Rig Veda, Book 9A (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 9

[edit]

9.73.1a sra/kve drapsa/sya dha/mataH sa/m asvarann Rta/sya yo/naa sa/m aranta naa/bhayaH
9.73.1c trii/n sa/ muurdhno/ a/surash cakra aara/bhe satya/sya naa/vaH sukR/tam apiiparan
9.73.2a samya/k samya/~nco mahiSaa/ aheSata si/ndhor uurmaa/v a/dhi venaa/ aviivipan
9.73.2c ma/dhor dhaa/raabhir jana/yanto arka/m i/t priyaa/m i/ndrasya tanva\m aviivRdhan
9.73.3a pavi/travantaH pa/ri vaa/cam aasate pitai/Saam pratno/ abhi/ rakSati vrata/m
9.73.3c maha/H samudra/M va/ruNas tiro/ dadhe dhii/raa i/c chekur dharu/NeSv aara/bham
9.73.4a saha/sradhaare/ .ava te/ sa/m asvaran divo/ naa/ke ma/dhujihvaa asashca/taH
9.73.4c a/sya spa/sho na/ ni/ miSanti bhuu/rNayaH pade/-pade paashi/naH santi se/tavaH
9.73.5a pitu/r maatu/r a/dhy aa/ ye/ sama/svarann Rcaa/ sho/cantaH saMda/hanto avrataa/n
9.73.5c i/ndradviSTaam a/pa dhamanti maaya/yaa tva/cam a/sikniim bhuu/mano diva/s pa/ri
9.73.6a pratnaa/n maa/naad a/dhy aa/ ye/ sama/svara~n chlo/kayantraaso rabhasa/sya ma/ntavaH
9.73.6c a/paanakSaa/so badhiraa/ ahaasata Rta/sya pa/nthaaM na/ taranti duSkR/taH
9.73.7a saha/sradhaare vi/tate pavi/tra aa/ vaa/cam punanti kava/yo maniiSi/NaH
9.73.7c rudraa/sa eSaam iSiraa/so adru/ha spa/shaH sva/~ncaH sudR/sho nRca/kSasaH
9.73.8a Rta/sya gopaa/ na/ da/bhaaya sukra/tus trii/ Sa/ pavi/traa hRdy a\nta/r aa/ dadhe
9.73.8c vidvaa/n sa/ vi/shvaa bhu/vanaabhi/ pashyaty a/vaa/juSTaan vidhyati karte/ avrataa/n
9.73.9a Rta/sya ta/ntur vi/tataH pavi/tra aa/ jihvaa/yaa a/gre va/ruNasya maaya/yaa
9.73.9c dhii/raash cit ta/t sami/nakSanta aashataa/traa karta/m a/va padaaty a/prabhuH
9.74.1a shi/shur na/ jaato/ .ava cakradad va/ne sva\r ya/d vaajy a\ruSa/H si/Saasati
9.74.1c divo/ re/tasaa sacate payovR/dhaa ta/m iimahe sumatii/ sha/rma sapra/thaH
9.74.2a divo/ ya/ skambho/ dharu/NaH svaaaa\tata aa/puurNo aMshu/H parye/ti vishva/taH
9.74.2c se/me/ mahii/ ro/dasii yakSad aavR/taa samiiciine/ daadhaara sa/m i/SaH kavi/H
9.74.3a ma/hi psa/raH su/kRtaM somya/m ma/dhuurvii/ ga/vyuutir a/diter Rta/M yate/
9.74.3c ii/she yo/ vRSTe/r ita/ usri/yo vR/Saapaa/M netaa/ ya/ ita/uutir Rgmi/yaH
9.74.4a aatmanva/n na/bho duhyate ghRta/m pa/ya Rta/sya naa/bhir amR/taM vi/ jaayate
9.74.4c samiiciinaa/H sudaa/navaH priiNanti ta/M na/ro hita/m a/va mehanti pe/ravaH
9.74.5a a/raaviid aMshu/H sa/camaana uurmi/Naa devaavya\m ma/nuSe pinvati tva/cam
9.74.5c da/dhaati ga/rbham a/diter upa/stha aa/ ye/na toka/M ca ta/nayaM ca dhaa/mahe
9.74.6a saha/sradhaare/ .ava taa/ asashca/tas tRtii/ye santu ra/jasi prajaa/vatiiH
9.74.6c ca/tasro naa/bho ni/hitaa avo/ divo/ havi/r bharanty amR/taM ghRtashcu/taH
9.74.7a shveta/M ruupa/M kRNute ya/t si/Saasati so/mo miiDhvaa/M+ a/suro veda bhuu/manaH
9.74.7c dhiyaa/ sha/mii sacate se/m abhi/ prava/d diva/s ka/vandham a/va darSad udri/Nam
9.74.8a a/dha shveta/M kala/shaM go/bhir akta/M kaa/rSmann aa/ vaajy a\kramiit sasavaa/n
9.74.8c aa/ hinvire ma/nasaa devaya/ntaH kakSii/vate shata/himaaya go/naam
9.74.9a adbhi/H soma papRcaana/sya te ra/so/ .avyo vaa/raM vi/ pavamaana dhaavati
9.74.9c sa/ mRjya/maanaH kavi/bhir madintama sva/dasve/ndraaya pavamaana piita/ye
9.75.1a abhi/ priyaa/Ni pavate ca/nohito naa/maani yahvo/ a/dhi ye/Su va/rdhate
9.75.1c aa/ suu/ryasya bRhato/ bRha/nn a/dhi ra/thaM vi/Sva~ncam aruhad vicakSaNa/H
9.75.2a Rta/sya jihvaa/ pavate ma/dhu priya/M vaktaa/ pa/tir dhiyo/ asyaa/ a/daabhyaH
9.75.2c da/dhaati putra/H pitro/r apiicya\M naa/ma tRtii/yam a/dhi rocane/ diva/H
9.75.3a a/va dyutaana/H kala/shaaM+ acikradan nR/bhir yemaana/H ko/sha aa/ hiraNya/ye
9.75.3c abhii/m Rta/sya doha/naa anuuSataa/dhi tripRSTha/ uSa/so vi/ raajati
9.75.4a a/dribhiH suto/ mati/bhish ca/nohitaH praroca/yan ro/dasii maata/raa shu/ciH
9.75.4c ro/maaNy a/vyaa sama/yaa vi/ dhaavati ma/dhor dhaa/raa pi/nvamaanaa dive/-dive
9.75.5a pa/ri soma pra/ dhanvaa svasta/ye nR/bhiH punaano/ abhi/ vaasayaashi/ram
9.75.5c ye/ te ma/daa aahana/so vi/haayasas te/bhir i/ndraM codaya daa/tave magha/m
9.76.1a dhartaa/ diva/H pavate kR/tvyo ra/so da/kSo devaa/naam anumaa/dyo nR/bhiH
9.76.1c ha/riH sRjaano/ a/tyo na/ sa/tvabhir vR/thaa paa/jaaMsi kRNute nadii/Sv aa/
9.76.2a shuu/ro na/ dhatta aa/yudhaa ga/bhastyoH sva\H si/Saasan rathiro/ ga/viSTiSu
9.76.2c i/ndrasya shu/Smam iira/yann apasyu/bhir i/ndur hinvaano/ ajyate maniiSi/bhiH
9.76.3a i/ndrasya soma pa/vamaana uurmi/Naa taviSya/maaNo jaTha/reSv aa/ visha
9.76.3c pra/ NaH pinva vidyu/d abhre/va ro/dasii dhiyaa/ na/ vaa/jaaM+ u/pa maasi sha/shvataH
9.76.4a vi/shvasya raa/jaa pavate svardR/sha Rta/sya dhiiti/m RSiSaa/L aviivashat
9.76.4c ya/H suu/ryasyaa/sireNa mRjya/te pitaa/ matiinaa/m a/samaSTakaavyaH
9.76.5a vR/Seva yuuthaa/ pa/ri ko/sham arSasy apaa/m upa/sthe vRSabha/H ka/nikradat
9.76.5c sa/ i/ndraaya pavase matsari/ntamo ya/thaa je/Saama samithe/ tvo/tayaH
9.77.1a eSa/ pra/ ko/she ma/dhumaaM+ acikradad i/ndrasya va/jro va/puSo va/puSTaraH
9.77.1c abhii/m Rta/sya sudu/ghaa ghRtashcu/to vaashraa/ arSanti pa/yaseva dhena/vaH
9.77.2a sa/ puurvya/H pavate ya/M diva/s pa/ri shyeno/ mathaaya/d iSita/s tiro/ ra/jaH
9.77.2c sa/ ma/dhva aa/ yuvate ve/vijaana i/t kRshaa/nor a/stur ma/nasaa/ha bibhyu/Saa
9.77.3a te/ naH puu/rvaasa u/paraasa i/ndavo mahe/ vaa/jaaya dhanvantu go/mate
9.77.3c iikSeNyaaaa\so ahyo\ na/ caa/ravo bra/hma-brahma ye/ jujuSu/r havi/r-haviH
9.77.4a aya/M no vidvaa/n vanavad vanuSyata/ i/nduH satraa/caa ma/nasaa puruSTuta/H
9.77.4c ina/sya ya/H sa/dane ga/rbham aadadhe/ ga/vaam urubja/m abhy a/rSati vraja/m
9.77.5a ca/krir diva/H pavate kR/tvyo ra/so mahaa/M+ a/dabdho va/ruNo huru/g yate/
9.77.5c a/saavi mitro/ vRja/neSu yaj~ni/yo/ .atyo na/ yuuthe/ vRSayu/H ka/nikradat
9.78.1a pra/ raa/jaa vaa/caM jana/yann asiSyadad apo/ va/saano abhi/ gaa/ iyakSati
9.78.1c gRbhNaa/ti ripra/m a/vir asya taa/nvaa shuddho/ devaa/naam u/pa yaati niSkRta/m
9.78.2a i/ndraaya soma pa/ri Sicyase nR/bhir nRca/kSaa uurmi/H kavi/r ajyase va/ne
9.78.2c puurvii/r hi/ te sruta/yaH sa/nti yaa/tave saha/sram a/shvaa ha/rayash camuuSa/daH
9.78.3a samudri/yaa apsara/so maniiSi/Nam aa/siinaa anta/r abhi/ so/mam akSaran
9.78.3c taa/ iiM hinvanti harmya/sya sakSa/NiM yaa/cante sumna/m pa/vamaanam a/kSitam
9.78.4a goji/n naH so/mo rathaji/d dhiraNyaji/t svarji/d abji/t pavate sahasraji/t
9.78.4c ya/M devaa/sash cakrire/ piita/ye ma/daM svaa/diSThaM drapsa/m aruNa/m mayobhu/vam
9.78.5a etaa/ni soma pa/vamaano asmayu/H satyaa/ni kRNva/n dra/viNaany arSasi
9.78.5c jahi/ sha/trum antike/ duurake/ ca ya/ urvii/M ga/vyuutim a/bhayaM ca nas kRdhi
9.79.1a acoda/so no dhanvantv i/ndavaH pra/ suvaanaa/so bRha/ddiveSu ha/rayaH
9.79.1c vi/ ca na/shan na iSo/ a/raatayo .aryo/ nashanta sa/niSanta no dhi/yaH
9.79.2a pra/ No dhanvantv i/ndavo madacyu/to dha/naa vaa ye/bhir a/rvato juniima/si
9.79.2c tiro/ ma/rtasya ka/sya cit pa/rihvRtiM vaya/M dha/naani vishva/dhaa bharemahi
9.79.3a uta/ sva/syaa a/raatyaa ari/r hi/ Sa/ utaa/nya/syaa a/raatyaa vR/ko hi/ Sa/H
9.79.3c dha/nvan na/ tR/SNaa sa/m ariita taa/M+ abhi/ so/ma jahi/ pavamaana duraadhya\H
9.79.4a divi/ te naa/bhaa paramo/ ya/ aadade/ pRthivyaa/s te ruruhuH saa/navi kSi/paH
9.79.4c a/drayas tvaa bapsati go/r a/dhi tvacy a\psu/ tvaa ha/stair duduhur maniiSi/NaH
9.79.5a evaa/ ta indo subhva\M supe/shasaM ra/saM tu~njanti prathamaa/ abhishri/yaH
9.79.5c ni/daM-nidam pavamaana ni/ taariSa aavi/s te shu/Smo bhavatu priyo/ ma/daH
9.80.1a so/masya dhaa/raa pavate nRca/kSasa Rte/na devaa/n havate diva/s pa/ri
9.80.1c bR/haspa/te rava/thenaa vi/ didyute samudraa/so na/ sa/vanaani vivyacuH
9.80.2a ya/M tvaa vaajinn aghnyaa/ abhy a/nuuSataa/yohataM yo/nim aa/ rohasi dyumaa/n
9.80.2c magho/naam aa/yuH pratira/n ma/hi shra/va i/ndraaya soma pavase vR/Saa ma/daH
9.80.3a e/ndrasya kukSaa/ pavate madi/ntama uu/rjaM va/saanaH shra/vase suma~Nga/laH
9.80.3c pratya/~N sa/ vi/shvaa bhu/vanaabhi/ paprathe krii/Lan ha/rir a/tyaH syandate vR/Saa
9.80.4a ta/M tvaa deve/bhyo ma/dhumattamaM na/raH saha/sradhaaraM duhate da/sha kSi/paH
9.80.4c nR/bhiH soma pra/cyuto graa/vabhiH suto/ vi/shvaan devaa/M+ aa/ pavasvaa sahasrajit
9.80.5a ta/M tvaa hasti/no ma/dhumantam a/dribhir duha/nty apsu/ vRSabha/M da/sha kSi/paH
9.80.5c i/ndraM soma maada/yan dai/vyaM ja/naM si/ndhor ivormi/H pa/vamaano arSasi
9.81.1a pra/ so/masya pa/vamaanasyorma/ya i/ndrasya yanti jaTha/raM supe/shasaH
9.81.1c dadhnaa/ ya/d iim u/nniitaa yasha/saa ga/vaaM daanaa/ya shuu/ram uda/mandiSuH sutaa/H
9.81.2a a/chaa hi/ so/maH kala/shaaM+ a/siSyadad a/tyo na/ vo/Lhaa raghu/vartanir vR/Saa
9.81.2c a/thaa devaa/naam ubha/yasya ja/nmano vidvaa/M+ ashnoty amu/ta ita/sh ca ya/t
9.81.3a aa/ naH soma pa/vamaanaH kiraa va/sv i/ndo bha/va magha/vaa raa/dhaso maha/H
9.81.3c shi/kSaa vayodho va/save su/ cetu/naa maa/ no ga/yam aare/ asma/t pa/raa sicaH
9.81.4a aa/ naH puuSaa/ pa/vamaanaH suraata/yo mitro/ gachantu va/ruNaH sajo/SasaH
9.81.4c bR/haspa/tir maru/to vaayu/r ashvi/naa tva/STaa savitaa/ suya/maa sa/rasvatii
9.81.5a ubhe/ dyaa/vaapRthivii/ vishvaminve/ aryamaa/ devo/ a/ditir vidhaataa/
9.81.5c bha/go nR/sha/Msa urv a\nta/rikSaM vi/shve devaa/H pa/vamaanaM juSanta
9.82.1a a/saavi so/mo aruSo/ vR/Saa ha/rii raa/jeva dasmo/ abhi/ gaa/ acikradat
9.82.1c punaano/ vaa/ram pa/ry ety avya/yaM shyeno/ na/ yo/niM ghRta/vantam aasa/dam
9.82.2a kavi/r vedhasyaa/ pa/ry eSi maa/hinam a/tyo na/ mRSTo/ abhi/ vaa/jam arSasi
9.82.2c apase/dhan duritaa/ soma mRLaya ghRta/M va/saanaH pa/ri yaasi nirNi/jam
9.82.3a parja/nyaH pitaa/ mahiSa/sya parNi/no naa/bhaa pRthivyaa/ giri/Su kSa/yaM dadhe
9.82.3c sva/saara aa/po abhi/ gaa/ utaa/saran sa/M graa/vabhir nasate viite/ adhvare/
9.82.4a jaaye/va pa/tyaav a/dhi she/va maMhase pa/jraayaa garbha shRNuhi/ bra/viimi te
9.82.4c anta/r vaa/NiiSu pra/ caraa su/ jiiva/se .anindyo/ vRja/ne soma jaagRhi
9.82.5a ya/thaa puu/rvebhyaH shatasaa/ a/mRdhraH sahasrasaa/H parya/yaa vaa/jam indo
9.82.5c evaa/ pavasva suvitaa/ya na/vyase ta/va vrata/m a/nv aa/paH sacante
9.83.1a pavi/traM te vi/tatam brahmaNas pate prabhu/r gaa/traaNi pa/ry eSi vishva/taH
9.83.1c a/taptatanuur na/ ta/d aamo/ ashnute shRtaa/sa i/d va/hantas ta/t sa/m aashata
9.83.2a ta/poS pavi/traM vi/tataM diva/s pade/ sho/canto asya ta/ntavo vy a\sthiran
9.83.2c a/vanty asya paviitaa/ram aasha/vo diva/s pRSTha/m a/dhi tiSThanti ce/tasaa
9.83.3a a/ruurucad uSa/saH pR/shnir agriya/ ukSaa/ bibharti bhu/vanaani vaajayu/H
9.83.3c maayaavi/no mamire asya maaya/yaa nRca/kSasaH pita/ro ga/rbham aa/ dadhuH
9.83.4a gandharva/ itthaa/ pada/m asya rakSati paa/ti devaa/naaM ja/nimaany a/dbhutaH
9.83.4c gRbhNaa/ti ripu/M nidha/yaa nidhaa/patiH sukR/ttamaa ma/dhuno bhakSa/m aashata
9.83.5a havi/r haviSmo ma/hi sa/dma dai/vyaM na/bho va/saanaH pa/ri yaasy adhvara/m
9.83.5c raa/jaa pavi/traratho vaa/jam aa/ruhaH saha/srabhRSTir jayasi shra/vo bRha/t
9.84.1a pa/vasva devamaa/dano vi/carSaNir apsaa/ i/ndraaya va/ruNaaya vaaya/ve
9.84.1c kRdhii/ no adya/ va/rivaH svastima/d urukSitau/ gRNiihi dai/vyaM ja/nam
9.84.2a aa/ ya/s tasthau/ bhu/vanaany a/martyo vi/shvaani so/maH pa/ri taa/ny arSati
9.84.2c kRNva/n saMcR/taM vicR/tam abhi/STaya i/nduH siSakty uSa/saM na/ suu/ryaH
9.84.3a aa/ yo/ go/bhiH sRjya/ta o/SadhiiSv aa/ devaa/naaM sumna/ iSa/yann u/paavasuH
9.84.3c aa/ vidyu/taa pavate dhaa/rayaa suta/ i/ndraM so/mo maada/yan dai/vyaM ja/nam
9.84.4a eSa/ sya/ so/maH pavate sahasraji/d dhinvaano/ vaa/cam iSiraa/m uSarbu/dham
9.84.4c i/nduH samudra/m u/d iyarti vaayu/bhir e/ndrasya haa/rdi kala/sheSu siidati
9.84.5a abhi/ tya/M gaa/vaH pa/yasaa payovR/dhaM so/maM shriiNanti mati/bhiH svarvi/dam
9.84.5c dhanaMjaya/H pavate kR/tvyo ra/so vi/praH kavi/H kaa/vyenaa sva\rcanaaH
9.85.1a i/ndraaya soma su/SutaH pa/ri sravaa/paa/miivaa bhavatu ra/kSasaa saha/
9.85.1c maa/ te ra/sasya matsata dvayaavi/no dra/viNasvanta iha/ santv i/ndavaH
9.85.2a asmaa/n samarye/ pavamaana codaya da/kSo devaa/naam a/si hi/ priyo/ ma/daH
9.85.2c jahi/ sha/truuM+r abhy aa/ bhandanaayata/H pi/bendra so/mam a/va no mR/dho jahi
9.85.3a a/dabdha indo pavase madi/ntama aatme/ndrasya bhavasi dhaasi/r uttama/H
9.85.3c abhi/ svaranti baha/vo maniiSi/No raa/jaanam asya/ bhu/vanasya niMsate
9.85.4a saha/sraNiithaH shata/dhaaro a/dbhuta i/ndraaye/nduH pavate kaa/myam ma/dhu
9.85.4c ja/yan kSe/tram abhy a\rSaa ja/yann apa/ uru/M no gaatu/M kRNu soma miiDhvaH
9.85.5a ka/nikradat kala/she go/bhir ajyase vy a\vya/yaM sama/yaa vaa/ram arSasi
9.85.5c marmRjya/maano a/tyo na/ saanasi/r i/ndrasya soma jaTha/re sa/m akSaraH
9.85.6a svaadu/H pavasva divyaa/ya ja/nmane svaadu/r i/ndraaya suha/viitunaamne
9.85.6c svaadu/r mitraa/ya va/ruNaaya vaaya/ve bR/haspa/taye ma/dhumaaM+ a/daabhyaH
9.85.7a a/tyam mRjanti kala/she da/sha kSi/paH pra/ vi/praaNaam mata/yo vaa/ca iirate
9.85.7c pa/vamaanaa abhy a\rSanti suSTuti/m e/ndraM vishanti madiraa/sa i/ndavaH
9.85.8a pa/vamaano abhy a\rSaa suvii/ryam urvii/M ga/vyuutim ma/hi sha/rma sapra/thaH
9.85.8c maa/kir no asya/ pa/riSuutir iishate/ndo ja/yema tva/yaa dha/naM-dhanam
9.85.9a a/dhi dyaa/m asthaad vRSabho/ vicakSaNo/ .aruurucad vi/ divo/ rocanaa/ kavi/H
9.85.9c raa/jaa pavi/tram a/ty eti ro/ruvad diva/H piiyuu/SaM duhate nRca/kSasaH
9.85.10a divo/ naa/ke ma/dhujihvaa asashca/to venaa/ duhanty ukSa/NaM giriSThaa/m
9.85.10c apsu/ drapsa/M vaavRdhaana/M samudra/ aa/ si/ndhor uurmaa/ ma/dhumantam pavi/tra aa/
9.85.11a naa/ke suparNa/m upapaptivaa/MsaM gi/ro venaa/naam akRpanta puurvii/H
9.85.11c shi/shuM rihanti mata/yaH pa/nipnataM hiraNya/yaM shakuna/M kSaa/maNi sthaa/m
9.85.12a uurdhvo/ gandharvo/ a/dhi naa/ke asthaad vi/shvaa ruupaa/ pratica/kSaaNo asya
9.85.12c bhaanu/H shukre/Na shoci/Saa vy a\dyaut praa/ruurucad ro/dasii maata/raa shu/ciH
9.86.1a pra/ ta aasha/vaH pavamaana dhiija/vo ma/daa arSanti raghujaa/ iva tma/naa
9.86.1c divyaa/H suparNaa/ ma/dhumanta i/ndavo madi/ntamaasaH pa/ri ko/sham aasate
9.86.2a pra/ te ma/daaso madiraa/sa aasha/vo/ .asRkSata ra/thyaaso ya/thaa pR/thak
9.86.2c dhenu/r na/ vatsa/m pa/yasaabhi/ vajri/Nam i/ndram i/ndavo ma/dhumanta uurma/yaH
9.86.3a a/tyo na/ hiyaano/ abhi/ vaa/jam arSa svarvi/t ko/shaM divo/ a/drimaataram
9.86.3c vR/Saa pavi/tre a/dhi saa/no avya/ye so/maH punaana/ indriyaa/ya dhaa/yase
9.86.4a pra/ ta aa/shviniiH pavamaana dhiiju/vo divyaa/ asRgran pa/yasaa dha/riimaNi
9.86.4c praa/nta/r R/Saya sthaa/viriir asRkSata ye/ tvaa mRja/nty RSiSaaNa vedha/saH
9.86.5a vi/shvaa dhaa/maani vishvacakSa R/bhvasaH prabho/s te sata/H pa/ri yanti keta/vaH
9.86.5c vyaanashi/H pavase soma dha/rmabhiH pa/tir vi/shvasya bhu/vanasya raajasi
9.86.6a ubhaya/taH pa/vamaanasya rashma/yo dhruva/sya sata/H pa/ri yanti keta/vaH
9.86.6c ya/dii pavi/tre a/dhi mRjya/te ha/riH sa/ttaa ni/ yo/naa kala/sheSu siidati
9.86.7a yaj~na/sya ketu/H pavate svadhvara/H so/mo devaa/naam u/pa yaati niSkRta/m
9.86.7c saha/sradhaaraH pa/ri ko/sham arSati vR/Saa pavi/tram a/ty eti ro/ruvat
9.86.8a raa/jaa samudra/M nadyo\ vi/ gaahate .apaa/m uurmi/M sacate si/ndhuSu shrita/H
9.86.8c a/dhy asthaat saa/nu pa/vamaano avya/yaM naa/bhaa pRthivyaa/ dharu/No maho/ diva/H
9.86.9a divo/ na/ saa/nu stana/yann acikradad dyau/sh ca ya/sya pRthivii/ ca dha/rmabhiH
9.86.9c i/ndrasya sakhya/m pavate vive/vidat so/maH punaana/H kala/sheSu siidati
9.86.10a jyo/tir yaj~na/sya pavate ma/dhu priya/m pitaa/ devaa/naaM janitaa/ vibhuu/vasuH
9.86.10c da/dhaati ra/tnaM svadha/yor apiicya\m madi/ntamo matsara/ indriyo/ ra/saH
9.86.11a abhikra/ndan kala/shaM vaajy a\rSati pa/tir diva/H shata/dhaaro vicakSaNa/H
9.86.11c ha/rir mitra/sya sa/daneSu siidati marmRjaano/ .avibhiH si/ndhubhir vR/Saa
9.86.12a a/gre si/ndhuunaam pa/vamaano arSaty a/gre vaaco/ agriyo/ go/Su gachati
9.86.12c a/gre vaa/jasya bhajate mahaadhana/M svaayudha/H sotR/bhiH puuyate vR/Saa
9.86.13a aya/m mata/vaa~n chakuno/ ya/thaa hito/ .avye sasaara pa/vamaana uurmi/Naa
9.86.13c ta/va kra/tvaa ro/dasii antaraa/ kave shu/cir dhiyaa/ pavate so/ma indra te
9.86.14a draapi/M va/saano yajato/ divispR/sham antarikSapraa/ bhu/vaneSv a/rpitaH
9.86.14c sva\r jaj~naano/ na/bhasaabhy a\kramiit pratna/m asya pita/ram aa/ vivaasati
9.86.15a so/ asya vishe/ ma/hi sha/rma yachati yo/ asya dhaa/ma prathama/M vyaanashe/
9.86.15c pada/M ya/d asya parame/ vyo\many a/to vi/shvaa abhi/ sa/M yaati saMya/taH
9.86.16a pro/ ayaasiid i/ndur i/ndrasya niSkRta/M sa/khaa sa/khyur na/ pra/ minaati saMgi/ram
9.86.16c ma/rya iva yuvati/bhiH sa/m arSati so/maH kala/she shata/yaamnaa pathaa/
9.86.17a pra/ vo dhi/yo mandrayu/vo vipanyu/vaH panasyu/vaH saMva/saneSv akramuH
9.86.17c so/mam maniiSaa/ abhy a\nuuSata stu/bho .abhi/ dhena/vaH pa/yasem ashishrayuH
9.86.18a aa/ naH soma saMya/tam pipyu/Siim i/Sam i/ndo pa/vasva pa/vamaano asri/dham
9.86.18c yaa/ no do/hate tri/r a/hann a/sashcuSii kSuma/d vaa/javan ma/dhumad suvii/ryam
9.86.19a vR/Saa matiinaa/m pavate vicakSaNa/H so/mo a/hnaH pratariito/Sa/so diva/H
9.86.19c kraaNaa/ si/ndhuunaaM kala/shaaM+ aviivashad i/ndrasya haa/rdy aavisha/n maniiSi/bhiH
9.86.20a maniiSi/bhiH pavate puurvya/H kavi/r nR/bhir yata/H pa/ri ko/shaaM+ acikradat
9.86.20c trita/sya naa/ma jana/yan ma/dhu kSarad i/ndrasya vaayo/H sakhyaa/ya ka/rtave
9.86.21a aya/m punaana/ uSa/so vi/ rocayad aya/M si/ndhubhyo abhavad ulokakR/t
9.86.21c aya/M tri/H sapta/ duduhaana/ aashi/raM so/mo hRde/ pavate caa/ru matsara/H
9.86.22a pa/vasva soma divye/Su dhaa/masu sRjaana/ indo kala/she pavi/tra aa/
9.86.22c sii/dann i/ndrasya jaTha/re ka/nikradan nR/bhir yata/H suu/ryam aa/rohayo divi/
9.86.23a a/dribhiH suta/H pavase pavi/tra aa/M+ i/ndav i/ndrasya jaTha/reSv aavisha/n
9.86.23c tva/M nRca/kSaa abhavo vicakSaNa so/ma gotra/m a/~Ngirobhyo .avRNor a/pa
9.86.24a tvaa/M soma pa/vamaanaM svaadhyo/ .anu vi/praaso amadann avasya/vaH
9.86.24c tvaa/M suparNa/ aa/bharad diva/s pa/rii/ndo vi/shvaabhir mati/bhiH pa/riSkRtam
9.86.25a a/vye punaana/m pa/ri vaa/ra uurmi/Naa ha/riM navante abhi/ sapta/ dhena/vaH
9.86.25c apaa/m upa/sthe a/dhy aaya/vaH kavi/m Rta/sya yo/naa mahiSaa/ aheSata
9.86.26a i/nduH punaano/ a/ti gaahate mR/dho vi/shvaani kRNva/n supa/thaani ya/jyave
9.86.26c gaa/H kRNvaano/ nirNi/jaM haryata/H kavi/r a/tyo na/ krii/Lan pa/ri vaa/ram arSati
9.86.27a asashca/taH shata/dhaaraa abhishri/yo ha/riM navante/ .ava taa/ udanyu/vaH
9.86.27c kSi/po mRjanti pa/ri go/bhir aa/vRtaM tRtii/ye pRSThe/ a/dhi rocane/ diva/H
9.86.28a ta/vemaa/H prajaa/ divya/sya re/tasas tva/M vi/shvasya bhu/vanasya raajasi
9.86.28c a/theda/M vi/shvam pavamaana te va/she tva/m indo prathamo/ dhaamadhaa/ asi
9.86.29a tva/M samudro/ asi vishvavi/t kave ta/vemaa/H pa/~nca pradi/sho vi/dharmaNi
9.86.29c tva/M dyaa/M ca pRthivii/M caa/ti jabhriSe ta/va jyo/tiiMSi pavamaana suu/ryaH
9.86.30a tva/m pavi/tre ra/jaso vi/dharmaNi deve/bhyaH soma pavamaana puuyase
9.86.30c tvaa/m ushi/jaH prathamaa/ agRbhNata tu/bhyemaa/ vi/shvaa bhu/vanaani yemire
9.86.31a pra/ rebha/ ety a/ti vaa/ram avya/yaM vR/Saa va/neSv a/va cakradad dha/riH
9.86.31c sa/M dhiita/yo vaavashaanaa/ anuuSata shi/shuM rihanti mata/yaH pa/nipnatam
9.86.32a sa/ suu/ryasya rashmi/bhiH pa/ri vyata ta/ntuM tanvaana/s trivR/taM ya/thaa vide/
9.86.32c na/yann Rta/sya prashi/So na/viiyasiiH pa/tir ja/niinaam u/pa yaati niSkRta/m
9.86.33a raa/jaa si/ndhuunaam pavate pa/tir diva/ Rta/sya yaati pathi/bhiH ka/nikradat
9.86.33c saha/sradhaaraH pa/ri Sicyate ha/riH punaano/ vaa/caM jana/yann u/paavasuH
9.86.34a pa/vamaana ma/hy a/rNo vi/ dhaavasi suu/ro na/ citro/ a/vyayaani pa/vyayaa
9.86.34c ga/bhastipuuto nR/bhir a/dribhiH suto/ mahe/ vaa/jaaya dha/nyaaya dhanvasi
9.86.35a i/Sam uu/rjam pavamaanaabhy a\rSasi shyeno/ na/ va/Msu kala/sheSu siidasi
9.86.35c i/ndraaya ma/dvaa ma/dyo ma/daH suto/ divo/ viSTambha/ upamo/ vicakSaNa/H
9.86.36a sapta/ sva/saaro abhi/ maata/raH shi/shuM na/vaM jaj~naana/M je/nyaM vipashci/tam
9.86.36c apaa/M gandharva/M divya/M nRca/kSasaM so/maM vi/shvasya bhu/vanasya raaja/se
9.86.37a iishaana/ imaa/ bhu/vanaani vii/yase yujaana/ indo hari/taH suparNya\H
9.86.37c taa/s te kSarantu ma/dhumad ghRta/m pa/yas ta/va vrate/ soma tiSThantu kRSTa/yaH
9.86.38a tva/M nRca/kSaa asi soma vishva/taH pa/vamaana vRSabha taa/ vi/ dhaavasi
9.86.38c sa/ naH pavasva va/sumad dhi/raNyavad vaya/M syaama bhu/vaneSu jiiva/se
9.86.39a govi/t pavasva vasuvi/d dhiraNyavi/d retodhaa/ indo bhu/vaneSv a/rpitaH
9.86.39c tva/M suvii/ro asi soma vishvavi/t ta/M tvaa vi/praa u/pa gire/ma/ aasate
9.86.40a u/n ma/dhva uurmi/r vana/naa atiSThipad apo/ va/saano mahiSo/ vi/ gaahate
9.86.40c raa/jaa pavi/traratho vaa/jam aa/ruhat saha/srabhRSTir jayati shra/vo bRha/t
9.86.41a sa/ bhanda/naa u/d iyarti prajaa/vatiir vishvaa/yur vi/shvaaH subha/raa a/hardivi
9.86.41c bra/hma prajaa/vad rayi/m a/shvapastyam piita/ indav i/ndram asma/bhyaM yaacataat
9.86.42a so/ a/gre a/hnaaM ha/rir haryato/ ma/daH pra/ ce/tasaa cetayate a/nu dyu/bhiH
9.86.42c dvaa/ ja/naa yaata/yann anta/r iiyate na/raa ca sha/MsaM dai/vyaM ca dharta/ri
9.86.43a a~nja/te vy a\~njate sa/m a~njate kra/tuM rihanti ma/dhunaabhy a\~njate
9.86.43c si/ndhor ucchvaase/ pata/yantam ukSa/NaM hiraNyapaavaa/H pashu/m aasu gRbhNate
9.86.44a vipashci/te pa/vamaanaaya gaayata mahii/ na/ dhaa/raa/ty a/ndho arSati
9.86.44c a/hir na/ juurNaa/m a/ti sarpati tva/cam a/tyo na/ krii/Lann asarad vR/Saa ha/riH
9.86.45a agrego/ raa/jaa/pyas taviSyate vimaa/no a/hnaam bhu/vaneSv a/rpitaH
9.86.45c ha/rir ghRta/snuH sudR/shiiko arNavo/ jyotii/rathaH pavate raaya/ okya\H
9.86.46a a/sarji skambho/ diva/ u/dyato ma/daH pa/ri tridhaa/tur bhu/vanaany arSati
9.86.46c aMshu/M rihanti mata/yaH pa/nipnataM giraa/ ya/di nirNi/jam Rgmi/No yayu/H
9.86.47a pra/ te dhaa/raa a/ty a/Nvaani meSya\H punaana/sya saMya/to yanti ra/MhayaH
9.86.47c ya/d go/bhir indo camvo\H samajya/sa aa/ suvaana/H soma kala/sheSu siidasi
9.86.48a pa/vasva soma kratuvi/n na ukthyo/ .avyo vaa/re pa/ri dhaava ma/dhu priya/m
9.86.48c jahi/ vi/shvaan rakSa/sa indo atri/No bRha/d vadema vida/the suvii/raaH
9.87.1a pra/ tu/ drava pa/ri ko/shaM ni/ Siida nR/bhiH punaano/ abhi/ vaa/jam arSa
9.87.1c a/shvaM na/ tvaa vaaji/nam marja/yanto/ .achaa barhii/ rashanaa/bhir nayanti
9.87.2a svaayudha/H pavate deva/ i/ndur ashastihaa/ vRja/naM ra/kSamaaNaH
9.87.2c pitaa/ devaa/naaM janitaa/ suda/kSo viSTambho/ divo/ dharu/NaH pRthivyaa/H
9.87.3a R/Sir vi/praH puraetaa/ ja/naanaam Rbhu/r dhii/ra usha/naa kaa/vyena
9.87.3c sa/ cid viveda ni/hitaM ya/d aasaam apiicya\M gu/hyaM naa/ma go/naam
9.87.4a eSa/ sya/ te ma/dhumaaM+ indra so/mo vR/Saa vR/SNe pa/ri pavi/tre akSaaH
9.87.4c sahasrasaa/H shatasaa/ bhuuridaa/vaa shashvattama/m barhi/r aa/ vaajy a\sthaat
9.87.5a ete/ so/maa abhi/ gavyaa/ saha/sraa mahe/ vaa/jaayaamR/taaya shra/vaaMsi
9.87.5c pavi/trebhiH pa/vamaanaa asRgra~n chravasya/vo na/ pRtanaa/jo a/tyaaH
9.87.6a pa/ri hi/ Smaa puruhuuto/ ja/naanaaM vi/shvaa/sarad bho/janaa puuya/maanaH
9.87.6c a/thaa/ bhara shyenabhRta pra/yaaMsi rayi/M tu/~njaano abhi/ vaa/jam arSa
9.87.7a eSa/ suvaana/H pa/ri so/maH pavi/tre sa/rgo na/ sRSTo/ adadhaavad a/rvaa
9.87.7c tigme/ shi/shaano mahiSo/ na/ shR/~Nge gaa/ gavya/nn abhi/ shuu/ro na/ sa/tvaa
9.87.8a eSaa/ yayau paramaa/d anta/r a/dreH kuu/cit satii/r uurve/ gaa/ viveda
9.87.8c divo/ na/ vidyu/t stana/yanty abhrai/H so/masya te pavata indra dhaa/raa
9.87.9a uta/ sma raashi/m pa/ri yaasi go/naam i/ndreNa soma sara/tham punaana/H
9.87.9c puurvii/r i/So bRhatii/r jiiradaano shi/kSaa shaciivas ta/va taa/ upaSTu/t
9.88.1a aya/M so/ma indra tu/bhyaM sunve tu/bhyam pavate tva/m asya paahi
9.88.1c tva/M ha ya/M cakRSe/ tva/M vavRSa/ i/ndum ma/daaya yu/jyaaya so/mam
9.88.2a sa/ iiM ra/tho na/ bhuriSaa/L ayoji maha/H puruu/Ni saata/ye va/suuni
9.88.2c aa/d iiM vi/shvaa nahuSyaaaa\Ni jaataa/ sva\rSaataa va/na uurdhvaa/ navanta
9.88.3a vaayu/r na/ yo/ niyu/tvaaM+ iSTa/yaamaa naa/satyeva ha/va aa/ sha/mbhaviSThaH
9.88.3c vishva/vaaro draviNodaa/ iva tma/n puuSe/va dhiija/vano .asi soma
9.88.4a i/ndro na/ yo/ mahaa/ ka/rmaaNi ca/krir hantaa/ vRtraa/Naam asi soma puurbhi/t
9.88.4c paidvo/ na/ hi/ tva/m a/hinaamnaaM hantaa/ vi/shvasyaasi soma da/syoH
9.88.5a agni/r na/ yo/ va/na aa/ sRjya/maano vR/thaa paa/jaaMsi kRNute nadii/Su
9.88.5c ja/no na/ yu/dhvaa mahata/ upabdi/r i/yarti so/maH pa/vamaana uurmi/m
9.88.6a ete/ so/maa a/ti vaa/raaNy a/vyaa divyaa/ na/ ko/shaaso abhra/varSaaH
9.88.6c vR/thaa samudra/M si/ndhavo na/ nii/ciiH sutaa/so abhi/ kala/shaaM+ asRgran
9.88.7a shuSmii/ sha/rdho na/ maa/rutam pavasvaa/nabhishastaa divyaa/ ya/thaa vi/T
9.88.7c aa/po na/ makSuu/ sumati/r bhavaa naH saha/sraapsaaH pRtanaaSaa/N na/ yaj~na/H
9.88.8a raa/j~no nu/ te va/ruNasya vrataa/ni bRha/d gabhiira/M ta/va soma dhaa/ma
9.88.8c shu/ciS Tva/m asi priyo/ na/ mitro/ dakSaa/yyo aryame/vaasi soma
9.89.1a pro/ sya/ va/hniH pathyaaaa\bhir asyaan divo/ na/ vRSTi/H pa/vamaano akSaaH
9.89.1c saha/sradhaaro asadan ny a\sme/ maatu/r upa/sthe va/na aa/ ca so/maH
9.89.2a raa/jaa si/ndhuunaam avasiSTa vaa/sa Rta/sya naa/vam aa/ruhad ra/jiSThaam
9.89.2c apsu/ drapso/ vaavRdhe shyena/juuto duha/ iim pitaa/ duha/ iim pitu/r jaa/m
9.89.3a siMha/M nasanta ma/dhvo ayaa/saM ha/rim aruSa/M divo/ asya/ pa/tim
9.89.3c shuu/ro yutsu/ prathama/H pRchate gaa/ a/sya ca/kSasaa pa/ri paaty ukSaa/
9.89.4a ma/dhupRSThaM ghora/m ayaa/sam a/shvaM ra/the yu~njanty urucakra/ RSva/m
9.89.4c sva/saara iiM jaama/yo marjayanti sa/naabhayo vaaji/nam uurjayanti
9.89.5a ca/tasra iiM ghRtadu/haH sacante samaane/ anta/r dharu/Ne ni/SattaaH
9.89.5c taa/ iim arSanti na/masaa punaanaa/s taa/ iiM vishva/taH pa/ri Santi puurvii/H
9.89.6a viSTambho/ divo/ dharu/NaH pRthivyaa/ vi/shvaa uta/ kSita/yo ha/ste asya
9.89.6c a/sat ta u/tso gRNate/ niyu/tvaan ma/dhvo aMshu/H pavata indriyaa/ya
9.89.7a vanva/nn a/vaato abhi/ deva/viitim i/ndraaya soma vRtrahaa/ pavasva
9.89.7c shagdhi/ maha/H purushcandra/sya raaya/H suvii/ryasya pa/tayaH syaama
9.90.1a pra/ hinvaano/ janitaa/ ro/dasyo ra/tho na/ vaa/jaM saniSya/nn ayaasiit
9.90.1c i/ndraM ga/chann aa/yudhaa saMshi/shaano vi/shvaa va/su ha/stayor aada/dhaanaH
9.90.2a abhi/ tripRSTha/M vR/SaNaM vayodhaa/m aa~NguuSaa/Naam avaavashanta vaa/NiiH
9.90.2c va/naa va/saano va/ruNo na/ si/ndhuun vi/ ratnadhaa/ dayate vaa/ryaaNi
9.90.3a shuu/ragraamaH sa/rvaviiraH sa/haavaa~n je/taa pavasva sa/nitaa dha/naani
9.90.3c tigmaa/yudhaH kSipra/dhanvaa sama/tsv a/SaaLhaH saahvaa/n pR/tanaasu sha/truun
9.90.4a uru/gavyuutir a/bhayaani kRNva/n samiiciine/ aa/ pavasvaa pu/raMdhii
9.90.4c apa/H si/Saasann uSa/saH sva\r gaa/H sa/M cikrado maho/ asma/bhyaM vaa/jaan
9.90.5a ma/tsi soma va/ruNam ma/tsi mitra/m ma/tsii/ndram indo pavamaana vi/SNum
9.90.5c ma/tsi sha/rdho maa/rutam ma/tsi devaa/n ma/tsi mahaa/m i/ndram indo ma/daaya
9.90.6a evaa/ raa/jeva kra/tumaaM+ a/mena vi/shvaa gha/nighnad duritaa/ pavasva
9.90.6c i/ndo suuktaa/ya va/case va/yo dhaa yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
9.91.1a a/sarji va/kvaa ra/thye ya/thaajau/ dhiyaa/ mano/taa prathamo/ maniiSii/
9.91.1c da/sha sva/saaro a/dhi saa/no a/vye/ .ajanti va/hniM sa/danaany a/cha
9.91.2a viitii/ ja/nasya divya/sya kavyai/r a/dhi suvaano/ nahuSye\bhir i/nduH
9.91.2c pra/ yo/ nR/bhir amR/to ma/rtyebhir marmRjaano/ .avibhir go/bhir adbhi/H
9.91.3a vR/Saa vR/SNe ro/ruvad aMshu/r asmai pa/vamaano ru/shad iirte pa/yo go/H
9.91.3c saha/sram R/kvaa pathi/bhir vacovi/d adhvasma/bhiH suu/ro a/NvaM vi/ yaati
9.91.4a rujaa/ dRLhaa/ cid rakSa/saH sa/daaMsi punaana/ inda uurNuhi vi/ vaa/jaan
9.91.4c vRshco/pa/riSTaat tujataa/ vadhe/na ye/ a/nti duuraa/d upanaaya/m eSaam
9.91.5a sa/ pratnava/n na/vyase vishvavaara suuktaa/ya patha/H kRNuhi praa/caH
9.91.5c ye/ duHSa/haaso vanu/Saa bRha/ntas taa/Ms te ashyaama purukRt purukSo
9.91.6a evaa/ punaano/ apa/H sva\r gaa/ asma/bhyaM tokaa/ ta/nayaani bhuu/ri
9.91.6c sha/M naH kSe/tram uru/ jyo/tiiMSi soma jyo/~N naH suu/ryaM dRsha/ye ririihi
9.92.1a pa/ri suvaano/ ha/rir aMshu/H pavi/tre ra/tho na/ sarji sana/ye hiyaana/H
9.92.1c aa/pac chlo/kam indriya/m puuya/maanaH pra/ti devaa/M+ ajuSata pra/yobhiH
9.92.2a a/chaa nRca/kSaa asarat pavi/tre naa/ma da/dhaanaH kavi/r asya yo/nau
9.92.2c sii/dan ho/teva sa/dane camuu/Suu/pem agmann R/SayaH sapta/ vi/praaH
9.92.3a pra/ sumedhaa/ gaatuvi/d vishva/devaH so/maH punaana/H sa/da eti ni/tyam
9.92.3c bhu/vad vi/shveSu kaa/vyeSu ra/ntaa/nu ja/naan yatate pa/~nca dhii/raH
9.92.4a ta/va tye/ soma pavamaana niNye/ vi/shve devaa/s tra/ya ekaadashaa/saH
9.92.4c da/sha svadhaa/bhir a/dhi saa/no a/vye mRja/nti tvaa nadya\H sapta/ yahvii/H
9.92.5a ta/n nu/ satya/m pa/vamaanasyaastu ya/tra vi/shve kaara/vaH saMna/santa
9.92.5c jyo/tir ya/d a/hne a/kRNod uloka/m praa/van ma/nuM da/syave kar abhii/kam
9.92.6a pa/ri sa/dmeva pashumaa/nti ho/taa raa/jaa na/ satya/H sa/mitiir iyaana/H
9.92.6c so/maH punaana/H kala/shaaM+ ayaasiit sii/dan mRgo/ na/ mahiSo/ va/neSu
9.93.1a saakamu/kSo marjayanta sva/saaro da/sha dhii/rasya dhiita/yo dha/nutriiH
9.93.1c ha/riH pa/ry adravaj jaa/H suu/ryasya dro/NaM nanakSe a/tyo na/ vaajii/
9.93.2a sa/m maatR/bhir na/ shi/shur vaavashaano/ vR/Saa dadhanve puruvaa/ro adbhi/H
9.93.2c ma/ryo na/ yo/Saam abhi/ niSkRta/M ya/n sa/M gachate kala/sha usri/yaabhiH
9.93.3a uta/ pra/ pipya uu/dhar a/ghnyaayaa i/ndur dhaa/raabhiH sacate sumedhaa/H
9.93.3c muurdhaa/naM gaa/vaH pa/yasaa camuu/Sv abhi/ shriiNanti va/subhir na/ niktai/H
9.93.4a sa/ no deve/bhiH pavamaana rade/ndo rayi/m ashvi/naM vaavashaana/H
9.93.4c rathiraaya/taam ushatii/ pu/raMdhir asmadrya\g aa/ daava/ne va/suunaam
9.93.5a nuu/ no rayi/m u/pa maasva nRva/ntam punaano/ vaataa/pyaM vishva/shcandram
9.93.5c pra/ vanditu/r indo taary aa/yuH praata/r makSuu/ dhiyaa/vasur jagamyaat
9.94.1a a/dhi ya/d asmin vaaji/niiva shu/bha spa/rdhante dhi/yaH suu/rye na/ vi/shaH
9.94.1c apo/ vRNaana/H pavate kaviiya/n vraja/M na/ pashuva/rdhanaaya ma/nma
9.94.2a dvitaa/ vyuurNva/nn amR/tasya dhaa/ma svarvi/de bhu/vanaani prathanta
9.94.2c dhi/yaH pinvaanaa/H sva/sare na/ gaa/va Rtaaya/ntiir abhi/ vaavashra i/ndum
9.94.3a pa/ri ya/t kavi/H kaa/vyaa bha/rate shuu/ro na/ ra/tho bhu/vanaani vi/shvaa
9.94.3c deve/Su ya/sho ma/rtaaya bhuu/San da/kSaaya raaya/H purubhuu/Su na/vyaH
9.94.4a shriye/ jaata/H shriya/ aa/ ni/r iyaaya shri/yaM va/yo jaritR/bhyo dadhaati
9.94.4c shri/yaM va/saanaa amRtatva/m aayan bha/vanti satyaa/ samithaa/ mita/drau
9.94.5a i/Sam uu/rjam abhy a\rSaa/shvaM gaa/m uru/ jyo/tiH kRNuhi ma/tsi devaa/n
9.94.5c vi/shvaani hi/ suSa/haa taa/ni tu/bhyam pa/vamaana baa/dhase soma sha/truun
9.95.1a ka/nikranti ha/rir aa/ sRjya/maanaH sii/dan va/nasya jaTha/re punaana/H
9.95.1c nR/bhir yata/H kRNute nirNi/jaM gaa/ a/to matii/r janayata svadhaa/bhiH
9.95.2a ha/riH sRjaana/H pathyaaaa\m Rta/sye/yarti vaa/cam arite/va naa/vam
9.95.2c devo/ devaa/naaM gu/hyaani naa/maavi/S kRNoti barhi/Si pravaa/ce
9.95.3a apaa/m ive/d uurma/yas ta/rturaaNaaH pra/ maniiSaa/ iirate so/mam a/cha
9.95.3c namasya/ntiir u/pa ca ya/nti sa/M caa/ ca vishanty ushatii/r usha/ntam
9.95.4a ta/m marmRjaana/m mahiSa/M na/ saa/naav aMshu/M duhanty ukSa/NaM giriSThaa/m
9.95.4c ta/M vaavashaana/m mata/yaH sacante trito/ bibharti va/ruNaM samudre/
9.95.5a i/Syan vaa/cam upavakte/va ho/tuH punaana/ indo vi/ Syaa maniiSaa/m
9.95.5c i/ndrash ca ya/t kSa/yathaH sau/bhagaaya suvii/ryasya pa/tayaH syaama
9.96.1a pra/ senaanii/H shuu/ro a/gre ra/thaanaaM gavya/nn eti ha/rSate asya se/naa
9.96.1c bhadraa/n kRNva/nn indrahavaa/n sa/khibhya aa/ so/mo va/straa rabhasaa/ni datte
9.96.2a sa/m asya ha/riM ha/rayo mRjanty ashvahayai/r a/nishitaM na/mobhiH
9.96.2c aa/ tiSThati ra/tham i/ndrasya sa/khaa vidvaa/M+ enaa sumati/M yaaty a/cha
9.96.3a sa/ no deva deva/taate pavasva mahe/ soma psa/rasa indrapaa/naH
9.96.3c kRNva/nn apo/ varSa/yan dyaa/m ute/maa/m uro/r aa/ no varivasyaa punaana/H
9.96.4a a/jiitaye/ .ahataye pavasva svasta/ye sarva/taataye bRhate/
9.96.4c ta/d ushanti vi/shva ime/ sa/khaayas ta/d aha/M vashmi pavamaana soma
9.96.5a so/maH pavate janitaa/ matiinaa/M janitaa/ divo/ janitaa/ pRthivyaa/H
9.96.5c janitaa/gne/r janitaa/ suu/ryasya janite/ndrasya janito/ta/ vi/SNoH
9.96.6a brahmaa/ devaa/naam padavii/H kaviinaa/m R/Sir vi/praaNaam mahiSo/ mRgaa/Naam
9.96.6c shyeno/ gR/dhraaNaaM sva/dhitir va/naanaaM so/maH pavi/tram a/ty eti re/bhan
9.96.7a praa/viivipad vaaca/ uurmi/M na/ si/ndhur gi/raH so/maH pa/vamaano maniiSaa/H
9.96.7c anta/H pa/shyan vRja/nemaa/varaaNy aa/ tiSThati vRSabho/ go/Su jaana/n
9.96.8a sa/ matsara/H pRtsu/ vanva/nn a/vaataH saha/sraretaa abhi/ vaa/jam arSa
9.96.8c i/ndraayendo pa/vamaano maniiSy a\Msho/r uurmi/m iiraya gaa/ iSaNya/n
9.96.9a pa/ri priya/H kala/she deva/vaata i/ndraaya so/mo ra/Nyo ma/daaya
9.96.9c saha/sradhaaraH shata/vaaja i/ndur vaajii/ na/ sa/ptiH sa/manaa jigaati
9.96.10a sa/ puurvyo/ vasuvi/j jaa/yamaano mRjaano/ apsu/ duduhaano/ a/drau
9.96.10c abhishastipaa/ bhu/vanasya raa/jaa vida/d gaatu/m bra/hmaNe puuya/maanaH
9.96.11a tva/yaa hi/ naH pita/raH soma puu/rve ka/rmaaNi cakru/H pavamaana dhii/raaH
9.96.11c vanva/nn a/vaataH paridhii/M+r a/porNu viire/bhir a/shvair magha/vaa bhavaa naH
9.96.12a ya/thaa/pavathaa ma/nave vayodhaa/ amitrahaa/ varivovi/d dhavi/Smaan
9.96.12c evaa/ pavasva dra/viNaM da/dhaana i/ndre sa/M tiSTha jana/yaa/yudhaani
9.96.13a pa/vasva soma ma/dhumaaM+ Rtaa/vaapo/ va/saano a/dhi saa/no a/vye
9.96.13c a/va dro/Naani ghRta/vaanti siida madi/ntamo matsara/ indrapaa/naH
9.96.14a vRSTi/M diva/H shata/dhaaraH pavasva sahasrasaa/ vaajayu/r deva/viitau
9.96.14c sa/M si/ndhubhiH kala/she vaavashaana/H sa/m usri/yaabhiH pratira/n na aa/yuH
9.96.15a eSa/ sya/ so/mo mati/bhiH punaano/ .atyo na/ vaajii/ ta/ratii/d a/raatiiH
9.96.15c pa/yo na/ dugdha/m a/diter iSira/m urv ai\va gaatu/H suya/mo na/ vo/Lhaa
9.96.16a svaayudha/H sotR/bhiH puuya/maano .abhy a\rSa gu/hyaM caa/ru naa/ma
9.96.16c abhi/ vaa/jaM sa/ptir iva shravasyaa/bhi/ vaayu/m abhi/ gaa/ deva soma
9.96.17a shi/shuM jaj~naana/M haryata/m mRjanti shumbha/nti va/hnim maru/to gaNe/na
9.96.17c kavi/r giirbhi/H kaa/vyenaa kavi/H sa/n so/maH pavi/tram a/ty eti re/bhan
9.96.18a R/Simanaa ya/ RSikR/t svarSaa/H saha/sraNiithaH padavii/H kaviinaa/m
9.96.18c tRtii/yaM dhaa/ma mahiSa/H si/Saasan so/mo viraa/jam a/nu raajati STu/p
9.96.19a camuuSa/c chyena/H shakuno/ vibhR/tvaa govindu/r drapsa/ aa/yudhaani bi/bhrat
9.96.19c apaa/m uurmi/M sa/camaanaH samudra/M turii/yaM dhaa/ma mahiSo/ vivakti
9.96.20a ma/ryo na/ shubhra/s tanva\m mRjaano/ .atyo na/ sR/tvaa sana/ye dha/naanaam
9.96.20c vR/Seva yuuthaa/ pa/ri ko/sham a/rSan ka/nikradac camvo\r aa/ vivesha
9.96.21a pa/vasvendo pa/vamaano ma/hobhiH ka/nikradat pa/ri vaa/raaNy arSa
9.96.21c krii/La~n camvo\r aa/ visha puuya/maana i/ndraM te ra/so madiro/ mamattu
9.96.22a praa/sya dhaa/raa bRhatii/r asRgrann akto/ go/bhiH kala/shaaM+ aa/ vivesha
9.96.22c saa/ma kRNva/n saamanyo\ vipashci/t kra/ndann ety abhi/ sa/khyur na/ jaami/m
9.96.23a apaghna/nn eSi pavamaana sha/truun priyaa/M na/ jaaro/ abhi/giita i/nduH
9.96.23c sii/dan va/neSu shakuno/ na/ pa/tvaa so/maH punaana/H kala/sheSu sa/ttaa
9.96.24a aa/ te ru/caH pa/vamaanasya soma yo/Seva yanti sudu/ghaaH sudhaaraa/H
9.96.24c ha/rir aa/niitaH puruvaa/ro apsv a/cikradat kala/she devayuunaa/m
9.97.1a asya/ preSaa/ hema/naa puuya/maano devo/ deve/bhiH sa/m apRkta ra/sam
9.97.1c suta/H pavi/tram pa/ry eti re/bhan mite/va sa/dma pashumaa/nti ho/taa
9.97.2a bhadraa/ va/straa samanyaaaa\ va/saano mahaa/n kavi/r niva/canaani sha/Msan
9.97.2c aa/ vacyasva camvo\H puuya/maano vicakSaNo/ jaa/gRvir deva/viitau
9.97.3a sa/m u priyo/ mRjyate saa/no a/vye yasha/staro yasha/saaM kSai/to asme/
9.97.3c abhi/ svara dha/nvaa puuya/maano yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
9.97.4a pra/ gaayataabhy a\rcaama devaa/n so/maM hinota mahate/ dha/naaya
9.97.4c svaadu/H pavaate a/ti vaa/ram a/vyam aa/ siidaati kala/shaM devayu/r naH
9.97.5a i/ndur devaa/naam u/pa sakhya/m aaya/n saha/sradhaaraH pavate ma/daaya
9.97.5c nR/bhi sta/vaano a/nu dhaa/ma puu/rvam a/gann i/ndram mahate/ sau/bhagaaya
9.97.6a stotre/ raaye/ ha/rir arSaa punaana/ i/ndram ma/do gachatu te bha/raaya
9.97.6c devai/r yaahi sara/thaM raa/dho a/chaa yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
9.97.7a pra/ kaa/vyam usha/neva bruvaaNo/ devo/ devaa/naaM ja/nimaa vivakti
9.97.7c ma/hivrataH shu/cibandhuH paavaka/H padaa/ varaaho/ abhy e\ti re/bhan
9.97.8a pra/ haMsaa/sas tRpa/lam manyu/m a/chaamaa/d a/staM vR/SagaNaa ayaasuH
9.97.8c aa~NguuSya\m pa/vamaanaM sa/khaayo durma/rSaM saaka/m pra/ vadanti vaaNa/m
9.97.9a sa/ raMhata urugaaya/sya juuti/M vR/thaa krii/Lantam mimate na/ gaa/vaH
9.97.9c pariiNasa/M kRNute tigma/shR~Ngo di/vaa ha/rir da/dRshe na/ktam Rjra/H
9.97.10a i/ndur vaajii/ pavate go/nyoghaa i/ndre so/maH sa/ha i/nvan ma/daaya
9.97.10c ha/nti ra/kSo baa/dhate pa/ry a/raatiir va/rivaH kRNva/n vRja/nasya raa/jaa
9.97.11a a/dha dhaa/rayaa ma/dhvaa pRcaana/s tiro/ ro/ma pavate a/dridugdhaH
9.97.11c i/ndur i/ndrasya sakhya/M juSaaNo/ devo/ deva/sya matsaro/ ma/daaya
9.97.12a abhi/ priyaa/Ni pavate punaano/ devo/ devaa/n sve/na ra/sena pR~nca/n
9.97.12c i/ndur dha/rmaaNy Rtuthaa/ va/saano da/sha kSi/po avyata saa/no a/vye
9.97.13a vR/Saa sho/No abhika/nikradad gaa/ nada/yann eti pRthivii/m uta/ dyaa/m
9.97.13c i/ndrasyeva vagnu/r aa/ shRNva aajau/ praceta/yann arSati vaa/cam e/maa/m
9.97.14a rasaa/yyaH pa/yasaa pi/nvamaana iira/yann eSi ma/dhumantam aMshu/m
9.97.14c pa/vamaanaH saMtani/m eSi kRNva/nn i/ndraaya soma pariSicya/maanaH
9.97.15a evaa/ pavasva madiro/ ma/daayodagraabha/sya nama/yan vadhasnai/H
9.97.15c pa/ri va/rNam bha/ramaaNo ru/shantaM gavyu/r no arSa pa/ri soma sikta/H
9.97.16a juSTvii/ na indo supa/thaa sugaa/ny urau/ pavasva va/rivaaMsi kRNva/n
9.97.16c ghane/va vi/Svag duritaa/ni vighna/nn a/dhi SNu/naa dhanva saa/no a/vye
9.97.17a vRSTi/M no arSa divyaa/M jigatnu/m i/LaavatiiM shaMga/yiiM jiira/daanum
9.97.17c stu/keva viitaa/ dhanvaa vicinva/n ba/ndhuuM+r imaa/M+ a/varaaM+ indo vaayuu/n
9.97.18a granthi/M na/ vi/ Sya grathita/m punaana/ Rju/M ca gaatu/M vRjina/M ca soma
9.97.18c a/tyo na/ krado ha/rir aa/ sRjaano/ ma/ryo deva dhanva pastyaaaa\vaan
9.97.19a ju/STo ma/daaya deva/taata indo pa/ri SNu/naa dhanva saa/no a/vye
9.97.19c saha/sradhaaraH surabhi/r a/dabdhaH pa/ri srava vaa/jasaatau nRSa/hye
9.97.20a arashmaa/no ye\ .arathaa/ a/yuktaa a/tyaaso na/ sasRjaanaa/sa aajau/
9.97.20c ete/ shukraa/so dhanvanti so/maa de/vaasas taa/M+ u/pa yaataa pi/badhyai
9.97.21a evaa/ na indo abhi/ deva/viitim pa/ri srava na/bho a/rNash camuu/Su
9.97.21c so/mo asma/bhyaM kaa/myam bRha/ntaM rayi/M dadaatu viira/vantam ugra/m
9.97.22a ta/kSad ya/dii ma/naso ve/nato vaa/g jye/SThasya vaa dha/rmaNi kSo/r a/niike
9.97.22c aa/d iim aayan va/ram aa/ vaavashaanaa/ ju/STam pa/tiM kala/she gaa/va i/ndum
9.97.23a pra/ daanudo/ divyo/ daanupinva/ Rta/m Rtaa/ya pavate sumedhaa/H
9.97.23c dharmaa/ bhuvad vRjanya\sya raa/jaa pra/ rashmi/bhir dasha/bhir bhaari bhuu/ma
9.97.24a pavi/trebhiH pa/vamaano nRca/kSaa raa/jaa devaa/naam uta/ ma/rtyaanaam
9.97.24c dvitaa/ bhuvad rayipa/tii rayiiNaa/m Rta/m bharat su/bhRtaM caa/rv i/nduH
9.97.25a a/rvaaM+ iva shra/vase saati/m a/che/ndrasya vaayo/r abhi/ viiti/m arSa
9.97.25c sa/ naH saha/sraa bRhatii/r i/So daa bha/vaa soma draviNovi/t punaana/H
9.97.26a devaavyo\ naH pariSicya/maanaaH kSa/yaM suvii/raM dhanvantu so/maaH
9.97.26c aayajya/vaH sumati/M vishva/vaaraa ho/taaro na/ diviya/jo mandra/tamaaH
9.97.27a evaa/ deva deva/taate pavasva mahe/ soma psa/rase devapaa/naH
9.97.27c maha/sh cid dhi/ Sma/si hitaa/H samarye/ kRdhi/ suSThaane/ ro/dasii punaana/H
9.97.28a a/shvo na/ krado vR/Sabhir yujaana/H siMho/ na/ bhiimo/ ma/naso ja/viiyaan
9.97.28c arvaacii/naiH pathi/bhir ye/ ra/jiSThaa aa/ pavasva saumanasa/M na indo
9.97.29a shata/M dhaa/raa deva/jaataa asRgran saha/sram enaaH kava/yo mRjanti
9.97.29c i/ndo sani/traM diva/ aa/ pavasva puraetaa/si mahato/ dha/nasya
9.97.30a divo/ na/ sa/rgaa asasRgram a/hnaaM raa/jaa na/ mitra/m pra/ minaati dhii/raH
9.97.30c pitu/r na/ putra/H kra/tubhir yataana/ aa/ pavasva vishe/ asyaa/ a/jiitim
9.97.31a pra/ te dhaa/raa ma/dhumatiir asRgran vaa/raan ya/t puuto/ atye/Sy a/vyaan
9.97.31c pa/vamaana pa/vase dhaa/ma go/naaM jaj~naana/H suu/ryam apinvo arkai/H
9.97.32a ka/nikradad a/nu pa/nthaam Rta/sya shukro/ vi/ bhaasy amR/tasya dhaa/ma
9.97.32c sa/ i/ndraaya pavase matsara/vaan hinvaano/ vaa/cam mati/bhiH kaviinaa/m
9.97.33a divya/H suparNo/ .ava cakSi soma pi/nvan dhaa/raaH ka/rmaNaa deva/viitau
9.97.33c e/ndo visha kala/shaM somadhaa/naM kra/ndann ihi suu/ryasyo/pa rashmi/m
9.97.34a tisro/ vaa/ca iirayati pra/ va/hnir Rta/sya dhiiti/m bra/hmaNo maniiSaa/m
9.97.34c gaa/vo yanti go/patim pRcha/maanaaH so/maM yanti mata/yo vaavashaanaa/H
9.97.35a so/maM gaa/vo dhena/vo vaavashaanaa/H so/maM vi/praa mati/bhiH pRcha/maanaaH
9.97.35c so/maH suta/H puuyate ajya/maanaH so/me arkaa/s triSTu/bhaH sa/M navante
9.97.36a evaa/ naH soma pariSicya/maana aa/ pavasva puuya/maanaH svasti/
9.97.36c i/ndram aa/ visha bRhataa/ ra/veNa vardha/yaa vaa/caM jana/yaa pu/raMdhim
9.97.37a aa/ jaa/gRvir vi/pra Rtaa/ matiinaa/M so/maH punaano/ asadac camuu/Su
9.97.37c sa/panti ya/m mithunaa/so ni/kaamaa adhvarya/vo rathiraa/saH suha/staaH
9.97.38a sa/ punaana/ u/pa suu/re na/ dhaa/to/bhe/ apraa ro/dasii vi/ Sa/ aavaH
9.97.38c priyaa/ cid ya/sya priyasaa/sa uutii/ sa/ tuu/ dha/naM kaari/Ne na/ pra/ yaMsat
9.97.39a sa/ vardhitaa/ va/rdhanaH puuya/maanaH so/mo miiDhvaa/M+ abhi/ no jyo/tiSaaviit
9.97.39c ye/naa naH puu/rve pita/raH padaj~naa/H svarvi/do abhi/ gaa/ a/drim uSNa/n
9.97.40a a/kraan samudra/H prathame/ vi/dharma~n jana/yan prajaa/ bhu/vanasya raa/jaa
9.97.40c vR/Saa pavi/tre a/dhi saa/no a/vye bRha/t so/mo vaavRdhe suvaana/ i/nduH
9.97.41a maha/t ta/t so/mo mahiSa/sh cakaaraapaa/M ya/d ga/rbho/ .avRNiita devaa/n
9.97.41c a/dadhaad i/ndre pa/vamaana o/jo/ .ajanayat suu/rye jyo/tir i/nduH
9.97.42a ma/tsi vaayu/m iSTa/ye raa/dhase ca ma/tsi mitraa/va/ruNaa puuya/maanaH
9.97.42c ma/tsi sha/rdho maa/rutam ma/tsi devaa/n ma/tsi dyaa/vaapRthivii/ deva soma
9.97.43a Rju/H pavasva vRjina/sya hantaa/paa/miivaam baa/dhamaano mR/dhash ca
9.97.43c abhishriiNa/n pa/yaH pa/yasaabhi/ go/naam i/ndrasya tva/M ta/va vaya/M sa/khaayaH
9.97.44a ma/dhvaH suu/dam pavasva va/sva u/tsaM viira/M ca na aa/ pavasvaa bha/gaM ca
9.97.44c sva/dasve/ndraaya pa/vamaana indo rayi/M ca na aa/ pavasvaa samudraa/t
9.97.45a so/maH suto/ dhaa/rayaa/tyo na/ hi/tvaa si/ndhur na/ nimna/m abhi/ vaajy a\kSaaH
9.97.45c aa/ yo/niM va/nyam asadat punaana/H sa/m i/ndur go/bhir asarat sa/m adbhi/H
9.97.46a eSa/ sya/ te pavata indra so/mash camuu/Su dhii/ra ushate/ ta/vasvaan
9.97.46c sva\rcakSaa rathira/H satya/shuSmaH kaa/mo na/ yo/ devayataa/m a/sarji
9.97.47a eSa/ pratne/na va/yasaa punaana/s tiro/ va/rpaaMsi duhitu/r da/dhaanaH
9.97.47c va/saanaH sha/rma triva/ruutham apsu/ ho/teva yaati sa/maneSu re/bhan
9.97.48a nuu/ nas tva/M rathiro/ deva soma pa/ri srava camvo\H puuya/maanaH
9.97.48c apsu/ svaa/diSTho ma/dhumaaM+ Rtaa/vaa devo/ na/ ya/H savitaa/ satya/manmaa
9.97.49a abhi/ vaayu/M viity a\rSaa gRNaano\ .abhi/ mitraa/va/ruNaa puuya/maanaH
9.97.49c abhii/ na/raM dhiija/vanaM ratheSThaa/m abhii/ndraM vR/SaNaM va/jrabaahum
9.97.50a abhi/ va/straa suvasanaa/ny arSaabhi/ dhenuu/H sudu/ghaaH puuya/maanaH
9.97.50c abhi/ candraa/ bha/rtave no hi/raNyaabhy a/shvaan rathi/no deva soma
9.97.51a abhii/ no arSa divyaa/ va/suuny abhi/ vi/shvaa paa/rthivaa puuya/maanaH
9.97.51c abhi/ ye/na dra/viNam ashna/vaamaabhy aaaa\rSeya/M jamadagniva/n naH
9.97.52a ayaa/ pavaa/ pavasvainaa/ va/suuni maaM+shcatva/ indo sa/rasi pra/ dhanva
9.97.52c bradhna/sh cid a/tra vaa/to na/ juuta/H purume/dhash cit ta/kave na/raM daat
9.97.53a uta/ na enaa/ pavayaa/ pavasvaa/dhi shrute/ shravaa/yyasya tiirthe/
9.97.53c SaSTi/M saha/sraa naiguto/ va/suuni vRkSa/M na/ pakva/M dhuunavad ra/Naaya
9.97.54a ma/hiime/ asya vR/Sanaa/ma shuuSe/ maa/M+shcatve vaa pR/shane vaa va/dhatre
9.97.54c a/svaapayan nigu/taH sneha/yac caa/paami/traaM+ a/paaci/to aceta/H
9.97.55a sa/M trii/ pavi/traa vi/tataany eSy a/nv e/kaM dhaavasi puuya/maanaH
9.97.55c a/si bha/go a/si daatra/sya daataa/si magha/vaa magha/vadbhya indo
9.97.56a eSa/ vishvavi/t pavate maniiSii/ so/mo vi/shvasya bhu/vanasya raa/jaa
9.97.56c drapsaa/M+ iira/yan vida/theSv i/ndur vi/ vaa/ram a/vyaM sama/yaa/ti yaati
9.97.57a i/nduM rihanti mahiSaa/ a/dabdhaaH pade/ rebhanti kava/yo na/ gR/dhraaH
9.97.57c hinva/nti dhii/raa dasha/bhiH kSi/paabhiH sa/m a~njate ruupa/m apaa/M ra/sena
9.97.58a tva/yaa vaya/m pa/vamaanena soma bha/re kRta/M vi/ cinuyaama sha/shvat
9.97.58c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
9.98.1a abhi/ no vaajasaa/tamaM rayi/m arSa puruspR/ham
9.98.1c i/ndo saha/srabharNasaM tuvidyumna/M vibhvaasa/ham
9.98.2a pa/ri Sya/ suvaano/ avya/yaM ra/the na/ va/rmaavyata
9.98.2c i/ndur abhi/ dru/Naa hito/ hiyaano/ dhaa/raabhir akSaaH
9.98.3a pa/ri Sya/ suvaano/ akSaa i/ndur a/vye ma/dacyutaH
9.98.3c dhaa/raa ya/ uurdhvo/ adhvare/ bhraajaa/ nai/ti gavyayu/H
9.98.4a sa/ hi/ tva/M deva sha/shvate va/su ma/rtaaya daashu/Se
9.98.4c i/ndo sahasri/NaM rayi/M shataa/tmaanaM vivaasasi
9.98.5a vaya/M te asya/ vRtrahan va/so va/svaH puruspR/haH
9.98.5c ni/ ne/diSThatamaa iSa/H syaa/ma sumna/syaadhrigo
9.98.6a dvi/r ya/m pa/~nca sva/yashasaM sva/saaro a/drisaMhatam
9.98.6c priya/m i/ndrasya kaa/myam prasnaapa/yanty uurmi/Nam
9.98.7a pa/ri tya/M haryata/M ha/rim babhru/m punanti vaa/reNa
9.98.7c yo/ devaa/n vi/shvaaM+ i/t pa/ri ma/dena saha/ ga/chati
9.98.8a asya/ vo hy a/vasaa paa/nto dakSasaa/dhanam
9.98.8c ya/H suuri/Su shra/vo bRha/d dadhe/ sva\r Na/ haryata/H
9.98.9a sa/ vaaM yaj~ne/Su maanavii i/ndur janiSTa rodasii
9.98.9c devo/ devii giriSThaa/ a/sredhan ta/M tuviSva/Ni
9.98.10a i/ndraaya soma paa/tave vRtraghne/ pa/ri Sicyase
9.98.10c na/re ca da/kSiNaavate devaa/ya sadanaasa/de
9.98.11a te/ pratnaa/so vyu\STiSu so/maaH pavi/tre akSaran
9.98.11c apapro/thantaH sanuta/r hurashci/taH praata/s taa/M+ a/pracetasaH
9.98.12a ta/M sakhaayaH puroru/caM yuuya/M vaya/M ca suura/yaH
9.98.12c ashyaa/ma vaa/jagandhyaM sane/ma vaa/japastyam
9.99.1a aa/ haryataa/ya dhRSNa/ve dha/nus tanvanti pau/MsyaM \.\
9.99.1c shukraa/M vayanty a/suraaya nirNi/jaM vipaa/m a/gre mahiiyu/vaH
9.99.2a a/dha kSapaa/ pa/riSkRto vaa/jaaM+ abhi/ pra/ gaahate
9.99.2c ya/dii viva/svato dhi/yo ha/riM hinva/nti yaa/tave
9.99.3a ta/m asya marjayaamasi ma/do ya/ indrapaa/tamaH
9.99.3c ya/M gaa/va aasa/bhir dadhu/H puraa/ nuuna/M ca suura/yaH
9.99.4a ta/M gaa/thayaa puraaNyaa/ punaana/m abhy a\nuuSata
9.99.4c uto/ kRpanta dhiita/yo devaa/naaM naa/ma bi/bhratiiH
9.99.5a ta/m ukSa/maaNam avya/ye vaa/re punanti dharNasi/m
9.99.5c duuta/M na/ puurva/cittaya aa/ shaasate maniiSi/NaH
9.99.6a sa/ punaano/ madi/ntamaH so/mash camuu/Su siidati
9.99.6c pashau/ na/ re/ta aada/dhat pa/tir vacasyate dhiya/H
9.99.7a sa/ mRjyate suka/rmabhir devo/ deve/bhyaH suta/H
9.99.7c vide/ ya/d aasu saMdadi/r mahii/r apo/ vi/ gaahate
9.99.8a suta/ indo pavi/tra aa/ nR/bhir yato/ vi/ niiyase
9.99.8c i/ndraaya matsari/ntamash camuu/Sv aa/ ni/ Siidasi
9.100.1a abhii/ navante adru/haH priya/m i/ndrasya kaa/myam
9.100.1c vatsa/M na/ puu/rva aa/yuni jaata/M rihanti maata/raH
9.100.2a punaana/ indav aa/ bhara so/ma dviba/rhasaM rayi/M \.\
9.100.2c tva/M va/suuni puSyasi vi/shvaani daashu/So gRhe/
9.100.3a tva/M dhi/yam manoyu/jaM sRjaa/ vRSTi/M na/ tanyatu/H
9.100.3c tva/M va/suuni paa/rthivaa divyaa/ ca soma puSyasi
9.100.4a pa/ri te jigyu/So yathaa dhaa/raa suta/sya dhaavati
9.100.4c ra/MhamaaNaa vy a\vya/yaM vaa/raM vaajii/va saanasi/H
9.100.5a kra/tve da/kSaaya naH kave pa/vasva soma dhaa/rayaa
9.100.5c i/ndraaya paa/tave suto/ mitraa/ya va/ruNaaya ca
9.100.6a pa/vasva vaajasaa/tamaH pavi/tre dhaa/rayaa suta/H
9.100.6c i/ndraaya soma vi/SNave deve/bhyo ma/dhumattamaH
9.100.7a tvaa/M rihanti maata/ro ha/rim pavi/tre adru/haH
9.100.7c vatsa/M jaata/M na/ dhena/vaH pa/vamaana vi/dharmaNi
9.100.8a pa/vamaana ma/hi shra/vash citre/bhir yaasi rashmi/bhiH
9.100.8c sha/rdhan ta/maaMsi jighnase vi/shvaani daashu/So gRhe/
9.100.9a tva/M dyaa/M ca mahivrata pRthivii/M caa/ti jabhriSe
9.100.9c pra/ti draapi/m amu~ncathaaH pa/vamaana mahitvanaa/
9.101.1a puro/jitii vo a/ndhasaH sutaa/ya maadayitna/ve
9.101.1c a/pa shvaa/naM shnathiSTana sa/khaayo diirghajihvya\m
9.101.2a yo/ dhaa/rayaa paavaka/yaa pariprasya/ndate suta/H
9.101.2c i/ndur a/shvo na/ kR/tvyaH
9.101.3a ta/M duro/Sam abhii/ na/raH so/maM vishvaa/cyaa dhiyaa/
9.101.3c yaj~na/M hinvanty a/dribhiH
9.101.4a sutaa/so ma/dhumattamaaH so/maa i/ndraaya mandi/naH
9.101.4c pavi/travanto akSaran devaa/n gachantu vo ma/daaH
9.101.5a i/ndur i/ndraaya pavata i/ti devaa/so abruvan
9.101.5c vaaca/s pa/tir makhasyate vi/shvasye/shaana o/jasaa
9.101.6a saha/sradhaaraH pavate samudro/ vaacamii~Nkhaya/H
9.101.6c so/maH pa/tii rayiiNaa/M sa/khe/ndrasya dive/-dive
9.101.7a aya/m puuSaa/ rayi/r bha/gaH so/maH punaano/ arSati
9.101.7c pa/tir vi/shvasya bhuu/mano vy a\khyad ro/dasii ubhe/
9.101.8a sa/m u priyaa/ anuuSata gaa/vo ma/daaya ghR/SvayaH
9.101.8c so/maasaH kRNvate patha/H pa/vamaanaasa i/ndavaH
9.101.9a ya/ o/jiSThas ta/m aa/ bhara pa/vamaana shravaa/yyam
9.101.9c ya/H pa/~nca carSaNii/r abhi/ rayi/M ye/na va/naamahai
9.101.10a so/maaH pavanta i/ndavo .asma/bhyaM gaatuvi/ttamaaH
9.101.10c mitraa/H suvaanaa/ arepa/saH svaadhya\H svarvi/daH
9.101.11a suSvaaNaa/so vy a/dribhish ci/taanaa go/r a/dhi tvaci/
9.101.11c i/Sam asma/bhyam abhi/taH sa/m asvaran vasuvi/daH
9.101.12a ete/ puutaa/ vipashci/taH so/maaso da/dhyaashiraH
9.101.12c suu/ryaaso na/ darshataa/so jigatna/vo dhruvaa/ ghRte/
9.101.13a pra/ sunvaana/syaa/ndhaso ma/rto na/ vRta ta/d va/caH
9.101.13c a/pa shvaa/nam araadha/saM hataa/ makha/M na/ bhR/gavaH
9.101.14a aa/ jaami/r a/tke avyata bhuje/ na/ putra/ oNyo\H
9.101.14c sa/raj jaaro/ na/ yo/SaNaaM varo/ na/ yo/nim aasa/dam
9.101.15a sa/ viiro/ dakSasaa/dhano vi/ ya/s tasta/mbha ro/dasii
9.101.15c ha/riH pavi/tre avyata vedhaa/ na/ yo/nim aasa/dam
9.101.16a a/vyo vaa/rebhiH pavate so/mo ga/vye a/dhi tvaci/
9.101.16c ka/nikradad vR/Saa ha/rir i/ndrasyaabhy e\ti niSkRta/m
9.102.1a kraaNaa/ shi/shur mahii/naaM hinva/nn Rta/sya dii/dhitim
9.102.1c vi/shvaa pa/ri priyaa/ bhuvad a/dha dvitaa/
9.102.2a u/pa trita/sya paaSyo\r a/bhakta ya/d gu/haa pada/m
9.102.2c yaj~na/sya sapta/ dhaa/mabhir a/dha priya/m
9.102.3a trii/Ni trita/sya dhaa/rayaa pRSThe/Sv e/rayaa rayi/m
9.102.3c mi/miite asya yo/janaa vi/ sukra/tuH
9.102.4a jaj~naana/M sapta/ maata/ro vedhaa/m ashaasata shriye/
9.102.4c aya/M dhruvo/ rayiiNaa/M ci/keta ya/t
9.102.5a asya/ vrate/ sajo/Saso vi/shve devaa/so adru/haH
9.102.5c spaarhaa/ bhavanti ra/ntayo juSa/nta ya/t
9.102.6a ya/m ii ga/rbham RtaavR/dho dRshe/ caa/rum a/jiijanan
9.102.6c kavi/m ma/MhiSTham adhvare/ puruspR/ham
9.102.7a samiiciine/ abhi/ tma/naa yahvii/ Rta/sya maata/raa
9.102.7c tanvaanaa/ yaj~na/m aanuSa/g ya/d a~njate/
9.102.8a kra/tvaa shukre/bhir akSa/bhir RNo/r a/pa vraja/M diva/H
9.102.8c hinva/nn Rta/sya dii/dhitim praa/dhvare/
9.103.1a pra/ punaanaa/ya vedha/se so/maaya va/ca u/dyatam
9.103.1c bhRti/M na/ bharaa mati/bhir ju/joSate
9.103.2a pa/ri vaa/raaNy avya/yaa go/bhir a~njaano/ arSati
9.103.2c trii/ Sadha/sthaa punaana/H kRNute ha/riH
9.103.3a pa/ri ko/sham madhushcu/tam avya/ye vaa/re arSati
9.103.3c abhi/ vaa/Niir R/SiiNaaM sapta/ nuuSata
9.103.4a pa/ri Netaa/ matiinaa/M vishva/devo a/daabhyaH
9.103.4c so/maH punaana/sh camvo\r vishad dha/riH
9.103.5a pa/ri dai/viir a/nu svadhaa/ i/ndreNa yaahi sara/tham
9.103.5c punaano/ vaagha/d vaagha/dbhir a/martyaH
9.103.6a pa/ri sa/ptir na/ vaajayu/r devo/ deve/bhyaH suta/H
9.103.6c vyaanashi/H pa/vamaano vi/ dhaavati
9.104.1a sa/khaaya aa/ ni/ Siidata punaanaa/ya pra/ gaayata
9.104.1c shi/shuM na/ yaj~nai/H pa/ri bhuuSata shriye/
9.104.2a sa/m ii vatsa/M na/ maatR/bhiH sRja/taa gayasaa/dhanam
9.104.2c devaavya\m ma/dam abhi/ dvi/shavasam
9.104.3a punaa/taa dakSasaa/dhanaM ya/thaa sha/rdhaaya viita/ye
9.104.3c ya/thaa mitraa/ya va/ruNaaya sha/MtamaH
9.104.4a asma/bhyaM tvaa vasuvi/dam abhi/ vaa/Niir anuuSata
9.104.4c go/bhiS Te va/rNam abhi/ vaasayaamasi
9.104.5a sa/ no madaanaam pata i/ndo deva/psaraa asi
9.104.5c sa/kheva sa/khye gaatuvi/ttamo bhava
9.104.6a sa/nemi kRdhy a\sma/d aa/ rakSa/saM ka/M cid atri/Nam
9.104.6c a/paa/devaM dvayu/m a/Mho yuyodhi naH
9.105.1a ta/M vaH sakhaayo ma/daaya punaana/m abhi/ gaayata
9.105.1c shi/shuM na/ yaj~nai/H svadayanta guurti/bhiH
9.105.2a sa/M vatsa/ iva maatR/bhir i/ndur hinvaano/ ajyate
9.105.2c devaavii/r ma/do mati/bhiH pa/riSkRtaH
9.105.3a aya/M da/kSaaya saa/dhano .aya/M sha/rdhaaya viita/ye
9.105.3c aya/M deve/bhyo ma/dhumattamaH suta/H
9.105.4a go/man na indo a/shvavat suta/H sudakSa dhanva
9.105.4c shu/ciM te va/rNam a/dhi go/Su diidharam
9.105.5a sa/ no hariiNaam pata i/ndo deva/psarastamaH
9.105.5c sa/kheva sa/khye na/ryo ruce/ bhava
9.105.6a sa/nemi tva/m asma/d aa/M+ a/devaM ka/M cid atri/Nam
9.105.6c saahvaa/M+ indo pa/ri baa/dho a/pa dvayu/m
9.106.1a i/ndram a/cha sutaa/ ime/ vR/SaNaM yantu ha/rayaH
9.106.1c shruSTii/ jaataa/sa i/ndavaH svarvi/daH
9.106.2a aya/m bha/raaya saanasi/r i/ndraaya pavate suta/H
9.106.2c so/mo jai/trasya cetati ya/thaa vide/
9.106.3a asye/d i/ndro ma/deSv aa/ graabha/M gRbhNiita saanasi/m
9.106.3c va/jraM ca vR/SaNam bharat sa/m apsuji/t
9.106.4a pra/ dhanvaa soma jaa/gRvir i/ndraayendo pa/ri srava
9.106.4c dyuma/ntaM shu/Smam aa/ bharaa svarvi/dam
9.106.5a i/ndraaya vR/SaNam ma/dam pa/vasva vishva/darshataH
9.106.5c saha/srayaamaa pathikR/d vicakSaNa/H
9.106.6a asma/bhyaM gaatuvi/ttamo deve/bhyo ma/dhumattamaH
9.106.6c saha/sraM yaahi pathi/bhiH ka/nikradat
9.106.7a pa/vasva deva/viitaya i/ndo dhaa/raabhir o/jasaa
9.106.7c aa/ kala/sham ma/dhumaan soma naH sadaH
9.106.8a ta/va drapsaa/ udapru/ta i/ndram ma/daaya vaavRdhuH
9.106.8c tvaa/M devaa/so amR/taaya ka/m papuH
9.106.9a aa/ naH sutaasa indavaH punaanaa/ dhaavataa rayi/m
9.106.9c vRSTi/dyaavo riityaapaH svarvi/daH
9.106.10a so/maH punaana/ uurmi/Naa/vyo vaa/raM vi/ dhaavati
9.106.10c a/gre vaaca/H pa/vamaanaH ka/nikradat
9.106.11a dhiibhi/r hinvanti vaaji/naM va/ne krii/Lantam a/tyavim
9.106.11c abhi/ tripRSTha/m mata/yaH sa/m asvaran
9.106.12a a/sarji kala/shaaM+ abhi/ miiLhe/ sa/ptir na/ vaajayu/H
9.106.12c punaano/ vaa/caM jana/yann asiSyadat
9.106.13a pa/vate haryato/ ha/rir a/ti hva/raaMsi ra/Mhyaa
9.106.13c abhya/rSan stotR/bhyo viira/vad ya/shaH
9.106.14a ayaa/ pavasva devayu/r ma/dhor dhaa/raa asRkSata
9.106.14c re/bhan pavi/tram pa/ry eSi vishva/taH
9.107.1a pa/riito/ Si~ncataa suta/M so/mo ya/ uttama/M havi/H
9.107.1c dadhanvaa/M+ yo/ na/ryo apsv a\nta/r aa/ suSaa/va so/mam a/dribhiH
9.107.2a nuuna/m punaano/ .avibhiH pa/ri sravaa/dabdhaH surabhi/ntaraH
9.107.2c sute/ cit tvaapsu/ madaamo a/ndhasaa shriiNa/nto go/bhir u/ttaram
9.107.3a pa/ri suvaana/sh ca/kSase devamaa/danaH kra/tur i/ndur vicakSaNa/H
9.107.4a punaana/H soma dhaa/rayaapo/ va/saano arSasi
9.107.4c aa/ ratnadhaa/ yo/nim Rta/sya siidasy u/tso deva hiraNya/yaH
9.107.5a duhaana/ uu/dhar divya/m ma/dhu priya/m pratna/M sadha/stham aa/sadat
9.107.5c aapR/chyaM dharu/NaM vaajy a\rSati nR/bhir dhuuto/ vicakSaNa/H
9.107.6a punaana/H soma jaa/gRvir a/vyo vaa/re pa/ri priya/H
9.107.6c tva/M vi/pro abhavo/ .a~Ngirastamo ma/dhvaa yaj~na/m mimikSa naH
9.107.7a so/mo miiDhvaa/n pavate gaatuvi/ttama R/Sir vi/pro vicakSaNa/H
9.107.7c tva/M kavi/r abhavo devavii/tama aa/ suu/ryaM rohayo divi/
9.107.8a so/ma u SuvaaNa/H sotR/bhir a/dhi SNu/bhir a/viinaam
9.107.8c a/shvayeva hari/taa yaati dhaa/rayaa mandra/yaa yaati dhaa/rayaa
9.107.9a anuupe/ go/maan go/bhir akSaaH so/mo dugdhaa/bhir akSaaH
9.107.9c samudra/M na/ saMva/raNaany agman mandii/ ma/daaya toshate
9.107.10a aa/ soma suvaano/ a/dribhis tiro/ vaa/raaNy avya/yaa
9.107.10c ja/no na/ puri/ camvo\r vishad dha/riH sa/do va/neSu dadhiSe
9.107.11a sa/ maamRje tiro/ a/Nvaani meSyo\ miiLhe/ sa/ptir na/ vaajayu/H
9.107.11c anumaa/dyaH pa/vamaano maniiSi/bhiH so/mo vi/prebhir R/kvabhiH
9.107.12a pra/ soma deva/viitaye si/ndhur na/ pipye a/rNasaa
9.107.12c aMsho/H pa/yasaa madiro/ na/ jaa/gRvir a/chaa ko/sham madhushcu/tam
9.107.13a aa/ haryato/ a/rjune a/tke avyata priya/H suunu/r na/ ma/rjyaH
9.107.13c ta/m iiM hinvanty apa/so ya/thaa ra/thaM nadii/Sv aa/ ga/bhastyoH
9.107.14a abhi/ so/maasa aaya/vaH pa/vante ma/dyam ma/dam
9.107.14c samudra/syaa/dhi viSTa/pi maniiSi/No matsaraa/saH svarvi/daH
9.107.15a ta/rat samudra/m pa/vamaana uurmi/Naa raa/jaa deva/ Rta/m bRha/t
9.107.15c a/rSan mitra/sya va/ruNasya dha/rmaNaa pra/ hinvaana/ Rta/m bRha/t
9.107.16a nR/bhir yemaano/ haryato/ vicakSaNo/ raa/jaa deva/H samudri/yaH
9.107.17a i/ndraaya pavate ma/daH so/mo maru/tvate suta/H
9.107.17c saha/sradhaaro a/ty a/vyam arSati ta/m ii mRjanty aaya/vaH
9.107.18a punaana/sh camuu/ jana/yan mati/M kavi/H so/mo deve/Su raNyati
9.107.18c apo/ va/saanaH pa/ri go/bhir u/ttaraH sii/dan va/neSv avyata
9.107.19a ta/vaaha/M soma raaraNa sakhya/ indo dive/-dive
9.107.19c puruu/Ni babhro ni/ caranti maa/m a/va paridhii/M+r a/ti taa/M+ ihi
9.107.20a utaa/ha/M na/ktam uta/ soma te di/vaa sakhyaa/ya babhra uu/dhani
9.107.20c ghRNaa/ ta/pantam a/ti suu/ryam para/H shakunaa/ iva paptima
9.107.21a mRjya/maanaH suhastya samudre/ vaa/cam invasi
9.107.21c rayi/m pisha/~Ngam bahula/m puruspR/ham pa/vamaanaabhy a\rSasi
9.107.22a mRjaano/ vaa/re pa/vamaano avya/ye vR/Saa/va cakrado va/ne
9.107.22c devaa/naaM soma pavamaana niSkRta/M go/bhir a~njaano/ arSasi
9.107.23a pa/vasva vaa/jasaataye .abhi/ vi/shvaani kaa/vyaa
9.107.23c tva/M samudra/m prathamo/ vi/ dhaarayo deve/bhyaH soma matsara/H
9.107.24a sa/ tuu/ pavasva pa/ri paa/rthivaM ra/jo divyaa/ ca soma dha/rmabhiH
9.107.24c tvaa/M vi/praaso mati/bhir vicakSaNa shubhra/M hinvanti dhiiti/bhiH
9.107.25a pa/vamaanaa asRkSata pavi/tram a/ti dhaa/rayaa
9.107.25c maru/tvanto matsaraa/ indriyaa/ ha/yaa medhaa/m abhi/ pra/yaaMsi ca
9.107.26a apo/ va/saanaH pa/ri ko/sham arSatii/ndur hiyaana/H sotR/bhiH
9.107.26c jana/ya~n jyo/tir manda/naa aviivashad gaa/H kRNvaano/ na/ nirNi/jam
9.108.1a pa/vasva ma/dhumattama i/ndraaya soma kratuvi/ttamo ma/daH
9.108.1c ma/hi dyukSa/tamo ma/daH
9.108.2a ya/sya te piitvaa/ vRSabho/ vRSaaya/te .asya/ piitaa/ svarvi/daH
9.108.2c sa/ supra/keto abhy a\kramiid i/So/ .achaa vaa/jaM nai/tashaH
9.108.3a tva/M hy a\~Nga/ dai/vyaa pa/vamaana ja/nimaani dyuma/ttamaH
9.108.3c amRtatvaa/ya ghoSa/yaH
9.108.4a ye/naa na/vagvo dadhya/~N~N aporNute/ ye/na vi/praasa aapire/
9.108.4c devaa/naaM sumne/ amR/tasya caa/ruNo ye/na shra/vaaMsy aanashu/H
9.108.5a eSa/ sya/ dhaa/rayaa suto/ .avyo vaa/rebhiH pavate madi/ntamaH
9.108.5c krii/Lann uurmi/r apaa/m iva
9.108.6a ya/ usri/yaa a/pyaa anta/r a/shmano ni/r gaa/ a/kRntad o/jasaa
9.108.6c abhi/ vraja/M tatniSe ga/vyam a/shvyaM varmii/va dhRSNav aa/ ruja
9.108.7a aa/ sotaa pa/ri Si~ncataa/shvaM na/ sto/mam aptu/raM rajastu/ram
9.108.7c vanakrakSa/m udapru/tam
9.108.8a saha/sradhaaraM vRSabha/m payovR/dham priya/M devaa/ya ja/nmane
9.108.8c Rte/na ya/ Rta/jaato vivaavRdhe/ raa/jaa deva/ Rta/m bRha/t
9.108.9a abhi/ dyumna/m bRha/d ya/sha i/Sas pate didiihi/ deva devayu/H
9.108.9c vi/ ko/sham madhyama/M yuva
9.108.10a aa/ vacyasva sudakSa camvo\H suto/ vishaa/M va/hnir na/ vishpa/tiH
9.108.10c vRSTi/M diva/H pavasva riiti/m apaa/M ji/nvaa ga/viSTaye dhi/yaH
9.108.11a eta/m u tya/m madacyu/taM saha/sradhaaraM vRSabha/M di/vo duhuH
9.108.11c vi/shvaa va/suuni bi/bhratam
9.108.12a vR/Saa vi/ jaj~ne jana/yann a/martyaH prata/pa~n jyo/tiSaa ta/maH
9.108.12c sa/ su/STutaH kavi/bhir nirNi/jaM dadhe tridhaa/tv asya da/Msasaa
9.108.13a sa/ sunve yo/ va/suunaaM yo/ raayaa/m aanetaa/ ya/ i/Laanaam
9.108.13c so/mo ya/H sukSitiinaa/m
9.108.14a ya/sya na i/ndraH pi/baad ya/sya maru/to ya/sya vaaryama/Naa bha/gaH
9.108.14c aa/ ye/na mitraa/va/ruNaa ka/raamaha e/ndram a/vase mahe/
9.108.15a i/ndraaya soma paa/tave nR/bhir yata/H svaayudho/ madi/ntamaH
9.108.15c pa/vasva ma/dhumattamaH
9.108.16a i/ndrasya haa/rdi somadhaa/nam aa/ visha samudra/m iva si/ndhavaH
9.108.16c ju/STo mitraa/ya va/ruNaaya vaaya/ve divo/ viSTambha/ uttama/H
9.109.1a pa/ri pra/ dhanve/ndraaya soma svaadu/r mitraa/ya puuSNe/ bha/gaaya
9.109.2a i/ndras te soma suta/sya peyaaH kra/tve da/kSaaya vi/shve ca devaa/H
9.109.3a evaa/mR/taaya mahe/ kSa/yaaya sa/ shukro/ arSa divya/H piiyuu/SaH
9.109.4a pa/vasva soma mahaa/n samudra/H pitaa/ devaa/naaM vi/shvaabhi/ dhaa/ma
9.109.5a shukra/H pavasva deve/bhyaH soma dive/ pRthivyai/ sha/M ca prajaa/yai
9.109.6a divo/ dhartaa/si shukra/H piiyuu/SaH satye/ vi/dharman vaajii/ pavasva
9.109.7a pa/vasva soma dyumnii/ sudhaaro/ mahaa/m a/viinaam a/nu puurvya/H
9.109.8a nR/bhir yemaano/ jaj~naana/H puuta/H kSa/rad vi/shvaani mandra/H svarvi/t
9.109.9a i/nduH punaana/H prajaa/m uraaNa/H ka/rad vi/shvaani dra/viNaani naH
9.109.10a pa/vasva soma kra/tve da/kSaayaa/shvo na/ nikto/ vaajii/ dha/naaya
9.109.11a ta/M te sotaa/ro ra/sam ma/daaya puna/nti so/mam mahe/ dyumnaa/ya
9.109.12a shi/shuM jaj~naana/M ha/rim mRjanti pavi/tre so/maM deve/bhya i/ndum
9.109.13a i/nduH paviSTa caa/rur ma/daayaapaa/m upa/sthe kavi/r bha/gaaya
9.109.14a bi/bharti caa/rv i/ndrasya naa/ma ye/na vi/shvaani vRtraa/ jaghaa/na
9.109.15a pi/banty asya vi/shve devaa/so go/bhiH shriita/sya nR/bhiH suta/sya
9.109.16a pra/ suvaano/ akSaaH saha/sradhaaras tira/H pavi/traM vi/ vaa/ram a/vyam
9.109.17a sa/ vaajy a\kSaaH saha/sraretaa adbhi/r mRjaano/ go/bhiH shriiNaana/H
9.109.18a pra/ soma yaahii/ndrasya kukSaa/ nR/bhir yemaano/ a/dribhiH suta/H
9.109.19a a/sarji vaajii/ tira/H pavi/tram i/ndraaya so/maH saha/sradhaaraH
9.109.20a a~nja/nty enam ma/dhvo ra/sene/ndraaya vR/SNa i/ndum ma/daaya
9.109.21a deve/bhyas tvaa vR/thaa paa/jase .apo/ va/saanaM ha/rim mRjanti
9.109.22a i/ndur i/ndraaya toshate ni/ toshate shriiNa/nn ugro/ riNa/nn apa/H
9.110.1a pa/ry uu Su/ pra/ dhanva vaa/jasaataye pa/ri vRtraa/Ni sakSa/NiH
9.110.1c dviSa/s tara/dhyaa RNayaa/ na iiyase
9.110.2a a/nu hi/ tvaa suta/M soma ma/daamasi mahe/ samaryaraa/jye
9.110.2c vaa/jaaM+ abhi/ pavamaana pra/ gaahase
9.110.3a a/jiijano hi/ pavamaana suu/ryaM vidhaa/re sha/kmanaa pa/yaH
9.110.3c go/jiirayaa ra/M+hamaaNaH pu/raMdhyaa
9.110.4a a/jiijano amRta ma/rtyeSv aa/M+ Rta/sya dha/rmann amR/tasya caa/ruNaH
9.110.4c sa/daasaro vaa/jam a/chaa sa/niSyadat
9.110.5a abhy-a\bhi hi/ shra/vasaa tata/rditho/tsaM na/ ka/M cij janapaa/nam a/kSitam
9.110.5c sha/ryaabhir na/ bha/ramaaNo ga/bhastyoH
9.110.6a aa/d iiM ke/ cit pa/shyamaanaasa aa/pyaM vasuru/co divyaa/ abhy a\nuuSata
9.110.6c vaa/raM na/ deva/H savitaa/ vy uuaa\rNute
9.110.7a tve/ soma prathamaa/ vRkta/barhiSo mahe/ vaa/jaaya shra/vase dhi/yaM dadhuH
9.110.7c sa/ tva/M no viira viiryaaaa\ya codaya
9.110.8a diva/H piiyuu/Sam puurvya/M ya/d ukthya\m maho/ gaahaa/d diva/ aa/ ni/r adhukSata
9.110.8c i/ndram abhi/ jaa/yamaanaM sa/m asvaran
9.110.9a a/dha ya/d ime/ pavamaana ro/dasii imaa/ ca vi/shvaa bhu/vanaabhi/ majma/naa
9.110.9c yuuthe/ na/ niSThaa/ vRSabho/ vi/ tiSThase
9.110.10a so/maH punaano/ avya/ye vaa/re shi/shur na/ krii/Lan pa/vamaano akSaaH
9.110.10c saha/sradhaaraH shata/vaaja i/nduH
9.110.11a eSa/ punaano/ ma/dhumaaM+ Rtaa/ve/ndraaye/nduH pavate svaadu/r uurmi/H
9.110.11c vaajasa/nir varivovi/d vayodhaa/H
9.110.12a sa/ pavasva sa/hamaanaH pRtanyuu/n se/dhan ra/kSaaMsy a/pa durga/haaNi
9.110.12c svaayudha/H saasahvaa/n soma sha/truun
9.111.1a ayaa/ rucaa/ ha/riNyaa punaano/ vi/shvaa dve/SaaMsi tarati svayu/gvabhiH suu/ro na/ svayu/gvabhiH
9.111.1d dhaa/raa suta/sya rocate punaano/ aruSo/ ha/riH
9.111.1f vi/shvaa ya/d ruupaa/ pariyaa/ty R/kvabhiH saptaa/syebhir R/kvabhiH
9.111.2a tva/M tya/t paNiinaa/M vido va/su sa/m maatR/bhir marjayasi sva/ aa/ da/ma Rta/sya dhiiti/bhir da/me
9.111.2d paraava/to na/ saa/ma ta/d ya/traa ra/Nanti dhiita/yaH
9.111.2f tridhaa/tubhir a/ruSiibhir va/yo dadhe ro/camaano va/yo dadhe
9.111.3a puu/rvaam a/nu pradi/shaM yaati ce/kitat sa/M rashmi/bhir yatate darshato/ ra/tho
9.111.3c dai/vyo darshato/ ra/thaH
9.111.3d a/gmann ukthaa/ni pau/Msye/ndraM jai/traaya harSayan
9.111.3f va/jrash ca ya/d bha/vatho a/napacyutaa sama/tsv a/napacyutaa
9.112.1a naanaana/M vaa/ u no dhi/yo vi/ vrataa/ni ja/naanaam
9.112.1c ta/kSaa riSTa/M ruta/m bhiSa/g brahmaa/ sunva/ntam ichatii/ndraayendo pa/ri srava
9.112.2a ja/ratiibhir o/SadhiibhiH parNe/bhiH shakunaa/naam
9.112.2c kaarmaaro/ a/shmabhir dyu/bhir hi/raNyavantam ichatii/ndraayendo pa/ri srava
9.112.3a kaaru/r aha/M tato/ bhiSa/g upalaprakSi/Nii nanaa/
9.112.3c naa/naadhiyo vasuuya/vo/ .anu gaa/ iva tasthime/ndraayendo pa/ri srava
9.112.4a a/shvo vo/Lhaa sukha/M ra/thaM hasanaa/m upamantri/NaH
9.112.4c she/po ro/maNvantau bhedau/ vaa/r i/n maNDuu/ka ichatii/ndraayendo pa/ri srava
9.113.1a sharyaNaa/vati so/mam i/ndraH pibatu vRtrahaa/
9.113.1c ba/laM da/dhaana aatma/ni kariSya/n viirya\m maha/d i/ndraayendo pa/ri srava
9.113.2a aa/ pavasva dishaam pata aarjiikaa/t soma miiDhvaH
9.113.2c Rtavaake/na satye/na shraddha/yaa ta/pasaa suta/ i/ndraayendo pa/ri srava
9.113.3a parja/nyavRddham mahiSa/M ta/M suu/ryasya duhitaa/bharat
9.113.3c ta/M gandharvaa/H pra/ty agRbhNan ta/M so/me ra/sam aa/dadhur i/ndraayendo pa/ri srava
9.113.4a Rta/M va/dann Rtadyumna satya/M va/dan satyakarman
9.113.4c shraddhaa/M va/dan soma raajan dhaatraa/ soma pa/riSkRta i/ndraayendo pa/ri srava
9.113.5a satya/mugrasya bRhata/H sa/M sravanti saMsravaa/H
9.113.5c sa/M yanti rasi/no ra/saaH punaano/ bra/hmaNaa hara i/ndraayendo pa/ri srava
9.113.6a ya/tra brahmaa/ pavamaana chandasyaaaa\M vaa/caM va/dan
9.113.6c graa/vNaa so/me mahiiya/te so/menaananda/M jana/yann i/ndraayendo pa/ri srava
9.113.7a ya/tra jyo/tir a/jasraM ya/smiM+ loke/ sva\r hita/m
9.113.7c ta/smin maa/M dhehi pavamaanaamR/te loke/ a/kSita i/ndraayendo pa/ri srava
9.113.8a ya/tra raa/jaa vaivasvato/ ya/traavaro/dhanaM diva/H
9.113.8c ya/traamuu/r yahva/tiir aa/pas ta/tra maa/m amR/taM kRdhii/ndraayendo pa/ri srava
9.113.9a ya/traanukaama/M ca/raNaM trinaake/ tridive/ diva/H
9.113.9c lokaa/ ya/tra jyo/tiSmantas ta/tra maa/m amR/taM kRdhii/ndraayendo pa/ri srava
9.113.10a ya/tra kaa/maa nikaamaa/sh ca ya/tra bradhna/sya viSTa/pam
9.113.10c svadhaa/ ca ya/tra tR/ptish ca ta/tra maa/m amR/taM kRdhii/ndraayendo pa/ri srava
9.113.11a ya/traanandaa/sh ca mo/daash ca mu/daH pramu/da aa/sate
9.113.11c kaa/masya ya/traaptaa/H kaa/maas ta/tra maa/m amR/taM kRdhii/ndraayendo pa/ri srava
9.114.1a ya/ i/ndoH pa/vamaanasyaa/nu dhaa/maany a/kramiit
9.114.1c ta/m aahuH suprajaa/ i/ti ya/s te somaa/vidhan ma/na i/ndraayendo pa/ri srava
9.114.2a R/Se mantrakR/taaM sto/maiH ka/shyapodvardha/yan gi/raH
9.114.2c so/maM namasya raa/jaanaM yo/ jaj~ne/ viiru/dhaam pa/tir i/ndraayendo pa/ri srava
9.114.3a sapta/ di/sho naa/naasuuryaaH sapta/ ho/taara Rtvi/jaH
9.114.3c devaa/ aadityaa/ ye/ sapta/ te/bhiH somaabhi/ rakSa na i/ndraayendo pa/ri srava
9.114.4a ya/t te raaja~n chRta/M havi/s te/na somaabhi/ rakSa naH
9.114.4c araatiivaa/ maa/ nas taariin mo/ ca naH ki/M canaa/mamad i/ndraayendo pa/ri srava

[edit]
 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)
[edit]