1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი XVIII - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1999


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259040

PDF ვერსია


სარჩევი
 • რუსუდან გვარამია, ციალა ქურციკიძე - ელენე მეტრეველი
 • ზაზა ალექსიძე - "აბიბოს ნეკრესელის მარტვილობის" შესწავლის ტექსტოლოგიურ-ქრონოლოგიური საკითხები
 • ლილი ხევსურიანი, ლალი ჯღამაია - X საუკუნის დიდი იადგარის ერთი ნუსხის შესახებ
 • გულნაზ კიკნაძე - Ath. 85-ის რედაქციული რაობისათვის
 • ეკა დუღაშვილი - კოზმა იერუსალიმელის ღვთისმშობლის მიძინებისადმი მიძღვნილი ჰიმნოგრაფიული კანონის ქართული თარგმანი (X საუკუნის იადგარების მიხედვით)
 • თინა ცერაძე - ქართული "კელიოტური" ტიპის კრებულები
 • დალი ჩიტუნაშვილი - სინას მთის ახალი კოლექციის №-67 ხელნაწერისათვის
 • მზექალა შანიძე - რა ერქვა ეფთვიმი მთაწმიდელის შრომათა ხელმყოფელს?
 • ირაკლი იაკობაშვილი - "მეოქროსოფიე" მოზაიკით მოკაზმულის აღმნიშვნელი ტერმინი ძველ ქართულში
 • ლია სამყურაშვილი - არაბიზმები შუა საუკუნეების ქართულ სამედიცინო წიგნებში
 • თამარ მარგიანი - გრიგოლ ხუცესის "გრიგოლ ღვთისმეტყველის ცხოვრების" ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანის თავისებურება
 • ნანა ჩიკვატია - ეფთვიმე მთაწმიდელი ერესების წინააღმდეგ ("წინამძღუარში" დაცული 14 შეჩვენება)
 • ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი, ანა ღამბაშიძე - ათანასე ალექსანდრიელის "სიმბოლოს" ძველი ქართული თარგმანი
 • ლიანა ახობაძე - "ეკატერინას წამების" მეტაფრასული თხზულების მთარგმნელის შესახებ
 • ნარგიზა გოგუაძე - პირველობა თეოფილე ხუცესმონოზონს ეკუთვნის
 • უჩა ცინდელიანი - IV მეფეთას 22-25 თავების მიმართებისათვის უცხო წყაროებთან
 • ნინო მელიქიშვილი - გრიგოლ ღვთისმეტყველის 16 ჰომილეტიკური სიტყვის ეფრემ მცირისეული თარგმანი ძველ ქართულ ხელნაწერებში (ტექსტოლოგიური ანალიზი)
 • მაია მაჭავარიანი - საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა დავით ტბელისეულ თარგმანებში
 • თამარ ოთხმეზური - მაქსიმე აღმსარებლის AMBIGUA AG IOHANNEM ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში
 • ქეთევან ბეზარაშვილი - გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებათა ეფრემ მცირისეულ კრებულებზე დართული ელინოფილური სკოლის მიძღვნითი იამბიკოები
 • ლელა ალექსიძე - ხორცით აღდგომა, "სულელი სიბრძნე" და შემეცნების საფეხურები არეოპაგიტული კორპუსის კომენტარებში
 • მაია რაფავა - პეტრიწი-ამელახოსის იდენტიფიკაციისათვის
 • ჟერარ გარიტი - მთარგმნელი და მოღალატე ერთია
 • ბერნარ უტიე - უცნობი მრავალთავის ერთი ფრგმენტი
 • ციალა ქურციკიძე - ბიბლიური მელქისედეკი აპოკრიფულ ლიტერატურაში (ქართული თარგმანების მიხედვით)
 • ენრიკო გაბიძაშვილი - ბიზანტიური ჰაგიოგრაფიის მხოლოდ ქართული თარგმანით შემორჩენილი თხზულება (პავლე კორინთელის ცხოვრება)
 • ნინო ქაჯაია - გელათური ილიტარიონისა და "კათალიკოზთა სამართლის" დათარიღებისათვის
 • რაულ ჩაგუნავა - იშხნის ტაძრის ერთ-ერთი ფრესკული წარწერის დათარიღებისათვის
 • მაია მამაცაშვილი - "ამირანდარეჯანიანის" ჟანრის საკითხისათვის
 • ციალა კახაბრიშვილი - რას ამბობს მესხი მელექსე
 • ელენე ცაგარეიშვილი - ტერმინ "ვრაცი"/"ქართველ"-ის კულტურულ-კონფენსიონალური მნიშვნელობისათვის სომხურ წერილობით წყაროებში
 • მზია სურგულაძე - ქართული დიპლომატიკის ისტორიიდან - "ბიჭვინტის იადგარი"
 • ნიკო ხუციშვილი - იერუსალიმის სამონასტრო მიწათმფლობელობის ისტორიიდან შიდა ქართლში
 • ნანა მშვიდობაძე - ქართული საისტორიო დოკუმენტების დედნობა-ნატყუარობის ძიება საქართველოს რუსული მმართველობის ორგანოებში
 • სატვა მარგიანი - სვანეთის სულთა მატიანე ("მატიანე სუანეთისა კრებისაჲ") (ძეგლის მოკლე ისტორიულ-არქეოგრაფიული მიმოხილვა)
 • ნინო ენუქიძე - დღესასწაულთა აღწერის წესი ქართული საისტორიო წყაროების მიხედვით ("ხელმწიფის კარის გარიგების" ტექსტის წაკითხვისათვის)
 • დარეჯან კლდიაშვილი - ავაგ ათაბაგის წარწერა გარეჯის მრავალმთის უდაბნოს მონასტერში
 • ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - "წესი" და "სამართალი" შუა საუკუნეების საქართველოში
 • გულიკო მჭედლიძე - ფიტარეთის მონასტრის ისტორიიდან (ფიტარეთის მონასტრის საფლავის ქვების წარწერები)
 • ლევან რატიანი - თეიმურაზ II-ისა და ერეკლე II-ის ბრძოლა ქართლ-კახეთის სამეფოს პოლიტიკური გავლენის ზრდისათვის ამიერკავკასიაში (XVIII ს. შუა ხანებში)
 • მარინე ილურიძე - იბრაჰიმ რაჰიმიზადე ჩავუში მე-16 ს-ის 80-იანი წლების საქართველოს შესახებ
 • ელენე კელენჯერიძე - ვინ არის მესხეთ-ჯავახეთში მოგზაურობის დღიურების ავტორი
 • ელა ჩაგელიშვილი - დავით ბატონიშვილის ბიოგრაფიისა და იმდროინდელი პოლიტიკური სიტუაციის ზოგიერთი მომენტი დავითის ეპისტოლარული მემკვიდრეობის მიხედვით.
 • ეთერ ქავთარაძე - ივანე ელიაშვილის მემუარები
 • დოდო ლომიძე - მასალები ნიკო ბერძენიშვილის პირადი არქივიდან ვახუშტის ნაშრომის 1941 წლის გამოცემის შესახებ
 • ლია კიკნაძე - ვასილ ჭილაძე. ბიოგრაფიული ნარკვევი
 • რუსუდან გვარამია, ნანა ყანჩაველი - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის არაბული ხელნაწერები და მათი შესწავლა
 • ლალი ალექსი-მესხიშვილი, იზო ჯიქიძე - ხელნაწერთა საცავის ჰაერის ბაქტერიების შესწავლისათვის
 • დარეჯან გოგაშვილი - ცნობები წითელი საწერ-საღებავის ანუ სინგურის მომზადების შესახებ