Rig Veda, Book 1B (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 1

[edit]

1.103.1a ta/t ta indriya/m parama/m paraacai/r a/dhaarayanta kava/yaH pure/da/m
1.103.1c kSame/da/m anya/d divy a\nya/d asya sa/m ii pRcyate samane/va ketu/H
1.103.2a sa/ dhaarayat pRthivii/m papra/thac ca va/jreNa hatvaa/ ni/r apa/H sasarja
1.103.2c a/hann a/him a/bhinad rauhiNa/M vy a/han vya\Msam magha/vaa sha/ciibhiH
1.103.3a sa/ jaatuu/bharmaa shradda/dhaana o/jaH pu/ro vibhinda/nn acarad vi/ daa/siiH
1.103.3c vidvaa/n vajrin da/syave heti/m asyaa/ryaM sa/ho vardhayaa dyumna/m indra
1.103.4a ta/d uucu/Se maa/nuSemaa/ yugaa/ni kiirte/nyam magha/vaa naa/ma bi/bhrat
1.103.4c upapraya/n dasyuha/tyaaya vajrii/ ya/d dha suunu/H shra/vase naa/ma dadhe/
1.103.5a ta/d asyeda/m pashyataa bhuu/ri puSTa/M shra/d i/ndrasya dhattana viiryaaaa\ya
1.103.5c sa/ gaa/ avindat so/ avindad a/shvaan sa/ o/SadhiiH so/ apa/H sa/ va/naani
1.103.6a bhuu/rikarmaNe vRSabhaa/ya vR/SNe satya/shuSmaaya sunavaama so/mam
1.103.6c ya/ aadR/tyaa paripanthii/va shuu/ro/ .ayajvano vibha/jann e/ti ve/daH
1.103.7a ta/d indra pre/va viirya\M cakartha ya/t sasa/ntaM va/jreNaa/bodhayo/ .ahim
1.103.7c a/nu tvaa pa/tniir hRSita/M va/yash ca vi/shve devaa/so amadann a/nu tvaa
1.103.8a shu/SNam pi/pruM ku/yavaM vRtra/m indra yadaa/vadhiir vi/ pu/raH sha/mbarasya
1.103.8c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.104.1a yo/niS Ta indra niSa/de akaari ta/m aa/ ni/ Siida svaano/ naa/rvaa
1.104.1c vimu/cyaa va/yo .avasaa/yaa/shvaan doSaa/ va/stor va/hiiyasaH prapitve/
1.104.2a o/ tye/ na/ra i/ndram uuta/ye gur nuu/ cit taa/n sadyo/ a/dhvano jagamyaat
1.104.2c devaa/so manyu/M daa/sasya shcamnan te/ na aa/ vakSan suvitaa/ya va/rNam
1.104.3a a/va tma/naa bharate ke/tavedaa a/va tma/naa bharate phe/nam uda/n
1.104.3c kSiire/Na snaataH ku/yavasya yo/Se hate/ te/ syaataam pravaNe/ shi/phaayaaH
1.104.4a yuyo/pa naa/bhir u/parasyaayo/H pra/ puu/rvaabhis tirate raa/STi shuu/raH
1.104.4c a~njasii/ kulishii/ viira/patnii pa/yo hinvaanaa/ uda/bhir bharante
1.104.5a pra/ti ya/t syaa/ nii/thaa/darshi da/syor o/ko naa/chaa sa/danaM jaanatii/ gaat
1.104.5c a/dha smaa no maghava~n carkRtaa/d i/n maa/ no maghe/va niSSapii/ pa/raa daaH
1.104.6a sa/ tva/M na indra suu/rye so/ apsv a\naagaastva/ aa/ bhaja jiivashaMse/
1.104.6c maa/ntaraam bhu/jam aa/ riiriSo naH shra/ddhitaM te mahata/ indriyaa/ya
1.104.7a a/dhaa manye shra/t te asmaa adhaayi vR/Saa codasva mahate/ dha/naaya
1.104.7c maa/ no a/kRte puruhuuta yo/naav i/ndra kSu/dhyadbhyo va/ya aasuti/M daaH
1.104.8a maa/ no vadhiir indra maa/ pa/raa daa maa/ naH priyaa/ bho/janaani pra/ moSiiH
1.104.8c aaNDaa/ maa/ no maghava~n chakra ni/r bhen maa/ naH paa/traa bhet saha/jaanuSaaNi
1.104.9a arvaa/~N e/hi so/makaamaM tvaahur aya/M suta/s ta/sya pibaa ma/daaya
1.104.9c uruvya/caa jaTha/ra aa/ vRSasva pite/va naH shRNuhi huuya/maanaH
1.105.1a candra/maa apsv a\nta/r aa/ suparNo/ dhaavate divi/
1.105.1c na/ vo hiraNyanemayaH pada/M vindanti vidyuto vitta/m me asya/ rodasii
1.105.2a a/rtham i/d vaa/ u arthi/na aa/ jaayaa/ yuvate pa/tim
1.105.2c tu~njaa/te vR/SNyam pa/yaH paridaa/ya ra/saM duhe vitta/m me asya/ rodasii
1.105.3a mo/ Su/ devaa ada/H sva\r a/va paadi diva/s pa/ri
1.105.3c maa/ somya/sya shambhu/vaH shuu/ne bhuuma ka/daa cana/ vitta/m me asya/ rodasii
1.105.4a yaj~na/m pRchaamy avama/M sa/ ta/d duuto/ vi/ vocati
1.105.4c kva\ Rta/m puurvya/M gata/M ka/s ta/d bibharti nuu/tano vitta/m me asya/ rodasii
1.105.5a amii/ ye/ devaa stha/na triSv aa/ rocane/ diva/H
1.105.5c ka/d va Rta/M ka/d a/nRtaM kva\ pratnaa/ va aa/hutir vitta/m me asya/ rodasii
1.105.6a ka/d va Rta/sya dharNasi/ ka/d va/ruNasya ca/kSaNam
1.105.6c ka/d aryamNo/ maha/s pathaa/ti kraamema duuDhyo\ vitta/m me asya/ rodasii
1.105.7a aha/M so/ asmi ya/H puraa/ sute/ va/daami kaa/ni cit
1.105.7c ta/m maa vyanty aadhyo\ vR/ko na/ tRSNa/jam mRga/M vitta/m me asya/ rodasii
1.105.8a sa/m maa tapanty abhi/taH sapa/tniir iva pa/rshavaH
1.105.8c muu/So na/ shishnaa/ vy a\danti maadhya\ stotaa/raM te shatakrato vitta/m me asya/ rodasii
1.105.9a amii/ ye/ sapta/ rashma/yas ta/traa me naa/bhir aa/tataa
1.105.9c trita/s ta/d vedaaptya/H sa/ jaamitvaa/ya rebhati vitta/m me asya/ rodasii
1.105.10a amii/ ye/ pa/~ncokSa/No ma/dhye tasthu/r maho/ diva/H
1.105.10c devatraa/ nu/ pravaa/cyaM sadhriiciinaa/ ni/ vaavRtur vitta/m me asya/ rodasii
1.105.11a suparNaa/ eta/ aasate ma/dhya aaro/dhane diva/H
1.105.11c te/ sedhanti patho/ vR/kaM ta/rantaM yahva/tiir apo/ vitta/m me asya/ rodasii
1.105.12a na/vyaM ta/d ukthya\M hita/M de/vaasaH supravaacana/m
1.105.12c Rta/m arSanti si/ndhavaH satya/M taataana suu/ryo vitta/m me asya/ rodasii
1.105.13a a/gne ta/va tya/d ukthya\M deve/Sv asty aa/pyam
1.105.13c sa/ naH satto/ manuSva/d aa/ devaa/n yakSi vidu/STaro vitta/m me asya/ rodasii
1.105.14a satto/ ho/taa manuSva/d aa/ devaa/M+ a/chaa vidu/STaraH
1.105.14c agni/r havyaa/ suSuudati devo/ deve/Su me/dhiro vitta/m me asya/ rodasii
1.105.15a bra/hmaa kRNoti va/ruNo gaatuvi/daM ta/m iimahe
1.105.15c vy uuaa\rNoti hRdaa/ mati/M na/vyo jaayataam Rta/M vitta/m me asya/ rodasii
1.105.16a asau/ ya/H pa/nthaa aadityo/ divi/ pravaa/cyaM kRta/H
1.105.16c na/ sa/ devaa atikra/me ta/M \.\ martaaso na/ pashyatha vitta/m me asya/ rodasii
1.105.17a trita/H kuu/pe/ .avahito devaa/n havata uuta/ye
1.105.17c ta/c chushraava bR/haspa/tiH kRNva/nn aMhuuraNaa/d uru/ vitta/m me asya/ rodasii
1.105.18a aruNo/ maa sakR/d vR/kaH pathaa/ ya/ntaM dada/rsha hi/
1.105.18c u/j jihiite nicaa/yyaa ta/STeva pRSTyaamayii/ vitta/m me asya/ rodasii
1.105.19a enaa/~NguuSe/Na vaya/m i/ndravanto .abhi/ Syaama vRja/ne sa/rvaviiraaH
1.105.19c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.106.1a i/ndram mitra/M va/ruNam agni/m uuta/ye maa/rutaM sha/rdho a/ditiM havaamahe
1.106.1c ra/thaM na/ durgaa/d vasavaH sudaanavo vi/shvasmaan no a/M+haso ni/S pipartana
1.106.2a ta/ aadityaa aa/ gataa sarva/taataye bhuuta/ devaa vRtratuu/ryeSu shambhu/vaH
1.106.2c ra/thaM na/ durgaa/d vasavaH sudaanavo vi/shvasmaan no a/M+haso ni/S pipartana
1.106.3a a/vantu naH pita/raH supravaacanaa/ uta/ devii/ deva/putre RtaavR/dhaa
1.106.3c ra/thaM na/ durgaa/d vasavaH sudaanavo vi/shvasmaan no a/M+haso ni/S pipartana
1.106.4a na/raasha/MsaM vaaji/naM vaaja/yann iha/ kSaya/dviiram puuSa/NaM sumnai/r iimahe
1.106.4c ra/thaM na/ durgaa/d vasavaH sudaanavo vi/shvasmaan no a/M+haso ni/S pipartana
1.106.5a bR/haspate sa/dam i/n naH suga/M kRdhi sha/M yo/r ya/t te ma/nurhitaM ta/d iimahe
1.106.5c ra/thaM na/ durgaa/d vasavaH sudaanavo vi/shvasmaan no a/M+haso ni/S pipartana
1.106.6a i/ndraM ku/tso vRtraha/NaM sha/ciipa/tiM kaaTe/ ni/baaLha R/Sir ahvad uuta/ye
1.106.6c ra/thaM na/ durgaa/d vasavaH sudaanavo vi/shvasmaan no a/M+haso ni/S pipartana
1.106.7a devai/r no devy a/ditir ni/ paatu deva/s traataa/ traayataam a/prayuchan
1.106.7c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.107.1a yaj~no/ devaa/naam pra/ty eti sumna/m aa/dityaaso bha/vataa mRLaya/ntaH
1.107.1c aa/ vo .arvaa/cii sumati/r vavRtyaad aMho/sh cid yaa/ varivovi/ttaraa/sat
1.107.2a u/pa no devaa/ a/vasaa/ gamantv a/~NgirasaaM saa/mabhi stuuya/maanaaH
1.107.2c i/ndra indriyai/r maru/to maru/dbhir aadityai/r no a/ditiH sha/rma yaMsat
1.107.3a ta/n na i/ndras ta/d va/ruNas ta/d agni/s ta/d aryamaa/ ta/t savitaa/ ca/no dhaat
1.107.3c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.108.1a ya/ indraagnii citra/tamo ra/tho vaam abhi/ vi/shvaani bhu/vanaani ca/STe
1.108.1c te/naa/ yaataM sara/thaM tasthivaa/Msaa/thaa so/masya pibataM suta/sya
1.108.2a yaa/vad ida/m bhu/vanaM vi/shvam a/sty uruvya/caa varima/taa gabhiira/m
1.108.2c taa/vaaM+ aya/m paa/tave so/mo astv a/ram indraagnii ma/nase yuva/bhyaam
1.108.3a cakraa/the hi/ sadhrya\~N naa/ma bhadra/M sadhriiciinaa/ vRtrahaNaa uta/ sthaH
1.108.3c taa/v indraagnii sadhrya\~ncaa niSa/dyaa vR/SNaH so/masya vRSaNaa/ vRSethaam
1.108.4a sa/middheSv agni/Sv aanajaanaa/ yata/srucaa barhi/r u tistiraaNaa/
1.108.4c tiivrai/H so/maiH pa/riSiktebhir arvaa/g e/ndraagnii saumanasaa/ya yaatam
1.108.5a yaa/niindraagnii cakra/thur viiryaaaa\Ni yaa/ni ruupaa/Ny uta/ vR/SNyaani
1.108.5c yaa/ vaam pratnaa/ni sakhyaa/ shivaa/ni te/bhiH so/masya pibataM suta/sya
1.108.6a ya/d a/bravam prathama/M vaaM vRNaano\ .aya/M so/mo a/surair no viha/vyaH
1.108.6c taa/M satyaa/M shraddhaa/m abhy aa/ hi/ yaata/m a/thaa so/masya pibataM suta/sya
1.108.7a ya/d indraagnii ma/dathaH sve/ duroNe/ ya/d brahma/Ni raa/jani vaa yajatraa
1.108.7c a/taH pa/ri vRSaNaav aa/ hi/ yaata/m a/thaa so/masya pibataM suta/sya
1.108.8a ya/d indraagnii ya/duSu turva/sheSu ya/d druhyu/Sv a/nuSu puuru/Su stha/H
1.108.8c a/taH pa/ri vRSaNaav aa/ hi/ yaata/m a/thaa so/masya pibataM suta/sya
1.108.9a ya/d indraagnii avama/syaam pRthivyaa/m madhyama/syaam parama/syaam uta/ stha/H
1.108.9c a/taH pa/ri vRSaNaav aa/ hi/ yaata/m a/thaa so/masya pibataM suta/sya
1.108.10a ya/d indraagnii parama/syaam pRthivyaa/m madhyama/syaam avama/syaam uta/ stha/H
1.108.10c a/taH pa/ri vRSaNaav aa/ hi/ yaata/m a/thaa so/masya pibataM suta/sya
1.108.11a ya/d indraagnii divi/ STho/ ya/t pRthivyaa/M ya/t pa/rvateSv o/SadhiiSv apsu/
1.108.11c a/taH pa/ri vRSaNaav aa/ hi/ yaata/m a/thaa so/masya pibataM suta/sya
1.108.12a ya/d indraagnii u/ditaa suu/ryasya ma/dhye diva/H svadha/yaa maada/yethe
1.108.12c a/taH pa/ri vRSaNaav \!\ aa/ hi/ yaata/m a/thaa so/masya pibataM suta/sya
1.108.13a eve/ndraagnii papivaa/Msaa suta/sya vi/shvaasma/bhyaM sa/M jayataM dha/naani
1.108.13c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.109.1a vi/ hy a/khyam ma/nasaa va/sya icha/nn i/ndraagnii j~naasa/ uta/ vaa sajaataa/n
1.109.1c naa/nyaa/ yuva/t pra/matir asti ma/hyaM sa/ vaaM dhi/yaM vaajaya/ntiim atakSam
1.109.2a a/shravaM hi/ bhuuridaa/vattaraa vaaM vi/jaamaatur uta/ vaa ghaa syaalaa/t
1.109.2c a/thaa so/masya pra/yatii yuva/bhyaam i/ndraagnii sto/maM janayaami na/vyam
1.109.3a maa/ chedma rashmii/M+r i/ti naa/dhamaanaaH pitRRNaa/M shaktii/r anuya/chamaanaaH
1.109.3c indraagni/bhyaaM ka/M vR/SaNo madanti taa/ hy a/drii dhiSa/Naayaa upa/sthe
1.109.4a yuvaa/bhyaaM devii/ dhiSa/Naa ma/daaye/ndraagnii so/mam ushatii/ sunoti
1.109.4c taa/v ashvinaa bhadrahastaa supaaNii aa/ dhaavatam ma/dhunaa pR~Nkta/m apsu/
1.109.5a yuvaa/m indraagnii va/suno vibhaage/ tava/stamaa shushrava vRtraha/tye
1.109.5c taa/v aasa/dyaa barhi/Si yaj~ne/ asmi/n pra/ carSaNii maadayethaaM suta/sya
1.109.6a pra/ carSaNi/bhyaH pRtanaaha/veSu pra/ pRthivyaa/ riricaathe diva/sh ca
1.109.6c pra/ si/ndhubhyaH pra/ giri/bhyo mahitvaa/ pre/ndraagnii vi/shvaa bhu/vanaa/ty anyaa/
1.109.7a aa/ bharataM shi/kSataM vajrabaahuu asmaa/M+ indraagnii avataM sha/ciibhiH
1.109.7c ime/ nu/ te/ rashma/yaH suu/ryasya ye/bhiH sapitva/M \.\ pita/ro na aa/san
1.109.8a pu/raMdaraa shi/kSataM vajrahastaasmaa/M+ indraagnii avatam bha/reSu
1.109.8c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.110.1a tata/m me a/pas ta/d u taayate pu/naH svaa/diSThaa dhiiti/r uca/thaaya shasyate
1.110.1c aya/M samudra/ iha/ vishva/devyaH svaa/haakRtasya sa/m u tRpNuta RbhavaH
1.110.2a aabhoga/yam pra/ ya/d icha/nta ai/tanaa/paakaaH praa/~nco ma/ma ke/ cid aapa/yaH
1.110.2c sau/dhanvanaasash carita/sya bhuuma/naa/gachata savitu/r daashu/So gRha/m
1.110.3a ta/t savitaa/ vo .amRtatva/m aa/suvad a/gohyaM ya/c chrava/yanta ai/tana
1.110.3c tya/M cic camasa/m a/surasya bha/kSaNam e/kaM sa/ntam akRNutaa ca/turvayam
1.110.4a viSTvii/ sha/mii taraNitve/na vaagha/to ma/rtaasaH sa/nto amRtatva/m aanashuH
1.110.4c saudhanvanaa/ Rbha/vaH suu/racakSasaH saMvatsare/ sa/m apRcyanta dhiiti/bhiH
1.110.5a kSe/tram iva vi/ mamus te/janenaM+ e/kam paa/tram Rbha/vo je/hamaanam
1.110.5c u/pastutaa upama/M naa/dhamaanaa a/martyeSu shra/va icha/maanaaH
1.110.6a aa/ maniiSaa/m anta/rikSasya nR/bhyaH sruce/va ghRta/M juhavaama vidma/naa
1.110.6c taraNitvaa/ ye/ pitu/r asya sashcira/ Rbha/vo vaa/jam aruhan divo/ ra/jaH
1.110.7a Rbhu/r na i/ndraH sha/vasaa na/viiyaan Rbhu/r vaa/jebhir va/subhir va/sur dadi/H
1.110.7c yuSmaa/kaM devaa a/vasaa/hani priye\ .abhi/ tiSThema pRtsutii/r a/sunvataam
1.110.8a ni/sh ca/rmaNa Rbhavo gaa/m apiMshata sa/M vatse/naasRjataa maata/ram pu/naH
1.110.8c sau/dhanvanaasaH svapasya/yaa naro ji/vrii yu/vaanaa pita/raakRNotana
1.110.9a vaa/jebhir no vaa/jasaataav aviDDhy Rbhumaa/M+ indra citra/m aa/ darSi raa/dhaH
1.110.9c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.111.1a ta/kSan ra/thaM suvR/taM vidmanaa/pasas ta/kSan ha/rii indravaa/haa vR/SaNvasuu
1.111.1c ta/kSan pitR/bhyaam Rbha/vo yu/vad va/yas ta/kSan vatsaa/ya maata/raM sacaabhu/vam
1.111.2a aa/ no yaj~naa/ya takSata Rbhuma/d va/yaH kra/tve da/kSaaya suprajaa/vatiim i/Sam
1.111.2c ya/thaa kSa/yaama sa/rvaviirayaa vishaa/ ta/n naH sha/rdhaaya dhaasathaa sv ai\ndriya/m
1.111.3a aa/ takSata saati/m asma/bhyam RbhavaH saati/M ra/thaaya saati/m a/rvate naraH
1.111.3c saati/M no jai/triiM sa/m maheta vishva/haa jaami/m a/jaamim pR/tanaasu sakSa/Nim
1.111.4a RbhukSa/Nam i/ndram aa/ huva uuta/ya Rbhuu/n vaa/jaan maru/taH so/mapiitaye
1.111.4c ubhaa/ mitraa/va/ruNaa nuuna/m ashvi/naa te/ no hinvantu saata/ye dhiye/ jiSe/
1.111.5a Rbhu/r bha/raaya sa/M shishaatu saati/M samaryaji/d vaa/jo asmaa/M+ aviSTu
1.111.5c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.112.1a ii/Le dyaa/vaapRthivii/ puurva/cittaye .agni/M gharma/M suru/caM yaa/mann iSTa/ye
1.112.1c yaa/bhir bha/re kaara/m a/Mshaaya ji/nvathas taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.2a yuvo/r daanaa/ya subha/raa asashca/to ra/tham aa/ tasthur vacasa/M na/ ma/ntave
1.112.2c yaa/bhir dhi/yo/ .avathaH ka/rmann iSTa/ye taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.3a yuva/M taa/saaM divya/sya prashaa/sane vishaa/M kSayatho amR/tasya majma/naa
1.112.3c yaa/bhir dhenu/m asva\m pi/nvatho naraa taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.4a yaa/bhiH pa/rijmaa ta/nayasya majma/naa dvimaataa/ tuurSu/ tara/Nir vibhuu/Sati
1.112.4c yaa/bhis trima/ntur a/bhavad vicakSaNa/s taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.5a yaa/bhii rebha/M ni/vRtaM sita/m adbhya/ u/d va/ndanam ai/rayataM sva\r dRshe/
1.112.5c yaa/bhiH ka/Nvam pra/ si/Saasantam aa/vataM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.6a yaa/bhir a/ntakaM ja/samaanam aa/raNe bhujyu/M yaa/bhir avyathi/bhir jijinva/thuH
1.112.6c yaa/bhiH karka/ndhuM vayya\M ca ji/nvathas taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.7a yaa/bhiH shucanti/M dhanasaa/M suSaMsa/daM tapta/M gharma/m omyaa/vantam a/traye
1.112.7c yaa/bhiH pR/shnigum puruku/tsam aa/vataM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.8a yaa/bhiH sha/ciibhir vRSaNaa paraavR/jam praa/ndha/M shroNa/M ca/kSasa e/tave kRtha/H
1.112.8c yaa/bhir va/rtikaaM grasitaa/m a/mu~ncataM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.9a yaa/bhiH si/ndhum ma/dhumantam a/sashcataM va/siSThaM yaa/bhir ajaraav a/jinvatam
1.112.9c yaa/bhiH ku/tsaM shruta/ryaM na/ryam aa/vataM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.10a yaa/bhir vishpa/laaM dhanasaa/m atharvya\M saha/sramiiLha aajaa/v a/jinvatam
1.112.10c yaa/bhir va/sham ashvya/m preNi/m aa/vataM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.11a yaa/bhiH sudaanuu aushijaa/ya vaNi/je diirgha/shravase ma/dhu ko/sho a/kSarat
1.112.11c kakSii/vantaM stotaa/raM yaa/bhir aa/vataM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.12a yaa/bhii rasaa/M kSo/dasodna/H pipinva/thur anashva/M yaa/bhii ra/tham aa/vataM jiSe/
1.112.12c yaa/bhis trisho/ka usri/yaa udaa/jata taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.13a yaa/bhiH suu/ryam pariyaatha/H paraava/ti mandhaataa/raM kSai/trapatyeSv aa/vatam
1.112.13c yaa/bhir vi/pram pra/ bhara/dvaajam aa/vataM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.14a yaa/bhir mahaa/m atithigva/M kashoju/vaM di/vodaasaM shambaraha/tya aa/vatam
1.112.14c yaa/bhiH puurbhi/dye trasa/dasyum aa/vataM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.15a yaa/bhir vamra/M vipipaana/m upastuta/M kali/M yaa/bhir vitta/jaaniM duvasya/thaH
1.112.15c yaa/bhir vya\shvam uta/ pR/thim aa/vataM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.16a yaa/bhir naraa shaya/ve yaa/bhir a/traye yaa/bhiH puraa/ ma/nave gaatu/m iiSa/thuH
1.112.16c yaa/bhiH shaa/riir aa/jataM syuu/marashmaye taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.17a yaa/bhiH pa/Tharvaa ja/Tharasya majma/naagni/r naa/diidec cita/ iddho/ a/jmann aa/
1.112.17c yaa/bhiH sha/ryaatam a/vatho mahaadhane/ taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.18a yaa/bhir a~Ngiro ma/nasaa niraNya/tho/ .agraM ga/chatho vivare/ go/arNasaH
1.112.18c yaa/bhir ma/nuM shuu/ram iSaa/ samaa/vataM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.19a yaa/bhiH pa/tniir vimadaa/ya nyuuha/thur aa/ gha vaa yaa/bhir aruNii/r a/shikSatam
1.112.19c yaa/bhiH sudaa/sa uuha/thuH sudevya\M taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.20a yaa/bhiH sha/Mtaatii bha/vatho dadaashu/Se bhujyu/M yaa/bhir a/vatho yaa/bhir a/dhrigum
1.112.20c omyaa/vatiiM subha/raam Rtastu/bhaM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.21a yaa/bhiH kRshaa/num a/sane duvasya/tho jave/ yaa/bhir yuu/no a/rvantam aa/vatam
1.112.21c ma/dhu priya/m bharatho ya/t sara/Dbhyas taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.22a yaa/bhir na/raM goSuyu/dhaM nRSaa/hye kSe/trasya saataa/ ta/nayasya ji/nvathaH
1.112.22c yaa/bhii ra/thaaM+ a/vatho yaa/bhir a/rvatas taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.23a yaa/bhiH ku/tsam aarjuneya/M shatakratuu pra/ turvii/tim pra/ ca dabhii/tim aa/vatam
1.112.23c yaa/bhir dhvasa/ntim puruSa/ntim aa/vataM taa/bhir uu Su/ uuti/bhir ashvinaa/ gatam
1.112.24a a/pnasvatiim ashvinaa vaa/cam asme/ kRta/M no dasraa vRSaNaa \!\ maniiSaa/m
1.112.24c adyuutye/ .avase ni/ hvaye vaaM vRdhe/ ca no bhavataM vaa/jasaatau
1.112.25a dyu/bhir aktu/bhiH pa/ri paatam asmaa/n a/riSTebhir ashvinaa sau/bhagebhiH
1.112.25c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.113.1a ida/M shre/SThaM jyo/tiSaaM jyo/tir aa/gaac citra/H praketo/ ajaniSTa vi/bhvaa
1.113.1c ya/thaa pra/suutaa savitu/H savaa/yaM+ evaa/ raa/try uSa/se yo/nim aaraik
1.113.2a ru/shadvatsaa ru/shatii shvetyaa/gaad aa/raig u kRSNaa/ sa/danaany asyaaH
1.113.2c samaana/bandhuu amR/te anuucii/ dyaa/vaa va/rNaM carata aaminaane/
1.113.3a samaano/ a/dhvaa sva/sror ananta/s ta/m anyaa/nyaa carato deva/shiSTe
1.113.3c na/ methete na/ tasthatuH sume/ke na/ktoSaa/saa sa/manasaa vi/ruupe
1.113.4a bhaa/svatii netrii/ suunR/taanaam a/ceti citraa/ vi/ du/ro na aavaH
1.113.4c praa/rpyaa ja/gad vy u\ no raayo/ akhyad uSaa/ ajiigar bhu/vanaani vi/shvaa
1.113.5a jihmashye\ ca/ritave magho/ny aabhoga/ya iSTa/ye raaya/ u tvam
1.113.5c dabhra/m pa/shyadbhya urviyaa/ vica/kSa uSaa/ ajiigar bhu/vanaani vi/shvaa
1.113.6a kSatraa/ya tvaM shra/vase tvam mahiiyaa/ iSTa/ye tvam a/rtham iva tvam ityai/
1.113.6c vi/sadRshaa jiivitaa/bhipraca/kSa uSaa/ ajiigar bhu/vanaani vi/shvaa
1.113.7a eSaa/ divo/ duhitaa/ pra/ty adarshi vyucha/ntii yuvati/H shukra/vaasaaH
1.113.7c vi/shvasye/shaanaa paa/rthivasya va/sva u/So adye/ha/ subhage vy u\cha
1.113.8a paraayatiinaa/m a/nv eti paa/tha aayatiinaa/m prathamaa/ sha/shvatiinaam
1.113.8c vyucha/ntii jiiva/m udiira/yanty uSaa/ mRta/M ka/M cana/ bodha/yantii
1.113.9a u/So ya/d agni/M sami/dhe caka/rtha vi/ ya/d aa/vash ca/kSasaa suu/ryasya
1.113.9c ya/n maa/nuSaan yakSya/maaNaaM+ a/jiigas ta/d deve/Su cakRSe bhadra/m a/pnaH
1.113.10a ki/yaaty aa/ ya/t sama/yaa bha/vaati yaa/ vyuuSu/r yaa/sh ca nuuna/M vyuchaa/n
1.113.10c a/nu puu/rvaaH kRpate vaavashaanaa/ pradii/dhyaanaa jo/Sam anyaa/bhir eti
1.113.11a iiyu/S Te/ ye/ puu/rvataraam a/pashyan vyucha/ntiim uSa/sam ma/rtyaasaH
1.113.11c asmaa/bhir uu nu/ pratica/kSyaabhuud o/ te/ yanti ye/ aparii/Su pa/shyaan
1.113.12a yaavaya/ddveSaa Rtapaa/ Rtejaa/H sumnaava/rii suunR/taa iira/yantii
1.113.12c suma~Ngalii/r bi/bhratii deva/viitim ihaa/dyo/SaH shre/SThatamaa vy u\cha
1.113.13a sha/shvat puro/Saa/ vy u\vaasa devy a/tho adye/da/M vy aaaa\vo magho/nii
1.113.13c a/tho vy u\chaad u/ttaraaM+ a/nu dyuu/n aja/raamR/taa carati svadhaa/bhiH
1.113.14a vy a\~nji/bhir diva/ aa/taasv adyaud a/pa kRSNaa/M nirNi/jaM devy aaaa\vaH
1.113.14c prabodha/yanty aruNe/bhir a/shvair o/Saa/ yaati suyu/jaa ra/thena
1.113.15a aava/hantii po/Syaa vaa/ryaaNi citra/M ketu/M kRNute ce/kitaanaa
1.113.15c iiyu/SiiNaam upamaa/ sha/shvatiinaaM vibhaatiinaa/m prathamo/Saa/ vy a\shvait
1.113.16a u/d iirdhvaM jiivo/ a/sur na aa/gaad a/pa praa/gaat ta/ma aa/ jyo/tir eti
1.113.16c aa/raik pa/nthaaM yaa/tave suu/ryaayaa/ganma ya/tra pratira/nta aa/yuH
1.113.17a syuu/manaa vaaca/ u/d iyarti va/hni sta/vaano rebha/ uSa/so vibhaatii/H
1.113.17c adyaa/ ta/d ucha gRNate/ maghony asme/ aa/yur ni/ didiihi prajaa/vat
1.113.18a yaa/ go/matiir uSa/saH sa/rvaviiraa vyucha/nti daashu/Se ma/rtyaaya
1.113.18c vaayo/r iva suunR/taanaam udarke/ taa/ ashvadaa/ ashnavat somasu/tvaa
1.113.19a maataa/ devaa/naam a/diter a/niikaM yaj~na/sya ketu/r bRhatii/ vi/ bhaahi
1.113.19c prashastikR/d bra/hmaNe no vy u\chaa/ no ja/ne janaya vishvavaare
1.113.20a ya/c citra/m a/pna uSa/so va/hantiijaanaa/ya shashamaanaa/ya bhadra/m
1.113.20c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.114.1a imaa/ rudraa/ya tava/se kapardi/ne kSaya/dviiraaya pra/ bharaamahe matii/H
1.114.1c ya/thaa sha/m a/sad dvipa/de ca/tuSpade vi/shvam puSTa/M graa/me asmi/nn anaatura/m
1.114.2a mRLaa/ no rudrota/ no ma/yas kRdhi kSaya/dviiraaya na/masaa vidhema te
1.114.2c ya/c cha/M ca yo/sh ca ma/nur aayeje/ pitaa/ ta/d ashyaama ta/va rudra pra/NiitiSu
1.114.3a ashyaa/ma te sumati/M devayajya/yaa kSaya/dviirasya ta/va rudra miiDhvaH
1.114.3c sumnaaya/nn i/d vi/sho asmaa/kam aa/ caraa/riSTaviiraa juhavaama te havi/H
1.114.4a tveSa/M vaya/M rudra/M yaj~nasaa/dhaM va~Nku/M kavi/m a/vase ni/ hvayaamahe
1.114.4c aare/ asma/d dai/vyaM he/Lo asyatu sumati/m i/d vaya/m asyaa/ vRNiimahe
1.114.5a divo/ varaaha/m aruSa/M kapardi/naM tveSa/M ruupa/M na/masaa ni/ hvayaamahe
1.114.5c ha/ste bi/bhrad bheSajaa/ vaa/ryaaNi sha/rma va/rma chardi/r asma/bhyaM yaMsat
1.114.6a ida/m pitre/ maru/taam ucyate va/caH svaado/H svaa/diiyo rudraa/ya va/rdhanam
1.114.6c raa/svaa ca no amRta martabho/janaM tma/ne tokaa/ya ta/nayaaya mRLa
1.114.7a maa/ no mahaa/ntam uta/ maa/ no arbhaka/m maa/ na u/kSantam uta/ maa/ na ukSita/m
1.114.7c maa/ no vadhiiH pita/ram mo/ta/ maata/ram maa/ naH priyaa/s tanvo\ rudra riiriSaH
1.114.8a maa/ nas toke/ ta/naye maa/ na aayau/ maa/ no go/Su maa/ no a/shveSu riiriSaH
1.114.8c viiraa/n maa/ no rudra bhaamito/ vadhiir havi/SmantaH sa/dam i/t tvaa havaamahe
1.114.9a u/pa te sto/maan pashupaa/ ivaa/karaM raa/svaa pitar marutaaM sumna/m asme/
1.114.9c bhadraa/ hi/ te sumati/r mRLaya/ttamaa/thaa vaya/m a/va i/t te vRNiimahe
1.114.10a aare/ te goghna/m uta/ puuruSaghna/M kSa/yadviira sumna/m asme/ te astu
1.114.10c mRLaa/ ca no a/dhi ca bruuhi devaa/dhaa ca naH sha/rma yacha dviba/rhaaH
1.114.11a a/vocaama na/mo asmaa avasya/vaH shRNo/tu no ha/vaM rudro/ maru/tvaan
1.114.11c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.115.1a citra/M devaa/naam u/d agaad a/niikaM ca/kSur mitra/sya va/ruNasyaagne/H
1.115.1c aa/praa dyaa/vaapRthivii/ anta/rikSaM suu/rya aatmaa/ ja/gatas tasthu/Sash ca
1.115.2a suu/ryo devii/m uSa/saM ro/camaanaam ma/ryo na/ yo/Saam abhy e\ti pashcaa/t
1.115.2c ya/traa na/ro devaya/nto yugaa/ni vitanvate/ pra/ti bhadraa/ya bhadra/m
1.115.3a bhadraa/ a/shvaa hari/taH suu/ryasya citraa/ e/tagvaa anumaa/dyaasaH
1.115.3c namasya/nto diva/ aa/ pRSTha/m asthuH pa/ri dyaa/vaapRthivii/ yanti sadya/H
1.115.4a ta/t suu/ryasya devatva/M ta/n mahitva/m madhyaa/ ka/rtor vi/tataM sa/M jabhaara
1.115.4c yade/d a/yukta hari/taH sadha/sthaad aa/d raa/trii vaa/sas tanute sima/smai
1.115.5a ta/n mitra/sya va/ruNasyaabhica/kSe suu/ryo ruupa/M kRNute dyo/r upa/sthe
1.115.5c ananta/m anya/d ru/shad asya paa/jaH kRSNa/m anya/d dhari/taH sa/m bharanti
1.115.6a adyaa/ devaa u/ditaa suu/ryasya ni/r a/MhasaH pipRtaa/ ni/r avadyaa/t
1.115.6c ta/n no mitro/ va/ruNo maamahantaam a/ditiH si/ndhuH pRthivii/ uta/ dyau/H
1.116.1a naa/satyaabhyaam barhi/r iva pra/ vR~nje sto/maaM+ iyarmy abhri/yeva vaa/taH
1.116.1c yaa/v a/rbhagaaya vimadaa/ya jaayaa/M senaaju/vaa nyuuha/tuu ra/thena
1.116.2a viiLupa/tmabhir aashuhe/mabhir vaa devaa/naaM vaa juuti/bhiH shaa/shadaanaa
1.116.2c ta/d raa/sabho naasatyaa saha/sram aajaa/ yama/sya pradha/ne jigaaya
1.116.3a tu/gro ha bhujyu/m ashvinodameghe/ rayi/M na/ ka/sh cin mamRvaa/M+ a/vaahaaH
1.116.3c ta/m uuhathur naubhi/r aatmanva/tiibhir antarikSapru/dbhir a/podakaabhiH
1.116.4a tisra/H kSa/pas tri/r a/haativra/jadbhir naa/satyaa bhujyu/m uuhathuH pataMgai/H
1.116.4c samudra/sya dha/nvann aardra/sya paare/ tribhii/ ra/thaiH shata/padbhiH Sa/LashvaiH
1.116.5a anaarambhaNe/ ta/d aviirayethaam anaasthaane/ agrabhaNe/ samudre/
1.116.5c ya/d ashvinaa uuha/thur bhujyu/m a/staM shataa/ritraaM naa/vam aatasthivaa/Msam
1.116.6a ya/m ashvinaa dada/thuH shveta/m a/shvam aghaa/shvaaya sha/shvad i/t svasti/
1.116.6c ta/d vaaM daatra/m ma/hi kiirte/nyam bhuut paidvo/ vaajii/ sa/dam i/d dha/vyo arya/H
1.116.7a yuva/M naraa stuvate/ pajriyaa/ya kakSii/vate aradatam pu/raMdhim
1.116.7c kaarotaraa/c chaphaa/d a/shvasya vR/SNaH shata/M kumbhaa/M+ asi~ncataM su/raayaaH
1.116.8a hime/naagni/M ghraMsa/m avaarayethaam pituma/tiim uu/rjam asmaa adhattam
1.116.8c Rbii/se a/trim ashvinaa/vaniitam u/n ninyathuH sa/rvagaNaM svasti/
1.116.9a pa/raavata/M naasatyaanudethaam uccaa/budhnaM cakrathur jihma/baaram
1.116.9c kSa/rann aa/po na/ paaya/naaya raaye/ saha/sraaya tR/Syate go/tamasya
1.116.10a jujuru/So naasatyota/ vavri/m praa/mu~ncataM draapi/m iva cya/vaanaat
1.116.10c praa/tirataM jahita/syaa/yur dasraa/d i/t pa/tim akRNutaM kanii/naam
1.116.11a ta/d vaaM naraa sha/MsyaM raa/dhyaM caabhiSTima/n naasatyaa va/ruutham
1.116.11c ya/d vidvaa/Msaa nidhi/m ivaa/paguuLham u/d darshataa/d uupa/thur va/ndanaaya
1.116.12a ta/d vaaM naraa sana/ye da/Msa ugra/m aavi/S kRNomi tanyatu/r na/ vRSTi/m
1.116.12c dadhya/~N ha ya/n ma/dhv aatharvaNo/ vaam a/shvasya shiirSNaa/ pra/ ya/d iim uvaa/ca
1.116.13a a/johaviin naasatyaa karaa/ vaam mahe/ yaa/man purubhujaa pu/raMdhiH
1.116.13c shruta/M ta/c chaa/sur iva vadhrimatyaa/ hi/raNyahastam ashvinaav adattam
1.116.14a aasno/ vR/kasya va/rtikaam abhii/ke yuva/M naraa naasatyaamumuktam
1.116.14c uto/ kavi/m purubhujaa yuva/M ha kR/pamaaNam akRNutaM vica/kSe
1.116.15a cari/traM hi/ ve/r ivaa/chedi parNa/m aajaa/ khela/sya pa/ritakmyaayaam
1.116.15c sadyo/ ja/~Nghaam aa/yasiiM vishpa/laayai dha/ne hite/ sa/rtave pra/ty adhattam
1.116.16a shata/m meSaa/n vRkye\ cakSadaana/m Rjraa/shvaM ta/m pitaa/ndha/M cakaara
1.116.16c ta/smaa akSii/ naasatyaa vica/kSa aa/dhattaM dasraa bhiSajaav anarva/n
1.116.17a aa/ vaaM ra/thaM duhitaa/ suu/ryasya kaa/rSmevaatiSThad a/rvataa ja/yantii
1.116.17c vi/shve devaa/ a/nv amanyanta hRdbhi/H sa/m u shriyaa/ naasatyaa sacethe
1.116.18a ya/d a/yaataM di/vodaasaaya varti/r bhara/dvaajaayaashvinaa ha/yantaa
1.116.18c reva/d uvaaha sacano/ ra/tho vaaM vRSabha/sh ca shiMshumaa/rash ca yuktaa/
1.116.19a rayi/M sukSatra/M svapatya/m aa/yuH suvii/ryaM naasatyaa va/hantaa
1.116.19c aa/ jahnaa/viiM sa/manaso/pa vaa/jais tri/r a/hno bhaaga/M da/dhatiim ayaatam
1.116.20a pa/riviSTaM jaahuSa/M vishva/taH siiM suge/bhir na/ktam uuhathuu ra/jobhiH
1.116.20c vibhindu/naa naasatyaa ra/thena vi/ pa/rvataaM+ ajarayuu/ ayaatam
1.116.21a e/kasyaa va/stor aavataM ra/Naaya va/sham ashvinaa sana/ye saha/sraa
1.116.21c ni/r ahataM duchu/naa i/ndravantaa pRthushra/vaso vRSaNaav a/raatiiH
1.116.22a shara/sya cid aarcatka/syaavataa/d aa/ niicaa/d uccaa/ cakrathuH paa/tave vaa/H
1.116.22c shaya/ve cin naasatyaa sha/ciibhir ja/suraye starya\m pipyathur gaa/m
1.116.23a avasyate/ stuvate/ kRSNiyaa/ya Rjuuyate/ naasatyaa sha/ciibhiH
1.116.23c pashu/M na/ naSTa/m iva da/rshanaaya viSNaapva\M dadathur vi/shvakaaya
1.116.24a da/sha raa/triir a/shivenaa na/va dyuu/n a/vanaddhaM shnathita/m apsv a\nta/H
1.116.24c vi/prutaM rebha/m uda/ni pra/vRktam u/n ninyathuH so/mam iva sruve/Na
1.116.25a pra/ vaaM da/MsaaMsy ashvinaav avocam asya/ pa/tiH syaaM suga/vaH suvii/raH
1.116.25c uta/ pa/shyann ashnuva/n diirgha/m aa/yur a/stam ive/j jarimaa/NaM jagamyaam
1.117.1a ma/dhvaH so/masyaashvinaa ma/daaya pratno/ ho/taa/ vivaasate vaam
1.117.1c barhi/Smatii raati/r vi/shritaa gii/r iSaa/ yaataM naasatyo/pa vaa/jaiH
1.117.2a yo/ vaam ashvinaa ma/naso ja/viiyaan ra/thaH sva/shvo vi/sha aaji/gaati
1.117.2c ye/na ga/chathaH sukR/to duroNa/M te/na naraa varti/r asma/bhyaM yaatam
1.117.3a R/SiM naraav a/MhasaH paa/~ncajanyam Rbii/saad a/trim mu~ncatho gaNe/na
1.117.3c mina/ntaa da/syor a/shivasya maayaa/ anupuurva/M vRSaNaa coda/yantaa
1.117.4a a/shvaM na/ guuLha/m ashvinaa dure/vair R/SiM naraa vRSaNaa rebha/m apsu/
1.117.4c sa/M ta/M riNiitho vi/prutaM da/Msobhir na/ vaaM juuryanti puurvyaa/ kRtaa/ni
1.117.5a suSupvaa/MsaM na/ ni/rRter upa/sthe suu/ryaM na/ dasraa ta/masi kSiya/ntam
1.117.5c shubhe/ rukma/M na/ darshata/M ni/khaatam u/d uupathur ashvinaa va/ndanaaya
1.117.6a ta/d vaaM naraa sha/Msyam pajriye/Na kakSii/vataa naasatyaa pa/rijman
1.117.6c shaphaa/d a/shvasya vaaji/no ja/naaya shata/M kumbhaa/M+ asi~ncatam ma/dhuunaam
1.117.7a yuva/M naraa stuvate/ kRSNiyaa/ya viSNaapva\M dadathur vi/shvakaaya
1.117.7c gho/Saayai cit pitRSa/de duroNe/ pa/tiM juu/ryantyaa ashvinaav adattam
1.117.8a yuva/M shyaa/vaaya ru/shatiim adattam maha/H kSoNa/syaashvinaa ka/Nvaaya
1.117.8c pravaa/cyaM ta/d vRSaNaa kRta/M vaaM ya/n naarSadaa/ya shra/vo adhya/dhattam
1.117.9a puruu/ va/rpaaMsy ashvinaa da/dhaanaa ni/ peda/va uuhathur aashu/m a/shvam
1.117.9c sahasrasaa/M vaaji/nam a/pratiitam ahiha/naM shravasya\M ta/rutram
1.117.10a etaa/ni vaaM shravasyaaaa\ sudaanuu bra/hmaa~NguuSa/M sa/danaM ro/dasyoH
1.117.10c ya/d vaam pajraa/so ashvinaa ha/vante yaata/m iSaa/ ca vidu/Se ca vaa/jam
1.117.11a suuno/r maa/nenaashvinaa gRNaanaa/ vaa/jaM vi/praaya bhuraNaa ra/dantaa
1.117.11c aga/stye bra/hmaNaa vaavRdhaanaa/ sa/M vishpa/laaM naasatyaariNiitam
1.117.12a ku/ha yaa/ntaa suSTuti/M kaavya/sya di/vo napaataa vRSaNaa shayutraa/
1.117.12c hi/raNyasyeva kala/shaM ni/khaatam u/d uupathur dashame/ ashvinaa/han
1.117.13a yuva/M cya/vaanam ashvinaa ja/rantam pu/nar yu/vaanaM cakrathuH sha/ciibhiH
1.117.13c yuvo/ ra/thaM duhitaa/ suu/ryasya saha/ shriyaa/ naasatyaavRNiita
1.117.14a yuva/M tu/graaya puurvye/bhir e/vaiH punarmanyaa/v abhavataM yuvaanaa
1.117.14c yuva/m bhujyu/m a/rNaso ni/H samudraa/d vi/bhir uuhathur Rjre/bhir a/shvaiH
1.117.15a a/johaviid ashvinaa taugryo/ vaam pro/LhaH samudra/m avyathi/r jaganvaa/n
1.117.15c ni/S Ta/m uuhathuH suyu/jaa ra/thena ma/nojavasaa vRSaNaa svasti/
1.117.16a a/johaviid ashvinaa va/rtikaa vaam aasno/ ya/t siim a/mu~ncataM vR/kasya
1.117.16c vi/ jayu/Saa yayathuH saa/nv a/drer jaata/M viSvaa/co ahataM viSe/Na
1.117.17a shata/m meSaa/n vRkye\ maamahaana/M ta/maH pra/Niitam a/shivena pitraa/
1.117.17c aa/kSii/ Rjraa/shve ashvinaav adhattaM jyo/tir andhaa/ya cakrathur vica/kSe
1.117.18a shuna/m andhaa/ya bha/ram ahvayat saa/ vRkii/r ashvinaa vRSaNaa na/re/ti
1.117.18c jaara/H kanii/na iva cakSadaana/ Rjraa/shvaH shata/m e/kaM ca meSaa/n
1.117.19a mahii/ vaam uuti/r ashvinaa mayobhuu/r uta/ sraama/M dhiSNyaa sa/M riNiithaH
1.117.19c a/thaa yuvaa/m i/d ahvayat pu/raMdhir aa/gachataM siiM vRSaNaav a/vobhiH
1.117.20a a/dhenuM dasraa starya\M vi/Saktaam a/pinvataM shaya/ve ashvinaa gaa/m
1.117.20c yuva/M sha/ciibhir vimadaa/ya jaayaa/M ny uuaa\hathuH purumitra/sya yo/Saam
1.117.21a ya/vaM vR/keNaashvinaa va/pante/SaM duha/ntaa ma/nuSaaya dasraa
1.117.21c abhi/ da/syum ba/kureNaa dha/mantoru/ jyo/tish cakrathur aa/ryaaya
1.117.22a aatharvaNaa/yaashvinaa dadhiice/ .ashvyaM shi/raH pra/ty airayatam
1.117.22c sa/ vaam ma/dhu pra/ vocad Rtaaya/n tvaaSTra/M ya/d dasraav apikakSya\M vaam
1.117.23a sa/daa kavii sumati/m aa/ cake vaaM vi/shvaa dhi/yo ashvinaa praa/vatam me
1.117.23c asme/ rayi/M naasatyaa bRha/ntam apatyasaa/caM shru/tyaM raraathaam
1.117.24a hi/raNyahastam ashvinaa ra/raaNaa putra/M naraa vadhrimatyaa/ adattam
1.117.24c tri/dhaa ha shyaa/vam ashvinaa vi/kastam u/j jiiva/sa airayataM sudaanuu
1.117.25a etaa/ni vaam ashvinaa viiryaaaa\Ni pra/ puurvyaa/Ny aaya/vo .avocan
1.117.25c bra/hma kRNva/nto vRSaNaa yuva/bhyaaM suvii/raaso vida/tham aa/ vadema
1.118.1a aa/ vaaM ra/tho ashvinaa shyena/patvaa sumRLiika/H sva/vaaM+ yaatv arvaa/~N
1.118.1c yo/ ma/rtyasya ma/naso ja/viiyaan trivandhuro/ vRSaNaa vaa/taraMhaaH
1.118.2a trivandhure/Na trivR/taa ra/thena tricakre/Na suvR/taa/ yaatam arvaa/k
1.118.2c pi/nvataM gaa/ ji/nvatam a/rvato no vardha/yatam ashvinaa viira/m asme/
1.118.3a prava/dyaamanaa suvR/taa ra/thena da/sraav ima/M shRNutaM shlo/kam a/dreH
1.118.3c ki/m a~Nga/ vaam pra/ty a/vartiM ga/miSThaahu/r vi/praaso ashvinaa puraajaa/H
1.118.4a aa/ vaaM shyenaa/so ashvinaa vahantu ra/the yuktaa/sa aasha/vaH pataMgaa/H
1.118.4c ye/ aptu/ro divyaa/so na/ gR/dhraa abhi/ pra/yo naasatyaa va/hanti
1.118.5a aa/ vaaM ra/thaM yuvati/s tiSThad a/tra juSTvii/ naraa duhitaa/ suu/ryasya
1.118.5c pa/ri vaam a/shvaa va/puSaH pataMgaa/ va/yo vahantv aruSaa/ abhii/ke
1.118.6a u/d va/ndanam airataM daMsa/naabhir u/d rebha/M dasraa vRSaNaa sha/ciibhiH
1.118.6c ni/S Taugrya/m paarayathaH samudraa/t pu/nash cya/vaanaM cakrathur yu/vaanam
1.118.7a yuva/m a/traye/ .avaniitaaya tapta/m uu/rjam omaa/nam ashvinaav adhattam
1.118.7c yuva/M ka/Nvaayaa/piriptaaya ca/kSuH pra/ty adhattaM suSTuti/M jujuSaaNaa/
1.118.8a yuva/M dhenu/M shaya/ve naadhitaa/yaa/pinvatam ashvinaa puurvyaa/ya
1.118.8c a/mu~ncataM va/rtikaam a/Mhaso ni/H pra/ti ja/~NghaaM vishpa/laayaa adhattam
1.118.9a yuva/M shveta/m peda/va i/ndrajuutam ahiha/nam ashvinaadattam a/shvam
1.118.9c johuu/tram aryo/ abhi/bhuutim ugra/M sahasrasaa/M vR/SaNaM viiDva\~Ngam
1.118.10a taa/ vaaM naraa sv a/vase sujaataa/ ha/vaamahe ashvinaa naa/dhamaanaaH
1.118.10c aa/ na u/pa va/sumataa ra/thena gi/ro juSaaNaa/ suvitaa/ya yaatam
1.118.11a aa/ shyena/sya ja/vasaa nuu/tanenaasme/ yaataM naasatyaa sajo/SaaH
1.118.11c ha/ve hi/ vaam ashvinaa raata/havyaH shashvattamaa/yaa uSa/so vyu\STau
1.119.1a aa/ vaaM ra/tham purumaaya/M \.\ manoju/vaM jiiraa/shvaM yaj~ni/yaM jiiva/se huve
1.119.1c saha/sraketuM vani/naM shata/dvasuM shruSTiivaa/naM varivodhaa/m abhi/ pra/yaH
1.119.2a uurdhvaa/ dhiiti/H pra/ty asya pra/yaamany a/dhaayi sha/sman sa/m ayanta aa/ di/shaH
1.119.2c sva/daami gharma/m pra/ti yanty uuta/ya aa/ vaam uurjaa/nii ra/tham ashvinaaruhat
1.119.3a sa/M ya/n mitha/H paspRdhaanaa/so a/gmata shubhe/ makhaa/ a/mitaa jaaya/vo ra/Ne
1.119.3c yuvo/r a/ha pravaNe/ cekite ra/tho ya/d ashvinaa va/hathaH suuri/m aa/ va/ram
1.119.4a yuva/m bhujyu/m bhura/maaNaM vi/bhir gata/M sva/yuktibhir niva/hantaa pitR/bhya aa/
1.119.4c yaasiSTa/M varti/r vRSaNaa vijenya\M di/vodaasaaya ma/hi ceti vaam a/vaH
1.119.5a yuvo/r ashvinaa va/puSe yuvaayu/jaM ra/thaM vaa/Nii yematur asya sha/rdhyam
1.119.5c aa/ vaam patitva/M sakhyaa/ya jagmu/Sii yo/SaavRNiita je/nyaa yuvaa/m pa/tii
1.119.6a yuva/M rebha/m pa/riSuuter uruSyatho hime/na gharma/m pa/ritaptam a/traye
1.119.6c yuva/M shayo/r avasa/m pipyathur ga/vi pra/ diirghe/Na va/ndanas taary aa/yuSaa
1.119.7a yuva/M va/ndanaM ni/rRtaM jaraNya/yaa ra/thaM na/ dasraa karaNaa/ sa/m invathaH
1.119.7c kSe/traad aa/ vi/praM janatho vipanya/yaa pra/ vaam a/tra vidhate/ daMsa/naa bhuvat
1.119.8a a/gachataM kR/pamaaNam paraava/ti pitu/H sva/sya tya/jasaa ni/baadhitam
1.119.8c sva\rvatiir ita/ uutii/r yuvo/r a/ha citraa/ abhii/ke abhavann abhi/STayaH
1.119.9a uta/ syaa/ vaam ma/dhuman ma/kSikaarapan ma/de so/masyaushijo/ huvanyati
1.119.9c yuva/M dadhiico/ ma/na aa/ vivaasatho/ .athaa shi/raH pra/ti vaam a/shvyaM vadat
1.119.10a yuva/m peda/ve puruvaa/ram ashvinaa spRdhaa/M shveta/M tarutaa/raM duvasyathaH
1.119.10c sha/ryair abhi/dyum pR/tanaasu duSTa/raM carkR/tyam i/ndram iva carSaNiisa/ham
1.120.1a kaa/ raadhad dho/traashvinaa vaaM ko/ vaaM jo/Sa ubha/yoH
1.120.1c kathaa/ vidhaaty a/pracetaaH
1.120.2a vidvaa/Msaav i/d du/raH pRched a/vidvaan itthaa/paro acetaa/H
1.120.2c nuu/ cin nu/ ma/rte a/krau
1.120.3a taa/ vidvaa/Msaa havaamahe vaaM taa/ no vidvaa/Msaa ma/nma vocetam adya/
1.120.3c praa/rcad da/yamaano yuvaa/kuH
1.120.4a vi/ pRchaami paakyaaaa\ na/ devaa/n va/SaTkRtasyaadbhuta/sya dasraa
1.120.4c paata/M ca sa/hyaso yuva/M ca ra/bhyaso naH
1.120.5a pra/ yaa/ gho/Se bhR/gavaaNe na/ sho/bhe ya/yaa vaacaa/ ya/jati pajriyo/ vaam
1.120.5c prai/Sayu/r na/ vidvaa/n
1.120.6a shruta/M gaayatra/M ta/kavaanasyaaha/M cid dhi/ rire/bhaashvinaa vaam
1.120.6c aa/kSii/ shubhas patii da/n
1.120.7a yuva/M hy aa/stam maho/ ra/n yuva/M vaa ya/n nira/tataMsatam
1.120.7c taa/ no vasuu sugopaa/ syaatam paata/M no vR/kaad aghaayo/H
1.120.8a maa/ ka/smai dhaatam abhy a\mitri/Ne no maa/ku/traa no gRhe/bhyo dhena/vo guH
1.120.8c stanaabhu/jo a/shishviiH
1.120.9a duhiiya/n mitra/dhitaye yuvaa/ku raaye/ ca no mimiita/M vaa/javatyai
1.120.9c iSe/ ca no mimiitaM dhenuma/tyai
1.120.10a ashvi/nor asanaM ra/tham anashva/M vaaji/niivatoH
1.120.10c te/naaha/m bhuu/ri caakana
1.120.11a aya/M samaha maa tanuuhyaa/te ja/naaM+ a/nu
1.120.11c somape/yaM sukho/ ra/thaH
1.120.12a a/dha sva/pnasya ni/r vide/ .abhu~njatash ca reva/taH
1.120.12c ubhaa/ taa/ ba/sri nashyataH
1.121.1a ka/d itthaa/ nRR/M+H paa/traM devayataa/M shra/vad gi/ro a/~NgirasaaM turaNya/n
1.121.1c pra/ ya/d aa/naD vi/sha aa/ harmya/syoru/ kraMsate adhvare/ ya/jatraH
1.121.2a sta/mbhiid dha dyaa/M sa/ dharu/Nam pruSaayad Rbhu/r vaa/jaaya dra/viNaM na/ro go/H
1.121.2c a/nu svajaa/m mahiSa/sh cakSata vraa/m me/naam a/shvasya pa/ri maata/raM go/H
1.121.3a na/kSad dha/vam aruNii/H puurvya/M raa/T turo/ vishaa/m a/~Ngirasaam a/nu dyuu/n
1.121.3c ta/kSad va/jraM ni/yutaM tasta/mbhad dyaa/M ca/tuSpade na/ryaaya dvipaa/de
1.121.4a asya/ ma/de svarya\M daa Rtaa/yaa/piivRtam usri/yaaNaam a/niikam
1.121.4c ya/d dha prasa/rge trikaku/m \!\ niva/rtad a/pa dru/ho maa/nuSasya du/ro vaH
1.121.5a tu/bhyam pa/yo ya/t pita/raav a/niitaaM raa/dhaH sure/tas tura/Ne bhuraNyuu/
1.121.5c shu/ci ya/t te re/kNa aa/yajanta sabardu/ghaayaaH pa/ya usri/yaayaaH
1.121.6a a/dha pra/ jaj~ne tara/Nir mamattu pra/ rocy asyaa/ uSa/so na/ suu/raH
1.121.6c i/ndur ye/bhir aa/STa sve/duhavyaiH sruve/Na si~nca/~n jara/Naabhi/ dhaa/ma
1.121.7a svidhmaa/ ya/d vana/dhitir apasyaa/t suu/ro adhvare/ pa/ri ro/dhanaa go/H
1.121.7c ya/d dha prabhaa/si kR/tvyaaM+ a/nu dyuu/n a/narvishe pashvi/Se turaa/ya
1.121.8a aSTaa/ maho/ diva/ aa/do ha/rii iha/ dyumnaasaa/ham abhi/ yodhaana/ u/tsam
1.121.8c ha/riM ya/t te mandi/naM dukSa/n vRdhe/ go/rabhasam a/dribhir vaataa/pyam
1.121.9a tva/m aayasa/m pra/ti vartayo go/r divo/ a/shmaanam u/paniitam R/bhvaa
1.121.9c ku/tsaaya ya/tra puruhuuta vanva/~n chu/SNam anantai/H pariyaa/si vadhai/H
1.121.10a puraa/ ya/t suu/ras ta/maso a/piites ta/m adrivaH phaliga/M heti/m asya
1.121.10c shu/SNasya cit pa/rihitaM ya/d o/jo diva/s pa/ri su/grathitaM ta/d aa/daH
1.121.11a a/nu tvaa mahii/ paa/jasii acakre/ dyaa/vaakSaa/maa madataam indra ka/rman
1.121.11c tva/M vRtra/m aasha/yaanaM siraa/su maho/ va/jreNa siSvapo varaa/hum
1.121.12a tva/m indra na/ryo yaa/M+ a/vo nRR/n ti/SThaa vaa/tasya suyu/jo va/hiSThaan
1.121.12c ya/M te kaavya/ usha/naa mandi/naM daa/d vRtraha/Nam paa/ryaM tatakSa va/jram
1.121.13a tva/M suu/ro hari/to raamayo nRR/n bha/rac cakra/m e/tasho naa/ya/m indra
1.121.13c praa/sya paara/M navati/M naavyaaaa\naam a/pi karta/m avartayo/ .ayajyuun
1.121.14a tva/M no asyaa/ indra durha/NaayaaH paahi/ vajrivo duritaa/d abhii/ke
1.121.14c pra/ no vaa/jaan rathyo\ a/shvabudhyaan iSe/ yandhi shra/vase suunR/taayai
1.121.15a maa/ saa/ te asma/t sumati/r vi/ dasad vaa/japramahaH sa/m i/So varanta
1.121.15c aa/ no bhaja maghavan go/Sv aryo/ ma/MhiSThaas te sadhamaa/daH syaama
1.122.1a pra/ vaH paa/ntaM raghumanyavo/ .andho yaj~na/M rudraa/ya miiLhu/Se bharadhvam
1.122.1c divo/ astoSy a/surasya viirai/r iSudhye/va maru/to ro/dasyoH
1.122.2a pa/tniiva puurva/huutiM vaavRdha/dhyaa uSaa/saana/ktaa purudhaa/ vi/daane
1.122.2c starii/r naa/tkaM vyu\taM va/saanaa suu/ryasya shriyaa/ sudR/shii hi/raNyaiH
1.122.3a mama/ttu naH pa/rijmaa vasarhaa/ mama/ttu vaa/to apaa/M vR/SaNvaan
1.122.3c shishiita/m indraaparvataa yuva/M nas ta/n no vi/shve varivasyantu devaa/H
1.122.4a uta/ tyaa/ me yasha/saa shvetanaa/yai vya/ntaa paa/ntaushijo/ huva/dhyai
1.122.4c pra/ vo na/paatam apaa/M kRNudhvam pra/ maata/raa raaspina/syaayo/H
1.122.5a aa/ vo ruvaNyu/m aushijo/ huva/dhyai gho/Seva sha/Msam a/rjunasya na/Mshe
1.122.5c pra/ vaH puuSNe/ daava/na aa/M+ a/chaa voceya vasu/taatim agne/H
1.122.6a shruta/m me mitraavaruNaa ha/vemo/ta/ shrutaM sa/dane vishva/taH siim
1.122.6c shro/tu naH shro/turaatiH sushro/tuH sukSe/traa si/ndhur adbhi/H
1.122.7a stuSe/ saa/ vaaM varuNa mitra raati/r ga/vaaM shataa/ pRkSa/yaameSu pajre/
1.122.7c shruta/rathe priya/rathe da/dhaanaaH sadya/H puSTi/M nirundhaanaa/so agman
1.122.8a asya/ stuSe ma/himaghasya raa/dhaH sa/caa sanema na/huSaH suvii/raaH
1.122.8c ja/no ya/H pajre/bhyo vaaji/niivaan a/shvaavato rathi/no ma/hyaM suuri/H
1.122.9a ja/no yo/ mitraavaruNaav abhidhru/g apo/ na/ vaaM suno/ty akSNayaadhru/k
1.122.9c svaya/M sa/ ya/kSmaM hR/daye ni/ dhatta aa/pa ya/d iiM ho/traabhir Rtaa/vaa
1.122.10a sa/ vraa/dhato na/huSo da/MsujuutaH sha/rdhastaro naraa/M guurta/shravaaH
1.122.10c vi/sRSTaraatir yaati baaLhasR/tvaa vi/shvaasu pRtsu/ sa/dam i/c chuu/raH
1.122.11a a/dha gma/ntaa na/huSo ha/vaM suure/H shro/taa raajaano amR/tasya mandraaH
1.122.11c nabhoju/vo ya/n nirava/sya raa/dhaH pra/shastaye mahinaa/ ra/thavate
1.122.12a eta/M sha/rdhaM dhaama ya/sya suure/r i/ty avocan da/shatayasya na/Mshe
1.122.12c dyumnaa/ni ye/Su vasu/taatii raara/n vi/shve sanvantu prabhRthe/Su vaa/jam
1.122.13a ma/ndaamahe da/shatayasya dhaase/r dvi/r ya/t pa/~nca bi/bhrato ya/nty a/nnaa
1.122.13c ki/m iSTaa/shva iSTa/rashmir eta/ iishaanaa/sas ta/ruSa R~njate nRR/n
1.122.14a hi/raNyakarNam maNigriivam a/rNas ta/n no vi/shve varivasyantu devaa/H
1.122.14c aryo/ gi/raH sadya/ aa/ jagmu/Siir o/sraa/sh caakantuubha/yeSv asme/
1.122.15a catvaa/ro maa masharshaa/rasya shi/shvas tra/yo raa/j~na aa/yavasasya jiSNo/H
1.122.15c ra/tho vaam mitraavaruNaa diirghaa/psaaH syuu/magabhastiH suu/ro naa/dyaut
1.123.1a pRthuu/ ra/tho da/kSiNaayaa ayojy ai/naM devaa/so amR/taaso asthuH
1.123.1c kRSNaa/d u/d asthaad aryaaaa\ vi/haayaash ci/kitsantii maa/nuSaaya kSa/yaaya
1.123.2a puu/rvaa vi/shvasmaad bhu/vanaad abodhi ja/yantii vaa/jam bRhatii/ sa/nutrii
1.123.2c uccaa/ vy a\khyad yuvati/H punarbhuu/r o/Saa/ agan prathamaa/ puurva/huutau
1.123.3a ya/d adya/ bhaaga/M vibha/jaasi nR/bhya u/So devi martyatraa/ sujaate
1.123.3c devo/ no a/tra savitaa/ da/muunaa a/naagaso vocati suu/ryaaya
1.123.4a gRha/M-gRham ahanaa/ yaaty a/chaa dive/-dive a/dhi naa/maa da/dhaanaa
1.123.4c si/Saasantii dyotanaa/ sha/shvad aa/gaad a/gram-agram i/d bhajate va/suunaam
1.123.5a bha/gasya sva/saa va/ruNasya jaami/r u/SaH suunRte prathamaa/ jarasva
1.123.5c pashcaa/ sa/ daghyaa yo/ agha/sya dhaataa/ ja/yema ta/M da/kSiNayaa ra/thena
1.123.6a u/d iirataaM suunR/taa u/t pu/raMdhiir u/d agna/yaH shushucaanaa/so asthuH
1.123.6c spaarhaa/ va/suuni ta/masaa/paguuLhaavi/S kRNvanty uSa/so vibhaatii/H
1.123.7a a/paanya/d e/ty abhy a\nya/d eti vi/Suruupe a/hanii sa/M carete
1.123.7c parikSi/tos ta/mo anyaa/ gu/haakar a/dyaud uSaa/H sho/shucataa ra/thena
1.123.8a sadR/shiir adya/ sadR/shiir i/d u shvo/ diirgha/M sacante va/ruNasya dhaa/ma
1.123.8c anavadyaa/s triMsha/taM yo/janaany e/kaikaa kra/tum pa/ri yanti sadya/H
1.123.9a jaanaty a/hnaH prathama/sya naa/ma shukraa/ kRSNaa/d ajaniSTa shvitiicii/
1.123.9c Rta/sya yo/Saa na/ minaati dhaa/maa/har-ahar niSkRta/m aaca/rantii
1.123.10a kanye\va tanvaaaa\ shaa/shadaanaaM+ e/Si devi deva/m i/yakSamaaNam
1.123.10c saMsma/yamaanaa yuvati/H pura/staad aavi/r va/kSaaMsi kRNuSe vibhaatii/
1.123.11a susaMkaashaa/ maatR/mRSTeva yo/Saavi/s tanva\M kRNuSe dRshe/ ka/m
1.123.11c bhadraa/ tva/m uSo vitara/M vy u\cha na/ ta/t te anyaa/ uSa/so nashanta
1.123.12a a/shvaavatiir go/matiir vishva/vaaraa ya/tamaanaa rashmi/bhiH suu/ryasya
1.123.12c pa/raa ca ya/nti pu/nar aa/ ca yanti bhadraa/ naa/ma va/hamaanaa uSaa/saH
1.123.13a Rta/sya rashmi/m anuya/chamaanaa bhadra/m-bhadraM kra/tum asmaa/su dhehi
1.123.13c u/So no adya/ suha/vaa vy u\chaasmaa/su raa/yo magha/vatsu ca syuH
1.124.1a uSaa/ ucha/ntii samidhaane/ agnaa/ udya/n suu/rya urviyaa/ jyo/tir ashret
1.124.1c devo/ no a/tra savitaa/ nv a/rtham praa/saaviid dvipa/t pra/ ca/tuSpad ityai/
1.124.2a a/minatii dai/vyaani vrataa/ni praminatii/ manuSyaaaa\ yugaa/ni
1.124.2c iiyu/SiiNaam upamaa/ sha/shvatiinaam aayatiinaa/m prathamo/Saa/ vy a\dyaut
1.124.3a eSaa/ divo/ duhitaa/ pra/ty adarshi jyo/tir va/saanaa samanaa/ pura/staat
1.124.3c Rta/sya pa/nthaam a/nv eti saadhu/ prajaanatii/va na/ di/sho minaati
1.124.4a u/po adarshi shundhyu/vo na/ va/kSo nodhaa/ ivaavi/r akRta priyaa/Ni
1.124.4c admasa/n na/ sasato/ bodha/yantii shashvattamaa/gaat pu/nar eyu/SiiNaam
1.124.5a puu/rve a/rdhe ra/jaso aptya/sya ga/vaaM ja/nitry akRta pra/ ketu/m
1.124.5c vy u\ prathate vitara/M va/riiya o/bhaa/ pRNa/ntii pitro/r upa/sthaa
1.124.6a eve/d eSaa/ puruta/maa dRshe/ ka/M naa/jaamiM na/ pa/ri vRNakti jaami/m
1.124.6c arepa/saa tanvaaaa\ shaa/shadaanaa naa/rbhaad ii/Sate na/ maho/ vibhaatii/
1.124.7a abhraate/va puMsa/ eti pratiicii/ gartaaru/g iva sana/ye dha/naanaam
1.124.7c jaaye/va pa/tya ushatii/ suvaa/saa uSaa/ hasre/va ni/ riNiite a/psaH
1.124.8a sva/saa sva/sre jyaa/yasyai yo/nim aaraig a/paity asyaaH pratica/kSyeva
1.124.8c vyucha/ntii rashmi/bhiH suu/ryasyaa~njy a\~Nkte samanagaa/ iva vraa/H
1.124.9a aasaa/m puu/rvaasaam a/hasu sva/sRRNaam a/paraa puu/rvaam abhy e\ti pashcaa/t
1.124.9c taa/H pratnava/n na/vyasiir nuuna/m asme/ reva/d uchantu sudi/naa uSaa/saH
1.124.10a pra/ bodhayoSaH pRNato/ maghony a/budhyamaanaaH paNa/yaH sasantu
1.124.10c reva/d ucha magha/vadbhyo maghoni reva/t stotre/ suunRte jaara/yantii
1.124.11a a/veya/m ashvaid yuvati/H pura/staad yu~Nkte/ ga/vaam aruNaa/naam a/niikam
1.124.11c vi/ nuuna/m uchaad a/sati pra/ ketu/r gRha/M-gRham u/pa tiSThaate agni/H
1.124.12a u/t te va/yash cid vasate/r apaptan na/rash ca ye/ pitubhaa/jo vyu\STau
1.124.12c amaa/ sate/ vahasi bhuu/ri vaama/m u/So devi daashu/Se ma/rtyaaya
1.124.13a a/stoDhvaM stomyaa bra/hmaNaa me/ .aviivRdhadhvam ushatii/r uSaasaH
1.124.13c yuSmaa/kaM deviir a/vasaa sanema sahasri/NaM ca shati/naM ca vaa/jam
1.125.1a praataa/ ra/tnam praatari/tvaa dadhaati ta/M cikitvaa/n pratigR/hyaa ni/ dhatte
1.125.1c te/na prajaa/M vardha/yamaana aa/yuu raaya/s po/SeNa sacate suvii/raH
1.125.2a sugu/r asat suhiraNya/H sva/shvo bRha/d asmai va/ya i/ndro dadhaati
1.125.2c ya/s tvaaya/ntaM va/sunaa praataritvo mukSii/jayeva pa/dim utsinaa/ti
1.125.3a aa/yam adya/ sukR/tam praata/r icha/nn iSTe/H putra/M va/sumataa ra/thena
1.125.3c aMsho/H suta/m paayaya matsara/sya kSaya/dviiraM vardhaya suunR/taabhiH
1.125.4a u/pa kSaranti si/ndhavo mayobhu/va iijaana/M ca yakSya/maaNaM ca dhena/vaH
1.125.4c pRNa/ntaM ca pa/puriM ca shravasya/vo ghRta/sya dhaa/raa u/pa yanti vishva/taH
1.125.5a naa/kasya pRSThe/ a/dhi tiSThati shrito/ ya/H pRNaa/ti sa/ ha deve/Su gachati
1.125.5c ta/smaa aa/po ghRta/m arSanti si/ndhavas ta/smaa iya/M da/kSiNaa pinvate sa/daa
1.125.6a da/kSiNaavataam i/d imaa/ni citraa/ da/kSiNaavataaM divi/ suu/ryaasaH
1.125.6c da/kSiNaavanto amR/tam bhajante da/kSiNaavantaH pra/ tiranta aa/yuH
1.125.7a maa/ pRNa/nto du/ritam e/na aa/ran maa/ jaariSuH suura/yaH suvrataa/saH
1.125.7c anya/s te/Saam paridhi/r astu ka/sh cid a/pRNantam abhi/ sa/M yantu sho/kaaH
1.126.1a a/mandaan sto/maan pra/ bhare maniiSaa/ si/ndhaav a/dhi kSiyato/ bhaavya/sya
1.126.1c yo/ me saha/sram a/mimiita savaa/n atuu/rto raa/jaa shra/va icha/maanaH
1.126.2a shata/M raa/j~no naa/dhamaanasya niSkaa/~n chata/m a/shvaan pra/yataan sadya/ aa/dam
1.126.2c shata/M kakSii/vaaM+ a/surasya go/naaM divi/ shra/vo .aja/ram aa/ tataana
1.126.3a u/pa maa shyaavaa/H svana/yena dattaa/ vadhuu/manto da/sha ra/thaaso asthuH
1.126.3c SaSTi/H saha/sram a/nu ga/vyam aa/gaat sa/nat kakSii/vaaM+ abhipitve/ a/hnaam
1.126.4a catvaariMsha/d da/sharathasya sho/NaaH saha/srasyaa/gre shre/NiM nayanti
1.126.4c madacyu/taH kRshanaa/vato a/tyaan kakSii/vanta u/d amRkSanta pajraa/H
1.126.5a puu/rvaam a/nu pra/yatim aa/ dade vas trii/n yuktaa/M+ aSTaa/v ari/dhaayaso gaa/H
1.126.5c suba/ndhavo ye/ vishyaaaa\ iva vraa/ a/nasvantaH shra/va ai/Santa pajraa/H
1.126.6a aa/gadhitaa pa/rigadhitaa yaa/ kashiike/va ja/~Ngahe
1.126.6c da/daati ma/hyaM yaa/durii yaa/shuunaam bhojyaaaa\ shataa/
1.126.7a u/popa me pa/raa mRsha maa/ me dabhraa/Ni manyathaaH
1.126.7c sa/rvaaha/m asmi romashaa/ gandhaa/riiNaam ivaavikaa/
1.127.1a agni/M ho/taaram manye daa/svantaM va/suM suunu/M sa/haso jaata/vedasaM vi/praM na/ jaata/vedasam
1.127.1d ya/ uurdhva/yaa svadhvaro/ devo/ devaa/cyaa kRpaa/
1.127.1f ghRta/sya vi/bhraaSTim a/nu vaSTi shoci/Saaju/hvaanasya sarpi/SaH
1.127.2a ya/jiSThaM tvaa ya/jamaanaa huvema jye/STham a/~NgirasaaM vipra ma/nmabhir vi/prebhiH shukra ma/nmabhiH
1.127.2d pa/rijmaanam iva dyaa/M ho/taaraM carSaNiinaa/m
1.127.2f shoci/SkeshaM vR/SaNaM ya/m imaa/ vi/shaH praa/vantu juuta/ye vi/shaH
1.127.3a sa/ hi/ puruu/ cid o/jasaa viru/kmataa dii/dyaano bha/vati druhaMtara/H parashu/r na/ druhaMtara/H
1.127.3d viiLu/ cid ya/sya sa/mRtau shru/vad va/neva ya/t sthira/m
1.127.3f niHSa/hamaaNo yamate naa/yate dhanvaasa/haa naa/yate
1.127.4a dRLhaa/ cid asmaa a/nu dur ya/thaa vide/ te/jiSThaabhir ara/Nibhir daaSTy a/vase .agna/ye daaSTy a/vase
1.127.4d pra/ ya/H puruu/Ni gaa/hate ta/kSad va/neva shoci/Saa
1.127.4f sthiraa/ cid a/nnaa ni/ riNaaty o/jasaa ni/ sthiraa/Ni cid o/jasaa
1.127.5a ta/m asya pRkSa/m u/paraasu dhiimahi na/ktaM ya/H suda/rshataro di/vaataraad a/praayuSe di/vaataraat
1.127.5d aa/d asyaa/yur gra/bhaNavad viiLu/ sha/rma na/ suuna/ve
1.127.5f bhakta/m a/bhaktam a/vo vya/nto aja/raa agna/yo vya/nto aja/raaH
1.127.6a sa/ hi/ sha/rdho na/ maa/rutaM tuviSva/Nir a/pnasvatiiSuurva/raasv iSTa/nir aa/rtanaasv iSTa/niH
1.127.6d aa/dad dhavyaa/ny aadadi/r yaj~na/sya ketu/r arha/Naa
1.127.6f a/dha smaasya ha/rSato hR/Siivato vi/shve juSanta pa/nthaaM
1.127.6h na/raH shubhe/ na/ pa/nthaam
1.127.7a dvitaa/ ya/d iiM kiistaa/so abhi/dyavo namasya/nta upavo/canta bhR/gavo mathna/nto daashaa/ bhR/gavaH
1.127.7d agni/r iishe va/suunaaM shu/cir yo/ dharNi/r eSaam
1.127.7f priyaa/M+ apidhii/M+r vaniSiiSTa me/dhira aa/ vaniSiiSTa me/dhiraH
1.127.8a vi/shvaasaaM tvaa vishaa/m pa/tiM havaamahe sa/rvaasaaM samaana/M da/mpatim bhuje/ satya/girvaahasam bhuje/
1.127.8d a/tithim maa/nuSaaNaam pitu/r na/ ya/syaasayaa/
1.127.8f amii/ ca vi/shve amR/taasa aa/ va/yo havyaa/ deve/Sv aa/ va/yaH
1.127.9a tva/m agne sa/hasaa sa/hantamaH shuSmi/ntamo jaayase deva/taataye rayi/r na/ deva/taataye
1.127.9d shuSmi/ntamo hi/ te ma/do dyumni/ntama uta/ kra/tuH
1.127.9f a/dha smaa te pa/ri caranty ajara shruSTiivaa/no naa/jara
1.127.10a pra/ vo mahe/ sa/hasaa sa/hasvata uSarbu/dhe pashuSe/ naa/gna/ye sto/mo babhuutv agna/ye
1.127.10d pra/ti ya/d iiM havi/Smaan vi/shvaasu kSaa/su jo/guve
1.127.10f a/gre rebho/ na/ jarata RSuuNaa/M juu/rNir ho/ta RSuuNaa/m
1.127.11a sa/ no ne/diSThaM da/dRshaana aa/ bharaa/gne deve/bhiH sa/canaaH sucetu/naa maho/ raaya/H sucetu/naa
1.127.11d ma/hi shaviSTha nas kRdhi saMca/kSe bhuje/ asyai/
1.127.11f ma/hi stotR/bhyo maghavan suvii/ryam ma/thiir ugro/ na/ sha/vasaa
1.128.1a aya/M jaayata ma/nuSo dha/riimaNi ho/taa ya/jiSTha ushi/jaam a/nu vrata/m agni/H sva/m a/nu vrata/m
1.128.1d vishva/shruSTiH sakhiiyate/ rayi/r iva shravasyate/
1.128.1f a/dabdho ho/taa ni/ Sadad iLa/s pade/ pa/riviita iLa/s pade/
1.128.2a ta/M yaj~nasaa/dham a/pi vaatayaamasy Rta/sya pathaa/ na/masaa havi/Smataa deva/taataa havi/Smataa
1.128.2d sa/ na uurjaa/m upaa/bhRty ayaa/ kRpaa/ na/ juuryati
1.128.2f ya/m maatari/shvaa ma/nave paraava/to deva/m bhaa/H paraava/taH
1.128.3a e/vena sadya/H pa/ry eti paa/rthivam muhurgii/ re/to vRSabha/H ka/nikradad da/dhad re/taH ka/nikradat
1.128.3d shata/M ca/kSaaNo akSa/bhir devo/ va/neSu turva/NiH
1.128.3f sa/do da/dhaana u/pareSu saa/nuSv agni/H pa/reSu saa/nuSu
1.128.4a sa/ sukra/tuH puro/hito da/me-dame .agni/r yaj~na/syaadhvara/sya cetati kra/tvaa yaj~na/sya cetati
1.128.4d kra/tvaa vedhaa/ iSuuyate/ vi/shvaa jaataa/ni paspashe
1.128.4f ya/to ghRtashrii/r a/tithir a/jaayata va/hnir vedhaa/ a/jaayata
1.128.5a kra/tvaa ya/d asya ta/viSiiSu pR~nca/te .agne/r a/veNa maru/taaM na/ bhojye\Siraa/ya \!\ na/ bhojyaaaa\
1.128.5d sa/ hi/ Smaa daa/nam i/nvati va/suunaaM ca majma/naa
1.128.5f sa/ nas traasate duritaa/d abhihru/taH sha/Msaad aghaa/d abhihru/taH
1.128.6a vi/shvo vi/haayaa arati/r va/sur dadhe ha/ste da/kSiNe tara/Nir na/ shishrathac chravasya/yaa na/ shishrathat
1.128.6d vi/shvasmaa i/d iSudhyate/ devatraa/ havya/m o/hiSe
1.128.6f vi/shvasmaa i/t sukR/te vaa/ram RNvaty agni/r dvaa/raa vy R\Nvati
1.128.7a sa/ maa/nuSe vRja/ne sha/Mtamo hito\ .agni/r yaj~ne/Su je/nyo na/ vishpa/tiH priyo/ yaj~ne/Su vishpa/tiH
1.128.7d sa/ havyaa/ maa/nuSaaNaam iLaa/ kRtaa/ni patyate
1.128.7f sa/ nas traasate va/ruNasya dhuurte/r maho/ deva/sya dhuurte/H
1.128.8a agni/M ho/taaram iiLate va/sudhitim priya/M ce/tiSTham arati/M ny e\rire havyavaa/haM ny e\rire
1.128.8d vishvaa/yuM vishva/vedasaM ho/taaraM yajata/M kavi/m
1.128.8f devaa/so raNva/m a/vase vasuuya/vo giirbhii/ raNva/M vasuuya/vaH
1.129.1a ya/M tva/M ra/tham indra medha/saataye .apaakaa/ sa/ntam iSira praNa/yasi praa/navadya na/yasi
1.129.1d sadya/sh cit ta/m abhi/STaye ka/ro va/shash ca vaaji/nam
1.129.1f saa/smaa/kam anavadya tuutujaana vedha/saam imaa/M vaa/caM na/ vedha/saam
1.129.2a sa/ shrudhi ya/H smaa pR/tanaasu kaa/su cid dakSaa/yya indra bha/rahuutaye nR/bhir a/si pra/tuurtaye nR/bhiH
1.129.2d ya/H shuu/raiH sva\H sa/nitaa yo/ vi/prair vaa/jaM ta/rutaa
1.129.2f ta/m iishaanaa/sa iradhanta vaaji/nam pRkSa/m a/tyaM na/ vaaji/nam
1.129.3a dasmo/ hi/ Smaa vR/SaNam pi/nvasi tva/caM ka/M cid yaaviir ara/ruM shuura ma/rtyam parivRNa/kSi ma/rtyam
1.129.3d i/ndrota/ tu/bhyaM ta/d dive/ ta/d rudraa/ya sva/yashase
1.129.3f mitraa/ya vocaM va/ruNaaya sapra/thaH sumRLiikaa/ya sapra/thaH
1.129.4a asmaa/kaM va i/ndram ushmasiiSTa/ye sa/khaayaM vishvaa/yum praasa/haM yu/jaM vaa/jeSu praasa/haM yu/jam
1.129.4d asmaa/kam bra/hmota/ye/ .avaa pRtsu/Su kaa/su cit
1.129.4f nahi/ tvaa sha/tru sta/rate stRNo/Si ya/M vi/shvaM sha/truM stRNo/Si ya/m
1.129.5a ni/ Suu/ namaa/timatiM ka/yasya cit te/jiSThaabhir ara/Nibhir no/ti/bhir ugraa/bhir ugroti/bhiH
1.129.5d ne/Si No ya/thaa puraa/nenaa/H shuura ma/nyase
1.129.5f vi/shvaani puuro/r a/pa parSi va/hnir aasaa/ va/hnir no a/cha
1.129.6a pra/ ta/d voceyam bha/vyaaye/ndave ha/vyo na/ ya/ iSa/vaan ma/nma re/jati rakSohaa/ ma/nma re/jati
1.129.6d svaya/M so/ asma/d aa/ nido/ vadhai/r ajeta durmati/m
1.129.6f a/va sraved agha/shaMso .avatara/m a/va kSudra/m iva sravet
1.129.7a vane/ma ta/d dho/trayaa cita/ntyaa vane/ma rayi/M rayivaH suvii/ryaM raNva/M sa/ntaM suvii/ryam
1.129.7d durma/nmaanaM suma/ntubhir e/m iSaa/ pRciimahi
1.129.7f aa/ satyaa/bhir i/ndraM dyumna/huutibhir ya/jatraM dyumna/huutibhiH
1.129.8a pra/-praa vo asme/ sva/yashobhir uutii/ parivarga/ i/ndro durmatiinaa/M da/riiman durmatiinaa/m
1.129.8d svaya/M saa/ riSaya/dhyai yaa/ na upeSe/ atrai/H
1.129.8f hate/m asan na/ vakSati kSiptaa/ juurNi/r na/ vakSati
1.129.9a tva/M na indra raayaa/ pa/riiNasaa yaahi/ pathaa/M+ aneha/saa puro/ yaahy arakSa/saa
1.129.9d sa/casva naH paraaka/ aa/ sa/casvaastamiika/ aa/
1.129.9f paahi/ \!\ no duuraa/d aaraa/d abhi/STibhiH sa/daa paahy abhi/STibhiH
1.129.10a tva/M na indra raayaa/ ta/ruuSasogra/M cit tvaa mahimaa/ sakSad a/vase mahe/ mitra/M naa/vase
1.129.10d o/jiSTha traa/tar a/vitaa ra/thaM ka/M cid amartya
1.129.10f anya/m asma/d ririSeH ka/M cid adrivo ri/rikSantaM cid adrivaH
1.129.11a paahi/ na indra suSTuta sridho\ .avayaataa/ sa/dam i/d durmatiinaa/M deva/H sa/n durmatiinaa/m
1.129.11d hantaa/ paapa/sya rakSa/sas traataa/ vi/prasya maa/vataH
1.129.11f a/dhaa hi/ tvaa janitaa/ jii/janad vaso rakSoha/NaM tvaa jii/janad vaso
1.130.1a e/ndra yaahy u/pa naH paraava/to naa/ya/m a/chaa vida/thaaniiva sa/tpatir a/staM raa/jeva sa/tpatiH
1.130.1d ha/vaamahe tvaa vaya/m pra/yasvantaH sute/ sa/caa
1.130.1f putraa/so na/ pita/raM vaa/jasaataye ma/MhiSThaM vaa/jasaataye
1.130.2a pi/baa so/mam indra suvaana/m a/dribhiH ko/shena sikta/m avata/M na/ va/Msagas taatRSaaNo/ na/ va/MsagaH
1.130.2d ma/daaya haryataa/ya te tuvi/STamaaya dhaa/yase
1.130.2f aa/ tvaa yachantu hari/to na/ suu/ryam a/haa vi/shveva suu/ryam
1.130.3a a/vindad divo/ ni/hitaM gu/haa nidhi/M ve/r na/ ga/rbham pa/riviitam a/shmany anante/ anta/r a/shmani
1.130.3d vraja/M vajrii/ ga/vaam iva si/Saasann a/~NgirastamaH
1.130.3f a/paavRNod i/Sa i/ndraH pa/riivRtaa dvaa/ra i/SaH pa/riivRtaaH
1.130.4a daadRhaaNo/ va/jram i/ndro ga/bhastyoH kSa/dmeva tigma/m a/sanaaya sa/M shyad ahiha/tyaaya sa/M shyat
1.130.4d saMvivyaana/ o/jasaa sha/vobhir indra majma/naa
1.130.4f ta/STeva vRkSa/M vani/no ni/ vRshcasi parashve/va ni/ vRshcasi
1.130.5a tva/M vR/thaa nadya\ indra sa/rtave/ .achaa samudra/m asRjo ra/thaaM+ iva vaajayato/ ra/thaaM+ iva
1.130.5d ita/ uutii/r ayu~njata samaana/m a/rtham a/kSitam
1.130.5f dhenuu/r iva ma/nave vishva/dohaso ja/naaya vishva/dohasaH
1.130.6a imaa/M te vaa/caM vasuuya/nta aaya/vo ra/thaM na/ dhii/raH sva/paa atakSiSuH sumnaa/ya tvaa/m atakSiSuH
1.130.6d shumbha/nto je/nyaM yathaa vaa/jeSu vipra vaaji/nam
1.130.6f a/tyam iva sha/vase saata/ye dha/naa vi/shvaa dha/naani saata/ye
1.130.7a bhina/t pu/ro navati/m indra puura/ve di/vodaasaaya ma/hi daashu/Se nRto va/jreNa daashu/Se nRto
1.130.7d atithigvaa/ya sha/mbaraM gire/r ugro/ a/vaabharat
1.130.7f maho/ dha/naani da/yamaana o/jasaa vi/shvaa dha/naany o/jasaa
1.130.8a i/ndraH sama/tsu ya/jamaanam aa/ryam praa/vad vi/shveSu shata/muutir aaji/Su sva\rmiiLheSv aaji/Su
1.130.8d ma/nave shaa/sad avrataa/n tva/caM kRSNaa/m arandhayat
1.130.8f da/kSan na/ vi/shvaM tatRSaaNa/m oSati ny a\rshasaana/m oSati
1.130.9a suu/rash cakra/m pra/ vRhaj jaata/ o/jasaa prapitve/ vaa/cam aruNo/ muSaayatiishaana/ \!\ aa/ muSaayati
1.130.9d usha/naa ya/t paraava/to/ .ajagann uuta/ye kave
1.130.9f sumnaa/ni vi/shvaa ma/nuSeva turva/Nir a/haa vi/shveva turva/NiH
1.130.10a sa/ no na/vyebhir vRSakarmann ukthai/H pu/raaM dartaH paayu/bhiH paahi shagmai/H / divodaase/bhir indra sta/vaano vaavRdhiithaa/ a/hobhir iva dyau/H
1.131.1a i/ndraaya hi/ dyau/r a/suro a/namnate/ndraaya mahii/ pRthivii/ va/riimabhir dyumna/saataa va/riimabhiH
1.131.1d i/ndraM vi/shve sajo/Saso devaa/so dadhire pura/H
1.131.1f i/ndraaya vi/shvaa sa/vanaani maa/nuSaa raataa/ni santu maa/nuSaa
1.131.2a vi/shveSu hi/ tvaa sa/vaneSu tu~nja/te samaana/m e/kaM vR/SamaNyavaH pR/thak sva\H saniSya/vaH pR/thak
1.131.2d ta/M tvaa naa/vaM na/ parSa/NiM shuuSa/sya dhuri/ dhiimahi
1.131.2f i/ndraM na/ yaj~nai/sh cita/yanta aaya/va sto/mebhir i/ndram aaya/vaH
1.131.3a vi/ tvaa tatasre mithunaa/ avasya/vo vraja/sya saataa/ ga/vyasya niHsR/jaH sa/kSanta indra niHsR/jaH
1.131.3d ya/d gavya/ntaa dvaa/ ja/naa sva\r ya/ntaa samuu/hasi
1.131.3f aavi/S ka/rikrad vR/SaNaM sacaabhu/vaM va/jram indra sacaabhu/vam
1.131.4a vidu/S Te asya/ viirya\sya puura/vaH pu/ro ya/d indra shaa/radiir avaa/tiraH saasahaano/ avaa/tiraH
1.131.4d shaa/sas ta/m indra ma/rtyam a/yajyuM shavasas pate
1.131.4f mahii/m amuSNaaH pRthivii/m imaa/ apo/ mandasaana/ imaa/ apa/H
1.131.5a aa/d i/t te asya/ viirya\sya carkiran ma/deSu vRSann ushi/jo ya/d aa/vitha sakhiiyato/ ya/d aa/vitha
1.131.5d caka/rtha kaara/m ebhyaH pR/tanaasu pra/vantave
1.131.5f te/ anyaa/m-anyaaM nadya\M saniSNata shravasya/ntaH saniSNata
1.131.6a uto/ no asyaa/ uSa/so juSe/ta hy a\rka/sya bodhi havi/So ha/viimabhiH sva\rSaataa ha/viimabhiH
1.131.6d ya/d indra ha/ntave mR/dho vR/Saa vajri~n ci/ketasi
1.131.6f aa/ me asya/ vedha/so na/viiyaso ma/nma shrudhi na/viiyasaH
1.131.7a tva/M ta/m indra vaavRdhaano/ asmayu/r amitraya/ntaM tuvijaata ma/rtyaM va/jreNa shuura ma/rtyam
1.131.7d jahi/ yo/ no aghaaya/ti shRNuSva/ sushra/vastamaH
1.131.7f riSTa/M na/ yaa/mann a/pa bhuutu durmati/r vi/shvaa/pa bhuutu durmati/H
1.132.1a tva/yaa vaya/m maghavan puu/rvye dha/na i/ndratvotaaH saasahyaama pRtanyato/ vanuyaa/ma vanuSyata/H
1.132.1d ne/diSThe asmi/nn a/hany a/dhi vocaa nu/ sunvate/
1.132.1f asmi/n yaj~ne/ vi/ cayemaa bha/re kRta/M vaajaya/nto bha/re kRta/m
1.132.2a svarjeSe/ bha/ra aapra/sya va/kmany uSarbu/dhaH sva/sminn a/~njasi kraaNa/sya sva/sminn a/~njasi
1.132.2d a/hann i/ndro ya/thaa vide/ shiirSNaa/-shiirSNopavaa/cyaH
1.132.2f asmatraa/ te sadhrya\k santu raata/yo bhadraa/ bhadra/sya raata/yaH
1.132.3a ta/t tu/ pra/yaH pratna/thaa te shushukvana/M ya/smin yaj~ne/ vaa/ram a/kRNvata kSa/yam Rta/sya vaa/r asi kSa/yam
1.132.3d vi/ ta/d vocer a/dha dvitaa/nta/H pashyanti rashmi/bhiH
1.132.3f sa/ ghaa vide a/nv i/ndro gave/SaNo bandhukSi/dbhyo gave/SaNaH
1.132.4a nuu/ itthaa/ te puurva/thaa ca pravaa/cyaM ya/d a/~Ngirobhyo/ .avRNor a/pa vraja/m i/ndra shi/kSann a/pa vraja/m
1.132.4d ai/bhyaH samaanyaa/ dishaa/sma/bhyaM jeSi yo/tsi ca
1.132.4f sunva/dbhyo randhayaa ka/M cid avrata/M hRNaaya/ntaM cid avrata/m
1.132.5a sa/M ya/j ja/naan kra/tubhiH shuu/ra iikSa/yad dha/ne hite/ taruSanta shravasya/vaH pra/ yakSanta shravasya/vaH
1.132.5d ta/smaa aa/yuH prajaa/vad i/d baa/dhe arcanty o/jasaa
1.132.5f i/ndra okya\M didhiSanta dhiita/yo devaa/M+ a/chaa na/ dhiita/yaH
1.132.6a yuva/M ta/m indraaparvataa puroyu/dhaa yo/ naH pRtanyaa/d a/pa ta/M-tam i/d dhataM va/jreNa ta/M-tam i/d dhatam
1.132.6d duure/ cattaa/ya chantsad ga/hanaM ya/d i/nakSat
1.132.6f asmaa/kaM sha/truun pa/ri shuura vishva/to darmaa/ darSiiSTa vishva/taH
1.133.1a ubhe/ punaami ro/dasii Rte/na dru/ho dahaami sa/m mahii/r anindraa/H
1.133.1c abhivla/gya ya/tra hataa/ ami/traa vailasthaana/m pa/ri tRLhaa/ a/sheran
1.133.2a abhivla/gyaa cid adrivaH shiirSaa/ yaatuma/tiinaam
1.133.2c chindhi/ vaTuuri/Naa padaa/ mahaa/vaTuuriNaa padaa/
1.133.3a a/vaasaam maghava~n jahi sha/rdho yaatuma/tiinaam
1.133.3c vailasthaanake/ armake/ mahaa/vailasthe armake/
1.133.4a yaa/saaM tisra/H pa~ncaasha/to .abhivla~Ngai/r apaa/vapaH
1.133.4c ta/t su/ te manaayati taka/t su/ te manaayati
1.133.5a pisha/~NgabhRSTim ambhRNa/m pishaa/cim indra sa/m mRNa
1.133.5c sa/rvaM ra/kSo ni/ barhaya
1.133.6a ava/r maha/ indra daadRhi/ shrudhii/ naH shusho/ca hi/ dyau/H kSaa/ na/ bhiiSaa/M+ adrivo ghRNaa/n na/ bhiiSaa/M+ adrivaH
1.133.6d shuSmi/ntamo hi/ shuSmi/bhir vadhai/r ugre/bhir ii/yase
1.133.6f a/puuruSaghno apratiita shuura sa/tvabhis trisaptai/H shuura sa/tvabhiH
1.133.7a vano/ti hi/ sunva/n kSa/yam pa/riiNasaH sunvaano/ hi/ Smaa ya/jaty a/va dvi/So devaa/naam a/va dvi/SaH
1.133.7d sunvaana/ i/t siSaasati saha/sraa vaajy a/vRtaH
1.133.7f sunvaanaa/ye/ndro dadaaty aabhu/vaM rayi/M dadaaty aabhu/vam
1.134.1a aa/ tvaa ju/vo raarahaaNaa/ abhi/ pra/yo vaa/yo va/hantv iha/ puurva/piitaye so/masya puurva/piitaye
1.134.1d uurdhvaa/ te a/nu suunR/taa ma/nas tiSThatu jaanatii/
1.134.1f niyu/tvataa ra/thenaa/ yaahi daava/ne vaa/yo makha/sya daava/ne
1.134.2a ma/ndantu tvaa mandi/no vaayav i/ndavo .asma/t kraaNaa/saH su/kRtaa abhi/dyavo go/bhiH kraaNaa/ abhi/dyavaH
1.134.2d ya/d dha kraaNaa/ ira/dhyai da/kSaM sa/canta uuta/yaH
1.134.2f sadhriiciinaa/ niyu/to daava/ne dhi/ya u/pa bruvata iiM dhi/yaH
1.134.3a vaayu/r yu~Nkte ro/hitaa vaayu/r aruNaa/ vaayuu/ ra/the ajiraa/ dhuri/ vo/Lhave va/hiSThaa dhuri/ vo/Lhave
1.134.3d pra/ bodhayaa pu/raMdhiM jaara/ aa/ sasatii/m iva
1.134.3f pra/ cakSaya ro/dasii vaasayoSa/saH shra/vase vaasayoSa/saH
1.134.4a tu/bhyam uSaa/saH shu/cayaH paraava/ti bhadraa/ va/straa tanvate da/Msu rashmi/Su citraa/ na/vyeSu rashmi/Su
1.134.4d tu/bhyaM dhenu/H sabardu/ghaa vi/shvaa va/suuni dohate
1.134.4f a/janayo maru/to vakSa/Naabhyo diva/ aa/ vakSa/NaabhyaH
1.134.5a tu/bhyaM shukraa/saH shu/cayas turaNya/vo ma/deSuugraa/ iSaNanta bhurva/Ny apaa/m iSanta bhurva/Ni
1.134.5d tvaa/M tsaarii/ da/samaano bha/gam iiTTe takvavii/ye
1.134.5f tva/M vi/shvasmaad bhu/vanaat paasi dha/rmaNaasuryaaaa\t paasi dha/rmaNaa
1.134.6a tva/M no vaayav eSaam a/puurvyaH so/maanaam prathama/H piiti/m arhasi sutaa/naam piiti/m arhasi
1.134.6d uto/ vihu/tmatiinaaM vishaa/M vavarju/SiiNaam
1.134.6f vi/shvaa i/t te dhena/vo duhra aashi/raM ghRta/M duhrata aashi/ram
1.135.1a stiirNa/m barhi/r u/pa no yaahi viita/ye saha/sreNa niyu/taa niyutvate shati/niibhir niyutvate
1.135.1d tu/bhyaM hi/ puurva/piitaye devaa/ devaa/ya yemire/
1.135.1f pra/ te sutaa/so ma/dhumanto asthiran ma/daaya kra/tve asthiran
1.135.2a tu/bhyaaya/M so/maH pa/ripuuto a/dribhi spaarhaa/ va/saanaH pa/ri ko/sham arSati shukraa/ va/saano arSati
1.135.2d ta/vaaya/m bhaaga/ aayu/Su so/mo deve/Su huuyate
1.135.2f va/ha vaayo niyu/to yaahy asmayu/r juSaaNo/ yaahy asmayu/H
1.135.3a aa/ no niyu/dbhiH shati/niibhir adhvara/M sahasri/Niibhir u/pa yaahi viita/ye vaa/yo havyaa/ni viita/ye
1.135.3d ta/vaaya/m bhaaga/ Rtvi/yaH sa/rashmiH suu/rye sa/caa
1.135.3f adhvaryu/bhir bha/ramaaNaa ayaMsata vaa/yo shukraa/ ayaMsata
1.135.4a aa/ vaaM ra/tho niyu/tvaan vakSad a/vase .abhi/ pra/yaaMsi su/dhitaani viita/ye vaa/yo havyaa/ni viita/ye
1.135.4d pi/batam ma/dhvo a/ndhasaH puurvape/yaM hi/ vaaM hita/m
1.135.4f vaa/yav aa/ candre/Na raa/dhasaa/ gatam i/ndrash ca raa/dhasaa/ gatam
1.135.5a aa/ vaaM dhi/yo vavRtyur adhvaraa/M+ u/pema/m i/ndum marmRjanta vaaji/nam aashu/m a/tyaM na/ vaaji/nam
1.135.5d te/Saam pibatam asmayuu/ aa/ no gantam iho/tyaa/
1.135.5f i/ndravaayuu sutaa/naam a/dribhir yuva/m ma/daaya vaajadaa yuva/m
1.135.6a ime/ vaaM so/maa apsv aa/ sutaa/ ihaa/dhvaryu/bhir bha/ramaaNaa ayaMsata vaa/yo shukraa/ ayaMsata
1.135.6d ete/ vaam abhy a\sRkSata tira/H pavi/tram aasha/vaH
1.135.6f yuvaaya/vo/ .ati ro/maaNy avya/yaa so/maaso a/ty avya/yaa
1.135.7a a/ti vaayo sasato/ yaahi sha/shvato ya/tra graa/vaa va/dati ta/tra gachataM gRha/m i/ndrash ca gachatam
1.135.7d vi/ suunR/taa da/dRshe rii/yate ghRta/m aa/ puurNa/yaa niyu/taa yaatho adhvara/m
1.135.7f i/ndrash ca yaatho adhvara/m
1.135.8a a/traa/ha ta/d vahethe ma/dhva aa/hutiM ya/m ashvattha/m upati/SThanta jaaya/vo .asme/ te/ santu jaaya/vaH
1.135.8d saaka/M gaa/vaH su/vate pa/cyate ya/vo na/ te vaaya u/pa dasyanti dhena/vo
1.135.8f naa/pa dasyanti dhena/vaH
1.135.9a ime/ ye/ te su/ vaayo baahvo\jaso .anta/r nadii/ te pata/yanty ukSa/No ma/hi vraa/dhanta ukSa/NaH
1.135.9d dha/nva~n cid ye/ anaasha/vo jiiraa/sh cid a/giraukasaH
1.135.9f suu/ryasyeva rashma/yo durniya/ntavo ha/stayor durniya/ntavaH
1.136.1a pra/ su/ jye/SThaM niciraa/bhyaam bRha/n na/mo havya/m mati/m bharataa mRLaya/dbhyaaM svaa/diSTham mRLaya/dbhyaam
1.136.1d taa/ samraa/jaa ghRtaa/sutii yaj~ne/-yaj~na u/pastutaa
1.136.1f a/thainoH kSatra/M na/ ku/tash canaa/dhR/Se devatva/M nuu/ cid aadhR/Se
1.136.2a a/darshi gaatu/r ura/ve va/riiyasii pa/nthaa Rta/sya sa/m ayaMsta rashmi/bhish ca/kSur bha/gasya rashmi/bhiH
1.136.2d dyukSa/m mitra/sya saa/danam aryamNo/ va/ruNasya ca
1.136.2f a/thaa dadhaate bRha/d ukthya\M va/ya upastu/tyam bRha/d va/yaH
1.136.3a jyo/tiSmatiim a/ditiM dhaaraya/tkSitiM sva\rvatiim aa/ sacete dive/-dive jaagRvaa/Msaa dive/-dive
1.136.3d jyo/tiSmat kSatra/m aashaate aadityaa/ daa/nunas pa/tii
1.136.3f mitra/s ta/yor va/ruNo yaataya/jjano .aryamaa/ yaataya/jjanaH
1.136.4a aya/m mitraa/ya va/ruNaaya sha/MtamaH so/mo bhuutv avapaa/neSv aa/bhago devo/ deve/Sv aa/bhagaH
1.136.4d ta/M devaa/so juSerata vi/shve adya/ sajo/SasaH
1.136.4f ta/thaa raajaanaa karatho ya/d ii/maha R/taavaanaa ya/d ii/mahe
1.136.5a yo/ mitraa/ya va/ruNaayaa/vidhaj ja/no .anarvaa/NaM ta/m pa/ri paato a/Mhaso daashvaa/Msam ma/rtam a/MhasaH
1.136.5d ta/m aryamaa/bhi/ rakSaty Rjuuya/ntam a/nu vrata/m
1.136.5f ukthai/r ya/ enoH paribhuu/Sati vrata/M sto/mair aabhuu/Sati vrata/m
1.136.6a na/mo dive/ bRhate/ ro/dasiibhyaam mitraa/ya vocaM va/ruNaaya miiLhu/Se sumRLiikaa/ya miiLhu/Se
1.136.6d i/ndram agni/m u/pa stuhi dyukSa/m aryama/Nam bha/gam
1.136.6f jyo/g jii/vantaH praja/yaa sacemahi so/masyotii/ sacemahi
1.136.7a uutii/ devaa/naaM vaya/m i/ndravanto maMsiima/hi sva/yashaso maru/dbhiH
1.136.7c agni/r mitro/ va/ruNaH sha/rma yaMsan ta/d ashyaama magha/vaano vaya/M ca
1.137.1a suSumaa/ yaatam a/dribhir go/shriitaa matsaraa/ ime/ so/maaso matsaraa/ ime/
1.137.1d aa/ raajaanaa divispRshaasmatraa/ gantam u/pa naH
1.137.1f ime/ vaam mitraavaruNaa ga/vaashiraH so/maaH shukraa/ ga/vaashiraH
1.137.2a ima/ aa/ yaatam i/ndavaH so/maaso da/dhyaashiraH sutaa/so da/dhyaashiraH
1.137.2d uta/ vaam uSa/so budhi/ saaka/M suu/ryasya rashmi/bhiH
1.137.2f suto/ mitraa/ya va/ruNaaya piita/ye caa/rur Rtaa/ya piita/ye
1.137.3a taa/M vaaM dhenu/M na/ vaasarii/m aMshu/M duhanty a/dribhiH so/maM duhanty a/dribhiH
1.137.3d asmatraa/ gantam u/pa no .arvaa/~ncaa so/mapiitaye
1.137.3f aya/M vaam mitraavaruNaa nR/bhiH suta/H so/ma aa/ piita/ye suta/H
1.138.1a pra/-pra puuSNa/s tuvijaata/sya shasyate mahitva/m asya tava/so na/ tandate stotra/m asya na/ tandate
1.138.1d a/rcaami sumnaya/nn aha/m a/ntyuutim mayobhu/vam
1.138.1f vi/shvasya yo/ ma/na aayuyuve/ makho/ deva/ aayuyuve/ makha/H
1.138.2a pra/ hi/ tvaa puuSann ajira/M na/ yaa/mani sto/mebhiH kRNva/ RNa/vo ya/thaa mR/dha u/STro na/ piiparo mR/dhaH
1.138.2d huve/ ya/t tvaa mayobhu/vaM deva/M sakhyaa/ya ma/rtyaH
1.138.2f asmaa/kam aa~NguuSaa/n dyumni/nas kRdhi vaa/jeSu dyumni/nas kRdhi
1.138.3a ya/sya te puuSan sakhye/ vipanya/vaH kra/tvaa cit sa/nto/ .avasaa bubhujrira/ i/ti kra/tvaa bubhujrire/
1.138.3d taa/m a/nu tvaa na/viiyasiiM niyu/taM raaya/ iimahe
1.138.3f a/heLamaana urushaMsa sa/rii bhava vaa/je-vaaje sa/rii bhava
1.138.4a asyaa/ uu Su/ Na u/pa saata/ye bhuvo/ .aheLamaano rarivaa/M+ ajaashva shravasyataa/m ajaashva
1.138.4d o/ Su/ tvaa vavRtiimahi sto/mebhir dasma saadhu/bhiH
1.138.4f nahi/ tvaa puuSann atima/nya aaghRNe na/ te sakhya/m apahnuve/
1.139.1a a/stu shrau/SaT puro/ agnii/M dhiyaa/ dadha aa/ nu/ ta/c cha/rdho divya/M vRNiimaha indravaayuu/ vRNiimahe
1.139.1d ya/d dha kraaNaa/ viva/svati naa/bhaa saMdaa/yi na/vyasii
1.139.1f a/dha pra/ suu/ na u/pa yantu dhiita/yo devaa/M+ a/chaa na/ dhiita/yaH
1.139.2a ya/d dha tya/n mitraavaruNaav Rtaa/d a/dhy aadadaa/the a/nRtaM sve/na manyu/naa da/kSasya sve/na manyu/naa
1.139.2d yuvo/r itthaa/dhi sa/dmasv a/pashyaama hiraNya/yam
1.139.2f dhiibhi/sh cana/ ma/nasaa sve/bhir akSa/bhiH so/masya sve/bhir akSa/bhiH
1.139.3a yuvaa/M sto/mebhir devaya/nto ashvinaashraava/yanta iva shlo/kam aaya/vo yuvaa/M havyaa/bhy aaaa\ya/vaH
1.139.3d yuvo/r vi/shvaa a/dhi shri/yaH pR/kSash ca vishvavedasaa
1.139.3f pruSaaya/nte vaam pava/yo hiraNya/ye ra/the dasraa hiraNya/ye
1.139.4a a/ceti dasraa vy u\ naa/kam RNvatho yu~nja/te vaaM rathayu/jo di/viSTiSv adhvasmaa/no di/viSTiSu
1.139.4d a/dhi vaaM sthaa/ma vandhu/re ra/the dasraa hiraNya/ye
1.139.4f pathe/va ya/ntaav anushaa/sataa ra/jo/ .a~njasaa shaa/sataa ra/jaH
1.139.5a sha/ciibhir naH shaciivasuu di/vaa na/ktaM dashasyatam
1.139.5c maa/ vaaM raati/r u/pa dasat ka/daa canaa/sma/d raati/H ka/daa cana/
1.139.6a vR/Sann indra vRSapaa/Naasa i/ndava ime/ sutaa/ a/driSutaasa udbhi/das tu/bhyaM sutaa/sa udbhi/daH
1.139.6d te/ tvaa mandantu daava/ne mahe/ citraa/ya raa/dhase
1.139.6f giirbhi/r girvaaha sta/vamaana aa/ gahi sumRLiiko/ na aa/ gahi
1.139.7a o/ Suu/ No agne shRNuhi tva/m iiLito/ deve/bhyo bravasi yaj~ni/yebhyo raa/jabhyo yaj~ni/yebhyaH
1.139.7d ya/d dha tyaa/m a/~Ngirobhyo dhenu/M devaa a/dattana
1.139.7f vi/ taa/M duhre aryamaa/ karta/rii sa/caaM+ eSa/ taa/M veda me sa/caa
1.139.8a mo/ Su/ vo asma/d abhi/ taa/ni pau/Msyaa sa/naa bhuuvan dyumnaa/ni mo/ta/ jaariSur asma/t puro/ta/ jaariSuH
1.139.8d ya/d vash citra/M yuge/-yuge na/vyaM gho/Saad a/martyam
1.139.8f asmaa/su ta/n maruto ya/c ca duSTa/raM didhRtaa/ ya/c ca duSTa/ram
1.139.9a dadhya/~N ha me janu/Sam puu/rvo a/~NgiraaH priya/medhaH ka/Nvo a/trir ma/nur vidus te/ me puu/rve ma/nur viduH
1.139.9d te/SaaM deve/Sv aa/yatir asmaa/kaM te/Su naa/bhayaH
1.139.9f te/Saam pade/na ma/hy aa/ name gire/ndraagnii/ aa/ name giraa/
1.139.10a ho/taa yakSad vani/no vanta vaa/ryam bR/haspa/tir yajati vena/ ukSa/bhiH puruvaa/rebhir ukSa/bhiH
1.139.10d jagRbhmaa/ duura/aadishaM shlo/kam a/drer a/dha tma/naa
1.139.10f a/dhaarayad arari/ndaani sukra/tuH puruu/ sa/dmaani sukra/tuH
1.139.11a ye/ devaaso divy e/kaadasha stha/ pRthivyaa/m a/dhy e/kaadasha stha/
1.139.11c apsukSi/to mahinai/kaadasha stha/ te/ devaaso yaj~na/m ima/M juSadhvam
1.140.1a vediSa/de priya/dhaamaaya sudyu/te dhaasi/m iva pra/ bharaa yo/nim agna/ye
1.140.1c va/streNeva vaasayaa ma/nmanaa shu/ciM jyotii/rathaM shukra/varNaM tamoha/nam
1.140.2a abhi/ dvija/nmaa trivR/d a/nnam Rjyate saMvatsare/ vaavRdhe jagdha/m ii pu/naH
1.140.2c anya/syaasaa/ jihva/yaa je/nyo vR/Saa ny a\nye/na vani/no mRSTa vaaraNa/H
1.140.3a kRSNapru/tau vevije/ asya sakSi/taa ubhaa/ tarete abhi/ maata/raa shi/shum
1.140.3c praacaa/jihvaM dhvasa/yantaM tRSucyu/tam aa/ saa/cyaM ku/payaM va/rdhanam pitu/H
1.140.4a mumukSvo\ ma/nave maanavasyate/ raghudru/vaH kRSNa/siitaasa uu ju/vaH
1.140.4c asamanaa/ ajiraa/so raghuSya/do vaa/tajuutaa u/pa yujyanta aasha/vaH
1.140.5a aa/d asya te/ dhvasa/yanto vR/therate kRSNa/m a/bhvam ma/hi va/rpaH ka/rikrataH
1.140.5c ya/t siim mahii/m ava/nim praa/bhi/ ma/rmRshad abhishvasa/n stana/yann e/ti naa/nadat
1.140.6a bhuu/San na/ yo/ .adhi babhruu/Su na/mnate vR/Seva pa/tniir abhy e\ti ro/ruvat
1.140.6c ojaaya/maanas tanva\sh ca shumbhate bhiimo/ na/ shR/~Ngaa davidhaava durgR/bhiH
1.140.7a sa/ saMsti/ro viSTi/raH sa/M gRbhaayati jaana/nn eva/ jaanatii/r ni/tya aa/ shaye
1.140.7c pu/nar vardhante a/pi yanti devya\m anya/d va/rpaH pitro/H kRNvate sa/caa
1.140.8a ta/m agru/vaH keshi/niiH sa/M hi/ rebhira/ uurdhvaa/s tasthur mamru/SiiH praa/ya/ve pu/naH
1.140.8c taa/saaM jaraa/m pramu~nca/nn eti naa/nadad a/sum pa/raM jana/ya~n jiiva/m a/stRtam
1.140.9a adhiivaasa/m pa/ri maatuu/ riha/nn a/ha tuvigre/bhiH sa/tvabhir yaati vi/ jra/yaH
1.140.9c va/yo da/dhat padva/te re/rihat sa/daa/nu shye/nii sacate vartanii/r a/ha
1.140.10a asmaa/kam agne magha/vatsu diidihy a/dha shva/siivaan vRSabho/ da/muunaaH
1.140.10c avaa/syaa shi/shumatiir adiider va/rmeva yutsu/ parija/rbhuraaNaH
1.140.11a ida/m agne su/dhitaM du/rdhitaad a/dhi priyaa/d u cin ma/nmanaH pre/yo astu te
1.140.11c ya/t te shukra/M tanvo\ ro/cate shu/ci te/naasma/bhyaM vanase ra/tnam aa/ tva/m
1.140.12a ra/thaaya naa/vam uta/ no gRhaa/ya ni/tyaaritraam padva/tiiM raasy agne
1.140.12c asmaa/kaM viiraa/M+ uta/ no magho/no ja/naaMsh ca yaa/ paara/yaac cha/rma yaa/ ca
1.140.13a abhii/ no agna uktha/m i/j juguryaa dyaa/vaakSaa/maa si/ndhavash ca sva/guurtaaH
1.140.13c ga/vyaM ya/vyaM ya/nto diirghaa/he/SaM va/ram aruNyo\ varanta

[edit]
 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)
[edit]