დონდუა ვარლამ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1940 ვარლამ დონდუა - თამარ მეფის და რუსუდანი 1940 - ენიმკის მოამბე - ტომი V-VI ტექსტი
1953 ვარლამ დონდუა - ვახტანგ VI-ის დროინდელი საქართველოს პოლიტიკური ისტორიიდან (1712-1745) 1953 - მიმომხილველი - III -
1953 ვარლამ დონდუა - Некоторые замечания на коллективный труд - История Армянского народа. ч. I. под ред. Б. Н. Аракеляна и А. Р. Иоаннисяна. Институт истории АН Армянской ССР. Ереван. 1951. 291 стр 1953 - მიმომხილველი - III -
1961 ვარლამ დონდუა - "სტამბოლი" სახელის განმარტებისათვის 1961-2 - მაცნე ტექსტი
1963 ვარლამ დონდუა - ლ. ნ. ჯანაშია, ლაზარ ფარპეცის ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ. 1962, 282 გვ. (რეცენზია) 1963-4 - მაცნე ტექსტი


წერილები ვარლამ დონდუაზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 Автобиография Варлама Датиспановича ДонДуа 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1971 ვერა ბერიძე, თამარ დონდუა - პროფ. ვ. დონდუას გამოქვეყნებული ნაშრომების ბიბლიოგრაფია 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1971 ლიტერატურა ვარლამ დონდუას შესახებ 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -