტოლოგიურ-ქრონოლოგიური საკითხები 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2001 ზაზა ალექსიძე - აბო თბილელის მარტვილობის თარიღი და მასთან დაკავსირებული ქართლის ერისმთავართა ქრონოლოგია 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი
2003 ზაზა ალექსიძე - "მოქცევაჲ ქართლისაჲს მატიანის" ახალი რედაქცია Sin-48 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 ზაზა ალექსიძე - ჯავახეთი და გუგარქი ძველ სომეხ ისტორიკოსთა გეოპოლიტიკურ ცნობიერებაში 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2007 ზაზა ალექსიძე - გრიგოლ რობაქიძე და ყურბან საიდი (ესად ბეი). ახალი მასალა 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2011 ზაზა ალექსიძე - ვინ იყო ტაოს პირველი ეპისკოპოსი 2011 - საისტორიო კრებული - I ტექსტი
2013 ზაზა ალექსიძე - ვინ იყო აბუქაბ ზოლავარი? 2013 - საისტორიო კრებული - III ტექსტი
2014 ზაზა ალექსიძე - განძასარის წარწერა 2014-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2015 ზაზა ალექსიძე, დალი ჩიტუნაშვილი - ქართულ-სომხური პალიმფსესტები ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საცავებში: აგათანგელოსის "სომხეთის ისტორია" 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი

წერილები ზაზა ალექსიძის შესახებ[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2005 ელენე ცაგარეიშვილი - ზაზა ალექსიძე - 70 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი