Rig Veda, Book 8 (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 8

[edit]

8.1.1a maa/ cid anya/d vi/ shaMsata sa/khaayo maa/ riSaNyata
8.1.1c i/ndram i/t stotaa vR/SaNaM sa/caa sute/ mu/hur ukthaa/ ca shaMsata
8.1.2a avakrakSi/NaM vRSabha/M yathaaju/raM gaa/M na/ carSaNiisa/ham
8.1.2c vidve/SaNaM saMva/nanobhayaMkara/m ma/MhiSTham ubhayaavi/nam
8.1.3a ya/c cid dhi/ tvaa ja/naa ime/ naa/naa ha/vanta uuta/ye
8.1.3c asmaa/kam bra/hmeda/m \!\ indra bhuutu te/ .ahaa vi/shvaa ca va/rdhanam
8.1.4a vi/ tartuuryante maghavan vipashci/to .aryo/ \!\ vi/po ja/naanaam
8.1.4c u/pa kramasva pururuu/pam aa/ bhara vaa/jaM ne/diSTham uuta/ye
8.1.5a mahe/ cana/ tvaa/m adrivaH pa/raa shulkaa/ya deyaam
8.1.5c na/ saha/sraaya naa/yu/taaya vajrivo na/ shataa/ya shataamagha
8.1.6a va/syaaM+ indraasi me pitu/r uta/ bhraa/tur a/bhu~njataH
8.1.6c maataa/ ca me chadayathaH samaa/ vaso vasutvanaa/ya raa/dhase
8.1.7a kve\yatha kve/d asi purutraa/ cid dhi/ te ma/naH
8.1.7c a/larSi yudhma khajakRt puraMdara pra/ gaayatraa/ agaasiSuH
8.1.8a praa/smai gaayatra/m arcata vaavaa/tur ya/H puraMdara/H
8.1.8c yaa/bhiH kaaNva/syo/pa barhi/r aasa/daM yaa/sad vajrii/ bhina/t pu/raH
8.1.9a ye/ te sa/nti dashagvi/naH shati/no ye/ sahasri/NaH
8.1.9c a/shvaaso ye/ te vR/SaNo raghudru/vas te/bhir nas tuu/yam aa/ gahi
8.1.10a aa/ tv a\dya/ sabardu/ghaaM huve/ gaayatra/vepasam
8.1.10c i/ndraM dhenu/M sudu/ghaam a/nyaam i/Sam uru/dhaaraam araMkR/tam
8.1.11a ya/t tuda/t suu/ra e/tashaM va~Nkuu/ vaa/tasya parNi/naa
8.1.11c va/hat ku/tsam aarjuneya/M shata/kratuH tsa/rad gandharva/m a/stRtam
8.1.12a ya/ Rte/ cid abhishri/SaH puraa/ jatru/bhya aatR/daH
8.1.12c sa/Mdhaataa saMdhi/m magha/vaa puruuva/sur i/Skartaa vi/hrutam pu/naH
8.1.13a maa/ bhuuma ni/STyaa ive/ndra tva/d a/raNaa iva
8.1.13c va/naani na/ prajahitaa/ny adrivo duro/Saaso amanmahi
8.1.14a a/manmahii/d anaasha/vo .anugraa/sash ca vRtrahan
8.1.14c sakR/t su/ te mahataa/ shuura raa/dhasaa a/nu sto/mam mudiimahi
8.1.15a ya/di sto/mam ma/ma shra/vad asmaa/kam i/ndram i/ndavaH
8.1.15c tira/H pavi/traM sasRvaa/Msa aasha/vo ma/ndantu tugryaavR/dhaH
8.1.16a aa/ tv a\dya/ sadha/stutiM vaavaa/tuH sa/khyur aa/ gahi
8.1.16c u/pastutir magho/naam pra/ tvaavatv a/dhaa te vashmi suSTuti/m
8.1.17a so/taa hi/ so/mam a/dribhir e/m enam apsu/ dhaavata
8.1.17c gavyaa/ va/streva vaasa/yanta i/n na/ro ni/r dhukSan vakSa/NaabhyaH
8.1.18a a/dha jmo/ a/dha vaa divo/ bRhato/ rocanaa/d a/dhi
8.1.18c ayaa/ vardhasva tanvaaaa\ giraa/ ma/maa/ jaataa/ sukrato pRNa
8.1.19a i/ndraaya su/ madi/ntamaM so/maM sotaa va/reNyam \.\
8.1.19c shakra/ eNam piipayad vi/shvayaa dhiyaa/ hinvaana/M na/ vaajayu/m
8.1.20a maa/ tvaa so/masya ga/ldayaa sa/daa yaa/cann aha/M giraa/
8.1.20c bhuu/rNim mRga/M na/ sa/vaneSu cukrudhaM ka/ ii/shaanaM na/ yaaciSat
8.1.21a ma/deneSita/m ma/dam ugra/m ugre/Na sha/vasaa
8.1.21c vi/shveSaaM tarutaa/ram madacyu/tam ma/de hi/ Smaa da/daati naH
8.1.22a she/vaare vaa/ryaa puru/ devo/ ma/rtaaya daashu/Se
8.1.22c sa/ sunvate/ ca stuvate/ ca raasate vishva/guurto ariSTuta/H
8.1.23a e/ndra yaahi ma/tsva citre/Na deva raa/dhasaa
8.1.23c sa/ro na/ praasy uda/raM sa/piitibhir aa/ so/mebhir uru/ sphira/m
8.1.24a aa/ tvaa saha/sram aa/ shata/M yuktaa/ ra/the hiraNya/ye
8.1.24c brahmayu/jo ha/raya indra keshi/no va/hantu so/mapiitaye
8.1.25a aa/ tvaa ra/the hiraNya/ye ha/rii mayuu/rashepyaa
8.1.25c shitipRSThaa/ vahataam ma/dhvo a/ndhaso viva/kSaNasya piita/ye
8.1.26a pi/baa tv a\sya/ girvaNaH suta/sya puurvapaa/ iva
8.1.26c pa/riSkRtasya rasi/na iya/m aasuti/sh caa/rur ma/daaya patyate
8.1.27a ya/ e/ko a/sti daMsa/naa mahaa/M+ ugro/ abhi/ vratai/H
8.1.27c ga/mat sa/ shiprii/ na/ sa/ yoSad aa/ gamad dha/vaM na/ pa/ri varjati
8.1.28a tva/m pu/raM cariSNva\M vadhai/H shu/SNasya sa/m piNak
8.1.28c tva/m bhaa/ a/nu caro a/dha dvitaa/ ya/d indra ha/vyo bhu/vaH
8.1.29a ma/ma tvaa suu/ra u/dite ma/ma madhya/Mdine diva/H
8.1.29c ma/ma prapitve/ apisharvare/ vasav aa/ sto/maaso avRtsata
8.1.30a stuhi/ stuhii/d ete/ ghaa te ma/MhiSThaaso magho/naam
8.1.30c ninditaa/shvaH prapathii/ paramajyaa/ magha/sya medhyaatithe
8.1.31a aa/ ya/d a/shvaan va/nanvataH shraddha/yaaha/M ra/the ruha/m
8.1.31c uta/ vaama/sya va/sunash ciketati yo/ a/sti yaa/dvaH pashu/H
8.1.32a ya/ Rjraa/ ma/hyam maamahe/ saha/ tvacaa/ hiraNya/yaa
8.1.32c eSa/ vi/shvaany abhy a\stu sau/bhagaasa~Nga/sya svana/drathaH
8.1.33a a/dha plaa/yogir a/ti daasad anyaa/n aasa~Ngo/ agne dasha/bhiH saha/sraiH
8.1.33c a/dhokSa/No da/sha ma/hyaM ru/shanto naLaa/ iva sa/raso ni/r atiSThan
8.1.34a a/nv asya sthuura/M dadRshe pura/staad anastha/ uuru/r avara/mbamaaNaH
8.1.34c sha/shvatii naa/ry abhica/kSyaaha su/bhadram arya bho/janam bibharSi
8.2.1a ida/M vaso suta/m a/ndhaH pi/baa su/puurNam uda/ram
8.2.1c a/naabhayin rarimaa/ te
8.2.2a nR/bhir dhuuta/H suto/ a/shnair a/vyo vaa/raiH pa/ripuutaH
8.2.2c a/shvo na/ nikto/ nadii/Su
8.2.3a ta/M te ya/vaM ya/thaa go/bhiH svaadu/m akarma shriiNa/ntaH
8.2.3c i/ndra tvaasmi/n sadhamaa/de
8.2.4a i/ndra i/t somapaa/ e/ka i/ndraH sutapaa/ vishvaa/yuH
8.2.4c anta/r devaa/n ma/rtyaaMsh ca
8.2.5a na/ ya/M shukro/ na/ du/raashiir na/ tRpraa/ uruvya/casam
8.2.5c apaspRNvate/ suhaa/rdam
8.2.6a go/bhir ya/d iim anye/ asma/n mRga/M na/ vraa/ mRga/yante
8.2.6c abhitsa/ranti dhenu/bhiH
8.2.7a tra/ya i/ndrasya so/maaH sutaa/saH santu deva/sya
8.2.7c sve/ kSa/ye sutapaa/vnaH
8.2.8a tra/yaH ko/shaasa shcotanti tisra/sh camva\H su/puurNaaH
8.2.8c samaane/ a/dhi bhaa/rman
8.2.9a shu/cir asi puruniSThaa/H kSiirai/r madhyata/ aa/shiirtaH
8.2.9c dadhnaa/ ma/ndiSThaH shuu/rasya
8.2.10a ime/ ta indra so/maas tiivraa/ asme/ sutaa/saH
8.2.10c shukraa/ aashi/raM yaacante
8.2.11a taa/M+ aashi/ram puroLaa/sham i/ndrema/M so/maM shriiNiihi
8.2.11c reva/ntaM hi/ tvaa shRNo/mi
8.2.12a hRtsu/ piitaa/so yudhyante durma/daaso na/ su/raayaam
8.2.12c uu/dhar na/ nagnaa/ jarante
8.2.13a revaa/M+ i/d reva/ta stotaa/ syaa/t tvaa/vato magho/naH
8.2.13c pre/d u harivaH shruta/sya
8.2.14a uktha/M cana/ shasya/maanam a/gor ari/r aa/ ciketa
8.2.14c na/ gaayatra/M giiya/maanam
8.2.15a maa/ na indra piiyatna/ve maa/ sha/rdhate pa/raa daaH
8.2.15c shi/kSaa shaciivaH sha/ciibhiH
8.2.16a vaya/m u tvaa tadi/darthaa i/ndra tvaaya/ntaH sa/khaayaH
8.2.16c ka/Nvaa ukthe/bhir jarante
8.2.17a na/ ghem anya/d aa/ papana va/jrinn apa/so na/viSTau
8.2.17c ta/ve/d u sto/maM ciketa
8.2.18a icha/nti devaa/H sunva/ntaM na/ sva/pnaaya spRhayanti
8.2.18c ya/nti pramaa/dam a/tandraaH
8.2.19a o/ Su/ pra/ yaahi vaa/jebhir maa/ hRNiithaa abhy a\smaa/n
8.2.19c mahaa/M+ iva yu/vajaaniH
8.2.20a mo/ Sv a\dya/ durha/Naavaan saaya/M karad aare/ asma/t
8.2.20c ashriira/ iva jaa/maataa
8.2.21a vidmaa/ hy a\sya viira/sya bhuuridaa/variiM sumati/m
8.2.21c triSu/ jaata/sya ma/naaMsi
8.2.22a aa/ tuu/ Si~nca ka/NvamantaM na/ ghaa vidma shavasaanaa/t
8.2.22c yasha/staraM shata/muuteH
8.2.23a jye/SThena sotar i/ndraaya so/maM viiraa/ya shakraa/ya
8.2.23c bha/raa pi/ban na/ryaaya
8.2.24a yo/ ve/diSTho avyathi/Sv a/shvaavantaM jaritR/bhyaH
8.2.24c vaa/jaM stotR/bhyo go/mantam
8.2.25a pa/nyam-panyam i/t sotaara aa/ dhaavata ma/dyaaya
8.2.25c so/maM viiraa/ya shuu/raaya
8.2.26a paa/taa vRtrahaa/ suta/m aa/ ghaa gaman naa/re/ asma/t
8.2.26c ni/ yamate shata/muutiH
8.2.27a e/ha/ ha/rii brahmayu/jaa shagmaa/ vakSataH sa/khaayam
8.2.27c giirbhi/H shruta/M gi/rvaNasam
8.2.28a svaada/vaH so/maa aa/ yaahi shriitaa/H so/maa aa/ yaahi
8.2.28c shi/prinn R/SiivaH sha/ciivo naa/ya/m a/chaa sadhamaa/dam
8.2.29a stu/tash ca yaa/s tvaa va/rdhanti mahe/ raa/dhase nRmNaa/ya
8.2.29c i/ndra kaari/NaM vRdha/ntaH
8.2.30a gi/rash ca yaa/s te girvaaha ukthaa/ ca tu/bhyaM taa/ni
8.2.30c satraa/ dadhire/ sha/vaaMsi
8.2.31a eve/d eSa/ tuvikuurmi/r vaa/jaaM+ e/ko va/jrahastaH
8.2.31c sanaa/d a/mRkto dayate
8.2.32a ha/ntaa vRtra/M da/kSiNene/ndraH puruu/ puruhuuta/H
8.2.32c mahaa/n mahii/bhiH sha/ciibhiH
8.2.33a ya/smin vi/shvaash carSaNa/ya uta/ cyautnaa/ jra/yaaMsi ca
8.2.33c a/nu ghe/n mandii/ magho/naH
8.2.34a eSa/ etaa/ni cakaare/ndro vi/shvaa yo/ .ati shRNve/
8.2.34c vaajadaa/vaa magho/naam
8.2.35a pra/bhartaa ra/thaM gavya/ntam apaakaa/c cid ya/m a/vati
8.2.35c ino/ va/su sa/ hi/ vo/Lhaa
8.2.36a sa/nitaa vi/pro a/rvadbhir ha/ntaa vRtra/M nR/bhiH shuu/raH
8.2.36c satyo\ .avitaa/ vidha/ntam
8.2.37a ya/jadhvainam priyamedhaa i/ndraM satraa/caa ma/nasaa
8.2.37c yo/ bhuu/t so/maiH satya/madvaa
8.2.38a gaatha/shravasaM sa/tpatiM shra/vaskaamam purutmaa/nam
8.2.38c ka/Nvaaso gaata/ vaaji/nam
8.2.39a ya/ Rte/ cid gaa/s pade/bhyo daa/t sa/khaa nR/bhyaH sha/ciivaan
8.2.39c ye/ asmin kaa/mam a/shriyan
8.2.40a itthaa/ dhii/vantam adrivaH kaaNva/m me/dhyaatithim
8.2.40c meSo/ bhuuto\ .abhi/ ya/nn a/yaH
8.2.41a shi/kSaa vibhindo asmai catvaa/ry ayu/taa da/dat
8.2.41c aSTaa/ para/H saha/sraa
8.2.42a uta/ su/ tye/ payovR/dhaa maakii/ ra/Nasya naptyaaaa\
8.2.42c janitvanaa/ya maamahe
8.3.1a pi/baa suta/sya rasi/no ma/tsvaa na indra go/mataH
8.3.1c aapi/r no bodhi sadhamaa/dyo vRdhe\ .asmaa/M+ avantu te dhi/yaH
8.3.2a bhuuyaa/ma te sumatau/ vaaji/no vaya/m maa/ na star abhi/maataye
8.3.2c asmaa/~n citraa/bhir avataad abhi/STibhir aa/ naH sumne/Su yaamaya
8.3.3a imaa/ u tvaa puruuvaso gi/ro vardhantu yaa/ ma/ma
8.3.3c paavaka/varNaaH shu/cayo vipashci/to .abhi/ sto/mair anuuSata
8.3.4a aya/M saha/sram R/SibhiH sa/haskRtaH samudra/ iva paprathe
8.3.4c satya/H so/ asya mahimaa/ gRNe sha/vo yaj~ne/Su vipraraa/jye
8.3.5a i/ndram i/d deva/taataya i/ndram prayaty a\dhvare/
8.3.5c i/ndraM samiike/ vani/no havaamaha i/ndraM dha/nasya saata/ye
8.3.6a i/ndro mahnaa/ ro/dasii paprathac cha/va i/ndraH suu/ryam arocayat
8.3.6c i/ndre ha vi/shvaa bhu/vanaani yemira i/ndre suvaanaa/sa i/ndavaH
8.3.7a abhi/ tvaa puurva/piitaya i/ndra sto/mebhir aaya/vaH
8.3.7c samiiciinaa/sa Rbha/vaH sa/m asvaran rudraa/ gRNanta puu/rvyam
8.3.8a asye/d i/ndro vaavRdhe vR/SNyaM sha/vo ma/de suta/sya vi/SNavi
8.3.8c adyaa/ ta/m asya mahimaa/nam aaya/vo/ .anu STuvanti puurva/thaa
8.3.9a ta/t tvaa yaami suvii/ryaM ta/d bra/hma puurva/cittaye
8.3.9c ye/naa ya/tibhyo bhR/gave dha/ne hite/ ye/na pra/skaNvam aa/vitha
8.3.10a ye/naa samudra/m a/sRjo mahii/r apa/s ta/d indra vR/SNi te sha/vaH
8.3.10c sadya/H so/ asya mahimaa/ na/ saMna/she ya/M kSoNii/r anucakrade/
8.3.11a shagdhii/ na indra ya/t tvaa rayi/M yaa/mi suvii/ryam
8.3.11c shagdhi/ vaa/jaaya prathama/M si/Saasate shagdhi/ sto/maaya puurvya
8.3.12a shagdhii/ no asya/ ya/d dha paura/m aa/vitha dhi/ya indra si/SaasataH
8.3.12c shagdhi/ ya/thaa ru/shamaM shyaa/vakaM kR/pam i/ndra praa/vaH sva\rNaram
8.3.13a ka/n na/vyo atasii/naaM turo/ gRNiita ma/rtyaH
8.3.13c nahii/ nv a\sya mahimaa/nam indriya/M sva\r gRNa/nta aanashu/H
8.3.14a ka/d u stuva/nta Rtayanta deva/ta R/SiH ko/ vi/pra ohate
8.3.14c kadaa/ ha/vam maghavann indra sunvata/H ka/d u stuvata/ aa/ gamaH
8.3.15a u/d u tye/ ma/dhumattamaa gi/ra sto/maasa iirate
8.3.15c satraaji/to dhanasaa/ a/kSitotayo vaajaya/nto ra/thaa iva
8.3.16a ka/Nvaa iva bhR/gavaH suu/ryaa iva vi/shvam i/d dhiita/m aanashuH
8.3.16c i/ndraM sto/mebhir maha/yanta aaya/vaH priya/medhaaso asvaran
8.3.17a yukSvaa/ hi/ vRtrahantama ha/rii indra paraava/taH
8.3.17c arvaaciino/ maghavan so/mapiitaya ugra/ RSve/bhir aa/ gahi
8.3.18a ime/ hi/ te kaara/vo vaavashu/r dhiyaa/ vi/praaso medha/saataye
8.3.18c sa/ tva/M no maghavann indra girvaNo veno/ na/ shRNudhii ha/vam
8.3.19a ni/r indra bRhatii/bhyo vRtra/M dha/nubhyo asphuraH
8.3.19c ni/r a/rbudasya mR/gayasya maayi/no ni/H pa/rvatasya gaa/ aajaH
8.3.20a ni/r agna/yo rurucur ni/r u suu/ryo ni/H so/ma indriyo/ ra/saH
8.3.20c ni/r anta/rikSaad adhamo mahaa/m a/hiM kRSe/ ta/d indra pau/Msyam
8.3.21a ya/m me du/r i/ndro maru/taH paa/kasthaamaa kau/rayaaNaH
8.3.21c vi/shveSaaM tma/naa sho/bhiSTham u/peva divi/ dhaa/vamaanam
8.3.22a ro/hitam me paa/kasthaamaa sudhu/raM kakSyapraa/m
8.3.22c a/daad raayo/ vibo/dhanam
8.3.23a ya/smaa anye/ da/sha pra/ti dhu/raM va/hanti va/hnayaH
8.3.23c a/staM va/yo na/ tu/gryam
8.3.24a aatmaa/ pitu/s tanuu/r vaa/sa ojodaa/ abhya/~njanam
8.3.24c turii/yam i/d ro/hitasya paa/kasthaamaanam bhoja/M daataa/ram abravam
8.4.1a ya/d indra praa/g a/paag u/da~N nya\g vaa huuya/se nR/bhiH
8.4.1c si/maa puruu/ nR/Suuto asy aa/nave/ .asi prashardha turva/she
8.4.2a ya/d vaa ru/me ru/shame shyaa/vake kR/pa i/ndra maada/yase sa/caa
8.4.2c ka/Nvaasas tvaa bra/hmabhi sto/mavaahasa i/ndraa/ yachanty aa/ gahi
8.4.3a ya/thaa gauro/ apaa/ kRta/M tR/Syann e/ty a/ve/riNam
8.4.3c aapitve/ naH prapitve/ tuu/yam aa/ gahi ka/NveSu su/ sa/caa pi/ba
8.4.4a ma/ndantu tvaa maghavann indre/ndavo raadhode/yaaya sunvate/
8.4.4c aamu/Syaa so/mam apibash camuu/ suta/M jye/SThaM ta/d dadhiSe sa/haH
8.4.5a pra/ cakre sa/hasaa sa/ho babha/~nja manyu/m o/jasaa
8.4.5c vi/shve ta indra pRtanaaya/vo \!\ yaho ni/ vRkSaa/ iva yemire
8.4.6a saha/sreNeva sacate yaviiyu/dhaa ya/s ta aa/naL u/pastutim
8.4.6c putra/m praavarga/M kRNute suvii/rye daashno/ti na/ma.auktibhiH
8.4.7a maa/ bhema maa/ shramiSmogra/sya \!\ sakhye/ ta/va
8.4.7c maha/t te vR/SNo abhica/kSyaM kRta/m pa/shyema turva/shaM ya/dum
8.4.8a savyaa/m a/nu sphigya\M vaavase vR/Saa na/ daano/ asya roSati
8.4.8c ma/dhvaa sa/mpRktaaH saaraghe/Na dhena/vas tuu/yam e/hi dra/vaa pi/ba
8.4.9a ashvii/ rathii/ suruupa/ i/d go/maaM+ i/d indra te sa/khaa
8.4.9c shvaatrabhaa/jaa va/yasaa sacate sa/daa candro/ yaati sabhaa/m u/pa
8.4.10a R/shyo na/ tR/Syann avapaa/nam aa/ gahi pi/baa so/maM va/shaaM+ a/nu
8.4.10c nime/ghamaano maghavan dive/-diva o/jiSThaM dadhiSe sa/haH
8.4.11a a/dhvaryo draava/yaa tva/M so/mam i/ndraH pipaasati
8.4.11c u/pa nuuna/M yuyuje vR/SaNaa ha/rii aa/ ca jagaama vRtrahaa/
8.4.12a svaya/M cit sa/ manyate daa/shurir ja/no ya/traa so/masya tRmpa/si
8.4.12c ida/M te a/nnaM yu/jyaM sa/mukSitaM ta/sye/hi pra/ dravaa pi/ba
8.4.13a ratheSThaa/yaadhvaryavaH so/mam i/ndraaya sotana
8.4.13c a/dhi bradhna/syaa/drayo vi/ cakSate sunva/nto daashva\dhvaram
8.4.14a u/pa bradhna/M vaavaa/taa vR/SaNaa ha/rii i/ndram apa/su vakSataH
8.4.14c arvaa/~ncaM tvaa sa/ptayo .adhvarashri/yo va/hantu sa/vane/d u/pa
8.4.15a pra/ puuSa/NaM vRNiimahe yu/jyaaya puruuva/sum
8.4.15c sa/ shakra shikSa puruhuuta no dhiyaa/ tu/je raaye/ vimocana
8.4.16a sa/M naH shishiihi bhuri/jor iva kSura/M raa/sva raayo/ vimocana
8.4.16c tve/ ta/n naH suve/dam usri/yam va/su ya/M tva/M hino/Si ma/rtyam
8.4.17a ve/mi tvaa puuSann R~nja/se ve/mi sto/tava aaghRNe
8.4.17c na/ ta/sya vemy a/raNaM hi/ ta/d vaso stuSe/ pajraa/ya saa/mne
8.4.18a pa/raa gaa/vo ya/vasaM ka/c cid aaghRNe ni/tyaM re/kNo amartya
8.4.18c asmaa/kam puuSann avitaa/ shivo/ bhava ma/MhiSTho vaa/jasaataye
8.4.19a sthuura/M raa/dhaH shataa/shvaM kuru~Nga/sya di/viSTiSu
8.4.19c raa/j~nas tveSa/sya subha/gasya raati/Su turva/sheSv amanmahi
8.4.20a dhiibhi/H saataa/ni kaaNva/sya vaaji/naH priya/medhair abhi/dyubhiH
8.4.20c SaSTi/M saha/sraa/nu ni/rmajaam aje ni/r yuuthaa/ni ga/vaam R/SiH
8.4.21a vRkSaa/sh cin me abhipitve/ araaraNuH
8.4.21b gaa/m bhajanta meha/naa/shvam bhajanta meha/naa
8.5.1a duuraa/d ihe/va ya/t saty a\ruNa/psur a/shishvitat
8.5.1c vi/ bhaanu/M vishva/dhaatanat
8.5.2a nRva/d dasraa manoyu/jaa ra/thena pRthupaa/jasaa
8.5.2c sa/cethe ashvinoSa/sam
8.5.3a yuvaa/bhyaaM vaajiniivasuu pra/ti sto/maa adRkSata
8.5.3c vaa/caM duuto/ ya/thohiSe
8.5.4a purupriyaa/ Na uuta/ye purumandraa/ puruuva/suu
8.5.4c stuSe/ ka/Nvaaso ashvi/naa
8.5.5a ma/MhiSThaa vaajasaa/tameSa/yantaa shubha/s pa/tii
8.5.5c ga/ntaaraa daashu/So gRha/m
8.5.6a taa/ sudevaa/ya daashu/Se sumedhaa/m a/vitaariNiim
8.5.6c ghRtai/r ga/vyuutim ukSatam
8.5.7a aa/ na sto/mam u/pa drava/t tuu/yaM shyene/bhir aashu/bhiH
8.5.7c yaata/m a/shvebhir ashvinaa
8.5.8a ye/bhis tisra/H paraava/to divo/ vi/shvaani rocanaa/
8.5.8c trii/M+r aktuu/n paridii/yathaH
8.5.9a uta/ no go/matiir i/Sa uta/ saatii/r aharvidaa
8.5.9c vi/ patha/H saata/ye sitam
8.5.10a aa/ no go/mantam ashvinaa suvii/raM sura/thaM rayi/m
8.5.10c voLha/m a/shvaavatiir i/SaH
8.5.11a vaavRdhaanaa/ shubhas patii dasraa hi/raNyavartanii
8.5.11c pi/bataM somya/m ma/dhu
8.5.12a asma/bhyaM vaajiniivasuu magha/vadbhyash ca sapra/thaH
8.5.12c chardi/r yantam a/daabhyam
8.5.13a ni/ Su/ bra/hma ja/naanaaM yaa/viSTaM tuu/yam aa/ gatam
8.5.13c mo/ Sv a\nyaa/M+ u/paaratam
8.5.14a asya/ pibatam ashvinaa yuva/m ma/dasya caa/ruNaH
8.5.14c ma/dhvo raata/sya dhiSNyaa
8.5.15a asme/ aa/ vahataM rayi/M shata/vantaM sahasri/Nam
8.5.15c purukSu/M vishva/dhaayasam
8.5.16a purutraa/ cid dhi/ vaaM naraa vihva/yante maniiSi/NaH
8.5.16c vaagha/dbhir ashvinaa/ gatam
8.5.17a ja/naaso vRkta/barhiSo havi/Smanto araMkR/taH
8.5.17c yuvaa/M havante ashvinaa
8.5.18a asmaa/kam adya/ vaam aya/M sto/mo vaa/hiSTho a/ntamaH
8.5.18c yuvaa/bhyaam bhuutv ashvinaa
8.5.19a yo/ ha vaam ma/dhuno dR/tir aa/hito rathaca/rSaNe
8.5.19c ta/taH pibatam ashvinaa
8.5.20a te/na no vaajiniivasuu pa/shve tokaa/ya sha/M ga/ve
8.5.20c va/hatam pii/variir i/SaH
8.5.21a uta/ no divyaa/ i/Sa uta/ si/ndhuuM+r aharvidaa
8.5.21c a/pa dvaa/reva varSathaH
8.5.22a kadaa/ vaaM taugryo/ vidhat samudre/ jahito/ naraa
8.5.22c ya/d vaaM ra/tho vi/bhiS pa/taat
8.5.23a yuva/M ka/Nvaaya naasatyaa/piriptaaya harmye/
8.5.23c sha/shvad uutii/r dashasyathaH
8.5.24a taa/bhir aa/ yaatam uuti/bhir na/vyasiibhiH sushasti/bhiH
8.5.24c ya/d vaaM vRSaNvasuu huve/
8.5.25a ya/thaa cit ka/Nvam aa/vatam priya/medham upastuta/m
8.5.25c a/triM shi~njaa/ram ashvinaa
8.5.26a ya/thota/ kR/tvye dha/ne .aMshu/M go/Sv aga/styam
8.5.26c ya/thaa vaa/jeSu so/bharim
8.5.27a etaa/vad vaaM vRSaNvasuu a/to vaa bhuu/yo ashvinaa
8.5.27c gRNa/ntaH sumna/m iimahe
8.5.28a ra/thaM hi/raNyavandhuraM hi/raNyaabhiishum ashvinaa
8.5.28c aa/ hi/ sthaa/tho divispR/sham
8.5.29a hiraNya/yii vaaM ra/bhir iiSaa/ a/kSo hiraNya/yaH
8.5.29c ubhaa/ cakraa/ hiraNya/yaa
8.5.30a te/na no vaajiniivasuu paraava/tash cid aa/ gatam
8.5.30c u/pemaa/M suSTuti/m ma/ma
8.5.31a aa/ vahethe paraakaa/t puurvii/r ashna/ntaav ashvinaa
8.5.31c i/So daa/siir amartyaa
8.5.32a aa/ no dyumnai/r aa/ shra/vobhir aa/ raayaa/ yaatam ashvinaa
8.5.32c pu/rushcandraa naa/satyaa
8.5.33a e/ha/ vaam pruSita/psavo va/yo vahantu parNi/naH
8.5.33c a/chaa svadhvara/M ja/nam
8.5.34a ra/thaM vaam a/nugaayasaM ya/ iSaa/ va/rtate saha/
8.5.34c na/ cakra/m abhi/ baadhate
8.5.35a hiraNya/yena ra/thena drava/tpaaNibhir a/shvaiH
8.5.35c dhii/javanaa naa/satyaa
8.5.36a yuva/m mRga/M jaagRvaa/MsaM sva/datho vaa vRSaNvasuu
8.5.36c taa/ naH pR~Nktam iSaa/ rayi/m
8.5.37a taa/ me ashvinaa saniinaa/M vidyaa/taM na/vaanaam
8.5.37c ya/thaa cic caidya/H kashu/H shata/m u/STraanaaM da/dat saha/sraa da/sha go/naam
8.5.38a yo/ me hi/raNyasaMdRsho da/sha raa/j~no a/maMhata
8.5.38c adhaspadaa/ i/c caidya/sya kRSTa/yash carmamnaa/ abhi/to ja/naaH
8.5.39a maa/kir enaa/ pathaa/ gaad ye/neme/ ya/nti ceda/yaH
8.5.39c anyo/ ne/t suuri/r o/hate bhuuridaa/vattaro ja/naH
8.6.1a mahaa/M+ i/ndro ya/ o/jasaa parja/nyo vRSTimaa/M+ iva
8.6.1c sto/mair vatsa/sya vaavRdhe
8.6.2a prajaa/m Rta/sya pi/prataH pra/ ya/d bha/ranta va/hnayaH
8.6.2c vi/praa Rta/sya vaa/hasaa
8.6.3a ka/Nvaa i/ndraM ya/d a/krata sto/mair yaj~na/sya saa/dhanam
8.6.3c jaami/ bruvata aa/yudham
8.6.4a sa/m asya manya/ve vi/sho vi/shvaa namanta kRSTa/yaH
8.6.4c samudraa/yeva si/ndhavaH
8.6.5a o/jas ta/d asya titviSa ubhe/ ya/d sama/vartayat
8.6.5c i/ndrash ca/rmeva ro/dasii
8.6.6a vi/ cid vRtra/sya do/dhato va/jreNa shata/parvaNaa
8.6.6c shi/ro bibheda vRSNi/naa
8.6.7a imaa/ abhi/ pra/ Nonumo vipaa/m a/greSu dhiita/yaH
8.6.7c agne/H shoci/r na/ didyu/taH
8.6.8a gu/haa satii/r u/pa tma/naa pra/ ya/c cho/canta dhiita/yaH
8.6.8c ka/Nvaa Rta/sya dhaa/rayaa
8.6.9a pra/ ta/m indra nashiimahi rayi/M go/mantam ashvi/nam
8.6.9c pra/ bra/hma puurva/cittaye
8.6.10a aha/m i/d dhi/ pitu/S pa/ri medhaa/m Rta/sya jagra/bha
8.6.10c aha/M suu/rya ivaajani
8.6.11a aha/m pratne/na ma/nmanaa gi/raH shumbhaami kaNvava/t
8.6.11c ye/ne/ndraH shu/Smam i/d dadhe/
8.6.12a ye/ tvaa/m indra na/ tuSTuvu/r R/Sayo ye/ ca tuSTuvu/H
8.6.12c ma/me/d vardhasva su/STutaH
8.6.13a ya/d asya manyu/r a/dhvaniid vi/ vRtra/m parvasho/ ruja/n
8.6.13c apa/H samudra/m ai/rayat
8.6.14a ni/ shu/SNa indra dharNasi/M va/jraM jaghantha da/syavi
8.6.14c vR/Saa hy u\gra shRNviSe/
8.6.15a na/ dyaa/va i/ndram o/jasaa naa/nta/rikSaaNi vajri/Nam
8.6.15c na/ vivyacanta bhuu/mayaH
8.6.16a ya/s ta indra mahii/r apa/ stabhuuya/maana aa/shayat
8.6.16c ni/ ta/m pa/dyaasu shishnathaH
8.6.17a ya/ ime/ ro/dasii mahii/ samiicii/ sama/jagrabhiit
8.6.17c ta/mobhir indra ta/M guhaH
8.6.18a ya/ indra ya/tayas tvaa bhR/gavo ye/ ca tuSTuvu/H
8.6.18c ma/me/d ugra shrudhii ha/vam
8.6.19a imaa/s ta indra pR/shnayo ghRta/M duhata aashi/ram
8.6.19c enaa/m Rta/sya pipyu/SiiH
8.6.20a yaa/ indra prasva\s tvaasaa/ ga/rbham a/cakriran
8.6.20c pa/ri dha/rmeva suu/ryam
8.6.21a tvaa/m i/c chavasas pate ka/Nvaa ukthe/na vaavRdhuH
8.6.21c tvaa/M sutaa/sa i/ndavaH
8.6.22a ta/ve/d indra pra/NiitiSuuta/ pra/shastir adrivaH
8.6.22c yaj~no/ vitantasaa/yyaH
8.6.23a aa/ na indra mahii/m i/Sam pu/raM na/ darSi go/matiim
8.6.23c uta/ prajaa/M suvii/ryam
8.6.24a uta/ tya/d aashva/shvyaM ya/d indra naa/huSiiSv aa/
8.6.24c a/gre vikSu/ pradii/dayat
8.6.25a abhi/ vraja/M na/ tatniSe suu/ra upaaka/cakSasam
8.6.25c ya/d indra mRLa/yaasi naH
8.6.26a ya/d a~Nga/ taviSiiya/sa i/ndra praraa/jasi kSitii/H
8.6.26c mahaa/M+ apaara/ o/jasaa
8.6.27a ta/M tvaa havi/Smatiir vi/sha u/pa bruvata uuta/ye
8.6.27c urujra/yasam i/ndubhiH
8.6.28a upahvare/ giriiNaa/M saMgathe/ ca nadii/naam
8.6.28c dhiyaa/ vi/pro ajaayata
8.6.29a a/taH samudra/m udva/tash cikitvaa/M+ a/va pashyati
8.6.29c ya/to vipaana/ e/jati
8.6.30a aa/d i/t pratna/sya re/taso jyo/tiS pashyanti vaasara/m
8.6.30c paro/ ya/d idhya/te divaa/
8.6.31a ka/Nvaasa indra te mati/M vi/shve vardhanti pau/Msyam
8.6.31c uto/ shaviSTha vR/SNyam
8.6.32a imaa/m ma indra suSTuti/M juSa/sva pra/ su/ maa/m ava
8.6.32c uta/ pra/ vardhayaa mati/m
8.6.33a uta/ brahmaNyaa/ vaya/M tu/bhyam pravRddha vajrivaH
8.6.33c vi/praa atakSma jiiva/se
8.6.34a abhi/ ka/Nvaa anuuSataa/po na/ prava/taa yatii/H
8.6.34c i/ndraM va/nanvatii mati/H
8.6.35a i/ndram ukthaa/ni vaavRdhuH samudra/m iva si/ndhavaH
8.6.35c a/nuttamanyum aja/ram
8.6.36a aa/ no yaahi paraava/to ha/ribhyaaM haryataa/bhyaam
8.6.36c ima/m indra suta/m piba
8.6.37a tvaa/m i/d vRtrahantama ja/naaso vRkta/barhiSaH
8.6.37c ha/vante vaa/jasaataye
8.6.38a a/nu tvaa ro/dasii ubhe/ cakra/M na/ varty e/tasham
8.6.38c a/nu suvaanaa/sa i/ndavaH
8.6.39a ma/ndasvaa su/ sva\rNara ute/ndra sharyaNaa/vati
8.6.39c ma/tsvaa vi/vasvato matii/
8.6.40a vaavRdhaana/ u/pa dya/vi vR/Saa vajry a\roraviit
8.6.40c vRtrahaa/ somapaa/tamaH
8.6.41a R/Sir hi/ puurvajaa/ a/sy e/ka ii/shaana o/jasaa
8.6.41c i/ndra coSkuuya/se va/su
8.6.42a asmaa/kaM tvaa sutaa/M+ u/pa viita/pRSThaa abhi/ pra/yaH
8.6.42c shata/M vahantu ha/rayaH
8.6.43a imaa/M su/ puurvyaa/M dhi/yam ma/dhor ghRta/sya pipyu/Siim
8.6.43c ka/Nvaa ukthe/na vaavRdhuH
8.6.44a i/ndram i/d vi/mahiinaam me/dhe vRNiita ma/rtyaH
8.6.44c i/ndraM saniSyu/r uuta/ye
8.6.45a arvaa/~ncaM tvaa puruSTuta priya/medhastutaa ha/rii
8.6.45c somape/yaaya vakSataH
8.6.46a shata/m aha/M tiri/ndire saha/sram pa/rshaav aa/ dade
8.6.46c raa/dhaaMsi yaa/dvaanaam
8.6.47a trii/Ni shataa/ny a/rvataaM saha/sraa da/sha go/naam
8.6.47c dadu/S pajraa/ya saa/mne
8.6.48a u/d aanaT kakuho/ di/vam u/STraa~n caturyu/jo da/dat
8.6.48c shra/vasaa yaa/dvaM ja/nam
8.7.1a pra/ ya/d vas triSTu/bham i/Sam ma/ruto vi/pro a/kSarat
8.7.1c vi/ pa/rvateSu raajatha
8.7.2a ya/d a~Nga/ taviSiiyavo yaa/maM shubhraa a/cidhvam
8.7.2c ni/ pa/rvataa ahaasata
8.7.3a u/d iirayanta vaayu/bhir vaashraa/saH pR/shnimaataraH
8.7.3c dhukSa/nta pipyu/Siim i/Sam
8.7.4a va/panti maru/to mi/ham pra/ vepayanti pa/rvataan
8.7.4c ya/d yaa/maM yaa/nti vaayu/bhiH
8.7.5a ni/ ya/d yaa/maaya vo giri/r ni/ si/ndhavo vi/dharmaNe
8.7.5c mahe/ shu/Smaaya yemire/
8.7.6a yuSmaa/M+ u na/ktam uuta/ye yuSmaa/n di/vaa havaamahe
8.7.6c yuSmaa/n prayaty a\dhvare/
8.7.7a u/d u tye/ aruNa/psavash citraa/ yaa/mebhir iirate
8.7.7c vaashraa/ a/dhi SNu/naa diva/H
8.7.8a sRja/nti rashmi/m o/jasaa pa/nthaaM suu/ryaaya yaa/tave
8.7.8c te/ bhaanu/bhir vi/ tasthire
8.7.9a imaa/m me maruto gi/ram ima/M sto/mam RbhukSaNaH
8.7.9c ima/m me vanataa ha/vam
8.7.10a trii/Ni sa/raaMsi pR/shnayo duduhre/ vajri/Ne ma/dhu
8.7.10c u/tsaM ka/vandham udri/Nam
8.7.11a ma/ruto ya/d dha vo diva/H sumnaaya/nto ha/vaamahe
8.7.11c aa/ tuu/ na u/pa gantana
8.7.12a yuuya/M hi/ SThaa/ sudaanavo ru/draa RbhukSaNo da/me
8.7.12c uta/ pra/cetaso ma/de
8.7.13a aa/ no rayi/m madacyu/tam purukSu/M vishva/dhaayasam
8.7.13c i/yartaa maruto diva/H
8.7.14a a/dhiiva ya/d giriiNaa/M yaa/maM shubhraa a/cidhvam
8.7.14c suvaanai/r mandadhva i/ndubhiH
8.7.15a etaa/vatash cid eSaaM sumna/m bhikSeta ma/rtyaH
8.7.15c a/daabhyasya ma/nmabhiH
8.7.16a ye/ drapsaa/ iva ro/dasii dha/manty a/nu vRSTi/bhiH
8.7.16c u/tsaM duha/nto a/kSitam
8.7.17a u/d u svaane/bhir iirata u/d ra/thair u/d u vaayu/bhiH
8.7.17c u/t sto/maiH pR/shnimaataraH
8.7.18a ye/naava/ turva/shaM ya/duM ye/na ka/NvaM dhanaspR/tam
8.7.18c raaye/ su/ ta/sya dhiimahi
8.7.19a imaa/ u vaH sudaanavo ghRta/M na/ pipyu/Siir i/SaH
8.7.19c va/rdhaan kaaNva/sya ma/nmabhiH
8.7.20a kva\ nuuna/M sudaanavo ma/dathaa vRktabarhiSaH
8.7.20c brahmaa/ ko/ vaH saparyati
8.7.21a nahi/ Sma ya/d dha vaH puraa/ sto/mebhir vRktabarhiSaH
8.7.21c sha/rdhaaM+ Rta/sya ji/nvatha
8.7.22a sa/m u tye/ mahatii/r apa/H sa/M kSoNii/ sa/m u suu/ryam
8.7.22c sa/M va/jram parvasho/ dadhuH
8.7.23a vi/ vRtra/m parvasho/ yayur vi/ pa/rvataaM+ araaji/naH
8.7.23c cakraaNaa/ vR/SNi pau/Msyam
8.7.24a a/nu trita/sya yu/dhyataH shu/Smam aavann uta/ kra/tum
8.7.24c a/nv i/ndraM vRtratuu/rye
8.7.25a vidyu/ddhastaa abhi/dyavaH shi/praaH shiirSa/n hiraNya/yiiH
8.7.25c shubhraa/ vy a\~njata shriye/
8.7.26a usha/naa ya/t paraava/ta ukSNo/ ra/ndhram a/yaatana
8.7.26c dyau/r na/ cakradad bhiyaa/
8.7.27a aa/ no makha/sya daava/ne/ .ashvair hi/raNyapaaNibhiH
8.7.27c de/vaasa u/pa gantana
8.7.28a ya/d eSaam pR/Satii ra/the pra/STir va/hati ro/hitaH
8.7.28c yaa/nti shubhraa/ riNa/nn apa/H
8.7.29a suSo/me sharyaNaa/vaty aarjiike/ pastyaaaa\vati
8.7.29c yayu/r ni/cakrayaa na/raH
8.7.30a kadaa/ gachaatha maruta itthaa/ vi/praM ha/vamaanam
8.7.30c maarDiike/bhir naa/dhamaanam
8.7.31a ka/d dha nuuna/M kadhapriyo ya/d i/ndram a/jahaatana
8.7.31c ko/ vaH sakhitva/ ohate
8.7.32a saho/ Su/ No va/jrahastaiH ka/Nvaaso agni/m maru/dbhiH
8.7.32c stuSe/ hi/raNyavaashiibhiH
8.7.33a o/ Su/ vR/SNaH pra/yajyuun aa/ na/vyase suvitaa/ya
8.7.33c vavRtyaa/M citra/vaajaan
8.7.34a gira/yash cin ni/ jihate pa/rshaanaaso ma/nyamaanaaH
8.7.34c pa/rvataash cin ni/ yemire
8.7.35a aa/kSNayaa/vaano vahanty anta/rikSeNa pa/tataH
8.7.35c dhaa/taara stuvate/ va/yaH
8.7.36a agni/r hi/ jaa/ni puurvya/sh cha/ndo na/ suu/ro arci/Saa
8.7.36c te/ bhaanu/bhir vi/ tasthire
8.8.1a aa/ no vi/shvaabhir uuti/bhir a/shvinaa ga/chataM yuva/m
8.8.1c da/sraa hi/raNyavartanii pi/bataM somya/m ma/dhu
8.8.2a aa/ nuuna/M yaatam ashvinaa ra/thena suu/ryatvacaa
8.8.2c bhu/jii hi/raNyapeshasaa ka/vii ga/mbhiiracetasaa
8.8.3a aa/ yaataM na/huSas pa/ry aa/nta/rikSaat suvRkti/bhiH
8.8.3c pi/baatho ashvinaa ma/dhu ka/NvaanaaM sa/vane suta/m
8.8.4a aa/ no yaataM diva/s pa/ry aa/nta/rikSaad adhapriyaa
8.8.4c putra/H ka/Nvasya vaam iha/ suSaa/va somya/m ma/dhu
8.8.5a aa/ no yaatam u/pashruty a/shvinaa so/mapiitaye
8.8.5c svaa/haa sto/masya vardhanaa pra/ kavii dhiiti/bhir naraa
8.8.6a ya/c cid dhi/ vaam pura/ R/Sayo juhuure/ .avase naraa
8.8.6c aa/ yaatam ashvinaa/ gatam u/pemaa/M suSTuti/m ma/ma
8.8.7a diva/sh cid rocanaa/d a/dhy aa/ no gantaM svarvidaa
8.8.7c dhiibhi/r vatsapracetasaa sto/mebhir havanashrutaa
8.8.8a ki/m anye/ pa/ry aasate .asma/t sto/mebhir ashvi/naa
8.8.8c putra/H ka/Nvasya vaam R/Sir giirbhi/r vatso/ aviivRdhat
8.8.9a aa/ vaaM vi/pra ihaa/vase/ .ahvat sto/mebhir ashvinaa
8.8.9c a/ripraa vR/trahantamaa taa/ no bhuutam mayobhu/vaa
8.8.10a aa/ ya/d vaaM yo/SaNaa ra/tham a/tiSThad vaajiniivasuu
8.8.10c vi/shvaany ashvinaa yuva/m pra/ dhiitaa/ny agachatam
8.8.11a a/taH saha/sranirNijaa ra/thenaa/ yaatam ashvinaa
8.8.11c vatso/ vaam ma/dhumad va/co/ .ashaMsiit kaavya/H kavi/H
8.8.12a purumandraa/ puruuva/suu manota/raa rayiiNaa/m
8.8.12c sto/mam me ashvi/naav ima/m abhi/ va/hnii anuuSaataam
8.8.13a aa/ no vi/shvaany ashvinaa dhatta/M raa/dhaaMsy a/hrayaa
8.8.13c kRta/M na Rtvi/yaavato maa/ no riiradhataM nide/
8.8.14a ya/n naasatyaa paraava/ti ya/d vaa stho/ a/dhy a/mbare
8.8.14c a/taH saha/sranirNijaa ra/thenaa/ yaatam ashvinaa
8.8.15a yo/ vaaM naasatyaav R/Sir giirbhi/r vatso/ a/viivRdhat
8.8.15c ta/smai saha/sranirNijam i/SaM dhattaM ghRtashcu/tam
8.8.16a praa/smaa uu/rjaM ghRtashcu/tam a/shvinaa ya/chataM yuva/m
8.8.16c yo/ vaaM sumnaa/ya tuSTa/vad vasuuyaa/d daanunas patii
8.8.17a aa/ no gantaM rishaadasema/M sto/mam purubhujaa
8.8.17c kRta/M naH sushri/yo naremaa/ daatam abhi/STaye
8.8.18a aa/ vaaM vi/shvaabhir uuti/bhiH priya/medhaa ahuuSata
8.8.18c raa/jantaav adhvaraa/Naam a/shvinaa yaa/mahuutiSu
8.8.19a aa/ no gantam mayobhu/vaa/shvinaa \!\ shambhu/vaa yuva/m
8.8.19c yo/ vaaM vipanyuu dhiiti/bhir giirbhi/r vatso/ a/viivRdhat
8.8.20a yaa/bhiH ka/Nvam me/dhaatithiM yaa/bhir va/shaM da/shavrajam
8.8.20c yaa/bhir go/sharyam aa/vataM taa/bhir no .avataM naraa
8.8.21a yaa/bhir naraa trasa/dasyum aa/vataM kR/tvye dha/ne
8.8.21c taa/bhiH Sv a\smaa/M+ ashvinaa praa/vataM vaa/jasaataye
8.8.22a pra/ vaaM sto/maaH suvRkta/yo gi/ro vardhantv ashvinaa
8.8.22c pu/rutraa vR/trahantamaa taa/ no bhuutam puruspR/haa
8.8.23a trii/Ni padaa/ny ashvi/nor aavi/H saa/nti gu/haa para/H
8.8.23c kavii/ Rta/sya pa/tmabhir arvaa/g jiive/bhyas pa/ri
8.9.1a aa/ nuuna/m ashvinaa yuva/M vatsa/sya gantam a/vase
8.9.1c praa/smai yachatam avRka/m pRthu/ chardi/r yuyuta/M yaa/ a/raatayaH
8.9.2a ya/d anta/rikSe ya/d divi/ ya/t pa/~nca maa/nuSaaM+ a/nu
8.9.2c nRmNa/M ta/d dhattam ashvinaa
8.9.3a ye/ vaaM da/MsaaMsy ashvinaa vi/praasaH parimaamRshu/H
8.9.3c eve/t kaaNva/sya bodhatam
8.9.4a aya/M vaaM gharmo/ ashvinaa sto/mena pa/ri Sicyate
8.9.4c aya/M so/mo ma/dhumaan vaajiniivasuu ye/na vRtra/M ci/ketathaH
8.9.5a ya/d apsu/ ya/d va/naspa/tau ya/d o/SadhiiSu purudaMsasaa kRta/m
8.9.5c te/na maaviSTam ashvinaa
8.9.6a ya/n naasatyaa bhuraNya/tho ya/d vaa deva bhiSajya/thaH
8.9.6c aya/M vaaM vatso/ mati/bhir na/ vindhate havi/SmantaM hi/ ga/chathaH
8.9.7a aa/ nuuna/m ashvi/nor R/Si sto/maM ciketa vaama/yaa
8.9.7c aa/ so/mam ma/dhumattamaM gharma/M si~ncaad a/tharvaNi
8.9.8a aa/ nuuna/M raghu/vartaniM ra/thaM tiSThaatho ashvinaa
8.9.8c aa/ vaaM sto/maa ime/ ma/ma na/bho na/ cucyaviirata
8.9.9a ya/d adya/ vaaM naasatyokthai/r aacucyuviima/hi
8.9.9c ya/d vaa vaa/Niibhir ashvineve/t kaaNva/sya bodhatam
8.9.10a ya/d vaaM kakSii/vaaM+ uta/ ya/d vya\shva R/Sir ya/d vaaM diirgha/tamaa juhaa/va
8.9.10c pR/thii ya/d vaaM vainya/H saa/daneSv eve/d a/to ashvinaa cetayethaam
8.9.11a yaata/M chardiSpaa/ uta/ naH paraspaa/ bhuuta/M jagatpaa/ uta/ nas tanuupaa/
8.9.11c varti/s tokaa/ya ta/nayaaya yaatam
8.9.12a ya/d i/ndreNa sara/thaM yaatho/ ashvinaa ya/d vaa vaayu/naa bha/vathaH sa/mokasaa
8.9.12c ya/d aaditye/bhir Rbhu/bhiH sajo/Sasaa ya/d vaa vi/SNor vikra/maNeSu ti/SThathaH
8.9.13a ya/d adyaa/shvi/naav aha/M huve/ya vaa/jasaataye
8.9.13c ya/t pRtsu/ turva/Ne sa/has ta/c chre/STham ashvi/nor a/vaH
8.9.14a aa/ nuuna/M yaatam ashvinemaa/ havyaa/ni vaaM hitaa/
8.9.14c ime/ so/maaso a/dhi turva/she ya/daav ime/ ka/NveSu vaam a/tha
8.9.15a ya/n naasatyaa paraake/ arvaake/ a/sti bheSaja/m
8.9.15c te/na nuuna/M vimadaa/ya pracetasaa chardi/r vatsaa/ya yachatam
8.9.16a a/bhutsy u pra/ devyaa/ saaka/M vaacaa/ha/m ashvi/noH
8.9.16c vy aaaa\var devy aa/ mati/M vi/ raati/m ma/rtyebhyaH
8.9.17a pra/ bodhayoSo ashvi/naa pra/ devi suunRte mahi
8.9.17c pra/ yaj~nahotar aanuSa/k pra/ ma/daaya shra/vo bRha/t
8.9.18a ya/d uSo yaa/si bhaanu/naa sa/M suu/ryeNa rocase
8.9.18c aa/ haaya/m ashvi/no ra/tho varti/r yaati nRpaa/yyam
8.9.19a ya/d aa/piitaaso aMsha/vo gaa/vo na/ duhra/ uu/dhabhiH
8.9.19c ya/d vaa vaa/Niir a/nuuSata pra/ devaya/nto ashvi/naa
8.9.20a pra/ dyumnaa/ya pra/ sha/vase pra/ nRSaa/hyaaya sha/rmaNe
8.9.20c pra/ da/kSaaya pracetasaa
8.9.21a ya/n nuuna/M dhiibhi/r ashvinaa pitu/r yo/naa niSii/dathaH
8.9.21c ya/d vaa sumne/bhir ukthyaa
8.10.1a ya/t stho/ diirgha/prasadmani ya/d vaado/ rocane/ diva/H
8.10.1c ya/d vaa samudre/ a/dhy aa/kRte gRhe/ .ata aa/ yaatam ashvinaa
8.10.2a ya/d vaa yaj~na/m ma/nave sammimikSa/thur eve/t kaaNva/sya bodhatam
8.10.2c bR/haspa/tiM vi/shvaan devaa/M+ aha/M huva i/ndraavi/SNuu ashvi/naav aashuhe/Sasaa
8.10.3a tyaa/ nv a\shvi/naa huve suda/Msasaa gRbhe/ kRtaa/
8.10.3c ya/yor a/sti pra/ NaH sakhya/M deve/Sv a/dhy aa/pyam
8.10.4a ya/yor a/dhi pra/ yaj~naa/ asuure/ sa/nti suura/yaH
8.10.4c taa/ yaj~na/syaadhvara/sya pra/cetasaa svadhaa/bhir yaa/ pi/bataH somya/m ma/dhu
8.10.5a ya/d adyaa/shvinaav a/paag ya/t praa/k stho/ vaajiniivasuu
8.10.5c ya/d druhya/vy a/navi turva/she ya/dau huve/ vaam a/tha maa/ gatam
8.10.6a ya/d anta/rikSe pa/tathaH purubhujaa ya/d veme/ ro/dasii a/nu
8.10.6c ya/d vaa svadhaa/bhir adhiti/SThatho ra/tham a/ta aa/ yaatam ashvinaa
8.11.1a tva/m agne vratapaa/ asi deva/ aa/ ma/rtyeSv aa/
8.11.1c tva/M yaj~ne/Sv ii/DyaH
8.11.2a tva/m asi prasha/syo vida/theSu sahantya
8.11.2c a/gne rathii/r adhvaraa/Naam
8.11.3a sa/ tva/m asma/d a/pa dvi/So yuyodhi/ jaatavedaH
8.11.3c a/deviir agne a/raatiiH
8.11.4a a/nti cit sa/ntam a/ha yaj~na/m ma/rtasya ripo/H
8.11.4c no/pa veSi jaatavedaH
8.11.5a ma/rtaa a/martyasya te bhuu/ri naa/ma manaamahe
8.11.5c vi/praaso jaata/vedasaH
8.11.6a vi/praM vi/praaso/ .avase deva/m ma/rtaasa uuta/ye
8.11.6c agni/M giirbhi/r havaamahe
8.11.7a aa/ te vatso/ ma/no yamat paramaa/c cit sadha/sthaat
8.11.7c a/gne tvaa/Mkaamayaa giraa/
8.11.8a purutraa/ hi/ sadR/~N~N a/si vi/sho vi/shvaa a/nu prabhu/H
8.11.8c sama/tsu tvaa havaamahe
8.11.9a sama/tsv agni/m a/vase vaajaya/nto havaamahe
8.11.9c vaa/jeSu citra/raadhasam
8.11.10a pratno/ hi/ kam ii/Dyo adhvare/Su sanaa/c ca ho/taa na/vyash ca sa/tsi
8.11.10c svaa/M caagne tanva\m pipra/yasvaasma/bhyaM ca sau/bhagam aa/ yajasva
8.12.1a ya/ indra somapaa/tamo ma/daH shaviSTha ce/tati
8.12.1c ye/naa ha/Msi ny a\tri/NaM ta/m iimahe
8.12.2a ye/naa da/shagvam a/dhriguM vepa/yantaM sva\rNaram
8.12.2c ye/naa samudra/m aa/vithaa ta/m iimahe
8.12.3a ye/na si/ndhum mahii/r apo/ ra/thaaM+ iva pracoda/yaH
8.12.3c pa/nthaam Rta/sya yaa/tave ta/m iimahe
8.12.4a ima/M sto/mam abhi/STaye ghRta/M na/ puuta/m adrivaH
8.12.4c ye/naa nu/ sadya/ o/jasaa vava/kSitha
8.12.5a ima/M juSasva girvaNaH samudra/ iva pinvate
8.12.5c i/ndra vi/shvaabhir uuti/bhir vava/kSitha
8.12.6a yo/ no deva/H paraava/taH sakhitvanaa/ya maamahe/
8.12.6c divo/ na/ vRSTi/m pratha/yan vava/kSitha
8.12.7a vavakSu/r asya keta/vo uta/ va/jro ga/bhastyoH
8.12.7c ya/t suu/ryo na/ ro/dasii a/vardhayat
8.12.8a ya/di pravRddha satpate saha/sram mahiSaa/M+ a/ghaH
8.12.8c aa/d i/t ta indriya/m ma/hi pra/ vaavRdhe
8.12.9a i/ndraH suu/ryasya rashmi/bhir ny a\rshasaana/m oSati
8.12.9c agni/r va/neva saasahi/H pra/ vaavRdhe
8.12.10a iya/M ta Rtvi/yaavatii dhiiti/r eti na/viiyasii
8.12.10c saparya/ntii purupriyaa/ mi/miita i/t
8.12.11a ga/rbho yaj~na/sya devayu/H kra/tum puniita aanuSa/k
8.12.11c sto/mair i/ndrasya vaavRdhe mi/miita i/t
8.12.12a sani/r mitra/sya papratha i/ndraH so/masya piita/ye
8.12.12c praa/cii vaa/shiiva sunvate/ mi/miita i/t
8.12.13a ya/M vi/praa uktha/vaahaso .abhipramandu/r aaya/vaH
8.12.13c ghRta/M na/ pipya aasa/ny Rta/sya ya/t
8.12.14a uta/ svaraa/je a/diti sto/mam i/ndraaya jiijanat
8.12.14c puruprashasta/m uuta/ya Rta/sya ya/t
8.12.15a abhi/ va/hnaya uuta/ye/ .anuuSata pra/shastaye
8.12.15c na/ deva vi/vrataa ha/rii Rta/sya ya/t
8.12.16a ya/t so/mam indra vi/SNavi ya/d vaa gha trita/ aaptye/
8.12.16c ya/d vaa maru/tsu ma/ndase sa/m i/ndubhiH
8.12.17a ya/d vaa shakra paraava/ti samudre/ a/dhi ma/ndase
8.12.17c asmaa/kam i/t sute/ raNaa sa/m i/ndubhiH
8.12.18a ya/d vaa/si sunvato/ vRdho/ ya/jamaanasya satpate
8.12.18c ukthe/ vaa ya/sya ra/Nyasi sa/m i/ndubhiH
8.12.19a deva/M-devaM vo/ .avasa i/ndram-indraM gRNiiSa/Ni
8.12.19c a/dhaa yaj~naa/ya turva/Ne vy aaaa\nashuH
8.12.20a yaj~ne/bhir yaj~na/vaahasaM so/mebhiH somapaa/tamam
8.12.20c ho/traabhir i/ndraM vaavRdhur vy aaaa\nashuH
8.12.21a mahii/r asya pra/NiitayaH puurvii/r uta/ pra/shastayaH
8.12.21c vi/shvaa va/suuni daashu/Se vy aaaa\nashuH
8.12.22a i/ndraM vRtraa/ya ha/ntave devaa/so dadhire pura/H
8.12.22c i/ndraM vaa/Niir anuuSataa sa/m o/jase
8.12.23a mahaa/ntam mahinaa/ vaya/M sto/mebhir havanashru/tam
8.12.23c arkai/r abhi/ pra/ NonumaH sa/m o/jase
8.12.24a na/ ya/M vivikto/ ro/dasii naa/nta/rikSaaNi vajri/Nam
8.12.24c a/maad i/d asya titviSe sa/m o/jasaH
8.12.25a ya/d indra pRtanaa/jye devaa/s tvaa dadhire/ pura/H
8.12.25c aa/d i/t te haryataa/ ha/rii vavakSatuH
8.12.26a yadaa/ vRtra/M nadiivR/taM sha/vasaa vajrinn a/vadhiiH
8.12.26c aa/d i/t te haryataa/ ha/rii vavakSatuH
8.12.27a yadaa/ te vi/SNur o/jasaa trii/Ni padaa/ vicakrame/
8.12.27c aa/d i/t te haryataa/ ha/rii vavakSatuH
8.12.28a yadaa/ te haryataa/ ha/rii vaavRdhaa/te dive/-dive
8.12.28c aa/d i/t te vi/shvaa bhu/vanaani yemire
8.12.29a yadaa/ te maa/rutiir vi/shas tu/bhyam indra niyemire/
8.12.29c aa/d i/t te vi/shvaa bhu/vanaani yemire
8.12.30a yadaa/ suu/ryam amu/M divi/ shukra/M jyo/tir a/dhaarayaH
8.12.30c aa/d i/t te vi/shvaa bhu/vanaani yemire
8.12.31a imaa/M ta indra suSTuti/M vi/pra iyarti dhiiti/bhiH
8.12.31c jaami/m pade/va pi/pratiim praa/dhvare/
8.12.32a ya/d asya dhaa/mani priye/ samiiciinaa/so a/svaran
8.12.32c naa/bhaa yaj~na/sya doha/naa praa/dhvare/
8.12.33a suvii/ryaM sva/shvyaM suga/vyam indra daddhi naH
8.12.33c ho/teva puurva/cittaye praa/dhvare/
8.13.1a i/ndraH sute/Su so/meSu kra/tum puniita ukthya\m
8.13.1c vide/ vRdha/sya da/kSaso mahaa/n hi/ Sa/H
8.13.2a sa/ prathame/ vyo\mani devaa/naaM sa/dane vRdha/H
8.13.2c supaara/H sushra/vastamaH sa/m apsuji/t
8.13.3a ta/m ahve vaa/jasaataya i/ndram bha/raaya shuSmi/Nam
8.13.3c bha/vaa naH sumne/ a/ntamaH sa/khaa vRdhe/
8.13.4a iya/M ta indra girvaNo raati/H kSarati sunvata/H
8.13.4c mandaano/ asya/ barhi/So vi/ raajasi
8.13.5a nuuna/M ta/d indra daddhi no ya/t tvaa sunva/nta ii/mahe
8.13.5c rayi/M nash citra/m aa/ bharaa svarvi/dam
8.13.6a stotaa/ ya/t te vi/carSaNir atiprashardha/yad gi/raH
8.13.6c vayaa/ ivaa/nu rohate juSa/nta ya/t
8.13.7a pratnava/j janayaa gi/raH shRNudhii/ jaritu/r ha/vam
8.13.7c ma/de-made vavakSithaa sukR/tvane
8.13.8a krii/Lanty asya suunR/taa aa/po na/ prava/taa yatii/H
8.13.8c ayaa/ dhiyaa/ ya/ ucya/te pa/tir diva/H
8.13.9a uto/ pa/tir ya/ ucya/te kRSTiinaa/m e/ka i/d vashii/
8.13.9c namovRdhai/r avasyu/bhiH sute/ raNa
8.13.10a stuhi/ shruta/M vipashci/taM ha/rii ya/sya prasakSi/Naa
8.13.10c ga/ntaaraa daashu/So gRha/M namasvi/naH
8.13.11a tuutujaano/ mahemate/ .ashvebhiH pruSita/psubhiH
8.13.11c aa/ yaahi yaj~na/m aashu/bhiH sha/m i/d dhi/ te
8.13.12a i/ndra shaviSTha satpate rayi/M gRNa/tsu dhaaraya
8.13.12c shra/vaH suuri/bhyo amR/taM vasutvana/m
8.13.13a ha/ve tvaa suu/ra u/dite ha/ve madhya/Mdine diva/H
8.13.13c juSaaNa/ indra sa/ptibhir na aa/ gahi
8.13.14a aa/ tuu/ gahi pra/ tu/ drava ma/tsvaa suta/sya go/mataH
8.13.14c ta/ntuM tanuSva puurvya/M ya/thaa vide/
8.13.15a ya/c chakraa/si paraava/ti ya/d arvaava/ti vRtrahan
8.13.15c ya/d vaa samudre/ a/ndhaso .avite/d asi
8.13.16a i/ndraM vardhantu no gi/ra i/ndraM sutaa/sa i/ndavaH
8.13.16c i/ndre havi/Smatiir vi/sho araaNiSuH
8.13.17a ta/m i/d vi/praa avasya/vaH prava/tvatiibhir uuti/bhiH
8.13.17c i/ndraM kSoNii/r avardhayan vayaa/ iva
8.13.18a tri/kadrukeSu ce/tanaM devaa/so yaj~na/m atnata
8.13.18c ta/m i/d vardhantu no gi/raH sadaa/vRdham
8.13.19a stotaa/ ya/t te a/nuvrata ukthaa/ny Rtuthaa/ dadhe/
8.13.19c shu/ciH paavaka/ ucyate so/ a/dbhutaH
8.13.20a ta/d i/d rudra/sya cetati yahva/m pratne/Su dhaa/masu
8.13.20c ma/no ya/traa vi/ ta/d dadhu/r vi/cetasaH
8.13.21a ya/di me sakhya/m aava/ra ima/sya paahy a/ndhasaH
8.13.21c ye/na vi/shvaa a/ti dvi/So a/taarima
8.13.22a kadaa/ ta indra girvaNa stotaa/ bhavaati sha/MtamaH
8.13.22c kadaa/ no ga/vye a/shvye va/sau dadhaH
8.13.23a uta/ te su/STutaa ha/rii vR/SaNaa vahato ra/tham
8.13.23c ajurya/sya madi/ntamaM ya/m ii/mahe
8.13.24a ta/m iimahe puruSTuta/M yahva/m pratnaa/bhir uuti/bhiH
8.13.24c ni/ barhi/Si priye/ sadad a/dha dvitaa/
8.13.25a va/rdhasvaa su/ puruSTuta R/SiSTutaabhir uuti/bhiH
8.13.25c dhukSa/sva pipyu/Siim i/Sam a/vaa ca naH
8.13.26a i/ndra tva/m avite/d asiitthaa/ stuvato/ adrivaH
8.13.26c Rtaa/d iyarmi te dhi/yam manoyu/jam
8.13.27a iha/ tyaa/ sadhamaa/dyaa yujaana/H so/mapiitaye
8.13.27c ha/rii indra prata/dvasuu abhi/ svara
8.13.28a abhi/ svarantu ye/ ta/va rudraa/saH sakSata shri/yam
8.13.28c uto/ maru/tvatiir vi/sho abhi/ pra/yaH
8.13.29a imaa/ asya pra/tuurtayaH pada/M juSanta ya/d divi/
8.13.29c naa/bhaa yaj~na/sya sa/M dadhur ya/thaa vide/
8.13.30a aya/M diirghaa/ya ca/kSase praa/ci prayaty a\dhvare/
8.13.30c mi/miite yaj~na/m aanuSa/g vica/kSya
8.13.31a vR/Saaya/m indra te ra/tha uto/ te vR/SaNaa ha/rii
8.13.31c vR/Saa tva/M shatakrato vR/Saa ha/vaH
8.13.32a vR/Saa graa/vaa vR/Saa ma/do vR/Saa so/mo aya/M suta/H
8.13.32c vR/Saa yaj~no/ ya/m i/nvasi vR/Saa ha/vaH
8.13.33a vR/Saa tvaa vR/SaNaM huve va/jri~n citraa/bhir uuti/bhiH
8.13.33c vaava/ntha hi/ pra/tiSTutiM vR/Saa ha/vaH
8.14.1a ya/d indraaha/M ya/thaa tva/m ii/shiiya va/sva e/ka i/t
8.14.1c stotaa/ me go/Sakhaa syaat
8.14.2a shi/kSeyam asmai di/tseyaM sha/ciipate maniiSi/Ne
8.14.2c ya/d aha/M go/patiH syaa/m
8.14.3a dhenu/S Ta indra suunR/taa ya/jamaanaaya sunvate/
8.14.3c gaa/m a/shvam pipyu/Sii duhe
8.14.4a na/ te vartaa/sti raa/dhasa i/ndra devo/ na/ ma/rtyaH
8.14.4c ya/d di/tsasi stuto/ magha/m
8.14.5a yaj~na/ i/ndram avardhayad ya/d bhuu/miM vy a/vartayat
8.14.5c cakraaNa/ opasha/M divi/
8.14.6a vaavRdhaana/sya te vaya/M vi/shvaa dha/naani jigyu/SaH
8.14.6c uuti/m indraa/ vRNiimahe
8.14.7a vy a\nta/rikSam atiran ma/de so/masya rocanaa/
8.14.7c i/ndro ya/d a/bhinad vala/m
8.14.8a u/d gaa/ aajad a/~Ngirobhya aavi/S kRNva/n gu/haa satii/H
8.14.8c arvaa/~ncaM nunude vala/m
8.14.9a i/ndreNa rocanaa/ divo/ dRLhaa/ni dRMhitaa/ni ca
8.14.9c sthiraa/Ni na/ paraaNu/de
8.14.10a apaa/m uurmi/r ma/dann iva sto/ma indraajiraayate
8.14.10c vi/ te ma/daa araajiSuH
8.14.11a tva/M hi/ stomava/rdhana i/ndraa/sy ukthava/rdhanaH
8.14.11c stotRRNaa/m uta/ bhadrakR/t
8.14.12a i/ndram i/t keshi/naa ha/rii somape/yaaya vakSataH
8.14.12c u/pa yaj~na/M suraa/dhasam
8.14.13a apaa/m phe/nena na/muceH shi/ra indro/d avartayaH
8.14.13c vi/shvaa ya/d a/jaya spR/dhaH
8.14.14a maayaa/bhir utsi/sRpsata i/ndra dyaa/m aaru/rukSataH
8.14.14c a/va da/syuuM+r adhuunuthaaH
8.14.15a asunvaa/m indra saMsa/daM vi/SuuciiM vy a\naashayaH
8.14.15c somapaa/ u/ttaro bha/van
8.15.1a ta/m v abhi/ pra/ gaayata puruhuuta/m puruSTuta/m
8.15.1c i/ndraM giirbhi/s taviSa/m aa/ vivaasata
8.15.2a ya/sya dviba/rhaso bRha/t sa/ho daadhaa/ra ro/dasii
8.15.2c girii/M+r a/jraaM+ apa/H sva\r vRSatvanaa/
8.15.3a sa/ raajasi puruSTutaM+ e/ko vRtraa/Ni jighnase
8.15.3c i/ndra jai/traa shravasyaaaa\ ca ya/ntave
8.15.4a ta/M te ma/daM gRNiimasi vR/SaNam pRtsu/ saasahi/m
8.15.4c ulokakRtnu/m adrivo harishri/yam
8.15.5a ye/na jyo/tiiMSy aaya/ve ma/nave ca vive/ditha
8.15.5c mandaano/ asya/ barhi/So vi/ raajasi
8.15.6a ta/d adyaa/ cit ta ukthi/no/ .anu STuvanti puurva/thaa
8.15.6c vR/Sapatniir apo/ jayaa dive/-dive
8.15.7a ta/va tya/d indriya/m bRha/t ta/va shu/Smam uta/ kra/tum
8.15.7c va/jraM shishaati dhiSa/Naa va/reNyam \.\
8.15.8a ta/va dyau/r indra pau/Msyam pRthivii/ vardhati shra/vaH
8.15.8c tvaa/m aa/paH pa/rvataasash ca hinvire
8.15.9a tvaa/M vi/SNur bRha/n kSa/yo mitro/ gRNaati va/ruNaH
8.15.9c tvaa/M sha/rdho madaty a/nu maa/rutam
8.15.10a tva/M vR/Saa ja/naanaam ma/MhiSTha indra jaj~niSe
8.15.10c satraa/ vi/shvaa svapatyaa/ni dadhiSe
8.15.11a satraa/ tva/m puruSTutaM+ e/ko vRtraa/Ni toshase
8.15.11c naa/nya/ i/ndraat ka/raNam bhuu/ya invati
8.15.12a ya/d indra manmasha/s tvaa naa/naa ha/vanta uuta/ye
8.15.12c asmaa/kebhir nR/bhir a/traa sva\r jaya
8.15.13a a/raM kSa/yaaya no mahe/ vi/shvaa ruupaa/Ny aavisha/n
8.15.13c i/ndraM jai/traaya harSayaa sha/ciipa/tim
8.16.1a pra/ samraa/jaM carSaNiinaa/m i/ndraM stotaa na/vyaM giirbhi/H
8.16.1c na/raM nRSaa/ham ma/MhiSTham
8.16.2a ya/sminn ukthaa/ni ra/Nyanti vi/shvaani ca shravasyaaaa\
8.16.2c apaa/m a/vo na/ samudre/
8.16.3a ta/M suSTutyaa/ vivaase jyeSTharaa/jam bha/re kRtnu/m
8.16.3c maho/ vaaji/naM sani/bhyaH
8.16.4a ya/syaa/nuunaa gabhiiraa/ ma/daa ura/vas ta/rutraaH
8.16.4c harSuma/ntaH shuu/rasaatau
8.16.5a ta/m i/d dha/neSu hite/Sv adhivaakaa/ya havante
8.16.5c ye/Saam i/ndras te/ jayanti
8.16.6a ta/m i/c cyautnai/r aa/ryanti ta/M kRte/bhish carSaNa/yaH
8.16.6c eSa/ i/ndro varivaskR/t
8.16.7a i/ndro brahme/ndra R/Sir i/ndraH puruu/ puruhuuta/H
8.16.7c mahaa/n mahii/bhiH sha/ciibhiH
8.16.8a sa/ sto/myaH sa/ ha/vyaH satya/H sa/tvaa tuvikuurmi/H
8.16.8c e/kash cit sa/nn abhi/bhuutiH
8.16.9a ta/m arke/bhis ta/M saa/mabhis ta/M gaayatrai/sh carSaNa/yaH
8.16.9c i/ndraM vardhanti kSita/yaH
8.16.10a praNetaa/raM va/syo a/chaa ka/rtaaraM jyo/tiH sama/tsu
8.16.10c saasahvaa/MsaM yudhaa/mi/traan
8.16.11a sa/ naH pa/priH paarayaati svasti/ naavaa/ puruhuuta/H
8.16.11c i/ndro vi/shvaa a/ti dvi/SaH
8.16.12a sa/ tva/M na indra vaa/jebhir dashasyaa/ ca gaatuyaa/ ca
8.16.12c a/chaa ca naH sumna/M neSi
8.17.1a aa/ yaahi suSumaa/ hi/ ta i/ndra so/mam pi/baa ima/m
8.17.1c e/da/m barhi/H sado ma/ma
8.17.2a aa/ tvaa brahmayu/jaa ha/rii va/hataam indra keshi/naa
8.17.2c u/pa bra/hmaaNi naH shRNu
8.17.3a brahmaa/Nas tvaa vaya/M yujaa/ somapaa/m indra somi/naH
8.17.3c sutaa/vanto havaamahe
8.17.4a aa/ no yaahi sutaa/vato .asmaa/kaM suSTutii/r u/pa
8.17.4c pi/baa su/ shiprinn a/ndhasaH
8.17.5a aa/ te si~ncaami kukSyo/r a/nu gaa/traa vi/ dhaavatu
8.17.5c gRbhaaya/ jihva/yaa ma/dhu
8.17.6a svaadu/S Te astu saMsu/de ma/dhumaan tanve\ ta/va
8.17.6c so/maH sha/m astu te hRde/
8.17.7a aya/m u tvaa vicarSaNe ja/niir ivaabhi/ sa/MvRtaH
8.17.7c pra/ so/ma indra sarpatu
8.17.8a tuvigrii/vo vapo/daraH subaahu/r a/ndhaso ma/de
8.17.8c i/ndro vRtraa/Ni jighnate
8.17.9a i/ndra pre/hi pura/s tva/M vi/shvasye/shaana o/jasaa
8.17.9c vRtraa/Ni vRtraha~n jahi
8.17.10a diirgha/s te astv a~Nkusho/ ye/naa va/su praya/chasi
8.17.10c ya/jamaanaaya sunvate/
8.17.11a aya/M ta indra so/mo ni/puuto a/dhi barhi/Si
8.17.11c e/hiim asya/ dra/vaa pi/ba
8.17.12a shaa/cigo shaa/cipuujanaaya/M ra/Naaya te suta/H
8.17.12c aa/khaNDala pra/ huuyase
8.17.13a ya/s te shR~NgavRSo napaat pra/Napaat kuNDapaa/yyaH
8.17.13c ny a\smin dadhra aa/ ma/naH
8.17.14a vaa/stoS pate dhruvaa/ sthuu/Naa/MsatraM somyaa/naam
8.17.14c drapso/ bhettaa/ puraa/M sha/shvatiinaam i/ndro mu/niinaaM sa/khaa
8.17.15a pR/daakusaanur yajato/ gave/SaNa e/kaH sa/nn abhi/ bhuu/yasaH
8.17.15c bhuu/rNim a/shvaM nayat tujaa/ puro/ gRbhe/ndraM so/masya piita/ye
8.18.1a ida/M ha nuuna/m eSaaM sumna/m bhikSeta ma/rtyaH
8.18.1c aadityaa/naam a/puurvyaM sa/viimani
8.18.2a anarvaa/No hy e\Saam pa/nthaa aadityaa/naam
8.18.2c a/dabdhaaH sa/nti paaya/vaH sugevR/dhaH
8.18.3a ta/t su/ naH savitaa/ bha/go va/ruNo mitro/ aryamaa/
8.18.3c sha/rma yachantu sapra/tho ya/d ii/mahe
8.18.4a deve/bhir devy adite/ .ariSTabharmann aa/ gahi
8.18.4c sma/t suuri/bhiH purupriye susha/rmabhiH
8.18.5a te/ hi/ putraa/so a/diter vidu/r dve/SaaMsi yo/tave
8.18.5c aMho/sh cid uruca/krayo .aneha/saH
8.18.6a a/ditir no di/vaa pashu/m a/ditir na/ktam a/dvayaaH
8.18.6c a/ditiH paatv a/MhasaH sadaa/vRdhaa
8.18.7a uta/ syaa/ no di/vaa mati/r a/ditir uutyaa/ gamat
8.18.7c saa/ sha/Mtaati ma/yas karad a/pa sri/dhaH
8.18.8a uta/ tyaa/ dai/vyaa bhiSa/jaa sha/M naH karato ashvi/naa
8.18.8c yuyuyaa/taam ito/ ra/po a/pa sri/dhaH
8.18.9a sha/m agni/r agni/bhiH karac cha/M nas tapatu suu/ryaH
8.18.9c sha/M vaa/to vaatv arapaa/ a/pa sri/dhaH
8.18.10a a/paa/miivaam a/pa sri/dham a/pa sedhata durmati/m
8.18.10c aa/dityaaso yuyo/tanaa
8.18.10d no a/MhasaH
8.18.11a yuyo/taa sha/rum asma/d aa/M+ aa/dityaasa utaa/matim
8.18.11c R/dhag dve/SaH kRNuta vishvavedasaH
8.18.12a ta/t su/ naH sha/rma yachataa/dityaa ya/n mu/mocati
8.18.12c e/nasvantaM cid e/nasaH sudaanavaH
8.18.13a yo/ naH ka/sh cid ri/rikSati rakSastve/na ma/rtyaH
8.18.13c svai/H Sa/ e/vai ririSiiSTa yu/r ja/naH
8.18.14a sa/m i/t ta/m agha/m ashnavad duHsha/Msam ma/rtyaM ripu/m
8.18.14c yo/ asmatraa/ durha/NaavaaM+ u/pa dvayu/H
8.18.15a paakatraa/ sthana devaa hRtsu/ jaaniitha ma/rtyam
8.18.15c u/pa dvayu/M caa/dvayuM ca vasavaH
8.18.16a aa/ sha/rma pa/rvataanaam o/taa/paa/M vRNiimahe
8.18.16c dyaa/vaakSaamaare/ asma/d ra/pas kRtam
8.18.17a te/ no bhadre/Na sha/rmaNaa yuSmaa/kaM naavaa/ vasavaH
8.18.17c a/ti vi/shvaani duritaa/ pipartana
8.18.18a tuce/ ta/naaya ta/t su/ no draa/ghiiya aa/yur jiiva/se
8.18.18c aa/dityaasaH sumahasaH kRNo/tana
8.18.19a yaj~no/ hiiLo/ vo a/ntara aa/dityaa a/sti mRLa/ta
8.18.19c yuSme/ i/d vo a/pi Smasi sajaatye\
8.18.20a bRha/d va/ruutham maru/taaM deva/M traataa/ram ashvi/naa
8.18.20c mitra/m iimahe va/ruNaM svasta/ye
8.18.21a aneho/ mitraaryaman nRva/d varuNa sha/Msyam
8.18.21c triva/ruutham maruto yanta nash chardi/H
8.18.22a ye/ cid dhi/ mRtyu/bandhava aa/dityaa ma/navaH sma/si
8.18.22c pra/ suu/ na aa/yur jiiva/se tiretana
8.19.1a ta/M guurdhayaa sva\rNaraM devaa/so deva/m arati/M dadhanvire
8.19.1c devatraa/ havya/m o/hire
8.19.2a vi/bhuutaraatiM vipra citra/shociSam agni/m iiLiSva yantu/ram
8.19.2c asya/ me/dhasya somya/sya sobhare pre/m adhvaraa/ya puu/rvyam
8.19.3a ya/jiSThaM tvaa vavRmahe deva/M devatraa/ ho/taaram a/martyam
8.19.3c asya/ yaj~na/sya sukra/tum
8.19.4a uurjo/ na/paataM subha/gaM sudii/ditim agni/M shre/SThashociSam
8.19.4c sa/ no mitra/sya va/ruNasya so/ apaa/m aa/ sumna/M yakSate divi/
8.19.5a ya/H sami/dhaa ya/ aa/hutii yo/ ve/dena dadaa/sha ma/rto agna/ye
8.19.5c yo/ na/masaa svadhvara/H
8.19.6a ta/sye/d a/rvanto raMhayanta aasha/vas ta/sya dyumni/tamaM ya/shaH
8.19.6c na/ ta/m a/Mho deva/kRtaM ku/tash cana/ na/ ma/rtyakRtaM nashat
8.19.7a svagna/yo vo agni/bhiH syaa/ma suuno sahasa uurjaam pate
8.19.7c suvii/ras tva/m asmayu/H
8.19.8a prasha/Msamaano a/tithir na/ mitri/yo .agnii/ ra/tho na/ ve/dyaH
8.19.8c tve/ kSe/maaso a/pi santi saadha/vas tva/M raa/jaa rayiiNaa/m
8.19.9a so/ addhaa/ daashva\dhvaro/ .agne ma/rtaH subhaga sa/ prasha/MsyaH
8.19.9c sa/ dhiibhi/r astu sa/nitaa
8.19.10a ya/sya tva/m uurdhvo/ adhvaraa/ya ti/SThasi kSaya/dviiraH sa/ saadhate
8.19.10c so/ a/rvadbhiH sa/nitaa sa/ vipanyu/bhiH sa/ shuu/raiH sa/nitaa kRta/m
8.19.11a ya/syaagni/r va/pur gRhe/ sto/maM ca/no da/dhiita vishva/vaaryaH
8.19.11c havyaa/ vaa ve/viSad vi/SaH
8.19.12a vi/prasya vaa stuvata/H sahaso yaho makSuu/tamasya raati/Su
8.19.12c avo/devam upa/rimartyaM kRdhi va/so vividu/So va/caH
8.19.13a yo/ agni/M havya/daatibhir na/mobhir vaa suda/kSam aavi/vaasati
8.19.13c giraa/ vaajira/shociSam
8.19.14a sami/dhaa yo/ ni/shitii daa/shad a/ditiM dhaa/mabhir asya ma/rtyaH
8.19.14c vi/shve/t sa/ dhiibhi/H subha/go ja/naaM+ a/ti dyumnai/r udna/ iva taariSat
8.19.15a ta/d agne dyumna/m aa/ bhara ya/t saasa/hat sa/dane ka/M cid atri/Nam
8.19.15c manyu/M ja/nasya duuDhya\H
8.19.16a ye/na ca/STe va/ruNo mitro/ aryamaa/ ye/na naa/satyaa bha/gaH
8.19.16c vaya/M ta/t te sha/vasaa gaatuvi/ttamaa i/ndratvotaa vidhemahi
8.19.17a te/ ghe/d agne svaadhyo\ ye/ tvaa vipra nidadhire/ nRca/kSasam
8.19.17c vi/praaso deva sukra/tum
8.19.18a ta/ i/d ve/diM subhaga ta/ aa/hutiM te/ so/tuM cakrire divi/
8.19.18c ta/ i/d vaa/jebhir jigyur maha/d dha/naM ye/ tve/ kaa/maM nyerire/
8.19.19a bhadro/ no agni/r aa/huto bhadraa/ raati/H subhaga bhadro/ adhvara/H
8.19.19c bhadraa/ uta/ pra/shastayaH
8.19.20a bhadra/m ma/naH kRNuSva vRtratuu/rye ye/naa sama/tsu saasa/haH
8.19.20c a/va sthiraa/ tanuhi bhuu/ri sha/rdhataaM vane/maa te abhi/STibhiH
8.19.21a ii/Le giraa/ ma/nurhitaM ya/M devaa/ duuta/m arati/M nyerire/
8.19.21c ya/jiSThaM havyavaa/hanam
8.19.22a tigma/jambhaaya ta/ruNaaya raa/jate pra/yo gaayasy agna/ye
8.19.22c ya/H piMsha/te suunR/taabhiH suvii/ryam agni/r ghRte/bhir aa/hutaH
8.19.23a ya/dii ghRte/bhir aa/huto vaa/shiim agni/r bha/rata u/c caa/va ca
8.19.23c a/sura iva nirNi/jam
8.19.24a yo/ havyaa/ny ai/rayataa ma/nurhito deva/ aasaa/ sugandhi/naa
8.19.24c vi/vaasate vaa/ryaaNi svadhvaro/ ho/taa devo/ a/martyaH
8.19.25a ya/d agne ma/rtyas tva/M syaa/m aha/m mitramaho a/martyaH
8.19.25c sa/hasaH suunav aahuta
8.19.26a na/ tvaa raasiiyaabhi/shastaye vaso na/ paapatvaa/ya santya
8.19.26c na/ me stotaa/matiivaa/ na/ du/rhitaH syaa/d agne na/ paapa/yaa
8.19.27a pitu/r na/ putra/H su/bhRto duroNa/ aa/ devaa/M+ etu pra/ No havi/H
8.19.28a ta/vaaha/m agna uuti/bhir ne/diSThaabhiH saceya jo/Sam aa/ vaso
8.19.28c sa/daa deva/sya ma/rtyaH
8.19.29a ta/va kra/tvaa saneyaM ta/va raati/bhir a/gne ta/va pra/shastibhiH
8.19.29c tvaa/m i/d aahuH pra/matiM vaso ma/maa/gne ha/rSasva daa/tave
8.19.30a pra/ so/ agne ta/voti/bhiH suvii/raabhis tirate vaa/jabharmabhiH
8.19.30c ya/sya tva/M sakhya/m aava/raH
8.19.31a ta/va drapso/ nii/lavaan vaasha/ Rtvi/ya i/ndhaanaH siSNav aa/ dade
8.19.31c tva/m mahiinaa/m uSa/saam asi priya/H kSapo/ va/stuSu raajasi
8.19.32a ta/m aa/ganma so/bharayaH saha/sramuSkaM svabhiSTi/m a/vase
8.19.32c samraa/jaM traa/sadasyavam
8.19.33a ya/sya te agne anye/ agna/ya upakSi/to vayaa/ iva
8.19.33c vi/po na/ dyumnaa/ ni/ yuve ja/naanaaM ta/va kSatraa/Ni vardha/yan
8.19.34a ya/m aadityaaso adruhaH paara/M na/yatha ma/rtyam
8.19.34c magho/naaM vi/shveSaaM sudaanavaH
8.19.35a yuuya/M raajaanaH ka/M cic carSaNiisahaH kSa/yantam maa/nuSaaM+ a/nu
8.19.35c vaya/M te/ vo va/ruNa mi/traa/ryaman syaa/me/d Rta/sya rathya\H
8.19.36a a/daan me paurukutsya/H pa~ncaasha/taM trasa/dasyur vadhuu/naam
8.19.36c ma/MhiSTho arya/H sa/tpatiH
8.19.37a uta/ me prayi/yor vayi/yoH suvaa/stvaa a/dhi tu/gvani
8.19.37c tisRRNaa/M saptatiinaa/M shyaava/H praNetaa/ bhuvad va/sur di/yaanaam pa/tiH
8.20.1a aa/ gantaa maa/ riSaNyata pra/sthaavaano maa/pa sthaataa samanyavaH
8.20.1c sthiraa/ cin namayiSNavaH
8.20.2a viiLupavi/bhir maruta RbhukSaNa aa/ rudraasaH sudiiti/bhiH
8.20.2c iSaa/ no adyaa/ gataa puruspRho yaj~na/m aa/ sobhariiya/vaH
8.20.3a vidmaa/ hi/ rudri/yaaNaaM shu/Smam ugra/m maru/taaM shi/miivataam
8.20.3c vi/SNor eSa/sya miiLhu/Saam
8.20.4a vi/ dviipaa/ni paa/patan ti/SThad duchu/nobhe/ yujanta ro/dasii
8.20.4c pra/ dha/nvaany airata shubhrakhaadayo ya/d e/jatha svabhaanavaH
8.20.5a a/cyutaa cid vo a/jmann aa/ naa/nadati pa/rvataaso va/naspa/tiH
8.20.5c bhuu/mir yaa/meSu rejate
8.20.6a a/maaya vo maruto yaa/tave dyau/r ji/hiita u/ttaraa bRha/t
8.20.6c ya/traa na/ro de/dishate tanuu/Sv aa/ tva/kSaaMsi baahvo\jasaH
8.20.7a svadhaa/m a/nu shri/yaM na/ro ma/hi tveSaa/ a/mavanto vR/SapsavaH
8.20.7c va/hante a/hrutapsavaH
8.20.8a go/bhir vaaNo/ ajyate so/bhariiNaaM ra/the ko/she hiraNya/ye
8.20.8c go/bandhavaH sujaataa/sa iSe/ bhuje/ mahaa/nto na spa/rase nu/
8.20.9a pra/ti vo vRSada~njayo vR/SNe sha/rdhaaya maa/rutaaya bharadhvam
8.20.9c havyaa/ vR/SaprayaavNe
8.20.10a vRSaNashve/na maruto vR/Sapsunaa ra/thena vR/Sanaabhinaa
8.20.10c aa/ shyenaa/so na/ pakSi/No vR/thaa naro havyaa/ no viita/ye gata
8.20.11a samaana/m a~njy e\SaaM vi/ bhraajante rukmaa/so a/dhi baahu/Su
8.20.11c da/vidyutaty RSTa/yaH
8.20.12a ta/ ugraa/so vR/SaNa ugra/baahavo na/kiS Tanuu/Su yetire
8.20.12c sthiraa/ dha/nvaany aa/yudhaa ra/theSu vo/ .aniikeSv a/dhi shri/yaH
8.20.13a ye/Saam a/rNo na/ sapra/tho naa/ma tveSa/M sha/shvataam e/kam i/d bhuje/
8.20.13c va/yo na/ pi/tryaM sa/haH
8.20.14a taa/n vandasva maru/tas taa/M+ u/pa stuhi te/SaaM hi/ dhu/niinaam
8.20.14c araa/NaaM na/ carama/s ta/d eSaaM daanaa/ mahnaa/ ta/d eSaam
8.20.15a subha/gaH sa/ va uuti/Sv aa/sa puu/rvaasu maruto vyu\STiSu
8.20.15c yo/ vaa nuuna/m utaa/sati
8.20.16a ya/sya vaa yuuya/m pra/ti vaaji/no nara aa/ havyaa/ viita/ye gatha/
8.20.16c abhi/ Sa/ dyumnai/r uta/ vaa/jasaatibhiH sumnaa/ vo dhuutayo nashat
8.20.17a ya/thaa rudra/sya suuna/vo divo/ va/shanty a/surasya vedha/saH
8.20.17c yu/vaanas ta/the/d asat
8.20.18a ye/ caa/rhanti maru/taH sudaa/navaH sma/n miiLhu/Sash ca/ranti ye/
8.20.18c a/tash cid aa/ na u/pa va/syasaa hRdaa/ yu/vaana aa/ vavRdhvam
8.20.19a yuu/na uu Su/ na/viSThayaa vR/SNaH paavakaa/M+ abhi/ sobhare giraa/
8.20.19c gaa/ya gaa/ iva ca/rkRSat
8.20.20a saahaa/ ye/ sa/nti muSTihe/va ha/vyo vi/shvaasu pRtsu/ ho/tRSu
8.20.20c vR/SNash candraa/n na/ sushra/vastamaan giraa/ va/ndasva maru/to a/ha
8.20.21a gaa/vash cid ghaa samanyavaH sajaatye\na marutaH sa/bandhavaH
8.20.21c rihate/ kaku/bho mitha/H
8.20.22a ma/rtash cid vo nRtavo rukmavakSasa u/pa bhraatRtva/m aa/yati
8.20.22c a/dhi no gaata marutaH sa/daa hi/ va aapitva/m a/sti ni/dhruvi
8.20.23a ma/ruto maa/rutasya na aa/ bheSaja/sya vahataa sudaanavaH
8.20.23c yuuya/M sakhaayaH saptayaH
8.20.24a yaa/bhiH si/ndhum a/vatha yaa/bhis tuu/rvatha yaa/bhir dashasya/thaa kri/vim
8.20.24c ma/yo no bhuutoti/bhir mayobhuvaH shivaa/bhir asacadviSaH
8.20.25a ya/t si/ndhau ya/d a/siknyaaM ya/t samudre/Su marutaH subarhiSaH
8.20.25c ya/t pa/rvateSu bheSaja/m
8.20.26a vi/shvam pa/shyanto bibhRthaa tanuu/Sv aa/ te/naa no a/dhi vocata
8.20.26c kSamaa/ ra/po maruta aa/turasya na i/Skartaa vi/hrutam pu/naH
8.21.1a vaya/m u tvaa/m apuurvya sthuura/M na/ ka/c cid bha/ranto .avasya/vaH
8.21.1c vaa/je citra/M havaamahe
8.21.2a u/pa tvaa ka/rmann uuta/ye sa/ no yu/vogra/sh cakraama yo/ dhRSa/t
8.21.2c tvaa/m i/d dhy a\vitaa/raM vavRma/he sa/khaaya indra saanasi/m
8.21.3a aa/ yaahiima/ i/ndavo/ .ashvapate go/pata u/rvaraapate
8.21.3c so/maM somapate piba
8.21.4a vaya/M hi/ tvaa ba/ndhumantam abandha/vo vi/praasa indra yemima/
8.21.4c yaa/ te dhaa/maani vRSabha te/bhir aa/ gahi vi/shvebhiH so/mapiitaye
8.21.5a sii/dantas te va/yo yathaa go/shriite ma/dhau madire/ viva/kSaNe
8.21.5c abhi/ tvaa/m indra nonumaH
8.21.6a a/chaa ca tvainaa/ na/masaa va/daamasi ki/m mu/hush cid vi/ diidhayaH
8.21.6c sa/nti kaa/maaso harivo dadi/S Tva/M smo/ vaya/M sa/nti no dhi/yaH
8.21.7a nuu/tnaa i/d indra te vaya/m uutii/ abhuuma nahi/ nuu/ te adrivaH
8.21.7c vidmaa/ puraa/ pa/riiNasaH
8.21.8a vidmaa/ sakhitva/m uta/ shuura bhojya\m aa/ te taa/ vajrinn iimahe
8.21.8c uto/ samasminn aa/ shishiihi no vaso vaa/je sushipra go/mati
8.21.9a yo/ na ida/m-idam puraa/ pra/ va/sya aaninaa/ya ta/m u va stuSe
8.21.9c sa/khaaya i/ndram uuta/ye
8.21.10a ha/ryashvaM sa/tpatiM carSaNiisa/haM sa/ hi/ Smaa yo/ a/mandata
8.21.10c aa/ tu/ naH sa/ vayati ga/vyam a/shvyaM stotR/bhyo magha/vaa shata/m
8.21.11a tva/yaa ha svid yujaa/ vaya/m pra/ti shvasa/ntaM vRSabha bruviimahi
8.21.11c saMsthe/ ja/nasya go/mataH
8.21.12a ja/yema kaare/ puruhuuta kaari/No .abhi/ tiSThema duuDhya\H
8.21.12c nR/bhir vRtra/M hanyaa/ma shuushuyaa/ma caa/ver indra pra/ No dhi/yaH
8.21.13a abhraatRvyo/ anaa/ tva/m a/naapir indra janu/Saa sanaa/d asi
8.21.13c yudhe/d aapitva/m ichase
8.21.14a na/kii reva/ntaM sakhyaa/ya vindase pii/yanti te suraashva\H
8.21.14c yadaa/ kRNo/Si nadanu/M sa/m uuhasy aa/d i/t pite/va huuyase
8.21.15a maa/ te amaaju/ro yathaa muuraa/sa indra sakhye/ tvaa/vataH
8.21.15c ni/ Sadaama sa/caa sute/
8.21.16a maa/ te godatra ni/r araama raa/dhasa i/ndra maa/ te gRhaamahi
8.21.16c dRLhaa/ cid arya/H pra/ mRshaabhy aa/ bhara na/ te daamaa/na aada/bhe
8.21.17a i/ndro vaa ghe/d i/yan magha/M sa/rasvatii vaa subha/gaa dadi/r va/su
8.21.17c tva/M vaa citra daashu/Se
8.21.18a ci/tra i/d raa/jaa raajakaa/ i/d anyake/ yake/ sa/rasvatiim a/nu
8.21.18c parja/nya iva tata/nad dhi/ vRSTyaa/ saha/sram ayu/taa da/dat
8.22.1a o/ tya/m ahva aa/ ra/tham adyaa/ da/MsiSTham uuta/ye
8.22.1c ya/m ashvinaa suhavaa rudravartanii aa/ suuryaa/yai tastha/thuH
8.22.2a puurvaayu/SaM suha/vam puruspR/ham bhujyu/M vaa/jeSu puu/rvyam
8.22.2c sacanaa/vantaM sumati/bhiH sobhare vi/dveSasam aneha/sam
8.22.3a iha/ tyaa/ purubhuu/tamaa devaa/ na/mobhir ashvi/naa
8.22.3c arvaaciinaa/ sv a/vase karaamahe ga/ntaaraa daashu/So gRha/m
8.22.4a yuvo/ ra/thasya pa/ri cakra/m iiyata iirmaa/nya/d vaam iSaNyati
8.22.4c asmaa/M+ a/chaa sumati/r vaaM shubhas patii aa/ dhenu/r iva dhaavatu
8.22.5a ra/tho yo/ vaaM trivandhuro/ hi/raNyaabhiishur ashvinaa
8.22.5c pa/ri dyaa/vaapRthivii/ bhuu/Sati shruta/s te/na naasatyaa/ gatam
8.22.6a dashasya/ntaa ma/nave puurvya/M divi/ ya/vaM vR/keNa karSathaH
8.22.6c taa/ vaam adya/ sumati/bhiH shubhas patii a/shvinaa pra/ stuviimahi
8.22.7a u/pa no vaajiniivasuu yaata/m Rta/sya pathi/bhiH
8.22.7c ye/bhis tRkSi/M vRSaNaa traasadasyava/m mahe/ kSatraa/ya ji/nvathaH
8.22.8a aya/M vaam a/dribhiH suta/H so/mo naraa vRSaNvasuu
8.22.8c aa/ yaataM so/mapiitaye pi/bataM daashu/So gRhe/
8.22.9a aa/ hi/ ruha/tam ashvinaa ra/the ko/she hiraNya/ye vRSaNvasuu
8.22.9c yu~njaa/thaam pii/variir i/SaH
8.22.10a yaa/bhiH paktha/m a/vatho yaa/bhir a/dhriguM yaa/bhir babhru/M vi/joSasam
8.22.10c taa/bhir no makSuu/ tuu/yam ashvinaa/ gatam bhiSajya/taM ya/d aa/turam
8.22.11a ya/d a/dhrigaavo a/dhriguu idaa/ cid a/hno ashvi/naa ha/vaamahe
8.22.11c vaya/M giirbhi/r vipanya/vaH
8.22.12a taa/bhir aa/ yaataM vRSaNo/pa me ha/vaM vishva/psuM vishva/vaaryam
8.22.12c iSaa/ ma/MhiSThaa purubhuu/tamaa naraa yaa/bhiH kri/viM vaavRdhu/s taa/bhir aa/ gatam
8.22.13a taa/v idaa/ cid a/haanaaM taa/v ashvi/naa va/ndamaana u/pa bruve
8.22.13c taa/ u na/mobhir iimahe
8.22.14a taa/v i/d doSaa/ taa/ uSa/si shubha/s pa/tii taa/ yaa/man rudra/vartanii
8.22.14c maa/ no ma/rtaaya ripa/ve vaajiniivasuu paro/ rudraav a/ti khyatam
8.22.15a aa/ su/gmyaaya su/gmyam praataa/ ra/thenaashvi/naa vaa sakSa/Nii
8.22.15c huve/ pite/va so/bharii
8.22.16a ma/nojavasaa vRSaNaa madacyutaa makSuMgamaa/bhir uuti/bhiH
8.22.16c aaraa/ttaac cid bhuutam asme/ a/vase puurvii/bhiH purubhojasaa
8.22.17a aa/ no a/shvaavad ashvinaa varti/r yaasiSTam madhupaatamaa naraa
8.22.17c go/mad dasraa hi/raNyavat
8.22.18a supraavarga/M suvii/ryaM suSThu/ vaa/ryam a/naadhRSTaM rakSasvi/naa
8.22.18c asmi/nn aa/ vaam aayaa/ne vaajiniivasuu vi/shvaa vaamaa/ni dhiimahi
8.23.1a ii/LiSvaa hi/ pratiivya\M ya/jasva jaata/vedasam
8.23.1c cariSNu/dhuumam a/gRbhiitashociSam
8.23.2a daamaa/naM vishvacarSaNe .agni/M vishvamano giraa/
8.23.2c uta/ stuSe vi/Spardhaso ra/thaanaam
8.23.3a ye/Saam aabaadha/ Rgmi/ya iSa/H pRkSa/sh ca nigra/bhe
8.23.3c upavi/daa va/hnir vindate va/su
8.23.4a u/d asya shoci/r asthaad diidiyu/So vy a\ja/ram
8.23.4c ta/purjambhasya sudyu/to gaNashri/yaH
8.23.5a u/d u tiSTha svadhvara sta/vaano devyaa/ kRpaa/
8.23.5c abhikhyaa/ bhaasaa/ bRhataa/ shushukva/niH
8.23.6a a/gne yaahi/ sushasti/bhir havyaa/ ju/hvaana aanuSa/k
8.23.6c ya/thaa duuto/ babhuu/tha havyavaa/hanaH
8.23.7a agni/M vaH puurvya/M huve ho/taaraM carSaNiinaa/m
8.23.7c ta/m ayaa/ vaacaa/ gRNe ta/m u va stuSe
8.23.8a yaj~ne/bhir a/dbhutakratuM ya/M kRpaa/ suuda/yanta i/t
8.23.8c mitra/M na/ ja/ne su/dhitam Rtaa/vani
8.23.9a Rtaa/vaanam Rtaayavo yaj~na/sya saa/dhanaM giraa/
8.23.9c u/po enaM jujuSur na/masas pade/
8.23.10a a/chaa no a/~NgirastamaM yaj~naa/so yantu saMya/taH
8.23.10c ho/taa yo/ a/sti vikSv aa/ yasha/stamaH
8.23.11a a/gne ta/va tye/ ajare/ndhaanaaso bRha/d bhaa/H
8.23.11c a/shvaa iva vR/SaNas taviSiiya/vaH
8.23.12a sa/ tva/M na uurjaam pate rayi/M raasva suvii/ryam
8.23.12c praa/va nas toke/ ta/naye sama/tsv aa/
8.23.13a ya/d vaa/ u vishpa/tiH shita/H su/priito ma/nuSo vishi/
8.23.13c vi/shve/d agni/H pra/ti ra/kSaaMsi sedhati
8.23.14a shruSTy a\gne na/vasya me sto/masya viira vishpate
8.23.14c ni/ maayi/nas ta/puSaa rakSa/so daha
8.23.15a na/ ta/sya maaya/yaa cana/ ripu/r iishiita ma/rtyaH
8.23.15c yo/ agna/ye dadaa/sha havya/daatibhiH
8.23.16a vya\shvas tvaa vasuvi/dam ukSaNyu/r apriiNaad R/SiH
8.23.16c maho/ raaye/ ta/m u tvaa sa/m idhiimahi
8.23.17a usha/naa kaavya/s tvaa ni/ ho/taaram asaadayat
8.23.17c aayaji/M tvaa ma/nave jaata/vedasam
8.23.18a vi/shve hi/ tvaa sajo/Saso devaa/so duuta/m a/krata
8.23.18c shruSTii/ deva prathamo/ yaj~ni/yo bhuvaH
8.23.19a ima/M ghaa viiro/ amR/taM duuta/M kRNviita ma/rtyaH
8.23.19c paavaka/M kRSNa/vartaniM vi/haayasam
8.23.20a ta/M huvema yata/srucaH subhaa/saM shukra/shociSam
8.23.20c vishaa/m agni/m aja/ram pratna/m ii/Dyam
8.23.21a yo/ asmai havya/daatibhir aa/hutim ma/rto/ .avidhat
8.23.21c bhuu/ri po/SaM sa/ dhatte viira/vad ya/shaH
8.23.22a prathama/M jaata/vedasam agni/M yaj~ne/Su puurvya/m
8.23.22c pra/ti sru/g eti na/masaa havi/Smatii
8.23.23a aa/bhir vidhemaagna/ye jye/SThaabhir vyashvava/t
8.23.23c ma/MhiSThaabhir mati/bhiH shukra/shociSe
8.23.24a nuuna/m arca vi/haayase sto/mebhi sthuurayuupava/t
8.23.24c R/Se vaiyashva da/myaayaagna/ye
8.23.25a a/tithim maa/nuSaaNaaM suunu/M va/naspa/tiinaam
8.23.25c vi/praa agni/m a/vase pratna/m iiLate
8.23.26a maho/ vi/shvaaM+ abhi/ Sato\ .abhi/ havyaa/ni maa/nuSaa
8.23.26c a/gne ni/ Satsi na/masaa/dhi barhi/Si
8.23.27a va/Msvaa no vaa/ryaa puru/ va/Msva raaya/H puruspR/haH
8.23.27c suvii/ryasya prajaa/vato ya/shasvataH
8.23.28a tva/M varo suSaa/mNe/ .agne ja/naaya codaya
8.23.28c sa/daa vaso raati/M yaviSTha sha/shvate
8.23.29a tva/M hi/ supratuu/r a/si tva/M no go/matiir i/SaH
8.23.29c maho/ raaya/H saati/m agne a/paa vRdhi
8.23.30a a/gne tva/M yashaa/ asy aa/ mitraa/va/ruNaa vaha
8.23.30c Rtaa/vaanaa samraa/jaa puuta/dakSasaa
8.24.1a sa/khaaya aa/ shiSaamahi bra/hme/ndraaya vajri/Ne
8.24.1c stuSa/ uu Su/ vo nR/tamaaya dhRSNa/ve
8.24.2a sha/vasaa hy a/si shruto/ vRtraha/tyena vRtrahaa/
8.24.2c maghai/r magho/no a/ti shuura daashasi
8.24.3a sa/ na sta/vaana aa/ bhara rayi/M citra/shravastamam
8.24.3c nireke/ cid yo/ harivo va/sur dadi/H
8.24.4a aa/ nireka/m uta/ priya/m i/ndra da/rSi ja/naanaam
8.24.4c dhRSataa/ dhRSNo sta/vamaana aa/ bhara
8.24.5a na/ te savya/M na/ da/kSiNaM ha/staM varanta aamu/raH
8.24.5c na/ paribaa/dho harivo ga/viSTiSu
8.24.6a aa/ tvaa go/bhir iva vraja/M giirbhi/r RNomy adrivaH
8.24.6c aa/ smaa kaa/maM jaritu/r aa/ ma/naH pRNa
8.24.7a vi/shvaani vishva/manaso dhiyaa/ no vRtrahantama
8.24.7c u/gra praNetar a/dhi Suu/ vaso gahi
8.24.8a vaya/M te asya/ vRtrahan vidyaa/ma shuura na/vyasaH
8.24.8c va/so spaarha/sya puruhuuta raa/dhasaH
8.24.9a i/ndra ya/thaa hy a/sti te/ .apariitaM nRto sha/vaH
8.24.9c a/mRktaa raati/H puruhuuta daashu/Se
8.24.10a aa/ vRSasva mahaamaha mahe/ nRtama raa/dhase
8.24.10c dRLha/sh cid dRhya maghavan magha/ttaye
8.24.11a nuu/ anya/traa cid adrivas tva/n no jagmur aasha/saH
8.24.11c ma/ghava~n chagdhi/ ta/va ta/n na uuti/bhiH
8.24.12a nahy a\~Nga/ nRto tva/d anya/M vindaa/mi raa/dhase
8.24.12c raaye/ dyumnaa/ya sha/vase ca girvaNaH
8.24.13a e/ndum i/ndraaya si~ncata pi/baati somya/m ma/dhu
8.24.13c pra/ raa/dhasaa codayaate mahitvanaa/
8.24.14a u/po ha/riiNaam pa/tiM da/kSam pR~nca/ntam abravam
8.24.14c nuuna/M shrudhi stuvato/ ashvya/sya
8.24.15a nahy a\~Nga/ puraa/ cana/ jaj~ne/ viira/taras tva/t
8.24.15c na/kii raayaa/ nai/va/thaa na/ bhanda/naa
8.24.16a e/d u ma/dhvo madi/ntaraM si~nca/ vaadhvaryo a/ndhasaH
8.24.16c evaa/ hi/ viira/ sta/vate sadaa/vRdhaH
8.24.17a i/ndra sthaatar hariiNaaM na/kiS Te puurvya/stutim
8.24.17c u/d aanaMsha sha/vasaa na/ bhanda/naa
8.24.18a ta/M vo vaa/jaanaam pa/tim a/huumahi shravasya/vaH
8.24.18c a/praayubhir yaj~ne/bhir vaavRdhe/nyam
8.24.19a e/to nv i/ndraM sta/vaama sa/khaaya sto/myaM na/ram
8.24.19c kRSTii/r yo/ vi/shvaa abhy a/sty e/ka i/t
8.24.20a a/gorudhaaya gavi/Se dyukSaa/ya da/smyaM va/caH
8.24.20c ghRtaa/t svaa/diiyo ma/dhunash ca vocata
8.24.21a ya/syaa/mitaani viiryaaaa\ na/ raa/dhaH pa/ryetave
8.24.21c jyo/tir na/ vi/shvam abhy a/sti da/kSiNaa
8.24.22a stuhii/ndraM vyashvava/d a/nuurmiM vaaji/naM ya/mam
8.24.22c aryo/ ga/yam ma/MhamaanaM vi/ daashu/Se
8.24.23a evaa/ nuuna/m u/pa stuhi vai/yashva dashama/M na/vam
8.24.23c su/vidvaaMsaM carkR/tyaM cara/Niinaam
8.24.24a ve/tthaa hi/ ni/rRtiinaaM va/jrahasta parivR/jam
8.24.24c a/har-ahaH shundhyu/H paripa/daam iva
8.24.25a ta/d indraa/va aa/ bhara ye/naa daMsiSTha kR/tvane
8.24.25c dvitaa/ ku/tsaaya shishnatho ni/ codaya
8.24.26a ta/m u tvaa nuuna/m iimahe na/vyaM daMsiSTha sa/nyase
8.24.26c sa/ tva/M no vi/shvaa abhi/maatiiH sakSa/NiH
8.24.27a ya/ R/kSaad a/Mhaso muca/d yo/ vaa/ryaat sapta/ si/ndhuSu
8.24.27c va/dhar daasa/sya tuvinRmNa niinamaH
8.24.28a ya/thaa varo suSaa/mNe sani/bhya aa/vaho rayi/m
8.24.28c vya\shvebhyaH subhage vaajiniivati
8.24.29a aa/ naarya/sya da/kSiNaa vya\shvaaM+ etu somi/naH
8.24.29c sthuura/M ca raa/dhaH shata/vat saha/sravat
8.24.30a ya/t tvaa pRchaa/d iijaana/H kuhayaa/ kuhayaakRte
8.24.30c eSo/ a/pashrito valo/ gomatii/m a/va tiSThati

[edit]
 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)
[edit]