Rig Veda, Book 6 (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 6

[edit]

6.1.1a tva/M hy a\gne prathamo/ mano/taasyaa/ dhiyo/ a/bhavo dasma ho/taa
6.1.1c tva/M siiM vRSann akRNor duSTa/riitu sa/ho vi/shvasmai sa/hase sa/hadhyai
6.1.2a a/dhaa ho/taa ny a\siido ya/jiiyaan iLa/s pada/ iSa/yann ii/DyaH sa/n
6.1.2c ta/M tvaa na/raH prathama/M devaya/nto maho/ raaye/ cita/yanto a/nu gman
6.1.3a vRte/va ya/ntam bahu/bhir vasavyaai\s tve/ rayi/M jaagRvaa/Mso a/nu gman
6.1.3c ru/shantam agni/M darshata/m bRha/ntaM vapaa/vantaM vishva/haa diidivaa/Msam
6.1.4a pada/M deva/sya na/masaa vya/ntaH shravasya/vaH shra/va aapann a/mRktam
6.1.4c naa/maani cid dadhire yaj~ni/yaani bhadraa/yaaM te raNayanta sa/MdRSTau
6.1.5a tvaa/M vardhanti kSita/yaH pRthivyaa/M tvaa/M raa/ya ubha/yaaso ja/naanaam
6.1.5c tva/M traataa/ taraNe ce/tyo bhuuH pitaa/ maataa/ sa/dam i/n maa/nuSaaNaam
6.1.6a saparye/NyaH sa/ priyo/ vikSv a\gni/r ho/taa mandro/ ni/ Sasaadaa ya/jiiyaan
6.1.6c ta/M tvaa vaya/M da/ma aa/ diidivaa/Msam u/pa j~nubaa/dho na/masaa sadema
6.1.7a ta/M tvaa vaya/M sudhyo\ na/vyam agne sumnaaya/va iimahe devaya/ntaH
6.1.7c tva/M vi/sho anayo dii/dyaano divo/ agne bRhataa/ rocane/na
6.1.8a vishaa/M kavi/M vishpa/tiM sha/shvatiinaaM nito/shanaM vRSabha/M carSaNiinaa/m
6.1.8c pre/tiiSaNim iSa/yantam paavaka/M raa/jantam agni/M yajata/M rayiiNaa/m
6.1.9a so/ agna iije shashame/ ca ma/rto ya/s ta aa/naT sami/dhaa havya/daatim
6.1.9c ya/ aa/hutim pa/ri ve/daa na/mobhir vi/shve/t sa/ vaamaa/ dadhate tvo/taH
6.1.10a asmaa/ u te ma/hi mahe/ vidhema na/mobhir agne sami/dhota/ havyai/H
6.1.10c ve/dii suuno sahaso giirbhi/r ukthai/r aa/ te bhadraa/yaaM sumatau/ yatema
6.1.11a aa/ ya/s tata/ntha ro/dasii vi/ bhaasaa/ shra/vobhish ca shravasya\s ta/rutraH
6.1.11c bRha/dbhir vaa/jai stha/virebhir asme/ reva/dbhir agne vitara/M vi/ bhaahi
6.1.12a nRva/d vaso sa/dam i/d dhehy asme/ bhuu/ri tokaa/ya ta/nayaaya pashva/H
6.1.12c puurvii/r i/So bRhatii/r aare/-aghaa asme/ bhadraa/ saushravasaa/ni santu
6.1.13a puruu/Ny agne purudhaa/ tvaayaa/ va/suuni raajan vasu/taa te ashyaam
6.1.13c puruu/Ni hi/ tve/ puruvaara sa/nty a/gne va/su vidhate/ raa/jani tve/
6.2.1a tva/M hi/ kSai/tavad ya/sho/ .agne mitro/ na/ pa/tyase
6.2.1c tva/M vicarSaNe shra/vo va/so puSTi/M na/ puSyasi
6.2.2a tvaa/M hi/ Smaa carSaNa/yo yaj~ne/bhir giirbhi/r ii/Late
6.2.2c tvaa/M vaajii/ yaaty avRko/ rajastuu/r vishva/carSaNiH
6.2.3a sajo/Sas tvaa divo/ na/ro yaj~na/sya ketu/m indhate
6.2.3c ya/d dha sya/ maa/nuSo ja/naH sumnaayu/r juhve/ adhvare/
6.2.4a R/dhad ya/s te sudaa/nave dhiyaa/ ma/rtaH shasha/mate
6.2.4c uutii/ Sa/ bRhato/ divo/ dviSo/ a/Mho na/ tarati
6.2.5a sami/dhaa ya/s ta aa/hutiM ni/shitim ma/rtyo na/shat
6.2.5c vayaa/vantaM sa/ puSyati kSa/yam agne shataa/yuSam
6.2.6a tveSa/s te dhuuma/ RNvati divi/ Sa/~n chukra/ aa/tataH
6.2.6c suu/ro na/ hi/ dyutaa/ tva/M kRpaa/ paavaka ro/case
6.2.7a a/dhaa hi/ vikSv ii/Dyo/ .asi priyo/ no a/tithiH
6.2.7c raNva/H puriiaa\va juu/ryaH suunu/r na/ trayayaa/yyaH
6.2.8a kra/tvaa hi/ dro/Ne ajya/se/ .agne vaajii/ na/ kR/tvyaH
6.2.8c pa/rijmeva svadhaa/ ga/yo/ .atyo na/ hvaarya/H shi/shuH
6.2.9a tva/M tyaa/ cid a/cyutaa/gne pashu/r na/ ya/vase
6.2.9c dhaa/maa ha ya/t te ajara va/naa vRshca/nti shi/kvasaH
6.2.10a ve/Si hy a\dhvariiyataa/m a/gne ho/taa da/me vishaa/m
6.2.10c samR/dho vishpate kRNu juSa/sva havya/m a~NgiraH
6.2.11a a/chaa no mitramaho deva devaa/n a/gne vo/caH sumati/M ro/dasyoH
6.2.11c viihi/ svasti/M sukSiti/M divo/ nRR/n dviSo/ a/M+haaMsi duritaa/ tarema taa/ tarema ta/vaa/vasaa tarema
6.3.1a a/gne sa/ kSeSad Rtapaa/ Rtejaa/ uru/ jyo/tir nashate devayu/S Te
6.3.1c ya/M tva/m mitre/Na va/ruNaH sajo/Saa de/va paa/si tya/jasaa ma/rtam a/MhaH
6.3.2a iije/ yaj~ne/bhiH shashame/ sha/miibhir Rdha/dvaaraayaagna/ye dadaasha
6.3.2c evaa/ cana/ ta/M yasha/saam a/juSTir naa/Mho ma/rtaM nashate na/ pra/dRptiH
6.3.3a suu/ro na/ ya/sya dRshati/r arepaa/ bhiimaa/ ya/d e/ti shucata/s ta aa/ dhii/H
6.3.3c he/SasvataH shuru/dho naa/ya/m akto/H ku/traa cid raNvo/ vasati/r vanejaa/H
6.3.4a tigma/M cid e/ma ma/hi va/rpo asya bha/sad a/shvo na/ yamasaana/ aasaa/
6.3.4c vije/hamaanaH parashu/r na/ jihvaa/M dravi/r na/ draavayati daa/ru dha/kSat
6.3.5a sa/ i/d a/steva pra/ti dhaad asiSya/~n chi/shiita te/jo/ .ayaso na/ dhaa/raam
6.3.5c citra/dhrajatir arati/r yo/ akto/r ve/r na/ druSa/dvaa raghupa/tmajaMhaaH
6.3.6a sa/ iiM rebho/ na/ pra/ti vasta usraa/H shoci/Saa raarapiiti mitra/mahaaH
6.3.6c na/ktaM ya/ iim aruSo/ yo/ di/vaa nRR/n a/martyo aruSo/ yo/ di/vaa nRR/n
6.3.7a divo/ na/ ya/sya vidhato/ na/viinod vR/Saa rukSa/ o/SadhiiSu nuunot
6.3.7c ghR/Naa na/ yo/ dhra/jasaa pa/tmanaa ya/nn aa/ ro/dasii va/sunaa da/M supa/tnii
6.3.8a dhaa/yobhir vaa yo/ yu/jyebhir arkai/r vidyu/n na/ davidyot sve/bhiH shu/SmaiH
6.3.8c sha/rdho vaa yo/ maru/taaM tata/kSa Rbhu/r na/ tveSo/ rabhasaano/ adyaut
6.4.1a ya/thaa hotar ma/nuSo deva/taataa yaj~ne/bhiH suuno sahaso ya/jaasi
6.4.1c evaa/ no adya/ samanaa/ samaanaa/n usha/nn agna ushato/ yakSi devaa/n
6.4.2a sa/ no vibhaa/vaa cakSa/Nir na/ va/stor agni/r vandaa/ru ve/dyash ca/no dhaat
6.4.2c vishvaa/yur yo/ amR/to ma/rtyeSuuSarbhu/d bhuu/d a/tithir jaata/vedaaH
6.4.3a dyaa/vo na/ ya/sya pana/yanty a/bhvam bhaa/saaMsi vaste suu/ryo na/ shukra/H
6.4.3c vi/ ya/ ino/ty aja/raH paavako/ .ashnasya cic chishnathat puurvyaa/Ni
6.4.4a vadmaa/ hi/ suuno a/sy admasa/dvaa cakre/ agni/r janu/Saa/jmaa/nnam
6.4.4c sa/ tva/M na uurjasana uu/rjaM dhaa raa/jeva jer avRke/ kSeSy anta/H
6.4.5a ni/tikti yo/ vaaraNa/m a/nnam a/tti vaayu/r na/ raa/STry a/ty ety aktuu/n
6.4.5c turyaa/ma ya/s ta aadi/shaam a/raatiir a/tyo na/ hru/taH pa/tataH parihru/t
6.4.6a aa/ suu/ryo na/ bhaanuma/dbhir arkai/r a/gne tata/ntha ro/dasii vi/ bhaasaa/
6.4.6c citro/ nayat pa/ri ta/maaMsy akta/H shoci/Saa pa/tmann aushijo/ na/ dii/yan
6.4.7a tvaa/M hi/ mandra/tamam arkashokai/r vavRma/he ma/hi naH shro/Sy agne
6.4.7c i/ndraM na/ tvaa sha/vasaa deva/taa vaayu/m pRNanti raa/dhasaa nR/tamaaH
6.4.8a nuu/ no agne .avRke/bhiH svasti/ ve/Si raaya/H pathi/bhiH pa/rSy a/MhaH
6.4.8c taa/ suuri/bhyo gRNate/ raasi sumna/m ma/dema shata/himaaH suvii/raaH
6.5.1a huve/ vaH suunu/M sa/haso yu/vaanam a/droghavaacam mati/bhir ya/viSTham
6.5.1c ya/ i/nvati dra/viNaani pra/cetaa vishva/vaaraaNi puruvaa/ro adhru/k
6.5.2a tve/ va/suuni purvaNiika hotar doSaa/ va/stor e/rire yaj~ni/yaasaH
6.5.2c kSaa/meva vi/shvaa bhu/vanaani ya/smin sa/M sau/bhagaani dadhire/ paavake/
6.5.3a tva/M vikSu/ pradi/vaH siida aasu/ kra/tvaa rathii/r abhavo vaa/ryaaNaam
6.5.3c a/ta inoSi vidhate/ cikitvo vy aaaa\nuSa/g jaatavedo va/suuni
6.5.4a yo/ naH sa/nutyo abhidaa/sad agne yo/ a/ntaro mitramaho vanuSyaa/t
6.5.4c ta/m aja/rebhir vR/Sabhis ta/va svai/s ta/paa tapiSTha ta/pasaa ta/pasvaan
6.5.5a ya/s te yaj~ne/na sami/dhaa ya/ ukthai/r arke/bhiH suuno sahaso da/daashat
6.5.5c sa/ ma/rtyeSv amRta pra/cetaa raayaa/ dyumne/na shra/vasaa vi/ bhaati
6.5.6a sa/ ta/t kRdhiiSita/s tuu/yam agne spR/dho baadhasva sa/hasaa sa/hasvaan
6.5.6c ya/c chasya/se dyu/bhir akto/ va/cobhis ta/j juSasva jaritu/r gho/Si ma/nma
6.5.7a ashyaa/ma ta/M kaa/mam agne ta/votii/ ashyaa/ma rayi/M rayivaH suvii/ram
6.5.7c ashyaa/ma vaa/jam abhi/ vaaja/yanto .ashyaa/ma dyumna/m ajaraaja/raM te
6.6.1a pra/ na/vyasaa sa/hasaH suunu/m a/chaa yaj~ne/na gaatu/m a/va icha/maanaH
6.6.1c vRshca/dvanaM kRSNa/yaamaM ru/shantaM viitii/ ho/taaraM divya/M jigaati
6.6.2a sa/ shvitaana/s tanyatuu/ rocanasthaa/ aja/rebhir naa/nadadbhir ya/viSThaH
6.6.2c ya/H paavaka/H puruta/maH puruu/Ni pRthuu/ny agni/r anuyaa/ti bha/rvan
6.6.3a vi/ te vi/Svag vaa/tajuutaaso agne bhaa/maasaH shuce shu/cayash caranti
6.6.3c tuvimrakSaa/so divyaa/ na/vagvaa va/naa vananti dhRSataa/ ruja/ntaH
6.6.4a ye/ te shukraa/saH shu/cayaH shuciSmaH kSaa/M va/panti vi/Sitaaso a/shvaaH
6.6.4c a/dha bhrama/s ta urviyaa/ vi/ bhaati yaata/yamaano a/dhi saa/nu pR/shneH
6.6.5a a/dha jihvaa/ paapatiiti pra/ vR/SNo goSuyu/dho naa/sha/niH sRjaanaa/
6.6.5c shuu/rasyeva pra/sitiH kSaati/r agne/r durva/rtur bhiimo/ dayate va/naani
6.6.6a aa/ bhaanu/naa paa/rthivaani jra/yaaMsi maha/s toda/sya dhRSataa/ tatantha
6.6.6c sa/ baadhasvaa/pa bhayaa/ sa/hobhi spR/dho vanuSya/n vanu/So ni/ juurva
6.6.7a sa/ citra citra/M cita/yantam asme/ ci/trakSatra citra/tamaM vayodhaa/m
6.6.7c candra/M rayi/m puruvii/ram bRha/ntaM ca/ndra candraa/bhir gRNate/ yuvasva
6.7.1a muurdhaa/naM divo/ arati/m pRthivyaa/ vaishvaanara/m Rta/ aa/ jaata/m agni/m
6.7.1c kavi/M samraa/jam a/tithiM ja/naanaam aasa/nn aa/ paa/traM janayanta devaa/H
6.7.2a naa/bhiM yaj~naa/naaM sa/danaM rayiiNaa/m mahaa/m aahaava/m abhi/ sa/M navanta
6.7.2c vaishvaanara/M rathya\m adhvaraa/NaaM yaj~na/sya ketu/M janayanta devaa/H
6.7.3a tva/d vi/pro jaayate vaajy a\gne tva/d viiraa/so abhimaatiSaa/haH
6.7.3c vai/shvaanara tva/m asmaa/su dhehi va/suuni raajan spRhayaa/yyaaNi
6.7.4a tvaa/M vi/shve amRta jaa/yamaanaM shi/shuM na/ devaa/ abhi/ sa/M navante
6.7.4c ta/va kra/tubhir amRtatva/m aayan vai/shvaanara ya/t pitro/r a/diideH
6.7.5a vai/shvaanara ta/va taa/ni vrataa/ni mahaa/ny agne na/kir aa/ dadharSa
6.7.5c ya/j jaa/yamaanaH pitro/r upa/sthe/ .avindaH ketu/M vayu/neSv a/hnaam
6.7.6a vaishvaanara/sya vi/mitaani ca/kSasaa saa/nuuni divo/ amR/tasya ketu/naa
6.7.6c ta/sye/d u vi/shvaa bhu/vanaa/dhi muurdha/ni vayaa/ iva ruruhuH sapta/ visru/haH
6.7.7a vi/ yo/ ra/jaaMsy a/mimiita sukra/tur vaishvaanaro/ vi/ divo/ rocanaa/ kavi/H
6.7.7c pa/ri yo/ vi/shvaa bhu/vanaani paprathe/ .adabdho gopaa/ amR/tasya rakSitaa/
6.8.1a pRkSa/sya vR/SNo aruSa/sya nuu/ sa/haH pra/ nu/ vocaM vida/thaa jaata/vedasaH
6.8.1c vaishvaanaraa/ya mati/r na/vyasii shu/ciH so/ma iva pavate caa/rur agna/ye
6.8.2a sa/ jaa/yamaanaH parame/ vyo\mani vrataa/ny agni/r vratapaa/ arakSata
6.8.2c vy a\nta/rikSam amimiita sukra/tur vaishvaanaro/ mahinaa/ naa/kam aspRshat
6.8.3a vy a\stabhnaad ro/dasii mitro/ a/dbhuto .antarvaa/vad akRNoj jyo/tiSaa ta/maH
6.8.3c vi/ ca/rmaNiiva dhiSa/Ne avartayad vaishvaanaro/ vi/shvam adhatta vR/SNyam
6.8.4a apaa/m upa/sthe mahiSaa/ agRbhNata vi/sho raa/jaanam u/pa tasthur Rgmi/yam
6.8.4c aa/ duuto/ agni/m abharad viva/svato vaishvaanara/m maatari/shvaa paraava/taH
6.8.5a yuge/-yuge vidathya\M gRNa/dbhyo/ .agne rayi/M yasha/saM dhehi na/vyasiim
6.8.5c pavye/va raajann agha/shaMsam ajara niicaa/ ni/ vRshca vani/naM na/ te/jasaa
6.8.6a asmaa/kam agne magha/vatsu dhaarayaa/naami kSatra/m aja/raM suvii/ryam
6.8.6c vaya/M jayema shati/naM sahasri/NaM vai/shvaanara vaa/jam agne ta/voti/bhiH
6.8.7a a/dabdhebhis ta/va gopaa/bhir iSTe .asmaa/kam paahi triSadhastha suurii/n
6.8.7c ra/kSaa ca no dadu/SaaM sha/rdho agne vai/shvaanara pra/ ca taarii sta/vaanaH
6.9.1a a/hash ca kRSNa/m a/har a/rjunaM ca vi/ vartete ra/jasii vedyaa/bhiH
6.9.1c vaishvaanaro/ jaa/yamaano na/ raa/jaa/vaatiraj jyo/tiSaagni/s ta/maaMsi
6.9.2a naa/ha/M ta/ntuM na/ vi/ jaanaamy o/tuM na/ ya/M va/yanti samare/ .atamaanaaH
6.9.2c ka/sya svit putra/ iha/ va/ktvaani paro/ vadaaty a/vareNa pitraa/
6.9.3a sa/ i/t ta/ntuM sa/ vi/ jaanaaty o/tuM sa/ va/ktvaany Rtuthaa/ vadaati
6.9.3c ya/ iiM ci/ketad amR/tasya gopaa/ ava/sh ca/ran paro/ anye/na pa/shyan
6.9.4a aya/M ho/taa prathama/H pa/shyatema/m ida/M jyo/tir amR/tam ma/rtyeSu
6.9.4c aya/M sa/ jaj~ne dhruva/ aa/ ni/Satto/ .amartyas tanvaaaa\ va/rdhamaanaH
6.9.5a dhruva/M jyo/tir ni/hitaM dRsha/ye ka/m ma/no ja/viSTham pata/yatsv anta/H
6.9.5c vi/shve devaa/H sa/manasaH sa/ketaa e/kaM kra/tum abhi/ vi/ yanti saadhu/
6.9.6a vi/ me ka/rNaa patayato vi/ ca/kSur viiaa\da/M jyo/tir hR/daya aa/hitaM ya/t
6.9.6c vi/ me ma/nash carati duura/aadhiiH ki/M svid vakSyaa/mi ki/m u nuu/ maniSye
6.9.7a vi/shve devaa/ anamasyan bhiyaanaa/s tvaa/m agne ta/masi tasthivaa/Msam
6.9.7c vaishvaanaro\ .avatuuta/ye no/ .amartyo .avatuuta/ye naH
6.10.1a puro/ vo mandra/M divya/M suvRkti/m prayati/ yaj~ne/ agni/m adhvare/ dadhidhvam
6.10.1c pura/ ukthe/bhiH sa/ hi/ no vibhaa/vaa svadhvaraa/ karati jaata/vedaaH
6.10.2a ta/m u dyumaH purvaNiika hotar a/gne agni/bhir ma/nuSa idhaana/H
6.10.2c sto/maM ya/m asmai mama/teva shuuSa/M ghRta/M na/ shu/ci mata/yaH pavante
6.10.3a piipaa/ya sa/ shra/vasaa ma/rtyeSu yo/ agna/ye dadaa/sha vi/pra ukthai/H
6.10.3c citraa/bhis ta/m uuti/bhish citra/shocir vraja/sya saataa/ go/mato dadhaati
6.10.4a aa/ ya/H paprau/ jaa/yamaana urvii/ duuredR/shaa bhaasaa/ kRSNaa/dhvaa
6.10.4c a/dha bahu/ cit ta/ma uu/rmyaayaas tira/H shoci/Saa dadRshe paavaka/H
6.10.5a nuu/ nash citra/m puruvaa/jaabhir uutii/ a/gne rayi/m magha/vadbhyash ca dhehi
6.10.5c ye/ raa/dhasaa shra/vasaa caa/ty anyaa/n suvii/ryebhish caabhi/ sa/nti ja/naan
6.10.6a ima/M yaj~na/M ca/no dhaa agna usha/n ya/M ta aasaano/ juhute/ havi/Smaan
6.10.6c bhara/dvaajeSu dadhiSe suvRkti/m a/viir vaa/jasya ga/dhyasya saatau/
6.10.7a vi/ dve/SaaMsiinuhi/ vardha/ye/Laam ma/dema shata/himaaH suvii/raaH
6.11.1a ya/jasva hotar iSito/ ya/jiiyaan a/gne baa/dho maru/taaM na/ pra/yukti
6.11.1c aa/ no mitraa/va/ruNaa naa/satyaa dyaa/vaa hotraa/ya pRthivii/ vavRtyaaH
6.11.2a tva/M ho/taa mandra/tamo no adhru/g anta/r devo/ vida/thaa ma/rtyeSu
6.11.2c paavaka/yaa juhvaaaa\ va/hnir aasaa/gne ya/jasva tanva\M ta/va svaa/m
6.11.3a dha/nyaa cid dhi/ tve/ dhiSa/Naa va/STi pra/ devaa/~n ja/nma gRNate/ ya/jadhyai
6.11.3c ve/piSTho a/~NgirasaaM ya/d dha vi/pro ma/dhu chando/ bha/nati rebha/ iSTau/
6.11.4a a/didyutat sv a/paako vibhaa/vaa/gne ya/jasva ro/dasii uruucii/
6.11.4c aayu/M na/ ya/M na/masaa raata/havyaa a~nja/nti supraya/sam pa/~nca ja/naaH
6.11.5a vR~nje/ ha ya/n na/masaa barhi/r agnaa/v a/yaami sru/g ghRta/vatii suvRkti/H
6.11.5c a/myakSi sa/dma sa/dane pRthivyaa/ a/shraayi yaj~na/H suu/rye na/ ca/kSuH
6.11.6a dashasyaa/ naH purvaNiika hotar deve/bhir agne agni/bhir idhaana/H
6.11.6c raaya/H suuno sahaso vaavasaanaa/ a/ti srasema vRja/naM naa/MhaH
6.12.1a ma/dhye ho/taa duroNe/ barhi/So raa/L agni/s toda/sya ro/dasii ya/jadhyai
6.12.1c aya/M sa/ suunu/H sa/hasa Rtaa/vaa duuraa/t suu/ryo na/ shoci/Saa tataana
6.12.2a aa/ ya/smin tve/ sv a/paake yajatra ya/kSad raajan sarva/taateva nu/ dyau/H
6.12.2c triSadha/sthas tataru/So na/ ja/Mho havyaa/ maghaa/ni maa/nuSaa ya/jadhyai
6.12.3a te/jiSThaa ya/syaarati/r vaneraa/T todo/ a/dhvan na/ vRdhasaano/ adyaut
6.12.3c adrogho/ na/ dravitaa/ cetati tma/nn a/martyo .avartra/ o/SadhiiSu
6.12.4a saa/smaa/kebhir eta/rii na/ shuuSai/r agni/ STave da/ma aa/ jaata/vedaaH
6.12.4c drva\nno vanva/n kra/tvaa naa/rvosra/H pite/va jaarayaa/yi yaj~nai/H
6.12.5a a/dha smaasya panayanti bhaa/so vR/thaa ya/t ta/kSad anuyaa/ti pRthvii/m
6.12.5c sadyo/ ya/H syandro/ vi/Sito dha/viiyaan RNo/ na/ taayu/r a/ti dha/nvaa raaT
6.12.6a sa/ tva/M no arvan ni/daayaa vi/shvebhir agne agni/bhir idhaana/H
6.12.6c ve/Si raayo/ vi/ yaasi duchu/naa ma/dema shata/himaaH suvii/raaH
6.13.1a tva/d vi/shvaa subhaga sau/bhagaany a/gne vi/ yanti vani/no na/ vayaa/H
6.13.1c shruSTii/ rayi/r vaa/jo vRtratuu/rye divo/ vRSTi/r ii/Dyo riiti/r apaa/m
6.13.2a tva/m bha/go na aa/ hi/ ra/tnam iSe/ pa/rijmeva kSayasi dasma/varcaaH
6.13.2c a/gne mitro/ na/ bRhata/ Rta/syaa/si kSattaa/ vaama/sya deva bhuu/reH
6.13.3a sa/ sa/tpatiH sha/vasaa hanti vRtra/m a/gne vi/pro vi/ paNe/r bharti vaa/jam
6.13.3c ya/M tva/m praceta Rtajaata raayaa/ sajo/Saa na/ptraapaa/M hino/Si
6.13.4a ya/s te suuno sahaso giirbhi/r ukthai/r yaj~nai/r ma/rto ni/shitiM vedyaa/naT
6.13.4c vi/shvaM sa/ deva pra/ti vaa/ram agne dhatte/ dhaanya\m pa/tyate vasavyaai\H
6.13.5a taa/ nR/bhya aa/ saushravasaa/ suvii/raa/gne suuno sahasaH puSya/se dhaaH
6.13.5c kRNo/Si ya/c cha/vasaa bhuu/ri pashvo/ va/yo vR/kaayaara/ye ja/suraye
6.13.6a vadmaa/ suuno sahaso no vi/haayaa a/gne toka/M ta/nayaM vaaji/ no daaH
6.13.6c vi/shvaabhir giirbhi/r abhi/ puurti/m ashyaam ma/dema shata/himaaH suvii/raaH
6.14.1a agnaa/ yo/ ma/rtyo du/vo dhi/yaM jujo/Sa dhiiti/bhiH
6.14.1c bha/san nu/ Sa/ pra/ puurvya/ i/SaM vuriitaa/vase
6.14.2a agni/r i/d dhi/ pra/cetaa agni/r vedha/stama R/SiH
6.14.2c agni/M ho/taaram iiLate yaj~ne/Su ma/nuSo vi/shaH
6.14.3a naa/naa hy a\gne/ .avase spa/rdhante raa/yo arya/H
6.14.3c tuu/rvanto da/syum aaya/vo vratai/H sii/kSanto avrata/m
6.14.4a agni/r apsaa/m RtiiSa/haM viira/M dadaati sa/tpatim
6.14.4c ya/sya tra/santi sha/vasaH saMca/kSi sha/travo bhiyaa/
6.14.5a agni/r hi/ vidma/naa nido/ devo/ ma/rtam uruSya/ti
6.14.5c sahaa/vaa ya/syaa/vRto rayi/r vaa/jeSv a/vRtaH
6.14.6a a/chaa no mitramaho deva devaa/n a/gne vo/caH sumati/M ro/dasyoH
6.14.6c viihi/ svasti/M sukSiti/M divo/ nRR/n dviSo/ a/M+haaMsi duritaa/ tarema taa/ tarema ta/vaa/vasaa tarema
6.15.1a ima/m uu Su/ vo a/tithim uSarbu/dhaM vi/shvaasaaM vishaa/m pa/tim R~njase giraa/
6.15.1c ve/tii/d divo/ janu/Saa ka/c cid aa/ shu/cir jyo/k cid atti ga/rbho ya/d a/cyutam
6.15.2a mitra/M na/ ya/M su/dhitam bhR/gavo dadhu/r va/naspa/taav ii/Dyam uurdhva/shociSam
6.15.2c sa/ tva/M su/priito viita/havye adbhuta pra/shastibhir mahayase dive/-dive
6.15.3a sa/ tva/M da/kSasyaavRko/ vRdho/ bhuur arya/H pa/rasyaa/ntarasya ta/ruSaH
6.15.3c raaya/H suuno sahaso ma/rtyeSv aa/ chardi/r yacha viita/havyaaya sapra/tho bhara/dvaajaaya sapra/thaH
6.15.4a dyutaana/M vo a/tithiM sva\rNaram agni/M ho/taaram ma/nuSaH svadhvara/m
6.15.4c vi/praM na/ dyukSa/vacasaM suvRkti/bhir havyavaa/ham arati/M deva/m R~njase
6.15.5a paavaka/yaa ya/sh cita/yantyaa kRpaa/ kSaa/man ruruca/ uSa/so na/ bhaanu/naa
6.15.5c tuu/rvan na/ yaa/mann e/tashasya nuu/ ra/Na aa/ yo/ ghRNe/ na/ tatRSaaNo/ aja/raH
6.15.6a agni/m-agniM vaH sami/dhaa duvasyata priya/m-priyaM vo a/tithiM gRNiiSa/Ni
6.15.6c u/pa vo giirbhi/r amR/taM vivaasata
6.15.6d devo/ deve/Su va/nate hi/ vaa/ryaM devo/ deve/Su va/nate hi/ no du/vaH
6.15.7a sa/middham agni/M sami/dhaa giraa/ gRNe shu/cim paavaka/m puro/ adhvare/ dhruva/m
6.15.7c vi/praM ho/taaram puruvaa/ram adru/haM kavi/M sumnai/r iimahe jaata/vedasam
6.15.8a tvaa/M duuta/m agne amR/taM yuge/-yuge havyavaa/haM dadhire paayu/m ii/Dyam
6.15.8c devaa/sash ca ma/rtaasash ca jaa/gRviM vibhu/M vishpa/tiM na/masaa ni/ Sedire
6.15.9a vibhuu/Sann agna ubha/yaaM+ a/nu vrataa/ duuto/ devaa/naaM ra/jasii sa/m iiyase
6.15.9c ya/t te dhiiti/M sumati/m aavRNiima/he/ .adha smaa nas triva/ruuthaH shivo/ bhava
6.15.10a ta/M supra/tiikaM sudR/shaM sva/~ncam a/vidvaaMso vidu/STaraM sapema
6.15.10c sa/ yakSad vi/shvaa vayu/naani vidvaa/n pra/ havya/m agni/r amR/teSu vocat
6.15.11a ta/m agne paasy uta/ ta/m piparSi ya/s ta aa/naT kava/ye shuura dhiiti/m
6.15.11c yaj~na/sya vaa ni/shitiM vo/ditiM vaa ta/m i/t pRNakSi sha/vasota/ raayaa/
6.15.12a tva/m agne vanuSyato/ ni/ paahi tva/m u naH sahasaavann avadyaa/t
6.15.12c sa/M tvaa dhvasmanva/d abhy e\tu paa/thaH sa/M rayi/ spRhayaa/yyaH sahasrii/
6.15.13a agni/r ho/taa gRha/patiH sa/ raa/jaa vi/shvaa veda ja/nimaa jaata/vedaaH
6.15.13c devaa/naam uta/ yo/ ma/rtyaanaaM ya/jiSThaH sa/ pra/ yajataam Rtaa/vaa
6.15.14a a/gne ya/d adya/ visho/ adhvarasya hotaH paa/vakashoce ve/S Tva/M hi/ ya/jvaa
6.15.14c Rtaa/ yajaasi mahinaa/ vi/ ya/d bhuu/r havyaa/ vaha yaviSTha yaa/ te adya/
6.15.15a abhi/ pra/yaaMsi su/dhitaani hi/ khyo/ ni/ tvaa dadhiita ro/dasii ya/jadhyai
6.15.15c a/vaa no maghavan vaa/jasaataav a/gne vi/shvaani duritaa/ tarema taa/ tarema ta/vaa/vasaa tarema
6.15.16a a/gne vi/shvebhiH svaniika devai/r uu/rNaavantam prathama/H siida yo/nim
6.15.16c kulaayi/naM ghRta/vantaM savitre/ yaj~na/M naya ya/jamaanaaya saadhu/
6.15.17a ima/m u tya/m atharvava/d agni/m manthanti vedha/saH
6.15.17c ya/m a~Nkuuya/ntam aa/nayann a/muuraM shyaavyaaaa\bhyaH
6.15.18a ja/niSvaa deva/viitaye sarva/taataa svasta/ye
6.15.18c aa/ devaa/n vakSy amR/taaM+ RtaavR/dho yaj~na/M deve/Su pispRshaH
6.15.19a vaya/m u tvaa gRhapate janaanaam a/gne a/karma sami/dhaa bRha/ntam
6.15.19c asthuuri/ no gaa/rhapatyaani santu tigme/na nas te/jasaa sa/M shishaadhi
6.16.1a tva/m agne yaj~naa/naaM ho/taa vi/shveSaaM hita/H
6.16.1c deve/bhir maa/nuSe ja/ne
6.16.2a sa/ no mandraa/bhir adhvare/ jihvaa/bhir yajaa maha/H
6.16.2c aa/ devaa/n vakSi ya/kSi ca
6.16.3a ve/tthaa hi/ vedho a/dhvanaH patha/sh ca devaa/~njasaa
6.16.3c a/gne yaj~ne/Su sukrato
6.16.4a tvaa/m iiLe a/dha dvitaa/ bharato/ vaaji/bhiH shuna/m
6.16.4c iije/ yaj~ne/Su yaj~ni/yam
6.16.5a tva/m imaa/ vaa/ryaa puru/ di/vodaasaaya sunvate/
6.16.5c bhara/dvaajaaya daashu/Se
6.16.6a tva/M duuto/ a/martya aa/ vahaa dai/vyaM ja/nam
6.16.6c shRNva/n vi/prasya suSTuti/m
6.16.7a tvaa/m agne svaadhyo\ ma/rtaaso deva/viitaye
6.16.7c yaj~ne/Su deva/m iiLate
6.16.8a ta/va pra/ yakSi saMdR/sham uta/ kra/tuM sudaa/navaH
6.16.8c vi/shve juSanta kaami/naH
6.16.9a tva/M ho/taa ma/nurhito va/hnir aasaa/ vidu/STaraH
6.16.9c a/gne ya/kSi divo/ vi/shaH
6.16.10a a/gna aa/ yaahi viita/ye gRNaano/ havya/daataye
6.16.10c ni/ ho/taa satsi barhi/Si
6.16.11a ta/M tvaa sami/dbhir a~Ngiro ghRte/na vardhayaamasi
6.16.11c bRha/c chocaa yaviSThya
6.16.12a sa/ naH pRthu/ shravaa/yyam a/chaa deva vivaasasi
6.16.12c bRha/d agne suvii/ryam
6.16.13a tvaa/m agne pu/Skaraad a/dhy a/tharvaa ni/r amanthata
6.16.13c muurdhno/ vi/shvasya vaagha/taH
6.16.14a ta/m u tvaa dadhya/~N~N R/SiH putra/ iidhe a/tharvaNaH
6.16.14c vRtraha/Nam puraMdara/m
6.16.15a ta/m u tvaa paathyo/ vR/Saa sa/m iidhe dasyuha/ntamam
6.16.15c dhanaMjaya/M ra/Ne-raNe
6.16.16a e/hy uu Su/ bra/vaaNi te/ .agna itthe/taraa gi/raH
6.16.16c ebhi/r vardhaasa i/ndubhiH
6.16.17a ya/tra kva\ ca te ma/no da/kSaM dadhasa u/ttaram
6.16.17c ta/traa sa/daH kRNavase
6.16.18a nahi/ te puurta/m akSipa/d bhu/van nemaanaaM vaso
6.16.18c a/thaa du/vo vanavase
6.16.19a aa/gni/r agaami bhaa/rato vRtrahaa/ puruce/tanaH
6.16.19c di/vodaasasya sa/tpatiH
6.16.20a sa/ hi/ vi/shvaa/ti paa/rthivaa rayi/M daa/shan mahitvanaa/
6.16.20c vanva/nn a/vaato a/stRtaH
6.16.21a sa/ pratnava/n na/viiyasaa/gne dyumne/na saMya/taa
6.16.21c bRha/t tatantha bhaanu/naa
6.16.22a pra/ vaH sakhaayo agna/ye sto/maM yaj~na/M ca dhRSNuyaa/
6.16.22c a/rca gaa/ya ca vedha/se
6.16.23a sa/ hi/ yo/ maa/nuSaa yugaa/ sii/dad dho/taa kavi/kratuH
6.16.23c duuta/sh ca havyavaa/hanaH
6.16.24a taa/ raa/jaanaa shu/civrataadityaa/n maa/rutaM gaNa/m
6.16.24c va/so ya/kSiiha/ ro/dasii
6.16.25a va/svii te agne sa/MdRSTir iSayate/ ma/rtyaaya
6.16.25c uu/rjo napaad amR/tasya
6.16.26a kra/tvaa daa/ astu shre/STho .adya/ tvaa vanva/n sure/kNaaH
6.16.26c ma/rta aanaasha suvRkti/m
6.16.27a te/ te agne tvo/taa iSa/yanto vi/shvam aa/yuH
6.16.27c ta/ranto aryo/ a/raatiir vanva/nto aryo/ a/raatiiH
6.16.28a agni/s tigme/na shoci/Saa yaa/sad vi/shvaM ny a\tri/Nam
6.16.28c agni/r no vanate rayi/m
6.16.29a suvii/raM rayi/m aa/ bhara jaa/tavedo vi/carSaNe
6.16.29c jahi/ ra/kSaaMsi sukrato
6.16.30a tva/M naH paahy a/Mhaso jaa/tavedo aghaayata/H
6.16.30c ra/kSaa No brahmaNas kave
6.16.31a yo/ no agne dure/va aa/ ma/rto vadhaa/ya daa/shati
6.16.31c ta/smaan naH paahy a/MhasaH
6.16.32a tva/M ta/M deva jihva/yaa pa/ri baadhasva duSkR/tam
6.16.32c ma/rto yo/ no ji/ghaaMsati
6.16.33a bhara/dvaajaaya sapra/thaH sha/rma yacha sahantya
6.16.33c a/gne va/reNyaM va/su
6.16.34a agni/r vRtraa/Ni ja~Nghanad draviNasyu/r vipanya/yaa
6.16.34c sa/middhaH shukra/ aa/hutaH
6.16.35a ga/rbhe maatu/H pitu/S pitaa/ vididyutaano/ akSa/re
6.16.35c sii/dann Rta/sya yo/nim aa/
6.16.36a bra/hma prajaa/vad aa/ bhara jaa/tavedo vi/carSaNe
6.16.36c a/gne ya/d diida/yad divi/
6.16.37a u/pa tvaa raNva/saMdRsham pra/yasvantaH sahaskRta
6.16.37c a/gne sasRjma/he gi/raH
6.16.38a u/pa chaayaa/m iva ghR/Ner a/ganma sha/rma te vaya/m
6.16.38c a/gne hi/raNyasaMdRshaH
6.16.39a ya/ ugra/ iva sharyahaa/ tigma/shR~Ngo na/ va/MsagaH
6.16.39c a/gne pu/ro ruro/jitha
6.16.40a aa/ ya/M ha/ste na/ khaadi/naM shi/shuM jaata/M na/ bi/bhrati
6.16.40c vishaa/m agni/M svadhvara/m
6.16.41a pra/ deva/M deva/viitaye bha/rataa vasuvi/ttamam
6.16.41c aa/ sve/ yo/nau ni/ Siidatu
6.16.42a aa/ jaata/M jaata/vedasi priya/M shishiitaa/tithim
6.16.42c syona/ aa/ gRha/patim
6.16.43a a/gne yukSvaa/ hi/ ye/ ta/vaa/shvaaso deva saadha/vaH
6.16.43c a/raM va/hanti manya/ve
6.16.44a a/chaa no yaahy aa/ vahaabhi/ pra/yaaMsi viita/ye
6.16.44c aa/ devaa/n so/mapiitaye
6.16.45a u/d agne bhaarata dyuma/d a/jasreNa da/vidyutat
6.16.45c sho/caa vi/ bhaahy ajara
6.16.46a viitii/ yo/ deva/m ma/rto duvasye/d agni/m iiLiitaadhvare/ havi/Smaan
6.16.46c ho/taaraM satyaya/jaM ro/dasyor uttaana/hasto na/masaa/ vivaaset
6.16.47a aa/ te agna Rcaa/ havi/r hRdaa/ taSTa/m bharaamasi
6.16.47c te/ te bhavantuukSa/Na RSabhaa/so vashaa/ uta/
6.16.48a agni/M devaa/so agriya/m indha/te vRtraha/ntamam
6.16.48c ye/naa va/suuny aa/bhRtaa tRLhaa/ ra/kSaaMsi vaaji/naa
6.17.1a pi/baa so/mam abhi/ ya/m ugra ta/rda uurva/M ga/vyam ma/hi gRNaana/ indra
6.17.1c vi/ yo/ dhRSNo va/dhiSo vajrahasta vi/shvaa vRtra/m amitri/yaa sha/vobhiH
6.17.2a sa/ iim paahi ya/ RjiiSii/ ta/rutro ya/H shi/pravaan vRSabho/ yo/ matiinaa/m
6.17.2c yo/ gotrabhi/d vajrabhR/d yo/ hariSThaa/H sa/ indra citraa/M+ abhi/ tRndhi vaa/jaan
6.17.3a evaa/ paahi pratna/thaa ma/ndatu tvaa shrudhi/ bra/hma vaavRdha/svota/ giirbhi/H
6.17.3c aavi/H suu/ryaM kRNuhi/ piipihii/So jahi/ sha/truuM+r abhi/ gaa/ indra tRndhi
6.17.4a te/ tvaa ma/daa bRha/d indra svadhaava ime/ piitaa/ ukSayanta dyuma/ntam
6.17.4c mahaa/m a/nuunaM tava/saM vi/bhuutim matsaraa/so jarhRSanta prasaa/ham
6.17.5a ye/bhiH suu/ryam uSa/sam mandasaano/ .avaasayo/ .apa dRLhaa/ni da/rdrat
6.17.5c mahaa/m a/drim pa/ri gaa/ indra sa/ntaM nutthaa/ a/cyutaM sa/dasas pa/ri svaa/t
6.17.6a ta/va kra/tvaa ta/va ta/d daMsa/naabhir aamaa/su pakva/M sha/cyaa ni/ diidhaH
6.17.6c au/rNor du/ra usri/yaabhyo vi/ dRLho/d uurvaa/d gaa/ asRjo a/~Ngirasvaan
6.17.7a papraa/tha kSaa/m ma/hi da/Mso vy u\rvii/m u/pa dyaa/m RSvo/ bRha/d indra stabhaayaH
6.17.7c a/dhaarayo ro/dasii deva/putre pratne/ maata/raa yahvii/ Rta/sya
6.17.8a a/dha tvaa vi/shve pura/ indra devaa/ e/kaM tava/saM dadhire bha/raaya
6.17.8c a/devo ya/d abhy au/hiSTa devaa/n sva\rSaataa vRNata i/ndram a/tra
6.17.9a a/dha dyau/sh cit te a/pa saa/ nu/ va/jraad dvitaa/namad bhiya/saa sva/sya manyo/H
6.17.9c a/hiM ya/d i/ndro abhyo/hasaanaM \!\ ni/ cid vishvaa/yuH shaya/the jaghaa/na
6.17.10a a/dha tva/STaa te maha/ ugra va/jraM saha/srabhRSTiM vavRtac chataa/shrim
6.17.10c ni/kaamam ara/maNasaM ye/na na/vantam a/hiM sa/m piNag RjiiSin
6.17.11a va/rdhaan ya/M vi/shve maru/taH sajo/SaaH pa/cac chata/m mahiSaa/M+ indra tu/bhyam
6.17.11c puuSaa/ vi/SNus trii/Ni sa/raaMsi dhaavan vRtraha/Nam madira/m aMshu/m asmai
6.17.12a aa/ kSo/do ma/hi vRta/M nadii/naam pa/riSThitam asRja uurmi/m apaa/m
6.17.12c taa/saam a/nu prava/ta indra pa/nthaam praa/rdayo nii/ciir apa/saH samudra/m
6.17.13a evaa/ taa/ vi/shvaa cakRvaa/Msam i/ndram mahaa/m ugra/m ajurya/M sahodaa/m
6.17.13c suvii/raM tvaa svaayudha/M suva/jram aa/ bra/hma na/vyam a/vase vavRtyaat
6.17.14a sa/ no vaa/jaaya shra/vasa iSe/ ca raaye/ dhehi dyuma/ta indra vi/praan
6.17.14c bhara/dvaaje nRva/ta indra suurii/n divi/ ca smaidhi paa/rye na indra
6.17.15a ayaa/ vaa/jaM deva/hitaM sanema ma/dema shata/himaaH suvii/raaH
6.18.1a ta/m u STuhi yo/ abhi/bhuutyojaa vanva/nn a/vaataH puruhuuta/ i/ndraH
6.18.1c a/SaaLham ugra/M sa/hamaanam aabhi/r giirbhi/r vardha vRSabha/M carSaNiinaa/m
6.18.2a sa/ yudhma/H sa/tvaa khajakR/t sama/dvaa tuvimrakSo/ nadanumaa/M+ RjiiSii/
6.18.2c bRha/dreNush cya/vano maa/nuSiiNaam e/kaH kRSTiinaa/m abhavat sahaa/vaa
6.18.3a tva/M ha nu/ tya/d adamaayo da/syuuM+r e/kaH kRSTii/r avanor aa/ryaaya
6.18.3c a/sti svin nu/ viirya\M ta/t ta indra na/ svid asti ta/d Rtuthaa/ vi/ vocaH
6.18.4a sa/d i/d dhi/ te tuvijaata/sya ma/nye sa/haH sahiSTha turata/s tura/sya
6.18.4c ugra/m ugra/sya tava/sas ta/viiyo/ .aradhrasya radhratu/ro babhuuva
6.18.5a ta/n naH pratna/M sakhya/m astu yuSme/ itthaa/ va/dadbhir vala/m a/~NgirobhiH
6.18.5c ha/nn acyutacyud dasmeSa/yantam RNo/H pu/ro vi/ du/ro asya vi/shvaaH
6.18.6a sa/ hi/ dhiibhi/r ha/vyo a/sty ugra/ iishaanakR/n mahati/ vRtratuu/rye
6.18.6c sa/ toka/saataa ta/naye sa/ vajrii/ vitantasaa/yyo abhavat sama/tsu
6.18.7a sa/ majma/naa ja/nima maa/nuSaaNaam a/martyena naa/mnaa/ti pra/ sarsre
6.18.7c sa/ dyumne/na sa/ sha/vasota/ raayaa/ sa/ viirye\Na nR/tamaH sa/mokaaH
6.18.8a sa/ yo/ na/ muhe/ na/ mi/thuu ja/no bhuu/t suma/ntunaamaa cu/muriM dhu/niM ca
6.18.8c vRNa/k pi/pruM sha/mbaraM shu/SNam i/ndraH puraa/M cyautnaa/ya shaya/thaaya nuu/ cit
6.18.9a udaa/vataa tva/kSasaa pa/nyasaa ca vRtraha/tyaaya ra/tham indra tiSTha
6.18.9c dhiSva/ va/jraM ha/sta aa/ dakSiNatraa/bhi/ pra/ manda purudatra maayaa/H
6.18.10a agni/r na/ shu/SkaM va/nam indra hetii/ ra/kSo ni/ dhakSy asha/nir na/ bhiimaa/
6.18.10c gambhiira/ya RSva/yaa yo/ ruro/jaa/dhvaanayad duritaa/ dambha/yac ca
6.18.11a aa/ saha/sram pathi/bhir indra raayaa/ tu/vidyumna tuvivaa/jebhir arvaa/k
6.18.11c yaahi/ suuno sahaso ya/sya nuu/ cid a/deva ii/she puruhuuta yo/toH
6.18.12a pra/ tuvidyumna/sya stha/virasya ghR/Sver divo/ rarapshe mahimaa/ pRthivyaa/H
6.18.12c naa/sya sha/trur na/ pratimaa/nam asti na/ pratiSThi/H purumaaya/sya sa/hyoH
6.18.13a pra/ ta/t te adyaa/ ka/raNaM kRta/m bhuut ku/tsaM ya/d aayu/m atithigva/m asmai
6.18.13c puruu/ saha/sraa ni/ shishaa abhi/ kSaa/m u/t tuu/rvayaaNaM dhRSataa/ ninetha
6.18.14a a/nu tvaa/highne a/dha deva devaa/ ma/dan vi/shve kavi/tamaM kaviinaa/m
6.18.14c ka/ro ya/tra va/rivo baadhitaa/ya dive/ ja/naaya tanve\ gRNaana/H
6.18.15a a/nu dyaa/vaapRthivii/ ta/t ta o/jo/ .amartyaa jihata indra devaa/H
6.18.15c kRSvaa/ kRtno a/kRtaM ya/t te a/sty uktha/M na/viiyo janayasva yaj~nai/H
6.19.1a mahaa/M+ i/ndro nRva/d aa/ carSaNipraa/ uta/ dviba/rhaa amina/H sa/hobhiH
6.19.1c asmadrya\g vaavRdhe viiryaaaa\yoru/H pRthu/H su/kRtaH kartR/bhir bhuut
6.19.2a i/ndram eva/ dhiSa/Naa saata/ye dhaad bRha/ntam RSva/m aja/raM yu/vaanam
6.19.2c a/SaaLhena sha/vasaa shuushuvaa/MsaM sadya/sh cid yo/ vaavRdhe/ a/saami
6.19.3a pRthuu/ kara/snaa bahulaa/ ga/bhastii asmadrya\k sa/m mimiihi shra/vaaMsi
6.19.3c yuuthe/va pashva/H pashupaa/ da/muunaa asmaa/M+ indraabhy aa/ vavRtsvaajau/
6.19.4a ta/M va i/ndraM cati/nam asya shaakai/r iha/ nuuna/M vaajaya/nto huvema
6.19.4c ya/thaa cit puu/rve jaritaa/ra aasu/r a/nedyaa anavadyaa/ a/riSTaaH
6.19.5a dhRta/vrato dhanadaa/H so/mavRddhaH sa/ hi/ vaama/sya va/sunaH purukSu/H
6.19.5c sa/M jagmire pathyaaaa\ raa/yo asmin samudre/ na/ si/ndhavo yaa/damaanaaH
6.19.6a sha/viSThaM na aa/ bhara shuura sha/va o/jiSTham o/jo abhibhuuta ugra/m
6.19.6c vi/shvaa dyumnaa/ vR/SNyaa maa/nuSaaNaam asma/bhyaM daa harivo maadaya/dhyai
6.19.7a ya/s te ma/daH pRtanaaSaa/L a/mRdhra i/ndra ta/M na aa/ bhara shuushuvaa/Msam
6.19.7c ye/na toka/sya ta/nayasya saatau/ maMsiima/hi jigiivaa/Msas tvo/taaH
6.19.8a aa/ no bhara vR/SaNaM shu/Smam indra dhanaspR/taM shuushuvaa/MsaM suda/kSam
6.19.8c ye/na va/Msaama pR/tanaasu sha/truun ta/voti/bhir uta/ jaamii/M+r a/jaamiin
6.19.9a aa/ te shu/Smo vRSabha/ etu pashcaa/d o/ttaraa/d adharaa/d aa/ pura/staat
6.19.9c aa/ vishva/to abhi/ sa/m etv arvaa/~N i/ndra dyumna/M sva\rvad dhehy asme/
6.19.10a nRva/t ta indra nR/tamaabhir uutii/ vaMsiima/hi vaama/M shro/matebhiH
6.19.10c ii/kSe hi/ va/sva ubha/yasya raajan dhaa/ ra/tnam ma/hi sthuura/m bRha/ntam
6.19.11a maru/tvantaM vRSabha/M vaavRdhaana/m a/kavaariM divya/M shaasa/m i/ndram
6.19.11c vishvaasaa/ham a/vase nuu/tanaayogra/M sahodaa/m iha/ ta/M huvema
6.19.12a ja/naM vajrin ma/hi cin ma/nyamaanam ebhyo/ nR/bhyo randhayaa ye/Sv a/smi
6.19.12c a/dhaa hi/ tvaa pRthivyaa/M shuu/rasaatau ha/vaamahe ta/naye go/Sv apsu/
6.19.13a vaya/M ta ebhi/H puruhuuta sakhyai/H sha/troH-shatror u/ttara i/t syaama
6.19.13c ghna/nto vRtraa/Ny ubha/yaani shuura raayaa/ madema bRhataa/ tvo/taaH
6.20.1a dyau/r na/ ya/ indraabhi/ bhuu/maarya/s tasthau/ rayi/H sha/vasaa pRtsu/ ja/naan
6.20.1c ta/M naH saha/srabharam urvaraasaa/M daddhi/ suuno sahaso vRtratu/ram
6.20.2a divo/ na/ tu/bhyam a/nv indra satraa/surya\M deve/bhir dhaayi vi/shvam
6.20.2c a/hiM ya/d vRtra/m apo/ vavrivaa/MsaM ha/nn RjiiSin vi/SNunaa sacaana/H
6.20.3a tuu/rvann o/jiiyaan tava/sas ta/viiyaan kRta/brahme/ndro vRddha/mahaaH
6.20.3c raa/jaabhavan ma/dhunaH somya/sya vi/shvaasaaM ya/t puraa/M dartnu/m aa/vat
6.20.4a shatai/r apadran paNa/ya indraa/tra da/shoNaye kava/ye .arka/saatau
6.20.4c vadhai/H shu/SNasyaashu/Sasya maayaa/H pitvo/ naa/rireciit ki/M cana/ pra/
6.20.5a maho/ druho/ a/pa vishvaa/yu dhaayi va/jrasya ya/t pa/tane paa/di shu/SNaH
6.20.5c uru/ Sa/ sara/thaM saa/rathaye kar i/ndraH ku/tsaaya suu/ryasya saatau/
6.20.6a pra/ shyeno/ na/ madira/m aMshu/m asmai shi/ro daasa/sya na/mucer mathaaya/n
6.20.6c praa/van na/miiM saapya/M sasa/ntam pRNa/g raayaa/ sa/m iSaa/ sa/M svasti/
6.20.7a vi/ pi/pror a/himaayasya dRLhaa/H pu/ro vajri~n cha/vasaa na/ dardaH
6.20.7c su/daaman ta/d re/kNo apramRSya/m Rji/shvane daatra/M daashu/Se daaH
6.20.8a sa/ vetasu/M da/shamaayaM da/shoNiM tuu/tujim i/ndraH svabhiSTi/sumnaH
6.20.8c aa/ tu/graM sha/shvad i/bhaM dyo/tanaaya maatu/r na/ siim u/pa sRjaa iya/dhyai
6.20.9a sa/ iiM spR/dho vanate a/pratiito bi/bhrad va/jraM vRtraha/NaM ga/bhastau
6.20.9c ti/SThad dha/rii a/dhy a/steva ga/rte vacoyu/jaa vahata i/ndram RSva/m
6.20.10a sane/ma te/ .avasaa na/vya indra pra/ puura/va stavanta enaa/ yaj~nai/H
6.20.10c sapta/ ya/t pu/raH sha/rma shaa/radiir da/rd dha/n daa/siiH puruku/tsaaya shi/kSan
6.20.11a tva/M vRdha/ indra puurvyo/ bhuur varivasya/nn usha/ne kaavyaa/ya
6.20.11c pa/raa na/vavaastvam anude/yam mahe/ pitre/ dadaatha sva/M na/paatam
6.20.12a tva/M dhu/nir indra dhu/nimatiir RNo/r apa/H siiraa/ na/ sra/vantiiH
6.20.12c pra/ ya/t samudra/m a/ti shuura pa/rSi paara/yaa turva/shaM ya/duM svasti/
6.20.13a ta/va ha tya/d indra vi/shvam aajau/ sasto/ dhu/niicu/murii yaa/ ha si/Svap
6.20.13c diida/yad i/t tu/bhyaM so/mebhiH sunva/n dabhii/tir idhma/bhRtiH pakthy a\rkai/H
6.21.1a imaa/ u tvaa puruta/masya kaaro/r ha/vyaM viira ha/vyaa havante
6.21.1c dhi/yo ratheSThaa/m aja/raM na/viiyo rayi/r vi/bhuutir iiyate vacasyaa/
6.21.2a ta/m u stuSa i/ndraM yo/ vi/daano gi/rvaahasaM giirbhi/r yaj~na/vRddham
6.21.2c ya/sya di/vam a/ti mahnaa/ pRthivyaa/H purumaaya/sya ririce/ mahitva/m
6.21.3a sa/ i/t ta/mo .avayuna/M tatanva/t suu/ryeNa vayu/navac cakaara
6.21.3c kadaa/ te ma/rtaa amR/tasya dhaa/me/yakSanto na/ minanti svadhaavaH
6.21.4a ya/s taa/ cakaa/ra sa/ ku/ha svid i/ndraH ka/m aa/ ja/naM carati kaa/su vikSu/
6.21.4c ka/s te yaj~no/ ma/nase sha/M va/raaya ko/ arka/ indra katama/H sa/ ho/taa
6.21.5a idaa/ hi/ te ve/viSataH puraajaa/H pratnaa/sa aasu/H purukRt sa/khaayaH
6.21.5c ye/ madhyamaa/sa uta/ nuu/tanaasa utaa/vama/sya puruhuuta bodhi
6.21.6a ta/m pRcha/nto/ .avaraasaH pa/raaNi pratnaa/ ta indra shru/tyaa/nu yemuH
6.21.6c a/rcaamasi viira brahmavaaho yaa/d eva/ vidma/ taa/t tvaa mahaa/ntam
6.21.7a abhi/ tvaa paa/jo rakSa/so vi/ tasthe ma/hi jaj~naana/m abhi/ ta/t su/ tiSTha
6.21.7c ta/va pratne/na yu/jyena sa/khyaa va/jreNa dhRSNo a/pa taa/ nudasva
6.21.8a sa/ tu/ shrudhiindra nuu/tanasya brahmaNyato/ viira kaarudhaayaH
6.21.8c tva/M hy aaaa\pi/H pradi/vi pitRRNaa/M sha/shvad babhuu/tha suha/va e/STau
6.21.9a pro/ta/ye va/ruNam mitra/m i/ndram maru/taH kRSvaa/vase no adya/
6.21.9c pra/ puuSa/NaM vi/SNum agni/m pu/raMdhiM savitaa/ram o/SadhiiH pa/rvataaMsh ca
6.21.10a ima/ u tvaa purushaaka prayajyo jaritaa/ro abhy a\rcanty arkai/H
6.21.10c shrudhii/ ha/vam aa/ huvato/ huvaano/ na/ tvaa/vaaM+ anyo/ amRta tva/d asti
6.21.11a nuu/ ma aa/ vaa/cam u/pa yaahi vidvaa/n vi/shvebhiH suuno sahaso ya/jatraiH
6.21.11c ye/ agnijihvaa/ Rtasaa/pa aasu/r ye/ ma/nuM cakru/r u/paraM da/saaya
6.21.12a sa/ no bodhi puraetaa/ suge/Suuta/ durge/Su pathikR/d vi/daanaH
6.21.12c ye/ a/shramaasa ura/vo va/hiSThaas te/bhir na indraabhi/ vakSi vaa/jam
6.22.1a ya/ e/ka i/d dha/vyash carSaNiinaa/m i/ndraM ta/M giirbhi/r abhy a\rca aabhi/H
6.22.1c ya/H pa/tyate vRSabho/ vR/SNyaavaan satya/H sa/tvaa purumaaya/H sa/hasvaan
6.22.2a ta/m u naH puu/rve pita/ro na/vagvaaH sapta/ vi/praaso abhi/ vaaja/yantaH
6.22.2c nakSaddaabha/M ta/turim parvateSThaa/m a/droghavaacam mati/bhiH sha/viSTham
6.22.3a ta/m iimaha i/ndram asya raaya/H puruvii/rasya nRva/taH purukSo/H
6.22.3c yo/ a/skRdhoyur aja/raH sva\rvaan ta/m aa/ bhara harivo maadaya/dhyai
6.22.4a ta/n no vi/ voco ya/di te puraa/ cij jaritaa/ra aanashu/H sumna/m indra
6.22.4c ka/s te bhaaga/H ki/M va/yo dudhra khidvaH pu/ruhuuta puruuvaso .asuraghna/H
6.22.5a ta/m pRcha/ntii va/jrahastaM ratheSThaa/m i/ndraM ve/pii va/kvarii ya/sya nuu/ gii/H
6.22.5c tuvigraabha/M tuvikuurmi/M rabhodaa/m gaatu/m iSe na/kSate tu/mram a/cha
6.22.6a ayaa/ ha tya/m maaya/yaa vaavRdhaana/m manoju/vaa svatavaH pa/rvatena
6.22.6c a/cyutaa cid viiLitaa/ svojo rujo/ vi/ dRLhaa/ dhRSataa/ virapshin
6.22.7a ta/M vo dhiyaa/ na/vyasyaa sha/viSTham pratna/m pratnava/t paritaMsaya/dhyai
6.22.7c sa/ no vakSad animaana/H suva/hme/ndro vi/shvaany a/ti durga/haaNi
6.22.8a aa/ ja/naaya dru/hvaNe paa/rthivaani divyaa/ni diipayo .anta/rikSaa
6.22.8c ta/paa vRSan vishva/taH shoci/Saa taa/n brahmadvi/Se shocaya kSaa/m apa/sh ca
6.22.9a bhu/vo ja/nasya divya/sya raa/jaa paa/rthivasya ja/gatas tveSasaMdRk
6.22.9c dhiSva/ va/jraM da/kSiNa indra ha/ste vi/shvaa ajurya dayase vi/ maayaa/H
6.22.10a aa/ saMya/tam indra NaH svasti/M shatrutuu/ryaaya bRhatii/m a/mRdhraam
6.22.10c ya/yaa daa/saany aa/ryaaNi vRtraa/ ka/ro vajrin sutu/kaa naa/huSaaNi
6.22.11a sa/ no niyu/dbhiH puruhuuta vedho vishva/vaaraabhir aa/ gahi prayajyo
6.22.11c na/ yaa/ a/devo va/rate na/ deva/ aa/bhir yaahi tuu/yam aa/ madryadri/k
6.23.1a suta/ i/t tva/M ni/mishla indra so/me sto/me bra/hmaNi shasya/maana ukthe/
6.23.1c ya/d vaa yuktaa/bhyaam maghavan ha/ribhyaam bi/bhrad va/jram baahvo/r indra yaa/si
6.23.2a ya/d vaa divi/ paa/rye su/Svim indra vRtraha/tye/ .avasi shuu/rasaatau
6.23.2c ya/d vaa da/kSasya bibhyu/So a/bibhyad a/randhayaH sha/rdhata indra da/syuun
6.23.3a paa/taa suta/m i/ndro astu so/mam praNenii/r ugro/ jaritaa/ram uutii/
6.23.3c ka/rtaa viiraa/ya su/Svaya uloka/M daa/taa va/su stuvate/ kiira/ye cit
6.23.4a ga/nte/yaanti sa/vanaa ha/ribhyaam babhri/r va/jram papi/H so/maM dadi/r gaa/H
6.23.4c ka/rtaa viira/M na/ryaM sa/rvaviiraM shro/taa ha/vaM gRNata/ sto/mavaahaaH
6.23.5a a/smai vaya/M ya/d vaavaa/na ta/d viviSma i/ndraaya yo/ naH pradi/vo a/pas ka/H
6.23.5c sute/ so/me stuma/si sha/Msad ukthe/ndraaya bra/hma va/rdhanaM ya/thaa/sat
6.23.6a bra/hmaaNi hi/ cakRSe/ va/rdhanaani taa/vat ta indra mati/bhir viviSmaH
6.23.6c sute/ so/me sutapaaH sha/Mtamaani raa/NDyaa kriyaasma va/kSaNaani yaj~nai/H
6.23.7a sa/ no bodhi puroLaa/shaM ra/raaNaH pi/baa tu/ so/maM go/Rjiikam indra
6.23.7c e/da/m barhi/r ya/jamaanasya siidoru/M kRdhi tvaayata/ uloka/m
6.23.8a sa/ mandasvaa hy a/nu jo/Sam ugra pra/ tvaa yaj~naa/sa ime/ ashnuvantu
6.23.8c pre/me/ ha/vaasaH puruhuuta/m asme/ aa/ tveya/M dhii/r a/vasa indra yamyaaH
6.23.9a ta/M vaH sakhaayaH sa/M ya/thaa sute/Su so/mebhir iim pRNataa bhoja/m i/ndram
6.23.9c kuvi/t ta/smaa a/sati no bha/raaya na/ su/Svim i/ndro/ .avase mRdhaati
6.23.10a eve/d i/ndraH sute/ astaavi so/me bhara/dvaajeSu kSa/yad i/n magho/naH
6.23.10c a/sad ya/thaa jaritra/ uta/ suuri/r i/ndro raayo/ vishva/vaarasya daataa/
6.24.1a vR/Saa ma/da i/ndre shlo/ka ukthaa/ sa/caa so/meSu sutapaa/ RjiiSii/
6.24.1c arcatryo\ magha/vaa nR/bhya ukthai/r dyukSo/ raa/jaa giraa/m a/kSitotiH
6.24.2a ta/turir viiro/ na/ryo vi/cetaaH shro/taa ha/vaM gRNata/ urvyuuaa\tiH
6.24.2c va/suH sha/Mso naraa/M kaaru/dhaayaa vaajii/ stuto/ vida/the daati vaa/jam
6.24.3a a/kSo na/ cakryo\H shuura bRha/n pra/ te mahnaa/ ririce ro/dasyoH
6.24.3c vRkSa/sya nu/ te puruhuuta vayaa/ vy uuaa\ta/yo ruruhur indra puurvii/H
6.24.4a sha/ciivatas te purushaaka shaa/kaa ga/vaam iva sruta/yaH saMca/raNiiH
6.24.4c vatsaa/naaM na/ tanta/yas ta indra daa/manvanto adaamaa/naH sudaaman
6.24.5a anya/d adya/ ka/rvaram anya/d u shvo/ .asac ca sa/n mu/hur aacakri/r i/ndraH
6.24.5c mitro/ no a/tra va/ruNash ca puuSaa/ryo/ va/shasya paryetaa/sti
6.24.6a vi/ tva/d aa/po na/ pa/rvatasya pRSThaa/d ukthe/bhir indraanayanta yaj~nai/H
6.24.6c ta/M tvaabhi/H suSTuti/bhir vaaja/yanta aaji/M na/ jagmur girvaaho a/shvaaH
6.24.7a na/ ya/M ja/ranti shara/do na/ maa/saa na/ dyaa/va i/ndram avakarsha/yanti
6.24.7c vRddha/sya cid vardhataam asya tanuu/ sto/mebhir ukthai/sh ca shasya/maanaa
6.24.8a na/ viiLa/ve na/mate na/ sthiraa/ya na/ sha/rdhate da/syujuutaaya stavaa/n
6.24.8c a/jraa i/ndrasya gira/yash cid RSvaa/ gambhiire/ cid bhavati gaadha/m asmai
6.24.9a gambhiire/Na na uru/Naamatrin pre/So/ yandhi sutapaavan vaa/jaan
6.24.9c sthaa/ uu Su/ uurdhva/ uutii/ a/riSaNyann akto/r vyu\STau pa/ritakmyaayaam
6.24.10a sa/casva naaya/m a/vase abhii/ka ito/ vaa ta/m indra paahi riSa/H
6.24.10c amaa/ cainam a/raNye paahi riSo/ ma/dema shata/himaaH suvii/raaH
6.25.1a yaa/ ta uuti/r avamaa/ yaa/ paramaa/ yaa/ madhyame/ndra shuSminn a/sti
6.25.1c taa/bhir uu Su/ vRtraha/tye .aviir na ebhi/sh ca vaa/jair mahaa/n na ugra
6.25.2a aa/bhi spR/dho mithatii/r a/riSaNyann ami/trasya vyathayaa manyu/m indra
6.25.2c aa/bhir vi/shvaa abhiyu/jo vi/Suuciir aa/ryaaya vi/sho/ .ava taariir daa/siiH
6.25.3a i/ndra jaama/ya uta/ ye/ .ajaamayo .arvaaciinaa/so vanu/So yuyujre/
6.25.3c tva/m eSaaM vithuraa/ sha/vaaMsi jahi/ vR/SNyaani kRNuhii/ pa/raacaH
6.25.4a shuu/ro vaa shuu/raM vanate sha/riirais tanuuru/caa ta/ruSi ya/t kRNvai/te
6.25.4c toke/ vaa go/Su ta/naye ya/d apsu/ vi/ kra/ndasii urva/raasu bra/vaite
6.25.5a nahi/ tvaa shuu/ro na/ turo/ na/ dhRSNu/r na/ tvaa yodho/ ma/nyamaano yuyo/dha
6.25.5c i/ndra na/kiS Tvaa pra/ty asty eSaaM vi/shvaa jaataa/ny abhy a\si taa/ni
6.25.6a sa/ patyata ubha/yor nRmNa/m ayo/r ya/dii vedha/saH samithe/ ha/vante
6.25.6c vRtre/ vaa maho/ nRva/ti kSa/ye vaa vya/casvantaa ya/di vitantasai/te
6.25.7a a/dha smaa te carSaNa/yo ya/d e/jaan i/ndra traato/ta/ bhavaa varuutaa/
6.25.7c asmaa/kaaso ye/ nR/tamaaso arya/ i/ndra suura/yo dadhire/ puro/ naH
6.25.8a a/nu te daayi maha/ indriyaa/ya satraa/ te vi/shvam a/nu vRtraha/tye
6.25.8c a/nu kSatra/m a/nu sa/ho yajatre/ndra deve/bhir a/nu te nRSa/hye
6.25.9a evaa/ na spR/dhaH sa/m ajaa sama/tsv i/ndra raarandhi/ mithatii/r a/deviiH
6.25.9c vidyaa/ma va/stor a/vasaa gRNa/nto bhara/dvaajaa uta/ ta indra nuuna/m
6.26.1a shrudhii/ na indra hva/yaamasi tvaa maho/ vaa/jasya saatau/ vaavRSaaNaa/H
6.26.1c sa/M ya/d vi/sho/ .ayanta shuu/rasaataa ugra/M no/ .avaH paa/rye a/han daaH
6.26.2a tvaa/M vaajii/ havate vaajineyo/ maho/ vaa/jasya ga/dhyasya saatau/
6.26.2c tvaa/M vRtre/Sv indra sa/tpatiM ta/rutraM tvaa/M caSTe muSTihaa/ go/Su yu/dhyan
6.26.3a tva/M kavi/M codayo .arka/saatau tva/M ku/tsaaya shu/SNaM daashu/Se vark
6.26.3c tva/M shi/ro amarma/NaH pa/raahann atithigvaa/ya sha/MsyaM kariSya/n
6.26.4a tva/M ra/tham pra/ bharo yodha/m RSva/m aa/vo yu/dhyantaM vRSabha/M da/shadyum
6.26.4c tva/M tu/graM vetasa/ve sa/caahan tva/M tu/jiM gRNa/ntam indra tuutoH
6.26.5a tva/M ta/d uktha/m indra barha/Naa kaH pra/ ya/c chataa/ saha/sraa shuura da/rSi
6.26.5c a/va gire/r daa/saM sha/mbaraM han praa/vo di/vodaasaM citraa/bhir uutii/
6.26.6a tva/M shraddhaa/bhir mandasaana/H so/mair dabhii/taye cu/murim indra siSvap
6.26.6c tva/M raji/m pi/Thiinase dashasya/n SaSTi/M saha/sraa sha/cyaa sa/caahan
6.26.7a aha/M cana/ ta/t suuri/bhir aanashyaaM ta/va jyaa/ya indra sumna/m o/jaH
6.26.7c tva/yaa ya/t sta/vante sadhaviira viiraa/s triva/ruuthena na/huSaa shaviSTha
6.26.8a vaya/M te asyaa/m indra dyumna/huutau sa/khaayaH syaama mahina pre/SThaaH
6.26.8c praa/tardaniH kSatrashrii/r astu shre/STho ghane/ vRtraa/NaaM sana/ye dha/naanaam
6.27.1a ki/m asya ma/de ki/m v asya piitaa/v i/ndraH ki/m asya sakhye/ cakaara
6.27.1c ra/Naa vaa ye/ niSa/di ki/M te/ asya puraa/ vividre ki/m u nuu/tanaasaH
6.27.2a sa/d asya ma/de sa/d v asya piitaa/v i/ndraH sa/d asya sakhye/ cakaara
6.27.2c ra/Naa vaa ye/ niSa/di sa/t te/ asya puraa/ vividre sa/d u nuu/tanaasaH
6.27.3a nahi/ nu/ te mahima/naH samasya na/ maghavan maghavattva/sya vidma/
6.27.3c na/ raa/dhaso-raadhaso nuu/tanasye/ndra na/kir dadRsha indriya/M te
6.27.4a eta/t tya/t ta indriya/m aceti ye/naa/vadhiir vara/shikhasya she/SaH
6.27.4c va/jrasya ya/t te ni/hatasya shu/Smaat svanaa/c cid indra paramo/ dadaa/ra
6.27.5a va/dhiid i/ndro vara/shikhasya she/So .abhyaavarti/ne caayamaanaa/ya shi/kSan
6.27.5c vRcii/vato ya/d dhariyuupii/yaayaaM ha/n puu/rve a/rdhe bhiya/saa/paro da/rt
6.27.6a triMsha/cchataM varmi/Na indra saaka/M yavyaa/vatyaam puruhuuta shravasyaa/
6.27.6c vRcii/vantaH sha/rave pa/tyamaanaaH paa/traa bhindaanaa/ nyarthaa/ny aayan
6.27.7a ya/sya gaa/vaav aruSaa/ suuyavasyuu/ anta/r uu Su/ ca/rato re/rihaaNaa
6.27.7c sa/ sR/~njayaaya turva/sham pa/raadaad vRcii/vato daivavaataa/ya shi/kSan
6.27.8a dvayaa/M+ agne rathi/no viMshati/M gaa/ vadhuu/mato magha/vaa ma/hyaM samraa/T
6.27.8c abhyaavartii/ caayamaano/ dadaati duuNaa/sheya/M da/kSiNaa paarthavaa/naam
6.28.1a aa/ gaa/vo agmann uta/ bhadra/m akran sii/dantu goSThe/ raNa/yantv asme/
6.28.1c prajaa/vatiiH pururuu/paa iha/ syur i/ndraaya puurvii/r uSa/so du/haanaaH
6.28.2a i/ndro ya/jvane pRNate/ ca shikSaty u/pe/d dadaati na/ sva/m muSaayati
6.28.2c bhuu/yo-bhuuyo rayi/m i/d asya vardha/yann a/bhinne khilye/ ni/ dadhaati devayu/m
6.28.3a na/ taa/ nashanti na/ dabhaati ta/skaro naa/saam aamitro/ vya/thir aa/ dadharSati
6.28.3c devaa/Msh ca yaa/bhir ya/jate da/daati ca jyo/g i/t taa/bhiH sacate go/patiH saha/
6.28.4a na/ taa/ a/rvaa reNu/kakaaTo ashnute na/ saMskRtatra/m u/pa yanti taa/ abhi/
6.28.4c urugaaya/m a/bhayaM ta/sya taa/ a/nu gaa/vo ma/rtasya vi/ caranti ya/jvanaH
6.28.5a gaa/vo bha/go gaa/va i/ndro me achaan gaa/vaH so/masya prathama/sya bhakSa/H
6.28.5c imaa/ yaa/ gaa/vaH sa/ janaasa i/ndra ichaa/mii/d dhRdaa/ ma/nasaa cid i/ndram
6.28.6a yuuya/M gaavo medayathaa kRsha/M cid ashriira/M cit kRNuthaa supra/tiikam
6.28.6c bhadra/M gRha/M kRNutha bhadravaaco bRha/d vo va/ya ucyate sabhaa/su
6.28.7a prajaa/vatiiH suuya/vasaM risha/ntiiH shuddhaa/ apa/H suprapaaNe/ pi/bantiiH
6.28.7c maa/ va stena/ iishata maa/gha/shaMsaH pa/ri vo hetii/ rudra/sya vRjyaaH
6.28.8a u/peda/m upapa/rcanam aasu/ go/Suu/pa pRcyataam
6.28.8c u/pa RSabha/sya re/tasy u/pendra ta/va viirye\
6.29.1a i/ndraM vo na/raH sakhyaa/ya sepur maho/ ya/ntaH sumata/ye cakaanaa/H
6.29.1c maho/ hi/ daataa/ va/jrahasto a/sti mahaa/m u raNva/m a/vase yajadhvam
6.29.2a aa/ ya/smin ha/ste na/ryaa mimikSu/r aa/ ra/the hiraNya/ye ratheSThaa/H
6.29.2c aa/ rashma/yo ga/bhastyo sthuura/yor aa/dhvann a/shvaaso vR/SaNo yujaanaa/H
6.29.3a shriye/ te paa/daa du/va aa/ mimikSur dhRSNu/r vajrii/ sha/vasaa da/kSiNaavaan
6.29.3c va/saano a/tkaM surabhi/M dRshe/ ka/M sva\r Na/ nRtav iSiro/ babhuutha
6.29.4a sa/ so/ma aa/mishlatamaH suto/ bhuud ya/smin pakti/H pacya/te sa/nti dhaanaa/H
6.29.4c i/ndraM na/ra stuva/nto brahmakaaraa/ ukthaa/ sha/Msanto deva/vaatatamaaH
6.29.5a na/ te a/ntaH sha/vaso dhaayy asya/ vi/ tu/ baabadhe ro/dasii mahitvaa/
6.29.5c aa/ taa/ suuri/H pRNati tuu/tujaano yuuthe/vaapsu/ samii/jamaana uutii/
6.29.6a eve/d i/ndraH suha/va RSvo/ astuutii/ a/nuutii hirishipra/H sa/tvaa
6.29.6c evaa/ hi/ jaato/ a/samaatyojaaH puruu/ ca vRtraa/ hanati ni/ da/syuun
6.30.1a bhuu/ya i/d vaavRdhe viiryaaaa\yaM+ e/ko ajuryo/ dayate va/suuni
6.30.1c pra/ ririce diva/ i/ndraH pRthivyaa/ ardha/m i/d asya pra/ti ro/dasii ubhe/
6.30.2a a/dhaa manye bRha/d asurya\m asya yaa/ni daadhaa/ra na/kir aa/ minaati
6.30.2c dive/-dive suu/ryo darshato/ bhuud vi/ sa/dmaany urviyaa/ sukra/tur dhaat
6.30.3a adyaa/ cin nuu/ cit ta/d a/po nadii/naaM ya/d aabhyo a/rado gaatu/m indra
6.30.3c ni/ pa/rvataa admasa/do na/ sedus tva/yaa dRLhaa/ni sukrato ra/jaaMsi
6.30.4a satya/m i/t ta/n na/ tvaa/vaaM+ anyo/ astii/ndra devo/ na/ ma/rtyo jyaa/yaan
6.30.4c a/hann a/him parisha/yaanam a/rNo/ .avaasRjo apo/ a/chaa samudra/m
6.30.5a tva/m apo/ vi/ du/ro vi/Suuciir i/ndra dRLha/m arujaH pa/rvatasya
6.30.5c raa/jaabhavo ja/gatash carSaNiinaa/M saaka/M suu/ryaM jana/yan dyaa/m uSaa/sam
6.31.1a a/bhuur e/ko rayipate rayiiNaa/m aa/ ha/stayor adhithaa indra kRSTii/H
6.31.1c vi/ toke/ apsu/ ta/naye ca suu/re/ .avocanta carSaNa/yo vi/vaacaH
6.31.2a tva/d bhiye/ndra paa/rthivaani vi/shvaa/cyutaa cic cyaavayante ra/jaaMsi
6.31.2c dyaa/vaakSaa/maa pa/rvataaso va/naani vi/shvaM dRLha/m bhayate a/jmann aa/ te
6.31.3a tva/M ku/tsenaabhi/ shu/SNam indraashu/SaM yudhya ku/yavaM ga/viSTau
6.31.3c da/sha prapitve/ a/dha suu/ryasya muSaaya/sh cakra/m a/vive ra/paaMsi
6.31.4a tva/M shataa/ny a/va sha/mbarasya pu/ro jaghanthaapratii/ni da/syoH
6.31.4c a/shikSo ya/tra sha/cyaa shaciivo di/vodaasaaya sunvate/ sutakre bhara/dvaajaaya gRNate/ va/suuni
6.31.5a sa/ satyasatvan mahate/ ra/Naaya ra/tham aa/ tiSTha tuvinRmNa bhiima/m
6.31.5c yaahi/ prapathinn a/vaso/pa madri/k pra/ ca shruta shraavaya carSaNi/bhyaH
6.32.1a a/puurvyaa puruta/maany asmai mahe/ viiraa/ya tava/se turaa/ya
6.32.1c virapshi/ne vajri/Ne sha/Mtamaani va/caaMsy aasaa/ stha/viraaya takSam
6.32.2a sa/ maata/raa suu/ryeNaa kaviinaa/m a/vaasayad ruja/d a/driM gRNaana/H
6.32.2c svaadhii/bhir R/kvabhir vaavashaana/ u/d usri/yaaNaam asRjan nidaa/nam
6.32.3a sa/ va/hnibhir R/kvabhir go/Su sha/shvan mita/j~nubhiH purukR/tvaa jigaaya
6.32.3c pu/raH purohaa/ sa/khibhiH sakhiiya/n dRLhaa/ ruroja kavi/bhiH kavi/H sa/n
6.32.4a sa/ niivyaaaa\bhir jaritaa/ram a/chaa maho/ vaa/jebhir maha/dbhish ca shu/SmaiH
6.32.4c puruvii/raabhir vRSabha kSitiinaa/m aa/ girvaNaH suvitaa/ya pra/ yaahi
6.32.5a sa/ sa/rgeNa sha/vasaa takto/ a/tyair apa/ i/ndro dakSiNata/s turaaSaa/T
6.32.5c itthaa/ sRjaanaa/ a/napaavRd a/rthaM dive/-dive viviSur apramRSya/m
6.33.1a ya/ o/jiSTha indra ta/M su/ no daa ma/do vRSan svabhiSTi/r daa/svaan
6.33.1c sau/vashvyaM yo/ vana/vat sva/shvo vRtraa/ sama/tsu saasa/had ami/traan
6.33.2a tvaa/M hiiaa\ndraa/vase vi/vaaco ha/vante carSaNa/yaH shuu/rasaatau
6.33.2c tva/M vi/prebhir vi/ paNii/M+r ashaayas tvo/ta i/t sa/nitaa vaa/jam a/rvaa
6.33.3a tva/M taa/M+ indrobha/yaaM+ ami/traan daa/saa vRtraa/Ny aa/ryaa ca shuura
6.33.3c va/dhiir va/neva su/dhitebhir a/tkair aa/ pRtsu/ darSi nRNaa/M nRtama
6.33.4a sa/ tva/M na indraa/kavaabhir uutii/ sa/khaa vishvaa/yur avitaa/ vRdhe/ bhuuH
6.33.4c sva\rSaataa ya/d dhva/yaamasi tvaa yu/dhyanto nema/dhitaa pRtsu/ shuura
6.33.5a nuuna/M na indraaparaa/ya ca syaa bha/vaa mRLiika/ uta/ no abhi/STau
6.33.5c itthaa/ gRNa/nto mahi/nasya sha/rman divi/ Syaama paa/rye goSa/tamaaH
6.34.1a sa/M ca tve/ jagmu/r gi/ra indra puurvii/r vi/ ca tva/d yanti vibhvo\ maniiSaa/H
6.34.1c puraa/ nuuna/M ca stuta/ya R/SiiNaam paspRdhra/ i/ndre a/dhy ukthaarkaa/
6.34.2a puruhuuto/ ya/H puruguurta/ R/bhvaaM+ e/kaH puruprashasto/ a/sti yaj~nai/H
6.34.2c ra/tho na/ mahe/ sha/vase yujaano\ .asmaa/bhir i/ndro anumaa/dyo bhuut
6.34.3a na/ ya/M hi/Msanti dhiita/yo na/ vaa/Niir i/ndraM na/kSantii/d abhi/ vardha/yantiiH
6.34.3c ya/di stotaa/raH shata/M ya/t saha/sraM gRNa/nti gi/rvaNasaM sha/M ta/d asmai
6.34.4a a/smaa eta/d divy a\rce/va maasaa/ mimikSa/ i/ndre ny a\yaami so/maH
6.34.4c ja/naM na/ dha/nvann abhi/ sa/M ya/d aa/paH satraa/ vaavRdhur ha/vanaani yaj~nai/H
6.34.5a a/smaa eta/n ma/hy aa~NguuSa/m asmaa i/ndraaya stotra/m mati/bhir avaaci
6.34.5c a/sad ya/thaa mahati/ vRtratuu/rya i/ndro vishvaa/yur avitaa/ vRdha/sh ca
6.35.1a kadaa/ bhuvan ra/thakSayaaNi bra/hma kadaa/ stotre/ sahasrapoSya\M daaH
6.35.1c kadaa/ sto/maM vaasayo .asya raayaa/ kadaa/ dhi/yaH karasi vaa/jaratnaaH
6.35.2a ka/rhi svit ta/d indra ya/n nR/bhir nRR/n viirai/r viiraa/n niiLa/yaase ja/yaajii/n
6.35.2c tridhaa/tu gaa/ a/dhi jayaasi go/Sv i/ndra dyumna/M sva\rvad dhehy asme/
6.35.3a ka/rhi svit ta/d indra ya/j jaritre/ vishva/psu bra/hma kRNa/vaH shaviSTha
6.35.3c kadaa/ dhi/yo na/ niyu/to yuvaase kadaa/ go/maghaa ha/vanaani gachaaH
6.35.4a sa/ go/maghaa jaritre/ a/shvashcandraa vaa/jashravaso a/dhi dhehi pR/kSaH
6.35.4c piipihii/SaH sudu/ghaam indra dhenu/m bhara/dvaajeSu suru/co rurucyaaH
6.35.5a ta/m aa/ nuuna/M vRja/nam anya/thaa cic chuu/ro ya/c chakra vi/ du/ro gRNiiSe/
6.35.5c maa/ ni/r araM shukradu/ghasya dheno/r aa~Ngirasaa/n bra/hmaNaa vipra jinva
6.36.1a satraa/ ma/daasas ta/va vishva/janyaaH satraa/ raa/yo/ .adha ye/ paa/rthivaasaH
6.36.1c satraa/ vaa/jaanaam abhavo vibhaktaa/ ya/d deve/Su dhaara/yathaa asurya\m
6.36.2a a/nu pra/ yeje ja/na o/jo asya satraa/ dadhire a/nu viiryaaaa\ya
6.36.2c syuumagR/bhe du/dhaye/ .arvate ca kra/tuM vR~njanty a/pi vRtraha/tye
6.36.3a ta/M sadhrii/ciir uuta/yo vR/SNyaani pau/Msyaani niyu/taH sashcur i/ndram
6.36.3c samudra/M na/ si/ndhava uktha/shuSmaa uruvya/casaM gi/ra aa/ vishanti
6.36.4a sa/ raaya/s khaa/m u/pa sRjaa gRNaana/H purushcandra/sya tva/m indra va/svaH
6.36.4c pa/tir babhuuthaa/samo ja/naanaam e/ko vi/shvasya bhu/vanasya raa/jaa
6.36.5a sa/ tu/ shrudhi shru/tyaa yo/ duvoyu/r dyau/r na/ bhuu/maabhi/ raa/yo arya/H
6.36.5c a/so ya/thaa naH sha/vasaa cakaano/ yuge/-yuge va/yasaa ce/kitaanaH
6.37.1a arvaa/g ra/thaM vishva/vaaraM ta ugre/ndra yuktaa/so ha/rayo vahantu
6.37.1c kiiri/sh cid dhi/ tvaa ha/vate sva\rvaan Rdhiima/hi sadhamaa/das te adya/
6.37.2a pro/ dro/Ne ha/rayaH ka/rmaagman punaanaa/sa R/jyanto abhuuvan
6.37.2c i/ndro no asya/ puurvya/H papiiyaad dyukSo/ ma/dasya somya/sya raa/jaa
6.37.3a aasasraaNaa/saH shavasaana/m a/che/ndraM sucakre/ rathyaaaa\so a/shvaaH
6.37.3c abhi/ shra/va R/jyanto vaheyur nuu/ cin nu/ vaayo/r amR/taM vi/ dasyet
6.37.4a va/riSTho asya da/kSiNaam iyartii/ndro magho/naaM tuvikuurmi/tamaH
6.37.4c ya/yaa vajrivaH pariyaa/sy a/Mho maghaa/ ca dhRSNo da/yase vi/ suurii/n
6.37.5a i/ndro vaa/jasya stha/virasya daate/ndro giirbhi/r vardhataaM vRddha/mahaaH
6.37.5c i/ndro vRtra/M ha/niSTho astu sa/tvaa/ taa/ suuri/H pRNati tuu/tujaanaH
6.38.1a a/paad ita/ u/d u nash citra/tamo mahii/m bharSad dyuma/tiim i/ndrahuutim
6.38.1c pa/nyasiiM dhiiti/M dai/vyasya yaa/ma~n ja/nasya raati/M vanate sudaa/nuH
6.38.2a duuraa/c cid aa/ vasato asya ka/rNaa gho/Saad i/ndrasya tanyati bruvaaNa/H
6.38.2c e/ya/m enaM deva/huutir vavRtyaan madrya\g i/ndram iya/m Rcya/maanaa
6.38.3a ta/M vo dhiyaa/ parama/yaa puraajaa/m aja/ram i/ndram abhy a\nuuSy arkai/H
6.38.3c bra/hmaa ca gi/ro dadhire/ sa/m asmin mahaa/Msh ca sto/mo a/dhi vardhad i/ndre
6.38.4a va/rdhaad ya/M yaj~na/ uta/ so/ma i/ndraM va/rdhaad bra/hma gi/ra ukthaa/ ca ma/nma
6.38.4c va/rdhaa/hainam uSa/so yaa/mann akto/r va/rdhaan maa/saaH shara/do dyaa/va i/ndram
6.38.5a evaa/ jaj~naana/M sa/hase a/saami vaavRdhaana/M raa/dhase ca shrutaa/ya
6.38.5c mahaa/m ugra/m a/vase vipra nuuna/m aa/ vivaasema vRtratuu/ryeSu
6.39.1a mandra/sya kave/r divya/sya va/hner vi/pramanmano vacana/sya ma/dhvaH
6.39.1c a/paa nas ta/sya sacana/sya deve/So yuvasva gRNate/ go/agraaH
6.39.2a aya/m ushaana/H pa/ry a/drim usraa/ Rta/dhiitibhir Rtayu/g yujaana/H
6.39.2c ruja/d a/rugNaM vi/ vala/sya saa/num paNii/M+r va/cobhir abhi/ yodhad i/ndraH
6.39.3a aya/M dyotayad adyu/to vy a\ktuu/n doSaa/ va/stoH shara/da i/ndur indra
6.39.3c ima/M ketu/m adadhur nuu/ cid a/hnaaM shu/cijanmana uSa/sash cakaara
6.39.4a aya/M rocayad aru/co rucaano\ .aya/M vaasayad vy R\te/na puurvii/H
6.39.4c aya/m iiyata Rtayu/gbhir a/shvaiH svarvi/daa naa/bhinaa carSaNipraa/H
6.39.5a nuu/ gRNaano/ gRNate/ pratna raajann i/SaH pinva vasude/yaaya puurvii/H
6.39.5c apa/ o/Sadhiir aviSaa/ va/naani gaa/ a/rvato nRR/n Rca/se ririihi

[edit]
 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)
[edit]