ხუციშვილი ნიკო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1991 ნიკო ხუციშვილი - საბუთი ვახტანგ VI-ისათვის ირანის სპასალარისა და აზერბაიჯანის ბეგლარ-ბეგის წოდების მინიჭების შესახებ 1991 - მრავალთავი - ტომი XVI ტექსტი
1997 ნიკო ხუციშვილი - საჯვრისმამო საკუთრება თბილისში XVII ს-ის მეორე ნახევრიდან XIX ს-ის დასაწყისამდე (საქართველო-პალესტინის ურთიერთობის ამსახველი ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით) 1997-1-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1999 ნიკო ხუციშვილი - იერუსალიმის სამონასტრო მიწათმფლობელობის ისტორიიდან შიდა ქართლში 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2003 მზია სურგულაძე, ნიკო ხუციშვილი - საისტორიო დოკუმენტების კომპიუტერული მოდელირების საკითხები 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 ნიკო ხუციშვილი - "ბრალთგადამხდელობითი" ნაწილი XI-XV საუკუნეების ქართულ საისტორიო საბუთებში (კომპიუტერული ანალიზი) 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი

წერილები ნიკო ხუციშვილზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2007 აბულაძე თამარ, კლდიაშვილი დარეჯან, ოთხმეზური თამარ, პაპუაშვილი ნუგზარ - ნიკო ხუციშვილი (ნეკროლოგი) 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი