ოთხმეზური თამარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2007 აბულაძე თამარ, კლდიაშვილი დარეჯან, ოთხმეზური თამარ, პაპუაშვილი ნუგზარ - ნიკო ხუციშვილი (ნეკროლოგი) 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2015 საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები - კატალოგი - შემდგენლები: გრიგოლ გაგნიძე, შალვა გლოველი, დარეჯან გოგაშვილი, მაია კარანაძე, თამარ ოთხმეზური, ნესტან ჩხიკვაძე - შალვა გლოველის რედაქციით 2015 - რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები ტექსტი
2017 თამარ ოთხმეზური - ეფრემ მცირის ავტოგრაფული ნუსხის - S-1276-ის დათარიღებისათვის 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი
2017 თამარ ოთხმეზური, თამარ ჭუმბურიძე - გერმანელი ხელოვანის გრავიურები ქართულ "ლოცვანში" 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი