ხოშტარია-ბროსე ედიშერ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1978 ედიშერ ხოშტარია - საქართველოს პოლიტიკური ერთიანობის იდეის ასახვა ქვეყნის დაშლილობის ხანის ქართულ დოკუმენტურ წყაროებში 1978 - მრავალთავი - ტომი VI ტექსტი
1980 ედიშერ ხოშტარია (ბროსე) - "ძეგლი ერისთავთას" ზოგიერთი რეალიის გაგებისათვის 1980 - მრავალთავი - ტომი VII ტექსტი
1980 ედიშერ ხოშტარია (ბროსე) - არაგვის ხეობის სოციალურ-პოლიტიკური განვითარების საკითხები XIV-XV სს. ქართული საისტორიო ძეგლების მონაცემებით 1980 - მრავალთავი - ტომი VIII ტექსტი
1983 ედიშერ ხოშტარია (ბროსე) - რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებული რამდენიმე დოკუმენტი 1983 - მრავალთავი - ტომი X ტექსტი
1985 ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - ბექასა და აღბუღას სამართლის ჩვენამდე მოღწეული ნუსხების ურთიერთმიმართებისა და ზოგიერთი მუხლის განმარტებისათვის 1985-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ედიშერ ხოშტარია (ბროსე) - "წიგნის", როგორც დიპლომატიკური ტერმინის, მნიშვნელობის გაგებისათვის 1986 - მრავალთავი - ტომი XIII ტექსტი
1987 ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - ე.წ. "ბაგრატ კურაპალატის სამართლის" შესწავლისა და საქართველოში მოქმედი ფეოდალური კანონმდებლობის საკითხისათვის 1987-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - "ქართლის ცხოვრების" დასაწყისი ციკლის კომპოზიციის შესახებ 1987-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - ქართული დიპლომატიკა, მიღწევები და პერსპექტივები 1987 - მრავალთავი - ტომი XIV ტექსტი
1987 ედიშერ ხოშტარია (ბროსე) - შოთა მესხია როგორც წყაროთმცოდნე 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -
1989 ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - სიტყვა "მუშაკის" მნიშვნელობისათვის ძველ ქართულ წერილობით ძეგლებში 1989 - მრავალთავი - ტომი XV ტექსტი
1991 ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - ლეონტი მროველის წყაროების და ქართლის ცხოვრების დასაწყისი ციკლის შემადგენლობის საკითხისათვის 1991 - მრავალთავი - ტომი XVI ტექსტი
1999 ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - "წესი" და "სამართალი" შუა საუკუნეების საქართველოში 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2001 ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - კვლავ VII საუკუნის ქართული მატიანის შესახებ 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი
2003 ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - თემი შუა საუკუნეების საქართველოს ბარში (ისტორიოგრაფიულ-წყაროთმცოდნეობითი ნარკვევი) 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 ედიშერ ხოშტარია - აფხაზური სიტყვა "არ"-ის და ქართული "ერის" ურთიერთმიმართებისათვის (აფხაზთა ეთნიკური ვინაობის საკითხისათვის) 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი

წერილები ედიშერ ხოშტარია ბროსეზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2007 მიხეილ ქავთარია - ედიშერ ხოშტარია-ბროსე (ნეკროლოგი) 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი