Rig Veda, Book 10A (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 10[edit]

10.41.1a samaana/m u tya/m puruhuuta/m ukthya\M ra/thaM tricakra/M sa/vanaa ga/nigmatam
10.41.1c pa/rijmaanaM vidathya\M suvRkti/bhir vaya/M vyu\STaa uSa/so havaamahe
10.41.2a praataryu/jaM naasatyaa/dhi tiSThathaH praataryaa/vaaNam madhuvaa/hanaM ra/tham
10.41.2c vi/sho ye/na ga/chatho ya/jvariir naraa kiire/sh cid yaj~na/M ho/tRmantam ashvinaa
10.41.3a adhvaryu/M vaa ma/dhupaaNiM suha/styam agni/dhaM vaa dhRta/dakSaM da/muunasam
10.41.3c vi/prasya vaa ya/t sa/vanaani ga/chatho/ .ata aa/ yaatam madhupe/yam ashvinaa
10.42.1a a/steva su/ pratara/M laa/yam a/syan bhuu/Sann iva pra/ bharaa sto/mam asmai
10.42.1c vaacaa/ vipraas tarata vaa/cam aryo/ ni/ raamaya jaritaH so/ma i/ndram
10.42.2a do/hena gaa/m u/pa shikSaa sa/khaayam pra/ bodhaya jaritar jaara/m i/ndram
10.42.2c ko/shaM na/ puurNa/M va/sunaa nyR\STam aa/ cyaavaya maghade/yaaya shuu/ram
10.42.3a ki/m a~Nga/ tvaa maghavan bhoja/m aahuH shishiihi/ maa shishaya/M tvaa shRNomi
10.42.3c a/pnasvatii ma/ma dhii/r astu shakra vasuvi/dam bha/gam indraa/ bharaa naH
10.42.4a tvaa/M ja/naa mamasatye/Sv indra saMtasthaanaa/ vi/ hvayante samiike/
10.42.4c a/traa yu/jaM kRNute yo/ havi/Smaan naa/sunvataa sakhya/M vaSTi shuu/raH
10.42.5a dha/naM na/ syandra/m bahula/M yo/ asmai tiivraa/n so/maaM+ aasuno/ti pra/yasvaan
10.42.5c ta/smai sha/truun sutu/kaan praata/r a/hno ni/ sva/STraan yuva/ti ha/nti vRtra/m
10.42.6a ya/smin vaya/M dadhimaa/ sha/Msam i/ndre ya/H shishraa/ya magha/vaa kaa/mam asme/
10.42.6c aaraa/c cit sa/n bhayataam asya sha/trur ny a\smai dyumnaa/ ja/nyaa namantaam
10.42.7a aaraa/c cha/trum a/pa baadhasva duura/m ugro/ ya/H sha/mbaH puruhuuta te/na
10.42.7c asme/ dhehi ya/vamad go/mad indra kRdhii/ dhi/yaM jaritre/ vaa/jaratnaam
10.42.8a pra/ ya/m anta/r vRSasavaa/so a/gman tiivraa/H so/maa bahulaa/ntaasa i/ndram
10.42.8c naa/ha daamaa/nam magha/vaa ni/ yaMsan ni/ sunvate/ vahati bhuu/ri vaama/m
10.42.9a uta/ prahaa/m atidii/vyaa jayaati kRta/M ya/c chvaghnii/ vicino/ti kaale/
10.42.9c yo/ deva/kaamo na/ dha/naa ruNaddhi sa/m i/t ta/M raayaa/ sRjati svadhaa/vaan
10.42.10a go/bhiS Taremaa/matiM dure/vaaM ya/vena kSu/dham puruhuuta vi/shvaam
10.42.10c vaya/M raa/jabhiH prathamaa/ dha/naany asmaa/kena vRja/nenaa jayema
10.42.11a bR/haspa/tir naH pa/ri paatu pashcaa/d uto/ttarasmaad a/dharaad aghaayo/H
10.42.11c i/ndraH pura/staad uta/ madhyato/ naH sa/khaa sa/khibhyo va/rivaH kRNotu
10.43.1a a/chaa ma i/ndram mata/yaH svarvi/daH sadhrii/ciir vi/shvaa ushatii/r anuuSata
10.43.1c pa/ri Svajante ja/nayo ya/thaa pa/tim ma/ryaM na/ shundhyu/m magha/vaanam uuta/ye
10.43.2a na/ ghaa tvadri/g a/pa veti me ma/nas tve/ i/t kaa/mam puruhuuta shishraya
10.43.2c raa/jeva dasma ni/ Sado/ .adhi barhi/Sy asmi/n su/ so/me .avapaa/nam astu te
10.43.3a viSuuvR/d i/ndro a/mater uta/ kSudha/H sa/ i/d raayo/ magha/vaa va/sva iishate
10.43.3c ta/sye/d ime/ pravaNe/ sapta/ si/ndhavo va/yo vardhanti vRSabha/sya shuSmi/NaH
10.43.4a va/yo na/ vRkSa/M supalaasha/m aa/sadan so/maasa i/ndram mandi/nash camuuSa/daH
10.43.4c prai/Saam a/niikaM sha/vasaa da/vidyutad vida/t sva\r ma/nave jyo/tir aa/ryam
10.43.5a kRta/M na/ shvaghnii/ vi/ cinoti de/vane saMva/rgaM ya/n magha/vaa suu/ryaM ja/yat
10.43.5c na/ ta/t te anyo/ a/nu viirya\M shakan na/ puraaNo/ maghavan no/ta/ nuu/tanaH
10.43.6a vi/shaM-visham magha/vaa pa/ry ashaayata ja/naanaaM dhe/naa avacaa/kashad vR/Saa
10.43.6c ya/syaa/ha shakra/H sa/vaneSu ra/Nyati sa/ tiivrai/H so/maiH sahate pRtanyata/H
10.43.7a aa/po na/ si/ndhum abhi/ ya/t sama/kSaran so/maasa i/ndraM kulyaa/ iva hrada/m
10.43.7c va/rdhanti vi/praa ma/ho asya saa/dane ya/vaM na/ vRSTi/r divye/na daa/nunaa
10.43.8a vR/Saa na/ kruddha/H patayad ra/jassv aa/ yo/ arya/patniir a/kRNod imaa/ apa/H
10.43.8c sa/ sunvate/ magha/vaa jiira/daanave/ .avindaj jyo/tir ma/nave havi/Smate
10.43.9a u/j jaayataam parashu/r jyo/tiSaa saha/ bhuuyaa/ Rta/sya sudu/ghaa puraaNava/t
10.43.9c vi/ rocataam aruSo/ bhaanu/naa shu/ciH sva\r Na/ shukra/M shushuciita sa/tpatiH
10.43.10a go/bhiS Taremaa/matiM dure/vaaM ya/vena kSu/dham puruhuuta vi/shvaam
10.43.10c vaya/M raa/jabhiH prathamaa/ dha/naany asmaa/kena vRja/nenaa jayema
10.43.11a bR/haspa/tir naH pa/ri paatu pashcaa/d uto/ttarasmaad a/dharaad aghaayo/H
10.43.11c i/ndraH pura/staad uta/ madhyato/ naH sa/khaa sa/khibhyo va/rivaH kRNotu
10.44.1a aa/ yaatv i/ndraH sva/patir ma/daaya yo/ dha/rmaNaa tuutujaana/s tu/viSmaan
10.44.1c pratvakSaaNo/ a/ti vi/shvaa sa/haaMsy apaare/Na mahataa/ vR/SNyena
10.44.2a suSThaa/maa ra/thaH suya/maa ha/rii te mimya/kSa va/jro nRpate ga/bhastau
10.44.2c shii/bhaM raajan supa/thaa/ yaahy arvaa/~N va/rdhaama te papu/So vR/SNyaani
10.44.3a e/ndravaa/ho nRpa/tiM va/jrabaahum ugra/m ugraa/sas taviSaa/sa enam
10.44.3c pra/tvakSasaM vRSabha/M satya/shuSmam e/m asmatraa/ sadhamaa/do vahantu
10.44.4a evaa/ pa/tiM droNasaa/caM sa/cetasam uurja/ skambha/M dharu/Na aa/ vRSaayase
10.44.4c o/jaH kRSva sa/M gRbhaaya tve/ a/py a/so ya/thaa kenipaa/naam ino/ vRdhe/
10.44.5a ga/mann asme/ va/suuny aa/ hi/ sha/MsiSaM svaashi/Sam bha/ram aa/ yaahi somi/naH
10.44.5c tva/m iishiSe saa/smi/nn aa/ satsi barhi/Sy anaadhRSyaa/ ta/va paa/traaNi dha/rmaNaa
10.44.6a pR/thak praa/yan prathamaa/ deva/huutayo/ .akRNvata shravasyaaaa\ni duSTa/raa
10.44.6c na/ ye/ sheku/r yaj~ni/yaaM naa/vam aaru/ham iirmai/va/ te/ ny a\vishanta ke/payaH
10.44.7a evai/vaa/paag a/pare santu duuDhyo/ .ashvaa ye/SaaM duryu/ja aayuyujre/
10.44.7c itthaa/ ye/ praa/g u/pare sa/nti daava/ne puruu/Ni ya/tra vayu/naani bho/janaa
10.44.8a girii/M+r a/jraan re/jamaanaaM+ adhaarayad dyau/H krandad anta/rikSaaNi kopayat
10.44.8c samiiciine/ dhiSa/Ne vi/ Skabhaayati vR/SNaH piitvaa/ ma/da ukthaa/ni shaMsati
10.44.9a ima/m bibharmi su/kRtaM te a~Nkusha/M ye/naarujaa/si maghava~n chaphaaru/jaH
10.44.9c asmi/n su/ te sa/vane astv okya\M suta/ iSTau/ maghavan bodhy aa/bhagaH
10.44.10a go/bhiS Taremaa/matiM dure/vaaM ya/vena kSu/dham puruhuuta vi/shvaam
10.44.10c vaya/M raa/jabhiH prathamaa/ dha/naany asmaa/kena vRja/nenaa jayema
10.44.11a bR/haspa/tir naH pa/ri paatu pashcaa/d uto/ttarasmaad a/dharaad aghaayo/H
10.44.11c i/ndraH pura/staad uta/ madhyato/ naH sa/khaa sa/khibhyo va/rivaH kRNotu
10.45.1a diva/s pa/ri prathama/M jaj~ne agni/r asma/d dvitii/yam pa/ri jaata/vedaaH
10.45.1c tRtii/yam apsu/ nRma/Naa a/jasram i/ndhaana enaM jarate svaadhii/H
10.45.2a vidmaa/ te agne tredhaa/ trayaa/Ni vidmaa/ te dhaa/ma vi/bhRtaa purutraa/
10.45.2c vidmaa/ te naa/ma parama/M gu/haa ya/d vidmaa/ ta/m u/tsaM ya/ta aajaga/ntha
10.45.3a samudre/ tvaa nRma/Naa apsv a\nta/r nRca/kSaa iidhe divo/ agna uu/dhan
10.45.3c tRtii/ye tvaa ra/jasi tasthivaa/Msam apaa/m upa/sthe mahiSaa/ avardhan
10.45.4a a/krandad agni/ stana/yann iva dyau/H kSaa/maa re/rihad viiru/dhaH sama~nja/n
10.45.4c sadyo/ jaj~naano/ vi/ hii/m iddho/ a/khyad aa/ ro/dasii bhaanu/naa bhaaty anta/H
10.45.5a shriiNaa/m udaaro/ dharu/No rayiiNaa/m maniiSaa/Naam praa/rpaNaH so/magopaaH
10.45.5c va/suH suunu/H sa/haso apsu/ raa/jaa vi/ bhaaty a/gra uSa/saam idhaana/H
10.45.6a vi/shvasya ketu/r bhu/vanasya ga/rbha aa/ ro/dasii apRNaaj jaa/yamaanaH
10.45.6c viiLu/M cid a/drim abhinat paraaya/~n ja/naa ya/d agni/m a/yajanta pa/~nca
10.45.7a ushi/k paavako/ arati/H sumedhaa/ ma/rteSv agni/r amR/to ni/ dhaayi
10.45.7c i/yarti dhuuma/m aruSa/m bha/ribhrad u/c chukre/Na shoci/Saa dyaa/m i/nakSan
10.45.8a dRshaano/ rukma/ urviyaa/ vy a\dyaud durma/rSam aa/yuH shriye/ rucaana/H
10.45.8c agni/r amR/to abhavad va/yobhir ya/d enaM dyau/r jana/yat sure/taaH
10.45.9a ya/s te adya/ kRNa/vad bhadrashoce .apuupa/M deva ghRta/vantam agne
10.45.9c pra/ ta/M naya pratara/M va/syo a/chaabhi/ sumna/M deva/bhaktaM yaviSTha
10.45.10a aa/ ta/m bhaja saushravase/Sv agna uktha/-uktha aa/ bhaja shasya/maane
10.45.10c priya/H suu/rye priyo/ agnaa/ bhavaaty u/j jaate/na bhina/dad u/j ja/nitvaiH
10.45.11a tvaa/m agne ya/jamaanaa a/nu dyuu/n vi/shvaa va/su dadhire vaa/ryaaNi
10.45.11c tva/yaa saha/ dra/viNam icha/maanaa vraja/M go/mantam ushi/jo vi/ vavruH
10.45.12a a/staavy agni/r naraa/M sushe/vo vaishvaanara/ R/SibhiH so/magopaaH
10.45.12c adveSe/ dyaa/vaapRthivii/ huvema de/vaa dhatta/ rayi/m asme/ suvii/ram
10.46.1a pra/ ho/taa jaato/ mahaa/n nabhovi/n nRSa/dvaa siidad apaa/m upa/sthe
10.46.1c da/dhir yo/ dhaa/yi sa/ te va/yaaMsi yantaa/ va/suuni vidhate/ tanuupaa/H
10.46.2a ima/M vidha/nto apaa/M sadha/sthe pashu/M na/ naSTa/m padai/r a/nu gman
10.46.2c gu/haa ca/tantam ushi/jo na/mobhir icha/nto dhii/raa bhR/gavo .avindan
10.46.3a ima/M trito/ bhuu/ry avindad icha/n vaibhuuvaso/ muurdha/ny a/ghnyaayaaH
10.46.3c sa/ she/vRdho jaata/ aa/ harmye/Su naa/bhir yu/vaa bhavati rocana/sya
10.46.4a mandra/M ho/taaram ushi/jo na/mobhiH praa/~ncaM yaj~na/M netaa/ram adhvaraa/Naam
10.46.4c vishaa/m akRNvann arati/m paavaka/M havyavaa/haM da/dhato maa/nuSeSu
10.46.5a pra/ bhuur ja/yantam mahaa/M vipodhaa/m muuraa/ a/muuram puraa/M darmaa/Nam
10.46.5c na/yanto ga/rbhaM vanaa/M dhi/yaM dhur hi/rishmashruM naa/rvaaNaM dha/narcam
10.46.6a ni/ pastyaaaa\su trita/ stabhuuya/n pa/riviito yo/nau siidad anta/H
10.46.6c a/taH saMgR/bhyaa vishaa/M da/muunaa vi/dharmaNaayantrai/r iiyate nRR/n
10.46.7a asyaa/ja/raaso damaa/m ari/traa arca/ddhuumaaso agna/yaH paavakaa/H
10.46.7c shvitiica/yaH shvaatraa/so bhuraNya/vo vanarSa/do vaaya/vo na/ so/maaH
10.46.8a pra/ jihva/yaa bharate ve/po agni/H pra/ vayu/naani ce/tasaa pRthivyaa/H
10.46.8c ta/m aaya/vaH shuca/yantam paavaka/m mandra/M ho/taaraM dadhire ya/jiSTham
10.46.9a dyaa/vaa ya/m agni/m pRthivii/ ja/niSTaam aa/pas tva/STaa bhR/gavo ya/M sa/hobhiH
10.46.9c iiLe/nyam prathama/m maatari/shvaa devaa/s tatakSur ma/nave ya/jatram
10.46.10a ya/M tvaa devaa/ dadhire/ havyavaa/ham puruspR/ho maa/nuSaaso ya/jatram
10.46.10c sa/ yaa/mann agne stuvate/ va/yo dhaaH pra/ devaya/n yasha/saH sa/M hi/ puurvii/H
10.47.1a jagRbhmaa/ te da/kSiNam indra ha/staM vasuuya/vo vasupate va/suunaam
10.47.1c vidmaa/ hi/ tvaa go/patiM shuura go/naam asma/bhyaM citra/M vR/SaNaM rayi/M daaH
10.47.2a svaayudha/M sva/vasaM suniitha/M ca/tuHsamudraM dharu/NaM rayiiNaa/m
10.47.2c carkR/tyaM sha/Msyam bhuu/rivaaram asma/bhyaM citra/M vR/SaNaM rayi/M daaH
10.47.3a subra/hmaaNaM deva/vantam bRha/ntam uru/M gabhiira/m pRthu/budhnam indra
10.47.3c shruta/RSim ugra/m abhimaatiSaa/ham asma/bhyaM citra/M vR/SaNaM rayi/M daaH
10.47.4a sana/dvaajaM vi/praviiraM ta/rutraM dhanaspR/taM shuushuvaa/MsaM suda/kSam
10.47.4c dasyuha/nam puurbhi/dam indra satya/m asma/bhyaM citra/M vR/SaNaM rayi/M daaH
10.47.5a a/shvaavantaM rathi/naM viira/vantaM sahasri/NaM shati/naM vaa/jam indra
10.47.5c bhadra/vraataM vi/praviiraM svarSaa/m asma/bhyaM citra/M vR/SaNaM rayi/M daaH
10.47.6a pra/ sapta/gum Rta/dhiitiM sumedhaa/m bR/haspa/tim mati/r a/chaa jigaati
10.47.6c ya/ aa~Ngiraso/ na/masopasa/dyo .asma/bhyaM citra/M vR/SaNaM rayi/M daaH
10.47.7a va/niivaano ma/ma duutaa/sa i/ndraM sto/maash caranti sumatii/r iyaanaa/H
10.47.7c hRdispR/sho ma/nasaa vacya/maanaa asma/bhyaM citra/M vR/SaNaM rayi/M daaH
10.47.8a ya/t tvaa yaa/mi daddhi/ ta/n na indra bRha/ntaM kSa/yam a/samaM ja/naanaam
10.47.8c abhi/ ta/d dyaa/vaapRthivii/ gRNiitaam asma/bhyaM citra/M vR/SaNaM rayi/M daaH
10.48.1a aha/m bhuvaM va/sunaH puurvya/s pa/tir aha/M dha/naani sa/M jayaami sha/shvataH
10.48.1c maa/M havante pita/raM na/ janta/vo .aha/M daashu/Se vi/ bhajaami bho/janam
10.48.2a aha/m i/ndro ro/dho va/kSo a/tharvaNas tritaa/ya gaa/ ajanayam a/her a/dhi
10.48.2c aha/M da/syubhyaH pa/ri nRmNa/m aa/ dade gotraa/ shi/kSan dadhiice/ maatari/shvane
10.48.3a ma/hyaM tva/STaa va/jram atakSad aayasa/m ma/yi devaa/so .avRjann a/pi kra/tum
10.48.3c ma/maa/niikaM suu/ryasyeva duSTa/ram maa/m aa/ryanti kRte/na ka/rtvena ca
10.48.4a aha/m eta/M gavya/yam a/shvyam pashu/m puriiSi/NaM saa/yakenaa hiraNya/yam
10.48.4c puruu/ saha/sraa ni/ shishaami daashu/Se ya/n maa so/maasa ukthi/no a/mandiSuH
10.48.5a aha/m i/ndro na/ pa/raa jigya i/d dha/naM na/ mRtya/ve/ .ava tasthe ka/daa cana/
10.48.5c so/mam i/n maa sunva/nto yaacataa va/su na/ me puuravaH sakhye/ riSaathana
10.48.6a aha/m etaa/~n chaa/shvasato dvaa/-dve/ndraM ye/ va/jraM yudha/ye/ .akRNvata
10.48.6c aahva/yamaanaaM+ a/va ha/nmanaahanaM dRLhaa/ va/dann a/namasyur namasvi/naH
10.48.7a abhiiaa\da/m e/kam e/ko asmi niSSaa/L abhii/ dvaa/ ki/m u tra/yaH karanti
10.48.7c kha/le na/ parSaa/n pra/ti hanmi bhuu/ri ki/m maa nindanti sha/travo .anindraa/H
10.48.8a aha/M gu~Ngu/bhyo atithigva/m i/Skaram i/SaM na/ vRtratu/raM vikSu/ dhaarayam
10.48.8c ya/t parNayaghna/ uta/ vaa kara~njahe/ praa/ha/m mahe/ vRtraha/tye a/shushravi
10.48.9a pra/ me na/mii saapya/ iSe/ bhuje/ bhuud ga/vaam e/Se sakhyaa/ kRNuta dvitaa/
10.48.9c didyu/M ya/d asya samithe/Su maMha/yam aa/d i/d enaM sha/Msyam ukthya\M karam
10.48.10a pra/ ne/masmin dadRshe so/mo anta/r gopaa/ ne/mam aavi/r asthaa/ kRNoti
10.48.10c sa/ tigma/shR~NgaM vRSabha/M yu/yutsan druha/s tasthau bahule/ baddho/ anta/H
10.48.11a aadityaa/naaM va/suunaaM rudri/yaaNaaM devo/ devaa/naaM na/ minaami dhaa/ma
10.48.11c te/ maa bhadraa/ya sha/vase tatakSur a/paraajitam a/stRtam a/SaaLham
10.49.1a aha/M daaM gRNate/ puu/rvyaM va/sv aha/m bra/hma kRNavam ma/hyaM va/rdhanam
10.49.1c aha/m bhuvaM ya/jamaanasya coditaa/yajvanaH saakSi vi/shvasmin bha/re
10.49.2a maa/M dhur i/ndraM naa/ma deva/taa diva/sh ca gma/sh caapaa/M ca janta/vaH
10.49.2c aha/M ha/rii vR/SaNaa vi/vrataa raghuu/ aha/M va/jraM sha/vase dhRSNv aa/ dade
10.49.3a aha/m a/tkaM kava/ye shishnathaM ha/thair aha/M ku/tsam aavam aabhi/r uuti/bhiH
10.49.3c aha/M shu/SNasya shna/thitaa va/dhar yamaM na/ yo/ rara/ aa/ryaM naa/ma da/syave
10.49.4a aha/m pite/va vetasuu/M+r abhi/STaye tu/graM ku/tsaaya sma/dibhaM ca randhayam
10.49.4c aha/m bhuvaM ya/jamaanasya raaja/ni pra/ ya/d bha/re tu/jaye na/ priyaa/dhR/Se
10.49.5a aha/M randhayam mR/gayaM shruta/rvaNe ya/n maa/jihiita vayu/naa canaa/nuSa/k
10.49.5c aha/M vesha/M namra/m aaya/ve .akaram aha/M sa/vyaaya pa/DgRbhim arandhayam
10.49.6a aha/M sa/ yo/ na/vavaastvam bRha/drathaM sa/M vRtre/va daa/saM vRtrahaa/rujam
10.49.6c ya/d vardha/yantam pratha/yantam aanuSa/g duure/ paare/ ra/jaso rocanaa/karam
10.49.7a aha/M suu/ryasya pa/ri yaamy aashu/bhiH prai/tashe/bhir va/hamaana o/jasaa
10.49.7c ya/n maa saavo/ ma/nuSa aa/ha nirNi/ja R/dhak kRSe daa/saM kR/tvyaM ha/thaiH
10.49.8a aha/M saptahaa/ na/huSo na/huSTaraH praa/shraavayaM sha/vasaa turva/shaM ya/dum
10.49.8c aha/M ny a\nya/M sa/hasaa sa/has karaM na/va vraa/dhato navati/M ca vakSayam
10.49.9a aha/M sapta/ srava/to dhaarayaM vR/Saa dravitnva\H pRthivyaa/M siiraa/ a/dhi
10.49.9c aha/m a/rNaaMsi vi/ tiraami sukra/tur yudhaa/ vidam ma/nave gaatu/m iSTa/ye
10.49.10a aha/M ta/d aasu dhaarayaM ya/d aasu na/ deva/sh cana/ tva/STaa/dhaarayad ru/shat
10.49.10c spaarha/M ga/vaam uu/dhassu vakSa/Naasv aa/ ma/dhor ma/dhu shvaa/tryaM so/mam aashi/ram
10.49.11a evaa/ devaa/M+ i/ndro vivye nRR/n pra/ cyautne/na magha/vaa satya/raadhaaH
10.49.11c vi/shve/t taa/ te harivaH shaciivo .abhi/ turaa/saH svayasho gRNanti
10.50.1a pra/ vo mahe/ ma/ndamaanaayaa/ndhaso/ .arcaa vishvaa/naraaya vishvaabhu/ve
10.50.1c i/ndrasya ya/sya su/makhaM sa/ho ma/hi shra/vo nRmNa/M ca ro/dasii saparya/taH
10.50.2a so/ cin nu/ sa/khyaa na/rya ina/ stuta/sh carkR/tya i/ndro maa/vate na/re
10.50.2c vi/shvaasu dhuurSu/ vaajakR/tyeSu satpate vRtre/ vaapsv a\bhi/ shuura mandase
10.50.3a ke/ te/ na/ra indra ye/ ta iSe/ ye/ te sumna/M sadhanya\m i/yakSaan
10.50.3c ke/ te vaa/jaayaasuryaaaa\ya hinvire ke/ apsu/ svaa/suurva/raasu pau/Msye
10.50.4a bhu/vas tva/m indra bra/hmaNaa mahaa/n bhu/vo vi/shveSu sa/vaneSu yaj~ni/yaH
10.50.4c bhu/vo nRR/Msh cyautno/ vi/shvasmin bha/re jye/SThash ca ma/ntro vishvacarSaNe
10.50.5a a/vaa nu/ kaM jyaa/yaan yaj~na/vanaso mahii/M ta o/maatraaM kRSTa/yo viduH
10.50.5c a/so nu/ kam aja/ro va/rdhaash ca vi/shve/d etaa/ sa/vanaa tuutumaa/ kRSe
10.50.6a etaa/ vi/shvaa sa/vanaa tuutumaa/ kRSe svaya/M suuno sahaso yaa/ni dadhiSe/
10.50.6c va/raaya te paa/traM dha/rmaNe ta/naa yaj~no/ ma/ntro bra/hmo/dyataM va/caH
10.50.7a ye/ te vipra brahmakR/taH sute/ sa/caa va/suunaaM ca va/sunash ca daava/ne
10.50.7c pra/ te/ sumna/sya ma/nasaa pathaa/ bhuvan ma/de suta/sya somya/syaa/ndhasaH
10.51.1a maha/t ta/d u/lbaM stha/viraM ta/d aasiid ye/naa/viSTitaH pravive/shithaapa/H
10.51.1c vi/shvaa apashyad bahudhaa/ te agne jaa/tavedas tanvo\ deva/ e/kaH
10.51.2a ko/ maa dadarsha katama/H sa/ devo/ yo/ me tanvo\ bahudhaa/ parya/pashyat
10.51.2c kvaa/ha mitraavaruNaa kSiyanty agne/r vi/shvaaH sami/dho devayaa/niiH
10.51.3a ai/chaama tvaa bahudhaa/ jaatavedaH pra/viSTam agne apsv o/SadhiiSu
10.51.3c ta/M tvaa yamo/ acikec citrabhaano dashaantaruSyaa/d atiro/camaanam
10.51.4a hotraa/d aha/M varuNa bi/bhyad aayaM ne/d eva/ maa yuna/jann a/tra devaa/H
10.51.4c ta/sya me tanvo\ bahudhaa/ ni/viSTaa eta/m a/rthaM na/ ciketaaha/m agni/H
10.51.5a e/hi ma/nur devayu/r yaj~na/kaamo .araMkR/tyaa ta/masi kSeSy agne
10.51.5c sugaa/n patha/H kRNuhi devayaa/naan va/ha havyaa/ni sumanasya/maanaH
10.51.6a agne/H puu/rve bhraa/taro a/rtham eta/M rathii/vaa/dhvaanam a/nv aa/variivuH
10.51.6c ta/smaad bhiyaa/ varuNa duura/m aayaM gauro/ na/ kSepno/r avije jyaa/yaaH
10.51.7a kurma/s ta aa/yur aja/raM ya/d agne ya/thaa yukto/ jaatavedo na/ ri/SyaaH
10.51.7c a/thaa vahaasi sumanasya/maano bhaaga/M deve/bhyo havi/SaH sujaata
10.51.8a prayaajaa/n me anuyaajaa/Msh ca ke/valaan uu/rjasvantaM havi/So datta bhaaga/m
10.51.8c ghRta/M caapaa/m pu/ruSaM cau/Sadhiinaam agne/sh ca diirgha/m aa/yur astu devaaH
10.51.9a ta/va prayaajaa/ anuyaajaa/sh ca ke/vala uu/rjasvanto havi/SaH santu bhaagaa/H
10.51.9c ta/vaagne yaj~no\ .aya/m astu sa/rvas tu/bhyaM namantaam pradi/shash ca/tasraH
10.52.1a vi/shve devaaH shaasta/na maa ya/theha/ ho/taa vRto/ mana/vai ya/n niSa/dya
10.52.1c pra/ me bruuta bhaagadhe/yaM ya/thaa vo ye/na pathaa/ havya/m aa/ vo va/haani
10.52.2a aha/M ho/taa ny a\siidaM ya/jiiyaan vi/shve devaa/ maru/to maa junanti
10.52.2c a/har-ahar ashvinaa/dhvaryavaM vaam brahmaa/ sami/d bhavati saa/hutir vaam
10.52.3a aya/M yo/ ho/taa ki/r u sa/ yama/sya ka/m a/py uuhe ya/t sama~nja/nti devaa/H
10.52.3c a/har-ahar jaayate maasi/-maasy a/thaa devaa/ dadhire havyavaa/ham
10.52.4a maa/M devaa/ dadhire havyavaa/ham a/pamluktam bahu/ kRchraa/ ca/rantam
10.52.4c agni/r vidvaa/n yaj~na/M naH kalpayaati pa/~ncayaamaM trivR/taM sapta/tantum
10.52.5a aa/ vo yakSy amRtatva/M suvii/raM ya/thaa vo devaa va/rivaH ka/raaNi
10.52.5c aa/ baahvo/r va/jram i/ndrasya dheyaam a/themaa/ vi/shvaaH pR/tanaa jayaati
10.52.6a trii/Ni shataa/ trii/ saha/sraaNy agni/M triMsha/c ca devaa/ na/va caasaparyan
10.52.6c au/kSan ghRtai/r a/stRNan barhi/r asmaa aa/d i/d dho/taaraM ny a\saadayanta
10.53.1a ya/m ai/chaama ma/nasaa so\ .aya/m aa/gaad yaj~na/sya vidvaa/n pa/ruSash cikitvaa/n
10.53.1c sa/ no yakSad deva/taataa ya/jiiyaan ni/ hi/ Sa/tsad a/ntaraH puu/rvo asma/t
10.53.2a a/raadhi ho/taa niSa/daa ya/jiiyaan abhi/ pra/yaaMsi su/dhitaani hi/ khya/t
10.53.2c ya/jaamahai yaj~ni/yaan ha/nta devaa/M+ ii/Laamahaa ii/DyaaM+ aa/jyena
10.53.3a saadhvii/m akar deva/viitiM no adya/ yaj~na/sya jihvaa/m avidaama gu/hyaam
10.53.3c sa/ aa/yur aa/gaat surabhi/r va/saano bhadraa/m akar deva/huutiM no adya/
10.53.4a ta/d adya/ vaaca/H prathama/m masiiya ye/naa/suraaM+ abhi/ devaa/ a/saama
10.53.4c uu/rjaada uta/ yaj~niyaasaH pa/~nca janaa ma/ma hotra/M juSadhvam
10.53.5a pa/~nca ja/naa ma/ma hotra/M juSantaaM go/jaataa uta/ ye/ yaj~ni/yaasaH
10.53.5c pRthivii/ naH paa/rthivaat paatv a/Mhaso .anta/rikSaM divyaa/t paatv asmaa/n
10.53.6a ta/ntuM tanva/n ra/jaso bhaanu/m a/nv ihi jyo/tiSmataH patho/ rakSa dhiyaa/ kRtaa/n
10.53.6c anulbaNa/M vayata jo/guvaam a/po ma/nur bhava jana/yaa dai/vyaM ja/nam
10.53.7a akSaana/ho nahyatanota/ somyaa i/SkRNudhvaM rashanaa/ o/ta/ piMshata
10.53.7c aSTaa/vandhuraM vahataabhi/to ra/thaM ye/na devaa/so a/nayann abhi/ priya/m
10.53.8a a/shmanvatii riiyate sa/M rabhadhvam u/t tiSThata pra/ tarataa sakhaayaH
10.53.8c a/traa jahaama ye/ a/sann a/shevaaH shivaa/n vaya/m u/t taremaabhi/ vaa/jaan
10.53.9a tva/STaa maayaa/ ved apa/saam apa/stamo bi/bhrat paa/traa devapaa/naani sha/Mtamaa
10.53.9c shi/shiite nuuna/m parashu/M svaayasa/M ye/na vRshcaa/d e/tasho bra/hmaNas pa/tiH
10.53.10a sato/ nuuna/M kavayaH sa/M shishiita vaa/shiibhir yaa/bhir amR/taaya ta/kSatha
10.53.10c vidvaa/MsaH padaa/ gu/hyaani kartana ye/na devaa/so amRtatva/m aanashu/H
10.53.11a ga/rbhe yo/Saam a/dadhur vatsa/m aasa/ny apiicye\na ma/nasota/ jihva/yaa
10.53.11c sa/ vishvaa/haa suma/naa yogyaa/ abhi/ siSaasa/nir vanate kaara/ i/j ji/tim
10.54.1a taa/M su/ te kiirti/m maghavan mahitvaa/ ya/t tvaa bhiite/ ro/dasii a/hvayetaam
10.54.1c praa/vo devaa/M+ aa/tiro daa/sam o/jaH prajaa/yai tvasyai ya/d a/shikSa indra
10.54.2a ya/d a/caras tanvaaaa\ vaavRdhaano/ ba/laaniindra prabruvaaNo/ ja/neSu
10.54.2c maaye/t saa/ te yaa/ni yuddhaa/ny aahu/r naa/dya/ sha/truM nanu/ puraa/ vivitse
10.54.3a ka/ u nu/ te mahima/naH samasyaasma/t puu/rva R/Sayo/ .antam aapuH
10.54.3c ya/n maata/raM ca pita/raM ca saaka/m a/janayathaas tanva\H svaa/yaaH
10.54.4a catvaa/ri te asuryaaaa\Ni naa/maa/daabhyaani mahiSa/sya santi
10.54.4c tva/m a~Nga/ taa/ni vi/shvaani vitse ye/bhiH ka/rmaaNi maghava~n caka/rtha
10.54.5a tva/M vi/shvaa dadhiSe ke/valaani yaa/ny aavi/r yaa/ ca gu/haa va/suuni
10.54.5c kaa/mam i/n me maghavan maa/ vi/ taariis tva/m aaj~naataa/ tva/m indraasi daataa/
10.54.6a yo/ a/dadhaaj jyo/tiSi jyo/tir anta/r yo/ a/sRjan ma/dhunaa sa/m ma/dhuuni
10.54.6c a/dha priya/M shuuSa/m i/ndraaya ma/nma brahmakR/to bRha/dukthaad avaaci
10.55.1a duure/ ta/n naa/ma gu/hyam paraacai/r ya/t tvaa bhiite/ a/hvayetaaM vayodhai/
10.55.1c u/d astabhnaaH pRthivii/M dyaa/m abhii/ke bhraa/tuH putraa/n maghavan titviSaaNa/H
10.55.2a maha/t ta/n naa/ma gu/hyam puruspR/g ye/na bhuuta/M jana/yo ye/na bha/vyam
10.55.2c pratna/M jaata/M jyo/tir ya/d asya priya/m priyaa/H sa/m avishanta pa/~nca
10.55.3a aa/ ro/dasii apRNaad o/ta/ ma/dhyam pa/~nca devaa/M+ Rtusha/H sapta/-sapta
10.55.3c ca/tustriMshataa purudhaa/ vi/ caSTe sa/ruupeNa jyo/tiSaa vi/vratena
10.55.4a ya/d uSa au/chaH prathamaa/ vibhaa/naam a/janayo ye/na puSTa/sya puSTa/m
10.55.4c ya/t te jaamitva/m a/varam pa/rasyaa maha/n mahatyaa/ asuratva/m e/kam
10.55.5a vidhu/M dadraaNa/M sa/mane bahuunaa/M yu/vaanaM sa/ntam palito/ jagaara
10.55.5c deva/sya pashya kaa/vyam mahitvaa/dyaa/ mamaa/ra sa/ hya/H sa/m aana
10.55.6a shaa/kmanaa shaako/ aruNa/H suparNa/ aa/ yo/ maha/H shuu/raH sanaa/d a/niiLaH
10.55.6c ya/c cike/ta satya/m i/t ta/n na/ mo/ghaM va/su spaarha/m uta/ je/tota/ daa/taa
10.55.7a ai/bhir dade vR/SNyaa pau/Msyaani ye/bhir au/kSad vRtraha/tyaaya vajrii/
10.55.7c ye/ ka/rmaNaH kriya/maaNasya mahna/ Rtekarma/m uda/jaayanta devaa/H
10.55.8a yujaa/ ka/rmaaNi jana/yan vishvau/jaa ashastihaa/ vishva/manaas turaaSaa/T
10.55.8c piitvii/ so/masya diva/ aa/ vRdhaana/H shuu/ro ni/r yudhaa/dhamad da/syuun
10.56.1a ida/M ta e/kam para/ uu ta e/kaM tRtii/yena jyo/tiSaa sa/M vishasva
10.56.1c saMve/shane tanva\sh caa/rur edhi priyo/ devaa/naam parame/ jani/tre
10.56.2a tanuu/S Te vaajin tanva\M na/yantii vaama/m asma/bhyaM dhaa/tu sha/rma tu/bhyam
10.56.2c a/hruto maho/ dharu/Naaya devaa/n diviiaa\va jyo/tiH sva/m aa/ mimiiyaaH
10.56.3a vaajy a\si vaa/jinenaa suvenii/H suvita/ sto/maM suvito/ di/vaM gaaH
10.56.3c suvito/ dha/rma prathamaa/nu satyaa/ suvito/ devaa/n suvito/ .anu pa/tma
10.56.4a mahimna/ eSaam pita/rash cane/shire devaa/ deve/Sv adadhur a/pi kra/tum
10.56.4c sa/m avivyacur uta/ yaa/ny a/tviSur ai/SaaM tanuu/Su ni/ vivishuH pu/naH
10.56.5a sa/hobhir vi/shvam pa/ri cakramuu ra/jaH puu/rvaa dhaa/maany a/mitaa mi/maanaaH
10.56.5c tanuu/Su vi/shvaa bhu/vanaa ni/ yemire praa/saarayanta purudha/ prajaa/ a/nu
10.56.6a dvi/dhaa suuna/vo/ .asuraM svarvi/dam aa/sthaapayanta tRtii/yena ka/rmaNaa
10.56.6c svaa/m prajaa/m pita/raH pi/tryaM sa/ha aa/vareSv adadhus ta/ntum aa/tatam
10.56.7a naavaa/ na/ kSo/daH pradi/shaH pRthivyaa/H svasti/bhir a/ti durgaa/Ni vi/shvaa
10.56.7c svaa/m prajaa/m bRha/duktho mahitvaa/vareSv adadhaad aa/ pa/reSu
10.57.1a maa/ pra/ gaama patho/ vaya/m maa/ yaj~naa/d indra somi/naH
10.57.1c maa/nta/ sthur no a/raatayaH
10.57.2a yo/ yaj~na/sya prasaa/dhanas ta/ntur deve/Sv aa/tataH
10.57.2c ta/m aa/hutaM nashiimahi
10.57.3a ma/no nv aa/ huvaamahe naaraashaMse/na so/mena
10.57.3c pitRRNaa/M ca ma/nmabhiH
10.57.4a aa/ ta etu ma/naH pu/naH kra/tve da/kSaaya jiiva/se
10.57.4c jyo/k ca suu/ryaM dRshe/
10.57.5a pu/nar naH pitaro ma/no da/daatu dai/vyo ja/naH
10.57.5c jiiva/M vraa/taM sacemahi
10.57.6a vaya/M soma vrate/ ta/va ma/nas tanuu/Su bi/bhrataH
10.57.6c prajaa/vantaH sacemahi
10.58.1a ya/t te yama/M vaivasvata/m ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.1c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.58.2a ya/t te di/vaM ya/t pRthivii/m ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.2c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.58.3a ya/t te bhuu/miM ca/turbhRSTim ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.3c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.58.4a ya/t te ca/tasraH pradi/sho ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.4c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.58.5a ya/t te samudra/m arNava/m ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.5c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.58.6a ya/t te ma/riiciiH prava/to ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.6c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.58.7a ya/t te apo/ ya/d o/Sadhiir ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.7c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.58.8a ya/t te suu/ryaM ya/d uSa/sam ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.8c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.58.9a ya/t te pa/rvataan bRhato/ ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.9c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.58.10a ya/t te vi/shvam ida/M ja/gan ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.10c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.58.11a ya/t te pa/raaH paraava/to ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.11c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.58.12a ya/t te bhuuta/M ca bha/vyaM ca ma/no jagaa/ma duuraka/m
10.58.12c ta/t ta aa/ vartayaamasiiha/ kSa/yaaya jiiva/se
10.59.1a pra/ taary aa/yuH pratara/M na/viiya sthaa/taareva kra/tumataa ra/thasya
10.59.1c a/dha cya/vaana u/t taviity a/rtham paraatara/M su/ ni/rRtir jihiitaam
10.59.2a saa/man nu/ raaye/ nidhima/n nv a/nnaM ka/raamahe su/ purudha/ shra/vaaMsi
10.59.2c taa/ no vi/shvaani jaritaa/ mamattu paraatara/M su/ ni/rRtir jihiitaam
10.59.3a abhii/ Sv a\rya/H pau/Msyair bhavema dyau/r na/ bhuu/miM gira/yo naa/jraan
10.59.3c taa/ no vi/shvaani jaritaa/ ciketa paraatara/M su/ ni/rRtir jihiitaam
10.59.4a mo/ Su/ NaH soma mRtya/ve pa/raa daaH pa/shyema nu/ suu/ryam ucca/rantam
10.59.4c dyu/bhir hito/ jarimaa/ suu/ no astu paraatara/M su/ ni/rRtir jihiitaam
10.59.5a a/suniite ma/no asmaa/su dhaaraya jiivaa/tave su/ pra/ tiraa na aa/yuH
10.59.5c raarandhi/ naH suu/ryasya saMdR/shi ghRte/na tva/M tanva\M vardhayasva
10.59.6a a/suniite pu/nar asmaa/su ca/kSuH pu/naH praaNa/m iha/ no dhehi bho/gam
10.59.6c jyo/k pashyema suu/ryam ucca/rantam a/numate mRLa/yaa naH svasti/
10.59.7a pu/nar no a/sum pRthivii/ dadaatu pu/nar dyau/r devii/ pu/nar anta/rikSam
10.59.7c pu/nar naH so/mas tanva\M dadaatu pu/naH puuSaa/ pathyaaaa\M yaa/ svasti/H
10.59.8a sha/M ro/dasii suba/ndhave yahvii/ Rta/sya maata/raa
10.59.8c bha/rataam a/pa ya/d ra/po dyau/H pRthivi kSamaa/ ra/po mo/ Su/ te ki/M canaa/mamat
10.59.9a a/va dvake/ a/va trikaa/ diva/sh caranti bheSajaa/
10.59.9c kSamaa/ cariSNv e\kaka/m bha/rataam a/pa ya/d ra/po dyau/H pRthivi kSamaa/ ra/po mo/ Su/ te ki/M canaa/mamat
10.59.10a sa/m indreraya gaa/m anaDvaa/haM ya/ aa/vahad ushiina/raaNyaa a/naH
10.59.10d bha/rataam a/pa ya/d ra/po dyau/H pRthivi kSamaa/ ra/po mo/ Su/ te ki/M canaa/mamat
10.60.1a aa/ ja/naM tveSa/saMdRsham maa/hiinaanaam u/pastutam
10.60.1c a/ganma bi/bhrato na/maH
10.60.2a a/samaatiM nito/shanaM tveSa/M niyayi/naM ra/tham
10.60.2c bhaje/rathasya sa/tpatim
10.60.3a yo/ ja/naan mahiSaa/M+ ivaatitasthau/ pa/viiravaan
10.60.3c utaa/paviiravaan yudhaa/
10.60.4a ya/syekSvaaku/r u/pa vrate/ revaa/n maraayy e/dhate
10.60.4c diviiaa\va pa/~nca kRSTa/yaH
10.60.5a i/ndra kSatraa/samaatiSu ra/thaproSTheSu dhaaraya
10.60.5c diviiaa\va suu/ryaM dRshe/
10.60.6a aga/styasya na/dbhyaH sa/ptii yunakSi ro/hitaa
10.60.6c paNii/n ny a\kramiir abhi/ vi/shvaan raajann araadha/saH
10.60.7a aya/m maataa/ya/m pitaa/ya/M jiivaa/tur aa/gamat
10.60.7c ida/M ta/va prasa/rpaNaM su/bandhav e/hi ni/r ihi
10.60.8a ya/thaa yuga/M varatra/yaa na/hyanti dharu/Naaya ka/m
10.60.8c evaa/ daadhaara te ma/no jiivaa/tave na/ mRtya/ve/ .atho ariSTa/taataye
10.60.9a ya/theya/m pRthivii/ mahii/ daadhaa/remaa/n va/naspa/tiin
10.60.9c evaa/ daadhaara te ma/no jiivaa/tave na/ mRtya/ve/ .atho ariSTa/taataye
10.60.10a yamaa/d aha/M vaivasvataa/t suba/ndhor ma/na aa/bharam
10.60.10c jiivaa/tave na/ mRtya/ve/ .atho ariSTa/taataye
10.60.11a nya\g vaa/to/ .ava vaati nya\k tapati suu/ryaH
10.60.11c niicii/nam aghnyaa/ duhe nya\g bhavatu te ra/paH
10.60.12a aya/m me ha/sto bha/gavaan aya/m me bha/gavattaraH
10.60.12c aya/m me vishva/bheSajo .aya/M shivaa/bhimarshanaH
10.61.1a ida/m itthaa/ rau/draM guurta/vacaa bra/hma kra/tvaa sha/cyaam anta/r aajau/
10.61.1c kraaNaa/ ya/d asya pita/raa maMhaneSThaa/H pa/rSat pakthe/ a/hann aa/ sapta/ ho/tRRn
10.61.2a sa/ i/d daanaa/ya da/bhyaaya vanva/~n cya/vaanaH suu/dair amimiita ve/dim
10.61.2c tuu/rvayaaNo guurta/vacastamaH kSo/do na/ re/ta ita/uuti si~ncat
10.61.3a ma/no na/ ye/Su ha/vaneSu tigma/M vi/paH sha/cyaa vanutho/ dra/vantaa
10.61.3c aa/ ya/H sha/ryaabhis tuvinRmNo/ asyaa/shriiNiitaadi/shaM ga/bhastau
10.61.4a kRSNaa/ ya/d go/Sv aruNii/Su sii/dad divo/ na/paataashvinaa huve vaam
10.61.4c viita/m me yaj~na/m aa/ gatam me a/nnaM vavanvaa/Msaa ne/Sam a/smRtadhruu
10.61.5a pra/thiSTa ya/sya viira/karmam iSNa/d a/nuSThitaM nu/ na/ryo a/pauhat
10.61.5c pu/nas ta/d aa/ vRhati ya/t kanaa/yaa duhitu/r aa/ a/nubhRtam anarvaa/
10.61.6a madhyaa/ ya/t ka/rtvam a/bhavad abhii/ke kaa/maM kRNvaane/ pita/ri yuvatyaa/m
10.61.6c manaana/g re/to jahatur viya/ntaa saa/nau ni/SiktaM sukRta/sya yo/nau
10.61.7a pitaa/ ya/t svaa/M duhita/ram adhiSka/n kSmayaa/ re/taH saMjagmaano/ ni/ Si~ncat
10.61.7c svaadhyo\ .ajanayan bra/hma devaa/ vaa/stoS pa/tiM vratapaa/M ni/r atakSan
10.61.8a sa/ iiM vR/Saa na/ phe/nam asyad aajau/ sma/d aa/ pa/raid a/pa dabhra/cetaaH
10.61.8c sa/rat padaa/ na/ da/kSiNaa paraavR/~N na/ taa/ nu/ me pRshanyo\ jagRbhre
10.61.9a makSuu/ na/ va/hniH prajaa/yaa upabdi/r agni/M na/ nagna/ u/pa siidad uu/dhaH
10.61.9c sa/nitedhma/M sa/nitota/ vaa/jaM sa/ dhartaa/ jaj~ne sa/hasaa yaviiyu/t
10.61.10a makSuu/ kanaa/yaaH sakhya/M na/vagvaa Rta/M va/danta Rta/yuktim agman
10.61.10c dviba/rhaso ya/ u/pa gopa/m aa/gur adakSiNaa/so a/cyutaa dudukSan
10.61.11a makSuu/ kanaa/yaaH sakhya/M na/viiyo raa/dho na/ re/ta Rta/m i/t turaNyan
10.61.11c shu/ci ya/t te re/kNa aa/yajanta sabardu/ghaayaaH pa/ya usri/yaayaaH
10.61.12a pashvaa/ ya/t pashcaa/ vi/yutaa budha/nte/ti braviiti vakta/rii ra/raaNaH
10.61.12c va/sor vasutvaa/ kaara/vo .anehaa/ vi/shvaM viveSTi dra/viNam u/pa kSu/
10.61.13a ta/d i/n nv a\sya pariSa/dvaano agman puruu/ sa/danto naarSada/m bibhitsan
10.61.13c vi/ shu/SNasya sa/Mgrathitam anarvaa/ vida/t puruprajaata/sya gu/haa ya/t
10.61.14a bha/rgo ha naa/mota/ ya/sya devaa/H sva\r Na/ ye/ triSadhasthe/ niSedu/H
10.61.14c agni/r ha naa/mota/ jaata/vedaaH shrudhii/ no hotar Rta/sya ho/taadhru/k
10.61.15a uta/ tyaa/ me rau/draav arcima/ntaa naa/satyaav indra guurta/ye ya/jadhyai
10.61.15c manuSva/d vRkta/barhiSe ra/raaNaa manduu/ hita/prayasaa vikSu/ ya/jyuu
10.61.16a aya/M stuto/ raa/jaa vandi vedhaa/ apa/sh ca vi/pras tarati sva/setuH
10.61.16c sa/ kakSii/vantaM rejayat so/ agni/M nemi/M na/ cakra/m a/rvato raghudru/
10.61.17a sa/ dviba/ndhur vaitaraNo/ ya/STaa sabardhu/M dhenu/m asva\M duha/dhyai
10.61.17c sa/M ya/n mitraa/va/ruNaa vR~nja/ ukthai/r jye/SThebhir aryama/NaM va/ruuthaiH
10.61.18a ta/dbandhuH suuri/r divi/ te dhiyaMdhaa/ naa/bhaane/diSTho rapati pra/ ve/nan
10.61.18c saa/ no naa/bhiH paramaa/sya/ vaa ghaaha/M ta/t pashcaa/ katitha/sh cid aasa
10.61.19a iya/m me naa/bhir iha/ me sadha/stham ime/ me devaa/ aya/m asmi sa/rvaH
10.61.19c dvijaa/ a/ha prathamajaa/ Rta/syeda/M dhenu/r aduhaj jaa/yamaanaa
10.61.20a a/dhaasu mandro/ arati/r vibhaa/vaa/va syati dvivartani/r vaneSaa/T
10.61.20c uurdhvaa/ ya/c chre/Nir na/ shi/shur da/n makSuu/ sthira/M shevRdha/M suuta maataa/
10.61.21a a/dhaa gaa/va u/pamaatiM kanaa/yaa a/nu shvaanta/sya ka/sya cit pa/reyuH
10.61.21c shrudhi/ tva/M sudraviNo nas tva/M yaaL aashvaghna/sya vaavRdhe suunR/taabhiH
10.61.22a a/dha tva/m indra viddhy a\smaa/n maho/ raaye/ nRpate va/jrabaahuH
10.61.22c ra/kSaa ca no magho/naH paahi/ suurii/n aneha/sas te harivo abhi/STau
10.61.23a a/dha ya/d raajaanaa ga/viSTau sa/rat saraNyu/H kaara/ve jaraNyu/H
10.61.23c vi/praH pre/SThaH sa/ hy e\Saam babhuu/va pa/raa ca va/kSad uta/ parSad enaan
10.61.24a a/dhaa nv a\sya je/nyasya puSTau/ vR/thaa re/bhanta iimahe ta/d uu nu/
10.61.24c saraNyu/r asya suunu/r a/shvo vi/prash caasi shra/vasash ca saatau/
10.61.25a yuvo/r ya/di sakhyaa/yaasme/ sha/rdhaaya sto/maM jujuSe/ na/masvaan
10.61.25c vishva/tra ya/sminn aa/ gi/raH samiicii/H puurvii/va gaatu/r daa/shat suunR/taayai
10.61.26a sa/ gRNaano/ adbhi/r deva/vaan i/ti suba/ndhur na/masaa suuktai/H
10.61.26c va/rdhad ukthai/r va/cobhir aa/ hi/ nuuna/M vy a/dhvaiti pa/yasa usri/yaayaaH
10.61.27a ta/ uu Su/ No maho/ yajatraa bhuuta/ devaasa uuta/ye sajo/SaaH
10.61.27c ye/ vaa/jaaM+ a/nayataa viya/nto ye/ sthaa/ nicetaa/ro a/muuraaH
10.62.1a ye/ yaj~ne/na da/kSiNayaa sa/maktaa i/ndrasya sakhya/m amRtatva/m aanasha/
10.62.1c te/bhyo bhadra/m a~Ngiraso vo astu pra/ti gRbhNiita maanava/M sumedhasaH
10.62.2a ya/ udaa/jan pita/ro goma/yaM va/sv Rte/naa/bhindan parivatsare/ vala/m
10.62.2c diirghaayutva/m a~Ngiraso vo astu pra/ti gRbhNiita maanava/M sumedhasaH
10.62.3a ya/ Rte/na suu/ryam aa/rohayan divy a/prathayan pRthivii/m maata/raM vi/
10.62.3c suprajaastva/m a~Ngiraso vo astu pra/ti gRbhNiita maanava/M sumedhasaH
10.62.4a aya/M naa/bhaa vadati valgu/ vo gRhe/ de/vaputraa RSayas ta/c chRNotana
10.62.4c subrahmaNya/m a~Ngiraso vo astu pra/ti gRbhNiita maanava/M sumedhasaH
10.62.5a vi/ruupaasa i/d R/Sayas ta/ i/d gambhiira/vepasaH
10.62.5c te/ a/~NgirasaH suuna/vas te/ agne/H pa/ri jaj~nire
10.62.6a ye/ agne/H pa/ri jaj~nire/ vi/ruupaaso diva/s pa/ri
10.62.6c na/vagvo nu/ da/shagvo a/~Ngirastamo sa/caa deve/Su maMhate
10.62.7a i/ndreNa yujaa/ ni/H sRjanta vaagha/to vraja/M go/mantam ashvi/nam
10.62.7c saha/sram me da/dato aSTakarNya\H shra/vo deve/Sv akrata
10.62.8a pra/ nuuna/M jaayataam aya/m ma/nus to/kmeva rohatu
10.62.8c ya/H saha/sraM shataa/shvaM sadyo/ daanaa/ya ma/Mhate
10.62.9a na/ ta/m ashnoti ka/sh cana/ diva/ iva saa/nv aara/bham
10.62.9c saavarNya/sya da/kSiNaa vi/ si/ndhur iva paprathe
10.62.10a uta/ daasaa/ parivi/Se sma/ddiSTii go/pariiNasaa
10.62.10c ya/dus turva/sh ca maamahe
10.62.11a sahasradaa/ graamaNii/r maa/ riSan ma/nuH suu/ryeNaasya ya/tamaanaitu da/kSiNaa
10.62.11c saa/varNer devaa/H pra/ tirantv aa/yur ya/sminn a/shraantaa a/sanaama vaa/jam
10.63.1a paraava/to ye/ di/dhiSanta aa/pyam ma/nupriitaaso ja/nimaa viva/svataH
10.63.1c yayaa/ter ye/ nahuSya\sya barhi/Si devaa/ aa/sate te/ a/dhi bruvantu naH
10.63.2a vi/shvaa hi/ vo namasyaaaa\ni va/ndyaa naa/maani devaa uta/ yaj~ni/yaani vaH
10.63.2c ye/ stha/ jaataa/ a/diter adbhya/s pa/ri ye/ pRthivyaa/s te/ ma iha/ shrutaa ha/vam
10.63.3a ye/bhyo maataa/ ma/dhumat pi/nvate pa/yaH piiyuu/SaM dyau/r a/ditir a/dribarhaaH
10.63.3c uktha/shuSmaan vRSabharaa/n sva/pnasas taa/M+ aadityaa/M+ a/nu madaa svasta/ye
10.63.4a nRca/kSaso a/nimiSanto arha/Naa bRha/d devaa/so amRtatva/m aanashuH
10.63.4c jyotii/rathaa a/himaayaa a/naagaso divo/ varSmaa/NaM vasate svasta/ye
10.63.5a samraa/jo ye/ suvR/dho yaj~na/m aayayu/r a/parihvRtaa dadhire/ divi/ kSa/yam
10.63.5c taa/M+ aa/ vivaasa na/masaa suvRkti/bhir maho/ aadityaa/M+ a/ditiM svasta/ye
10.63.6a ko/ va sto/maM raadhati ya/M ju/joSatha vi/shve devaaso manuSo ya/ti STha/na
10.63.6c ko/ vo .adhvara/M tuvijaataa a/raM karad yo/ naH pa/rSad a/ty a/MhaH svasta/ye
10.63.7a ye/bhyo ho/traam prathamaa/m aayeje/ ma/nuH sa/middhaagnir ma/nasaa sapta/ ho/tRbhiH
10.63.7c ta/ aadityaa a/bhayaM sha/rma yachata sugaa/ naH karta supa/thaa svasta/ye
10.63.8a ya/ ii/shire bhu/vanasya pra/cetaso vi/shvasya sthaatu/r ja/gatash ca ma/ntavaH
10.63.8c te/ naH kRtaa/d a/kRtaad e/nasas pa/ry adyaa/ devaasaH pipRtaa svasta/ye
10.63.9a bha/reSv i/ndraM suha/vaM havaamahe .aMhomu/caM sukR/taM dai/vyaM ja/nam
10.63.9c agni/m mitra/M va/ruNaM saata/ye bha/gaM dyaa/vaapRthivii/ maru/taH svasta/ye
10.63.10a sutraa/maaNam pRthivii/M dyaa/m aneha/saM susha/rmaaNam a/ditiM supra/Niitim
10.63.10c dai/viiM naa/vaM svaritraa/m a/naagasam a/sravantiim aa/ ruhemaa svasta/ye
10.63.11a vi/shve yajatraa a/dhi vocatota/ye traa/yadhvaM no dure/vaayaa abhihru/taH
10.63.11c satya/yaa vo deva/huutyaa huvema shRNvato/ devaa a/vase svasta/ye
10.63.12a a/paa/miivaam a/pa vi/shvaam a/naahutim a/paa/raatiM durvida/traam aghaayata/H
10.63.12c aare/ devaa dve/So asma/d yuyotanoru/ NaH sha/rma yachataa svasta/ye
10.63.13a a/riSTaH sa/ ma/rto vi/shva edhate pra/ prajaa/bhir jaayate dha/rmaNas pa/ri
10.63.13c ya/m aadityaaso na/yathaa suniiti/bhir a/ti vi/shvaani duritaa/ svasta/ye
10.63.14a ya/M devaaso/ .avatha vaa/jasaatau ya/M shuu/rasaataa maruto hite/ dha/ne
10.63.14c praataryaa/vaaNaM ra/tham indra saanasi/m a/riSyantam aa/ ruhemaa svasta/ye
10.63.15a svasti/ naH pathyaaaa\su dha/nvasu svasty a\psu/ vRja/ne sva\rvati
10.63.15c svasti/ naH putrakRthe/Su yo/niSu svasti/ raaye/ maruto dadhaatana
10.63.16a svasti/r i/d dhi/ pra/pathe shre/SThaa re/kNasvaty abhi/ yaa/ vaama/m e/ti
10.63.16c saa/ no amaa/ so/ a/raNe ni/ paatu svaaveshaa/ bhavatu deva/gopaa
10.63.17a evaa/ plate/H suunu/r aviivRdhad vo vi/shva aadityaa adite maniiSii/
10.63.17c iishaanaa/so na/ro a/martyenaa/staavi ja/no divyo/ ga/yena
10.64.1a kathaa/ devaa/naaM katama/sya yaa/mani suma/ntu naa/ma shRNvataa/m manaamahe
10.64.1c ko/ mRLaati katamo/ no ma/yas karat katama/ uutii/ abhy aa/ vavartati
10.64.2a kratuuya/nti kra/tavo hRtsu/ dhiita/yo ve/nanti venaa/H pata/yanty aa/ di/shaH
10.64.2c na/ marDitaa/ vidyate anya/ ebhyo deve/Su me a/dhi kaa/maa ayaMsata
10.64.3a na/raa vaa sha/Msam puuSa/Nam a/gohyam agni/M deve/ddham abhy a\rcase giraa/
10.64.3c suu/ryaamaa/saa candra/masaa yama/M divi/ trita/M vaa/tam uSa/sam aktu/m ashvi/naa
10.64.4a kathaa/ kavi/s tuviira/vaan ka/yaa giraa/ bR/haspa/tir vaavRdhate suvRkti/bhiH
10.64.4c aja/ e/kapaat suha/vebhir R/kvabhir a/hiH shRNotu budhnyo\ ha/viimani
10.64.5a da/kSasya vaadite ja/nmani vrate/ raa/jaanaa mitraa/va/ruNaa/ vivaasasi
10.64.5c a/tuurtapanthaaH purura/tho aryamaa/ sapta/hotaa vi/SuruupeSu ja/nmasu
10.64.6a te/ no a/rvanto havanashru/to ha/vaM vi/shve shRNvantu vaaji/no mita/dravaH
10.64.6c sahasrasaa/ medha/saataav iva tma/naa maho/ ye/ dha/naM samithe/Su jabhrire/
10.64.7a pra/ vo vaayu/M rathayu/jam pu/raMdhiM sto/maiH kRNudhvaM sakhyaa/ya puuSa/Nam
10.64.7c te/ hi/ deva/sya savitu/H sa/viimani kra/tuM sa/cante saci/taH sa/cetasaH
10.64.8a tri/H sapta/ sasraa/ nadyo\ mahii/r apo/ va/naspa/tiin pa/rvataaM+ agni/m uuta/ye
10.64.8c kRshaa/num a/stRRn tiSya\M sadha/stha aa/ rudra/M rudre/Su rudri/yaM havaamahe
10.64.9a sa/rasvatii sara/yuH si/ndhur uurmi/bhir maho/ mahii/r a/vasaa/ yantu va/kSaNiiH
10.64.9c devii/r aa/po maata/raH suudayitnvo\ ghRta/vat pa/yo ma/dhuman no arcata
10.64.10a uta/ maataa/ bRhaddivaa/ shRNotu nas tva/STaa deve/bhir ja/nibhiH pitaa/ va/caH
10.64.10c RbhukSaa/ vaa/jo ra/thaspa/tir bha/go raNva/H sha/M+saH shashamaana/sya paatu naH
10.64.11a raNva/H sa/MdRSTau pitumaa/M+ iva kSa/yo bhadraa/ rudraa/Naam maru/taam u/pastutiH
10.64.11c go/bhiH Syaama yasha/so ja/neSv aa/ sa/daa devaasa i/Layaa sacemahi
10.64.12a yaa/m me dhi/yam ma/ruta i/ndra de/vaa a/dadaata varuNa mitra yuuya/m
10.64.12c taa/m piipayata pa/yaseva dhenu/M kuvi/d gi/ro a/dhi ra/the va/haatha
10.64.13a kuvi/d a~Nga/ pra/ti ya/thaa cid asya/ naH sajaatya\sya maruto bu/bodhatha
10.64.13c naa/bhaa ya/tra prathama/M saMna/saamahe ta/tra jaamitva/m a/ditir dadhaatu naH
10.64.14a te/ hi/ dyaa/vaapRthivii/ maata/raa mahii/ devii/ devaa/~n ja/nmanaa yaj~ni/ye ita/H
10.64.14c ubhe/ bibhRta ubha/yam bha/riimabhiH puruu/ re/taaMsi pitR/bhish ca si~ncataH
10.64.15a vi/ Saa/ ho/traa vi/shvam ashnoti vaa/ryam bR/haspa/tir ara/matiH pa/niiyasii
10.64.15c graa/vaa ya/tra madhuSu/d ucya/te bRha/d a/viivashanta mati/bhir maniiSi/NaH
10.64.16a evaa/ kavi/s tuviira/vaaM+ Rtaj~naa/ draviNasyu/r dra/viNasash cakaana/H
10.64.16c ukthe/bhir a/tra mati/bhish ca vi/pro/ .apiipayad ga/yo divyaa/ni ja/nma
10.64.17a evaa/ plate/H suunu/r aviivRdhad vo vi/shva aadityaa adite maniiSii/
10.64.17c iishaanaa/so na/ro a/martyenaa/staavi ja/no divyo/ ga/yena
10.65.1a agni/r i/ndro va/ruNo mitro/ aryamaa/ vaayu/H puuSaa/ sa/rasvatii sajo/SasaH
10.65.1c aadityaa/ vi/SNur maru/taH sva\r bRha/t so/mo rudro/ a/ditir bra/hmaNas pa/tiH
10.65.2a indraagnii/ vRtraha/tyeSu sa/tpatii mitho/ hinvaanaa/ tanvaaaa\ sa/mokasaa
10.65.2c anta/rikSam ma/hy aa/ paprur o/jasaa so/mo ghRtashrii/r mahimaa/nam iira/yan
10.65.3a te/SaaM hi/ mahnaa/ mahataa/m anarva/NaaM sto/maaM+ i/yarmy Rtaj~naa/ RtaavR/dhaam
10.65.3c ye/ apsava/m arNava/M citra/raadhasas te/ no raasantaam maha/ye sumitryaa/H
10.65.4a sva\rNaram anta/rikSaaNi rocanaa/ dyaa/vaabhuu/mii pRthivii/M skambhur o/jasaa
10.65.4c pRkSaa/ iva maha/yantaH suraata/yo devaa/ stavante ma/nuSaaya suura/yaH
10.65.5a mitraa/ya shikSa va/ruNaaya daashu/Se yaa/ samraa/jaa ma/nasaa na/ prayu/chataH
10.65.5c ya/yor dhaa/ma dha/rmaNaa ro/cate bRha/d ya/yor ubhe/ ro/dasii naa/dhasii vR/tau
10.65.6a yaa/ gau/r vartani/m parye/ti niSkRta/m pa/yo du/haanaa vratanii/r avaara/taH
10.65.6c saa/ prabruvaaNaa/ va/ruNaaya daashu/Se deve/bhyo daashad dhavi/Saa viva/svate
10.65.7a diva/kSaso agnijihvaa/ RtaavR/dha Rta/sya yo/niM vimRsha/nta aasate
10.65.7c dyaa/M skabhitvy a\pa/ aa/ cakrur o/jasaa yaj~na/M janitvii/ tanviiaa\ ni/ maamRjuH
10.65.8a parikSi/taa pita/raa puurvajaa/varii Rta/sya yo/naa kSayataH sa/mokasaa
10.65.8c dyaa/vaapRthivii/ va/ruNaaya sa/vrate ghRta/vat pa/yo mahiSaa/ya pinvataH
10.65.9a parja/nyaavaa/taa vRSabhaa/ puriiSi/Nendravaayuu/ va/ruNo mitro/ aryamaa/
10.65.9c devaa/M+ aadityaa/M+ a/ditiM havaamahe ye/ paa/rthivaaso divyaa/so apsu/ ye/
10.65.10a tva/STaaraM vaayu/m Rbhavo ya/ o/hate dai/vyaa ho/taaraa uSa/saM svasta/ye
10.65.10c bR/haspa/tiM vRtrakhaada/M sumedha/sam indriya/M so/maM dhanasaa/ u iimahe
10.65.11a bra/hma gaa/m a/shvaM jana/yanta o/Sadhiir va/naspa/tiin pRthivii/m pa/rvataaM+ apa/H
10.65.11c suu/ryaM divi/ roha/yantaH sudaa/nava aa/ryaa vrataa/ visRja/nto a/dhi kSa/mi
10.65.12a bhujyu/m a/MhasaH pipRtho ni/r ashvinaa shyaa/vam putra/M vadhrimatyaa/ ajinvatam
10.65.12c kamadyu/vaM vimadaa/yohathur yuva/M viSNaapva\M vi/shvakaayaa/va sRjathaH
10.65.13a paa/viiravii tanyatu/r e/kapaad ajo/ divo/ dhartaa/ si/ndhur aa/paH samudri/yaH
10.65.13c vi/shve devaa/saH shRNavan va/caaMsi me sa/rasvatii saha/ dhiibhi/H pu/raMdhyaa
10.65.14a vi/shve devaa/H saha/ dhiibhi/H pu/raMdhyaa ma/nor ya/jatraa amR/taa Rtaj~naa/H
10.65.14c raatiSaa/co abhiSaa/caH svarvi/daH sva\r gi/ro bra/hma suukta/M juSerata
10.65.15a devaa/n va/siSTho amR/taan vavande ye/ vi/shvaa bhu/vanaabhi/ pratasthu/H
10.65.15c te/ no raasantaam urugaaya/m adya/ yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
10.66.1a devaa/n huve bRha/cchravasaH svasta/ye jyotiSkR/to adhvara/sya pra/cetasaH
10.66.1c ye/ vaavRdhu/H pratara/M vishva/vedasa i/ndrajyeSThaaso amR/taa RtaavR/dhaH
10.66.2a i/ndraprasuutaa va/ruNaprashiSTaa ye/ suu/ryasya jyo/tiSo bhaaga/m aanashu/H
10.66.2c maru/dgaNe vRja/ne ma/nma dhiimahi maa/ghone yaj~na/M janayanta suura/yaH
10.66.3a i/ndro va/subhiH pa/ri paatu no ga/yam aadityai/r no a/ditiH sha/rma yachatu
10.66.3c rudro/ rudre/bhir devo/ mRLayaati nas tva/STaa no gnaa/bhiH suvitaa/ya jinvatu
10.66.4a a/ditir dyaa/vaapRthivii/ Rta/m maha/d i/ndraavi/SNuu maru/taH sva\r bRha/t
10.66.4c devaa/M+ aadityaa/M+ a/vase havaamahe va/suun rudraa/n savitaa/raM suda/Msasam
10.66.5a sa/rasvaan dhiibhi/r va/ruNo dhRta/vrataH puuSaa/ vi/SNur mahimaa/ vaayu/r ashvi/naa
10.66.5c brahmakR/to amR/taa vishva/vedasaH sha/rma no yaMsan triva/ruutham a/MhasaH
10.66.6a vR/Saa yaj~no/ vR/SaNaH santu yaj~ni/yaa vR/SaNo devaa/ vR/SaNo haviSkR/taH
10.66.6c vR/SaNaa dyaa/vaapRthivii/ Rtaa/varii vR/Saa parja/nyo vR/SaNo vRSastu/bhaH
10.66.7a agnii/So/maa vR/SaNaa vaa/jasaataye puruprashastaa/ vR/SaNaa u/pa bruve
10.66.7c yaa/v iijire/ vR/SaNo devayajya/yaa taa/ naH sha/rma triva/ruuthaM vi/ yaMsataH
10.66.8a dhRta/vrataaH kSatri/yaa yaj~naniSkR/to bRhaddivaa/ adhvaraa/Naam abhishri/yaH
10.66.8c agni/hotaara Rtasaa/po adru/ho .apo/ asRjann a/nu vRtratuu/rye
10.66.9a dyaa/vaapRthivii/ janayann abhi/ vrataa/pa o/Sadhiir vani/naani yaj~ni/yaa
10.66.9c anta/rikSaM sva\r aa/ paprur uuta/ye va/shaM devaa/sas tanviiaa\ ni/ maamRjuH
10.66.10a dhartaa/ro diva/ Rbha/vaH suha/staa vaataaparjanyaa/ mahiSa/sya tanyato/H
10.66.10c aa/pa o/SadhiiH pra/ tirantu no gi/ro bha/go raati/r vaaji/no yantu me ha/vam
10.66.11a samudra/H si/ndhuu ra/jo anta/rikSam aja/ e/kapaat tanayitnu/r arNava/H
10.66.11c a/hir budhnya\H shRNavad va/caaMsi me vi/shve devaa/sa uta/ suura/yo ma/ma
10.66.12a syaa/ma vo ma/navo deva/viitaye praa/~ncaM no yaj~na/m pra/ Nayata saadhuyaa/
10.66.12c aa/dityaa ru/draa va/savaH su/daanava imaa/ bra/hma shasya/maanaani jinvata
10.66.13a dai/vyaa ho/taaraa prathamaa/ puro/hita Rta/sya pa/nthaam a/nv emi saadhuyaa/
10.66.13c kSe/trasya pa/tim pra/tivesham iimahe vi/shvaan devaa/M+ amR/taaM+ a/prayuchataH
10.66.14a va/siSThaasaH pitRva/d vaa/cam akrata devaa/M+ ii/Laanaa RSiva/t svasta/ye
10.66.14c priitaa/ iva j~naata/yaH kaa/mam e/tyaasme/ devaaso/ .ava dhuunutaa va/su
10.66.15a devaa/n va/siSTho amR/taan vavande ye/ vi/shvaa bhu/vanaabhi/ pratasthu/H
10.66.15c te/ no raasantaam urugaaya/m adya/ yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
10.67.1a imaa/M dhi/yaM sapta/shiirSNiim pitaa/ na Rta/prajaataam bRhatii/m avindat
10.67.1c turii/yaM svij janayad vishva/janyo .ayaa/sya uktha/m i/ndraaya sha/Msan
10.67.2a Rta/M sha/Msanta Rju/ dii/dhyaanaa diva/s putraa/so a/surasya viiraa/H
10.67.2c vi/pram pada/m a/~Ngiraso da/dhaanaa yaj~na/sya dhaa/ma prathama/m mananta
10.67.3a haMsai/r iva sa/khibhir vaa/vadadbhir ashmanma/yaani na/hanaa vya/syan
10.67.3c bR/haspa/tir abhika/nikradad gaa/ uta/ praa/staud u/c ca vidvaa/M+ agaayat
10.67.4a avo/ dvaa/bhyaam para/ e/kayaa gaa/ gu/haa ti/SThantiir a/nRtasya se/tau
10.67.4c bR/haspa/tis ta/masi jyo/tir icha/nn u/d usraa/ aa/kar vi/ hi/ tisra/ aa/vaH
10.67.5a vibhi/dyaa pu/raM shaya/them a/paaciiM ni/s trii/Ni saaka/m udadhe/r akRntat
10.67.5c bR/haspa/tir uSa/saM suu/ryaM gaa/m arka/M viveda stana/yann iva dyau/H
10.67.6a i/ndro vala/M rakSitaa/raM du/ghaanaaM kare/Neva vi/ cakartaa ra/veNa
10.67.6c sve/daa~njibhir aashi/ram icha/maano/ .arodayat paNi/m aa/ gaa/ amuSNaat
10.67.7a sa/ iiM satye/bhiH sa/khibhiH shuca/dbhir go/dhaayasaM vi/ dhanasai/r adardaH
10.67.7c bra/hmaNas pa/tir vR/Sabhir varaa/hair gharma/svedebhir dra/viNaM vy aaaa\naT
10.67.8a te/ satye/na ma/nasaa go/patiM gaa/ iyaanaa/sa iSaNayanta dhiibhi/H
10.67.8c bR/haspa/tir mitho/avadyapebhir u/d usri/yaa asRjata svayu/gbhiH
10.67.9a ta/M vardha/yanto mati/bhiH shivaa/bhiH siMha/m iva naa/nadataM sadha/sthe
10.67.9c bR/haspa/tiM vR/SaNaM shuu/rasaatau bha/re-bhare a/nu madema jiSNu/m
10.67.10a yadaa/ vaa/jam a/sanad vishva/ruupam aa/ dyaa/m a/rukSad u/ttaraaNi sa/dma
10.67.10c bR/haspa/tiM vR/SaNaM vardha/yanto naa/naa sa/nto bi/bhrato jyo/tir aasaa/
10.67.11a satyaa/m aashi/SaM kRNutaa vayodhai/ kiiri/M cid dhy a/vatha sve/bhir e/vaiH
10.67.11c pashcaa/ mR/dho a/pa bhavantu vi/shvaas ta/d rodasii shRNutaM vishvaminve/
10.67.12a i/ndro mahnaa/ mahato/ arNava/sya vi/ muurdhaa/nam abhinad arbuda/sya
10.67.12c a/hann a/him a/riNaat sapta/ si/ndhuun devai/r dyaavaapRthivii praa/vataM naH
10.68.1a udapru/to na/ va/yo ra/kSamaaNaa vaa/vadato abhri/yasyeva gho/SaaH
10.68.1c giribhra/jo no/rma/yo ma/danto bR/haspa/tim abhy a\rkaa/ anaavan
10.68.2a sa/M go/bhir aa~Ngiraso/ na/kSamaaNo bha/ga ive/d aryama/NaM ninaaya
10.68.2c ja/ne mitro/ na/ da/mpatii anakti bR/haspate vaaja/yaashuu/M+r ivaajau/
10.68.3a saadhvaryaa/ atithi/niir iSiraa/ spaarhaa/H suva/rNaa anavadya/ruupaaH
10.68.3c bR/haspa/tiH pa/rvatebhyo vituu/ryaa ni/r gaa/ uupe ya/vam iva sthivi/bhyaH
10.68.4a aapruSaaya/n ma/dhuna Rta/sya yo/nim avakSipa/nn arka/ ulkaa/m iva dyo/H
10.68.4c bR/haspa/tir uddha/rann a/shmano gaa/ bhuu/myaa udne/va vi/ tva/cam bibheda
10.68.5a a/pa jyo/tiSaa ta/mo anta/rikSaad udna/H shii/paalam iva vaa/ta aajat
10.68.5c bR/haspa/tir anumR/shyaa vala/syaabhra/m iva vaa/ta aa/ cakra aa/ gaa/H
10.68.6a yadaa/ vala/sya pii/yato ja/sum bhe/d bR/haspa/tir agnita/pobhir arkai/H
10.68.6c dadbhi/r na/ jihvaa/ pa/riviSTam aa/dad aavi/r nidhii/M+r akRNod usri/yaaNaam
10.68.7a bR/haspa/tir a/mata hi/ tya/d aasaaM naa/ma svarii/NaaM sa/dane gu/haa ya/t
10.68.7c aaNDe/va bhittvaa/ shakuna/sya ga/rbham u/d usri/yaaH pa/rvatasya tma/naajat
10.68.8a a/shnaa/pinaddham ma/dhu pa/ry apashyan ma/tsyaM na/ diina/ uda/ni kSiya/ntam
10.68.8c ni/S Ta/j jabhaara camasa/M na/ vRkSaa/d bR/haspa/tir virave/Naa vikR/tya
10.68.9a so/Saa/m avindat sa/ sva\H so/ agni/M so/ arke/Na vi/ babaadhe ta/maaMsi
10.68.9c bR/haspa/tir go/vapuSo vala/sya ni/r majjaa/naM na/ pa/rvaNo jabhaara
10.68.10a hime/va parNaa/ muSitaa/ va/naani bR/haspa/tinaakRpayad valo/ gaa/H
10.68.10c anaanukRtya/m apuna/sh cakaara yaa/t suu/ryaamaa/saa mitha/ ucca/raataH
10.68.11a abhi/ shyaava/M na/ kR/shanebhir a/shvaM na/kSatrebhiH pita/ro dyaa/m apiMshan
10.68.11c raa/tryaaM ta/mo a/dadhur jyo/tir a/han bR/haspa/tir bhina/d a/driM vida/d gaa/H
10.68.12a ida/m akarma na/mo abhriyaa/ya ya/H puurvii/r a/nv aano/naviiti
10.68.12c bR/haspa/tiH sa/ hi/ go/bhiH so/ a/shvaiH sa/ viire/bhiH sa/ nR/bhir no va/yo dhaat
10.69.1a bhadraa/ agne/r vadhryashva/sya saMdR/sho vaamii/ pra/NiitiH sura/Naa u/petayaH
10.69.1c ya/d iiM sumitraa/ vi/sho a/gra indha/te ghRte/naa/huto jarate da/vidyutat
10.69.2a ghRta/m agne/r vadhryashva/sya va/rdhanaM ghRta/m a/nnaM ghRta/m v asya me/danam
10.69.2c ghRte/naa/huta urviyaa/ vi/ paprathe suu/rya iva rocate sarpi/raasutiH
10.69.3a ya/t te ma/nur ya/d a/niikaM sumitra/H samiidhe/ agne ta/d ida/M na/viiyaH
10.69.3c sa/ reva/c choca sa/ gi/ro juSasva sa/ vaa/jaM darSi sa/ iha/ shra/vo dhaaH
10.69.4a ya/M tvaa puu/rvam iiLito/ vadhryashva/H samiidhe/ agne sa/ ida/M juSasva
10.69.4c sa/ na stipaa/ uta/ bhavaa tanuupaa/ daatra/M rakSasva ya/d ida/M te asme/
10.69.5a bha/vaa dyumnii/ vaadhryashvota/ gopaa/ maa/ tvaa taariid abhi/maatir ja/naanaam
10.69.5c shuu/ra iva dhRSNu/sh cya/vanaH sumitra/H pra/ nu/ vocaM vaa/dhryashvasya naa/ma
10.69.6a sa/m ajryaaaa\ parvatyaaaa\ va/suuni daa/saa vRtraa/Ny aa/ryaa jigetha
10.69.6c shuu/ra iva dhRSNu/sh cya/vano ja/naanaaM tva/m agne pRtanaayuu/M+r abhi/ SyaaH
10.69.7a diirgha/tantur bRha/dukSaaya/m agni/H saha/srastariiH shata/niitha R/bhvaa
10.69.7c dyumaa/n dyuma/tsu nR/bhir mRjya/maanaH sumitre/Su diidayo devaya/tsu
10.69.8a tve/ dhenu/H sudu/ghaa jaatavedo .asashca/teva samanaa/ sabardhu/k
10.69.8c tva/M nR/bhir da/kSiNaavadbhir agne sumitre/bhir idhyase devaya/dbhiH
10.69.9a devaa/sh cit te amR/taa jaatavedo mahimaa/naM vaadhryashva pra/ vocan
10.69.9c ya/t sampR/cham maa/nuSiir vi/sha aa/yan tva/M nR/bhir ajayas tvaa/vRdhebhiH
10.69.10a pite/va putra/m abibhar upa/sthe tvaa/m agne vadhryashva/H saparya/n
10.69.10c juSaaNo/ asya sami/dhaM yaviSThota/ puu/rvaaM+ avanor vraa/dhatash cit
10.69.11a sha/shvad agni/r vadhryashva/sya sha/truun nR/bhir jigaaya suta/somavadbhiH
10.69.11c sa/manaM cid adahash citrabhaano/ .ava vraa/dhantam abhinad vRdha/sh cit
10.69.12a aya/m agni/r vadhryashva/sya vRtrahaa/ sanakaa/t pre/ddho na/masopavaakya\H
10.69.12c sa/ no a/jaamiiM+r uta/ vaa vi/jaamiin abhi/ tiSTha sha/rdhato vaadhryashva
10.70.1a imaa/m me agne sami/dhaM juSasveLa/s pade/ pra/ti haryaa ghRtaa/ciim
10.70.1c va/rSman pRthivyaa/H sudinatve/ a/hnaam uurdhvo/ bhava sukrato devayajyaa/
10.70.2a aa/ devaa/naam agrayaa/veha/ yaatu na/raasha/Mso vishva/ruupebhir a/shvaiH
10.70.2c Rta/sya pathaa/ na/masaa miye/dho deve/bhyo deva/tamaH suSuudat
10.70.3a shashvattama/m iiLate duutyaaaa\ya havi/Smanto manuSyaaaa\so agni/m
10.70.3c va/hiSThair a/shvaiH suvR/taa ra/thenaa/ devaa/n vakSi ni/ Sadeha/ ho/taa
10.70.4a vi/ prathataaM deva/juSTaM tirashcaa/ diirgha/M draaghmaa/ surabhi/ bhuutv asme/
10.70.4c a/heLataa ma/nasaa deva barhir i/ndrajyeSThaaM+ ushato/ yakSi devaa/n
10.70.5a divo/ vaa saa/nu spRsha/taa va/riiyaH pRthivyaa/ vaa maa/trayaa vi/ shrayadhvam
10.70.5c ushatii/r dvaaro mahinaa/ maha/dbhir deva/M ra/thaM rathayu/r dhaarayadhvam
10.70.6a devii/ divo/ duhita/raa sushilpe/ uSaa/saana/ktaa sadataaM ni/ yo/nau
10.70.6c aa/ vaaM devaa/sa ushatii usha/nta urau/ siidantu subhage upa/sthe
10.70.7a uurdhvo/ graa/vaa bRha/d agni/H sa/middhaH priyaa/ dhaa/maany a/diter upa/sthe
10.70.7c puro/hitaav Rtvijaa yaj~ne/ asmi/n vidu/STaraa dra/viNam aa/ yajethaam
10.70.8a ti/sro deviir barhi/r ida/M va/riiya aa/ siidata cakRmaa/ vaH syona/m
10.70.8c manuSva/d yaj~na/M su/dhitaa havii/MSii/Laa devii/ ghRta/padii juSanta
10.70.9a de/va tvaSTar ya/d dha caarutva/m aa/naD ya/d a/~Ngirasaam a/bhavaH sacaabhuu/H
10.70.9c sa/ devaa/naam paa/tha u/pa pra/ vidvaa/M+ usha/n yakSi draviNodaH sura/tnaH
10.70.10a va/naspate rashana/yaa niyuu/yaa devaa/naam paa/tha u/pa vakSi vidvaa/n
10.70.10c sva/daati deva/H kRNa/vad dhavii/MSy a/vataaM dyaa/vaapRthivii/ ha/vam me
10.70.11a aa/gne vaha va/ruNam iSTa/ye na i/ndraM divo/ maru/to anta/rikSaat
10.70.11c sii/dantu barhi/r vi/shva aa/ ya/jatraaH svaa/haa devaa/ amR/taa maadayantaam
10.71.1a bR/haspate prathama/M vaaco/ a/graM ya/t prai/rata naamadhe/yaM da/dhaanaaH
10.71.1c ya/d eSaaM shre/SThaM ya/d aripra/m aa/siit preNaa/ ta/d eSaaM ni/hitaM gu/haavi/H
10.71.2a sa/ktum iva ti/ta.aunaa puna/nto ya/tra dhii/raa ma/nasaa vaa/cam a/krata
10.71.2c a/traa sa/khaayaH sakhyaa/ni jaanate bhadrai/SaaM lakSmii/r ni/hitaa/dhi vaaci/
10.71.3a yaj~ne/na vaaca/H padavii/yam aayan taa/m a/nv avindann R/SiSu pra/viSTaam
10.71.3c taa/m aabhR/tyaa vy a\dadhuH purutraa/ taa/M sapta/ rebhaa/ abhi/ sa/M navante
10.71.4a uta/ tvaH pa/shyan na/ dadarsha vaa/cam uta/ tvaH shRNva/n na/ shRNoty enaam
10.71.4c uto/ tvasmai tanva\M vi/ sasre jaaye/va pa/tya ushatii/ suvaa/saaH
10.71.5a uta/ tvaM sakhye/ sthira/piitam aahur nai/naM hinvanty a/pi vaa/jineSu
10.71.5c a/dhenvaa carati maaya/yaiSa/ vaa/caM shushruvaa/M+ aphalaa/m apuSpaa/m
10.71.6a ya/s tityaa/ja sacivi/daM sa/khaayaM na/ ta/sya vaacy a/pi bhaago/ asti
10.71.6c ya/d iiM shRNo/ty a/lakaM shRNoti nahi/ prave/da sukRta/sya pa/nthaam
10.71.7a akSaNva/ntaH ka/rNavantaH sa/khaayo manojave/Sv a/samaa babhuuvuH
10.71.7c aadaghnaa/sa upakakSaa/sa u tve hradaa/ iva snaa/tvaa u tve dadRshre
10.71.8a hRdaa/ taSTe/Su ma/naso jave/Su ya/d braahmaNaa/H saMya/jante sa/khaayaH
10.71.8c a/traa/ha tvaM vi/ jahur vedyaa/bhir o/habrahmaaNo vi/ caranty u tve
10.71.9a ime/ ye/ naa/rvaa/~N na/ para/sh ca/ranti na/ braahmaNaa/so na/ sute/karaasaH
10.71.9c ta/ ete/ vaa/cam abhipa/dya paapa/yaa sirii/s ta/ntraM tanvate a/prajaj~nayaH
10.71.10a sa/rve nandanti yasha/saa/gatena sabhaasaahe/na sa/khyaa sa/khaayaH
10.71.10c kilbiSaspR/t pituSa/Nir hy e\Saam a/raM hito/ bha/vati vaa/jinaaya
10.71.11a Rcaa/M tvaH po/Sam aaste pupuSvaa/n gaayatra/M tvo gaayati sha/kvariiSu
10.71.11c brahmaa/ tvo va/dati jaatavidyaa/M yaj~na/sya maa/traaM vi/ mimiita u tvaH
10.72.1a devaa/naaM nu/ vaya/M jaa/naa pra/ vocaama vipanya/yaa
10.72.1c ukthe/Su shasya/maaneSu ya/H pa/shyaad u/ttare yuge/
10.72.2a bra/hmaNas pa/tir etaa/ sa/M karmaa/ra ivaadhamat
10.72.2c devaa/naam puurvye/ yuge/ .asataH sa/d ajaayata
10.72.3a devaa/naaM yuge/ prathame/ .asataH sa/d ajaayata
10.72.3c ta/d aa/shaa a/nv ajaayanta ta/d uttaana/padas pa/ri
10.72.4a bhuu/r jaj~na uttaana/pado bhuva/ aa/shaa ajaayanta
10.72.4c a/diter da/kSo ajaayata da/kSaad v a/ditiH pa/ri
10.72.5a a/ditir hy a/janiSTa da/kSa yaa/ duhitaa/ ta/va
10.72.5c taa/M devaa/ a/nv ajaayanta bhadraa/ amR/tabandhavaH
10.72.6a ya/d devaa ada/H salile/ su/saMrabdhaa a/tiSThata
10.72.6c a/traa vo nR/tyataam iva tiivro/ reNu/r a/paayata
10.72.7a ya/d devaa ya/tayo yathaa bhu/vanaany a/pinvata
10.72.7c a/traa samudra/ aa/ guuLha/m aa/ suu/ryam ajabhartana
10.72.8a aSTau/ putraa/so a/diter ye/ jaataa/s tanva\s pa/ri
10.72.8c devaa/M+ u/pa prai/t sapta/bhiH pa/raa maartaaNDa/m aasyat
10.72.9a sapta/bhiH putrai/r a/ditir u/pa prai/t puurvya/M yuga/m
10.72.9c prajaa/yai mRtya/ve tvat pu/nar maartaaNDa/m aa/bharat
10.73.1a ja/niSThaa ugra/H sa/hase turaa/ya mandra/ o/jiSTho bahulaa/bhimaanaH
10.73.1c a/vardhann i/ndram maru/tash cid a/tra maataa/ ya/d viira/M dadha/nad dha/niSThaa
10.73.2a druho/ ni/Sattaa pRshanii/ cid e/vaiH puruu/ sha/Msena vaavRdhuS Ta/ i/ndram
10.73.2c abhii/vRteva taa/ mahaapade/na dhvaantaa/t prapitvaa/d u/d aranta ga/rbhaaH
10.73.3a RSvaa/ te paa/daa pra/ ya/j ji/gaasy a/vardhan vaa/jaa uta/ ye/ cid a/tra
10.73.3c tva/m indra saalaavRkaa/n saha/sram aasa/n dadhiSe ashvi/naa/ vavRtyaaH
10.73.4a samanaa/ tuu/rNir u/pa yaasi yaj~na/m aa/ naa/satyaa sakhyaa/ya vakSi
10.73.4c vasaa/vyaam indra dhaarayaH saha/sraashvi/naa shuura dadatur maghaa/ni
10.73.5a ma/ndamaana Rtaa/d a/dhi prajaa/yai sa/khibhir i/ndra iSire/bhir a/rtham
10.73.5c aa/bhir hi/ maayaa/ u/pa da/syum aa/gaan mi/haH pra/ tamraa/ avapat ta/maaMsi
10.73.6a sa/naamaanaa cid dhvasayo ny a\smaa a/vaahann i/ndra uSa/so ya/thaa/naH
10.73.6c RSvai/r agachaH sa/khibhir ni/kaamaiH saaka/m pratiSThaa/ hR/dyaa jaghantha
10.73.7a tva/M jaghantha na/mucim makhasyu/M daa/saM kRNvaana/ R/Saye vi/maayam
10.73.7c tva/M cakartha ma/nave syonaa/n patho/ devatraa/~njaseva yaa/naan
10.73.8a tva/m etaa/ni papriSe vi/ naa/me/shaana indra dadhiSe ga/bhastau
10.73.8c a/nu tvaa devaa/H sha/vasaa madanty upa/ribudhnaan vani/nash cakartha
10.73.9a cakra/M ya/d asyaapsv aa/ ni/Sattam uto/ ta/d asmai ma/dhv i/c cachadyaat
10.73.9c pRthivyaa/m a/tiSitaM ya/d uu/dhaH pa/yo go/Sv a/dadhaa o/SadhiiSu
10.73.10a a/shvaad iyaaye/ti ya/d va/danty o/jaso jaata/m uta/ manya enam
10.73.10c manyo/r iyaaya harmye/Su tasthau ya/taH prajaj~na/ i/ndro asya veda
10.73.11a va/yaH suparNaa/ u/pa sedur i/ndram priya/medhaa R/Sayo naa/dhamaanaaH
10.73.11c a/pa dhvaanta/m uurNuhi/ puurdhi/ ca/kSur mumugdhy a\smaa/n nidha/yeva baddhaa/n
10.74.1a va/suunaaM vaa carkRSa i/yakSan dhiyaa/ vaa yaj~nai/r vaa ro/dasyoH
10.74.1c a/rvanto vaa ye/ rayima/ntaH saatau/ vanu/M vaa ye/ sushru/NaM sushru/to dhu/H
10.74.2a ha/va eSaam a/suro nakSata dyaa/M shravasyataa/ ma/nasaa niMsata kSaa/m
10.74.2c ca/kSaaNaa ya/tra suvitaa/ya devaa/ dyau/r na/ vaa/rebhiH kRNa/vanta svai/H
10.74.3a iya/m eSaam amR/taanaaM gii/H sarva/taataa ye/ kRpa/Nanta ra/tnam
10.74.3c dhi/yaM ca yaj~na/M ca saa/dhantas te/ no dhaantu vasavya\m a/saami
10.74.4a aa/ ta/t ta indraaya/vaH panantaabhi/ ya/ uurva/M go/mantaM ti/tRtsaan
10.74.4c sakRtsva\M ye/ puruputraa/m mahii/M saha/sradhaaraam bRhatii/M du/dukSan
10.74.5a sha/ciiva i/ndram a/vase kRNudhvam a/naanataM dama/yantam pRtanyuu/n
10.74.5c RbhukSa/Nam magha/vaanaM suvRkti/m bha/rtaa yo/ va/jraM na/ryam purukSu/H
10.74.6a ya/d vaavaa/na puruta/mam puraaSaa/L aa/ vRtrahe/ndro naa/maany apraaH
10.74.6c a/ceti praasa/has pa/tis tu/viSmaan ya/d iim ushma/si ka/rtave ka/rat ta/t
10.75.1a pra/ su/ va aapo mahimaa/nam uttama/M kaaru/r vocaati sa/dane viva/svataH
10.75.1c pra/ sapta/-sapta tredhaa/ hi/ cakramu/H pra/ sR/tvariiNaam a/ti si/ndhur o/jasaa
10.75.2a pra/ te .aradad va/ruNo yaa/tave patha/H si/ndho ya/d vaa/jaaM+ abhy a/dravas tva/m
10.75.2c bhuu/myaa a/dhi prava/taa yaasi saa/nunaa ya/d eSaam a/graM ja/gataam irajya/si
10.75.3a divi/ svano/ yatate bhuu/myopa/ry ananta/M shu/Smam u/d iyarti bhaanu/naa
10.75.3c abhraa/d iva pra/ stanayanti vRSTa/yaH si/ndhur ya/d e/ti vRSabho/ na/ ro/ruvat
10.75.4a abhi/ tvaa sindho shi/shum i/n na/ maata/ro vaashraa/ arSanti pa/yaseva dhena/vaH
10.75.4c raa/jeva yu/dhvaa nayasi tva/m i/t si/cau ya/d aasaam a/gram prava/taam i/nakSasi
10.75.5a ima/m me ga~Nge yamune sarasvati shu/tudri sto/maM sacataa pa/ruSNy aa/
10.75.5c asiknyaa/ marudvRdhe vita/stayaa/rjiikiiye shRNuhy aa/ suSo/mayaa
10.75.6a tRSTaa/mayaa prathama/M yaa/tave sajuu/H susa/rtvaa rasa/yaa shvetyaa/ tyaa/
10.75.6c tva/M sindho ku/bhayaa gomatii/M kru/mum mehatnvaa/ sara/thaM yaa/bhir ii/yase
10.75.7a R/jiity e/nii ru/shatii mahitvaa/ pa/ri jra/yaaMsi bharate ra/jaaMsi
10.75.7c a/dabdhaa si/ndhur apa/saam apa/stamaa/shvaa na/ citraa/ va/puSiiva darshataa/
10.75.8a sva/shvaa si/ndhuH sura/thaa suvaa/saa hiraNya/yii su/kRtaa vaaji/niivatii
10.75.8c uu/rNaavatii yuvati/H siila/maavaty utaa/dhi vaste subha/gaa madhuvR/dham
10.75.9a sukha/M ra/thaM yuyuje si/ndhur ashvi/naM te/na vaa/jaM saniSad asmi/nn aajau/
10.75.9c mahaa/n hy a\sya mahimaa/ panasya/te/ .adabdhasya sva/yashaso virapshi/naH
10.76.1a aa/ va R~njasa uurjaa/M vyu\STiSv i/ndram maru/to ro/dasii anaktana
10.76.1c ubhe/ ya/thaa no a/hanii sacaabhu/vaa sa/daH-sado varivasyaa/ta udbhi/daa
10.76.2a ta/d u shre/SThaM sa/vanaM sunotanaa/tyo na/ ha/stayato a/driH sota/ri
10.76.2c vida/d dhy a\ryo/ abhi/bhuuti pau/Msyam maho/ raaye/ cit tarute ya/d a/rvataH
10.76.3a ta/d i/d dhy a\sya sa/vanaM vive/r apo/ ya/thaa puraa/ ma/nave gaatu/m a/shret
10.76.3c go/arNasi tvaaSTre/ a/shvanirNiji pre/m adhvare/Sv adhvaraa/M+ ashishrayuH
10.76.4a a/pa hata rakSa/so bha~Nguraa/vata skabhaaya/ta ni/rRtiM se/dhataa/matim
10.76.4c aa/ no rayi/M sa/rvaviiraM sunotana devaavya\m bharata shlo/kam adrayaH
10.76.5a diva/sh cid aa/ vo/ .amavattarebhyo vibhva/naa cid aashva\pastarebhyaH
10.76.5c vaayo/sh cid aa/ so/marabhastarebhyo .agne/sh cid arca pitukR/ttarebhyaH
10.76.6a bhura/ntu no yasha/saH so/tv a/ndhaso graa/vaaNo vaacaa/ divi/taa divi/tmataa
10.76.6c na/ro ya/tra duhate/ kaa/myam ma/dhv aaghoSa/yanto abhi/to mithastu/raH
10.76.7a sunva/nti so/maM rathiraa/so a/drayo ni/r asya ra/saM gavi/So duhanti te/
10.76.7c duha/nty uu/dhar upase/canaaya ka/M na/ro havyaa/ na/ marjayanta aasa/bhiH
10.76.8a ete/ naraH sva/paso abhuutana ya/ i/ndraaya sunutha/ so/mam adrayaH
10.76.8c vaama/M-vaamaM vo divyaa/ya dhaa/mne va/su-vasu vaH paa/rthivaaya sunvate/
10.77.1a abhrapru/So na/ vaacaa/ pruSaa va/su havi/Smanto na/ yaj~naa/ vijaanu/SaH
10.77.1c sumaa/rutaM na/ brahmaa/Nam arha/se gaNa/m astoSy eSaaM na/ shobha/se
10.77.2a shriye/ ma/ryaaso a~njii/M+r akRNvata sumaa/rutaM na/ puurvii/r a/ti kSa/paH
10.77.2c diva/s putraa/sa e/taa na/ yetira aadityaa/sas te/ akraa/ na/ vaavRdhuH
10.77.3a pra/ ye/ diva/H pRthivyaa/ na/ barha/Naa tma/naa riricre/ abhraa/n na/ suu/ryaH
10.77.3c paa/jasvanto na/ viiraa/H panasya/vo rishaa/daso na/ ma/ryaa abhi/dyavaH
10.77.4a yuSmaa/kam budhne/ apaa/M na/ yaa/mani vithurya/ti na/ mahii/ shratharya/ti
10.77.4c vishva/psur yaj~no/ arvaa/g aya/M su/ vaH pra/yasvanto na/ satraa/ca aa/ gata
10.77.5a yuuya/M dhuurSu/ prayu/jo na/ rashmi/bhir jyo/tiSmanto na/ bhaasaa/ vyu\STiSu
10.77.5c shyenaa/so na/ sva/yashaso rishaa/dasaH pravaa/so na/ pra/sitaasaH paripru/SaH
10.77.6a pra/ ya/d va/hadhve marutaH paraakaa/d yuuya/m maha/H saMva/raNasya va/svaH
10.77.6c vidaanaa/so vasavo raa/dhyasyaaraa/c cid dve/SaH sanuta/r yuyota
10.77.7a ya/ udR/ci yaj~ne/ adhvareSThaa/ maru/dbhyo na/ maa/nuSo da/daashat
10.77.7c reva/t sa/ va/yo dadhate suvii/raM sa/ devaa/naam a/pi gopiithe/ astu
10.77.8a te/ hi/ yaj~ne/Su yaj~ni/yaasa uu/maa aaditye/na naa/mnaa sha/mbhaviSThaaH
10.77.8c te/ no .avantu rathatuu/r maniiSaa/m maha/sh ca yaa/mann adhvare/ cakaanaa/H
10.78.1a vi/praaso na/ ma/nmabhiH svaadhyo\ devaavyo\ na/ yaj~nai/H sva/pnasaH
10.78.1c raa/jaano na/ citraa/H susaMdR/shaH kSitiinaa/M na/ ma/ryaa arepa/saH
10.78.2a agni/r na/ ye/ bhraa/jasaa rukma/vakSaso vaa/taaso na/ svayu/jaH sadya/uutayaH
10.78.2c praj~naataa/ro na/ jye/SThaaH suniita/yaH susha/rmaaNo na/ so/maa Rta/M yate/
10.78.3a vaa/taaso na/ ye/ dhu/nayo jigatna/vo .agniinaa/M na/ jihvaa/ viroki/NaH
10.78.3c va/rmaNvanto na/ yodhaa/H shi/miivantaH pitRRNaa/M na/ sha/MsaaH suraata/yaH
10.78.4a ra/thaanaaM na/ ye\ .araa/H sa/naabhayo jigiivaa/Mso na/ shuu/raa abhi/dyavaH
10.78.4c vareya/vo na/ ma/ryaa ghRtapru/So .abhisvartaa/ro arka/M na/ suSTu/bhaH
10.78.5a a/shvaaso na/ ye/ jye/SThaasa aasha/vo didhiSa/vo na/ rathya\H sudaa/navaH
10.78.5c aa/po na/ nimnai/r uda/bhir jigatna/vo vishva/ruupaa a/~Ngiraso na/ saa/mabhiH
10.78.6a graa/vaaNo na/ suura/yaH si/ndhumaatara aadardiraa/so a/drayo na/ vishva/haa
10.78.6c shishuu/laa na/ kriiLa/yaH sumaata/ro mahaagraamo/ na/ yaa/mann uta/ tviSaa/
10.78.7a uSa/saaM na/ keta/vo .adhvarashri/yaH shubhaMya/vo naa/~nji/bhir vy a\shvitan
10.78.7c si/ndhavo na/ yayi/yo bhraa/jadRSTayaH paraava/to na/ yo/janaani mamire
10.78.8a subhaagaa/n no devaaH kRNutaa sura/tnaan asmaa/n stotRR/n maruto vaavRdhaanaa/H
10.78.8c a/dhi stotra/sya sakhya/sya gaata sanaa/d dhi/ vo ratnadhe/yaani sa/nti

Related Links[edit]

 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)

External Links[edit]