Rig Veda, Book 3 (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 3

[edit]

3.1.1a so/masya maa tava/saM va/kSy agne va/hniM cakartha vida/the ya/jadhyai
3.1.1c devaa/M+ a/chaa dii/dyad yu~nje/ a/driM shamaaye/ agne tanva\M juSasva
3.1.2a praa/~ncaM yaj~na/M cakRma va/rdhataaM gii/H sami/dbhir agni/M na/masaa duvasyan
3.1.2c diva/H shashaasur vida/thaa kaviinaa/M gR/tsaaya cit tava/se gaatu/m iiSuH
3.1.3a ma/yo dadhe me/dhiraH puuta/dakSo diva/H suba/ndhur janu/Saa pRthivyaa/H
3.1.3c a/vindann u darshata/m apsv a\nta/r devaa/so agni/m apa/si sva/sRRNaam
3.1.4a a/vardhayan subha/gaM sapta/ yahvii/H shveta/M jaj~naana/m aruSa/m mahitvaa/
3.1.4c shi/shuM na/ jaata/m abhy aaaa\rur a/shvaa devaa/so agni/M ja/niman vapuSyan
3.1.5a shukre/bhir a/~Ngai ra/ja aatatanvaa/n kra/tum punaana/H kavi/bhiH pavi/traiH
3.1.5c shoci/r va/saanaH pa/ry aa/yur apaa/M shri/yo mimiite bRhatii/r a/nuunaaH
3.1.6a vavraa/jaa siim a/nadatiir a/dabdhaa divo/ yahvii/r a/vasaanaa a/nagnaaH
3.1.6c sa/naa a/tra yuvata/yaH sa/yoniir e/kaM ga/rbhaM dadhire sapta/ vaa/NiiH
3.1.7a stiirNaa/ asya saMha/to vishva/ruupaa ghRta/sya yo/nau srava/the ma/dhuunaam
3.1.7c a/sthur a/tra dhena/vaH pi/nvamaanaa mahii/ dasma/sya maata/raa samiicii/
3.1.8a babhraaNa/H suuno sahaso vy a\dyaud da/dhaanaH shukraa/ rabhasaa/ va/puuM+Si
3.1.8c shco/tanti dhaa/raa ma/dhuno ghRta/sya vR/Saa ya/tra vaavRdhe/ kaa/vyena
3.1.9a pitu/sh cid uu/dhar janu/Saa viveda vy a\sya dhaa/raa asRjad vi/ dhe/naaH
3.1.9c gu/haa ca/rantaM sa/khibhiH shive/bhir divo/ yahvii/bhir na/ gu/haa babhuuva
3.1.10a pitu/sh ca ga/rbhaM janitu/sh ca babhre puurvii/r e/ko adhayat pii/pyaanaaH
3.1.10c vR/SNe sapa/tnii shu/caye sa/bandhuu ubhe/ asmai manuSye\ ni/ paahi
3.1.11a urau/ mahaa/M+ anibaadhe/ vavardhaa/po agni/M yasha/saH sa/M hi/ puurvii/H
3.1.11c Rta/sya yo/naav ashayad da/muunaa jaamiinaa/m agni/r apa/si sva/sRRNaam
3.1.12a akro/ na/ babhri/H samithe/ mahii/naaM didRkSe/yaH suuna/ve bhaa/RjiikaH
3.1.12c u/d usri/yaa ja/nitaa yo/ jajaa/naapaa/M ga/rbho nR/tamo yahvo/ agni/H
3.1.13a apaa/M ga/rbhaM darshata/m o/SadhiinaaM va/naa jajaana subha/gaa vi/ruupam
3.1.13c devaa/sash cin ma/nasaa sa/M hi/ jagmu/H pa/niSThaM jaata/M tava/saM duvasyan
3.1.14a bRha/nta i/d bhaana/vo bhaa/Rjiikam agni/M sacanta vidyu/to na/ shukraa/H
3.1.14c gu/heva vRddha/M sa/dasi sve/ anta/r apaara/ uurve/ amR/taM du/haanaaH
3.1.15a ii/Le ca tvaa ya/jamaano havi/rbhir ii/Le sakhitva/M sumati/M ni/kaamaH
3.1.15c devai/r a/vo mimiihi sa/M jaritre/ ra/kSaa ca no da/myebhir a/niikaiH
3.1.16a upakSetaa/ras ta/va supraNiite/ .agne vi/shvaani dha/nyaa da/dhaanaaH
3.1.16c sure/tasaa shra/vasaa tu/~njamaanaa abhi/ Syaama pRtanaayuu/M+r a/devaan
3.1.17a aa/ devaa/naam abhavaH ketu/r agne mandro/ vi/shvaani kaa/vyaani vidvaa/n
3.1.17c pra/ti ma/rtaaM+ avaasayo da/muunaa a/nu devaa/n rathiro/ yaasi saa/dhan
3.1.18a ni/ duroNe/ amR/to ma/rtyaanaaM raa/jaa sasaada vida/thaani saa/dhan
3.1.18c ghRta/pratiika urviyaa/ vy a\dyaud agni/r vi/shvaani kaa/vyaani vidvaa/n
3.1.19a aa/ no gahi sakhye/bhiH shive/bhir mahaa/n mahii/bhir uuti/bhiH saraNya/n
3.1.19c asme/ rayi/m bahula/M sa/MtarutraM suvaa/cam bhaaga/M yasha/saM kRdhii naH
3.1.20a etaa/ te agne ja/nimaa sa/naani pra/ puurvyaa/ya nuu/tanaani vocam
3.1.20c mahaa/nti vR/SNe sa/vanaa kRte/maa/ ja/nma~n-janman ni/hito jaata/vedaaH
3.1.21a ja/nma~n-janman ni/hito jaata/vedaa vishvaa/mitrebhir idhyate a/jasraH
3.1.21c ta/sya vaya/M sumatau/ yaj~ni/yasyaa/pi bhadre/ saumanase/ syaama
3.1.22a ima/M yaj~na/M sahasaavan tva/M no devatraa/ dhehi sukrato ra/raaNaH
3.1.22c pra/ yaMsi hotar bRhatii/r i/So no/ .agne ma/hi dra/viNam aa/ yajasva
3.1.23a i/Laam agne puruda/M+saM sani/M go/H shashvattama/M ha/vamaanaaya saadha
3.1.23c syaa/n naH suunu/s ta/nayo vijaa/vaa/gne saa/ te sumati/r bhuutv asme/
3.2.1a vaishvaanaraa/ya dhiSa/Naam RtaavR/dhe ghRta/M na/ puuta/m agna/ye janaamasi
3.2.1c dvitaa/ ho/taaram ma/nuSash ca vaagha/to dhiyaa/ ra/thaM na/ ku/lishaH sa/m RNvati
3.2.2a sa/ rocayaj janu/Saa ro/dasii ubhe/ sa/ maatro/r abhavat putra/ ii/DyaH
3.2.2c havyavaa/L agni/r aja/rash ca/nohito duuLa/bho vishaa/m a/tithir vibhaa/vasuH
3.2.3a kra/tvaa da/kSasya ta/ruSo vi/dharmaNi devaa/so agni/M janayanta ci/ttibhiH
3.2.3c rurucaana/m bhaanu/naa jyo/tiSaa mahaa/m a/tyaM na/ vaa/jaM saniSya/nn u/pa bruve
3.2.4a aa/ mandra/sya saniSya/nto va/reNyaM vRNiima/he a/hrayaM vaa/jam Rgmi/yam
3.2.4c raati/m bhR/guuNaam ushi/jaM kavi/kratum agni/M raa/jantaM divye/na shoci/Saa
3.2.5a agni/M sumnaa/ya dadhire puro/ ja/naa vaa/jashravasam iha/ vRkta/barhiSaH
3.2.5c yata/srucaH suru/caM vishva/devyaM rudra/M yaj~naa/naaM saa/dhadiSTim apa/saam
3.2.6a paa/vakashoce ta/va hi/ kSa/yam pa/ri ho/tar yaj~ne/Su vRkta/barhiSo na/raH
3.2.6c a/gne du/va icha/maanaasa aa/pyam u/paasate dra/viNaM dhehi te/bhyaH
3.2.7a aa/ ro/dasii apRNad aa/ sva\r maha/j jaata/M ya/d enam apa/so a/dhaarayan
3.2.7c so/ adhvaraa/ya pa/ri Niiyate kavi/r a/tyo na/ vaa/jasaataye ca/nohitaH
3.2.8a namasya/ta havya/daatiM svadhvara/M duvasya/ta da/myaM jaata/vedasam
3.2.8c rathii/r Rta/sya bRhato/ vi/carSaNir agni/r devaa/naam abhavat puro/hitaH
3.2.9a tisro/ yahva/sya sami/dhaH pa/rijmano .agne/r apunann ushi/jo a/mRtyavaH
3.2.9c taa/saam e/kaam a/dadhur ma/rtye bhu/jam u loka/m u dve/ u/pa jaami/m iiyatuH
3.2.10a vishaa/M kavi/M vishpa/tim maa/nuSiir i/SaH sa/M siim akRNvan sva/dhitiM na/ te/jase
3.2.10c sa/ udva/to niva/to yaati ve/viSat sa/ ga/rbham eSu/ bhu/vaneSu diidharat
3.2.11a sa/ jinvate jaTha/reSu prajaj~nivaa/n vR/Saa citre/Su naa/nadan na/ siMha/H
3.2.11c vaishvaanara/H pRthupaa/jaa a/martyo va/su ra/tnaa da/yamaano vi/ daashu/Se
3.2.12a vaishvaanara/H pratna/thaa naa/kam aa/ruhad diva/s pRSTha/m bha/ndamaanaH suma/nmabhiH
3.2.12c sa/ puurvava/j jana/ya~n janta/ve dha/naM samaana/m a/jmam pa/ry eti jaa/gRviH
3.2.13a Rtaa/vaanaM yaj~ni/yaM vi/pram ukthya\m aa/ ya/M dadhe/ maatari/shvaa divi/ kSa/yam
3.2.13c ta/M citra/yaamaM ha/rikesham iimahe sudiiti/m agni/M suvitaa/ya na/vyase
3.2.14a shu/ciM na/ yaa/mann iSira/M svardR/shaM ketu/M divo/ rocanasthaa/m uSarbu/dham
3.2.14c agni/m muurdhaa/naM divo/ a/pratiSkutaM ta/m iimahe na/masaa vaaji/nam bRha/t
3.2.15a mandra/M ho/taaraM shu/cim a/dvayaavinaM da/muunasam ukthya\M vishva/carSaNim
3.2.15c ra/thaM na/ citra/M va/puSaaya darshata/m ma/nurhitaM sa/dam i/d raaya/ iimahe
3.3.1a vaishvaanaraa/ya pRthupaa/jase vi/po ra/tnaa vidhanta dharu/NeSu gaa/tave
3.3.1c agni/r hi/ devaa/M+ amR/to duvasya/ty a/thaa dha/rmaaNi sana/taa na/ duuduSat
3.3.2a anta/r duuto/ ro/dasii dasma/ iiyate ho/taa ni/Satto ma/nuSaH puro/hitaH
3.3.2c kSa/yam bRha/ntam pa/ri bhuuSati dyu/bhir deve/bhir agni/r iSito/ dhiyaa/vasuH
3.3.3a ketu/M yaj~naa/naaM vida/thasya saa/dhanaM vi/praaso agni/m mahayanta ci/ttibhiH
3.3.3c a/paaMsi ya/sminn a/dhi saMdadhu/r gi/ras ta/smin sumnaa/ni ya/jamaana aa/ cake
3.3.4a pitaa/ yaj~naa/naam a/suro vipashci/taaM vimaa/nam agni/r vayu/naM ca vaagha/taam
3.3.4c aa/ vivesha ro/dasii bhuu/rivarpasaa purupriyo/ bhandate dhaa/mabhiH kavi/H
3.3.5a candra/m agni/M candra/rathaM ha/rivrataM vaishvaanara/m apsuSa/daM svarvi/dam
3.3.5c vigaaha/M tuu/rNiM ta/viSiibhir aa/vRtam bhuu/rNiM devaa/sa iha/ sushri/yaM dadhuH
3.3.6a agni/r deve/bhir ma/nuSash ca jantu/bhis tanvaano/ yaj~na/m purupe/shasaM dhiyaa/
3.3.6c rathii/r anta/r iiyate saa/dhadiSTibhir jiiro/ da/muunaa abhishasticaa/tanaH
3.3.7a a/gne ja/rasva svapatya/ aa/yuny uurjaa/ pinvasva sa/m i/So didiihi naH
3.3.7c va/yaaMsi jinva bRhata/sh ca jaagRva ushi/g devaa/naam a/si sukra/tur vipaa/m
3.3.8a vishpa/tiM yahva/m a/tithiM na/raH sa/daa yantaa/raM dhiinaa/m ushi/jaM ca vaagha/taam
3.3.8c adhvaraa/NaaM ce/tanaM jaata/vedasam pra/ shaMsanti na/masaa juuti/bhir vRdhe/
3.3.9a vibhaa/vaa deva/H sura/NaH pa/ri kSitii/r agni/r babhuuva sha/vasaa suma/drathaH
3.3.9c ta/sya vrataa/ni bhuuripoSi/No vaya/m u/pa bhuuSema da/ma aa/ suvRkti/bhiH
3.3.10a vai/shvaanara ta/va dhaa/maany aa/ cake ye/bhiH svarvi/d a/bhavo vicakSaNa
3.3.10c jaata/ aa/pRNo bhu/vanaani ro/dasii a/gne taa/ vi/shvaa paribhuu/r asi tma/naa
3.3.11a vaishvaanara/sya daMsa/naabhyo bRha/d a/riNaad e/kaH svapasya/yaa kavi/H
3.3.11c ubhaa/ pita/raa maha/yann ajaayataagni/r dyaa/vaapRthivii/ bhuu/riretasaa
3.4.1a sami/t-samit suma/naa bodhy asme/ shucaa/-shucaa sumati/M raasi va/svaH
3.4.1c aa/ deva devaa/n yaja/thaaya vakSi sa/khaa sa/khiin suma/naa yakSy agne
3.4.2a ya/M devaa/sas tri/r a/hann aaya/jante dive/-dive va/ruNo mitro/ agni/H
3.4.2c se/ma/M yaj~na/m ma/dhumantaM kRdhii nas ta/nuunapaad ghRta/yoniM vidha/ntam
3.4.3a pra/ dii/dhitir vishva/vaaraa jigaati ho/taaram iLa/H prathama/M ya/jadhyai
3.4.3c a/chaa na/mobhir vRSabha/M vanda/dhyai sa/ devaa/n yakSad iSito/ ya/jiiyaan
3.4.4a uurdhvo/ vaaM gaatu/r adhvare/ akaary uurdhvaa/ shocii/MSi pra/sthitaa ra/jaaMsi
3.4.4c divo/ vaa naa/bhaa ny a\saadi ho/taa stRNiima/hi deva/vyacaa vi/ barhi/H
3.4.5a sapta/ hotraa/Ni ma/nasaa vRNaanaa/ i/nvanto vi/shvam pra/ti yann Rte/na
3.4.5c nRpe/shaso vida/theSu pra/ jaataa/ abhiiaa\ma/M yaj~na/M vi/ caranta puurvii/H
3.4.6a aa/ bha/ndamaane uSa/saa u/paake uta/ smayete tanvaaaa\ vi/ruupe
3.4.6c ya/thaa no mitro/ va/ruNo ju/joSad i/ndro maru/tvaaM+ uta/ vaa ma/hobhiH
3.4.7a dai/vyaa ho/taaraa prathamaa/ ny R\~nje sapta/ pRkSaa/saH svadha/yaa madanti
3.4.7c Rta/M sha/M+santa Rta/m i/t ta/ aahur a/nu vrata/M vratapaa/ dii/dhyaanaaH
3.4.8a aa/ bhaa/ratii bhaa/ratiibhiH sajo/Saa i/Laa devai/r manuSye\bhir agni/H
3.4.8c sa/rasvatii saarasvate/bhir arvaa/k tisro/ devii/r barhi/r e/da/M sadantu
3.4.9a ta/n nas turii/pam a/dha poSayitnu/ de/va tvaSTar vi/ raraaNa/H syasva
3.4.9c ya/to viira/H karmaNya\H suda/kSo yukta/graavaa jaa/yate deva/kaamaH
3.4.10a va/naspate/ .ava sRjo/pa devaa/n agni/r havi/H shamitaa/ suudayaati
3.4.10c se/d u ho/taa satya/taro yajaati ya/thaa devaa/naaM ja/nimaani ve/da
3.4.11a aa/ yaahy agne samidhaano/ arvaa/~N i/ndreNa devai/H sara/thaM ture/bhiH
3.4.11c barhi/r na aastaam a/ditiH suputraa/ svaa/haa devaa/ amR/taa maadayantaam
3.5.1a pra/ty agni/r uSa/sash ce/kitaano/ .abodhi vi/praH padavii/H kaviinaa/m
3.5.1c pRthupaa/jaa devaya/dbhiH sa/middho/ .apa dvaa/raa ta/maso va/hnir aavaH
3.5.2a pre/d v agni/r vaavRdhe sto/mebhir giirbhi/ stotRRNaa/M namasya\ ukthai/H
3.5.2c puurvii/r Rta/sya saMdR/shash cakaana/H sa/M duuto/ adyaud uSa/so viroke/
3.5.3a a/dhaayy agni/r maa/nuSiiSu vikSv a\paa/M ga/rbho mitra/ Rte/na saa/dhan
3.5.3c aa/ haryato/ yajata/H saa/nv asthaad a/bhuud u vi/pro ha/vyo matiinaa/m
3.5.4a mitro/ agni/r bhavati ya/t sa/middho mitro/ ho/taa va/ruNo jaata/vedaaH
3.5.4c mitro/ adhvaryu/r iSiro/ da/muunaa mitra/H si/ndhuunaam uta/ pa/rvataanaam
3.5.5a paa/ti priya/M ripo/ a/gram pada/M ve/H paa/ti yahva/sh ca/raNaM suu/ryasya
3.5.5c paa/ti naa/bhaa sapta/shiirSaaNam agni/H paa/ti devaa/naam upamaa/dam RSva/H
3.5.6a Rbhu/sh cakra ii/DyaM caa/ru naa/ma vi/shvaani devo/ vayu/naani vidvaa/n
3.5.6c sasa/sya ca/rma ghRta/vat pada/M ve/s ta/d i/d agnii/ rakSaty a/prayuchan
3.5.7a aa/ yo/nim agni/r ghRta/vantam asthaat pRthu/pragaaNam usha/ntam ushaana/H
3.5.7c dii/dyaanaH shu/cir RSva/H paavaka/H pu/naH-punar maata/raa na/vyasii kaH
3.5.8a sadyo/ jaata/ o/Sadhiibhir vavakSe ya/dii va/rdhanti prasvo\ ghRte/na
3.5.8c aa/pa iva prava/taa shu/mbhamaanaa uruSya/d agni/H pitro/r upa/sthe
3.5.9a u/d u STuta/H sami/dhaa yahvo/ adyaud va/rSman divo/ a/dhi naa/bhaa pRthivyaa/H
3.5.9c mitro/ agni/r ii/Dyo maatari/shvaa/ duuto/ vakSad yaja/thaaya devaa/n
3.5.10a u/d astambhiit sami/dhaa naa/kam RSvo\ .agni/r bha/vann uttamo/ rocanaa/naam
3.5.10c ya/dii bhR/gubhyaH pa/ri maatari/shvaa gu/haa sa/ntaM havyavaa/haM samiidhe/
3.5.11a i/Laam agne puruda/M+saM sani/M go/H shashvattama/M ha/vamaanaaya saadha
3.5.11c syaa/n naH suunu/s ta/nayo vijaa/vaa/gne saa/ te sumati/r bhuutv asme/
3.6.1a pra/ kaaravo mananaa/ vacya/maanaa devadrii/ciiM nayata devaya/ntaH
3.6.1c dakSiNaavaa/D vaaji/nii praa/cy eti havi/r bha/ranty agna/ye ghRtaa/cii
3.6.2a aa/ ro/dasii apRNaa jaa/yamaana uta/ pra/ rikthaa a/dha nu/ prayajyo
3.6.2c diva/sh cid agne mahinaa/ pRthivyaa/ vacya/ntaaM te va/hnayaH sapta/jihvaaH
3.6.3a dyau/sh ca tvaa pRthivii/ yaj~ni/yaaso ni/ ho/taaraM saadayante da/maaya
3.6.3c ya/dii vi/sho maa/nuSiir devaya/ntiiH pra/yasvatiir ii/Late shukra/m arci/H
3.6.4a mahaa/n sadha/sthe dhruva/ aa/ ni/Satto .anta/r dyaa/vaa maa/hine ha/ryamaaNaH
3.6.4c aa/skre sapa/tnii aja/re a/mRkte sabardu/ghe urugaaya/sya dhenuu/
3.6.5a vrataa/ te agne mahato/ mahaa/ni ta/va kra/tvaa ro/dasii aa/ tatantha
3.6.5c tva/M duuto/ abhavo jaa/yamaanas tva/M netaa/ vRSabha carSaNiinaa/m
3.6.6a Rta/sya vaa keshi/naa yogyaa/bhir ghRtasnu/vaa ro/hitaa dhuri/ dhiSva
3.6.6c a/thaa/ vaha devaa/n deva vi/shvaan svadhvaraa/ kRNuhi jaatavedaH
3.6.7a diva/sh cid aa/ te rucayanta rokaa/ uSo/ vibhaatii/r a/nu bhaasi puurvii/H
3.6.7c apo/ ya/d agna usha/dhag va/neSu ho/tur mandra/sya pana/yanta devaa/H
3.6.8a urau/ vaa ye/ anta/rikSe ma/danti divo/ vaa ye/ rocane/ sa/nti devaa/H
3.6.8c uu/maa vaa ye/ suha/vaaso ya/jatraa aayemire/ rathyo\ agne a/shvaaH
3.6.9a ai/bhir agne sara/thaM yaahy arvaa/~N naanaaratha/M vaa vibha/vo hy a/shvaaH
3.6.9c pa/tniivatas triMsha/taM trii/Msh ca devaa/n anuSvadha/m aa/ vaha maada/yasva
3.6.10a sa/ ho/taa ya/sya ro/dasii cid urvii/ yaj~na/M-yaj~nam abhi/ vRdhe/ gRNiita/H
3.6.10c praa/cii adhvare/va tasthatuH sume/ke Rtaa/varii Rta/jaatasya satye/
3.6.11a i/Laam agne puruda/M+saM sani/M go/H shashvattama/M ha/vamaanaaya saadha
3.6.11c syaa/n naH suunu/s ta/nayo vijaa/vaa/gne saa/ te sumati/r bhuutv asme/
3.7.1a pra/ ya/ aaru/H shitipRSTha/sya dhaase/r aa/ maata/raa vivishuH sapta/ vaa/NiiH
3.7.1c parikSi/taa pita/raa sa/M carete pra/ sarsraate diirgha/m aa/yuH praya/kSe
3.7.2a diva/kSaso dhena/vo vR/SNo a/shvaa devii/r aa/ tasthau ma/dhumad va/hantiiH
3.7.2c Rta/sya tvaa sa/dasi kSemaya/ntam pa/ry e/kaa carati vartani/M gau/H
3.7.3a aa/ siim arohat suya/maa bha/vantiiH pa/tish cikitvaa/n rayivi/d rayiiNaa/m
3.7.3c pra/ nii/lapRSTho atasa/sya dhaase/s taa/ avaasayat purudha/pratiikaH
3.7.4a ma/hi tvaaSTra/m uurja/yantiir ajurya/M stabhuuya/maanaM vaha/to vahanti
3.7.4c vy a/~Ngebhir didyutaana/H sadha/stha e/kaam iva ro/dasii aa/ vivesha
3.7.5a jaana/nti vR/SNo aruSa/sya she/vam uta/ bradhna/sya shaa/sane raNanti
3.7.5c divoru/caH suru/co ro/camaanaa i/Laa ye/SaaM ga/Nyaa maa/hinaa gii/H
3.7.6a uto/ pitR/bhyaam pravi/daa/nu gho/Sam maho/ maha/dbhyaam anayanta shuuSa/m
3.7.6c ukSaa/ ha ya/tra pa/ri dhaa/nam akto/r a/nu sva/M dhaa/ma jaritu/r vava/kSa
3.7.7a adhvaryu/bhiH pa~nca/bhiH sapta/ vi/praaH priya/M rakSante ni/hitam pada/M ve/H
3.7.7c praa/~nco madanty ukSa/No ajuryaa/ devaa/ devaa/naam a/nu hi/ vrataa/ gu/H
3.7.8a dai/vyaa ho/taaraa prathamaa/ ny R\~nje sapta/ pRkSaa/saH svadha/yaa madanti
3.7.8c Rta/M sha/M+santa Rta/m i/t ta/ aahur a/nu vrata/M vratapaa/ dii/dhyaanaaH
3.7.9a vRSaaya/nte mahe/ a/tyaaya puurvii/r vR/SNe citraa/ya rashma/yaH suyaamaa/H
3.7.9c de/va hotar mandra/tarash cikitvaa/n maho/ devaa/n ro/dasii e/ha/ vakSi
3.7.10a pRkSa/prayajo draviNaH suvaa/caH suketa/va uSa/so reva/d uuSuH
3.7.10c uto/ cid agne mahinaa/ pRthivyaa/H kRta/M cid e/naH sa/m mahe/ dashasya
3.7.11a i/Laam agne puruda/M+saM sani/M go/H shashvattama/M ha/vamaanaaya saadha
3.7.11c syaa/n naH suunu/s ta/nayo vijaa/vaa/gne saa/ te sumati/r bhuutv asme/
3.8.1a a~nja/nti tvaa/m adhvare/ devaya/nto va/naspate ma/dhunaa dai/vyena
3.8.1c ya/d uurdhva/s ti/SThaa dra/viNeha/ dhattaad ya/d vaa kSa/yo maatu/r asyaa/ upa/sthe
3.8.2a sa/middhasya shra/yamaaNaH pura/staad bra/hma vanvaano/ aja/raM suvii/ram
3.8.2c aare/ asma/d a/matim baa/dhamaana u/c chrayasva mahate/ sau/bhagaaya
3.8.3a u/c chrayasva vanaspate va/rSman pRthivyaa/ a/dhi
3.8.3c su/mitii miiya/maano va/rco dhaa yaj~na/vaahase
3.8.4a yu/vaa suvaa/saaH pa/riviita aa/gaat sa/ u shre/yaan bhavati jaa/yamaanaH
3.8.4c ta/M dhii/raasaH kava/ya u/n nayanti svaadhyo\ ma/nasaa devaya/ntaH
3.8.5a jaato/ jaayate sudinatve/ a/hnaaM samarya/ aa/ vida/the va/rdhamaanaH
3.8.5c puna/nti dhii/raa apa/so maniiSaa/ devayaa/ vi/pra u/d iyarti vaa/cam
3.8.6a yaa/n vo na/ro devaya/nto nimimyu/r va/naspate sva/dhitir vaa tata/kSa
3.8.6c te/ devaa/saH sva/ravas tasthivaa/MsaH prajaa/vad asme/ didhiSantu ra/tnam
3.8.7a ye/ vRkNaa/so a/dhi kSa/mi ni/mitaaso yata/srucaH
3.8.7c te/ no vyantu vaa/ryaM devatraa/ kSetrasaa/dhasaH
3.8.8a aadityaa/ rudraa/ va/savaH suniithaa/ dyaa/vaakSaa/maa pRthivii/ anta/rikSam
3.8.8c sajo/Saso yaj~na/m avantu devaa/ uurdhva/M kRNvantv adhvara/sya ketu/m
3.8.9a haMsaa/ iva shreNisho/ ya/taanaaH shukraa/ va/saanaaH sva/ravo na aa/guH
3.8.9c unniiya/maanaaH kavi/bhiH pura/staad devaa/ devaa/naam a/pi yanti paa/thaH
3.8.10a shR/~NgaaNiive/c chR~Ngi/NaaM sa/M dadRshre caSaa/lavantaH sva/ravaH pRthivyaa/m
3.8.10c vaagha/dbhir vaa vihave/ shro/SamaaNaa asmaa/M+ avantu pRtanaa/jyeSu
3.8.11a va/naspate shata/valsho vi/ roha saha/sravalshaa vi/ vaya/M ruhema
3.8.11c ya/M tvaa/m aya/M sva/dhitis te/jamaanaH praNinaa/ya mahate/ sau/bhagaaya
3.9.1a sa/khaayas tvaa vavRmahe deva/m ma/rtaasa uuta/ye
3.9.1c apaa/M na/paataM subha/gaM sudii/ditiM supra/tuurtim aneha/sam
3.9.2a kaa/yamaano vanaa/ tva/M ya/n maatRR/r a/jagann apa/H
3.9.2c na/ ta/t te agne pramR/Se niva/rtanaM ya/d duure/ sa/nn ihaa/bhavaH
3.9.3a a/ti tRSTa/M vavakSithaa/thaiva/ suma/naa asi
3.9.3c pra/-praanye/ ya/nti pa/ry anya/ aasate ye/SaaM sakhye/ a/si shrita/H
3.9.4a iiyivaa/Msam a/ti sri/dhaH sha/shvatiir a/ti sashca/taH
3.9.4c a/nv iim avindan niciraa/so adru/ho .apsu/ siMha/m iva shrita/m
3.9.5a sasRvaa/Msam iva tma/naagni/m itthaa/ tiro/hitam
3.9.5c ai/naM nayan maatari/shvaa paraava/to deve/bhyo mathita/m pa/ri
3.9.6a ta/M tvaa ma/rtaa agRbhNata deve/bhyo havyavaahana
3.9.6c vi/shvaan ya/d yaj~naa/M+ abhipaa/si maanuSa ta/va kra/tvaa yaviSThya
3.9.7a ta/d bhadra/M ta/va daMsa/naa paa/kaaya cic chadayati
3.9.7c tvaa/M ya/d agne pasha/vaH samaa/sate sa/middham apisharvare/
3.9.8a aa/ juhotaa svadhvara/M shiira/m paavaka/shociSam
3.9.8c aashu/M duuta/m ajira/m pratna/m ii/DyaM shruSTii/ deva/M saparyata
3.9.9a trii/Ni shataa/ trii/ saha/sraaNy agni/M triMsha/c ca devaa/ na/va caasaparyan
3.9.9c au/kSan ghRtai/r a/stRNan barhi/r asmaa aa/d i/d dho/taaraM ny a\saadayanta
3.10.1a tvaa/m agne maniiSi/NaH samraa/jaM carSaNiinaa/m
3.10.1c deva/m ma/rtaasa indhate sa/m adhvare/
3.10.2a tvaa/M yaj~ne/Sv Rtvi/jam a/gne ho/taaram iiLate
3.10.2c gopaa/ Rta/sya diidihi sve/ da/me
3.10.3a sa/ ghaa ya/s te da/daashati sami/dhaa jaata/vedase
3.10.3c so/ agne dhatte suvii/ryaM sa/ puSyati
3.10.4a sa/ ketu/r adhvaraa/Naam agni/r deve/bhir aa/ gamat
3.10.4c a~njaana/H sapta/ ho/tRbhir havi/Smate
3.10.5a pra/ ho/tre puurvya/M va/co .agna/ye bharataa bRha/t
3.10.5c vipaa/M jyo/tiiMSi bi/bhrate na/ vedha/se
3.10.6a agni/M vardhantu no gi/ro ya/to jaa/yata ukthya\H
3.10.6c mahe/ vaa/jaaya dra/viNaaya darshata/H
3.10.7a a/gne ya/jiSTho adhvare/ devaa/n devayate/ yaja
3.10.7c ho/taa mandro/ vi/ raajasy a/ti sri/dhaH
3.10.8a sa/ naH paavaka diidihi dyuma/d asme/ suvii/ryam
3.10.8c bha/vaa stotR/bhyo a/ntamaH svasta/ye
3.10.9a ta/M tvaa vi/praa vipanya/vo jaagRvaa/MsaH sa/m indhate
3.10.9c havyavaa/ham a/martyaM sahovR/dham
3.11.1a agni/r ho/taa puro/hito .adhvara/sya vi/carSaNiH
3.11.1c sa/ veda yaj~na/m aanuSa/k
3.11.2a sa/ havyavaa/L a/martya ushi/g duuta/sh ca/nohitaH
3.11.2c agni/r dhiyaa/ sa/m RNvati
3.11.3a agni/r dhiyaa/ sa/ cetati ketu/r yaj~na/sya puurvya/H
3.11.3c a/rthaM hy a\sya tara/Ni
3.11.4a agni/M suunu/M sa/nashrutaM sa/haso jaata/vedasam
3.11.4c va/hniM devaa/ akRNvata
3.11.5a a/daabhyaH puraetaa/ vishaa/m agni/r maa/nuSiiNaam
3.11.5c tuu/rNii ra/thaH sa/daa na/vaH
3.11.6a saahvaa/n vi/shvaa abhiyu/jaH kra/tur devaa/naam a/mRktaH
3.11.6c agni/s tuvi/shravastamaH
3.11.7a abhi/ pra/yaaMsi vaa/hasaa daashvaa/M+ ashnoti ma/rtyaH
3.11.7c kSa/yam paavaka/shociSaH
3.11.8a pa/ri vi/shvaani su/dhitaagne/r ashyaama ma/nmabhiH
3.11.8c vi/praaso jaata/vedasaH
3.11.9a a/gne vi/shvaani vaa/ryaa vaa/jeSu saniSaamahe
3.11.9c tve/ devaa/sa e/rire
3.12.1a i/ndraagnii aa/ gataM suta/M giirbhi/r na/bho va/reNyam
3.12.1c asya/ paataM dhiye/Sitaa/
3.12.2a i/ndraagnii jaritu/H sa/caa yaj~no/ jigaati ce/tanaH
3.12.2c ayaa/ paatam ima/M suta/m
3.12.3a i/ndram agni/M kavicha/daa yaj~na/sya juutyaa/ vRNe
3.12.3c taa/ so/masyeha/ tRmpataam
3.12.4a toshaa/ vRtraha/Naa huve saji/tvaanaa/paraajitaa
3.12.4c indraagnii/ vaajasaa/tamaa
3.12.5a pra/ vaam arcanty ukthi/no niithaavi/do jaritaa/raH
3.12.5c i/ndraagnii i/Sa aa/ vRNe
3.12.6a i/ndraagnii navati/m pu/ro daasa/patniir adhuunutam
3.12.6c saaka/m e/kena ka/rmaNaa
3.12.7a i/ndraagnii a/pasas pa/ry u/pa pra/ yanti dhiita/yaH
3.12.7c Rta/sya pathyaaaa\ a/nu
3.12.8a i/ndraagnii taviSaa/Ni vaaM sadha/sthaani pra/yaaMsi ca
3.12.8c yuvo/r aptuu/ryaM hita/m
3.12.9a i/ndraagnii rocanaa/ diva/H pa/ri vaa/jeSu bhuuSathaH
3.12.9c ta/d vaaM ceti pra/ viirya\m
3.13.1a pra/ vo devaa/yaagna/ye ba/rhiSTham arcaasmai
3.13.1c ga/mad deve/bhir aa/ sa/ no ya/jiSTho barhi/r aa/ sadat
3.13.2a Rtaa/vaa ya/sya ro/dasii da/kSaM sa/canta uuta/yaH
3.13.2c havi/Smantas ta/m iiLate ta/M saniSya/nto/ .avase
3.13.3a sa/ yantaa/ vi/pra eSaaM sa/ yaj~naa/naam a/thaa hi/ Sa/H
3.13.3c agni/M ta/M vo duvasyata daa/taa yo/ va/nitaa magha/m
3.13.4a sa/ naH sha/rmaaNi viita/ye .agni/r yachatu sha/Mtamaa
3.13.4c ya/to naH pruSNa/vad va/su divi/ kSiti/bhyo apsv aa/
3.13.5a diidivaa/Msam a/puurvyaM va/sviibhir asya dhiiti/bhiH
3.13.5c R/kvaaNo agni/m indhate ho/taaraM vishpa/tiM vishaa/m
3.13.6a uta/ no bra/hmann aviSa ukthe/Su devahuu/tamaH
3.13.6c sha/M naH shocaa maru/dvRdho/ .agne sahasrasaa/tamaH
3.13.7a nuu/ no raasva saha/sravat toka/vat puSTima/d va/su
3.13.7c dyuma/d agne suvii/ryaM va/rSiSTham a/nupakSitam
3.14.1a aa/ ho/taa mandro/ vida/thaany asthaat satyo/ ya/jvaa kavi/tamaH sa/ vedhaa/H
3.14.1c vidyu/drathaH sa/hasas putro/ agni/H shoci/SkeshaH pRthivyaa/m paa/jo ashret
3.14.2a a/yaami te na/ma.auktiM juSasva R/taavas tu/bhyaM ce/tate sahasvaH
3.14.2c vidvaa/M+ aa/ vakSi vidu/So ni/ Satsi ma/dhya aa/ barhi/r uuta/ye yajatra
3.14.3a dra/vataaM ta uSa/saa vaaja/yantii a/gne vaa/tasya pathyaaaa\bhir a/cha
3.14.3c ya/t siim a~nja/nti puurvya/M havi/rbhir aa/ vandhu/reva tasthatur duroNe/
3.14.4a mitra/sh ca tu/bhyaM va/ruNaH sahasvo/ .agne vi/shve maru/taH sumna/m arcan
3.14.4c ya/c choci/Saa sahasas putra ti/SThaa abhi/ kSitii/H pratha/yan suu/ryo nRR/n
3.14.5a vaya/M te adya/ rarimaa/ hi/ kaa/mam uttaana/hastaa na/masopasa/dya
3.14.5c ya/jiSThena ma/nasaa yakSi devaa/n a/sredhataa ma/nmanaa vi/pro agne
3.14.6a tva/d dhi/ putra sahaso vi/ puurvii/r deva/sya ya/nty uuta/yo vi/ vaa/jaaH
3.14.6c tva/M dehi sahasri/NaM rayi/M no .adroghe/Na va/casaa satya/m agne
3.14.7a tu/bhyaM dakSa kavikrato yaa/niimaa/ de/va ma/rtaaso adhvare/ a/karma
3.14.7c tva/M vi/shvasya sura/thasya bodhi sa/rvaM ta/d agne amRta svadeha/
3.15.1a vi/ paa/jasaa pRthu/naa sho/shucaano baa/dhasva dviSo/ rakSa/so a/miivaaH
3.15.1c susha/rmaNo bRhata/H sha/rmaNi syaam agne/r aha/M suha/vasya pra/Niitau
3.15.2a tva/M no asyaa/ uSa/so vyu\STau tva/M suu/ra u/dite bodhi gopaa/H
3.15.2c ja/nmeva ni/tyaM ta/nayaM juSasva sto/mam me agne tanvaaaa\ sujaata
3.15.3a tva/M nRca/kSaa vRSabhaa/nu puurvii/H kRSNaa/sv agne aruSo/ vi/ bhaahi
3.15.3c va/so ne/Si ca pa/rSi caa/ty a/MhaH kRdhii/ no raaya/ ushi/jo yaviSTha
3.15.4a a/SaaLho agne vRSabho/ didiihi pu/ro vi/shvaaH sau/bhagaa saMjigiivaa/n
3.15.4c yaj~na/sya netaa/ prathama/sya paayo/r jaa/tavedo bRhata/H supraNiite
3.15.5a a/chidraa sha/rma jaritaH puruu/Ni devaa/M+ a/chaa dii/dyaanaH sumedhaa/H
3.15.5c ra/tho na/ sa/snir abhi/ vakSi vaa/jam a/gne tva/M ro/dasii naH sume/ke
3.15.6a pra/ piipaya vRSabha ji/nva vaa/jaan a/gne tva/M ro/dasii naH sudo/ghe
3.15.6c deve/bhir deva suru/caa rucaano/ maa/ no ma/rtasya durmati/H pa/ri SThaat
3.15.7a i/Laam agne puruda/M+saM sani/M go/H shashvattama/M ha/vamaanaaya saadha
3.15.7c syaa/n naH suunu/s ta/nayo vijaa/vaa/gne saa/ te sumati/r bhuutv asme/
3.16.1a aya/m agni/H suvii/ryasye/she maha/H sau/bhagasya
3.16.1c raaya/ iishe svapatya/sya go/mata ii/she vRtraha/thaanaam
3.16.2a ima/M naro marutaH sashcataa vR/dhaM ya/smin raa/yaH she/vRdhaasaH
3.16.2c abhi/ ye/ sa/nti pR/tanaasu duuDhyo\ vishvaa/haa sha/trum aadabhu/H
3.16.3a sa/ tva/M no raaya/H shishiihi mii/Dhvo agne suvii/ryasya
3.16.3c tu/vidyumna va/rSiSThasya prajaa/vato .anamiiva/sya shuSmi/NaH
3.16.4a ca/krir yo/ vi/shvaa bhu/vanaabhi/ saasahi/sh ca/krir deve/Sv aa/ du/vaH
3.16.4c aa/ deve/Su ya/tata aa/ suvii/rya aa/ sha/Msa uta/ nRNaa/m
3.16.5a maa/ no agne/ .amataye maa/vii/rataayai riiradhaH
3.16.5c maa/go/taayai sahasas putra maa/ nide/ .apa dve/SaaMsy aa/ kRdhi
3.16.6a shagdhi/ vaa/jasya subhaga prajaa/vato/ .agne bRhato/ adhvare/
3.16.6c sa/M raayaa/ bhuu/yasaa sRja mayobhu/naa tu/vidyumna ya/shasvataa
3.17.1a samidhya/maanaH prathamaa/nu dha/rmaa sa/m aktu/bhir ajyate vishva/vaaraH
3.17.1c shoci/Skesho ghRta/nirNik paavaka/H suyaj~no/ agni/r yaja/thaaya devaa/n
3.17.2a ya/thaa/yajo hotra/m agne pRthivyaa/ ya/thaa divo/ jaatavedash cikitvaa/n
3.17.2c evaa/ne/na havi/Saa yakSi devaa/n manuSva/d yaj~na/m pra/ tirema/m adya/
3.17.3a trii/Ny aa/yuuMSi ta/va jaatavedas tisra/ aajaa/niir uSa/sas te agne
3.17.3c taa/bhir devaa/naam a/vo yakSi vidvaa/n a/thaa bhava ya/jamaanaaya sha/M yo/H
3.17.4a agni/M sudiiti/M sudR/shaM gRNa/nto namasyaa/mas tve/DyaM jaatavedaH
3.17.4c tvaa/M duuta/m arati/M havyavaa/haM devaa/ akRNvann amR/tasya naa/bhim
3.17.5a ya/s tva/d dho/taa puu/rvo agne ya/jiiyaan dvitaa/ ca sa/ttaa svadha/yaa ca shambhu/H
3.17.5c ta/syaa/nu dha/rma pra/ yajaa cikitvo/ .atha no dhaa adhvara/M deva/viitau
3.18.1a bha/vaa no agne suma/naa u/petau sa/kheva sa/khye pita/reva saadhu/H
3.18.1c purudru/ho hi/ kSita/yo ja/naanaam pra/ti pratiicii/r dahataad a/raatiiH
3.18.2a ta/po Sv a\gne a/ntaraaM+ ami/traan ta/paa sha/Msam a/raruSaH pa/rasya
3.18.2c ta/po vaso cikitaano/ aci/ttaan vi/ te tiSThantaam aja/raa ayaa/saH
3.18.3a idhme/naagna icha/maano ghRte/na juho/mi havya/M ta/rase ba/laaya
3.18.3c yaa/vad ii/she bra/hmaNaa va/ndamaana imaa/M dhi/yaM shatase/yaaya devii/m
3.18.4a u/c choci/Saa sahasas putra stuto/ bRha/d va/yaH shashamaane/Su dhehi
3.18.4c reva/d agne vishvaa/mitreSu sha/M yo/r marmRjmaa/ te tanva\m bhuu/ri kR/tvaH
3.18.5a kRdhi/ ra/tnaM susanitar dha/naanaaM sa/ ghe/d agne bhavasi ya/t sa/middhaH
3.18.5c stotu/r duroNe/ subha/gasya reva/t sRpraa/ kara/snaa dadhiSe va/puuMSi
3.19.1a agni/M ho/taaram pra/ vRNe miye/dhe gR/tsaM kavi/M vishvavi/dam a/muuram
3.19.1c sa/ no yakSad deva/taataa ya/jiiyaan raaye/ vaa/jaaya vanate maghaa/ni
3.19.2a pra/ te agne havi/Smatiim iyarmy a/chaa sudyumnaa/M raati/niiM ghRtaa/ciim
3.19.2c pradakSiNi/d deva/taatim uraaNa/H sa/M raati/bhir va/subhir yaj~na/m ashret
3.19.3a sa/ te/jiiyasaa ma/nasaa tvo/ta uta/ shikSa svapatya/sya shikSo/H
3.19.3c a/gne raayo/ nR/tamasya pra/bhuutau bhuuyaa/ma te suSTuta/yash ca va/svaH
3.19.4a bhuu/riiNi hi/ tve/ dadhire/ a/niikaa/gne deva/sya ya/jyavo ja/naasaH
3.19.4c sa/ aa/ vaha deva/taatiM yaviSTha sha/rdho ya/d adya/ divya/M ya/jaasi
3.19.5a ya/t tvaa ho/taaram ana/jan miye/dhe niSaada/yanto yaja/thaaya devaa/H
3.19.5c sa/ tva/M no agne .avite/ha/ bodhy a/dhi shra/vaaMsi dhehi nas tanuu/Su
3.20.1a agni/m uSa/sam ashvi/naa dadhikraa/M vyu\STiSu havate va/hnir ukthai/H
3.20.1c sujyo/tiSo naH shRNvantu devaa/H sajo/Saso adhvara/M vaavashaanaa/H
3.20.2a a/gne trii/ te vaa/jinaa trii/ Sadha/sthaa tisra/s te jihvaa/ Rtajaata puurvii/H
3.20.2c tisra/ u te tanvo\ deva/vaataas taa/bhir naH paahi gi/ro a/prayuchan
3.20.3a a/gne bhuu/riiNi ta/va jaatavedo de/va svadhaavo .amR/tasya naa/ma
3.20.3c yaa/sh ca maayaa/ maayi/naaM vishvaminva tve/ puurvii/H saMdadhu/H pRSTabandho
3.20.4a agni/r netaa/ bha/ga iva kSitiinaa/M dai/viinaaM deva/ Rtupaa/ Rtaa/vaa
3.20.4c sa/ vRtrahaa/ sana/yo vishva/vedaaH pa/rSad vi/shvaa/ti duritaa/ gRNa/ntam
3.20.5a dadhikraa/m agni/m uSa/saM ca devii/m bR/haspa/tiM savitaa/raM ca deva/m
3.20.5c ashvi/naa mitraa/va/ruNaa bha/gaM ca va/suun rudraa/M+ aadityaa/M+ iha/ huve
3.21.1a ima/M no yaj~na/m amR/teSu dhehiimaa/ havyaa/ jaatavedo juSasva
3.21.1c stokaa/naam agne me/daso ghRta/sya ho/taH praa/shaana prathamo/ niSa/dya
3.21.2a ghRta/vantaH paavaka te stokaa/ shcotanti me/dasaH
3.21.2c sva/dharman deva/viitaye shre/SThaM no dhehi vaa/ryam
3.21.3a tu/bhyaM stokaa/ ghRtashcu/to/ .agne vi/praaya santya
3.21.3c R/SiH shre/SThaH sa/m idhyase yaj~na/sya praavitaa/ bhava
3.21.4a tu/bhyaM shcotanty adhrigo shaciiva stokaa/so agne me/daso ghRta/sya
3.21.4c kavishasto/ bRhataa/ bhaanu/naa/gaa havyaa/ juSasva medhira
3.21.5a o/jiSThaM te madhyato/ me/da u/dbhRtam pra/ te vaya/M dadaamahe
3.21.5c shco/tanti te vaso stokaa/ a/dhi tvaci/ pra/ti taa/n devasho/ vihi
3.22.1a aya/M so/ agni/r ya/smin so/mam i/ndraH suta/M dadhe/ jaTha/re vaavashaana/H
3.22.1c sahasri/NaM vaa/jam a/tyaM na/ sa/ptiM sasavaa/n sa/n stuuyase jaatavedaH
3.22.2a a/gne ya/t te divi/ va/rcaH pRthivyaa/M ya/d o/SadhiiSv apsv aa/ yajatra
3.22.2c ye/naanta/rikSam urv aaaa\tata/ntha tveSa/H sa/ bhaanu/r arNavo/ nRca/kSaaH
3.22.3a a/gne divo/ a/rNam a/chaa jigaasy a/chaa devaa/M+ uuciSe dhi/SNyaa ye/
3.22.3c yaa/ rocane/ para/staat suu/ryasya yaa/sh caava/staad upati/SThanta aa/paH
3.22.4a puriiSyaaaa\so agna/yaH praavaNe/bhiH sajo/SasaH
3.22.4c juSa/ntaaM yaj~na/m adru/ho .anamiivaa/ i/So mahii/H
3.22.5a i/Laam agne puruda/M+saM sani/M go/H shashvattama/M ha/vamaanaaya saadha
3.22.5c syaa/n naH suunu/s ta/nayo vijaa/vaa/gne saa/ te sumati/r bhuutv asme/
3.23.1a ni/rmathitaH su/dhita aa/ sadha/sthe yu/vaa kavi/r adhvara/sya praNetaa/
3.23.1c juu/ryatsv agni/r aja/ro va/neSv a/traa dadhe amR/taM jaata/vedaaH
3.23.2a a/manthiSTaam bhaa/rataa reva/d agni/M deva/shravaa deva/vaataH suda/kSam
3.23.2c a/gne vi/ pashya bRhataa/bhi/ raaye/Saa/M no netaa/ bhavataad a/nu dyuu/n
3.23.3a da/sha kSi/paH puurvya/M siim ajiijanan su/jaatam maatR/Su priya/m
3.23.3c agni/M stuhi daivavaata/M devashravo yo/ ja/naanaam a/sad vashii/
3.23.4a ni/ tvaa dadhe va/ra aa/ pRthivyaa/ i/Laayaas pade/ sudinatve/ a/hnaam
3.23.4c dRSa/dvatyaam maa/nuSa aapayaa/yaaM sa/rasvatyaaM reva/d agne didiihi
3.23.5a i/Laam agne puruda/M+saM sani/M go/H shashvattama/M ha/vamaanaaya saadha
3.23.5c syaa/n naH suunu/s ta/nayo vijaa/vaa/gne saa/ te sumati/r bhuutv asme/
3.24.1a a/gne sa/hasva pR/tanaa abhi/maatiir a/paasya
3.24.1c duSTa/ras ta/rann a/raatiir va/rco dhaa yaj~na/vaahase
3.24.2a a/gna iLaa/ sa/m idhyase viiti/hotro a/martyaH
3.24.2c juSa/sva suu/ no adhvara/m
3.24.3a a/gne dyumne/na jaagRve sa/hasaH suunav aahuta
3.24.3c e/da/m barhi/H sado ma/ma
3.24.4a a/gne vi/shvebhir agni/bhir deve/bhir mahayaa gi/raH
3.24.4c yaj~ne/Su ya/ u caaya/vaH
3.24.5a a/gne daa/ daashu/Se rayi/M viira/vantam pa/riiNasam
3.24.5c shishiihi/ naH suunuma/taH
3.25.1a a/gne diva/H suunu/r asi pra/cetaas ta/naa pRthivyaa/ uta/ vishva/vedaaH
3.25.1c R/dhag devaa/M+ iha/ yajaa cikitvaH
3.25.2a agni/H sanoti viiryaaaa\Ni vidvaa/n sano/ti vaa/jam amR/taaya bhuu/San
3.25.2c sa/ no devaa/M+ e/ha/ vahaa purukSo
3.25.3a agni/r dyaa/vaapRthivii/ vishva/janye aa/ bhaati devii/ amR/te a/muuraH
3.25.3c kSa/yan vaa/jaiH purushcandro/ na/mobhiH
3.25.4a a/gna i/ndrash ca daashu/So duroNe/ sutaa/vato yaj~na/m iho/pa yaatam
3.25.4c a/mardhantaa somape/yaaya devaa
3.25.5a a/gne apaa/M sa/m idhyase duroNe/ ni/tyaH suuno sahaso jaatavedaH
3.25.5c sadha/sthaani maha/yamaana uutii/
3.26.1a vaishvaanara/m ma/nasaagni/M nicaa/yyaa havi/Smanto anuSatya/M svarvi/dam
3.26.1c sudaa/nuM deva/M rathira/M vasuuya/vo giirbhii/ raNva/M kushikaa/so havaamahe
3.26.2a ta/M shubhra/m agni/m a/vase havaamahe vaishvaanara/m maatari/shvaanam ukthya\m
3.26.2c bR/haspa/tim ma/nuSo deva/taataye vi/praM shro/taaram a/tithiM raghuSya/dam
3.26.3a a/shvo na/ kra/nda~n ja/nibhiH sa/m idhyate vaishvaanara/H kushike/bhir yuge/-yuge
3.26.3c sa/ no agni/H suvii/ryaM sva/shvyaM da/dhaatu ra/tnam amR/teSu jaa/gRviH
3.26.4a pra/ yantu vaa/jaas ta/viSiibhir agna/yaH shubhe/ sa/mmishlaaH pR/Satiir ayukSata
3.26.4c bRhadu/kSo maru/to vishva/vedasaH pra/ vepayanti pa/rvataaM+ a/daabhyaaH
3.26.5a agnishri/yo maru/to vishva/kRSTaya aa/ tveSa/m ugra/m a/va iimahe vaya/m
3.26.5c te/ svaani/no rudri/yaa varSa/nirNijaH siMhaa/ na/ heSa/kratavaH sudaa/navaH
3.26.6a vraa/taM-vraataM gaNa/M-gaNaM sushasti/bhir agne/r bhaa/mam maru/taam o/ja iimahe
3.26.6c pR/Sadashvaaso anavabhra/raadhaso ga/ntaaro yaj~na/M vida/theSu dhii/raaH
3.26.7a agni/r asmi ja/nmanaa jaata/vedaa ghRta/m me ca/kSur amR/tam ma aasa/n
3.26.7c arka/s tridhaa/tuu ra/jaso vimaa/no/ .ajasro gharmo/ havi/r asmi naa/ma
3.26.8a tribhi/H pavi/trair a/pupod dhy a\rka/M hRdaa/ mati/M jyo/tir a/nu prajaana/n
3.26.8c va/rSiSThaM ra/tnam akRta svadhaa/bhir aa/d i/d dyaa/vaapRthivii/ pa/ry apashyat
3.26.9a shata/dhaaram u/tsam a/kSiiyamaaNaM vipashci/tam pita/raM va/ktvaanaam
3.26.9c meLi/m ma/dantam pitro/r upa/sthe ta/M rodasii pipRtaM satyavaa/cam
3.27.1a pra/ vo vaa/jaa abhi/dyavo havi/Smanto ghRtaa/cyaa
3.27.1c devaa/~n jigaati sumnayu/H
3.27.2a ii/Le agni/M vipashci/taM giraa/ yaj~na/sya saa/dhanam
3.27.2c shruSTiivaa/naM dhitaa/vaanam
3.27.3a a/gne shake/ma te vaya/M ya/maM deva/sya vaaji/naH
3.27.3c a/ti dve/SaaMsi tarema
3.27.4a samidhya/maano adhvare\ .agni/H paavaka/ ii/DyaH
3.27.4c shoci/Skeshas ta/m iimahe
3.27.5a pRthupaa/jaa a/martyo ghRta/nirNik svaaaa\hutaH
3.27.5c agni/r yaj~na/sya havyavaa/T
3.27.6a ta/M sabaa/dho yata/sruca itthaa/ dhiyaa/ yaj~na/vantaH
3.27.6c aa/ cakrur agni/m uuta/ye
3.27.7a ho/taa devo/ a/martyaH pura/staad eti maaya/yaa
3.27.7c vida/thaani pracoda/yan
3.27.8a vaajii/ vaa/jeSu dhiiyate .adhvare/Su pra/ Niiyate
3.27.8c vi/pro yaj~na/sya saa/dhanaH
3.27.9a dhiyaa/ cakre va/reNyo bhuutaa/naaM ga/rbham aa/ dadhe
3.27.9c da/kSasya pita/raM ta/naa
3.27.10a ni/ tvaa dadhe va/reNyaM da/kSasyeLaa/ sahaskRta
3.27.10c a/gne sudiiti/m ushi/jam
3.27.11a agni/M yantu/ram aptu/ram Rta/sya yo/ge vanu/SaH
3.27.11c vi/praa vaa/jaiH sa/m indhate
3.27.12a uurjo/ na/paatam adhvare/ diidivaa/Msam u/pa dya/vi
3.27.12c agni/m iiLe kavi/kratum
3.27.13a iiLe/nyo namasya\s tira/s ta/maaMsi darshata/H
3.27.13c sa/m agni/r idhyate vR/Saa
3.27.14a vR/So agni/H sa/m idhyate/ .ashvo na/ devavaa/hanaH
3.27.14c ta/M havi/Smanta iiLate
3.27.15a vR/SaNaM tvaa vaya/M vRSan vR/SaNaH sa/m idhiimahi
3.27.15c a/gne dii/dyatam bRha/t
3.28.1a a/gne juSa/sva no havi/H puroLaa/shaM jaatavedaH
3.28.1c praataHsaave/ dhiyaavaso
3.28.2a puroLaa/ agne pacata/s tu/bhyaM vaa ghaa pa/riSkRtaH
3.28.2c ta/M juSasva yaviSThya
3.28.3a a/gne viihi/ puroLaa/sham aa/hutaM tiro/ahnyam
3.28.3c sa/hasaH suunu/r asy adhvare/ hita/H
3.28.4a maa/dhyaMdine sa/vane jaatavedaH puroLaa/sham iha/ kave juSasva
3.28.4c a/gne yahva/sya ta/va bhaagadhe/yaM na/ pra/ minanti vida/theSu dhii/raaH
3.28.5a a/gne tRtii/ye sa/vane hi/ kaa/niSaH puroLaa/shaM sahasaH suunav aa/hutam
3.28.5c a/thaa deve/Sv adhvara/M vipanya/yaa dhaa/ ra/tnavantam amR/teSu jaa/gRvim
3.28.6a a/gne vRdhaana/ aa/hutim puroLaa/shaM jaatavedaH
3.28.6c juSa/sva tiro/ahnyam
3.29.1a a/stiida/m adhima/nthanam a/sti praja/nanaM kRta/m
3.29.1c etaa/M vishpa/tniim aa/ bharaagni/m manthaama puurva/thaa
3.29.2a ara/Nyor ni/hito jaata/vedaa ga/rbha iva su/dhito garbhi/NiiSu
3.29.2c dive/-diva ii/Dyo jaagRva/dbhir havi/Smadbhir manuSye\bhir agni/H
3.29.3a uttaanaa/yaam a/va bharaa cikitvaa/n sadya/H pra/viitaa vR/SaNaM jajaana
3.29.3c aruSa/stuupo ru/shad asya paa/ja i/Laayaas putro/ vayu/ne .ajaniSTa
3.29.4a i/Laayaas tvaa pade/ vaya/M naa/bhaa pRthivyaa/ a/dhi
3.29.4c jaa/tavedo ni/ dhiimahy a/gne havyaa/ya vo/Lhave
3.29.5a ma/nthataa naraH kavi/m a/dvayantam pra/cetasam amR/taM supra/tiikam
3.29.5c yaj~na/sya ketu/m prathama/m pura/staad agni/M naro janayataa sushe/vam
3.29.6a ya/dii ma/nthanti baahu/bhir vi/ rocate/ .ashvo na/ vaajy a\ruSo/ va/neSv aa/
3.29.6c citro/ na/ yaa/mann ashvi/nor a/nivRtaH pa/ri vRNakty a/shmanas tR/Naa da/han
3.29.7a jaato/ agnii/ rocate ce/kitaano vaajii/ vi/praH kavishasta/H sudaa/nuH
3.29.7c ya/M devaa/sa ii/DyaM vishvavi/daM havyavaa/ham a/dadhur adhvare/Su
3.29.8a sii/da hotaH sva/ u loke/ cikitvaa/n saada/yaa yaj~na/M sukRta/sya yo/nau
3.29.8c devaavii/r devaa/n havi/Saa yajaasy a/gne bRha/d ya/jamaane va/yo dhaaH
3.29.9a kRNo/ta dhuuma/M vR/SaNaM sakhaayo/ .asredhanta itana vaa/jam a/cha
3.29.9c aya/m agni/H pRtanaaSaa/T suvii/ro ye/na devaa/so a/sahanta da/syuun
3.29.10a aya/M te yo/nir Rtvi/yo ya/to jaato/ a/rocathaaH
3.29.10c ta/M jaana/nn agna aa/ siidaa/thaa no vardhayaa gi/raH
3.29.11a ta/nuuna/paad ucyate ga/rbha aasuro/ na/raasha/Mso bhavati ya/d vijaa/yate
3.29.11c maatari/shvaa ya/d a/mimiita maata/ri vaa/tasya sa/rgo abhavat sa/riimaNi
3.29.12a sunirma/thaa ni/rmathitaH sunidhaa/ ni/hitaH kavi/H
3.29.12c a/gne svadhvaraa/ kRNu devaa/n devayate/ yaja
3.29.13a a/jiijanann amR/tam ma/rtyaaso .asremaa/NaM tara/NiM viiLu/jambham
3.29.13c da/sha sva/saaro agru/vaH samiicii/H pu/maaMsaM jaata/m abhi/ sa/M rabhante
3.29.14a pra/ sapta/hotaa sanakaa/d arocata maatu/r upa/sthe ya/d a/shocad uu/dhani
3.29.14c na/ ni/ miSati sura/No dive/-dive ya/d a/surasya jaTha/raad a/jaayata
3.29.15a amitraayu/dho maru/taam iva prayaa/H prathamajaa/ bra/hmaNo vi/shvam i/d viduH
3.29.15c dyumna/vad bra/hma kushikaa/sa e/rira e/ka-eko da/me agni/M sa/m iidhire
3.29.16a ya/d adya/ tvaa prayati/ yaj~ne/ asmi/n ho/tash cikitvo/ .avRNiimahiiha/
3.29.16c dhruva/m ayaa dhruva/m utaa/shamiSThaaH prajaana/n vidvaa/M+ u/pa yaahi so/mam
3.30.1a icha/nti tvaa somyaa/saH sa/khaayaH sunva/nti so/maM da/dhati pra/yaaMsi
3.30.1c ti/tikSante abhi/shastiM ja/naanaam i/ndra tva/d aa/ ka/sh cana/ hi/ praketa/H
3.30.2a na/ te duure/ paramaa/ cid ra/jaaMsy aa/ tu/ pra/ yaahi harivo ha/ribhyaam
3.30.2c sthiraa/ya vR/SNe sa/vanaa kRte/maa/ yuktaa/ graa/vaaNaH samidhaane/ agnau/
3.30.3a i/ndraH sushi/pro magha/vaa ta/rutro mahaa/vraatas tuvikuurmi/r R/ghaavaan
3.30.3c ya/d ugro/ dhaa/ baadhito/ ma/rtyeSu kva\ tyaa/ te vRSabha viiryaaaa\Ni
3.30.4a tva/M hi/ Smaa cyaava/yann a/cyutaany e/ko vRtraa/ ca/rasi ji/ghnamaanaH
3.30.4c ta/va dyaa/vaapRthivii/ pa/rvataaso/ .anu vrataa/ya ni/miteva tasthuH
3.30.5a utaa/bhaye puruhuuta shra/vobhir e/ko dRLha/m avado vRtrahaa/ sa/n
3.30.5c ime/ cid indra ro/dasii apaare/ ya/t saMgRbhNaa/ maghavan kaashi/r i/t te
3.30.6a pra/ suu/ ta indra prava/taa ha/ribhyaam pra/ te va/jraH pramRNa/nn etu sha/truun
3.30.6c jahi/ pratiico/ anuuca/H pa/raaco vi/shvaM satya/M kRNuhi viSTa/m astu
3.30.7a ya/smai dhaa/yur a/dadhaa ma/rtyaayaa/bhaktaM cid bhajate gehya\M sa/H
3.30.7c bhadraa/ ta indra sumati/r ghRtaa/cii saha/sradaanaa puruhuuta raati/H
3.30.8a saha/daanum puruhuuta kSiya/ntam ahasta/m indra sa/m piNak ku/Naarum
3.30.8c abhi/ vRtra/M va/rdhamaanam pi/yaarum apaa/dam indra tava/saa jaghantha
3.30.9a ni/ saamanaa/m iSiraa/m indra bhuu/mim mahii/m apaaraa/M sa/dane sasattha
3.30.9c a/stabhnaad dyaa/M vRSabho/ anta/rikSam a/rSantv aa/pas tva/yeha/ pra/suutaaH
3.30.10a alaatRNo/ vala/ indra vrajo/ go/H puraa/ ha/ntor bha/yamaano vy aaaa\ra
3.30.10c sugaa/n patho/ akRNon nira/je gaa/H praa/van vaa/NiiH puruhuuta/M dha/mantiiH
3.30.11a e/ko dve/ va/sumatii samiicii/ i/ndra aa/ paprau pRthivii/m uta/ dyaa/m
3.30.11c utaa/nta/rikSaad abhi/ naH samiika/ iSo/ rathii/H sayu/jaH shuura vaa/jaan
3.30.12a di/shaH suu/ryo na/ minaati pra/diSTaa dive/-dive ha/ryashvaprasuutaaH
3.30.12c sa/M ya/d aa/naL a/dhvana aa/d i/d a/shvair vimo/canaM kRNute ta/t tv a\sya
3.30.13a di/dRkSanta uSa/so yaa/mann akto/r viva/svatyaa ma/hi citra/m a/niikam
3.30.13c vi/shve jaananti mahinaa/ ya/d aa/gaad i/ndrasya ka/rma su/kRtaa puruu/Ni
3.30.14a ma/hi jyo/tir ni/hitaM vakSa/Naasv aamaa/ pakva/M carati bi/bhratii gau/H
3.30.14c vi/shvaM svaa/dma sa/mbhRtam usri/yaayaaM ya/t siim i/ndro a/dadhaad bho/janaaya
3.30.15a i/ndra dR/hya yaamakoshaa/ abhuuvan yaj~naa/ya shikSa gRNate/ sa/khibhyaH
3.30.15c durmaaya/vo dure/vaa ma/rtyaaso niSa~Ngi/No ripa/vo ha/ntvaasaH
3.30.16a sa/M gho/SaH shRNve .avamai/r ami/trair jahii/ ny e\Sv asha/niM ta/piSThaam
3.30.16c vRshce/m adha/staad vi/ rujaa sa/hasva jahi/ ra/kSo maghavan randha/yasva
3.30.17a u/d vRha ra/kSaH saha/muulam indra vRshcaa/ ma/dhyam pra/ty a/graM shRNiihi
3.30.17c aa/ kii/vataH salaluu/kaM cakartha brahmadvi/Se ta/puSiM heti/m asya
3.30.18a svasta/ye vaaji/bhish ca praNetaH sa/M ya/n mahii/r i/Sa aasa/tsi puurvii/H
3.30.18c raayo/ vantaa/ro bRhata/H syaamaasme/ astu bha/ga indra prajaa/vaan
3.30.19a aa/ no bhara bha/gam indra dyuma/ntaM ni/ te deSNa/sya dhiimahi prareke/
3.30.19c uurva/ iva paprathe kaa/mo asme/ ta/m aa/ pRNa vasupate va/suunaam
3.30.20a ima/M kaa/mam mandayaa go/bhir a/shvaish candra/vataa raa/dhasaa papra/thash ca
3.30.20c svarya/vo mati/bhis tu/bhyaM vi/praa i/ndraaya vaa/haH kushikaa/so akran
3.30.21a aa/ no gotraa/ dardRhi gopate gaa/H sa/m asma/bhyaM sana/yo yantu vaa/jaaH
3.30.21c diva/kSaa asi vRSabha satya/shuSmo .asma/bhyaM su/ maghavan bodhi godaa/H
3.30.22a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.30.22c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
3.31.1a shaa/sad va/hnir duhitu/r naptya\M gaad vidvaa/M+ Rta/sya dii/dhitiM saparya/n
3.31.1c pitaa/ ya/tra duhitu/H se/kam R~nja/n sa/M shagmye\na ma/nasaa dadhanve/
3.31.2a na/ jaama/ye taa/nvo riktha/m aaraik cakaa/ra ga/rbhaM sanitu/r nidhaa/nam
3.31.2c ya/dii maata/ro jana/yanta va/hnim anya/H kartaa/ sukR/tor anya/ Rndha/n
3.31.3a agni/r jaj~ne juhvaaaa\ re/jamaano maha/s putraa/M+ aruSa/sya praya/kSe
3.31.3c mahaa/n ga/rbho ma/hy aa/ jaata/m eSaam mahii/ pravR/d dha/ryashvasya yaj~nai/H
3.31.4a abhi/ jai/triir asacanta spRdhaana/m ma/hi jyo/tis ta/maso ni/r ajaanan
3.31.4c ta/M jaanatii/H pra/ty u/d aayann uSaa/saH pa/tir ga/vaam abhavad e/ka i/ndraH
3.31.5a viiLau/ satii/r abhi/ dhii/raa atRndan praacaa/hinvan ma/nasaa sapta/ vi/praaH
3.31.5c vi/shvaam avindan pathyaaaa\m Rta/sya prajaana/nn i/t taa/ na/masaa/ vivesha
3.31.6a vida/d ya/dii sara/maa rugNa/m a/drer ma/hi paa/thaH puurvya/M sadhrya\k kaH
3.31.6c a/graM nayat supa/dy a/kSaraaNaam a/chaa ra/vam prathamaa/ jaanatii/ gaat
3.31.7a a/gachad u vi/pratamaH sakhiiya/nn a/suudayat sukR/te ga/rbham a/driH
3.31.7c sasaa/na ma/ryo yu/vabhir makhasya/nn a/thaabhavad a/~NgiraaH sadyo/ a/rcan
3.31.8a sata/H-sataH pratimaa/nam purobhuu/r vi/shvaa veda ja/nimaa ha/nti shu/SNam
3.31.8c pra/ No diva/H padavii/r gavyu/r a/rcan sa/khaa sa/khiiM+r amu~ncan ni/r avadyaa/t
3.31.9a ni/ gavyataa/ ma/nasaa sedur arkai/H kRNvaanaa/so amRtatvaa/ya gaatu/m
3.31.9c ida/M cin nu/ sa/danam bhuu/ry eSaaM ye/na maa/saaM+ a/siSaasann Rte/na
3.31.10a sampa/shyamaanaa amadann abhi/ sva/m pa/yaH pratna/sya re/taso du/ghaanaaH
3.31.10c vi/ ro/dasii atapad gho/Sa eSaaM jaate/ niSThaa/m a/dadhur go/Su viiraa/n
3.31.11a sa/ jaate/bhir vRtrahaa/ se/d u havyai/r u/d usri/yaa asRjad i/ndro arkai/H
3.31.11c uruucy a\smai ghRta/vad bha/rantii ma/dhu svaa/dma duduhe je/nyaa gau/H
3.31.12a pitre/ cic cakruH sa/danaM sa/m asmai ma/hi tvi/Siimat sukR/to vi/ hi/ khya/n
3.31.12c viSkabhna/nta ska/mbhanenaa ja/nitrii aa/siinaa uurdhva/M rabhasa/M vi/ minvan
3.31.13a mahii/ ya/di dhiSa/Naa shishna/the dhaa/t sadyovR/dhaM vibhva\M ro/dasyoH
3.31.13c gi/ro ya/sminn anavadyaa/H samiicii/r vi/shvaa i/ndraaya ta/viSiir a/nuttaaH
3.31.14a ma/hy aa/ te sakhya/M vashmi shaktii/r aa/ vRtraghne/ niyu/to yanti puurvii/H
3.31.14c ma/hi stotra/m a/va aa/ganma suure/r asmaa/kaM su/ maghavan bodhi gopaa/H
3.31.15a ma/hi kSe/tram puru/ shcandra/M vividvaa/n aa/d i/t sa/khibhyash cara/thaM sa/m airat
3.31.15c i/ndro nR/bhir ajanad dii/dyaanaH saaka/M suu/ryam uSa/saM gaatu/m agni/m
3.31.16a apa/sh cid eSa/ vibhvo\ da/muunaaH pra/ sadhrii/ciir asRjad vishva/shcandraaH
3.31.16c ma/dhvaH punaanaa/H kavi/bhiH pavi/trair dyu/bhir hinvanty aktu/bhir dha/nutriiH
3.31.17a a/nu kRSNe/ va/sudhitii jihaate ubhe/ suu/ryasya maMha/naa ya/jatre
3.31.17c pa/ri ya/t te mahimaa/naM vRja/dhyai sa/khaaya indra kaa/myaa Rjipyaa/H
3.31.18a pa/tir bhava vRtrahan suunR/taanaaM giraa/M vishvaa/yur vRSabho/ vayodhaa/H
3.31.18c aa/ no gahi sakhye/bhiH shive/bhir mahaa/n mahii/bhir uuti/bhiH saraNya/n
3.31.19a ta/m a~Ngirasva/n na/masaa saparya/n na/vyaM kRNomi sa/nyase puraajaa/m
3.31.19c dru/ho vi/ yaahi bahulaa/ a/deviiH sva\sh ca no maghavan saata/ye dhaaH
3.31.20a mi/haH paavakaa/H pra/tataa abhuuvan svasti/ naH pipRhi paara/m aasaam
3.31.20c i/ndra tva/M rathira/H paahi no riSo/ makSuu/-makSuu kRNuhi goji/to naH
3.31.21a a/dediSTa vRtrahaa/ go/patir gaa/ anta/H kRSNaa/M+ aruSai/r dhaa/mabhir gaat
3.31.21c pra/ suunR/taa disha/maana Rte/na du/rash ca vi/shvaa avRNod a/pa svaa/H
3.31.22a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.31.22c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
3.32.1a i/ndra so/maM somapate pi/bema/m maa/dhyaMdinaM sa/vanaM caa/ru ya/t te
3.32.1c prapru/thyaa shi/pre maghavann RjiiSin vimu/cyaa ha/rii iha/ maadayasva
3.32.2a ga/vaashiram manthi/nam indra shukra/m pi/baa so/maM rarimaa/ te ma/daaya
3.32.2c brahmakR/taa maa/rutenaa gaNe/na sajo/Saa rudrai/s tRpa/d aa/ vRSasva
3.32.3a ye/ te shu/SmaM ye/ ta/viSiim a/vardhann a/rcanta indra maru/tas ta o/jaH
3.32.3c maa/dhyaMdine sa/vane vajrahasta pi/baa rudre/bhiH sa/gaNaH sushipra
3.32.4a ta/ i/n nv a\sya ma/dhumad vivipra i/ndrasya sha/rdho maru/to ya/ aa/san
3.32.4c ye/bhir vRtra/syeSito/ vive/daamarma/No ma/nyamaanasya ma/rma
3.32.5a manuSva/d indra sa/vanaM juSaaNa/H pi/baa so/maM sha/shvate viiryaaaa\ya
3.32.5c sa/ aa/ vavRtsva haryashva yaj~nai/H saraNyu/bhir apo/ a/rNaa sisarSi
3.32.6a tva/m apo/ ya/d dha vRtra/M jaghanvaa/M+ a/tyaaM+ iva praa/sRjaH sa/rtavaa/jau/
3.32.6c sha/yaanam indra ca/rataa vadhe/na vavrivaa/Msam pa/ri devii/r a/devam
3.32.7a ya/jaama i/n na/masaa vRddha/m i/ndram bRha/ntam RSva/m aja/raM yu/vaanam
3.32.7c ya/sya priye/ mama/tur yaj~ni/yasya na/ ro/dasii mahimaa/nam mamaa/te
3.32.8a i/ndrasya ka/rma su/kRtaa puruu/Ni vrataa/ni devaa/ na/ minanti vi/shve
3.32.8c daadhaa/ra ya/H pRthivii/M dyaa/m ute/maa/M jajaa/na suu/ryam uSa/saM suda/MsaaH
3.32.9a a/drogha satya/M ta/va ta/n mahitva/M sadyo/ ya/j jaato/ a/pibo ha so/mam
3.32.9c na/ dyaa/va indra tava/sas ta o/jo naa/haa na/ maa/saaH shara/do varanta
3.32.10a tva/M sadyo/ apibo jaata/ indra ma/daaya so/mam parame/ vyo\man
3.32.10c ya/d dha dyaa/vaapRthivii/ aa/viveshiir a/thaabhavaH puurvya/H kaaru/dhaayaaH
3.32.11a a/hann a/him parisha/yaanam a/rNa ojaaya/maanaM tuvijaata ta/vyaan
3.32.11c na/ te mahitva/m a/nu bhuud a/dha dyau/r ya/d anya/yaa sphigyaaaa\ kSaa/m a/vasthaaH
3.32.12a yaj~no/ hi/ ta indra va/rdhano bhuu/d uta/ priya/H suta/somo miye/dhaH
3.32.12c yaj~ne/na yaj~na/m ava yaj~ni/yaH sa/n yaj~na/s te va/jram ahiha/tya aavat
3.32.13a yaj~ne/ne/ndram a/vasaa/ cakre arvaa/g ai/naM sumnaa/ya na/vyase vavRtyaam
3.32.13c ya/ sto/mebhir vaavRdhe/ puurvye/bhir yo/ madhyame/bhir uta/ nuu/tanebhiH
3.32.14a vive/Sa ya/n maa dhiSa/Naa jajaa/na sta/vai puraa/ paa/ryaad i/ndram a/hnaH
3.32.14c a/Mhaso ya/tra piipa/rad ya/thaa no naave/va yaa/ntam ubha/ye havante
3.32.15a aa/puurNo asya kala/shaH svaa/haa se/kteva ko/shaM sisice pi/badhyai
3.32.15c sa/m u priyaa/ aa/vavRtran ma/daaya pradakSiNi/d abhi/ so/maasa i/ndram
3.32.16a na/ tvaa gabhiira/H puruhuuta si/ndhur naa/drayaH pa/ri Sa/nto varanta
3.32.16c itthaa/ sa/khibhya iSito/ ya/d indraa/ dRLha/M cid a/rujo ga/vyam uurva/m
3.32.17a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.32.17c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam

[edit]
 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)
[edit]