Rig Veda, Book 8B (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 8

[edit]

8.61.1a ubha/yaM shRNa/vac ca na i/ndro arvaa/g ida/M va/caH
8.61.1c satraa/cyaa magha/vaa so/mapiitaye dhiyaa/ sha/viSTha aa/ gamat
8.61.2a ta/M hi/ svaraa/jaM vRSabha/M ta/m o/jase dhiSa/Ne niSTatakSa/tuH
8.61.2c uto/pamaa/naam prathamo/ ni/ Siidasi so/makaamaM hi/ te ma/naH
8.61.3a aa/ vRSasva puruuvaso suta/syendraa/ndhasaH
8.61.3c vidmaa/ hi/ tvaa harivaH pRtsu/ saasahi/m a/dhRSTaM cid dadhRSva/Nim
8.61.4a a/praamisatya maghavan ta/the/d asad i/ndra kra/tvaa ya/thaa va/shaH
8.61.4c sane/ma vaa/jaM ta/va shiprinn a/vasaa makSuu/ cid ya/nto adrivaH
8.61.5a shagdhy uuaa\ Su/ shaciipata i/ndra vi/shvaabhir uuti/bhiH
8.61.5c bha/gaM na/ hi/ tvaa yasha/saM vasuvi/dam a/nu shuura ca/raamasi
8.61.6a pauro/ a/shvasya purukR/d ga/vaam asy u/tso deva hiraNya/yaH
8.61.6c na/kir hi/ daa/nam parima/rdhiSat tve/ ya/d-yad yaa/mi ta/d aa/ bhara
8.61.7a tva/M hy e/hi ce/rave vidaa/ bha/gaM va/suttaye
8.61.7c u/d vaavRSasva maghavan ga/viSTaya u/d indraa/shvamiSTaye
8.61.8a tva/m puruu/ saha/sraaNi shataa/ni ca yuuthaa/ daanaa/ya maMhase
8.61.8c aa/ puraMdara/M cakRma vi/pravacasa i/ndraM gaa/yanto/ .avase
8.61.9a avipro/ vaa ya/d a/vidhad vi/pro vendra te va/caH
8.61.9c sa/ pra/ mamandat tvaayaa/ shatakrato praa/caamanyo a/haMsana
8.61.10a ugra/baahur mrakSakR/tvaa puraMdaro/ ya/di me shRNa/vad dha/vam
8.61.10c vasuuya/vo va/supatiM shata/kratuM sto/mair i/ndraM havaamahe
8.61.11a na/ paapaa/so manaamahe naa/raayaaso na/ ja/LhavaH
8.61.11c ya/d i/n nv i/ndraM vR/SaNaM sa/caa sute/ sa/khaayaM kRNa/vaamahai
8.61.12a ugra/M yuyujma pR/tanaasu saasahi/m RNa/kaatim a/daabhyam
8.61.12c ve/daa bhRma/M cit sa/nitaa rathii/tamo vaaji/naM ya/m i/d uu na/shat
8.61.13a ya/ta indra bha/yaamahe ta/to no a/bhayaM kRdhi
8.61.13c ma/ghava~n chagdhi/ ta/va ta/n na uuti/bhir vi/ dvi/So vi/ mR/dho jahi
8.61.14a tva/M hi/ raadhaspate raa/dhaso maha/H kSa/yasyaa/si vidhata/H
8.61.14c ta/M tvaa vaya/m maghavann indra girvaNaH sutaa/vanto havaamahe
8.61.15a i/ndra spa/L uta/ vRtrahaa/ paraspaa/ no va/reNyaH
8.61.15c sa/ no rakSiSac carama/M sa/ madhyama/M sa/ pashcaa/t paatu naH pura/H
8.61.16a tva/M naH pashcaa/d adharaa/d uttaraa/t pura/ i/ndra ni/ paahi vishva/taH
8.61.16c aare/ asma/t kRNuhi dai/vyam bhaya/m aare/ hetii/r a/deviiH
8.61.17a adyaa/dyaa shva/H-shva i/ndra traa/sva pare/ ca naH
8.61.17c vi/shvaa ca no jaritRR/n satpate a/haa di/vaa na/ktaM ca rakSiSaH
8.61.18a prabha~Ngii/ shuu/ro magha/vaa tuvii/maghaH sa/mmishlo viryaaaa\ya ka/m
8.61.18c ubhaa/ te baahuu/ vR/SaNaa shatakrato ni/ yaa/ va/jram mimikSa/tuH
8.62.1a pro/ asmaa u/pastutim bha/rataa ya/j ju/joSati
8.62.1c ukthai/r i/ndrasya maa/hinaM va/yo vardhanti somi/no
8.62.1e bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.62.2a ayujo/ a/samo nR/bhir e/kaH kRSTii/r ayaa/syaH
8.62.2c puurvii/r a/ti pra/ vaavRdhe vi/shvaa jaataa/ny o/jasaa
8.62.2e bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.62.3a a/hitena cid a/rvataa jiira/daanuH siSaasati
8.62.3c pravaa/cyam indra ta/t ta/va viiryaaaa\Ni kariSyato/
8.62.3e bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.62.4a aa/ yaahi kRNa/vaama ta i/ndra bra/hmaaNi va/rdhanaa
8.62.4c ye/bhiH shaviSTha caaka/no bhadra/m iha/ shravasyate/
8.62.4e bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.62.5a dhRSata/sh cid dhRSa/n ma/naH kRNo/Siindra ya/t tva/m
8.62.5c tiivrai/H so/maiH saparyato/ na/mobhiH pratibhuu/Sato
8.62.5e bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.62.6a a/va caSTa R/ciiSamo .avataa/M+ iva maa/nuSaH
8.62.6c juSTvii/ da/kSasya somi/naH sa/khaayaM kRNute yu/jam
8.62.6e bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.62.7a vi/shve ta indra viirya\M devaa/ a/nu kra/tuM daduH
8.62.7c bhu/vo vi/shvasya go/patiH puruSTuta bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.62.8a gRNe/ ta/d indra te sha/va upama/M deva/taataye
8.62.8c ya/d dha/Msi vRtra/m o/jasaa shaciipate bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.62.9a sa/maneva vapuSyata/H kRNa/van maa/nuSaa yugaa/
8.62.9c vide/ ta/d i/ndrash ce/tanam a/dha shruto/ bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.62.10a u/j jaata/m indra te sha/va u/t tvaa/m u/t ta/va kra/tum
8.62.10c bhuu/rigo bhuu/ri vaavRdhur ma/ghavan ta/va sha/rmaNi
8.62.10e bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.62.11a aha/M ca tva/M ca vRtrahan sa/M yujyaava sani/bhya aa/
8.62.11c araatiivaa/ cid adrivo/ .anu nau shuura maMsate
8.62.11e bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.62.12a satya/m i/d vaa/ u ta/M vaya/m i/ndraM stavaama naa/nRtam
8.62.12c mahaa/M+ a/sunvato vadho/ bhuu/ri jyo/tiiMSi sunvato/
8.62.12e bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.63.1a sa/ puurvyo/ mahaa/naaM vena/H kra/tubhir aanaje
8.63.1c ya/sya dvaa/raa ma/nuS pitaa/ deve/Su dhi/ya aanaje/
8.63.2a divo/ maa/naM no/t sadan so/mapRSThaaso a/drayaH
8.63.2c ukthaa/ bra/hma ca sha/Msyaa
8.63.3a sa/ vidvaa/M+ a/~Ngirobhya i/ndro gaa/ avRNod a/pa
8.63.3c stuSe/ ta/d asya pau/Msyam
8.63.4a sa/ pratna/thaa kavivRdha/ i/ndro vaaka/sya vakSa/NiH
8.63.4c shivo/ arka/sya ho/many asmatraa/ gantv a/vase
8.63.5a aa/d uu nu/ te a/nu kra/tuM svaa/haa va/rasya ya/jyavaH
8.63.5c shvaatra/m arkaa/ anuuSate/ndra gotra/sya daava/ne
8.63.6a i/ndre vi/shvaani viiryaaaa\ kRtaa/ni ka/rtvaani ca
8.63.6c ya/m arkaa/ adhvara/M vidu/H
8.63.7a ya/t paa/~ncajanyayaa vishe/ndre gho/Saa a/sRkSata
8.63.7c a/stRNaad barha/Naa vipo\ \!\ .aryo/ maa/nasya sa/ kSa/yaH
8.63.8a iya/m u te a/nuSTutish cakRSe/ taa/ni pau/Msyaa
8.63.8c praa/vash cakra/sya vartani/m
8.63.9a asya/ vR/SNo vyo/dana uru/ kramiSTa jiiva/se
8.63.9c ya/vaM na/ pashva/ aa/ dade
8.63.10a ta/d da/dhaanaa avasya/vo yuSmaa/bhir da/kSapitaraH
8.63.10c syaa/ma maru/tvato vRdhe/
8.63.11a ba/L Rtvi/yaaya dhaa/mna R/kvabhiH shuura nonumaH
8.63.11c je/Saamendra tva/yaa yujaa/
8.63.12a asme/ rudraa/ meha/naa pa/rvataaso vRtraha/tye bha/rahuutau sajo/SaaH
8.63.12c ya/H sha/Msate stuvate/ dhaa/yi pajra/ i/ndrajyeSThaa asmaa/M+ avantu devaa/H
8.64.1a u/t tvaa mandantu sto/maaH kRNuSva/ raa/dho adrivaH
8.64.1c a/va brahmadvi/So jahi
8.64.2a padaa/ paNii/M+r araadha/so ni/ baadhasva mahaa/M+ asi
8.64.2c nahi/ tvaa ka/sh cana/ pra/ti
8.64.3a tva/m iishiSe sutaa/naam i/ndra tva/m a/sutaanaam
8.64.3c tva/M raa/jaa ja/naanaam
8.64.4a e/hi pre/hi kSa/yo divy aaaa\gho/Sa~n carSaNiinaa/m
8.64.4c o/bhe/ pRNaasi ro/dasii
8.64.5a tya/M cit pa/rvataM giri/M shata/vantaM sahasri/Nam
8.64.5c vi/ stotR/bhyo rurojitha
8.64.6a vaya/m u tvaa di/vaa sute/ vaya/M na/ktaM havaamahe
8.64.6c asmaa/kaM kaa/mam aa/ pRNa
8.64.7a kva\ sya/ vRSabho/ yu/vaa tuvigrii/vo a/naanataH
8.64.7c brahmaa/ ka/s ta/M saparyati
8.64.8a ka/sya svit sa/vanaM vR/Saa jujuSvaa/M+ a/va gachati
8.64.8c i/ndraM ka/ u svid aa/ cake
8.64.9a ka/M te daanaa/ asakSata vR/trahan ka/M suvii/ryaa
8.64.9c ukthe/ ka/ u svid a/ntamaH
8.64.10a aya/M te maa/nuSe ja/ne so/maH puuru/Su suuyate
8.64.10c ta/sye/hi pra/ dravaa pi/ba
8.64.11a aya/M te sharyaNaa/vati suSo/maayaam a/dhi priya/H
8.64.11c aarjiikii/ye madi/ntamaH
8.64.12a ta/m adya/ raa/dhase mahe/ caa/rum ma/daaya ghR/Svaye
8.64.12c e/hiim indra dra/vaa pi/ba
8.65.1a ya/d indra praa/g a/paag u/da~N nya\g vaa huuya/se nR/bhiH
8.65.1c aa/ yaahi tuu/yam aashu/bhiH
8.65.2a ya/d vaa prasra/vaNe divo/ maada/yaase sva\rNare
8.65.2c ya/d vaa samudre/ a/ndhasaH
8.65.3a aa/ tvaa giirbhi/r mahaa/m uru/M huve/ gaa/m iva bho/jase
8.65.3c i/ndra so/masya piita/ye
8.65.4a aa/ ta indra mahimaa/naM ha/rayo deva te ma/haH
8.65.4c ra/the vahantu bi/bhrataH
8.65.5a i/ndra gRNiiSa/ u stuSe/ mahaa/M+ ugra/ iishaanakR/t
8.65.5c e/hi naH suta/m pi/ba
8.65.6a sutaa/vantas tvaa vaya/m pra/yasvanto havaamahe
8.65.6c ida/M no barhi/r aasa/de
8.65.7a ya/c cid dhi/ sha/shvataam a/sii/ndra saa/dhaaraNas tva/m
8.65.7c ta/M tvaa vaya/M havaamahe
8.65.8a ida/M te somya/m ma/dhv a/dhukSann a/dribhir na/raH
8.65.8c juSaaNa/ indra ta/t piba
8.65.9a vi/shvaaM+ aryo/ vipashci/to/ .ati khyas tuu/yam aa/ gahi
8.65.9c asme/ dhehi shra/vo bRha/t
8.65.10a daataa/ me pR/SatiinaaM raa/jaa hiraNyavii/naam
8.65.10c maa/ devaa magha/vaa riSat
8.65.11a saha/sre pR/Satiinaam a/dhi shcandra/m bRha/t pRthu/
8.65.11c shukra/M hi/raNyam aa/ dade
8.65.12a na/paato durga/hasya me saha/sreNa suraa/dhasaH
8.65.12c shra/vo deve/Sv akrata
8.66.1a ta/robhir vo vida/dvasum i/ndraM sabaa/dha uuta/ye
8.66.1c bRha/d gaa/yantaH suta/some adhvare/ huve/ bha/raM na/ kaari/Nam
8.66.2a na/ ya/M dudhraa/ va/rante na/ sthiraa/ mu/ro ma/de sushipra/m a/ndhasaH
8.66.2c ya/ aadR/tyaa shashamaanaa/ya sunvate/ daa/taa jaritra/ ukthya\m
8.66.3a ya/H shakro/ mRkSo/ a/shvyo yo/ vaa kii/jo hiraNya/yaH
8.66.3c sa/ uurva/sya rejayaty a/paavRtim i/ndro ga/vyasya vRtrahaa/
8.66.4a ni/khaataM cid ya/H purusambhRta/M va/suu/d i/d va/pati daashu/Se
8.66.4c vajrii/ sushipro/ ha/ryashva i/t karad i/ndraH kra/tvaa ya/thaa va/shat
8.66.5a ya/d vaava/ntha puruSTuta puraa/ cic chuura nRNaa/m
8.66.5c vaya/M ta/t ta indra sa/m bharaamasi yaj~na/m uktha/M tura/M va/caH
8.66.6a sa/caa so/meSu puruhuuta vajrivo ma/daaya dyukSa somapaaH
8.66.6c tva/m i/d dhi/ brahmakR/te kaa/myaM va/su de/SThaH sunvate/ bhu/vaH
8.66.7a vaya/m enam idaa/ hyo/ .apiipemeha/ vajri/Nam
8.66.7c ta/smaa u adya/ samanaa/ suta/m bharaa/ nuuna/m bhuuSata shrute/
8.66.8a vR/kash cid asya vaaraNa/ uraama/thir aa/ vayu/neSu bhuuSati
8.66.8c se/ma/M na sto/maM jujuSaaNa/ aa/ gahii/ndra \!\ pra/ citra/yaa dhiyaa/
8.66.9a ka/d uu nv a\syaa/kRtam i/ndrasyaasti pau/Msyam
8.66.9c ke/no nu/ kaM shro/matena na/ shushruve janu/SaH pa/ri vRtrahaa/
8.66.10a ka/d uu mahii/r a/dhRSTaa asya ta/viSiiH ka/d u vRtraghno/ a/stRtam
8.66.10c i/ndro vi/shvaan bekanaa/TaaM+ ahardR/sha uta/ kra/tvaa paNii/M+r abhi/
8.66.11a vaya/M ghaa te a/puurvye/ndra bra/hmaaNi vRtrahan
8.66.11c puruuta/maasaH puruhuuta vajrivo bhRti/M na/ pra/ bharaamasi
8.66.12a puurvii/sh cid dhi/ tve/ tuvikuurminn aasha/so ha/vanta indrota/yaH
8.66.12c tira/sh cid arya/H sa/vanaa/ vaso gahi sha/viSTha shrudhi/ me ha/vam
8.66.13a vaya/M ghaa te tve/ i/d v i/ndra vi/praa a/pi Smasi
8.66.13c nahi/ tva/d anya/H puruhuuta ka/sh cana/ ma/ghavann a/sti marDitaa/
8.66.14a tva/M no asyaa/ a/mater uta/ kSudho\ .abhi/shaster a/va spRdhi
8.66.14c tva/M na uutii/ ta/va citra/yaa dhiyaa/ shi/kSaa shaciSTha gaatuvi/t
8.66.15a so/ma i/d vaH suto/ astu ka/layo maa/ bibhiitana
8.66.15c a/pe/d eSa/ dhvasmaa/yati svaya/M ghaiSo/ a/paayati
8.67.1a tyaa/n nu/ kSatri/yaaM+ a/va aadityaa/n yaaciSaamahe
8.67.1c sumRLiikaa/M+ abhi/STaye
8.67.2a mitro/ no a/ty aMhati/M va/ruNaH parSad aryamaa/
8.67.2c aadityaa/so ya/thaa vidu/H
8.67.3a te/SaaM hi/ citra/m ukthya\M va/ruutham a/sti daashu/Se
8.67.3c aadityaa/naam araMkR/te
8.67.4a ma/hi vo mahataa/m a/vo va/ruNa mi/traa/ryaman
8.67.4c a/vaaMsy aa/ vRNiimahe
8.67.5a jiivaa/n no abhi/ dhetanaa/dityaasaH puraa/ ha/thaat
8.67.5c ka/d dha stha havanashrutaH
8.67.6a ya/d vaH shraantaa/ya sunvate/ va/ruutham a/sti ya/c chardi/H
8.67.6c te/naa no a/dhi vocata
8.67.7a a/sti devaa aMho/r urv a/sti ra/tnam a/naagasaH
8.67.7c aa/dityaa a/dbhutainasaH
8.67.8a maa/ naH se/tuH siSed aya/m mahe/ vRNaktu nas pa/ri
8.67.8c i/ndra i/d dhi/ shruto/ vashii/
8.67.9a maa/ no mRcaa/ ripuuNaa/M vRjinaa/naam aviSyavaH
8.67.9c de/vaa abhi/ pra/ mRkSata
8.67.10a uta/ tvaa/m adite mahy aha/M devy u/pa bruve
8.67.10c sumRLiikaa/m abhi/STaye
8.67.11a pa/rSi diine/ gabhiira/ aa/M+ u/graputre ji/ghaaMsataH
8.67.11c maa/kis toka/sya no riSat
8.67.12a aneho/ na uruvraja u/ruuci vi/ pra/sartave
8.67.12c kRdhi/ tokaa/ya jiiva/se
8.67.13a ye/ muurdhaa/naH kSitiinaa/m a/dabdhaasaH sva/yashasaH
8.67.13c vrataa/ ra/kSante adru/haH
8.67.14a te/ na aasno/ vR/kaaNaam aa/dityaaso mumo/cata
8.67.14c stena/m baddha/m ivaadite
8.67.15a a/po Su/ Na iya/M sha/rur aa/dityaa a/pa durmati/H
8.67.15c asma/d etv a/jaghnuSii
8.67.16a sha/shvad dhi/ vaH sudaanava aa/dityaa uuti/bhir vaya/m
8.67.16c puraa/ nuuna/m bubhujma/he
8.67.17a sha/shvantaM hi/ pracetasaH pratiya/ntaM cid e/nasaH
8.67.17c de/vaaH kRNutha/ jiiva/se
8.67.18a ta/t su/ no na/vyaM sa/nyasa aa/dityaa ya/n mu/mocati
8.67.18c bandhaa/d baddha/m ivaadite
8.67.19a naa/smaa/kam asti ta/t ta/ra aa/dityaaso atiSka/de
8.67.19c yuuya/m asma/bhyam mRLata
8.67.20a maa/ no heti/r viva/svata aa/dityaaH kRtri/maa sha/ruH
8.67.20c puraa/ nu/ jara/so vadhiit
8.67.21a vi/ Su/ dve/So vy a\Mhati/m aa/dityaaso vi/ sa/Mhitam
8.67.21c vi/Svag vi/ vRhataa ra/paH
8.68.1a aa/ tvaa ra/thaM ya/thota/ye sumnaa/ya vartayaamasi
8.68.1c tuvikuurmi/m RtiiSa/ham i/ndra sha/viSTha sa/tpate
8.68.2a tu/vishuSma tu/vikrato sha/ciivo vi/shvayaa mate
8.68.2c aa/ papraatha mahitvanaa/
8.68.3a ya/sya te mahinaa/ maha/H pa/ri jmaaya/ntam iiya/tuH
8.68.3c ha/staa va/jraM hiraNya/yam
8.68.4a vishvaa/narasya vas pa/tim a/naanatasya sha/vasaH
8.68.4c e/vaish ca carSaNiinaa/m uutii/ huve ra/thaanaam
8.68.5a abhi/STaye sadaa/vRdhaM sva\rmiiLheSu ya/M na/raH
8.68.5c naa/naa ha/vanta uuta/ye
8.68.6a paro/maatram R/ciiSamam i/ndram ugra/M suraa/dhasam
8.68.6c ii/shaanaM cid va/suunaam
8.68.7a ta/M-tam i/d raa/dhase maha/ i/ndraM codaami piita/ye
8.68.7c ya/H puurvyaa/m a/nuSTutim ii/she kRSTiinaa/M nRtu/H
8.68.8a na/ ya/sya te shavasaana sakhya/m aana/Msha ma/rtyaH
8.68.8c na/kiH sha/vaaMsi te nashat
8.68.9a tvo/taasas tvaa/ yujaa/psu/ suu/rye maha/d dha/nam
8.68.9c ja/yema pRtsu/ vajrivaH
8.68.10a ta/M tvaa yaj~ne/bhir iimahe ta/M giirbhi/r girvaNastama
8.68.10c i/ndra ya/thaa cid aa/vitha vaa/jeSu purumaa/yyam
8.68.11a ya/sya te svaadu/ sakhya/M svaadvii/ pra/Niitir adrivaH
8.68.11c yaj~no/ vitantasaa/yyaH
8.68.12a uru/ Nas tanve\ ta/na uru/ kSa/yaaya nas kRdhi
8.68.12c uru/ No yandhi jiiva/se
8.68.13a uru/M nR/bhya uru/M ga/va uru/M ra/thaaya pa/nthaam
8.68.13c deva/viitim manaamahe
8.68.14a u/pa maa Sa/D dvaa/-dvaa na/raH so/masya ha/rSyaa
8.68.14c ti/SThanti svaaduraata/yaH
8.68.15a Rjraa/v indrota/ aa/ dade ha/rii R/kSasya suuna/vi
8.68.15c aashvamedha/sya ro/hitaa
8.68.16a sura/thaaM+ aatithigve/ svabhiishuu/M+r aarkSe/
8.68.16c aashvamedhe/ supe/shasaH
8.68.17a Sa/L a/shvaaM+ aatithigva/ indrote/ vadhuu/mataH
8.68.17c sa/caa puuta/kratau sanam
8.68.18a ai/Su cetad vR/SaNvaty anta/r Rjre/Sv a/ruSii
8.68.18c svabhiishu/H ka/shaavatii
8.68.19a na/ yuSme/ vaajabandhavo ninitsu/sh cana/ ma/rtyaH
8.68.19c avadya/m a/dhi diidharat
8.69.1a pra/-pra vas triSTu/bham i/Sam manda/dviiraaye/ndave
8.69.1c dhiyaa/ vo medha/saataye pu/raMdhyaa/ vivaasati
8.69.2a nada/M va o/datiinaaM nada/M yo/yuvatiinaam
8.69.2c pa/tiM vo a/ghnyaanaaM dhenuunaa/m iSudhyasi
8.69.3a taa/ asya suu/dadohasaH so/maM shriiNanti pR/shnayaH
8.69.3c ja/nman devaa/naaM vi/shas triSv aa/ rocane/ diva/H
8.69.4a abhi/ pra/ go/patiM gire/ndram arca ya/thaa vide/
8.69.4c suunu/M satya/sya sa/tpatim
8.69.5a aa/ ha/rayaH sasRjrire/ .aruSiir a/dhi barhi/Si
8.69.5c ya/traabhi/ saMna/vaamahe
8.69.6a i/ndraaya gaa/va aashi/raM duduhre/ vajri/Ne ma/dhu
8.69.6c ya/t siim upahvare/ vida/t
8.69.7a u/d ya/d bradhna/sya viSTa/paM gRha/m i/ndrash ca ga/nvahi
8.69.7c ma/dhvaH piitvaa/ sacevahi tri/H sapta/ sa/khyuH pade/
8.69.8a a/rcata praa/rcata pri/yamedhaaso a/rcata
8.69.8c a/rcantu putrakaa/ uta/ pu/raM na/ dhRSNv a\rcata
8.69.9a a/va svaraati ga/rgaro godhaa/ pa/ri saniSvaNat
8.69.9c pi/~Ngaa pa/ri caniSkadad i/ndraaya bra/hmo/dyatam
8.69.10a aa/ ya/t pa/tanty enya\H sudu/ghaa a/napasphuraH
8.69.10c apasphu/raM gRbhaayata so/mam i/ndraaya paa/tave
8.69.11a a/paad i/ndro a/paad agni/r vi/shve devaa/ amatsata
8.69.11c va/ruNa i/d iha/ kSayat ta/m aa/po abhy a\nuuSata vatsa/M saMshi/shvariir iva
8.69.12a sudevo/ asi varuNa ya/sya te sapta/ si/ndhavaH
8.69.12c anukSa/ranti kaaku/daM suurmya\M suSiraa/m iva
8.69.13a yo/ vya/tiiM+r a/phaaNayat su/yuktaaM+ u/pa daashu/Se
8.69.13c takvo/ netaa/ ta/d i/d va/pur upamaa/ yo/ a/mucyata
8.69.14a a/tii/d u shakra/ ohata i/ndro vi/shvaa a/ti dvi/SaH
8.69.14c bhina/t kanii/na odana/m pacya/maanam paro/ giraa/
8.69.15a arbhako/ na/ kumaarako/ .adhi tiSThan na/vaM ra/tham
8.69.15c sa/ pakSan mahiSa/m mRga/m pitre/ maatre/ vibhukra/tum
8.69.16a aa/ tuu/ sushipra dampate ra/thaM tiSThaa hiraNya/yam
8.69.16c a/dha dyukSa/M sacevahi saha/srapaadam aruSa/M svastigaa/m aneha/sam
8.69.17a ta/M ghem itthaa/ namasvi/na u/pa svaraa/jam aasate
8.69.17c a/rthaM cid asya su/dhitaM ya/d e/tava aavarta/yanti daava/ne
8.69.18a a/nu pratna/syau/kasaH priya/medhaasa eSaam
8.69.18c puu/rvaam a/nu pra/yatiM vRkta/barhiSo hita/prayasa aashata
8.70.1a yo/ raa/jaa carSaNiinaa/M yaa/taa ra/thebhir a/dhriguH
8.70.1c vi/shvaasaaM tarutaa/ pR/tanaanaaM jye/STho yo/ vRtrahaa/ gRNe/
8.70.2a i/ndraM ta/M shumbha puruhanmann a/vase ya/sya dvitaa/ vidharta/ri
8.70.2c ha/staaya va/jraH pra/ti dhaayi darshato/ maho/ dive/ na/ suu/ryaH
8.70.3a na/kiS Ta/M ka/rmaNaa nashad ya/sh cakaa/ra sadaa/vRdham
8.70.3c i/ndraM na/ yaj~nai/r vishva/guurtam R/bhvasam a/dhRSTaM dhRSNvo\jasam
8.70.4a a/SaaLham ugra/m pR/tanaasu saasahi/M ya/smin mahii/r urujra/yaH
8.70.4c sa/M dhena/vo jaa/yamaane anonavur dyaa/vaH kSaa/mo anonavuH
8.70.5a ya/d dyaa/va indra te shata/M shata/m bhuu/miir uta/ syu/H
8.70.5c na/ tvaa vajrin saha/sraM suu/ryaa a/nu na/ jaata/m aSTa ro/dasii
8.70.6a aa/ papraatha mahinaa/ vR/SNyaa vRSan vi/shvaa shaviSTha sha/vasaa
8.70.6c asmaa/M+ ava maghavan go/mati vraje/ va/jri~n citraa/bhir uuti/bhiH
8.70.7a na/ siim a/deva aapad i/SaM diirghaayo ma/rtyaH
8.70.7c e/tagvaa cid ya/ e/tashaa yuyo/jate ha/rii i/ndro yuyo/jate
8.70.8a ta/M vo maho/ mahaa/yyam i/ndraM daanaa/ya sakSa/Nim
8.70.8c yo/ gaadhe/Su ya/ aa/raNeSu ha/vyo vaa/jeSv a/sti ha/vyaH
8.70.9a u/d uu Su/ No vaso mahe/ mRsha/sva shuura raa/dhase
8.70.9c u/d uu Su/ mahyai/ maghavan magha/ttaya u/d indra shra/vase mahe/
8.70.10a tva/M na indra Rtayu/s tvaani/do ni/ tRmpasi
8.70.10c ma/dhye vasiSva tuvinRmNorvo/r ni/ daasa/M shishnatho ha/thaiH
8.70.11a anya/vratam a/maanuSam a/yajvaanam a/devayum
8.70.11c a/va sva/H sa/khaa dudhuviita pa/rvataH sughnaa/ya da/syum pa/rvataH
8.70.12a tva/M na indraasaaM ha/ste shaviSTha daava/ne
8.70.12c dhaanaa/naaM na/ sa/M gRbhaayaasmayu/r dvi/H sa/M gRbhaayaasmayu/H
8.70.13a sa/khaayaH kra/tum ichata kathaa/ raadhaama shara/sya / u/pastutim
8.70.13c bhoja/H suuri/r yo/ a/hrayaH
8.70.14a bhuu/ribhiH samaha R/Sibhir barhi/Smadbhi staviSyase
8.70.14c ya/d ittha/m e/kam-ekam i/c cha/ra vatsaa/n paraada/daH
8.70.15a karNagR/hyaa magha/vaa shauradevyo/ vatsa/M nas tribhya/ aa/nayat
8.70.15c ajaa/M suuri/r na/ dhaa/tave
8.71.1a tva/M no agne ma/hobhiH paahi/ vi/shvasyaa a/raateH
8.71.1c uta/ dviSo/ ma/rtyasya
8.71.2a nahi/ manyu/H pau/ruSeya ii/she hi/ vaH priyajaata
8.71.2c tva/m i/d asi kSa/paavaan
8.71.3a sa/ no vi/shvebhir deve/bhir uu/rjo napaad bha/drashoce
8.71.3c rayi/M dehi vishva/vaaram
8.71.4a na/ ta/m agne a/raatayo ma/rtaM yuvanta raaya/H
8.71.4c ya/M traa/yase daashvaa/Msam
8.71.5a ya/M tva/M vipra medha/saataav a/gne hino/Si dha/naaya
8.71.5c sa/ ta/votii/ go/Su ga/ntaa
8.71.6a tva/M rayi/m puruvii/ram a/gne daashu/Se ma/rtaaya
8.71.6c pra/ No naya va/syo a/cha
8.71.7a uruSyaa/ No maa/ pa/raa daa aghaayate/ jaatavedaH
8.71.7c duraadhye\ ma/rtaaya
8.71.8a a/gne maa/kiS Te deva/sya raati/m a/devo yuyota
8.71.8c tva/m iishiSe va/suunaam
8.71.9a sa/ no va/sva u/pa maasy uu/rjo napaan maa/hinasya
8.71.9c sa/khe vaso jaritR/bhyaH
8.71.10a a/chaa naH shiira/shociSaM gi/ro yantu darshata/m
8.71.10c a/chaa yaj~naa/so na/masaa puruuva/sum puruprashasta/m uuta/ye
8.71.11a agni/M suunu/M sa/haso jaata/vedasaM daanaa/ya vaa/ryaaNaam
8.71.11c dvitaa/ yo/ bhuu/d amR/to ma/rtyeSv aa/ ho/taa mandra/tamo vishi/
8.71.12a agni/M vo devayajya/yaagni/m prayaty a\dhvare/
8.71.12c agni/M dhiiSu/ prathama/m agni/m a/rvaty agni/M kSai/traaya saa/dhase
8.71.13a agni/r iSaa/M sakhye/ dadaatu na ii/she yo/ vaa/ryaaNaam
8.71.13c agni/M toke/ ta/naye sha/shvad iimahe va/suM sa/ntaM tanuupaa/m
8.71.14a agni/m iiLiSvaa/vase gaa/thaabhiH shiira/shociSam
8.71.14c agni/M raaye/ purumiiLha shruta/M na/ro .agni/M sudiita/ye chardi/H
8.71.15a agni/M dve/So yo/tavai/ no gRNiimasy agni/M sha/M yo/sh ca daa/tave
8.71.15c vi/shvaasu vikSv a\vite/va ha/vyo bhu/vad va/stur RSuuNaa/m
8.72.1a havi/S kRNudhvam aa/ gamad adhvaryu/r vanate pu/naH
8.72.1c vidvaa/M+ asya prashaa/sanam
8.72.2a ni/ tigma/m abhy a\Mshu/M sii/dad dho/taa manaa/v a/dhi
8.72.2c juSaaNo/ asya sakhya/m
8.72.3a anta/r ichanti ta/M ja/ne rudra/m paro/ maniiSa/yaa
8.72.3c gRbhNa/nti jihva/yaa sasa/m
8.72.4a jaamy a\tiitape dha/nur vayodhaa/ aruhad va/nam
8.72.4c dRSa/daM jihva/yaa/vadhiit
8.72.5a ca/ran vatso/ ru/shann iha/ nidaataa/raM na/ vindate
8.72.5c ve/ti sto/tava ambya\m
8.72.6a uto/ nv a\sya ya/n maha/d a/shvaavad yo/janam bRha/d
8.72.6c daamaa/ ra/thasya da/dRshe
8.72.7a duha/nti saptai/kaam u/pa dvaa/ pa/~nca sRjataH
8.72.7c tiirthe/ si/ndhor a/dhi svare/
8.72.8a aa/ dasha/bhir viva/svata i/ndraH ko/sham acucyaviit
8.72.8c khe/dayaa trivR/taa diva/H
8.72.9a pa/ri tridhaa/tur adhvara/M juurNi/r eti na/viiyasii
8.72.9c ma/dhvaa ho/taaro a~njate
8.72.10a si~nca/nti na/masaavata/m uccaa/cakram pa/rijmaanam
8.72.10c niicii/nabaaram a/kSitam
8.72.11a abhyaa/ram i/d a/drayo ni/Siktam pu/Skare ma/dhu
8.72.11c avata/sya visa/rjane
8.72.12a gaa/va u/paavataavata/m mahii/ yaj~na/sya rapsu/daa
8.72.12c ubhaa/ ka/rNaa hiraNya/yaa
8.72.13a aa/ sute/ si~ncata shri/yaM ro/dasyor abhishri/yam
8.72.13c rasaa/ dadhiita vRSabha/m
8.72.14a te/ jaanata sva/m okya\M sa/M vatsaa/so na/ maatR/bhiH
8.72.14c mitho/ nasanta jaami/bhiH
8.72.15a u/pa sra/kveSu ba/psataH kRNvate/ dharu/NaM divi/
8.72.15c i/ndre agnaa/ na/maH sva\H
8.72.16a a/dhukSat pipyu/Siim i/Sam uu/rjaM sapta/padiim ari/H
8.72.16c suu/ryasya sapta/ rashmi/bhiH
8.72.17a so/masya mitraavaruNo/ditaa suu/ra aa/ dade
8.72.17c ta/d aa/turasya bheSaja/m
8.72.18a uto/ nv a\sya ya/t pada/M haryata/sya nidhaanya\m
8.72.18c pa/ri dyaa/M jihva/yaatanat
8.73.1a u/d iiraathaam Rtaayate/ yu~njaa/thaam ashvinaa ra/tham
8.73.1c a/nti Sa/d bhuutu vaam a/vaH
8.73.2a nimi/Sash cij ja/viiyasaa ra/thenaa/ yaatam ashvinaa
8.73.2c a/nti Sa/d bhuutu vaam a/vaH
8.73.3a u/pa stRNiitam a/traye hime/na gharma/m ashvinaa
8.73.3c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.4a ku/ha sthaH ku/ha jagmathuH ku/ha shyene/va petathuH
8.73.4c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.5a ya/d adya/ ka/rhi ka/rhi cic chushruuyaa/tam ima/M ha/vam
8.73.5c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.6a ashvi/naa yaamahuu/tamaa ne/diSThaM yaamy aa/pyam
8.73.6c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.7a a/vantam a/traye gRha/M kRNuta/M yuva/m ashvinaa
8.73.7c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.8a va/rethe agni/m aata/po va/date valgv a/traye
8.73.8c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.9a pra/ sapta/vadhrir aasha/saa dhaa/raam agne/r ashaayata
8.73.9c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.10a ihaa/ gataM vRSaNvasuu shRNuta/m ma ima/M ha/vam
8.73.10c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.11a ki/m ida/M vaam puraaNava/j ja/rator iva shasyate
8.73.11c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.12a samaana/M vaaM sajaatya\M samaano/ ba/ndhur ashvinaa
8.73.12c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.13a yo/ vaaM ra/jaaMsy ashvinaa ra/tho viyaa/ti ro/dasii
8.73.13c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.14a aa/ no ga/vyebhir a/shvyaiH saha/srair u/pa gachatam
8.73.14c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.15a maa/ no ga/vyebhir a/shvyaiH saha/srebhir a/ti khyatam
8.73.15c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.16a aruNa/psur uSaa/ abhuud a/kar jyo/tir Rtaa/varii
8.73.16c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.17a ashvi/naa su/ vicaa/kashad vRkSa/m parashumaa/M+ iva
8.73.17c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.73.18a pu/raM na/ dhRSNav aa/ ruja kRSNa/yaa baadhito/ vishaa/
8.73.18c a/nti Sa/d \!\ bhuutu vaam a/vaH
8.74.1a visho/-visho vo a/tithiM vaajaya/ntaH purupriya/m
8.74.1c agni/M vo du/ryaM va/ca stuSe/ shuuSa/sya ma/nmabhiH
8.74.2a ya/M ja/naaso havi/Smanto mitra/M na/ sarpi/raasutim
8.74.2c prasha/Msanti pra/shastibhiH
8.74.3a pa/nyaaMsaM jaata/vedasaM yo/ deva/taaty u/dyataa
8.74.3c havyaa/ny ai/rayat divi/
8.74.4a aa/ganma vRtraha/ntamaM jye/STham agni/m aa/navam
8.74.4c ya/sya shruta/rvaa bRha/nn aarkSo/ a/niika e/dhate
8.74.5a amR/taM jaata/vedasaM tira/s ta/maaMsi darshata/m
8.74.5c ghRtaa/havanam ii/Dyam
8.74.6a sabaa/dho ya/M ja/naa ime\ .agni/M havye/bhir ii/Late
8.74.6c ju/hvaanaaso yata/srucaH
8.74.7a iya/M te na/vyasii mati/r a/gne a/dhaayy asma/d aa/
8.74.7c ma/ndra su/jaata su/krato/ .amuura da/smaa/tithe
8.74.8a saa/ te agne sha/Mtamaa ca/niSThaa bhavatu priyaa/
8.74.8c ta/yaa vardhasva su/STutaH
8.74.9a saa/ dyumnai/r dyumni/nii bRha/d u/popa shra/vasi shra/vaH
8.74.9c da/dhiita vRtratuu/rye
8.74.10a a/shvam i/d gaa/M rathapraa/M tveSa/m i/ndraM na/ sa/tpatim
8.74.10c ya/sya shra/vaaMsi tuu/rvatha pa/nyam-panyaM ca kRSTa/yaH
8.74.11a ya/M tvaa gopa/vano giraa/ ca/niSThad agne a~NgiraH
8.74.11c sa/ paavaka shrudhii ha/vam
8.74.12a ya/M tvaa ja/naasa ii/Late sabaa/dho vaa/jasaataye
8.74.12c sa/ bodhi vRtratuu/rye
8.74.13a aha/M huvaana/ aarkSe/ shruta/rvaNi madacyu/ti
8.74.13c sha/rdhaaMsiiva stukaavi/naam mRkSaa/ shiirSaa/ caturNaa/m
8.74.14a maa/M catvaa/ra aasha/vaH sha/viSThasya dravitna/vaH
8.74.14c sura/thaaso abhi/ pra/yo va/kSan va/yo na/ tu/gryam
8.74.15a satya/m i/t tvaa mahenadi pa/ruSNy a/va dedisham
8.74.15c ne/m aapo ashvadaa/taraH sha/viSThaad asti ma/rtyaH
8.75.1a yukSvaa/ hi/ devahuu/tamaaM+ a/shvaaM+ agne rathii/r iva
8.75.1c ni/ ho/taa puurvya/H sadaH
8.75.2a uta/ no deva devaa/M+ a/chaa voco vidu/STaraH
8.75.2c shra/d vi/shvaa vaa/ryaa kRdhi
8.75.3a tva/M ha ya/d yaviSThya sa/hasaH suunav aahuta
8.75.3c Rtaa/vaa yaj~ni/yo bhu/vaH
8.75.4a aya/m agni/H sahasri/No vaa/jasya shati/nas pa/tiH
8.75.4c muurdhaa/ kavii/ rayiiNaa/m
8.75.5a ta/M nemi/m Rbha/vo yathaa/ namasva sa/huutibhiH
8.75.5c ne/diiyo yaj~na/m a~NgiraH
8.75.6a ta/smai nuuna/m abhi/dyave vaacaa/ viruupa ni/tyayaa
8.75.6c vR/SNe codasva suSTuti/m
8.75.7a ka/m u Svid asya se/nayaagne/r a/paakacakSasaH
8.75.7c paNi/M go/Su staraamahe
8.75.8a maa/ no devaa/naaM vi/shaH prasnaatii/r ivosraa/H
8.75.8c kRsha/M na/ haasur a/ghnyaaH
8.75.9a maa/ naH samasya duuDhya\H pa/ridveSaso aMhati/H
8.75.9c uurmi/r na/ naa/vam aa/ vadhiit
8.75.10a na/mas te agna o/jase gRNa/nti deva kRSTa/yaH
8.75.10c a/mair ami/tram ardaya
8.75.11a kuvi/t su/ no ga/viSTaye/ .agne saMve/SiSo rayi/m
8.75.11c u/rukRd uru/ Nas kRdhi
8.75.12a maa/ no asmi/n mahaadhane/ pa/raa varg bhaarabhR/d yathaa
8.75.12c saMva/rgaM sa/M rayi/M jaya
8.75.13a anya/m asma/d bhiyaa/ iya/m a/gne si/Saktu duchu/naa
8.75.13c va/rdhaa no a/mavac cha/vaH
8.75.14a ya/syaa/juSan namasvi/naH sha/miim a/durmakhasya vaa
8.75.14c ta/M ghe/d agni/r vRdhaa/vati
8.75.15a pa/rasyaa a/dhi saMva/to/ .avaraaM+ abhy aa/ tara
8.75.15c ya/traaha/m a/smi taa/M+ ava
8.75.16a vidmaa/ hi/ te puraa/ vaya/m a/gne pitu/r ya/thaa/vasaH
8.75.16c a/dhaa te sumna/m iimahe
8.76.1a ima/M nu/ maayi/naM huva i/ndram ii/shaanam o/jasaa
8.76.1c maru/tvantaM na/ vR~nja/se
8.76.2a aya/m i/ndro maru/tsakhaa vi/ vRtra/syaabhinac chi/raH
8.76.2c va/jreNa shata/parvaNaa
8.76.3a vaavRdhaano/ maru/tsakhe/ndro vi/ vRtra/m airayat
8.76.3c sRja/n samudri/yaa apa/H
8.76.4a aya/M ha ye/na vaa/ ida/M sva\r maru/tvataa jita/m
8.76.4c i/ndreNa so/mapiitaye
8.76.5a maru/tvantam RjiiSi/Nam o/jasvantaM virapshi/nam
8.76.5c i/ndraM giirbhi/r havaamahe
8.76.6a i/ndram pratne/na ma/nmanaa maru/tvantaM havaamahe
8.76.6c asya/ so/masya piita/ye
8.76.7a maru/tvaaM+ indra miiDhvaH pi/baa so/maM shatakrato
8.76.7c asmi/n yaj~ne/ puruSTuta
8.76.8a tu/bhye/d indra maru/tvate sutaa/H so/maaso adrivaH
8.76.8c hRdaa/ huuyanta ukthi/naH
8.76.9a pi/be/d indra maru/tsakhaa suta/M so/maM di/viSTiSu
8.76.9c va/jraM shi/shaana o/jasaa
8.76.10a utti/SThann o/jasaa saha/ piitvii/ shi/pre avepayaH
8.76.10c so/mam indra camuu/ suta/m
8.76.11a a/nu tvaa ro/dasii ubhe/ kra/kSamaaNam akRpetaam
8.76.11c i/ndra ya/d dasyuhaa/bhavaH
8.76.12a vaa/cam aSTaa/padiim aha/M na/vasraktim RtaspR/sham
8.76.12c i/ndraat pa/ri tanva\m mame
8.77.1a jaj~naano/ nu/ shata/kratur vi/ pRchad i/ti maata/ram
8.77.1c ka/ ugraa/H ke/ ha shRNvire
8.77.2a aa/d iiM shavasy a\braviid aurNavaabha/m ahiishu/vam
8.77.2c te/ putra santu niSTu/raH
8.77.3a sa/m i/t taa/n vRtrahaa/khidat khe/ araa/M+ iva khe/dayaa
8.77.3c pra/vRddho dasyuhaa/bhavat
8.77.4a e/kayaa pratidhaa/pibat saaka/M sa/raaMsi triMsha/tam
8.77.4c i/ndraH so/masya kaaNukaa/
8.77.5a abhi/ gandharva/m atRNad abudhne/Su ra/jassv aa/
8.77.5c i/ndro brahma/bhya i/d vRdhe/
8.77.6a ni/r aavidhyad giri/bhya aa/ dhaara/yat pakva/m odana/m
8.77.6c i/ndro bunda/M svaaaa\tatam
8.77.7a shata/bradhna i/Sus ta/va saha/sraparNa e/ka i/t
8.77.7c ya/m indra cakRSe/ yu/jam
8.77.8a te/na stotR/bhya aa/ bhara nR/bhyo naa/ribhyo a/ttave
8.77.8c sadyo/ jaata/ RbhuSThira
8.77.9a etaa/ cyautnaa/ni te kRtaa/ va/rSiSThaani pa/riiNasaa
8.77.9c hRdaa/ viiDv a\dhaarayaH
8.77.10a vi/shve/t taa/ vi/SNur aa/bharad urukrama/s tve/SitaH
8.77.10c shata/m mahiSaa/n kSiirapaaka/m odana/M varaaha/m i/ndra emuSa/m
8.77.11a tuvikSa/M te su/kRtaM suuma/yaM dha/nuH saadhu/r bundo/ hiraNya/yaH
8.77.11c ubhaa/ te baahuu/ ra/Nyaa su/saMskRta Rduupe/ cid RduuvR/dhaa
8.78.1a puroLaa/shaM no a/ndhasa i/ndra saha/sram aa/ bhara
8.78.1c shataa/ ca shuura go/naam
8.78.2a aa/ no bhara vya/~njanaM gaa/m a/shvam abhya/~njanam
8.78.2c sa/caa manaa/ hiraNya/yaa
8.78.3a uta/ naH karNasho/bhanaa puruu/Ni dhRSNav aa/ bhara
8.78.3c tva/M hi/ shRNviSe/ vaso
8.78.4a na/kiiM vRdhiika/ indra te na/ suSaa/ na/ sudaa/ uta/
8.78.4c naa/nya/s tva/c chuura vaagha/taH
8.78.5a na/kiim i/ndro ni/kartave na/ shakra/H pa/rishaktave
8.78.5c vi/shvaM shRNoti pa/shyati
8.78.6a sa/ manyu/m ma/rtyaanaam a/dabdho ni/ cikiiSate
8.78.6c puraa/ nida/sh cikiiSate
8.78.7a kra/tva i/t puurNa/m uda/raM tura/syaasti vidhata/H
8.78.7c vRtraghna/H somapaa/vnaH
8.78.8a tve/ va/suuni sa/Mgataa vi/shvaa ca soma sau/bhagaa
8.78.8c sudaa/tv a/parihvRtaa
8.78.9a tvaa/m i/d yavayu/r ma/ma kaa/mo gavyu/r hiraNyayu/H
8.78.9c tvaa/m ashvayu/r e/Sate
8.78.10a ta/ve/d indraaha/m aasha/saa ha/ste daa/traM canaa/ dade
8.78.10c dina/sya vaa maghavan sa/mbhRtasya vaa puurdhi/ ya/vasya kaashi/naa
8.79.1a aya/M kRtnu/r a/gRbhiito vishvaji/d udbhi/d i/t so/maH
8.79.1c R/Sir vi/praH kaa/vyena
8.79.2a abhy uuaa\rNoti ya/n nagna/m bhiSa/kti vi/shvaM ya/t tura/m
8.79.2c pre/m andha/H khyan ni/H shroNo/ bhuut
8.79.3a tva/M soma tanuukR/dbhyo dve/Sobhyo .anya/kRtebhyaH
8.79.3c uru/ yantaa/si va/ruutham
8.79.4a tva/M cittii/ ta/va da/kSair diva/ aa/ pRthivyaa/ RjiiSin
8.79.4c yaa/viir agha/sya cid dve/SaH
8.79.5a arthi/no ya/nti ce/d a/rthaM ga/chaan i/d dadu/So raati/m
8.79.5c vavRjyu/s tR/SyataH kaa/mam
8.79.6a vida/d ya/t puurvya/M naSTa/m u/d iim Rtaayu/m iirayat
8.79.6c pre/m aa/yus taariid a/tiirNam
8.79.7a sushe/vo no mRLayaa/kur a/dRptakratur avaata/H
8.79.7c bha/vaa naH soma sha/M hRde/
8.79.8a maa/ naH soma sa/M viivijo maa/ vi/ biibhiSathaa raajan
8.79.8c maa/ no haa/rdi tviSaa/ vadhiiH
8.79.9a a/va ya/t sve/ sadha/sthe devaa/naaM durmatii/r ii/kSe
8.79.9c raa/jann a/pa dvi/SaH sedha mii/Dhvo a/pa sri/dhaH sedha
8.80.1a nahy a\nya/m baLaa/karam marDitaa/raM shatakrato
8.80.1c tva/M na indra mRLaya
8.80.2a yo/ naH sha/shvat puraa/vithaa/mRdhro vaa/jasaataye
8.80.2c sa/ tva/M na indra mRLaya
8.80.3a ki/m a~Nga/ radhraco/danaH sunvaana/syaavite/d asi
8.80.3c kuvi/t sv ai\ndra NaH sha/kaH
8.80.4a i/ndra pra/ No ra/tham ava pashcaa/c cit sa/ntam adrivaH
8.80.4c pura/staad enam me kRdhi
8.80.5a ha/nto nu/ ki/m aasase prathama/M no ra/thaM kRdhi
8.80.5c upama/M vaajayu/ shra/vaH
8.80.6a a/vaa no vaajayu/M ra/thaM suka/raM te ki/m i/t pa/ri
8.80.6c asmaa/n su/ jigyu/Sas kRdhi
8.80.7a i/ndra dR/hyasva puu/r asi bhadraa/ ta eti niSkRta/m
8.80.7c iya/M dhii/r Rtvi/yaavatii
8.80.8a maa/ siim avadya/ aa/ bhaag urvii/ kaa/SThaa hita/M dha/nam
8.80.8c apaa/vRktaa aratna/yaH
8.80.9a turii/yaM naa/ma yaj~ni/yaM yadaa/ ka/ras ta/d ushmasi
8.80.9c aa/d i/t pa/tir na ohase
8.80.10a a/viivRdhad vo amRtaa a/mandiid ekadyuu/r devaa uta/ yaa/sh ca deviiH
8.80.10c ta/smaa u raa/dhaH kRNuta prashasta/m praata/r makSuu/ dhiyaa/vasur jagamyaat
8.81.1a aa/ tuu/ na indra kSuma/ntaM citra/M graabha/M sa/M gRbhaaya
8.81.1c mahaahastii/ da/kSiNena
8.81.2a vidmaa/ hi/ tvaa tuvikuurmi/M tuvi/deSNaM tuvii/magham
8.81.2c tuvimaatra/m a/vobhiH
8.81.3a nahi/ tvaa shuura devaa/ na/ ma/rtaaso di/tsantam
8.81.3c bhiima/M na/ gaa/M vaara/yante
8.81.4a e/to nv i/ndraM sta/vaame/shaanaM va/svaH svaraa/jam
8.81.4c na/ raa/dhasaa mardhiSan naH
8.81.5a pra/ stoSad u/pa gaasiSac chra/vat saa/ma giiya/maanam
8.81.5c abhi/ raa/dhasaa jugurat
8.81.6a aa/ no bhara da/kSiNenaabhi/ savye/na pra/ mRsha
8.81.6c i/ndra maa/ no va/sor ni/r bhaak
8.81.7a u/pa kramasvaa/ bhara dhRSataa/ dhRSNo ja/naanaam
8.81.7c a/daashuuSTarasya ve/daH
8.81.8a i/ndra ya/ u nu/ te a/sti vaa/jo vi/prebhiH sa/nitvaH
8.81.8c asmaa/bhiH su/ ta/M sanuhi
8.81.9a sadyoju/vas te vaa/jaa asma/bhyaM vishva/shcandraaH
8.81.9c va/shaish ca makSuu/ jarante
8.82.1a aa/ pra/ drava paraava/to .arvaava/tash ca vRtrahan
8.82.1c ma/dhvaH pra/ti pra/bharmaNi
8.82.2a tiivraa/H so/maasa aa/ gahi sutaa/so maadayiSNa/vaH
8.82.2c pi/baa dadhR/g ya/thociSe/
8.82.3a iSaa/ mandasvaa/d u te/ .araM va/raaya manya/ve
8.82.3c bhu/vat ta indra sha/M hRde/
8.82.4a aa/ tv a\shatrav aa/ gahi ny u\kthaa/ni ca huuyase
8.82.4c upame/ rocane/ diva/H
8.82.5a tu/bhyaaya/m a/dribhiH suto/ go/bhiH shriito/ ma/daaya ka/m
8.82.5c pra/ so/ma indra huuyate
8.82.6a i/ndra shrudhi/ su/ me ha/vam asme/ suta/sya go/mataH
8.82.6c vi/ piiti/M tRpti/m ashnuhi
8.82.7a ya/ indra camase/Sv aa/ so/mash camuu/Su te suta/H
8.82.7c pi/be/d asya tva/m iishiSe
8.82.8a yo/ apsu/ candra/maa iva so/mash camuu/Su da/dRshe
8.82.8c pi/be/d asya tva/m iishiSe
8.82.9a ya/M te shyena/H padaa/bharat tiro/ ra/jaaMsy a/spRtam
8.82.9c pi/be/d asya tva/m iishiSe
8.83.1a devaa/naam i/d a/vo maha/t ta/d aa/ vRNiimahe vaya/m
8.83.1c vR/SNaam asma/bhyam uuta/ye
8.83.2a te/ naH santu yu/jaH sa/daa va/ruNo mitro/ aryamaa/
8.83.2c vRdhaa/sash ca pra/cetasaH
8.83.3a a/ti no viSpitaa/ puru/ naubhi/r apo/ na/ parSatha
8.83.3c yuuya/m Rta/sya rathyaH
8.83.4a vaama/M no astv aryaman vaama/M varuNa sha/Msyam
8.83.4c vaama/M hy aaaa\vRNiima/he
8.83.5a vaama/sya hi/ pracetasa ii/shaanaasho rishaadasaH
8.83.5c ne/m aadityaa agha/sya ya/t
8.83.6a vaya/m i/d vaH sudaanavaH kSiya/nto yaa/nto a/dhvann aa/
8.83.6c de/vaa vRdhaa/ya huumahe
8.83.7a a/dhi na indraiSaaM vi/SNo sajaatyaaaa\naam
8.83.7c itaa/ ma/ruto a/shvinaa
8.83.8a pra/ bhraatRtva/M sudaanavo/ .adha dvitaa/ samaanyaa/
8.83.8c maatu/r ga/rbhe bharaamahe
8.83.9a yuuya/M hi/ SThaa/ sudaanava i/ndrajyeSThaa abhi/dyavaH
8.83.9c a/dhaa cid va uta/ bruve
8.84.1a pre/SThaM vo a/tithiM stuSe/ mitra/m iva priya/m
8.84.1c agni/M ra/thaM na/ ve/dyam
8.84.2a kavi/m iva pra/cetasaM ya/M devaa/so a/dha dvitaa/
8.84.2c ni/ ma/rtyeSv aadadhu/H
8.84.3a tva/M yaviSTha daashu/So nRR/M+H paahi shRNudhii/ gi/raH
8.84.3c ra/kSaa toka/m uta/ tma/naa
8.84.4a ka/yaa te agne a~Ngira uu/rjo napaad u/pastutim
8.84.4c va/raaya deva manya/ve
8.84.5a daa/shema ka/sya ma/nasaa yaj~na/sya sahaso yaho
8.84.5c ka/d u voca ida/M na/maH
8.84.6a a/dhaa tva/M hi/ nas ka/ro vi/shvaa asma/bhyaM sukSitii/H
8.84.6c vaa/jadraviNaso gi/raH
8.84.7a ka/sya nuuna/m pa/riiNaso dhi/yo jinvasi dampate
8.84.7c go/Saataa ya/sya te gi/raH
8.84.8a ta/m marjayanta sukra/tum puroyaa/vaanam aaji/Su
8.84.8c sve/Su kSa/yeSu vaaji/nam
8.84.9a kSe/ti kSe/mebhiH saadhu/bhir na/kir ya/M ghna/nti ha/nti ya/H
8.84.9c a/gne suvii/ra edhate
8.85.1a aa/ me ha/vaM naasatyaa/shvinaa ga/chataM yuva/m
8.85.1c ma/dhvaH so/masya piita/ye
8.85.2a ima/m me sto/mam ashvinema/m me shRNutaM ha/vam
8.85.2c ma/dhvaH so/masya piita/ye
8.85.3a aya/M vaaM kR/SNo ashvinaa ha/vate vaajiniivasuu
8.85.3c ma/dhvaH so/masya piita/ye
8.85.4a shRNuta/M jaritu/r ha/vaM kR/SNasya stuvato/ naraa
8.85.4c ma/dhvaH so/masya piita/ye
8.85.5a chardi/r yantam a/daabhyaM vi/praaya stuvate/ naraa
8.85.5c ma/dhvaH so/masya piita/ye
8.85.6a ga/chataM daashu/So gRha/m itthaa/ stuvato/ ashvinaa
8.85.6c ma/dhvaH so/masya piita/ye
8.85.7a yu~njaa/thaaM raa/sabhaM ra/the viiDva\~Nge vRSaNvasuu
8.85.7c ma/dhvaH so/masya piita/ye
8.85.8a trivandhure/Na trivR/taa ra/thenaa/ yaatam ashvinaa
8.85.8c ma/dhvaH so/masya piita/ye
8.85.9a nuu/ me gi/ro naasatyaa/shvinaa praa/vataM yuva/m
8.85.9c ma/dhvaH so/masya piita/ye
8.86.1a ubhaa/ hi/ dasraa/ bhiSa/jaa mayobhu/vobhaa/ da/kSasya va/caso babhuuva/thuH
8.86.1c taa/ vaaM vi/shvako havate tanuukRthe/ maa/ no vi/ yauSTaM sakhyaa/ mumo/catam
8.86.2a kathaa/ nuuna/M vaaM vi/manaa u/pa stavad yuva/M dhi/yaM dadathur va/sya.aiSTaye
8.86.2c taa/ vaaM vi/shvako havate tanuukRthe/ maa/ no vi/ yauSTaM sakhyaa/ mumo/catam
8.86.3a yuva/M hi/ Smaa purubhujema/m edhatu/M viSNaapve\ dada/thur va/sya.aiSTaye
8.86.3c taa/ vaaM vi/shvako havate tanuukRthe/ maa/ no vi/ yauSTaM sakhyaa/ mumo/catam
8.86.4a uta/ tya/M viira/M dhanasaa/m RjiiSi/NaM duure/ cit sa/ntam a/vase havaamahe
8.86.4c ya/sya svaa/diSThaa sumati/H pitu/r yathaa maa/ no vi/ yauSTaM sakhyaa/ mumo/catam
8.86.5a Rte/na deva/H savitaa/ shamaayata Rta/sya shR/~Ngam urviyaa/ vi/ paprathe
8.86.5c Rta/M saasaaha ma/hi cit pRtanyato/ maa/ no vi/ yauSTaM sakhyaa/ mumo/catam
8.87.1a dyumnii/ vaaM sto/mo ashvinaa kri/vir na/ se/ka aa/ gatam
8.87.1c ma/dhvaH suta/sya sa/ divi/ priyo/ naraa paata/M gauraa/v ive/riNe
8.87.2a pi/bataM gharma/m ma/dhumantam ashvinaa/ barhi/H siidataM naraa
8.87.2c taa/ mandasaanaa/ ma/nuSo duroNa/ aa/ ni/ paataM ve/dasaa va/yaH
8.87.3a aa/ vaaM vi/shvaabhir uuti/bhiH priya/medhaa ahuuSata
8.87.3c taa/ varti/r yaatam u/pa vRkta/barhiSo ju/STaM yaj~na/M di/viSTiSu
8.87.4a pi/bataM so/mam ma/dhumantam ashvinaa/ barhi/H siidataM suma/t
8.87.4c taa/ vaavRdhaanaa/ u/pa suSTuti/M divo/ ganta/M gauraa/v ive/riNam
8.87.5a aa/ nuuna/M yaatam ashvinaa/shvebhiH pruSita/psubhiH
8.87.5c da/sraa hi/raNyavartanii shubhas patii paata/M so/mam RtaavRdhaa
8.87.6a vaya/M hi/ vaaM ha/vaamahe vipanya/vo vi/praaso vaa/jasaataye
8.87.6c taa/ valguu/ dasraa/ puruda/Msasaa dhiyaa/shvinaa shruSTy aa/ gatam
8.88.1a ta/M vo dasma/m RtiiSa/haM va/sor mandaana/m a/ndhasaH
8.88.1c abhi/ vatsa/M na/ sva/sareSu dhena/va i/ndraM giirbhi/r navaamahe
8.88.2a dyukSa/M sudaa/nuM ta/viSiibhir aa/vRtaM giri/M na/ purubho/jasam
8.88.2c kSuma/ntaM vaa/jaM shati/naM sahasri/Nam makSuu/ go/mantam iimahe
8.88.3a na/ tvaa bRha/nto a/drayo va/ranta indra viiLa/vaH
8.88.3c ya/d di/tsasi stuvate/ maa/vate va/su na/kiS Ta/d aa/ minaati te
8.88.4a yo/ddhaasi kra/tvaa sha/vasota/ daMsa/naa vi/shvaa jaataa/bhi/ majma/naa
8.88.4c aa/ tvaaya/m arka/ uuta/ye vavartati ya/M go/tamaa a/jiijanan
8.88.5a pra/ hi/ ririkSa/ o/jasaa divo/ a/ntebhyas pa/ri
8.88.5c na/ tvaa vivyaaca ra/ja indra paa/rthivam a/nu svadhaa/M vavakSitha
8.88.6a na/kiH pa/riSTir maghavan magha/sya te ya/d daashu/Se dashasya/si
8.88.6c asmaa/kam bodhy uca/thasya coditaa/ ma/MhiSTho vaa/jasaataye
8.89.1a bRha/d i/ndraaya gaayata ma/ruto vRtraha/ntamam
8.89.1c ye/na jyo/tir a/janayann RtaavR/dho deva/M devaa/ya jaa/gRvi
8.89.2a a/paadhamad abhi/shastiir ashastihaa/the/ndro dyumny aa/bhavat
8.89.2c devaa/s ta indra sakhyaa/ya yemire bR/hadbhaano ma/rudgaNa
8.89.3a pra/ va i/ndraaya bRhate/ ma/ruto bra/hmaarcata
8.89.3c vRtra/M hanati vRtrahaa/ shata/kratur va/jreNa shata/parvaNaa
8.89.4a abhi/ pra/ bhara dhRSataa/ dhRSanmanaH shra/vash cit te asad bRha/t
8.89.4c a/rSantv aa/po ja/vasaa vi/ maata/ro ha/no vRtra/M ja/yaa sva\H
8.89.5a ya/j jaa/yathaa apuurvya ma/ghavan vRtraha/tyaaya
8.89.5c ta/t pRthivii/m aprathayas ta/d astabhnaa uta/ dyaa/m
8.89.6a ta/t te yaj~no/ ajaayata ta/d arka/ uta/ ha/skRtiH
8.89.6c ta/d vi/shvam abhibhuu/r asi ya/j jaata/M ya/c ca ja/ntvam
8.89.7a aamaa/su pakva/m ai/raya aa/ suu/ryaM rohayo divi/
8.89.7c gharma/M na/ saa/man tapataa suvRkti/bhir ju/STaM gi/rvaNase bRha/t
8.90.1a aa/ no vi/shvaasu ha/vya i/ndraH sama/tsu bhuuSatu
8.90.1c u/pa bra/hmaaNi sa/vanaani vRtrahaa/ paramajyaa/ R/ciiSamaH
8.90.2a tva/M daataa/ prathamo/ raa/dhasaam asy a/si satya/ iishaanakR/t
8.90.2c tuvidyumna/sya yu/jyaa/ vRNiimahe putra/sya sha/vaso maha/H
8.90.3a bra/hmaa ta indra girvaNaH kriya/nte a/natidbhutaa
8.90.3c imaa/ juSasva haryashva yo/jane/ndra yaa/ te a/manmahi
8.90.4a tva/M hi/ satyo/ maghavann a/naanato vRtraa/ bhuu/ri nyR~nja/se
8.90.4c sa/ tva/M shaviSTha vajrahasta daashu/Se .arvaa/~ncaM rayi/m aa/ kRdhi
8.90.5a tva/m indra yashaa/ asy RjiiSii/ shavasas pate
8.90.5c tva/M vRtraa/Ni haMsy apratii/ny e/ka i/d a/nuttaa carSaNiidhR/taa
8.90.6a ta/m u tvaa nuuna/m asura pra/cetasaM raa/dho bhaaga/m ivemahe
8.90.6c mahii/va kR/ttiH sharaNaa/ ta indra pra/ te sumnaa/ no ashnavan
8.91.1a kanyaaaa\ vaa/r avaayatii/ so/mam a/pi srutaa/vidat
8.91.1c a/stam bha/ranty abraviid i/ndraaya sunavai tvaa shakraa/ya sunavai tvaa
8.91.2a asau/ ya/ e/Si viirako/ gRha/M-gRhaM vicaa/kashad
8.91.2c ima/M ja/mbhasutam piba dhaanaa/vantaM karambhi/Nam apuupa/vantam ukthi/nam
8.91.3a aa/ cana/ tvaa cikitsaamo/ .adhi cana/ tvaa ne/masi
8.91.3c sha/nair iva shanakai/r ive/ndraayendo pa/ri srava
8.91.4a kuvi/c cha/kat kuvi/t ka/rat kuvi/n no va/syasas ka/rat
8.91.4c kuvi/t patidvi/So yatii/r i/ndreNa saMga/maamahai
8.91.5a imaa/ni trii/Ni viSTa/paa taa/niindra vi/ rohaya
8.91.5c shi/ras tata/syorva/raam aa/d ida/m ma u/poda/re
8.91.6a asau/ ca yaa/ na urva/raa/d imaa/M tanva\m ma/ma
8.91.6c a/tho tata/sya ya/c chi/raH sa/rvaa taa/ romashaa/ kRdhi
8.91.7a khe/ ra/thasya khe/ .anasaH khe/ yuga/sya shatakrato
8.91.7c apaalaa/m indra tri/S puutvy a/kRNoH suu/ryatvacam
8.92.1a paa/ntam aa/ vo a/ndhasa i/ndram abhi/ pra/ gaayata
8.92.1c vishvaasaa/haM shata/kratum ma/MhiSThaM carSaNiinaa/m
8.92.2a puruhuuta/m puruSTuta/M gaathaanya\M sa/nashrutam
8.92.2c i/ndra i/ti braviitana
8.92.3a i/ndra i/n no mahaa/naaM daataa/ vaa/jaanaaM nRtu/H
8.92.3c mahaa/M+ abhij~nv aa/ yamat
8.92.4a a/paad u shipry a/ndhasaH suda/kSasya prahoSi/NaH
8.92.4c i/ndor i/ndro ya/vaashiraH
8.92.5a ta/m v abhi/ praa/rcate/ndraM so/masya piita/ye
8.92.5c ta/d i/d dhy a\sya va/rdhanam
8.92.6a asya/ piitvaa/ ma/daanaaM devo/ deva/syau/jasaa
8.92.6c vi/shvaabhi/ bhu/vanaa bhuvat
8.92.7a tya/m u vaH satraasaa/haM vi/shvaasu giirSv aa/yatam
8.92.7c aa/ cyaavayasy uuta/ye
8.92.8a yudhma/M sa/ntam anarvaa/NaM somapaa/m a/napacyutam
8.92.8c na/ram avaarya/kratum
8.92.9a shi/kSaa Na indra raaya/ aa/ puru/ vidvaa/M+ RciiSama
8.92.9c a/vaa naH paa/rye dha/ne
8.92.10a a/tash cid indra Na u/paa/ yaahi shata/vaajayaa
8.92.10c iSaa/ saha/sravaajayaa
8.92.11a a/yaama dhii/vato dhi/yo/ .arvadbhiH shakra godare
8.92.11c ja/yema pRtsu/ vajrivaH
8.92.12a vaya/m u tvaa shatakrato gaa/vo na/ ya/vaseSv aa/
8.92.12c ukthe/Su raNayaamasi
8.92.13a vi/shvaa hi/ martyatvanaa/nukaamaa/ shatakrato
8.92.13c a/ganma vajrinn aasha/saH
8.92.14a tve/ su/ putra shavaso/ .avRtran kaa/makaatayaH
8.92.14c na/ tvaa/m indraa/ti ricyate
8.92.15a sa/ no vRSan sa/niSThayaa sa/M ghora/yaa dravitnvaa/
8.92.15c dhiyaa/viDDhi pu/raMdhyaa
8.92.16a ya/s te nuuna/M shatakratav i/ndra dyumni/tamo ma/daH
8.92.16c te/na nuuna/m ma/de madeH
8.92.17a ya/s te citra/shravastamo ya/ indra vRtraha/ntamaH
8.92.17c ya/ ojodaa/tamo ma/daH
8.92.18a vidmaa/ hi/ ya/s te adrivas tvaa/dattaH satya somapaaH
8.92.18c vi/shvaasu dasma kRSTi/Su
8.92.19a i/ndraaya ma/dvane suta/m pa/ri STobhantu no gi/raH
8.92.19c arka/m arcantu kaara/vaH
8.92.20a ya/smin vi/shvaa a/dhi shri/yo ra/Nanti sapta/ saMsa/daH
8.92.20c i/ndraM sute/ havaamahe
8.92.21a tri/kadrukeSu ce/tanaM devaa/so yaj~na/m atnata
8.92.21c ta/m i/d vardhantu no gi/raH
8.92.22a aa/ tvaa vishantv i/ndavaH samudra/m iva si/ndhavaH
8.92.22c na/ tvaa/m indraa/ti ricyate
8.92.23a vivya/ktha mahinaa/ vRSan bhakSa/M so/masya jaagRve
8.92.23c ya/ indra jaTha/reSu te
8.92.24a a/raM ta indra kukSa/ye so/mo bhavatu vRtrahan
8.92.24c a/raM dhaa/mabhya i/ndavaH
8.92.25a a/ram a/shvaaya gaayati shruta/kakSo a/raM ga/ve
8.92.25c a/ram i/ndrasya dhaa/mne
8.92.26a a/raM hi/ Sma sute/Su NaH so/meSv indra bhuu/Sasi
8.92.26c a/raM te shakra daava/ne
8.92.27a paraakaa/ttaac cid adrivas tvaa/M nakSanta no gi/raH
8.92.27c a/raM gamaama te vaya/m
8.92.28a evaa/ hy a/si viirayu/r evaa/ shuu/ra uta/ sthira/H
8.92.28c evaa/ te raa/dhyam ma/naH
8.92.29a evaa/ raati/s tuviimagha vi/shvebhir dhaayi dhaatR/bhiH
8.92.29c a/dhaa cid indra me sa/caa
8.92.30a mo/ Su/ brahme/va tandrayu/r bhu/vo vaajaanaam pate
8.92.30c ma/tsvaa suta/sya go/mataH
8.92.31a maa/ na indraabhy aaaa\di/shaH suu/ro aktu/Sv aa/ yaman
8.92.31c tvaa/ yujaa/ vanema ta/t
8.92.32a tva/ye/d indra yujaa/ vaya/m pra/ti bruviimahi spR/dhaH
8.92.32c tva/m asmaa/kaM ta/va smasi
8.92.33a tvaa/m i/d dhi/ tvaaya/vo .anuno/nuvatash ca/raan
8.92.33c sa/khaaya indra kaara/vaH
8.93.1a u/d ghe/d abhi/ shrutaa/maghaM vRSabha/M na/ryaapasam
8.93.1c a/staaram eSi suurya
8.93.2a na/va yo/ navati/m pu/ro bibhe/da baahvo\jasaa
8.93.2c a/hiM ca vRtrahaa/vadhiit
8.93.3a sa/ na i/ndraH shiva/H sa/khaa/shvaavad go/mad ya/vamat
8.93.3c uru/dhaareva dohate
8.93.4a ya/d adya/ ka/c ca vRtrahann uda/gaa abhi/ suurya
8.93.4c sa/rvaM ta/d indra te va/she
8.93.5a ya/d vaa pravRddha satpate na/ maraa i/ti ma/nyase
8.93.5c uto/ ta/t satya/m i/t ta/va
8.93.6a ye/ so/maasaH paraava/ti ye/ arvaava/ti sunvire/
8.93.6c sa/rvaaMs taa/M+ indra gachasi
8.93.7a ta/m i/ndraM vaajayaamasi mahe/ vRtraa/ya ha/ntave
8.93.7c sa/ vR/Saa vRSabho/ bhuvat
8.93.8a i/ndraH sa/ daa/mane kRta/ o/jiSThaH sa/ ma/de hita/H
8.93.8c dyumnii/ shlokii/ sa/ somya/H
8.93.9a giraa/ va/jro na/ sa/mbhRtaH sa/balo a/napacyutaH
8.93.9c vavakSa/ RSvo/ a/stRtaH
8.93.10a durge/ cin naH suga/M kRdhi gRNaana/ indra girvaNaH
8.93.10c tva/M ca maghavan va/shaH
8.93.11a ya/sya te nuu/ cid aadi/shaM na/ mina/nti svaraa/jyam
8.93.11c na/ devo/ naa/dhrigur ja/naH
8.93.12a a/dhaa te a/pratiSkutaM devii/ shu/SmaM saparyataH
8.93.12c ubhe/ sushipra ro/dasii
8.93.13a tva/m eta/d adhaarayaH kRSNaa/su ro/hiNiiSu ca
8.93.13c pa/ruSNiiSu ru/shat pa/yaH
8.93.14a vi/ ya/d a/her a/dha tviSo/ vi/shve devaa/so a/kramuH
8.93.14c vida/n mRga/sya taa/M+ a/maH
8.93.15a aa/d u me nivaro/ bhuvad vRtrahaa/diSTa pau/Msyam
8.93.15c a/jaatashatrur a/stRtaH
8.93.16a shruta/M vo vRtraha/ntamam pra/ sha/rdhaM carSaNiinaa/m
8.93.16c aa/ shuSe raa/dhase mahe/
8.93.17a ayaa/ dhiyaa/ ca gavyayaa/ pu/ruNaaman pu/ruSTuta
8.93.17c ya/t so/me-soma aa/bhavaH
8.93.18a bodhi/nmanaa i/d astu no vRtrahaa/ bhuu/ryaasutiH
8.93.18c shRNo/tu shakra/ aashi/Sam
8.93.19a ka/yaa tva/M na uutyaa/bhi/ pra/ mandase vRSan
8.93.19c ka/yaa stotR/bhya aa/ bhara
8.93.20a ka/sya vR/Saa sute/ sa/caa niyu/tvaan vRSabho/ raNat
8.93.20c vRtrahaa/ so/mapiitaye
8.93.21a abhii/ Su/ Nas tva/M rayi/m mandasaana/H sahasri/Nam
8.93.21c prayantaa/ bodhi daashu/Se
8.93.22a pa/tniivantaH sutaa/ ima/ usha/nto yanti viita/ye
8.93.22c apaa/M ja/gmir nicumpuNa/H
8.93.23a iSTaa/ ho/traa asRkSate/ndraM vRdhaa/so adhvare/
8.93.23c a/chaavabhRtha/m o/jasaa
8.93.24a iha/ tyaa/ sadhamaa/dyaa ha/rii hi/raNyakeshyaa
8.93.24c voLhaa/m abhi/ pra/yo hita/m
8.93.25a tu/bhyaM so/maaH sutaa/ ime/ stiirNa/m barhi/r vibhaavaso
8.93.25c stotR/bhya i/ndram aa/ vaha
8.93.26a aa/ te da/kSaM vi/ rocanaa/ da/dhad ra/tnaa vi/ daashu/Se
8.93.26c stotR/bhya i/ndram arcata
8.93.27a aa/ te dadhaamiindriya/m ukthaa/ vi/shvaa shatakrato
8.93.27c stotR/bhya indra mRLaya
8.93.28a bhadra/m-bhadraM na aa/ bhare/Sam uu/rjaM shatakrato
8.93.28c ya/d indra mRLa/yaasi naH
8.93.29a sa/ no vi/shvaany aa/ bhara suvitaa/ni shatakrato
8.93.29c ya/d indra mRLa/yaasi naH
8.93.30a tvaa/m i/d vRtrahantama sutaa/vanto havaamahe
8.93.30c ya/d indra mRLa/yaasi naH
8.93.31a u/pa no ha/ribhiH suta/M yaahi/ madaanaam pate
8.93.31c u/pa no ha/ribhiH suta/m
8.93.32a dvitaa/ yo/ vRtraha/ntamo vida/ i/ndraH shata/kratuH
8.93.32c u/pa no ha/ribhiH suta/m
8.93.33a tva/M hi/ vRtrahann eSaam paataa/ so/maanaam a/si
8.93.33c u/pa no ha/ribhiH suta/m
8.93.34a i/ndra iSe/ dadaatu na RbhukSa/Nam Rbhu/M rayi/m
8.93.34c vaajii/ dadaatu vaaji/nam
8.94.1a gau/r dhayati maru/taaM shravasyu/r maataa/ magho/naam
8.94.1c yuktaa/ va/hnii ra/thaanaam
8.94.2a ya/syaa devaa/ upa/sthe vrataa/ vi/shve dhaara/yante
8.94.2c suu/ryaamaa/saa dRshe/ ka/m
8.94.3a ta/t su/ no vi/shve arya/ aa/ sa/daa gRNanti kaara/vaH
8.94.3c maru/taH so/mapiitaye
8.94.4a a/sti so/mo aya/M suta/H pi/banty asya maru/taH
8.94.4c uta/ svaraa/jo ashvi/naa
8.94.5a pi/banti mitro/ aryamaa/ ta/naa puuta/sya va/ruNaH
8.94.5c triSadhastha/sya jaa/vataH
8.94.6a uto/ nv a\sya jo/Sam aa/M+ i/ndraH suta/sya go/mataH
8.94.6c praata/r ho/teva matsati
8.94.7a ka/d atviSanta suura/yas tira/ aa/pa iva sri/dhaH
8.94.7c a/rSanti puuta/dakSasaH
8.94.8a ka/d vo adya/ mahaa/naaM devaa/naam a/vo vRNe
8.94.8c tma/naa ca dasma/varcasaam
8.94.9a aa/ ye/ vi/shvaa paa/rthivaani papra/than rocanaa/ diva/H
8.94.9c maru/taH so/mapiitaye
8.94.10a tyaa/n nu/ puuta/dakSaso divo/ vo maruto huve
8.94.10c asya/ so/masya piita/ye
8.94.11a tyaa/n nu/ ye/ vi/ ro/dasii tastabhu/r maru/to huve
8.94.11c asya/ so/masya piita/ye
8.94.12a tya/M nu/ maa/rutaM gaNa/M giriSThaa/M vR/SaNaM huve
8.94.12c asya/ so/masya piita/ye
8.95.1a aa/ tvaa gi/ro rathii/r ivaa/sthuH sute/Su girvaNaH
8.95.1c abhi/ tvaa sa/m anuuSate/ndra vatsa/M na/ maata/raH
8.95.2a aa/ tvaa shukraa/ acucyavuH sutaa/sa indra girvaNaH
8.95.2c pi/baa tv a\syaa/ndhasa i/ndra vi/shvaasu te hita/m
8.95.3a pi/baa so/mam ma/daaya ka/m i/ndra shyenaa/bhRtaM suta/m
8.95.3c tva/M hi/ sha/shvatiinaam pa/tii raa/jaa vishaa/m a/si
8.95.4a shrudhii/ ha/vaM tirashcyaa/ i/ndra ya/s tvaa saparya/ti
8.95.4c suvii/ryasya go/mato raaya/s puurdhi mahaa/M+ asi
8.95.5a i/ndra ya/s te na/viiyasiiM gi/ram mandraa/m a/jiijanat
8.95.5c cikitvi/nmanasaM dhi/yam pratnaa/m Rta/sya pipyu/Siim
8.95.6a ta/m u STavaama ya/M gi/ra i/ndram ukthaa/ni vaavRdhu/H
8.95.6c puruu/Ny asya pau/Msyaa si/Saasanto vanaamahe
8.95.7a e/to nv i/ndraM sta/vaama shuddha/M shuddhe/na saa/mnaa
8.95.7c shuddhai/r ukthai/r vaavRdhvaa/MsaM shuddha/ aashii/rvaan mamattu
8.95.8a i/ndra shuddho/ na aa/ gahi shuddha/H shuddhaa/bhir uuti/bhiH
8.95.8c shuddho/ rayi/M ni/ dhaaraya shuddho/ mamaddhi somya/H
8.95.9a i/ndra shuddho/ hi/ no rayi/M shuddho/ ra/tnaani daashu/Se
8.95.9c shuddho/ vRtraa/Ni jighnase shuddho/ vaa/jaM siSaasasi
8.96.1a asmaa/ uSaa/sa aa/tiranta yaa/mam i/ndraaya na/ktam uu/rmyaaH suvaa/caH
8.96.1c asmaa/ aa/po maata/raH sapta/ tasthur nR/bhyas ta/raaya si/ndhavaH supaaraa/H
8.96.2a a/tividdhaa vithure/Naa cid a/straa tri/H sapta/ saa/nu sa/Mhitaa giriiNaa/m
8.96.2c na/ ta/d devo/ na/ ma/rtyas tuturyaad yaa/ni pra/vRddho vRSabha/sh cakaa/ra
8.96.3a i/ndrasya va/jra aayaso/ ni/mishla i/ndrasya baahvo/r bhuu/yiSTham o/jaH
8.96.3c shiirSa/nn i/ndrasya kra/tavo nireka/ aasa/nn e/Santa shru/tyaa upaake/
8.96.4a ma/nye tvaa yaj~ni/yaM yaj~ni/yaanaam ma/nye tvaa cya/vanam a/cyutaanaam
8.96.4c ma/nye tvaa sa/tvanaam indra ketu/m ma/nye tvaa vRSabha/M carSaNiinaa/m
8.96.5a aa/ ya/d va/jram baahvo/r indra dha/tse madacyu/tam a/haye ha/ntavaa/ u
8.96.5c pra/ pa/rvataa a/navanta pra/ gaa/vaH pra/ brahmaa/No abhina/kSanta i/ndram
8.96.6a ta/m u STavaama ya/ imaa/ jajaa/na vi/shvaa jaataa/ny a/varaaNy asmaat
8.96.6c i/ndreNa mitra/M didhiSema giirbhi/r u/po na/mobhir vRSabha/M vishema
8.96.7a vRtra/sya tvaa shvasa/thaad ii/SamaaNaa vi/shve devaa/ ajahur ye/ sa/khaayaH
8.96.7c maru/dbhir indra sakhya/M te astv a/themaa/ vi/shvaaH pR/tanaa jayaasi
8.96.8a tri/H SaSTi/s tvaa maru/to vaavRdhaanaa/ usraa/ iva raasha/yo yaj~ni/yaasaH
8.96.8c u/pa tve/maH kRdhi/ no bhaagadhe/yaM shu/SmaM ta enaa/ havi/Saa vidhema
8.96.9a tigma/m aa/yudham maru/taam a/niikaM ka/s ta indra pra/ti va/jraM dadharSa
8.96.9c anaayudhaa/so a/suraa adevaa/sh cakre/Na taa/M+ a/pa vapa RjiiSin
8.96.10a maha/ ugraa/ya tava/se suvRkti/m pre/raya shiva/tamaaya pashva/H
8.96.10c gi/rvaahase gi/ra i/ndraaya puurvii/r dhehi/ tanve\ kuvi/d a~Nga/ ve/dat
8.96.11a uktha/vaahase vibhve\ maniiSaa/M dru/Naa na/ paara/m iirayaa nadii/naam
8.96.11c ni/ spRsha dhiyaa/ tanvai\ shruta/sya ju/STatarasya kuvi/d a~Nga/ ve/dat
8.96.12a ta/d viviDDhi ya/t ta i/ndro ju/joSat stuhi/ suSTuti/M na/masaa/ vivaasa
8.96.12c u/pa bhuuSa jaritar maa/ ruvaNyaH shraava/yaa vaa/caM kuvi/d a~Nga/ ve/dat
8.96.13a a/va drapso/ aMshuma/tiim atiSThad iyaana/H kRSNo/ dasha/bhiH saha/sraiH
8.96.13c aa/vat ta/m i/ndraH sha/cyaa dha/mantam a/pa sne/hitiir nRma/Naa adhatta
8.96.14a drapsa/m apashyaM vi/SuNe ca/rantam upahvare/ nadyo\ aMshuma/tyaaH
8.96.14c na/bho na/ kRSNa/m avatasthivaa/Msam i/Syaami vo vRSaNo yu/dhyataajau/
8.96.15a a/dha drapso/ aMshuma/tyaa upa/sthe/ .adhaarayat tanva\M titviSaaNa/H
8.96.15c vi/sho a/deviir abhy aaaa\ca/rantiir bR/haspa/tinaa yuje/ndraH sasaahe
8.96.16a tva/M ha tya/t sapta/bhyo jaa/yamaano .ashatru/bhyo abhavaH sha/trur indra
8.96.16c guuLhe/ dyaa/vaapRthivii/ a/nv avindo vibhuma/dbhyo bhu/vanebhyo ra/NaM dhaaH
8.96.17a tva/M ha tya/d apratimaana/m o/jo va/jreNa vajrin dhRSito/ jaghantha
8.96.17c tva/M shu/SNasyaa/vaatiro va/dhatrais tva/M gaa/ indra sha/cye/d avindaH
8.96.18a tva/M ha tya/d vRSabha carSaNiinaa/M ghano/ vRtraa/NaaM taviSo/ babhuutha
8.96.18c tva/M si/ndhuuM+r asRjas tastabhaanaa/n tva/m apo/ ajayo daasa/patniiH
8.96.19a sa/ sukra/tuu ra/Nitaa ya/H sute/Sv a/nuttamanyur yo/ a/heva revaa/n
8.96.19c ya/ e/ka i/n na/ry a/paaMsi ka/rtaa sa/ vRtrahaa/ pra/tii/d anya/m aahuH
8.96.20a sa/ vRtrahe/ndrash carSaNiidhR/t ta/M suSTutyaa/ ha/vyaM huvema
8.96.20c sa/ praavitaa/ magha/vaa no .adhivaktaa/ sa/ vaa/jasya shravasya\sya daataa/
8.96.21a sa/ vRtrahe/ndra RbhukSaa/H sadyo/ jaj~naano/ ha/vyo babhuuva
8.96.21c kRNva/nn a/paaMsi na/ryaa puruu/Ni so/mo na/ piito/ ha/vyaH sa/khibhyaH
8.97.1a yaa/ indra bhu/ja aa/bharaH sva\rvaaM+ a/surebhyaH
8.97.1c stotaa/ram i/n maghavann asya vardhaya ye/ ca tve/ vRkta/barhiSaH
8.97.2a ya/m indra dadhiSe/ tva/m a/shvaM gaa/m bhaaga/m a/vyayam
8.97.2c ya/jamaane sunvati/ da/kSiNaavati ta/smin ta/M dhehi maa/ paNau/
8.97.3a ya/ indra sa/sty avrato\ .anuSvaa/pam a/devayuH
8.97.3c svai/H Sa/ e/vair mumurat po/SyaM rayi/M sanuta/r dhehi ta/M ta/taH
8.97.4a ya/c chakraa/si paraava/ti ya/d arvaava/ti vRtrahan
8.97.4c a/tas tvaa giirbhi/r dyuga/d indra keshi/bhiH sutaa/vaaM+ aa/ vivaasati
8.97.5a ya/d vaa/si rocane/ diva/H samudra/syaa/dhi viSTa/pi
8.97.5c ya/t paa/rthive sa/dane vRtrahantama ya/d anta/rikSa aa/ gahi
8.97.6a sa/ naH so/meSu somapaaH sute/Su shavasas pate
8.97.6c maada/yasva raa/dhasaa suunR/taavate/ndra raayaa/ pa/riiNasaa
8.97.7a maa/ na indra pa/raa vRNag bha/vaa naH sadhamaa/dyaH
8.97.7c tva/M na uutii/ tva/m i/n na aa/pyam maa/ na indra pa/raa vRNak
8.97.8a asme/ indra sa/caa sute/ ni/ Sadaa piita/ye ma/dhu
8.97.8c kRdhii/ jaritre/ maghavann a/vo maha/d asme/ indra sa/caa sute/
8.97.9a na/ tvaa devaa/sa aashata na/ ma/rtyaaso adrivaH
8.97.9c vi/shvaa jaataa/ni sha/vasaabhibhuu/r asi na/ tvaa devaa/sa aashata
8.97.10a vi/shvaaH pR/tanaa abhibhuu/taraM na/raM
8.97.10b sajuu/s tatakSur i/ndraM jajanu/sh ca raaja/se
8.97.10c kra/tvaa va/riSThaM va/ra aamu/rim uto/gra/m o/jiSThaM tava/saM tarasvi/nam
8.97.11a sa/m iiM rebhaa/so asvarann i/ndraM so/masya piita/ye
8.97.11c sva\rpatiM ya/d iiM vRdhe/ dhRta/vrato hy o/jasaa sa/m uuti/bhiH
8.97.12a nemi/M namanti ca/kSasaa meSa/M vi/praa abhisva/raa
8.97.12c sudiita/yo vo adru/ho/ .api ka/rNe tarasvi/naH sa/m R/kvabhiH
8.97.13a ta/m i/ndraM johaviimi magha/vaanam ugra/M
8.97.13b satraa/ da/dhaanam a/pratiSkutaM sha/vaaMsi
8.97.13c ma/MhiSTho giirbhi/r aa/ ca yaj~ni/yo vava/rtad
8.97.13d raaye/ no vi/shvaa supa/thaa kRNotu vajrii/
8.97.14a tva/m pu/ra indra ciki/d enaa vy o/jasaa shaviSTha shakra naashaya/dhyai
8.97.14c tva/d vi/shvaani bhu/vanaani vajrin dyaa/vaa rejete pRthivii/ ca bhiiSaa/
8.97.15a ta/n ma Rta/m indra shuura citra paatv apo/ na/ vajrin duritaa/ti parSi bhuu/ri
8.97.15c kadaa/ na indra raaya/ aa/ dashasyer vishva/psnyasya spRhayaa/yyasya raajan
8.98.1a i/ndraaya saa/ma gaayata vi/praaya bRhate/ bRha/t
8.98.1c dharmakR/te vipashci/te panasya/ve
8.98.2a tva/m indraabhibhuu/r asi tva/M suu/ryam arocayaH
8.98.2c vishva/karmaa vishva/devo mahaa/M+ asi
8.98.3a vibhraa/ja~n jyo/tiSaa sva\r a/gacho rocana/M diva/H
8.98.3c devaa/s ta indra sakhyaa/ya yemire
8.98.4a e/ndra no gadhi priya/H satraaji/d a/gohyaH
8.98.4c giri/r na/ vishva/tas pRthu/H pa/tir diva/H
8.98.5a abhi/ hi/ satya somapaa ubhe/ babhuu/tha ro/dasii
8.98.5c i/ndraa/si sunvato/ vRdha/H pa/tir diva/H
8.98.6a tva/M hi/ sha/shvatiinaam i/ndra dartaa/ puraa/m a/si
8.98.6c hantaa/ da/syor ma/nor vRdha/H pa/tir diva/H
8.98.7a a/dhaa hiiaa\ndra girvaNa u/pa tvaa kaa/maan maha/H sasRjma/he
8.98.7c ude/va ya/nta uda/bhiH
8.98.8a vaa/r Na/ tvaa yavyaa/bhir va/rdhanti shuura bra/hmaaNi
8.98.8c vaavRdhvaa/MsaM cid adrivo dive/-dive
8.98.9a yu~nja/nti ha/rii iSira/sya gaa/thayorau/ ra/tha uru/yuge
8.98.9c indravaa/haa vacoyu/jaa
8.98.10a tva/M na indraa/ bharaM+ o/jo nRmNa/M shatakrato vicarSaNe
8.98.10c aa/ viira/m pRtanaaSa/ham
8.98.11a tva/M hi/ naH pitaa/ vaso tva/m maataa/ shatakrato babhuu/vitha
8.98.11c a/dhaa te sumna/m iimahe
8.98.12a tvaa/M shuSmin puruhuuta vaajaya/ntam u/pa bruve shatakrato
8.98.12c sa/ no raasva suvii/ryam
8.99.1a tvaa/m idaa/ hyo/ na/ro/ .apiipyan vajrin bhuu/rNayaH
8.99.1c sa/ indra sto/mavaahasaam iha/ shrudhy u/pa sva/saram aa/ gahi
8.99.2a ma/tsvaa sushipra harivas ta/d iimahe tve/ aa/ bhuuSanti vedha/saH
8.99.2c ta/va shra/vaaMsy upamaa/ny ukthyaaaa\ sute/Sv indra girvaNaH
8.99.3a shraa/yanta iva suu/ryaM vi/shve/d i/ndrasya bhakSata
8.99.3c va/suuni jaate/ ja/namaana o/jasaa pra/ti bhaaga/M na/ diidhima
8.99.4a a/narsharaatiM vasudaa/m u/pa stuhi bhadraa/ i/ndrasya raata/yaH
8.99.4c so/ asya kaa/maM vidhato/ na/ roSati ma/no daanaa/ya coda/yan
8.99.5a tva/m indra pra/tuurtiSv abhi/ vi/shvaa asi spR/dhaH
8.99.5c ashastihaa/ janitaa/ vishvatuu/r asi tva/M tuurya taruSyata/H
8.99.6a a/nu te shu/SmaM tura/yantam iiyatuH kSoNii/ shi/shuM na/ maata/raa
8.99.6c vi/shvaas te spR/dhaH shnathayanta manya/ve vRtra/M ya/d indra tuu/rvasi
8.99.7a ita/ uutii/ vo aja/ram prahetaa/ram a/prahitam
8.99.7c aashu/M je/taaraM he/taaraM rathii/tamam a/tuurtaM tugryaavR/dham
8.99.8a iSkartaa/ram a/niSkRtaM sa/haskRtaM shata/muutiM shata/kratum
8.99.8c samaana/m i/ndram a/vase havaamahe va/savaanaM vasuuju/vam
8.100.1a aya/M ta emi tanvaaaa\ pura/staad vi/shve devaa/ abhi/ maa yanti pashcaa/t
8.100.1c yadaa/ ma/hyaM dii/dharo bhaaga/m indraa/d i/n ma/yaa kRNavo viiryaaaa\Ni
8.100.2a da/dhaami te ma/dhuno bhakSa/m a/gre hita/s te bhaaga/H suto/ astu so/maH
8.100.2c a/sash ca tva/M dakSiNata/H sa/khaa me/ .adhaa vRtraa/Ni ja~Nghanaava bhuu/ri
8.100.3a pra/ su/ sto/mam bharata vaajaya/nta i/ndraaya satya/M ya/di satya/m a/sti
8.100.3c ne/ndro astii/ti ne/ma u tva aaha ka/ iiM dadarsha ka/m abhi/ STavaama
8.100.4a aya/m asmi jaritaH pa/shya meha/ vi/shvaa jaataa/ny abhy a\smi mahnaa/
8.100.4c Rta/sya maa pradi/sho vardhayanty aadardiro/ bhu/vanaa dardariimi
8.100.5a aa/ ya/n maa venaa/ a/ruhann Rta/syaM+ e/kam aa/siinaM haryata/sya pRSThe/
8.100.5c ma/nash cin me hRda/ aa/ pra/ty avocad a/cikrada~n chi/shumantaH sa/khaayaH
8.100.6a vi/shve/t taa/ te sa/vaneSu pravaa/cyaa yaa/ caka/rtha maghavann indra sunvate/
8.100.6c paa/raavataM ya/t purusambhRta/M va/sv apaa/vRNoH sharabhaa/ya R/Sibandhave
8.100.7a pra/ nuuna/M dhaavataa pR/tha~N ne/ha/ yo/ vo a/vaavariit
8.100.7c ni/ SiiM vRtra/sya ma/rmaNi va/jram i/ndro apiipatat
8.100.8a ma/nojavaa a/yamaana aayasii/m atarat pu/ram
8.100.8c di/vaM suparNo/ gatvaa/ya so/maM vajri/Na aa/bharat
8.100.9a samudre/ anta/H shayata udnaa/ va/jro abhii/vRtaH
8.100.9c bha/ranty asmai saMya/taH pura/HprasravaNaa bali/m
8.100.10a ya/d vaa/g va/danty avicetanaa/ni raa/STrii devaa/naaM niSasaa/da mandraa/
8.100.10c ca/tasra uu/rjaM duduhe pa/yaaMsi kva\ svid asyaaH parama/M jagaama
8.100.11a devii/M vaa/cam ajanayanta devaa/s taa/M vishva/ruupaaH pasha/vo vadanti
8.100.11c saa/ no mandre/Sam uu/rjaM du/haanaa dhenu/r vaa/g asmaa/n u/pa su/STutai/tu
8.100.12a sa/khe viSNo vitara/M vi/ kramasva dyau/r dehi/ loka/M va/jraaya viSka/bhe
8.100.12c ha/naava vRtra/M riNa/caava si/ndhuun i/ndrasya yantu prasave/ vi/sRSTaaH
8.101.1a R/dhag itthaa/ sa/ ma/rtyaH shashame/ deva/taataye
8.101.1c yo/ nuuna/m mitraa/va/ruNaav abhi/STaya aacakre/ havya/daataye
8.101.2a va/rSiSThakSatraa uruca/kSasaa na/raa raa/jaanaa diirghashru/ttamaa
8.101.2c taa/ baahu/taa na/ daMsa/naa ratharyataH saaka/M suu/ryasya rashmi/bhiH
8.101.3a pra/ yo/ vaam mitraavaruNaajiro/ duuto/ a/dravat
8.101.3c a/yaHshiirSaa ma/deraghuH
8.101.4a na/ ya/H sampR/che na/ pu/nar ha/viitave na/ saMvaadaa/ya ra/mate
8.101.4c ta/smaan no adya/ sa/mRter uruSyatam baahu/bhyaaM na uruSyatam
8.101.5a pra/ mitraa/ya praa/ryamNe/ sacathya\m Rtaavaso
8.101.5c varuuthya\M va/ruNe cha/ndyaM va/ca stotra/M raa/jasu gaayata
8.101.6a te/ hinvire aruNa/M je/nyaM va/sv e/kam putra/M tisRRNaa/m
8.101.6c te/ dhaa/maany amR/taa ma/rtyaanaam a/dabdhaa abhi/ cakSate
8.101.7a aa/ me va/caaMsy u/dyataa dyuma/ttamaani ka/rtvaa
8.101.7c ubhaa/ yaataM naasatyaa sajo/Sasaa pra/ti havyaa/ni viita/ye
8.101.8a raati/M ya/d vaam arakSa/saM ha/vaamahe yuvaa/bhyaaM vaajiniivasuu
8.101.8c praa/ciiM ho/traam pratira/ntaav itaM naraa gRNaanaa/ jama/dagninaa
8.101.9a aa/ no yaj~na/M divispR/shaM vaa/yo yaahi/ suma/nmabhiH
8.101.9c anta/H pavi/tra upa/ri shriiNaano\ .aya/M shukro/ ayaami te
8.101.10a ve/ty adhvaryu/H pathi/bhii ra/jiSThaiH pra/ti havyaa/ni viita/ye
8.101.10c a/dhaa niyutva ubha/yasya naH piba shu/ciM so/maM ga/vaashiram
8.101.11a ba/N mahaa/M+ asi suurya ba/L aaditya mahaa/M+ asi
8.101.11c maha/s te sato/ mahimaa/ panasyate .addhaa/ deva mahaa/M+ asi
8.101.12a ba/T suurya shra/vasaa mahaa/M+ asi satraa/ deva mahaa/M+ asi
8.101.12c mahnaa/ devaa/naam asurya\H puro/hito vibhu/ jyo/tir a/daabhyam
8.101.13a iya/M yaa/ nii/cy arki/Nii ruupaa/ ro/hiNyaa kRtaa/
8.101.13c citre/va pra/ty adarshy aayaty a\nta/r dasha/su baahu/Su
8.101.14a prajaa/ ha tisro/ atyaa/yam iiyur ny a\nyaa/ arka/m abhi/to vivishre
8.101.14c bRha/d dha tasthau bhu/vaneSv anta/H pa/vamaano hari/ta aa/ vivesha
8.101.15a maataa/ rudraa/NaaM duhitaa/ va/suunaaM sva/saadityaa/naam amR/tasya naa/bhiH
8.101.15c pra/ nu/ vocaM cikitu/Se ja/naaya maa/ gaa/m a/naagaam a/ditiM vadhiSTa
8.101.16a vacovi/daM vaa/cam udiira/yantiiM vi/shvaabhir dhiibhi/r upati/SThamaanaam
8.101.16c devii/M deve/bhyaH pa/ry eyu/SiiM gaa/m aa/ maavRkta ma/rtyo dabhra/cetaaH
8.102.1a tva/m agne bRha/d va/yo da/dhaasi deva daashu/Se
8.102.1c kavi/r gRha/patir yu/vaa
8.102.2a sa/ na ii/Laanayaa saha/ devaa/M+ agne duvasyu/vaa
8.102.2c ciki/d vibhaanav aa/ vaha
8.102.3a tva/yaa ha svid yujaa/ vaya/M co/diSThena yaviSThya
8.102.3c abhi/ Smo vaa/jasaataye
8.102.4a aurvabhRguva/c chu/cim apnavaanava/d aa/ huve
8.102.4c agni/M samudra/vaasasam
8.102.5a huve/ vaa/tasvanaM kavi/m parja/nyakrandyaM sa/haH
8.102.5c agni/M samudra/vaasasam
8.102.6a aa/ sava/M savitu/r yathaa bha/gasyeva bhuji/M huve
8.102.6c agni/M samudra/vaasasam
8.102.7a agni/M vo vRdha/ntam adhvaraa/Naam puruuta/mam
8.102.7c a/chaa na/ptre sa/hasvate
8.102.8a aya/M ya/thaa na aabhu/vat tva/STaa ruupe/va ta/kSyaa
8.102.8c asya/ kra/tvaa ya/shasvataH
8.102.9a aya/M vi/shvaa abhi/ shri/yo .agni/r deve/Su patyate
8.102.9c aa/ vaa/jair u/pa no gamat
8.102.10a vi/shveSaam iha/ stuhi ho/tRRNaaM yasha/stamam
8.102.10c agni/M yaj~ne/Su puurvya/m
8.102.11a shiira/m paavaka/shociSaM jye/STho yo/ da/meSv aa/
8.102.11c diidaa/ya diirghashru/ttamaH
8.102.12a ta/m a/rvantaM na/ saanasi/M gRNiihi/ vipra shuSmi/Nam
8.102.12c mitra/M na/ yaataya/jjanam
8.102.13a u/pa tvaa jaama/yo gi/ro de/dishatiir haviSkR/taH
8.102.13c vaayo/r a/niike asthiran
8.102.14a ya/sya tridhaa/tv a/vRtam barhi/s tasthaa/v a/saMdinam
8.102.14c aa/pash cin ni/ dadhaa pada/m
8.102.15a pada/M deva/sya miiLhu/So/ .anaadhRSTaabhir uuti/bhiH
8.102.15c bhadraa/ suu/rya ivopadR/k
8.102.16a a/gne ghRta/sya dhiiti/bhis tepaano/ deva shoci/Saa
8.102.16c aa/ devaa/n vakSi ya/kSi ca
8.102.17a ta/M tvaajananta maata/raH kavi/M devaa/so a~NgiraH
8.102.17c havyavaa/ham a/martyam
8.102.18a pra/cetasaM tvaa kave/ .agne duuta/M va/reNyam
8.102.18c havyavaa/haM ni/ Sedire
8.102.19a nahi/ me a/sty a/ghnyaa na/ sva/dhitir va/nanvati
8.102.19c a/thaitaadR/g bharaami te
8.102.20a ya/d agne kaa/ni kaa/ni cid aa/ te daa/ruuNi dadhma/si
8.102.20c taa/ juSasva yaviSThya
8.102.21a ya/d a/tty upaji/hvikaa ya/d vamro/ atisa/rpati
8.102.21c sa/rvaM ta/d astu te ghRta/m
8.102.22a agni/m i/ndhaano ma/nasaa dhi/yaM saceta ma/rtyaH
8.102.22c agni/m iidhe viva/svabhiH
8.103.1a a/darshi gaatuvi/ttamo ya/smin vrataa/ny aadadhu/H
8.103.1c u/po Su/ jaata/m aa/ryasya va/rdhanam agni/M nakSanta no gi/raH
8.103.2a pra/ dai/vodaaso agni/r devaa/M+ a/chaa na/ majma/naa
8.103.2c a/nu maata/ram pRthivii/M vi/ vaavRte tasthau/ naa/kasya saa/navi
8.103.3a ya/smaad re/janta kRSTa/yash carkR/tyaani kRNvata/H
8.103.3c sahasrasaa/m medha/saataav iva tma/naagni/M dhiibhi/H saparyata
8.103.4a pra/ ya/M raaye/ ni/niiSasi ma/rto ya/s te vaso daa/shat
8.103.4c sa/ viira/M dhatte agna ukthashaMsi/naM tma/naa sahasrapoSi/Nam
8.103.5a sa/ dRLhe/ cid abhi/ tRNatti vaa/jam a/rvataa sa/ dhatte a/kSiti shra/vaH
8.103.5c tve/ devatraa/ sa/daa puruuvaso vi/shvaa vaamaa/ni dhiimahi
8.103.6a yo/ vi/shvaa da/yate va/su ho/taa mandro/ ja/naanaam
8.103.6c ma/dhor na/ paa/traa prathamaa/ny asmai pra/ sto/maa yanty agna/ye
8.103.7a a/shvaM na/ giirbhii/ rathya\M sudaa/navo marmRjya/nte devaya/vaH
8.103.7c ubhe/ toke/ ta/naye dasma vishpate pa/rSi raa/dho magho/naam
8.103.8a pra/ ma/MhiSThaaya gaayata Rtaa/vne bRhate/ shukra/shociSe
8.103.8c u/pastutaaso agna/ye
8.103.9a aa/ vaMsate magha/vaa viira/vad ya/shaH sa/middho dyumny aa/hutaH
8.103.9c kuvi/n no asya sumati/r na/viiyasy a/chaa vaa/jebhir aaga/mat
8.103.10a pre/STham u priyaa/NaaM stuhy aaaa\saavaa/tithim
8.103.10c agni/M ra/thaanaaM ya/mam
8.103.11a u/ditaa yo/ ni/ditaa ve/ditaa va/sv aa/ yaj~ni/yo vava/rtati
8.103.11c duSTa/raa ya/sya pravaNe/ no/rma/yo dhiyaa/ vaa/jaM si/SaasataH
8.103.12a maa/ no hRNiitaam a/tithir va/sur agni/H puruprashasta/ eSa/H
8.103.12c ya/H suho/taa svadhvara/H
8.103.13a mo/ te/ riSan ye/ a/choktibhir vaso/ .agne ke/bhish cid e/vaiH
8.103.13c kiiri/sh cid dhi/ tvaa/m ii/TTe duutyaaaa\ya raata/havyaH svadhvara/H
8.103.14a aa/gne yaahi maru/tsakhaa rudre/bhiH so/mapiitaye
8.103.14c so/bharyaa u/pa suSTuti/m maada/yasva sva\rNare

[edit]
 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)
[edit]