Rig Veda, Book 10B (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 10

[edit]

10.79.1a a/pashyam asya mahato/ mahitva/m a/martyasya ma/rtyaasu vikSu/
10.79.1c naa/naa ha/nuu vi/bhRte sa/m bharete a/sinvatii ba/psatii bhuu/ry attaH
10.79.2a gu/haa shi/ro ni/hitam R/dhag akSii/ a/sinvann atti jihva/yaa va/naani
10.79.2c a/traaNy asmai paDbhi/H sa/m bharanty uttaana/hastaa na/masaa/dhi vikSu/
10.79.3a pra/ maatu/H pratara/M gu/hyam icha/n kumaaro/ na/ viiru/dhaH sarpad urvii/H
10.79.3c sasa/M na/ pakva/m avidac chuca/ntaM ririhvaa/MsaM ripa/ upa/sthe anta/H
10.79.4a ta/d vaam Rta/M rodasii pra/ braviimi jaa/yamaano maata/raa ga/rbho atti
10.79.4c naa/ha/M deva/sya ma/rtyash ciketaagni/r a~Nga/ vi/cetaaH sa/ pra/cetaaH
10.79.5a yo/ asmaa a/nnaM tRSv aaaa\da/dhaaty aa/jyair ghRtai/r juho/ti pu/Syati
10.79.5c ta/smai saha/sram akSa/bhir vi/ cakSe/ .agne vishva/taH pratya/~N~N asi tva/m
10.79.6a ki/M deve/Su tya/ja e/nash cakarthaa/gne pRchaa/mi nu/ tvaa/m a/vidvaan
10.79.6c a/kriiLan krii/Lan ha/rir a/ttave .ada/n vi/ parvasha/sh cakarta gaa/m ivaasi/H
10.79.7a vi/Suuco a/shvaan yuyuje vanejaa/ R/jiitibhii rashanaa/bhir gRbhiitaa/n
10.79.7c cakSade/ mitro/ va/subhiH su/jaataH sa/m aanRdhe pa/rvabhir vaavRdhaana/H
10.80.1a agni/H sa/ptiM vaajambhara/M dadaaty agni/r viira/M shru/tyaM karmaniSThaa/m
10.80.1c agnii/ ro/dasii vi/ carat sama~nja/nn agni/r naa/riiM viira/kukSim pu/raMdhim
10.80.2a agne/r a/pnasaH sami/d astu bhadraa/gni/r mahii/ ro/dasii aa/ vivesha
10.80.2c agni/r e/kaM codayat sama/tsv agni/r vRtraa/Ni dayate puruu/Ni
10.80.3a agni/r ha tya/M ja/rataH ka/rNam aavaagni/r adbhyo/ ni/r adahaj ja/ruutham
10.80.3c agni/r a/triM gharma/ uruSyad anta/r agni/r nRme/dham praja/yaasRjat sa/m
10.80.4a agni/r daad dra/viNaM viira/peshaa agni/r R/SiM ya/H saha/sraa sano/ti
10.80.4c agni/r divi/ havya/m aa/ tataanaagne/r dhaa/maani vi/bhRtaa purutraa/
10.80.5a agni/m ukthai/r R/Sayo vi/ hvayante .agni/M na/ro yaa/mani baadhitaa/saH
10.80.5c agni/M va/yo anta/rikSe pa/tanto .agni/H saha/sraa pa/ri yaati go/naam
10.80.6a agni/M vi/sha iiLate maa/nuSiir yaa/ agni/m ma/nuSo na/huSo vi/ jaataa/H
10.80.6c agni/r gaa/ndharviim pathyaaaa\m Rta/syaagne/r ga/vyuutir ghRta/ aa/ ni/Sattaa
10.80.7a agna/ye bra/hma Rbha/vas tatakSur agni/m mahaa/m avocaamaa suvRkti/m
10.80.7c a/gne praa/va jaritaa/raM yaviSThaa/gne ma/hi dra/viNam aa/ yajasva
10.81.1a ya/ imaa/ vi/shvaa bhu/vanaani ju/hvad R/Sir ho/taa ny a/siidat pitaa/ naH
10.81.1c sa/ aashi/Saa dra/viNam icha/maanaH prathamacha/d a/varaaM+ aa/ vivesha
10.81.2a ki/M svid aasiid adhiSThaa/nam aara/mbhaNaM katama/t svit kathaa/siit
10.81.2c ya/to bhuu/miM jana/yan vishva/karmaa vi/ dyaa/m au/rNon mahinaa/ vishva/cakSaaH
10.81.3a vishva/tashcakSur uta/ vishva/tomukho vishva/tobaahur uta/ vishva/taspaat
10.81.3c sa/m baahu/bhyaaM dha/mati sa/m pa/tatrair dyaa/vaabhuu/mii jana/yan deva/ e/kaH
10.81.4a ki/M svid va/naM ka/ u sa/ vRkSa/ aasa ya/to dyaa/vaapRthivii/ niSTatakSu/H
10.81.4c ma/niiSiNo ma/nasaa pRcha/te/d u ta/d ya/d adhya/tiSThad bhu/vanaani dhaara/yan
10.81.5a yaa/ te dhaa/maani paramaa/Ni yaa/vamaa/ yaa/ madhyamaa/ vishvakarmann ute/maa/
10.81.5c shi/kSaa sa/khibhyo havi/Si svadhaavaH svaya/M yajasva tanva\M vRdhaana/H
10.81.6a vi/shvakarman havi/Saa vaavRdhaana/H svaya/M yajasva pRthivii/m uta/ dyaa/m
10.81.6c mu/hyantv anye/ abhi/to ja/naasa ihaa/smaa/kam magha/vaa suuri/r astu
10.81.7a vaaca/s pa/tiM vishva/karmaaNam uuta/ye manoju/vaM vaa/je adyaa/ huvema
10.81.7c sa/ no vi/shvaani ha/vanaani joSad vishva/shambhuur a/vase saadhu/karmaa
10.82.1a ca/kSuSaH pitaa/ ma/nasaa hi/ dhii/ro ghRta/m ene ajanan na/nnamaane
10.82.1c yade/d a/ntaa a/dadRhanta puu/rva aa/d i/d dyaa/vaapRthivii/ aprathetaam
10.82.2a vishva/karmaa vi/manaa aa/d vi/haayaa dhaataa/ vidhaataa/ paramo/ta/ saMdR/k
10.82.2c te/Saam iSTaa/ni sa/m iSaa/ madanti ya/traa saptaRSii/n para/ e/kam aahu/H
10.82.3a yo/ naH pitaa/ janitaa/ yo/ vidhaataa/ dhaa/maani ve/da bhu/vanaani vi/shvaa
10.82.3c yo/ devaa/naaM naamadhaa/ e/ka eva/ ta/M samprashna/m bhu/vanaa yanty anyaa/
10.82.4a ta/ aa/yajanta dra/viNaM sa/m asmaa R/SayaH puu/rve jaritaa/ro na/ bhuunaa/
10.82.4c asuu/rte suu/rte ra/jasi niSatte/ ye/ bhuutaa/ni sama/kRNvann imaa/ni
10.82.5a paro/ divaa/ para/ enaa/ pRthivyaa/ paro/ deve/bhir a/surair ya/d a/sti
10.82.5c ka/M svid ga/rbham prathama/M dadhra aa/po ya/tra devaa/H sama/pashyanta vi/shve
10.82.6a ta/m i/d ga/rbham prathama/M dadhra aa/po ya/tra devaa/H sama/gachanta vi/shve
10.82.6c aja/sya naa/bhaav a/dhy e/kam a/rpitaM ya/smin vi/shvaani bhu/vanaani tasthu/H
10.82.7a na/ ta/M vidaatha ya/ imaa/ jajaa/naanya/d yuSmaa/kam a/ntaram babhuuva
10.82.7c niihaare/Na praa/vRtaa ja/lpyaa caasutR/pa ukthashaa/sash caranti
10.83.1a ya/s te manyo/ .avidhad vajra saayaka sa/ha o/jaH puSyati vi/shvam aanuSa/k
10.83.1c saahyaa/ma daa/sam aa/ryaM tva/yaa yujaa/ sa/haskRtena sa/hasaa sa/hasvataa
10.83.2a manyu/r i/ndro manyu/r evaa/sa devo/ manyu/r ho/taa va/ruNo jaata/vedaaH
10.83.2c manyu/M vi/sha iiLate maa/nuSiir yaa/H paahi/ no manyo ta/pasaa sajo/SaaH
10.83.3a abhiiaa\hi manyo tava/sas ta/viiyaan ta/pasaa yujaa/ vi/ jahi sha/truun
10.83.3c amitrahaa/ vRtrahaa/ dasyuhaa/ ca vi/shvaa va/suuny aa/ bharaa tva/M naH
10.83.4a tva/M hi/ manyo abhi/bhuutyojaaH svayambhuu/r bhaa/mo abhimaatiSaaha/H
10.83.4c vishva/carSaNiH sa/huriH sa/haavaan asmaa/sv o/jaH pR/tanaasu dhehi
10.83.5a abhaaga/H sa/nn a/pa pa/reto asmi ta/va kra/tvaa taviSa/sya pracetaH
10.83.5c ta/M tvaa manyo akratu/r jihiiLaaha/M svaa/ tanuu/r balade/yaaya me/hi
10.83.6a aya/M te asmy u/pa me/hy arvaa/~N pratiiciina/H sahure vishvadhaayaH
10.83.6c ma/nyo vajrinn abhi/ maa/m aa/ vavRtsva ha/naava da/syuuM+r uta/ bodhy aape/H
10.83.7a abhi/ pre/hi dakSiNato/ bhavaa me/ .adhaa vRtraa/Ni ja~Nghanaava bhuu/ri
10.83.7c juho/mi te dharu/Nam ma/dhvo a/gram ubhaa/ upaaMshu/ prathamaa/ pibaava
10.84.1a tva/yaa manyo sara/tham aaruja/nto ha/rSamaaNaaso dhRSitaa/ marutvaH
10.84.1c tigme/Sava aa/yudhaa saMshi/shaanaa abhi/ pra/ yantu na/ro agni/ruupaaH
10.84.2a agni/r iva manyo tviSita/H sahasva senaanii/r naH sahure huuta/ edhi
10.84.2c hatvaa/ya sha/truun vi/ bhajasva ve/da o/jo mi/maano vi/ mR/dho nudasva
10.84.3a sa/hasva manyo abhi/maatim asme/ ruja/n mRNa/n pramRNa/n pre/hi sha/truun
10.84.3c ugra/M te paa/jo nanv aa/ rurudhre vashii/ va/shaM nayasa ekaja tva/m
10.84.4a e/ko bahuunaa/m asi manyav iiLito/ vi/shaM-vishaM yudha/ye sa/M shishaadhi
10.84.4c a/kRttaruk tva/yaa yujaa/ vaya/M dyuma/ntaM gho/SaM vijayaa/ya kRNmahe
10.84.5a vijeSakR/d i/ndra ivaanavabravo\ .asmaa/kam manyo adhipaa/ bhaveha/
10.84.5c priya/M te naa/ma sahure gRNiimasi vidmaa/ ta/m u/tsaM ya/ta aababhuu/tha
10.84.6a aa/bhuutyaa sahajaa/ vajra saayaka sa/ho bibharSy abhibhuuta u/ttaram
10.84.6c kra/tvaa no manyo saha/ medy e\dhi mahaadhana/sya puruhuuta saMsR/ji
10.84.7a sa/MsRSTaM dha/nam ubha/yaM samaa/kRtam asma/bhyaM dattaaM va/ruNash ca manyu/H
10.84.7c bhi/yaM da/dhaanaa hR/dayeSu sha/travaH pa/raajitaaso a/pa ni/ layantaam
10.85.1a satye/no/ttabhitaa bhuu/miH suu/ryeNo/ttabhitaa dyau/H
10.85.1c Rte/naadityaa/s tiSThanti divi/ so/mo a/dhi shrita/H
10.85.2a so/menaadityaa/ bali/naH so/mena pRthivii/ mahii/
10.85.2c a/tho na/kSatraaNaam eSaa/m upa/sthe so/ma aa/hitaH
10.85.3a so/mam manyate papivaa/n ya/t sampiMSa/nty o/Sadhim
10.85.3c so/maM ya/m brahmaa/No vidu/r na/ ta/syaashnaati ka/sh cana/
10.85.4a aacha/dvidhaanair gupito/ baa/rhataiH soma rakSita/H
10.85.4c graa/vNaam i/c chRNva/n tiSThasi na/ te ashnaati paa/rthivaH
10.85.5a ya/t tvaa deva prapi/banti ta/ta aa/ pyaayase pu/naH
10.85.5c vaayu/H so/masya rakSitaa/ sa/maanaam maa/sa aa/kRtiH
10.85.6a rai/bhy aasiid anude/yii naaraashaMsii/ nyo/canii
10.85.6c suuryaa/yaa bhadra/m i/d vaa/so gaa/thayaiti pa/riSkRtam
10.85.7a ci/ttir aa upaba/rhaNaM ca/kSur aa abhya/~njanam
10.85.7c dyau/r bhuu/miH ko/sha aasiid ya/d a/yaat suuryaa/ pa/tim
10.85.8a sto/maa aasan pratidha/yaH kurii/raM cha/nda opasha/H
10.85.8c suuryaa/yaa ashvi/naa varaa/gni/r aasiit purogava/H
10.85.9a so/mo vadhuuyu/r abhavad ashvi/naastaam ubhaa/ varaa/
10.85.9c suuryaa/M ya/t pa/tye sha/Msantiim ma/nasaa savitaa/dadaat
10.85.10a ma/no asyaa a/na aasiid dyau/r aasiid uta/ chadi/H
10.85.10c shukraa/v anaDvaa/haav aastaaM ya/d a/yaat suuryaa/ gRha/m
10.85.11a Rksaamaa/bhyaam abhi/hitau gaa/vau te saamanaa/v itaH
10.85.11c shro/traM te cakre/ aastaaM divi/ pa/nthaash caraacaara/H
10.85.12a shu/cii te cakre/ yaatyaa/ vyaano/ a/kSa aa/hataH
10.85.12c a/no manasma/yaM suuryaa/rohat prayatii/ pa/tim
10.85.13a suuryaa/yaa vahatu/H praa/gaat savitaa/ ya/m avaa/sRjat
10.85.13c aghaa/su hanyante gaa/vo/ .arjunyoH pa/ry uhyate
10.85.14a ya/d ashvinaa pRcha/maanaav a/yaataM tricakre/Na vahatu/M suuryaa/yaaH
10.85.14c vi/shve devaa/ a/nu ta/d vaam ajaanan putra/H pita/raav avRNiita puuSaa/
10.85.15a ya/d a/yaataM shubhas patii vareya/M suuryaa/m u/pa
10.85.15c kvai/kaM cakra/M vaam aasiit kva\ deSTraa/ya tasthathuH
10.85.16a dve/ te cakre/ suurye brahmaa/Na Rtuthaa/ viduH
10.85.16c a/thai/kaM cakra/M ya/d gu/haa ta/d addhaata/ya i/d viduH
10.85.17a suuryaa/yai deve/bhyo mitraa/ya va/ruNaaya ca
10.85.17c ye/ bhuuta/sya pra/cetasa ida/M te/bhyo .akaraM na/maH
10.85.18a puurvaapara/M carato maaya/yaitau/ shi/shuu krii/Lantau pa/ri yaato adhvara/m
10.85.18c vi/shvaany anyo/ bhu/vanaabhica/STa Rtuu/M+r anyo/ vida/dhaj jaayate pu/naH
10.85.19a na/vo-navo bhavati jaa/yamaano/ .ahnaaM ketu/r uSa/saam ety a/gram
10.85.19c bhaaga/M deve/bhyo vi/ dadhaaty aaya/n pra/ candra/maas tirate diirgha/m aa/yuH
10.85.20a sukiMshuka/M shalmali/M vishva/ruupaM hi/raNyavarNaM suvR/taM sucakra/m
10.85.20c aa/ roha suurye amR/tasya loka/M syona/m pa/tye vahatu/M kRNuSva
10.85.21a u/d iirSvaa/taH pa/tivatii hy e\Saa/ vishvaa/vasuM na/masaa giirbhi/r iiLe
10.85.21c anyaa/m icha pitRSa/daM vya\ktaaM sa/ te bhaago/ janu/Saa ta/sya viddhi
10.85.22a u/d iirSvaa/to vishvaavaso na/maseLaa mahe tvaa
10.85.22c anyaa/m icha prapharvya\M sa/M jaayaa/m pa/tyaa sRja
10.85.23a anRkSaraa/ Rja/vaH santu pa/nthaa ye/bhiH sa/khaayo ya/nti no vareya/m
10.85.23c sa/m aryamaa/ sa/m bha/go no niniiyaat sa/M jaaspatya/M suya/mam astu devaaH
10.85.24a pra/ tvaa mu~ncaami va/ruNasya paa/shaad ye/na tvaa/badhnaat savitaa/ sushe/vaH
10.85.24c Rta/sya yo/nau sukRta/sya loke/ .ariSTaaM tvaa saha/ pa/tyaa dadhaami
10.85.25a pre/to/ mu~ncaa/mi naa/mu/taH subaddhaa/m amu/tas karam
10.85.25c ya/theya/m indra miiDhvaH suputraa/ subha/gaa/sati
10.85.26a puuSaa/ tveto/ nayatu hastagR/hyaashvi/naa tvaa pra/ vahataaM ra/thena
10.85.26c gRhaa/n gacha gRha/patnii ya/thaa/so vashi/nii tva/M vida/tham aa/ vadaasi
10.85.27a iha/ priya/m praja/yaa te sa/m Rdhyataam asmi/n gRhe/ gaa/rhapatyaaya jaagRhi
10.85.27c enaa/ pa/tyaa tanva\M sa/M sRjasvaa/dhaa ji/vrii vida/tham aa/ vadaathaH
10.85.28a niilalohita/m bhavati kRtyaa/sakti/r vy a\jyate
10.85.28c e/dhante asyaa j~naata/yaH pa/tir bandhe/Su badhyate
10.85.29a pa/raa dehi shaamulya\m brahma/bhyo vi/ bhajaa va/su
10.85.29c kRtyai/Saa/ padva/tii bhuutvy aa/ jaayaa/ vishate pa/tim
10.85.30a ashriiraa/ tanuu/r bhavati ru/shatii paapa/yaamuyaa/
10.85.30c pa/tir ya/d vadhvo\ vaa/sasaa sva/m a/~Ngam abhidhi/tsate
10.85.31a ye/ vadhva\sh candra/M vahatu/M ya/kSmaa ya/nti ja/naad a/nu
10.85.31c pu/nas taa/n yaj~ni/yaa devaa/ na/yantu ya/ta aa/gataaH
10.85.32a maa/ vidan paripanthi/no ya/ aasii/danti da/mpatii
10.85.32c suge/bhir durga/m a/tiitaam a/pa draantv a/raatayaH
10.85.33a suma~Ngalii/r iya/M vadhuu/r imaa/M same/ta pa/shyata
10.85.33c sau/bhaagyam asyai dattvaa/yaa/thaa/staM vi/ pa/retana
10.85.34a tRSTa/m eta/t ka/Tukam eta/d apaaSTha/vad viSa/van nai/ta/d a/ttave
10.85.34c suuryaa/M yo/ brahmaa/ vidyaa/t sa/ i/d vaa/dhuuyam arhati
10.85.35a aasha/sanaM visha/sanam a/tho adhivika/rtanam
10.85.35c suuryaa/yaaH pashya ruupaa/Ni taa/ni brahmaa/ tu/ shundhati
10.85.36a gRbhNaa/mi te saubhagatvaa/ya ha/stam ma/yaa pa/tyaa jara/daSTir ya/thaa/saH
10.85.36c bha/go aryamaa/ savitaa/ pu/raMdhir ma/hyaM tvaadur gaa/rhapatyaaya devaa/H
10.85.37a taa/m puuSa~n chiva/tamaam e/rayasva ya/syaam bii/jam manuSyaaaa\ va/panti
10.85.37c yaa/ na uuruu/ ushatii/ vishra/yaate ya/syaam usha/ntaH praha/raama she/pam
10.85.38a tu/bhyam a/gre pa/ry avahan suuryaa/M vahatu/naa saha/
10.85.38c pu/naH pa/tibhyo jaayaa/M daa/ agne praja/yaa saha/
10.85.39a pu/naH pa/tniim agni/r adaad aa/yuSaa saha/ va/rcasaa
10.85.39c diirghaa/yur asyaa ya/H pa/tir jii/vaati shara/daH shata/m
10.85.40a so/maH prathamo/ vivide gandharvo/ vivida u/ttaraH
10.85.40c tRtii/yo agni/S Te pa/tis turii/yas te manuSyajaa/H
10.85.41a so/mo dadad gandharvaa/ya gandharvo/ dadad agna/ye
10.85.41c rayi/M ca putraa/Msh caadaad agni/r ma/hyam a/tho imaa/m
10.85.42a ihai/va/ stam maa/ vi/ yauSTaM vi/shvam aa/yur vy a\shnutam
10.85.42c krii/Lantau putrai/r na/ptRbhir mo/damaanau sve/ gRhe/
10.85.43a aa/ naH prajaa/M janayatu prajaa/patir aajarasaa/ya sa/m anaktv aryamaa/
10.85.43c a/durma~NgaliiH patiloka/m aa/ visha sha/M no bhava dvipa/de sha/M ca/tuSpade
10.85.44a a/ghoracakSur a/patighny edhi shivaa/ pashu/bhyaH suma/naaH suva/rcaaH
10.85.44c viirasuu/r deva/kaamaa syonaa/ sha/M no bhava dvipa/de sha/M ca/tuSpade
10.85.45a imaa/M tva/m indra miiDhvaH suputraa/M subha/gaaM kRNu
10.85.45c da/shaasyaam putraa/n aa/ dhehi pa/tim ekaadasha/M kRdhi
10.85.46a samraa/j~nii shva/shure bhava samraa/j~nii shvashrvaa/m bhava
10.85.46c na/naandari samraa/j~nii bhava samraa/j~nii a/dhi devR/Su
10.85.47a sa/m a~njantu vi/shve devaa/H sa/m aa/po hR/dayaani nau
10.85.47c sa/m maatari/shvaa sa/M dhaataa/ sa/m u de/STrii dadhaatu nau
10.86.1a vi/ hi/ so/tor a/sRkSata ne/ndraM deva/m amaMsata
10.86.1c ya/traa/madad vRSaa/kapir arya/H puSTe/Su ma/tsakhaa vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.2a pa/raa hiiaa\ndra dhaa/vasi vRSaa/kaper a/ti vya/thiH
10.86.2c no/ a/ha pra/ vindasy anya/tra so/mapiitaye vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.3a ki/m aya/M tvaa/M vRSaa/kapish cakaa/ra ha/rito mRga/H
10.86.3c ya/smaa irasya/sii/d u nv a\ryo/ vaa puSTima/d va/su vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.4a ya/m ima/M tva/M vRSaa/kapim priya/m indraabhira/kSasi
10.86.4c shvaa/ nv a\sya jambhiSad a/pi ka/rNe varaahayu/r vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.5a priyaa/ taSTaa/ni me kapi/r vya\ktaa vy a\duuduSat
10.86.5c shi/ro nv a\sya raaviSaM na/ suga/M duSkR/te bhuvaM vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.6a na/ ma/t strii/ subhasa/ttaraa na/ suyaa/shutaraa bhuvat
10.86.6c na/ ma/t pra/ticyaviiyasii na/ sa/kthy u/dyamiiyasii vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.7a uve/ amba sulaabhike ya/thevaa~Nga/ bhaviSya/ti
10.86.7c bhasa/n me amba sa/kthi me shi/ro me viiaa\va hRSyati vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.8a ki/M subaaho sva~Ngure pR/thuSTo pR/thujaaghane
10.86.8c ki/M shuurapatni nas tva/m abhy a\miiSi vRSaa/kapiM vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.9a avii/raam iva maa/m aya/M sharaa/rur abhi/ manyate
10.86.9c utaa/ha/m asmi viiri/Nii/ndrapatnii maru/tsakhaa vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.10a saMhotra/M sma puraa/ naa/rii sa/manaM vaa/va gachati
10.86.10c vedhaa/ Rta/sya viiri/Nii/ndrapatnii mahiiyate vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.11a indraaNii/m aasu/ naa/riSu subha/gaam aha/m ashravam
10.86.11c nahy a\syaa apara/M cana/ jara/saa ma/rate pa/tir vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.12a naa/ha/m indraaNi raaraNa sa/khyur vRSaa/kaper Rte/
10.86.12c ya/syeda/m a/pyaM havi/H priya/M deve/Su ga/chati vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.13a vR/Saakapaayi re/vati su/putra aa/d u su/snuSe
10.86.13c gha/sat ta i/ndra ukSa/NaH priya/M kaacitkara/M havi/r vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.14a ukSNo/ hi/ me pa/~ncadasha saaka/m pa/canti viMshati/m
10.86.14c utaa/ha/m admi pii/va i/d ubhaa/ kukSii/ pRNanti me vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.15a vRSabho/ na/ tigma/shR~Ngo .anta/r yuuthe/Su ro/ruvat
10.86.15c mantha/s ta indra sha/M hRde/ ya/M te suno/ti bhaavayu/r vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.16a na/ se/she ya/sya ra/mbate .antaraa/ sakthyaaaa\ ka/pRt
10.86.16c se/d iishe ya/sya romasha/M niSedu/So vijR/mbhate vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.17a na/ se/she ya/sya romasha/M niSedu/So vijR/mbhate
10.86.17c se/d iishe ya/sya ra/mbate .antaraa/ sakthyaaaa\ ka/pRd vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.18a aya/m indra vRSaa/kapiH pa/rasvantaM hata/M vidat
10.86.18c asi/M suunaa/M na/vaM caru/m aa/d e/dhasyaa/na aa/citaM vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.19a aya/m emi vicaa/kashad vicinva/n daa/sam aa/ryam
10.86.19c pi/baami paakasu/tvano .abhi/ dhii/ram acaakashaM vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.20a dha/nva ca ya/t kRnta/traM ca ka/ti svit taa/ vi/ yo/janaa
10.86.20c ne/diiyaso vRSaakape/ .astam e/hi gRhaa/M+ u/pa vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.21a pu/nar e/hi vRSaakape suvitaa/ kalpayaavahai
10.86.21c ya/ eSa/ svapnana/Mshano/ .astam e/Si pathaa/ pu/nar vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.22a ya/d u/da~nco vRSaakape gRha/m indraa/jagantana
10.86.22c kva\ sya/ pulvagho/ mRga/H ka/m aga~n janayo/pano vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.86.23a pa/rshur ha naa/ma maanavii/ saaka/M sasuuva viMshati/m
10.86.23c bhadra/m bhala tya/syaa abhuud ya/syaa uda/ram aa/mayad vi/shvasmaad i/ndra u/ttaraH
10.87.1a rakSoha/NaM vaaji/nam aa/ jigharmi mitra/m pra/thiSTham u/pa yaami sha/rma
10.87.1c shi/shaano agni/H kra/tubhiH sa/middhaH sa/ no di/vaa sa/ riSa/H paatu na/ktam
10.87.2a a/yodaMSTro arci/Saa yaatudhaa/naan u/pa spRsha jaatavedaH sa/middhaH
10.87.2c aa/ jihva/yaa muu/radevaan rabhasva kravyaa/do vRktvy a/pi dhatsvaasa/n
10.87.3a ubho/bhayaavinn u/pa dhehi da/MSTraa hiMsra/H shi/shaano/ .avaram pa/raM ca
10.87.3c utaa/nta/rikSe pa/ri yaahi raaja~n ja/mbhaiH sa/M dhehy abhi/ yaatudhaa/naan
10.87.4a yaj~nai/r i/SuuH saMna/mamaano agne vaacaa/ shalyaa/M+ asha/nibhir dihaana/H
10.87.4c taa/bhir vidhya hR/daye yaatudhaa/naan pratiico/ baahuu/n pra/ti bha~Ndhy eSaam
10.87.5a a/gne tva/caM yaatudhaa/nasya bhindhi hiMsraa/sha/nir ha/rasaa hantv enam
10.87.5c pra/ pa/rvaaNi jaatavedaH shRNiihi kravyaa/t kraviSNu/r vi/ cinotu vRkNa/m
10.87.6a ya/tredaa/niim pa/shyasi jaatavedas ti/SThantam agna uta/ vaa ca/rantam
10.87.6c ya/d vaanta/rikSe pathi/bhiH pa/tantaM ta/m a/staa vidhya sha/rvaa shi/shaanaH
10.87.7a utaa/labdhaM spRNuhi jaataveda aalebhaanaa/d RSTi/bhir yaatudhaa/naat
10.87.7c a/gne puu/rvo ni/ jahi sho/shucaana aamaa/daH kSvi/~Nkaas ta/m adantv e/niiH
10.87.8a iha/ pra/ bruuhi yatama/H so/ agne yo/ yaatudhaa/no ya/ ida/M kRNo/ti
10.87.8c ta/m aa/ rabhasva sami/dhaa yaviSTha nRca/kSasash ca/kSuSe randhayainam
10.87.9a tiikSNe/naagne ca/kSuSaa rakSa yaj~na/m praa/~ncaM va/subhyaH pra/ Naya pracetaH
10.87.9c hiMsra/M ra/kSaaMsy abhi/ sho/shucaanam maa/ tvaa dabhan yaatudhaa/naa nRcakSaH
10.87.10a nRca/kSaa ra/kSaH pa/ri pashya vikSu/ ta/sya trii/Ni pra/ti shRNiihy a/graa
10.87.10c ta/syaagne pRSTii/r ha/rasaa shRNiihi tredhaa/ muu/laM yaatudhaa/nasya vRshca
10.87.11a tri/r yaatudhaa/naH pra/sitiM ta etv Rta/M yo/ agne a/nRtena ha/nti
10.87.11c ta/m arci/Saa sphuurja/ya~n jaatavedaH samakSa/m enaM gRNate/ ni/ vR~Ndhi
10.87.12a ta/d agne ca/kSuH pra/ti dhehi rebhe/ shaphaaru/jaM ye/na pa/shyasi yaatudhaa/nam
10.87.12c atharvava/j jyo/tiSaa dai/vyena satya/M dhuu/rvantam aci/taM ny o\Sa
10.87.13a ya/d agne adya/ mithunaa/ sha/paato ya/d vaaca/s tRSTa/M jana/yanta rebhaa/H
10.87.13c manyo/r ma/nasaH sharavyaaaa\ jaa/yate yaa/ ta/yaa vidhya hR/daye yaatudhaa/naan
10.87.14a pa/raa shRNiihi ta/pasaa yaatudhaa/naan pa/raagne ra/kSo ha/rasaa shRNiihi
10.87.14c pa/raarci/Saa muu/radevaa~n chRNiihi pa/raasutR/po abhi/ sho/shucaanaH
10.87.15a pa/raadya/ devaa/ vRjina/M shRNantu pratya/g enaM shapa/thaa yantu tRSTaa/H
10.87.15c vaacaa/stenaM sha/rava Rchantu ma/rman vi/shvasyaitu pra/sitiM yaatudhaa/naH
10.87.16a ya/H pau/ruSeyeNa kravi/Saa sama~Nkte/ yo/ a/shvyena pashu/naa yaatudhaa/naH
10.87.16c yo/ aghnyaa/yaa bha/rati kSiira/m agne te/SaaM shiirSaa/Ni ha/rasaa/pi vRshca
10.87.17a saMvatsarii/Nam pa/ya usri/yaayaas ta/sya maa/shiid yaatudhaa/no nRcakSaH
10.87.17c piiyuu/Sam agne yatama/s ti/tRpsaat ta/m pratya/~ncam arci/Saa vidhya ma/rman
10.87.18a viSa/M ga/vaaM yaatudhaa/naaH pibantv aa/ vRshcyantaam a/ditaye dure/vaaH
10.87.18c pa/rainaan deva/H savitaa/ dadaatu pa/raa bhaaga/m o/SadhiinaaM jayantaam
10.87.19a sanaa/d agne mRNasi yaatudhaa/naan na/ tvaa ra/kSaaMsi pR/tanaasu jigyuH
10.87.19c a/nu daha saha/muuraan kravyaa/do maa/ te hetyaa/ mukSata dai/vyaayaaH
10.87.20a tva/M no agne adharaa/d u/daktaat tva/m pashcaa/d uta/ rakSaa pura/staat
10.87.20c pra/ti te/ te aja/raasas ta/piSThaa agha/shaMsaM sho/shucato dahantu
10.87.21a pashcaa/t pura/staad adharaa/d u/daktaat kavi/H kaa/vyena pa/ri paahi raajan
10.87.21c sa/khe sa/khaayam aja/ro jarimNe/ .agne ma/rtaaM+ a/martyas tva/M naH
10.87.22a pa/ri tvaagne pu/raM vaya/M vi/praM sahasya dhiimahi
10.87.22c dhRSa/dvarNaM dive/-dive hantaa/ram bha~Nguraa/vataam
10.87.23a viSe/Na bha~Nguraa/vataH pra/ti Sma rakSa/so daha
10.87.23c a/gne tigme/na shoci/Saa ta/puragraabhir RSTi/bhiH
10.87.24a pra/ty agne mithunaa/ daha yaatudhaa/naa kimiidi/naa
10.87.24c sa/M tvaa shishaami jaagRhy a/dabdhaM vipra ma/nmabhiH
10.87.25a pra/ty agne ha/rasaa ha/raH shRNiihi/ vishva/taH pra/ti
10.87.25c yaatudhaa/nasya rakSa/so ba/laM vi/ ruja viirya\m
10.88.1a havi/S paa/ntam aja/raM svarvi/di divispR/shy aa/hutaM ju/STam agnau/
10.88.1c ta/sya bha/rmaNe bhu/vanaaya devaa/ dha/rmaNe ka/M svadha/yaa paprathanta
10.88.2a giirNa/m bhu/vanaM ta/masaa/paguuLham aavi/H sva\r abhavaj jaate/ agnau/
10.88.2c ta/sya devaa/H pRthivii/ dyau/r utaa/po/ .araNayann o/SadhiiH sakhye/ asya
10.88.3a deve/bhir nv ai\Sito/ yaj~ni/yebhir agni/M stoSaaNy aja/ram bRha/ntam
10.88.3c yo/ bhaanu/naa pRthivii/M dyaa/m ute/maa/m aatataa/na ro/dasii anta/rikSam
10.88.4a yo/ ho/taa/siit prathamo/ deva/juSTo ya/M samaa/~njann aa/jyenaa vRNaanaa/H
10.88.4c sa/ patatriiaa\tvara/M sthaa/ ja/gad ya/c chvaatra/m agni/r akRNoj jaata/vedaaH
10.88.5a ya/j jaatavedo bhu/vanasya muurdha/nn a/tiSTho agne saha/ rocane/na
10.88.5c ta/M tvaahema mati/bhir giirbhi/r ukthai/H sa/ yaj~ni/yo abhavo rodasipraa/H
10.88.6a muurdhaa/ bhuvo/ bhavati na/ktam agni/s ta/taH suu/ryo jaayate praata/r udya/n
10.88.6c maayaa/m uu tu/ yaj~ni/yaanaam etaa/m a/po ya/t tuu/rNish ca/rati prajaana/n
10.88.7a dRshe/nyo yo/ mahinaa/ sa/middho/ .arocata divi/yonir vibhaa/vaa
10.88.7c ta/sminn agnau/ suuktavaake/na devaa/ havi/r vi/shva aa/juhavus tanuupaa/H
10.88.8a suuktavaaka/m prathama/m aa/d i/d agni/m aa/d i/d dhavi/r ajanayanta devaa/H
10.88.8c sa/ eSaaM yaj~no/ abhavat tanuupaa/s ta/M dyau/r veda ta/m pRthivii/ ta/m aa/paH
10.88.9a ya/M devaa/so/ .ajanayantaagni/M ya/sminn aa/juhavur bhu/vanaani vi/shvaa
10.88.9c so/ arci/Saa pRthivii/M dyaa/m ute/maa/m Rjuuya/maano atapan mahitvaa/
10.88.10a sto/mena hi/ divi/ devaa/so agni/m a/jiijana~n cha/ktibhii rodasipraa/m
10.88.10c ta/m uu akRNvan tredhaa/ bhuve/ ka/M sa/ o/SadhiiH pacati vishva/ruupaaH
10.88.11a yade/d enam a/dadhur yaj~ni/yaaso divi/ devaa/H suu/ryam aaditeya/m
10.88.11c yadaa/ cariSNuu/ mithunaa/v a/bhuutaam aa/d i/t praa/pashyan bhu/vanaani vi/shvaa
10.88.12a vi/shvasmaa agni/m bhu/vanaaya devaa/ vaishvaanara/M ketu/m a/hnaam akRNvan
10.88.12c aa/ ya/s tataa/noSa/so vibhaatii/r a/po uurNoti ta/mo arci/Saa ya/n
10.88.13a vaishvaanara/M kava/yo yaj~ni/yaaso .agni/M devaa/ ajanayann ajurya/m
10.88.13c na/kSatram pratna/m a/minac cariSNu/ yakSa/syaa/dhyakSaM taviSa/m bRha/ntam
10.88.14a vaishvaanara/M vishva/haa diidivaa/Msam ma/ntrair agni/M kavi/m a/chaa vadaamaH
10.88.14c yo/ mahimnaa/ paribabhuu/vorvii/ utaa/va/staad uta/ deva/H para/staat
10.88.15a dve/ srutii/ ashRNavam pitRRNaa/m aha/M devaa/naam uta/ ma/rtyaanaam
10.88.15c taa/bhyaam ida/M vi/shvam e/jat sa/m eti ya/d antaraa/ pita/ram maata/raM ca
10.88.16a dve/ samiicii/ bibhRtash ca/rantaM shiirSato/ jaata/m ma/nasaa vi/mRSTam
10.88.16c sa/ pratya/~N vi/shvaa bhu/vanaani tasthaav a/prayuchan tara/Nir bhraa/jamaanaH
10.88.17a ya/traa va/dete a/varaH pa/rash ca yaj~nanyo\H kataro/ nau vi/ veda
10.88.17c aa/ shekur i/t sadhamaa/daM sa/khaayo na/kSanta yaj~na/M ka/ ida/M vi/ vocat
10.88.18a ka/ty agna/yaH ka/ti suu/ryaasaH ka/ty uSaa/saH ka/ty u svid aa/paH
10.88.18c no/paspi/jaM vaH pitaro vadaami pRchaa/mi vaH kavayo vidma/ne ka/m
10.88.19a yaavanmaatra/m uSa/so na/ pra/tiikaM suparNyo\ va/sate maatarishvaH
10.88.19c taa/vad dadhaaty u/pa yaj~na/m aaya/n braahmaNo/ ho/tur a/varo niSii/dan
10.89.1a i/ndraM stavaa nR/tamaM ya/sya mahnaa/ vibabaadhe/ rocanaa/ vi/ jmo/ a/ntaan
10.89.1c aa/ ya/H paprau/ carSaNiidhR/d va/robhiH pra/ si/ndhubhyo riricaano/ mahitvaa/
10.89.2a sa/ suu/ryaH pa/ry uruu/ va/raaMsy e/ndro vavRtyaad ra/thyeva cakraa/
10.89.2c a/tiSThantam apasya\M na/ sa/rgaM kRSNaa/ ta/maaMsi tvi/Syaa jaghaana
10.89.3a samaana/m asmaa a/napaavRd arca kSmayaa/ divo/ a/samam bra/hma na/vyam
10.89.3c vi/ ya/H pRSThe/va ja/nimaany arya/ i/ndrash cikaa/ya na/ sa/khaayam iiSe/
10.89.4a i/ndraaya gi/ro a/nishitasargaa apa/H pre/rayaM sa/garasya budhnaa/t
10.89.4c yo/ a/kSeNeva cakri/yaa sha/ciibhir vi/Svak tasta/mbha pRthivii/m uta/ dyaa/m
10.89.5a aa/paantamanyus tRpa/laprabharmaa dhu/niH shi/miivaa~n cha/rumaaM+ RjiiSii/
10.89.5c so/mo vi/shvaany atasaa/ va/naani naa/rvaa/g i/ndram pratimaa/naani debhuH
10.89.6a na/ ya/sya dyaa/vaapRthivii/ na/ dha/nva naa/nta/rikSaM naa/drayaH so/mo akSaaH
10.89.6c ya/d asya manyu/r adhiniiya/maanaH shRNaa/ti viiLu/ ruja/ti sthiraa/Ni
10.89.7a jaghaa/na vRtra/M sva/dhitir va/neva ruro/ja pu/ro a/radan na/ si/ndhuun
10.89.7c bibhe/da giri/M na/vam i/n na/ kumbha/m aa/ gaa/ i/ndro akRNuta svayu/gbhiH
10.89.8a tva/M ha tya/d RNayaa/ indra dhii/ro .asi/r na/ pa/rva vRjinaa/ shRNaasi
10.89.8c pra/ ye/ mitra/sya va/ruNasya dhaa/ma yu/jaM na/ ja/naa mina/nti mitra/m
10.89.9a pra/ ye/ mitra/m praa/ryama/NaM dure/vaaH pra/ saMgi/raH pra/ va/ruNam mina/nti
10.89.9c ny a\mi/treSu vadha/m indra tu/mraM vR/San vR/SaaNam aruSa/M shishiihi
10.89.10a i/ndro diva/ i/ndra iishe pRthivyaa/ i/ndro apaa/m i/ndra i/t pa/rvataanaam
10.89.10c i/ndro vRdhaa/m i/ndra i/n me/dhiraaNaam i/ndraH kSe/me yo/ge ha/vya i/ndraH
10.89.11a praa/ktu/bhya i/ndraH pra/ vRdho/ a/habhyaH praa/nta/rikSaat pra/ samudra/sya dhaase/H
10.89.11c pra/ vaa/tasya pra/thasaH pra/ jmo/ a/ntaat pra/ si/ndhubhyo ririce pra/ kSiti/bhyaH
10.89.12a pra/ sho/shucatyaa uSa/so na/ ketu/r asinvaa/ te vartataam indra heti/H
10.89.12c a/shmeva vidhya diva/ aa/ sRjaana/s ta/piSThena he/Sasaa dro/ghamitraan
10.89.13a a/nv a/ha maa/saa a/nv i/d va/naany a/nv o/Sadhiir a/nu pa/rvataasaH
10.89.13c a/nv i/ndraM ro/dasii vaavashaane/ a/nv aa/po ajihata jaa/yamaanam
10.89.14a ka/rhi svit saa/ ta indra cetyaa/sad agha/sya ya/d bhina/do ra/kSa e/Sat
10.89.14c mitrakru/vo ya/c cha/sane na/ gaa/vaH pRthivyaa/ aapR/g amuyaa/ sha/yante
10.89.15a shatruuya/nto abhi/ ye/ nas tatasre/ ma/hi vraa/dhanta ogaNaa/sa indra
10.89.15c andhe/naami/traas ta/masaa sacantaaM sujyoti/So akta/vas taa/M+ abhi/ SyuH
10.89.16a puruu/Ni hi/ tvaa sa/vanaa ja/naanaam bra/hmaaNi ma/ndan gRNataa/m R/SiiNaam
10.89.16c imaa/m aagho/Sann a/vasaa sa/huutiM tiro/ vi/shvaaM+ a/rcato yaahy arvaa/~N
10.89.17a evaa/ te vaya/m indra bhu~njatiinaa/M vidyaa/ma sumatiinaa/M na/vaanaam
10.89.17c vidyaa/ma va/stor a/vasaa gRNa/nto vishvaa/mitraa uta/ ta indra nuuna/m
10.89.18a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
10.89.18c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
10.90.1a saha/srashiirSaa pu/ruSaH sahasraakSa/H saha/srapaat
10.90.1c sa/ bhuu/miM vishva/to vRtvaa/ty atiSThad dashaa~Ngula/m
10.90.2a pu/ruSa eve/da/M sa/rvaM ya/d bhuuta/M ya/c ca bha/vyam
10.90.2c utaa/mRtatva/sye/shaano ya/d a/nnenaatiro/hati
10.90.3a etaa/vaan asya mahimaa/to jyaa/yaaMsh ca puu/ruSaH
10.90.3c paa/do .asya vi/shvaa bhuutaa/ni tripaa/d asyaamR/taM divi/
10.90.4a tripaa/d uurdhva/ u/d ait pu/ruSaH paa/do .asyehaa/bhavat pu/naH
10.90.4c ta/to vi/Sva~N vy a\kraamat saashanaanashane/ abhi/
10.90.5a ta/smaad viraa/L ajaayata viraa/jo a/dhi puu/ruSaH
10.90.5c sa/ jaato/ a/ty aricyata pashcaa/d bhuu/mim a/tho pura/H
10.90.6a ya/t pu/ruSeNa havi/Saa devaa/ yaj~na/m a/tanvata
10.90.6c vasanto/ asyaasiid aa/jyaM griiSma/ idhma/H shara/d dhavi/H
10.90.7a ta/M yaj~na/m barhi/Si prau/kSan pu/ruSaM jaata/m agrata/H
10.90.7c te/na devaa/ ayajanta saadhyaa/ R/Sayash ca ye/
10.90.8a ta/smaad yaj~naa/t sarvahu/taH sa/mbhRtam pRSadaajya/m
10.90.8c pashuu/n taa/Msh cakre vaayavyaaaa\n aaraNyaa/n graamyaa/sh ca ye/
10.90.9a ta/smaad yaj~naa/t sarvahu/ta R/caH saa/maani jaj~nire
10.90.9c cha/ndaaMsi jaj~nire ta/smaad ya/jus ta/smaad ajaayata
10.90.10a ta/smaad a/shvaa ajaayanta ye/ ke/ cobhayaa/dataH
10.90.10c gaa/vo ha jaj~nire ta/smaat ta/smaaj jaataa/ ajaava/yaH
10.90.11a ya/t pu/ruSaM vy a/dadhuH katidhaa/ vy a\kalpayan
10.90.11c mu/khaM ki/m asya kau/ baahuu/ kaa/ uuruu/ paa/daa ucyete
10.90.12a braahmaNo\ .asya mu/kham aasiid baahuu/ raajanya\H kRta/H
10.90.12c uuruu/ ta/d asya ya/d vai/shyaH padbhyaa/M shuudro/ ajaayata
10.90.13a candra/maa ma/naso jaata/sh ca/kSoH suu/ryo ajaayata
10.90.13c mu/khaad i/ndrash caagni/sh ca praaNaa/d vaayu/r ajaayata
10.90.14a naa/bhyaa aasiid anta/rikSaM shiirSNo/ dyau/H sa/m avartata
10.90.14c padbhyaa/m bhuu/mir di/shaH shro/traat ta/thaa lokaa/M+ akalpayan
10.90.15a saptaa/syaasan paridha/yas tri/H sapta/ sami/dhaH kRtaa/H
10.90.15c devaa/ ya/d yaj~na/M tanvaanaa/ a/badhnan pu/ruSam pashu/m
10.90.16a yaj~ne/na yaj~na/m ayajanta devaa/s taa/ni dha/rmaaNi prathamaa/ny aasan
10.90.16c te/ ha naa/kam mahimaa/naH sacanta ya/tra puu/rve saadhyaa/H sa/nti devaa/H
10.91.1a sa/M jaagRva/dbhir ja/ramaaNa idhyate da/me da/muunaa iSa/yann iLa/s pade/
10.91.1c vi/shvasya ho/taa havi/So va/reNyo vibhu/r vibhaa/vaa suSa/khaa sakhiiyate/
10.91.2a sa/ darshatashrii/r a/tithir gRhe/-gRhe va/ne-vane shishriye takvavii/r iva
10.91.2c ja/naM-janaM ja/nyo naa/ti manyate vi/sha aa/ kSeti vishyo\ vi/shaM-visham
10.91.3a suda/kSo da/kSaiH kra/tunaasi sukra/tur a/gne kavi/H kaa/vyenaasi vishvavi/t
10.91.3c va/sur va/suunaaM kSayasi tva/m e/ka i/d dyaa/vaa ca yaa/ni pRthivii/ ca pu/SyataH
10.91.4a prajaana/nn agne ta/va yo/nim Rtvi/yam i/Laayaas pade/ ghRta/vantam aa/sadaH
10.91.4c aa/ te cikitra uSa/saam ive/tayo .arepa/saH suu/ryasyeva rashma/yaH
10.91.5a ta/va shri/yo varSya\syeva vidyu/tash citraa/sh cikitra uSa/saaM na/ keta/vaH
10.91.5c ya/d o/Sadhiir abhi/sRSTo va/naani ca pa/ri svaya/M cinuSe/ a/nnam aasye\
10.91.6a ta/m o/Sadhiir dadhire ga/rbham Rtvi/yaM ta/m aa/po agni/M janayanta maata/raH
10.91.6c ta/m i/t samaana/M vani/nash ca viiru/dho .anta/rvatiish ca su/vate ca vishva/haa
10.91.7a vaa/topadhuuta iSito/ va/shaaM+ a/nu tRSu/ ya/d a/nnaa ve/viSad viti/SThase
10.91.7c aa/ te yatante rathyo\ ya/thaa pR/thak cha/rdhaaMsy agne aja/raaNi dha/kSataH
10.91.8a medhaakaara/M vida/thasya prasaa/dhanam agni/M ho/taaram paribhuu/tamam mati/m
10.91.8c ta/m i/d a/rbhe havi/Sy aa/ samaana/m i/t ta/m i/n mahe/ vRNate naa/nya/M tva/t
10.91.9a tvaa/m i/d a/tra vRNate tvaaya/vo ho/taaram agne vida/theSu vedha/saH
10.91.9c ya/d devaya/nto da/dhati pra/yaaM+si te havi/Smanto ma/navo vRkta/barhiSaH
10.91.10a ta/vaagne hotra/M ta/va potra/m Rtvi/yaM ta/va neSTra/M tva/m agni/d Rtaayata/H
10.91.10c ta/va prashaastra/M tva/m adhvariiyasi brahmaa/ caa/si gRha/patish ca no da/me
10.91.11a ya/s tu/bhyam agne amR/taaya ma/rtyaH sami/dhaa daa/shad uta/ vaa havi/SkRti
10.91.11c ta/sya ho/taa bhavasi yaa/si duutya\m u/pa bruuSe ya/jasy adhvariiya/si
10.91.12a imaa/ asmai mata/yo vaa/co asma/d aa/M+ R/co gi/raH suSTuta/yaH sa/m agmata
10.91.12c vasuuya/vo va/save jaata/vedase vRddhaa/su cid va/rdhano yaa/su caaka/nat
10.91.13a imaa/m pratnaa/ya suSTuti/M na/viiyasiiM voce/yam asmaa ushate/ shRNo/tu naH
10.91.13c bhuuyaa/ a/ntaraa hRdy a\sya nispR/she jaaye/va pa/tya ushatii/ suvaa/saaH
10.91.14a ya/sminn a/shvaasa RSabhaa/sa ukSa/No vashaa/ meSaa/ avasRSTaa/sa aa/hutaaH
10.91.14c kiilaalape/ so/mapRSThaaya vedha/se hRdaa/ mati/M janaye caa/rum agna/ye
10.91.15a a/haavy agne havi/r aasye\ te sruciiaa\va ghRta/M camviiaa\va so/maH
10.91.15c vaajasa/niM rayi/m asme/ suvii/ram prashasta/M dhehi yasha/sam bRha/ntam
10.92.1a yaj~na/sya vo rathya\M vishpa/tiM vishaa/M ho/taaram akto/r a/tithiM vibhaa/vasum
10.92.1c sho/ca~n chu/Skaasu ha/riNiiSu ja/rbhurad vR/Saa ketu/r yajato/ dyaa/m ashaayata
10.92.2a ima/m a~njaspaa/m ubha/ye akRNvata dharmaa/Nam agni/M vida/thasya saa/dhanam
10.92.2c aktu/M na/ yahva/m uSa/saH puro/hitaM ta/nuuna/paatam aruSa/sya niMsate
10.92.3a ba/L asya niithaa/ vi/ paNe/sh ca manmahe vayaa/ asya pra/hutaa aasur a/ttave
10.92.3c yadaa/ ghoraa/so amRtatva/m aa/shataa/d i/j ja/nasya dai/vyasya carkiran
10.92.4a Rta/sya hi/ pra/sitir dyau/r uru/ vya/co na/mo mahy a\ra/matiH pa/niiyasii
10.92.4c i/ndro mitro/ va/ruNaH sa/M cikitrire/ .atho bha/gaH savitaa/ puuta/dakSasaH
10.92.5a pra/ rudre/Na yayi/naa yanti si/ndhavas tiro/ mahii/m ara/matiM dadhanvire
10.92.5c ye/bhiH pa/rijmaa pariya/nn uru/ jra/yo vi/ ro/ruvaj jaTha/re vi/shvam ukSa/te
10.92.6a kraaNaa/ rudraa/ maru/to vishva/kRSTayo diva/H shyenaa/so a/surasya niiLa/yaH
10.92.6c te/bhish caSTe va/ruNo mitro/ aryame/ndro deve/bhir arvashe/bhir a/rvashaH
10.92.7a i/ndre bhu/jaM shashamaanaa/sa aashata suu/ro dR/shiike vR/SaNash ca pau/Msye
10.92.7c pra/ ye/ nv a\syaarha/Naa tatakSire/ yu/jaM va/jraM nRSa/daneSu kaara/vaH
10.92.8a suu/rash cid aa/ hari/to asya riiramad i/ndraad aa/ ka/sh cid bhayate ta/viiyasaH
10.92.8c bhiima/sya vR/SNo jaTha/raad abhishva/so dive/-dive sa/huri stann a/baadhitaH
10.92.9a sto/maM vo adya/ rudraa/ya shi/kvase kSaya/dviiraaya na/masaa didiSTana
10.92.9c ye/bhiH shiva/H sva/vaaM+ evayaa/vabhir diva/H si/Sakti sva/yashaa ni/kaamabhiH
10.92.10a te/ hi/ prajaa/yaa a/bharanta vi/ shra/vo bR/haspa/tir vRSabha/H so/majaamayaH
10.92.10c yaj~nai/r a/tharvaa prathamo/ vi/ dhaarayad devaa/ da/kSair bhR/gavaH sa/M cikitrire
10.92.11a te/ hi/ dyaa/vaapRthivii/ bhuu/riretasaa na/raasha/Msash ca/tura~Ngo yamo/ .aditiH
10.92.11c deva/s tva/STaa draviNodaa/ RbhukSa/NaH pra/ rodasii/ maru/to vi/SNur arhire
10.92.12a uta/ sya/ na ushi/jaam urviyaa/ kavi/r a/hiH shRNotu budhnyo\ ha/viimani
10.92.12c suu/ryaamaa/saa vica/rantaa divikSi/taa dhiyaa/ shamiinahuSii asya/ bodhatam
10.92.13a pra/ naH puuSaa/ cara/thaM vishva/devyo .apaa/M na/paad avatu vaayu/r iSTa/ye
10.92.13c aatmaa/naM va/syo abhi/ vaa/tam arcata ta/d ashvinaa suhavaa yaa/mani shrutam
10.92.14a vishaa/m aasaa/m a/bhayaanaam adhikSi/taM giirbhi/r u sva/yashasaM gRNiimasi
10.92.14c gnaa/bhir vi/shvaabhir a/ditim anarva/Nam akto/r yu/vaanaM nRma/Naa a/dhaa pa/tim
10.92.15a re/bhad a/tra janu/Saa puu/rvo a/~Ngiraa graa/vaaNa uurdhvaa/ abhi/ cakSur adhvara/m
10.92.15c ye/bhir vi/haayaa a/bhavad vicakSaNa/H paa/thaH sume/kaM sva/dhitir va/nanvati
10.93.1a ma/hi dyaavaapRthivii bhuutam urvii/ naa/rii yahvii/ na/ ro/dasii sa/daM naH
10.93.1c te/bhir naH paataM sa/hyasa ebhi/r naH paataM shuuSa/Ni
10.93.2a yaj~ne/-yaj~ne sa/ ma/rtyo devaa/n saparyati
10.93.2c ya/H sumnai/r diirghashru/ttama aavi/vaasaty enaan
10.93.3a vi/shveSaam irajyavo devaa/naaM vaa/r maha/H
10.93.3c vi/shve hi/ vishva/mahaso vi/shve yaj~ne/Su yaj~ni/yaaH
10.93.4a te/ ghaa raa/jaano amR/tasya mandraa/ aryamaa/ mitro/ va/ruNaH pa/rijmaa
10.93.4c ka/d rudro/ nRNaa/M stuto/ maru/taH puuSa/No bha/gaH
10.93.5a uta/ no na/ktam apaa/M vRSaNvasuu suu/ryaamaa/saa sa/danaaya sadhanyaaaa\
10.93.5c sa/caa ya/t saa/dy eSaam a/hir budhne/Su budhnya\H
10.93.6a uta/ no devaa/v ashvi/naa shubha/s pa/tii dhaa/mabhir mitraa/va/ruNaa uruSyataam
10.93.6c maha/H sa/ raaya/ e/Sate/ .ati dha/nveva duritaa/
10.93.7a uta/ no rudraa/ cin mRLataam ashvi/naa vi/shve devaa/so ra/thaspa/tir bha/gaH
10.93.7c Rbhu/r vaa/ja RbhukSaNaH pa/rijmaa vishvavedasaH
10.93.8a Rbhu/r RbhukSaa/ Rbhu/r vidhato/ ma/da aa/ te ha/rii juujuvaana/sya vaaji/naa
10.93.8c duSTa/raM ya/sya saa/ma cid R/dhag yaj~no/ na/ maa/nuSaH
10.93.9a kRdhii/ no a/hrayo deva savitaH sa/ ca stuSe magho/naam
10.93.9c saho/ na i/ndro va/hnibhir ny e\SaaM carSaNiinaa/M cakra/M rashmi/M na/ yoyuve
10.93.10a ai/Su dyaavaapRthivii dhaatam maha/d asme/ viire/Su vishva/carSaNi shra/vaH
10.93.10c pRkSa/M vaa/jasya saata/ye pRkSa/M raayo/ta/ turva/Ne
10.93.11a eta/M sha/Msam indraasmayu/S Tva/M kuu/cit sa/ntaM sahasaavann abhi/STaye
10.93.11c sa/daa paahy abhi/STaye meda/taaM veda/taa vaso
10.93.12a eta/m me sto/maM tanaa/ na/ suu/rye dyuta/dyaamaanaM vaavRdhanta nRNaa/m
10.93.12c saMva/nanaM naa/shvyaM ta/STevaa/napacyutam
10.93.13a vaava/rta ye/SaaM raayaa/ yuktai/SaaM hiraNya/yii
10.93.13c nema/dhitaa na/ pau/Msyaa vR/theva viSTaa/ntaa
10.93.14a pra/ ta/d duHshii/me pR/thavaane vene/ pra/ raame/ vocam a/sure magha/vatsu
10.93.14c ye/ yuktvaa/ya pa/~nca shataa/smayu/ pathaa/ vishraa/vy eSaam
10.93.15a a/dhii/n nv a/tra saptati/M ca sapta/ ca
10.93.15b sadyo/ didiSTa taa/nvaH sadyo/ didiSTa paarthya/H sadyo/ didiSTa maayava/H
10.94.1a prai/te/ vadantu pra/ vaya/M vadaama graa/vabhyo vaa/caM vadataa va/dadbhyaH
10.94.1c ya/d adrayaH parvataaH saaka/m aasha/vaH shlo/kaM gho/Sam bha/rathe/ndraaya somi/naH
10.94.2a ete/ vadanti shata/vat saha/sravad abhi/ krandanti ha/ritebhir aasa/bhiH
10.94.2c viSTvii/ graa/vaaNaH sukR/taH sukRtya/yaa ho/tush cit puu/rve havira/dyam aashata
10.94.3a ete/ vadanty a/vidann anaa/ ma/dhu ny uuaa\~Nkhayante a/dhi pakva/ aa/miSi
10.94.3c vRkSa/sya shaa/khaam aruNa/sya ba/psatas te/ suu/bharvaa vRSabhaa/H pre/m araaviSuH
10.94.4a bRha/d vadanti madire/Na mandi/ne/ndraM kro/shanto .avidann anaa/ ma/dhu
10.94.4c saMra/bhyaa dhii/raaH sva/sRbhir anartiSur aaghoSa/yantaH pRthivii/m upabdi/bhiH
10.94.5a suparNaa/ vaa/cam akrato/pa dya/vy aakhare/ kR/SNaa iSiraa/ anartiSuH
10.94.5c nya\~N ni/ yanty u/parasya niSkRta/m puruu/ re/to dadhire suuryashvi/taH
10.94.6a ugraa/ iva prava/hantaH samaa/yamuH saaka/M yuktaa/ vR/SaNo bi/bhrato dhu/raH
10.94.6c ya/c chvasa/nto jagrasaanaa/ a/raaviSuH shRNva/ eSaam protha/tho a/rvataam iva
10.94.7a da/shaavanibhyo da/shakakSyebhyo da/shayoktrebhyo da/shayojanebhyaH
10.94.7c da/shaabhiishubhyo arcataaja/rebhyo da/sha dhu/ro da/sha yuktaa/ va/hadbhyaH
10.94.8a te/ a/drayo da/shayantraasa aasha/vas te/Saam aadhaa/nam pa/ry eti haryata/m
10.94.8c ta/ uu suta/sya somya/syaa/ndhaso .aMsho/H piiyuu/Sam prathama/sya bhejire
10.94.9a te/ somaa/do ha/rii i/ndrasya niMsate .aMshu/M duha/nto a/dhy aasate ga/vi
10.94.9c te/bhir dugdha/m papivaa/n somya/m ma/dhv i/ndro vardhate pra/thate vRSaaya/te
10.94.10a vR/Saa vo aMshu/r na/ ki/laa riSaathane/LaavantaH sa/dam i/t sthanaa/shitaaH
10.94.10c raivatye/va ma/hasaa caa/rava sthana ya/sya graavaaNo a/juSadhvam adhvara/m
10.94.11a tRdilaa/ a/tRdilaaso a/drayo .ashramaNaa/ a/shRthitaa a/mRtyavaH
10.94.11c anaaturaa/ aja/raa sthaa/maviSNavaH supiiva/so a/tRSitaa a/tRSNajaH
10.94.12a dhruvaa/ eva/ vaH pita/ro yuge/-yuge kSe/makaamaasaH sa/daso na/ yu~njate
10.94.12c ajuryaa/so hariSaa/co hari/drava aa/ dyaa/M ra/veNa pRthivii/m ashushravuH
10.94.13a ta/d i/d vadanty a/drayo vimo/cane yaa/mann a~njaspaa/ iva ghe/d upabdi/bhiH
10.94.13c va/panto bii/jam iva dhaanyaakR/taH pR~nca/nti so/maM na/ minanti ba/psataH
10.94.14a sute/ adhvare/ a/dhi vaa/cam akrataa/ kriiLa/yo na/ maata/raM tuda/ntaH
10.94.14c vi/ Suu/ mu~ncaa suSuvu/So maniiSaa/M vi/ vartantaam a/drayash caa/yamaanaaH
10.95.1a haye/ jaa/ye ma/nasaa ti/STha ghore va/caaMsi mishraa/ kRNavaavahai nu/
10.95.1c na/ nau ma/ntraa a/nuditaasa ete/ ma/yas karan pa/ratare canaa/han
10.95.2a ki/m etaa/ vaacaa/ kRNavaa ta/vaaha/m praa/kramiSam uSa/saam agriye/va
10.95.2c pu/ruuravaH pu/nar a/stam pa/rehi duraapanaa/ vaa/ta ivaaha/m asmi
10.95.3a i/Sur na/ shriya/ iSudhe/r asanaa/ goSaa/H shatasaa/ na/ ra/MhiH
10.95.3c avii/re kra/tau vi/ davidyutan no/raa na/ maayu/M citayanta dhu/nayaH
10.95.4a saa/ va/su da/dhatii shva/shuraaya va/ya u/So ya/di va/STy a/ntigRhaat
10.95.4c a/staM nanakSe ya/smi~n caaka/n di/vaa na/ktaM shnathitaa/ vaitase/na
10.95.5a tri/H sma maa/hnaH shnathayo vaitase/nota/ sma me/ .avyatyai pRNaasi
10.95.5c pu/ruuravo/ .anu te ke/tam aayaM raa/jaa me viira tanva\s ta/d aasiiH
10.95.6a yaa/ sujuurNi/H shre/NiH sumna/aapir hrade/cakSur na/ granthi/nii caraNyu/H
10.95.6c taa/ a~nja/yo .aruNa/yo na/ sasruH shriye/ gaa/vo na/ dhena/vo .anavanta
10.95.7a sa/m asmi~n jaa/yamaana aasata gnaa/ ute/m avardhan nadya\H sva/guurtaaH
10.95.7c mahe/ ya/t tvaa puruuravo ra/Naayaa/vardhayan dasyuha/tyaaya devaa/H
10.95.8a sa/caa ya/d aasu ja/hatiiSv a/tkam a/maanuSiiSu maa/nuSo niSe/ve
10.95.8c a/pa sma ma/t tara/santii na/ bhujyu/s taa/ atrasan rathaspR/sho naa/shvaaH
10.95.9a ya/d aasu ma/rto amR/taasu nispR/k sa/M kSoNii/bhiH kra/tubhir na/ pR~Nkte/
10.95.9c taa/ aata/yo na/ tanva\H shumbhata svaa/ a/shvaaso na/ kriiLa/yo da/ndashaanaaH
10.95.10a vidyu/n na/ yaa/ pa/tantii da/vidyod bha/rantii me a/pyaa kaa/myaani
10.95.10c ja/niSTo apo/ na/ryaH su/jaataH pro/rva/shii tirata diirgha/m aa/yuH
10.95.11a jaj~niSa/ itthaa/ gopii/thyaaya hi/ dadhaa/tha ta/t puruuravo ma o/jaH
10.95.11c a/shaasaM tvaa vidu/Sii sa/sminn a/han na/ ma aa/shRNoH ki/m abhu/g vadaasi
10.95.12a kadaa/ suunu/H pita/raM jaata/ ichaac cakra/n naa/shru vartayad vijaana/n
10.95.12c ko/ da/mpatii sa/manasaa vi/ yuuyod a/dha ya/d agni/H shva/shureSu dii/dayat
10.95.13a pra/ti bravaaNi varta/yate a/shru cakra/n na/ krandad aadhye\ shivaa/yai
10.95.13c pra/ ta/t te hinavaa ya/t te asme/ pa/rehy a/staM nahi/ muura maa/paH
10.95.14a sudevo/ adya/ prapa/ted a/naavRt paraava/tam paramaa/M ga/ntavaa/ u
10.95.14c a/dhaa sha/yiita ni/rRter upa/sthe/ .adhainaM vR/kaa rabhasaa/so adyu/H
10.95.15a pu/ruuravo maa/ mRthaa maa/ pra/ papto maa/ tvaa vR/kaaso a/shivaasa u kSan
10.95.15c na/ vai/ strai/Naani sakhyaa/ni santi saalaavRkaa/NaaM hR/dayaany etaa/
10.95.16a ya/d vi/ruupaa/caram ma/rtyeSv a/vasaM raa/triiH shara/dash ca/tasraH
10.95.16c ghRta/sya stoka/M sakR/d a/hna aashnaaM taa/d eve/da/M taatRpaaNaa/ caraami
10.95.17a antarikSapraa/M ra/jaso vimaa/niim u/pa shikSaamy urva/shiiM va/siSThaH
10.95.17c u/pa tvaa raati/H sukRta/sya ti/SThaan ni/ vartasva hR/dayaM tapyate me
10.95.18a i/ti tvaa devaa/ ima/ aahur aiLa ya/them eta/d bha/vasi mRtyu/bandhuH
10.95.18c prajaa/ te devaa/n havi/Saa yajaati svarga/ u tva/m a/pi maadayaase
10.96.1a pra/ te mahe/ vida/the shaMsiSaM ha/rii pra/ te vanve vanu/So haryata/m ma/dam
10.96.1c ghRta/M na/ yo/ ha/ribhish caa/ru se/cata aa/ tvaa vishantu ha/rivarpasaM gi/raH
10.96.2a ha/riM hi/ yo/nim abhi/ ye/ sama/svaran hinva/nto ha/rii divya/M ya/thaa sa/daH
10.96.2c aa/ ya/m pRNa/nti ha/ribhir na/ dhena/va i/ndraaya shuuSa/M ha/rivantam arcata
10.96.3a so/ asya va/jro ha/rito ya/ aayaso/ ha/rir ni/kaamo ha/rir aa/ ga/bhastyoH
10.96.3c dyumnii/ sushipro/ ha/rimanyusaayaka i/ndre ni/ ruupaa/ ha/ritaa mimikSire
10.96.4a divi/ na/ ketu/r a/dhi dhaayi haryato/ vivya/cad va/jro ha/rito na/ ra/Mhyaa
10.96.4c tuda/d a/hiM ha/rishipro ya/ aayasa/H saha/srashokaa abhavad dharimbhara/H
10.96.5a tva/M-tvam aharyathaa u/pastutaH puu/rvebhir indra harikesha ya/jvabhiH
10.96.5c tva/M haryasi ta/va vi/shvam ukthya\m a/saami raa/dho harijaata haryata/m
10.96.6a taa/ vajri/Nam mandi/naM sto/myam ma/da i/ndraM ra/the vahato haryataa/ ha/rii
10.96.6c puruu/Ny asmai sa/vanaani ha/ryata i/ndraaya so/maa ha/rayo dadhanvire
10.96.7a a/raM kaa/maaya ha/rayo dadhanvire sthiraa/ya hinvan ha/rayo ha/rii turaa/
10.96.7c a/rvadbhir yo/ ha/ribhir jo/Sam ii/yate so/ asya kaa/maM ha/rivantam aanashe
10.96.8a ha/rishmashaarur ha/rikesha aayasa/s turaspe/ye yo/ haripaa/ a/vardhata
10.96.8c a/rvadbhir yo/ ha/ribhir vaaji/niivasur a/ti vi/shvaa duritaa/ paa/riSad dha/rii
10.96.9a sru/veva ya/sya ha/riNii vipeta/tuH shi/pre vaa/jaaya ha/riNii da/vidhvataH
10.96.9c pra/ ya/t kRte/ camase/ ma/rmRjad dha/rii piitvaa/ ma/dasya haryata/syaa/ndhasaH
10.96.10a uta/ sma sa/dma haryata/sya pastyo\r a/tyo na/ vaa/jaM ha/rivaaM+ acikradat
10.96.10c mahii/ cid dhi/ dhiSa/Naa/haryad o/jasaa bRha/d va/yo dadhiSe haryata/sh cid aa/
10.96.11a aa/ ro/dasii ha/ryamaaNo mahitvaa/ na/vyaM-navyaM haryasi ma/nma nu/ priya/m
10.96.11c pra/ pastya\m asura haryata/M go/r aavi/S kRdhi ha/raye suu/ryaaya
10.96.12a aa/ tvaa harya/ntam prayu/jo ja/naanaaM ra/the vahantu ha/rishipram indra
10.96.12c pi/baa ya/thaa pra/tibhRtasya ma/dhvo ha/ryan yaj~na/M sadhamaa/de da/shoNim
10.96.13a a/paaH puu/rveSaaM harivaH sutaa/naam a/tho ida/M sa/vanaM ke/valaM te
10.96.13c mamaddhi/ so/mam ma/dhumantam indra satraa/ vRSa~n jaTha/ra aa/ vRSasva
10.97.1a yaa/ o/SadhiiH puu/rvaa jaataa/ deve/bhyas triyuga/m puraa/
10.97.1c ma/nai nu/ babhruu/Naam aha/M shata/M dhaa/maani sapta/ ca
10.97.2a shata/M vo amba dhaa/maani saha/sram uta/ vo ru/haH
10.97.2c a/dhaa shatakratvo yuuya/m ima/m me agada/M kRta
10.97.3a o/SadhiiH pra/ti modadhvam pu/SpavatiiH prasuu/variiH
10.97.3c a/shvaa iva saji/tvariir viiru/dhaH paarayiSNva\H
10.97.4a o/Sadhiir i/ti maataras ta/d vo deviir u/pa bruve
10.97.4c sane/yam a/shvaM gaa/M vaa/sa aatmaa/naM ta/va puuruSa
10.97.5a ashvatthe/ vo niSa/danam parNe/ vo vasati/S kRtaa/
10.97.5c gobhaa/ja i/t ki/laasatha ya/t sana/vatha puu/ruSam
10.97.6a ya/trau/SadhiiH sama/gmata raa/jaanaH sa/mitaav iva
10.97.6c vi/praH sa/ ucyate bhiSa/g rakSohaa/miivacaa/tanaH
10.97.7a ashvaavatii/M somaavatii/m uurja/yantiim u/dojasaM \.\
10.97.7c aa/vitsi sa/rvaa o/Sadhiir asmaa/ ariSTa/taataye
10.97.8a u/c chu/Smaa o/SadhiinaaM gaa/vo goSThaa/d iverate
10.97.8c dha/naM saniSya/ntiinaam aatmaa/naM ta/va puuruSa
10.97.9a i/SkRtir naa/ma vo maataa/tho yuuya/M stha ni/SkRtiiH
10.97.9c siiraa/H patatri/Nii sthana ya/d aama/yati ni/S kRtha
10.97.10a a/ti vi/shvaaH pariSThaa/ stena/ iva vraja/m akramuH
10.97.10c o/SadhiiH praa/cucyavur ya/t ki/M ca tanvo\ ra/paH
10.97.11a ya/d imaa/ vaaja/yann aha/m o/Sadhiir ha/sta aadadhe/
10.97.11c aatmaa/ ya/kSmasya nashyati puraa/ jiivagR/bho yathaa
10.97.12a ya/syauSadhiiH prasa/rpathaa/~Ngam-a~Ngam pa/ruS-paruH
10.97.12c ta/to ya/kSmaM vi/ baadhadhva ugro/ madhyamashii/r iva
10.97.13a saaka/M yakSma pra/ pata caa/SeNa kikidiivi/naa
10.97.13c saaka/M vaa/tasya dhraa/jyaa saaka/M nashya nihaa/kayaa
10.97.14a anyaa/ vo anyaa/m avatv anyaa/nya/syaa u/paavata
10.97.14c taa/H sa/rvaaH saMvidaanaa/ ida/m me praa/vataa va/caH
10.97.15a yaa/H phali/niir yaa/ aphalaa/ apuSpaa/ yaa/sh ca puSpi/NiiH
10.97.15c bR/haspa/tiprasuutaas taa/ no mu~ncantv a/MhasaH
10.97.16a mu~nca/ntu maa shapathyaaaa\d a/tho varuNyaaaa\d uta/
10.97.16c a/tho yama/sya pa/Dbiishaat sa/rvasmaad devakilbiSaa/t
10.97.17a avapa/tantiir avadan diva/ o/Sadhayas pa/ri
10.97.17c ya/M jiiva/m ashna/vaamahai na/ sa/ riSyaati puu/ruSaH
10.97.18a yaa/ o/SadhiiH so/maraaj~niir bahvii/H shata/vicakSaNaaH
10.97.18c taa/saaM tva/m asy uttamaa/raM kaa/maaya sha/M hRde/
10.97.19a yaa/ o/SadhiiH so/maraaj~niir vi/SThitaaH pRthivii/m a/nu
10.97.19c bR/haspa/tiprasuutaa asyai/ sa/M datta viirya\m
10.97.20a maa/ vo riSat khanitaa/ ya/smai caaha/M kha/naami vaH
10.97.20c dvipa/c ca/tuSpad asmaa/kaM sa/rvam astv anaatura/m
10.97.21a yaa/sh ceda/m upashRNva/nti yaa/sh ca duura/m pa/raagataaH
10.97.21c sa/rvaaH saMga/tya viirudho .asyai/ sa/M datta viirya\m
10.97.22a o/SadhayaH sa/M vadante so/mena saha/ raa/j~naa
10.97.22c ya/smai kRNo/ti braahmaNa/s ta/M raajan paarayaamasi
10.97.23a tva/m uttamaa/sy oSadhe ta/va vRkSaa/ u/pastayaH
10.97.23c u/pastir astu so\ .asmaa/kaM yo/ asmaa/M+ abhidaa/sati
10.98.1a bR/haspate pra/ti me deva/taam ihi mitro/ vaa ya/d va/ruNo vaa/si puuSaa/
10.98.1c aadityai/r vaa ya/d va/subhir maru/tvaan sa/ parja/nyaM sha/Mtanave vRSaaya
10.98.2a aa/ devo/ duuto/ ajira/sh cikitvaa/n tva/d devaape abhi/ maa/m agachat
10.98.2c pratiiciina/H pra/ti maa/m aa/ vavRtsva da/dhaami te dyuma/tiiM vaa/cam aasa/n
10.98.3a asme/ dhehi dyuma/tiiM vaa/cam aasa/n bR/haspate anamiivaa/m iSiraa/m
10.98.3c ya/yaa vRSTi/M sha/Mtanave va/naava divo/ drapso/ ma/dhumaaM+ aa/ vivesha
10.98.4a aa/ no drapsaa/ ma/dhumanto vishantv i/ndra dehy a/dhirathaM saha/sram
10.98.4c ni/ Siida hotra/m Rtuthaa/ yajasva devaa/n devaape havi/Saa saparya
10.98.5a aarSTiSeNo/ hotra/m R/Sir niSii/dan devaa/pir devasumati/M cikitvaa/n
10.98.5c sa/ u/ttarasmaad a/dharaM samudra/m apo/ divyaa/ asRjad varSyaaaa\ abhi/
10.98.6a asmi/n samudre/ a/dhy u/ttarasminn aa/po deve/bhir ni/vRtaa atiSThan
10.98.6c taa/ adravann aarSTiSeNe/na sRSTaa/ devaa/pinaa pre/Sitaa mRkSi/NiiSu
10.98.7a ya/d devaa/piH sha/Mtanave puro/hito hotraa/ya vRta/H kRpa/yann a/diidhet
10.98.7c devashru/taM vRSTiva/niM ra/raaNo bR/haspa/tir vaa/cam asmaa ayachat
10.98.8a ya/M tvaa devaa/piH shushucaano/ agna aarSTiSeNo/ manuSya\H samiidhe/
10.98.8c vi/shvebhir devai/r anumadya/maanaH pra/ parja/nyam iirayaa vRSTima/ntam
10.98.9a tvaa/m puu/rva R/Sayo giirbhi/r aayan tvaa/m adhvare/Su puruhuuta vi/shve
10.98.9c saha/sraaNy a/dhirathaany asme/ aa/ no yaj~na/M rohidashvo/pa yaahi
10.98.10a etaa/ny agne navati/r na/va tve/ aa/hutaany a/dhirathaa saha/sraa
10.98.10c te/bhir vardhasva tanva\H shuura puurvii/r divo/ no vRSTi/m iSito/ ririihi
10.98.11a etaa/ny agne navati/M saha/sraa sa/m pra/ yacha vR/SNa i/ndraaya bhaaga/m
10.98.11c vidvaa/n patha/ Rtusho/ devayaa/naan a/py aulaana/M divi/ deve/Su dhehi
10.98.12a a/gne baa/dhasva vi/ mR/dho vi/ durga/haa/paa/miivaam a/pa ra/kSaaMsi sedha
10.98.12c asmaa/t samudraa/d bRhato/ divo/ no .apaa/m bhuumaa/nam u/pa naH sRjeha/
10.99.1a ka/M nash citra/m iSaNyasi cikitvaa/n pRthugmaa/naM vaashra/M vaavRdha/dhyai
10.99.1c ka/t ta/sya daa/tu sha/vaso vyu\STau ta/kSad va/jraM vRtratu/ram a/pinvat
10.99.2a sa/ hi/ dyutaa/ vidyu/taa ve/ti saa/ma pRthu/M yo/nim asuratvaa/ sasaada
10.99.2c sa/ sa/niiLebhiH prasahaano/ asya bhraa/tur na/ Rte/ sapta/thasya maayaa/H
10.99.3a sa/ vaa/jaM yaa/taa/paduSpadaa ya/n sva\rSaataa pa/ri Sadat saniSya/n
10.99.3c anarvaa/ ya/c chata/durasya ve/do ghna/~n chishna/devaaM+ abhi/ va/rpasaa bhuu/t
10.99.4a sa/ yahvyo\ .ava/niir go/Sv a/rvaa/ juhoti pradhanyaaaa\su sa/sriH
10.99.4c apaa/do ya/tra yu/jyaaso .arathaa/ droNya\shvaasa ii/rate ghRta/M vaa/H
10.99.5a sa/ rudre/bhir a/shastavaara R/bhvaa hitvii/ ga/yam aare/avadya aa/gaat
10.99.5c vamra/sya manye mithunaa/ vi/vavrii a/nnam abhii/tyaarodayan muSaaya/n
10.99.6a sa/ i/d daa/saM tuviira/vam pa/tir da/n SaLakSa/M trishiirSaa/NaM damanyat
10.99.6c asya/ trito/ nv o/jasaa vRdhaano/ vipaa/ varaaha/m a/yoagrayaa han
10.99.7a sa/ dru/hvaNe ma/nuSa uurdhvasaana/ aa/ saaviSad arshasaanaa/ya sha/rum
10.99.7c sa/ nR/tamo na/huSo .asma/t su/jaataH pu/ro .abhinad a/rhan dasyuha/tye
10.99.8a so/ abhri/yo na/ ya/vasa udanya/n kSa/yaaya gaatu/M vida/n no asme/
10.99.8c u/pa ya/t sii/dad i/nduM sha/riiraiH shyeno/ .ayopaaSTir hanti da/syuun
10.99.9a sa/ vraa/dhataH shavasaane/bhir asya ku/tsaaya shu/SNaM kRpa/Ne pa/raadaat
10.99.9c aya/M kavi/m anayac chasya/maanam a/tkaM yo/ asya sa/nitota/ nRNaa/m
10.99.10a aya/M dashasya/n na/ryebhir asya dasmo/ deve/bhir va/ruNo na/ maayii/
10.99.10c aya/M kanii/na Rtupaa/ avedy a/mimiitaara/ruM ya/sh ca/tuSpaat
10.99.11a asya/ sto/mebhir aushija/ Rji/shvaa vraja/M darayad vRSabhe/Na pi/proH
10.99.11c su/tvaa ya/d yajato/ diida/yad gii/H pu/ra iyaano/ abhi/ va/rpasaa bhuu/t
10.99.12a evaa/ maho/ asura vakSa/thaaya vamraka/H paDbhi/r u/pa sarpad i/ndram
10.99.12c sa/ iyaana/H karati svasti/m asmaa i/Sam uu/rjaM sukSiti/M vi/shvam aa/bhaaH
10.100.1a i/ndra dR/hya maghavan tvaa/vad i/d bhuja/ iha/ stuta/H sutapaa/ bodhi no vRdhe/
10.100.1c deve/bhir naH savitaa/ praa/vatu shruta/m aa/ sarva/taatim a/ditiM vRNiimahe
10.100.2a bha/raaya su/ bharata bhaaga/m Rtvi/yam pra/ vaaya/ve shucipe/ kranda/diSTaye
10.100.2c gaura/sya ya/H pa/yasaH piiti/m aanasha/ aa/ sarva/taatim a/ditiM vRNiimahe
10.100.3a aa/ no deva/H savitaa/ saaviSad va/ya Rjuuyate/ ya/jamaanaaya sunvate/
10.100.3c ya/thaa devaa/n pratibhuu/Sema paakava/d aa/ sarva/taatim a/ditiM vRNiimahe
10.100.4a i/ndro asme/ suma/naa astu vishva/haa raa/jaa so/maH suvita/syaa/dhy etu naH
10.100.4c ya/thaa-yathaa mitra/dhitaani saMdadhu/r aa/ sarva/taatim a/ditiM vRNiimahe
10.100.5a i/ndra ukthe/na sha/vasaa pa/rur dadhe bR/haspate pratariitaa/sy aa/yuSaH
10.100.5c yaj~no/ ma/nuH pra/matir naH pitaa/ hi/ kam aa/ sarva/taatim a/ditiM vRNiimahe
10.100.6a i/ndrasya nu/ su/kRtaM dai/vyaM sa/ho .agni/r gRhe/ jaritaa/ me/dhiraH kavi/H
10.100.6c yaj~na/sh ca bhuud vida/the caa/rur a/ntama aa/ sarva/taatim a/ditiM vRNiimahe
10.100.7a na/ vo gu/haa cakRma bhuu/ri duSkRta/M naa/vi/STyaM vasavo devahe/Lanam
10.100.7c maa/kir no devaa a/nRtasya va/rpasa aa/ sarva/taatim a/ditiM vRNiimahe
10.100.8a a/paa/miivaaM savitaa/ saaviSan nya\g va/riiya i/d a/pa sedhantv a/drayaH
10.100.8c graa/vaa ya/tra madhuSu/d ucya/te bRha/d aa/ sarva/taatim a/ditiM vRNiimahe
10.100.9a uurdhvo/ graa/vaa vasavo .astu sota/ri vi/shvaa dve/SaaMsi sanuta/r yuyota
10.100.9c sa/ no deva/H savitaa/ paayu/r ii/Dya aa/ sarva/taatim a/ditiM vRNiimahe
10.100.10a uu/rjaM gaavo ya/vase pii/vo attana Rta/sya yaa/H sa/dane ko/she a~Ngdhve/
10.100.10c tanuu/r eva/ tanvo\ astu bheSaja/m aa/ sarva/taatim a/ditiM vRNiimahe
10.100.11a kratupraa/vaa jaritaa/ sha/shvataam a/va i/ndra i/d bhadraa/ pra/matiH sutaa/vataam
10.100.11c puurNa/m uu/dhar divya/M ya/sya sikta/ya aa/ sarva/taatim a/ditiM vRNiimahe
10.100.12a citra/s te bhaanu/H kratupraa/ abhiSTi/H sa/nti spR/dho jaraNipraa/ a/dhRSTaaH
10.100.12c ra/jiSThayaa ra/jyaa pashva/ aa/ go/s tuu/tuurSaty pa/ry a/graM duvasyu/H
10.101.1a u/d budhyadhvaM sa/manasaH sakhaayaH sa/m agni/m indhvam baha/vaH sa/niiLaaH
10.101.1c dadhikraa/m agni/m uSa/saM ca devii/m i/ndraavato/ .avase ni/ hvaye vaH
10.101.2a mandraa/ kRNudhvaM dhi/ya aa/ tanudhvaM naa/vam aritrapa/raNiiM kRNudhvam
10.101.2c i/SkRNudhvam aa/yudhaa/raM kRNudhvam praa/~ncaM yaj~na/m pra/ Nayataa sakhaayaH
10.101.3a yuna/kta sii/raa vi/ yugaa/ tanudhvaM kRte/ yo/nau vapateha/ bii/jam
10.101.3c giraa/ ca shruSTi/H sa/bharaa a/san no ne/diiya i/t sRNya\H pakva/m e/yaat
10.101.4a sii/raa yu~njanti kava/yo yugaa/ vi/ tanvate pR/thak
10.101.4c dhii/raa deve/Su sumnayaa/
10.101.5a ni/r aahaavaa/n kRNotana sa/M varatraa/ dadhaatana
10.101.5c si~ncaa/mahaa avata/m udri/NaM vaya/M suSe/kam a/nupakSitam
10.101.6a i/SkRtaahaavam avata/M suvaratra/M suSecana/m
10.101.6c udri/NaM si~nce a/kSitam
10.101.7a priiNiitaa/shvaan hita/M jayaatha svastivaa/haM ra/tham i/t kRNudhvam
10.101.7c dro/Naahaavam avata/m a/shmacakram a/MsatrakoshaM si~ncataa nRpaa/Nam
10.101.8a vraja/M kRNudhvaM sa/ hi/ vo nRpaa/No va/rma siivyadhvam bahulaa/ pRthuu/ni
10.101.8c pu/raH kRNudhvam aa/yasiir a/dhRSTaa maa/ vaH susroc camaso/ dR/Mhataa ta/m
10.101.9a aa/ vo dhi/yaM yaj~ni/yaaM varta uuta/ye de/vaa devii/M yajataa/M yaj~ni/yaam iha/
10.101.9c saa/ no duhiiyad ya/vaseva gatvii/ saha/sradhaaraa pa/yasaa mahii/ gau/H
10.101.10a aa/ tuu/ Si~nca ha/rim iiM dro/r upa/sthe vaa/shiibhis takSataashmanma/yiibhiH
10.101.10c pa/ri SvajadhvaM da/sha kakSyaaaa\bhir ubhe/ dhu/rau pra/ti va/hniM yunakta
10.101.11a ubhe/ dhu/rau va/hnir aapi/bdamaano .anta/r yo/neva carati dvijaa/niH
10.101.11c va/naspa/tiM va/na aa/sthaapayadhvaM ni/ Suu/ dadhidhvam a/khananta u/tsam
10.101.12a ka/pRn naraH kapRtha/m u/d dadhaatana coda/yata khuda/ta vaa/jasaataye
10.101.12c niSTigrya\H putra/m aa/ cyaavayota/ya i/ndraM sabaa/dha iha/ so/mapiitaye
10.102.1a pra/ te ra/tham mithuukR/tam i/ndro .avatu dhRSNuyaa/
10.102.1c asmi/nn aajau/ puruhuuta shravaa/yye dhanabhakSe/Su no .ava
10.102.2a u/t sma vaa/to vahati vaa/so .asyaa a/dhirathaM ya/d a/jayat saha/sram
10.102.2c rathii/r abhuun mudgalaa/nii ga/viSTau bha/re kRta/M vy a\ced indrasenaa/
10.102.3a anta/r yacha ji/ghaaMsato va/jram indraabhidaa/sataH
10.102.3c daa/sasya vaa maghavann aa/ryasya vaa sanuta/r yavayaa vadha/m
10.102.4a udno/ hrada/m apibaj ja/rhRSaaNaH kuu/TaM sma tRMha/d abhi/maatim eti
10.102.4c pra/ muSka/bhaaraH shra/va icha/maano .ajira/m baahuu/ abharat si/Saasan
10.102.5a ny a\krandayann upaya/nta enam a/mehayan vRSabha/m ma/dhya aaje/H
10.102.5c te/na suu/bharvaM shata/vat saha/sraM ga/vaam mu/dgalaH pradha/ne jigaaya
10.102.6a kaka/rdave vRSabho/ yukta/ aasiid a/vaavaciit saa/rathir asya keshii/
10.102.6c du/dher yukta/sya dra/vataH sahaa/nasa Rcha/nti Smaa niSpa/do mudgalaa/niim
10.102.7a uta/ pradhi/m u/d ahann asya vidvaa/n u/paayunag va/Msagam a/tra shi/kSan
10.102.7c i/ndra u/d aavat pa/tim a/ghnyaanaam a/raMhata pa/dyaabhiH kaku/dmaan
10.102.8a shuna/m aSTraavy a\carat kapardii/ varatraa/yaaM daa/rv aana/hyamaanaH
10.102.8c nRmNaa/ni kRNva/n baha/ve ja/naaya gaa/H paspashaana/s ta/viSiir adhatta
10.102.9a ima/M ta/m pashya vRSabha/sya yu/~njaM kaa/SThaayaa ma/dhye drughaNa/M sha/yaanam
10.102.9c ye/na jigaa/ya shata/vat saha/sraM ga/vaam mu/dgalaH pRtanaa/jyeSu
10.102.10a aare/ aghaa/ ko/ nv ai\tthaa/ dadarsha ya/M yu~nja/nti ta/m v aa/ sthaapayanti
10.102.10c naa/smai tR/NaM no/daka/m aa/ bharanty u/ttaro dhuro/ vahati prade/dishat
10.102.11a parivRkte/va pativi/dyam aanaT pii/pyaanaa kuu/cakreNeva si~nca/n
10.102.11c eSaiSyaaaa\ cid rathyaaaa\ jayema suma~Nga/laM si/navad astu saata/m
10.102.12a tva/M vi/shvasya ja/gatash ca/kSur indraasi ca/kSuSaH
10.102.12c vR/Saa ya/d aaji/M vR/SaNaa si/Saasasi coda/yan va/dhriNaa yujaa/
10.103.1a aashu/H shi/shaano vRSabho/ na/ bhiimo/ ghanaaghana/H kSo/bhaNash carSaNiinaa/m
10.103.1c saMkra/ndano .animiSa/ ekaviira/H shata/M se/naa ajayat saaka/m i/ndraH
10.103.2a saMkra/ndanenaanimiSe/Na jiSNu/naa yutkaare/Na dushcyavane/na dhRSNu/naa
10.103.2c ta/d i/ndreNa jayata ta/t sahadhvaM yu/dho nara i/Suhastena vR/SNaa
10.103.3a sa/ i/SuhastaiH sa/ niSa~Ngi/bhir vashii/ sa/MsraSTaa sa/ yu/dha i/ndro gaNe/na
10.103.3c saMsRSTaji/t somapaa/ baahushardhy u\gra/dhanvaa pra/tihitaabhir a/staa
10.103.4a bR/haspate pa/ri diiyaa ra/thena rakSohaa/mi/traaM+ apabaa/dhamaanaH
10.103.4c prabha~nja/n se/naaH pramRNo/ yudhaa/ ja/yann asmaa/kam edhy avitaa/ ra/thaanaam
10.103.5a balavij~naaya/ stha/viraH pra/viiraH sa/hasvaan vaajii/ sa/hamaana ugra/H
10.103.5c abhi/viiro abhi/satvaa sahojaa/ jai/tram indra ra/tham aa/ tiSTha govi/t
10.103.6a gotrabhi/daM govi/daM va/jrabaahuM ja/yantam a/jma pramRNa/ntam o/jasaa
10.103.6c ima/M sajaataa a/nu viirayadhvam i/ndraM sakhaayo a/nu sa/M rabhadhvam
10.103.7a abhi/ gotraa/Ni sa/hasaa gaa/hamaano .adayo/ viira/H shata/manyur i/ndraH
10.103.7c dushcyavana/H pRtanaaSaa/L ayudhyo\ .asmaa/kaM se/naa avatu pra/ yutsu/
10.103.8a i/ndra aasaaM netaa/ bR/haspa/tir da/kSiNaa yaj~na/H pura/ etu so/maH
10.103.8c devasenaa/naam abhibha~njatiinaa/M ja/yantiinaam maru/to yantv a/gram
10.103.9a i/ndrasya vR/SNo va/ruNasya raa/j~na aadityaa/naam maru/taaM sha/rdha ugra/m
10.103.9c mahaa/manasaam bhuvanacyavaa/naaM gho/So devaa/naaM ja/yataam u/d asthaat
10.103.10a u/d dharSaya maghavann aa/yudhaany u/t sa/tvanaam maamakaa/naam ma/naaMsi
10.103.10c u/d vRtrahan vaaji/naaM vaa/jinaany u/d ra/thaanaaM ja/yataaM yantu gho/SaaH
10.103.11a asmaa/kam i/ndraH sa/mRteSu dhvaje/Sv asmaa/kaM yaa/ i/Savas taa/ jayantu
10.103.11c asmaa/kaM viiraa/ u/ttare bhavantv asmaa/M+ u devaa avataa ha/veSu
10.103.12a amii/SaaM citta/m pratilobha/yantii gRhaaNaa/~Ngaany apve pa/rehi
10.103.12c abhi/ pre/hi ni/r daha hRtsu/ sho/kair andhe/naami/traas ta/masaa sacantaam
10.103.13a pre/taa ja/yataa nara i/ndro vaH sha/rma yachatu
10.103.13c ugraa/ vaH santu baaha/vo .anaadhRSyaa/ ya/thaa/satha
10.104.1a a/saavi so/maH puruhuuta tu/bhyaM ha/ribhyaaM yaj~na/m u/pa yaahi tuu/yam
10.104.1c tu/bhyaM gi/ro vi/praviiraa iyaanaa/ dadhanvira/ indra pi/baa suta/sya
10.104.2a apsu/ dhuuta/sya harivaH pi/beha/ nR/bhiH suta/sya jaTha/ram pRNasva
10.104.2c mimikSu/r ya/m a/draya indra tu/bhyaM te/bhir vardhasva ma/dam ukthavaahaH
10.104.3a pro/graa/m piiti/M vR/SNa iyarmi satyaa/m prayai/ suta/sya haryashva tu/bhyam
10.104.3c i/ndra dhe/naabhir iha/ maadayasva dhiibhi/r vi/shvaabhiH sha/cyaa gRNaana/H
10.104.4a uutii/ shaciivas ta/va viirye\Na va/yo da/dhaanaa ushi/ja Rtaj~naa/H
10.104.4c prajaa/vad indra ma/nuSo duroNe/ tasthu/r gRNa/ntaH sadhamaa/dyaasaH
10.104.5a pra/NiitibhiS Te haryashva suSTo/H suSumna/sya pururu/co ja/naasaH
10.104.5c ma/MhiSThaam uuti/M viti/re da/dhaanaa stotaa/ra indra ta/va suunR/taabhiH
10.104.6a u/pa bra/hmaaNi harivo ha/ribhyaaM so/masya yaahi piita/ye suta/sya
10.104.6c i/ndra tvaa yaj~na/H kSa/mamaaNam aanaD daashvaa/M+ asy adhvara/sya praketa/H
10.104.7a saha/sravaajam abhimaatiSaa/haM sute/raNam magha/vaanaM suvRkti/m
10.104.7c u/pa bhuuSanti gi/ro a/pratiitam i/ndraM namasyaa/ jaritu/H pananta
10.104.8a saptaa/po devii/H sura/Naa a/mRktaa yaa/bhiH si/ndhum a/tara indra puurbhi/t
10.104.8c navati/M srotyaa/ na/va ca sra/vantiir deve/bhyo gaatu/m ma/nuSe ca vindaH
10.104.9a apo/ mahii/r abhi/shaster amu~nco/ .ajaagar aasv a/dhi deva/ e/kaH
10.104.9c i/ndra yaa/s tva/M vRtratuu/rye caka/rtha taa/bhir vishvaa/yus tanva\m pupuSyaaH
10.104.10a viire/NyaH kra/tur i/ndraH sushasti/r utaa/pi dhe/naa puruhuuta/m iiTTe
10.104.10c aa/rdayad vRtra/m a/kRNod uloka/M sasaahe/ shakra/H pR/tanaa abhiSTi/H
10.104.11a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
10.104.11c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
10.105.1a kadaa/ vaso stotra/M ha/ryata aa/va shmashaa/ rudhad vaa/H
10.105.1c diirgha/M suta/M vaataa/pyaaya
10.105.2a ha/rii ya/sya suyu/jaa vi/vrataa ve/r a/rvantaa/nu she/paa
10.105.2c ubhaa/ rajii/ na/ keshi/naa pa/tir da/n
10.105.3a a/pa yo/r i/ndraH paa/paja aa/ ma/rto na/ shashramaaNo/ bibhiivaa/n
10.105.3c shubhe/ ya/d yuyuje/ ta/viSiivaan
10.105.4a sa/caayo/r i/ndrash ca/rkRSa aa/M+ upaanasa/H saparya/n
10.105.4c nada/yor vi/vratayoH shuu/ra i/ndraH
10.105.5a a/dhi ya/s tasthau/ ke/shavantaa vya/casvantaa na/ puSTyai/
10.105.5c vano/ti shi/praabhyaaM shipri/Niivaan
10.105.6a praa/staud RSvau/jaa RSve/bhis tata/kSa shuu/raH sha/vasaa
10.105.6c Rbhu/r na/ kra/tubhir maatari/shvaa
10.105.7a va/jraM ya/sh cakre/ suha/naaya da/syave hiriimasho/ hi/riimaan
10.105.7c a/rutahanur a/dbhutaM na/ ra/jaH
10.105.8a a/va no vRjinaa/ shishiihy Rcaa/ vanemaanR/caH
10.105.8c naa/brahmaa yaj~na/ R/dhag jo/Sati tve/
10.105.9a uurdhvaa/ ya/t te treti/nii bhuu/d yaj~na/sya dhuurSu/ sa/dman
10.105.9c sajuu/r naa/vaM sva/yashasaM sa/caayo/H
10.105.10a shriye/ te pR/shnir upase/canii bhuuc chriye/ da/rvir arepaa/H
10.105.10c ya/yaa sve/ paa/tre si~nca/sa u/t
10.105.11a shata/M vaa ya/d asurya pra/ti tvaa sumitra/ itthaa/staud durmitra/ itthaa/staut
10.105.11d aa/vo ya/d dasyuha/tye kutsaputra/m praa/vo ya/d dasyuha/tye kutsavatsa/m
10.106.1a ubhaa/ u nuuna/M ta/d i/d arthayethe vi/ tanvaathe dhi/yo va/straapa/seva
10.106.1c sadhriiciinaa/ yaa/tave pre/m ajiigaH sudi/neva pR/kSa aa/ taMsayethe
10.106.2a uSTaa/reva pha/rvareSu shrayethe praayoge/va shvaa/tryaa shaa/sur e/thaH
10.106.2c duute/va hi/ STho/ yasha/saa ja/neSu maa/pa sthaatam mahiSe/vaavapaa/naat
10.106.3a saakaMyu/jaa shakuna/syeva pakSaa/ pashve/va citraa/ ya/jur aa/ gamiSTam
10.106.3c agni/r iva devayo/r diidivaa/Msaa pa/rijmaaneva yajathaH purutraa/
10.106.4a aapii/ vo asme/ pita/reva putro/gre/va rucaa/ nRpa/tiiva turyai/
10.106.4c i/ryeva puSTyai/ kira/Neva bhujyai/ shruSTiivaa/neva ha/vam aa/ gamiSTam
10.106.5a va/Msageva puuSaryaaaa\ shimbaa/taa mitre/va Rtaa/ shata/raa shaa/tapantaa
10.106.5c vaa/jevoccaa/ va/yasaa gharmyeSThaa/ me/SeveSaa/ saparyaaaa\ pu/riiSaa
10.106.6a sRNye\va jarbha/rii turpha/riituu naitoshe/va turpha/rii parpharii/kaa
10.106.6c udanyaje/va je/manaa maderuu/ taa/ me jaraa/yv aja/ram maraa/yu
10.106.7a pajre/va ca/rcaraM jaa/ram maraa/yu kSa/dmevaa/rtheSu tartariitha ugraa
10.106.7c Rbhuu/ naa/pat kharamajraa/ khara/jrur vaayu/r na/ parpharat kSayad rayiiNaa/m
10.106.8a gharme/va ma/dhu jaTha/re sane/ruu bha/gevitaa turpha/rii phaa/rivaa/ram
10.106.8c patare/va cacaraa/ candra/nirNi~N ma/naR~Ngaa mananyaaaa\ na/ ja/gmii
10.106.9a bRha/nteva gambha/reSu pratiSThaa/m paa/deva gaadha/M ta/rate vidaathaH
10.106.9c ka/rNeva shaa/sur a/nu hi/ sma/raatho/ .aMsheva no bhajataM citra/m a/pnaH
10.106.10a aara~Ngare/va ma/dhv e/rayethe saaraghe/va ga/vi niicii/nabaare
10.106.10c kiinaa/reva sve/dam aasiSvidaanaa/ kSaa/mevorjaa/ suuyavasaa/t sacethe
10.106.11a Rdhyaa/ma sto/maM sanuyaa/ma vaa/jam aa/ no ma/ntraM sara/theho/pa yaatam
10.106.11c ya/sho na/ pakva/m ma/dhu go/Sv anta/r aa/ bhuutaa/Msho ashvi/noH kaa/mam apraaH
10.107.1a aavi/r abhuun ma/hi maa/ghonam eSaaM vi/shvaM jiiva/M ta/maso ni/r amoci
10.107.1c ma/hi jyo/tiH pitR/bhir datta/m aa/gaad uru/H pa/nthaa da/kSiNaayaa adarshi
10.107.2a uccaa/ divi/ da/kSiNaavanto asthur ye/ ashvadaa/H saha/ te/ suu/ryeNa
10.107.2c hiraNyadaa/ amRtatva/m bhajante vaasodaa/H soma pra/ tiranta aa/yuH
10.107.3a dai/vii puurti/r da/kSiNaa devayajyaa/ na/ kavaari/bhyo nahi/ te/ pRNa/nti
10.107.3c a/thaa na/raH pra/yatadakSiNaaso .avadyabhiyaa/ baha/vaH pRNanti
10.107.4a shata/dhaaraM vaayu/m arka/M svarvi/daM nRca/kSasas te/ abhi/ cakSate havi/H
10.107.4c ye/ pRNa/nti pra/ ca ya/chanti saMgame/ te/ da/kSiNaaM duhate sapta/maataram
10.107.5a da/kSiNaavaan prathamo/ huuta/ eti da/kSiNaavaan graamaNii/r a/gram eti
10.107.5c ta/m eva/ manye nRpa/tiM ja/naanaaM ya/H prathamo/ da/kSiNaam aavivaa/ya
10.107.6a ta/m eva/ R/SiM ta/m u brahmaa/Nam aahur yaj~nanya\M saamagaa/m ukthashaa/sam
10.107.6c sa/ shukra/sya tanvo\ veda tisro/ ya/H prathamo/ da/kSiNayaa raraa/dha
10.107.7a da/kSiNaa/shvaM da/kSiNaa gaa/M dadaati da/kSiNaa candra/m uta/ ya/d dhi/raNyam
10.107.7c da/kSiNaa/nnaM vanute yo/ na aatmaa/ da/kSiNaaM va/rma kRNute vijaana/n
10.107.8a na/ bhojaa/ mamrur na/ nyartha/m iiyur na/ riSyanti na/ vyathante ha bhojaa/H
10.107.8c ida/M ya/d vi/shvam bhu/vanaM sva\sh caita/t sa/rvaM da/kSiNaibhyo dadaati
10.107.9a bhojaa/ jigyuH surabhi/M yo/nim a/gre bhojaa/ jigyur vadhva\M yaa/ suvaa/saaH
10.107.9c bhojaa/ jigyur antaHpe/yaM su/raayaa bhojaa/ jigyur ye/ a/huutaaH praya/nti
10.107.10a bhojaa/yaa/shvaM sa/m mRjanty aashu/m bhojaa/yaaste kanyaaaa\ shu/mbhamaanaa
10.107.10c bhoja/syeda/m puSkari/Niiva ve/shma pa/riSkRtaM devamaane/va citra/m
10.107.11a bhoja/m a/shvaaH suSThuvaa/ho vahanti suvR/d ra/tho vartate da/kSiNaayaaH
10.107.11c bhoja/M devaaso .avataa bha/reSu bhoja/H sha/truun samaniike/Su je/taa
10.108.1a ki/m icha/ntii sara/maa pre/da/m aanaD duure/ hy a/dhvaa ja/guriH paraacai/H
10.108.1c kaa/sme/hitiH kaa/ pa/ritakmyaasiit katha/M rasaa/yaa ataraH pa/yaaMsi
10.108.2a i/ndrasya duutii/r iSitaa/ caraami maha/ icha/ntii paNayo nidhii/n vaH
10.108.2c atiSka/do bhiya/saa ta/n na aavat ta/thaa rasaa/yaa ataram pa/yaaMsi
10.108.3a kiidR/~N~N i/ndraH sarame kaa/ dRshiikaa/ ya/syeda/M duutii/r a/saraH paraakaa/t
10.108.3c aa/ ca ga/chaan mitra/m enaa dadhaamaa/thaa ga/vaaM go/patir no bhavaati
10.108.4a naa/ha/M ta/M veda da/bhyaM da/bhat sa/ ya/syeda/M duutii/r a/saram paraakaa/t
10.108.4c na/ ta/M guuhanti srava/to gabhiiraa/ hataa/ i/ndreNa paNayaH shayadhve
10.108.5a imaa/ gaa/vaH sarame yaa/ ai/chaH pa/ri divo/ a/ntaan subhage pa/tantii
10.108.5c ka/s ta enaa a/va sRjaad a/yudhvy utaa/smaa/kam aa/yudhaa santi tigmaa/
10.108.6a asenyaa/ vaH paNayo va/caaMsy aniSavyaa/s tanva\H santu paapii/H
10.108.6c a/dhRSTo va e/tavaa/ astu pa/nthaa bR/haspa/tir va ubhayaa/ na/ mRLaat
10.108.7a aya/M nidhi/H sarame a/dribudhno go/bhir a/shvebhir va/subhir nyR\STaH
10.108.7c ra/kSanti ta/m paNa/yo ye/ sugopaa/ re/ku pada/m a/lakam aa/ jagantha
10.108.8a e/ha/ gamann R/SayaH so/mashitaa ayaa/syo a/~Ngiraso na/vagvaaH
10.108.8c ta/ eta/m uurva/M vi/ bhajanta go/naam a/thaita/d va/caH paNa/yo va/mann i/t
10.108.9a evaa/ ca tva/M sarama aajaga/ntha pra/baadhitaa sa/hasaa dai/vyena
10.108.9c sva/saaraM tvaa kRNavai maa/ pu/nar gaa a/pa te ga/vaaM subhage bhajaama
10.108.10a naa/ha/M veda bhraatRtva/M no/ svasRtva/m i/ndro vidur a/~Ngirasash ca ghoraa/H
10.108.10c go/kaamaa me achadayan ya/d aa/yam a/paa/ta ita paNayo va/riiyaH
10.108.11a duura/m ita paNayo va/riiya u/d gaa/vo yantu minatii/r Rte/na
10.108.11c bR/haspa/tir yaa/ a/vindan ni/guuLhaaH so/mo graa/vaaNa R/Sayash ca vi/praaH

[edit]
 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)
[edit]