Rig Veda, Book 7A (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 7

[edit]

7.46.1a imaa/ rudraa/ya sthira/dhanvane gi/raH kSipre/Save devaa/ya svadhaa/vne
7.46.1c a/SaaLhaaya sa/hamaanaaya vedha/se tigmaa/yudhaaya bharataa shRNo/tu naH
7.46.2a sa/ hi/ kSa/yeNa kSa/myasya ja/nmanaH saa/mraajyena divya/sya ce/tati
7.46.2c a/vann a/vantiir u/pa no du/rash caraanamiivo/ rudra jaa/su no bhava
7.46.3a yaa/ te didyu/d a/vasRSTaa diva/s pa/ri kSmayaa/ ca/rati pa/ri saa/ vRNaktu naH
7.46.3c saha/sraM te svapivaata bheSajaa/ maa/ nas toke/Su ta/nayeSu riiriSaH
7.46.4a maa/ no vadhii rudra maa/ pa/raa daa maa/ te bhuuma pra/sitau hiiLita/sya
7.46.4c aa/ no bhaja barhi/Si jiivashaMse/ yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.47.1a aa/po ya/M vaH prathama/M devaya/nta indrapaa/nam uurmi/m a/kRNvateLa/H
7.47.1c ta/M vo vaya/M shu/cim aripra/m adya/ ghRtapru/Sam ma/dhumantaM vanema
7.47.2a ta/m uurmi/m aapo ma/dhumattamaM vo .apaa/M na/paad avatv aashuhe/maa
7.47.2c ya/sminn i/ndro va/subhir maada/yaate ta/m ashyaama devaya/nto vo adya/
7.47.3a shata/pavitraaH svadha/yaa ma/dantiir devii/r devaa/naam a/pi yanti paa/thaH
7.47.3c taa/ i/ndrasya na/ minanti vrataa/ni si/ndhubhyo havya/M ghRta/vaj juhota
7.47.4a yaa/H suu/ryo rashmi/bhir aatataa/na yaa/bhya i/ndro a/radad gaatu/m uurmi/m
7.47.4c te/ sindhavo va/rivo dhaatanaa no yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.48.1a R/bhukSaNo vaajaa maada/yadhvam asme/ naro maghavaanaH suta/sya
7.48.1c aa/ vo .arvaa/caH kra/tavo na/ yaataa/M vi/bhvo ra/thaM na/ryaM vartayantu
7.48.2a Rbhu/r Rbhu/bhir abhi/ vaH syaama vi/bhvo vibhu/bhiH sha/vasaa sha/vaaMsi
7.48.2c vaa/jo asmaa/M+ avatu vaa/jasaataav i/ndreNa yujaa/ taruSema vRtra/m
7.48.3a te/ cid dhi/ puurvii/r abhi/ sa/nti shaasaa/ vi/shvaaM+ arya/ upara/taati vanvan
7.48.3c i/ndro vi/bhvaaM+ RbhukSaa/ vaa/jo arya/H sha/tror mithatyaa/ kRNavan vi/ nRmNa/m
7.48.4a nuu/ devaaso va/rivaH kartanaa no bhuuta/ no vi/shve/ .avase sajo/SaaH
7.48.4c sa/m asme/ i/SaM va/savo dadiiran yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.49.1a samudra/jyeSThaaH salila/sya ma/dhyaat punaanaa/ yanty a/nivishamaanaaH
7.49.1c i/ndro yaa/ vajrii/ vRSabho/ raraa/da taa/ aa/po devii/r iha/ maa/m avantu
7.49.2a yaa/ aa/po divyaa/ uta/ vaa sra/vanti khani/trimaa uta/ vaa yaa/H svayaMjaa/H
7.49.2c samudraa/rthaa yaa/H shu/cayaH paavakaa/s taa/ aa/po devii/r iha/ maa/m avantu
7.49.3a yaa/saaM raa/jaa va/ruNo yaa/ti ma/dhye satyaanRte/ avapa/shya~n ja/naanaam
7.49.3c madhushcu/taH shu/cayo yaa/H paavakaa/s taa/ aa/po devii/r iha/ maa/m avantu
7.49.4a yaa/su raa/jaa va/ruNo yaa/su so/mo vi/shve devaa/ yaa/suu/rjam ma/danti
7.49.4c vaishvaanaro/ yaa/sv agni/H pra/viSTas taa/ aa/po devii/r iha/ maa/m avantu
7.50.1a aa/ maa/m mitraavaruNeha/ rakSataM kulaaya/yad vishva/yan maa/ na aa/ gan
7.50.1c ajakaava/M durdR/shiikaM tiro/ dadhe maa/ maa/m pa/dyena ra/pasaa vidat tsa/ruH
7.50.2a ya/d vijaa/man pa/ruSi va/ndanam bhu/vad aSThiiva/ntau pa/ri kulphau/ ca de/hat
7.50.2c agni/S Ta/c cho/cann a/pa baadhataam ito/ maa/ maa/m pa/dyena ra/pasaa vidat tsa/ruH
7.50.3a ya/c chalmalau/ bha/vati ya/n nadii/Su ya/d o/SadhiibhyaH pa/ri jaa/yate viSa/m
7.50.3c vi/shve devaa/ ni/r ita/s ta/t suvantu maa/ maa/m pa/dyena ra/pasaa vidat tsa/ruH
7.50.4a yaa/H prava/to niva/ta udva/ta udanva/tiir anudakaa/sh ca yaa/H
7.50.4c taa/ asma/bhyam pa/yasaa pi/nvamaanaaH shivaa/ devii/r ashipadaa/ bhavantu sa/rvaa nadyo\ ashimidaa/ bhavantu
7.51.1a aadityaa/naam a/vasaa nuu/tanena sakSiima/hi sha/rmaNaa sha/Mtamena
7.51.1c anaagaastve/ adititve/ turaa/sa ima/M yaj~na/M dadhatu shro/SamaaNaaH
7.51.2a aadityaa/so a/ditir maadayantaam mitro/ aryamaa/ va/ruNo ra/jiSThaaH
7.51.2c asmaa/kaM santu bhu/vanasya gopaa/H pi/bantu so/mam a/vase no adya/
7.51.3a aadityaa/ vi/shve maru/tash ca vi/shve devaa/sh ca vi/shva Rbha/vash ca vi/shve
7.51.3c i/ndro agni/r ashvi/naa tuSTuvaanaa/ yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.52.1a aadityaa/so a/ditayaH syaama puu/r devatraa/ vasavo martyatraa/
7.52.1c sa/nema mitraavaruNaa sa/nanto bha/vema dyaavaapRthivii bha/vantaH
7.52.2a mitra/s ta/n no va/ruNo maamahanta sha/rma tokaa/ya ta/nayaaya gopaa/H
7.52.2c maa/ vo bhujemaanya/jaatam e/no maa/ ta/t karma vasavo ya/c ca/yadhve
7.52.3a turaNya/vo/ .a~Ngiraso nakSanta ra/tnaM deva/sya savitu/r iyaanaa/H
7.52.3c pitaa/ ca ta/n no mahaa/n ya/jatro vi/shve devaa/H sa/manaso juSanta
7.53.1a pra/ dyaa/vaa yaj~nai/H pRthivii/ na/mobhiH sabaa/dha iiLe bRhatii/ ya/jatre
7.53.1c te/ cid dhi/ puu/rve kava/yo gRNa/ntaH puro/ mahii/ dadhire/ deva/putre
7.53.2a pra/ puurvaje/ pita/raa na/vyasiibhir giirbhi/H kRNudhvaM sa/dane Rta/sya
7.53.2c aa/ no dyaavaapRthivii dai/vyena ja/nena yaatam ma/hi vaaM va/ruutham
7.53.3a uto/ hi/ vaaM ratnadhe/yaani sa/nti puruu/Ni dyaavaapRthivii sudaa/se
7.53.3c asme/ dhattaM ya/d a/sad a/skRdhoyu yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.54.1a vaa/stoS pate pra/ti jaaniihy asmaa/n svaavesho/ anamiivo/ bhavaa naH
7.54.1c ya/t tve/mahe pra/ti ta/n no juSasva sha/M no bhava dvipa/de sha/M ca/tuSpade
7.54.2a vaa/stoS pate prata/raNo na edhi gayasphaa/no go/bhir a/shvebhir indo
7.54.2c aja/raasas te sakhye/ syaama pite/va putraa/n pra/ti no juSasva
7.54.3a vaa/stoS pate shagma/yaa saMsa/daa te sakSiima/hi raNva/yaa gaatuma/tyaa
7.54.3c paahi/ kSe/ma uta/ yo/ge va/raM no yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.55.1a amiivahaa/ vaastoS pate vi/shvaa ruupaa/Ny aavisha/n
7.55.1c sa/khaa sushe/va edhi naH
7.55.2a ya/d arjuna saarameya data/H pisha~Nga ya/chase
7.55.2c viiaa\va bhraajanta RSTa/ya u/pa sra/kveSu ba/psato ni/ Su/ svapa
7.55.3a stena/M raaya saarameya ta/skaraM vaa punaHsara
7.55.3c stotRR/n i/ndrasya raayasi ki/m asmaa/n duchunaayase ni/ Su/ svapa
7.55.4a tva/M suukara/sya dardRhi ta/va dardartu suukara/H
7.55.4c stotRR/n i/ndrasya raayasi ki/m asmaa/n duchunaayase ni/ Su/ svapa
7.55.5a sa/stu maataa/ sa/stu pitaa/ sa/stu shvaa/ sa/stu vishpa/tiH
7.55.5c sasa/ntu sa/rve j~naata/yaH sa/stv aya/m abhi/to ja/naH
7.55.6a ya/ aa/ste ya/sh ca ca/rati ya/sh ca pa/shyati no ja/naH
7.55.6c te/SaaM sa/M hanmo akSaa/Ni ya/theda/M harmya/M ta/thaa
7.55.7a saha/srashR~Ngo vRSabho/ ya/H samudraa/d udaa/carat
7.55.7c te/naa sahasye\naa vaya/M ni/ ja/naan svaapayaamasi
7.55.8a proSTheshayaa/ vahyeshayaa/ naa/riir yaa/s talpashii/variiH
7.55.8c stri/yo yaa/H pu/Nyagandhaas taa/H sa/rvaaH svaapayaamasi
7.56.1a ka/ iiM vya\ktaa na/raH sa/niiLaa rudra/sya ma/ryaa a/dha sva/shvaaH
7.56.2a na/kir hy e\SaaM januu/MSi ve/da te/ a~Nga/ vidre mitho/ jani/tram
7.56.3a abhi/ svapuu/bhir mitho/ vapanta vaa/tasvanasaH shyenaa/ aspRdhran
7.56.4a etaa/ni dhii/ro niNyaa/ ciketa pR/shnir ya/d uu/dho mahii/ jabhaa/ra
7.56.5a saa/ vi/T suvii/raa maru/dbhir astu sanaa/t sa/hantii pu/Syantii nRmNa/m
7.56.6a yaa/maM ye/SThaaH shubhaa/ sho/bhiSThaaH shriyaa/ sa/mmishlaa o/jobhir ugraa/H
7.56.7a ugra/M va o/ja sthiraa/ sha/vaaMsy a/dhaa maru/dbhir gaNa/s tu/viSmaan
7.56.8a shubhro/ vaH shu/SmaH kru/dhmii ma/naaMsi dhu/nir mu/nir iva sha/rdhasya dhRSNo/H
7.56.9a sa/nemy asma/d yuyo/ta didyu/m maa/ vo durmati/r iha/ pra/Na~N naH
7.56.10a priyaa/ vo naa/ma huve turaa/Naam aa/ ya/t tRpa/n maruto vaavashaanaa/H
7.56.11a svaayudhaa/sa iSmi/NaH suniSkaa/ uta/ svaya/M tanva\H shu/mbhamaanaaH
7.56.12a shu/cii vo havyaa/ marutaH shu/ciinaaM shu/ciM hinomy adhvara/M shu/cibhyaH
7.56.12c Rte/na satya/m Rtasaa/pa aaya~n chu/cijanmaanaH shu/cayaH paavakaa/H
7.56.13a a/MseSv aa/ marutaH khaada/yo vo va/kSassu rukmaa/ upashishriyaaNaa/H
7.56.13c vi/ vidyu/to na/ vRSTi/bhii rucaanaa/ a/nu svadhaa/m aa/yudhair ya/chamaanaaH
7.56.14a pra/ budhnyaaaa\ va iirate ma/haaMsi pra/ naa/maani prayajyavas tiradhvam
7.56.14c sahasri/yaM da/myam bhaaga/m eta/M gRhamedhii/yam maruto juSadhvam
7.56.15a ya/di stuta/sya maruto adhiithe/tthaa/ vi/prasya vaaji/no ha/viiman
7.56.15c makSuu/ raaya/H suvii/ryasya daata nuu/ cid ya/m anya/ aada/bhad a/raavaa
7.56.16a a/tyaaso na/ ye/ maru/taH sva/~nco yakSadR/sho na/ shubha/yanta ma/ryaaH
7.56.16c te/ harmyeSThaa/H shi/shavo na/ shubhraa/ vatsaa/so na/ prakriiLi/naH payodhaa/H
7.56.17a dashasya/nto no maru/to mRLantu varivasya/nto ro/dasii sume/ke
7.56.17c aare/ gohaa/ nRhaa/ vadho/ vo astu sumne/bhir asme/ vasavo namadhvam
7.56.18a aa/ vo ho/taa johaviiti satta/H satraa/ciiM raati/m maruto gRNaana/H
7.56.18c ya/ ii/vato vRSaNo a/sti gopaa/H so/ a/dvayaavii havate va ukthai/H
7.56.19a ime/ tura/m maru/to raamayantiime/ sa/haH sa/hasa aa/ namanti
7.56.19c ime/ sha/MsaM vanuSyato/ ni/ paanti guru/ dve/So a/raruSe dadhanti
7.56.20a ime/ radhra/M cin maru/to junanti bhR/miM cid ya/thaa va/savo juSa/nta
7.56.20c a/pa baadhadhvaM vRSaNas ta/maaMsi dhatta/ vi/shvaM ta/nayaM toka/m asme/
7.56.21a maa/ vo daatraa/n maruto ni/r araama maa/ pashcaa/d daghma rathyo vibhaage/
7.56.21c aa/ na spaarhe/ bhajatanaa vasavye\ ya/d iiM sujaata/M vRSaNo vo a/sti
7.56.22a sa/M ya/d dha/nanta manyu/bhir ja/naasaH shuu/raa yahvii/Sv o/SadhiiSu vikSu/
7.56.22c a/dha smaa no maruto rudriyaasas traataa/ro bhuuta pR/tanaasv arya/H
7.56.23a bhuu/ri cakra marutaH pi/tryaaNy ukthaa/ni yaa/ vaH shasya/nte puraa/ cit
7.56.23c maru/dbhir ugra/H pR/tanaasu saa/Lhaa maru/dbhir i/t sa/nitaa vaa/jam a/rvaa
7.56.24a asme/ viiro/ marutaH shuSmy a\stu ja/naanaaM yo/ a/suro vidhartaa/
7.56.24c apo/ ye/na sukSita/ye ta/remaa/dha sva/m o/ko abhi/ vaH syaama
7.56.25a ta/n na i/ndro va/ruNo mitro/ agni/r aa/pa o/Sadhiir vani/no juSanta
7.56.25c sha/rman syaama maru/taam upa/sthe yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.57.1a ma/dhvo vo naa/ma maa/rutaM yajatraaH pra/ yaj~ne/Su sha/vasaa madanti
7.57.1c ye/ reja/yanti ro/dasii cid urvii/ pi/nvanty u/tsaM ya/d a/yaasur ugraa/H
7.57.2a nicetaa/ro hi/ maru/to gRNa/ntam praNetaa/ro ya/jamaanasya ma/nma
7.57.2c asmaa/kam adya/ vida/theSu barhi/r aa/ viita/ye sadata pipriyaaNaa/H
7.57.3a nai/taa/vad anye/ maru/to ya/theme/ bhraa/jante rukmai/r aa/yudhais tanuu/bhiH
7.57.3c aa/ ro/dasii vishvapi/shaH pishaanaa/H samaana/m a~njy a\~njate shubhe/ ka/m
7.57.4a R/dhak saa/ vo maruto didyu/d astu ya/d va aa/gaH puruSa/taa ka/raama
7.57.4c maa/ vas ta/syaam a/pi bhuumaa yajatraa asme/ vo astu sumati/sh ca/niSThaa
7.57.5a kRte/ cid a/tra maru/to raNantaanavadyaa/saH shu/cayaH paavakaa/H
7.57.5c pra/ No .avata sumati/bhir yajatraaH pra/ vaa/jebhis tirata puSya/se naH
7.57.6a uta/ stutaa/so maru/to vyantu vi/shvebhir naa/mabhir na/ro havii/MSi
7.57.6c da/daata no amR/tasya prajaa/yai jigRta/ raaya/H suunR/taa maghaa/ni
7.57.7a aa/ stutaa/so maruto vi/shva uutii/ a/chaa suurii/n sarva/taataa jigaata
7.57.7c ye/ nas tma/naa shati/no vardha/yanti yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.58.1a pra/ saakamu/kSe arcataa gaNaa/ya yo/ dai/vyasya dhaa/mnas tu/viSmaan
7.58.1c uta/ kSodanti ro/dasii mahitvaa/ na/kSante naa/kaM ni/rRter avaMshaa/t
7.58.2a januu/sh cid vo marutas tveSye\Na bhii/maasas tu/vimanyavo/ .ayaasaH
7.58.2c pra/ ye/ ma/hobhir o/jasota/ sa/nti vi/shvo vo yaa/man bhayate svardR/k
7.58.3a bRha/d va/yo magha/vadbhyo dadhaata ju/joSann i/n maru/taH suSTuti/M naH
7.58.3c gato/ naa/dhvaa vi/ tiraati jantu/m pra/ Na spaarhaa/bhir uuti/bhis tireta
7.58.4a yuSmo/to vi/pro marutaH shatasvii/ yuSmo/to a/rvaa sa/huriH sahasrii/
7.58.4c yuSmo/taH samraa/L uta/ hanti vRtra/m pra/ ta/d vo astu dhuutayo deSNa/m
7.58.5a taa/M+ aa/ rudra/sya miiLhu/So vivaase kuvi/n na/Msante maru/taH pu/nar naH
7.58.5c ya/t sasva/rtaa jihiiLire/ ya/d aavi/r a/va ta/d e/na iimahe turaa/Naam
7.58.6a pra/ saa/ vaaci suSTuti/r magho/naam ida/M suukta/m maru/to juSanta
7.58.6c aaraa/c cid dve/So vRSaNo yuyota yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.59.1a ya/M traa/yadhva ida/m-idaM de/vaaso ya/M ca na/yatha
7.59.1c ta/smaa agne va/ruNa mi/traa/ryaman ma/rutaH sha/rma yachata
7.59.2a yuSmaa/kaM devaa a/vasaa/hani priya/ iijaana/s tarati dvi/SaH
7.59.2c pra/ sa/ kSa/yaM tirate vi/ mahii/r i/So yo/ vo va/raaya daa/shati
7.59.3a nahi/ vash carama/M cana/ va/siSThaH parima/Msate
7.59.3c asmaa/kam adya/ marutaH sute/ sa/caa vi/shve pibata kaami/naH
7.59.4a nahi/ va uuti/H pR/tanaasu ma/rdhati ya/smaa a/raadhvaM naraH
7.59.4c abhi/ va aa/vart sumati/r na/viiyasii tuu/yaM yaata pipiiSavaH
7.59.5a o/ Su/ ghRSviraadhaso yaata/naa/ndhaaMsi piita/ye
7.59.5c imaa/ vo havyaa/ maruto rare/ hi/ kam mo/ Sv a\nya/tra gantana
7.59.6a aa/ ca no barhi/H sa/dataavitaa/ ca na spaarhaa/Ni daa/tave va/su
7.59.6c a/sredhanto marutaH somye/ ma/dhau svaa/heha/ maadayaadhvai
7.59.7a sasva/sh cid dhi/ tanva\H shu/mbhamaanaa aa/ haMsaa/so nii/lapRSThaa apaptan
7.59.7c vi/shvaM sha/rdho abhi/to maa ni/ Seda na/ro na/ raNvaa/H sa/vane ma/dantaH
7.59.8a yo/ no maruto abhi/ durhRNaayu/s tira/sh cittaa/ni vasavo ji/ghaaMsati
7.59.8c druha/H paa/shaan pra/ti sa/ muciiSTa ta/piSThena ha/nmanaa hantanaa ta/m
7.59.9a saa/Mtapanaa ida/M havi/r ma/rutas ta/j jujuSTana
7.59.9c yuSmaa/kotii/ rishaadasaH
7.59.10a gR/hamedhaasa aa/ gata ma/ruto maa/pa bhuutana
7.59.10c yuSmaa/kotii/ sudaanavaH
7.59.11a ihe/ha vaH svatavasaH ka/vayaH suu/ryatvacaH
7.59.11c yaj~na/m maruta aa/ vRNe
7.59.12a trya\mbakaM yajaamahe suga/ndhim puSTiva/rdhanam
7.59.12c urvaaruka/m iva ba/ndhanaan mRtyo/r mukSiiya maa/mR/taat
7.60.1a ya/d adya/ suurya bra/vo/ .anaagaa udya/n mitraa/ya va/ruNaaya satya/m
7.60.1c vaya/M devatraa/dite syaama ta/va priyaa/so aryaman gRNa/ntaH
7.60.2a eSa/ sya/ mitraavaruNaa nRca/kSaa ubhe/ u/d eti suu/ryo abhi/ jma/n
7.60.2c vi/shvasya sthaatu/r ja/gatash ca gopaa/ Rju/ ma/rteSu vRjinaa/ ca pa/shyan
7.60.3a a/yukta sapta/ hari/taH sadha/sthaad yaa/ iiM va/hanti suu/ryaM ghRtaa/ciiH
7.60.3c dhaa/maani mitraavaruNaa yuvaa/kuH sa/M yo/ yuuthe/va ja/nimaani ca/STe
7.60.4a u/d vaam pRkSaa/so ma/dhumanto asthur aa/ suu/ryo aruhac chukra/m a/rNaH
7.60.4c ya/smaa aadityaa/ a/dhvano ra/danti mitro/ aryamaa/ va/ruNaH sajo/SaaH
7.60.5a ime/ cetaa/ro a/nRtasya bhuu/rer mitro/ aryamaa/ va/ruNo hi/ sa/nti
7.60.5c ima/ Rta/sya vaavRdhur duroNe/ shagmaa/saH putraa/ a/diter a/dabdhaaH
7.60.6a ime/ mitro/ va/ruNo duuLa/bhaaso .aceta/saM cic citayanti da/kSaiH
7.60.6c a/pi kra/tuM suce/tasaM va/tantas tira/sh cid a/MhaH supa/thaa nayanti
7.60.7a ime/ divo/ a/nimiSaa pRthivyaa/sh cikitvaa/Mso aceta/saM nayanti
7.60.7c pravraaje/ cin nadyo\ gaadha/m asti paara/M no asya/ viSpita/sya parSan
7.60.8a ya/d gopaa/vad a/ditiH sha/rma bhadra/m mitro/ ya/chanti va/ruNaH sudaa/se
7.60.8c ta/sminn aa/ toka/M ta/nayaM da/dhaanaa maa/ karma devahe/LanaM turaasaH
7.60.9a a/va ve/diM ho/traabhir yajeta ri/paH kaa/sh cid varuNadhru/taH sa/H
7.60.9c pa/ri dve/Sobhir aryamaa/ vRNaktuuru/M sudaa/se vRSaNaa uloka/m
7.60.10a sasva/sh cid dhi/ sa/mRtis tveSy e\Saam apiicye\na sa/hasaa sa/hante
7.60.10c yuSma/d bhiyaa/ vRSaNo re/jamaanaa da/kSasya cin mahinaa/ mRLa/taa naH
7.60.11a yo/ bra/hmaNe sumati/m aaya/jaate vaa/jasya saatau/ parama/sya raaya/H
7.60.11c sii/kSanta manyu/m magha/vaano arya/ uru/ kSa/yaaya cakrire sudhaa/tu
7.60.12a iya/M deva puro/hitir yuva/bhyaaM yaj~ne/Su mitraavaruNaav akaari
7.60.12c vi/shvaani durgaa/ pipRtaM tiro/ no yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.61.1a u/d vaaM ca/kSur varuNa supra/tiikaM deva/yor eti suu/ryas tatanvaa/n
7.61.1c abhi/ yo/ vi/shvaa bhu/vanaani ca/STe sa/ manyu/m ma/rtyeSv aa/ ciketa
7.61.2a pra/ vaaM sa/ mitraavaruNaav Rtaa/vaa vi/pro ma/nmaani diirghashru/d iyarti
7.61.2c ya/sya bra/hmaaNi sukratuu a/vaatha aa/ ya/t kra/tvaa na/ shara/daH pRNai/the
7.61.3a pro/ro/r mitraavaruNaa pRthivyaa/H pra/ diva/ RSvaa/d bRhata/H sudaanuu
7.61.3c spa/sho dadhaathe o/SadhiiSu vikSv R/dhag yato/ a/nimiSaM ra/kSamaaNaa
7.61.4a sha/Msaa mitra/sya va/ruNasya dhaa/ma shu/Smo ro/dasii badbadhe mahitvaa/
7.61.4c a/yan maa/saa a/yajvanaam avii/raaH pra/ yaj~na/manmaa vRja/naM tiraate
7.61.5a a/muuraa vi/shvaa vRSaNaav imaa/ vaaM na/ yaa/su citra/M da/dRshe na/ yakSa/m
7.61.5c dru/haH sacante a/nRtaa ja/naanaaM na/ vaaM niNyaa/ny aci/te abhuuvan
7.61.6a sa/m u vaaM yaj~na/m mahayaM na/mobhir huve/ vaam mitraavaruNaa sabaa/dhaH
7.61.6c pra/ vaam ma/nmaany Rca/se na/vaani kRtaa/ni bra/hma jujuSann imaa/ni
7.61.7a iya/M deva puro/hitir yuva/bhyaaM yaj~ne/Su mitraavaruNaav akaari
7.61.7c vi/shvaani durgaa/ pipRtaM tiro/ no yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.62.1a u/t suu/ryo bRha/d arcii/MSy ashret puru/ vi/shvaa ja/nima maa/nuSaaNaam
7.62.1c samo/ divaa/ dadRshe ro/camaanaH kra/tvaa kRta/H su/kRtaH kartR/bhir bhuut
7.62.2a sa/ suurya pra/ti puro/ na u/d gaa ebhi/ sto/mebhir etashe/bhir e/vaiH
7.62.2c pra/ no mitraa/ya va/ruNaaya voco/ .anaagaso aryamNe/ agna/ye ca
7.62.3a vi/ naH saha/sraM shuru/dho radantv Rtaa/vaano va/ruNo mitro/ agni/H
7.62.3c ya/chantu candraa/ upama/M no arka/m aa/ naH kaa/mam puupurantu sta/vaanaaH
7.62.4a dyaa/vaabhuumii adite traa/siithaaM no ye/ vaaM jaj~nu/H suja/nimaana RSve
7.62.4c maa/ he/Le bhuuma va/ruNasya vaayo/r maa/ mitra/sya priya/tamasya nRNaa/m
7.62.5a pra/ baaha/vaa sisRtaM jiiva/se na aa/ no ga/vyuutim ukSataM ghRte/na
7.62.5c aa/ no ja/ne shravayataM yuvaanaa shruta/m me mitraavaruNaa ha/vemaa/
7.62.6a nuu/ mitro/ va/ruNo aryamaa/ nas tma/ne tokaa/ya va/rivo dadhantu
7.62.6c sugaa/ no vi/shvaa supa/thaani santu yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.63.1a u/d v eti subha/go vishva/cakSaaH saa/dhaaraNaH suu/ryo maa/nuSaaNaam
7.63.1c ca/kSur mitra/sya va/ruNasya deva/sh ca/rmeva ya/H sama/vivyak ta/maaMsi
7.63.2a u/d v eti prasaviitaa/ ja/naanaam mahaa/n ketu/r arNava/H suu/ryasya
7.63.2c samaana/M cakra/m paryaavi/vRtsan ya/d etasho/ va/hati dhuurSu/ yukta/H
7.63.3a vibhraa/jamaana uSa/saam upa/sthaad rebhai/r u/d ety anumadya/maanaH
7.63.3c eSa/ me deva/H savitaa/ cachanda ya/H samaana/M na/ praminaa/ti dhaa/ma
7.63.4a divo/ rukma/ uruca/kSaa u/d eti duure/arthas tara/Nir bhraa/jamaanaH
7.63.4c nuuna/M ja/naaH suu/ryeNa pra/suutaa a/yann a/rthaani kRNa/vann a/paaMsi
7.63.5a ya/traa cakru/r amR/taa gaatu/m asmai shyeno/ na/ dii/yann a/nv eti paa/thaH
7.63.5c pra/ti vaaM suu/ra u/dite vidhema na/mobhir mitraavaruNota/ havyai/H
7.63.6a nuu/ mitro/ va/ruNo aryamaa/ nas tma/ne tokaa/ya va/rivo dadhantu
7.63.6c sugaa/ no vi/shvaa supa/thaani santu yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.64.1a divi/ kSa/yantaa ra/jasaH pRthivyaa/m pra/ vaaM ghRta/sya nirNi/jo dadiiran
7.64.1c havya/M no mitro/ aryamaa/ su/jaato raa/jaa sukSatro/ va/ruNo juSanta
7.64.2a aa/ raajaanaa maha Rtasya gopaa si/ndhupatii kSatriyaa yaatam arvaa/k
7.64.2c i/LaaM no mitraavaruNota/ vRSTi/m a/va diva/ invataM jiiradaanuu
7.64.3a mitra/s ta/n no va/ruNo devo/ arya/H pra/ saa/dhiSThebhiH pathi/bhir nayantu
7.64.3c bra/vad ya/thaa na aa/d ari/H sudaa/sa iSaa/ madema saha/ deva/gopaaH
7.64.4a yo/ vaaM ga/rtam ma/nasaa ta/kSad eta/m uurdhvaa/M dhiiti/M kRNa/vad dhaara/yac ca
7.64.4c ukSe/thaam mitraavaruNaa ghRte/na taa/ raajaanaa sukSitii/s tarpayethaam
7.64.5a eSa/ sto/mo varuNa mitra tu/bhyaM so/maH shukro/ na/ vaaya/ve .ayaami
7.64.5c aviSTa/M dhi/yo jigRta/m pu/raMdhiir yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.65.1a pra/ti vaaM suu/ra u/dite suuktai/r mitra/M huve va/ruNam puuta/dakSam
7.65.1c ya/yor asurya\m a/kSitaM jye/SThaM vi/shvasya yaa/mann aaci/taa jigatnu/
7.65.2a taa/ hi/ devaa/naam a/suraa taa/v aryaa/ taa/ naH kSitii/H karatam uurja/yantiiH
7.65.2c ashyaa/ma mitraavaruNaa vaya/M vaaM dyaa/vaa ca ya/tra piipa/yann a/haa ca
7.65.3a taa/ bhuu/ripaashaav a/nRtasya se/tuu duratye/tuu ripa/ve ma/rtyaaya
7.65.3c Rta/sya mitraavaruNaa pathaa/ vaam apo/ na/ naavaa/ duritaa/ tarema
7.65.4a aa/ no mitraavaruNaa havya/juSTiM ghRtai/r ga/vyuutim ukSatam i/LaabhiH
7.65.4c pra/ti vaam a/tra va/ram aa/ ja/naaya pRNiita/m udno/ divya/sya caa/roH
7.65.5a eSa/ sto/mo varuNa mitra tu/bhyaM so/maH shukro/ na/ vaaya/ve .ayaami
7.65.5c aviSTa/M dhi/yo jigRta/m pu/raMdhiir yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.66.1a pra/ mitra/yor va/ruNayo sto/mo na etu shuuSya\H
7.66.1c na/masvaan tuvijaata/yoH
7.66.2a yaa/ dhaara/yanta devaa/H suda/kSaa da/kSapitaraa
7.66.2c asuryaaaa\ya pra/mahasaa
7.66.3a taa/ na stipaa/ tanuupaa/ va/ruNa jaritRRNaa/m
7.66.3c mi/tra saadha/yataM dhi/yaH
7.66.4a ya/d adya/ suu/ra u/dite/ .anaagaa mitro/ aryamaa/
7.66.4c suvaa/ti savitaa/ bha/gaH
7.66.5a supraavii/r astu sa/ kSa/yaH pra/ nu/ yaa/man sudaanavaH
7.66.5c ye/ no a/Mho .atipi/prati
7.66.6a uta/ svaraa/jo a/ditir a/dabdhasya vrata/sya ye/
7.66.6c maho/ raa/jaana iishate
7.66.7a pra/ti vaaM suu/ra u/dite mitra/M gRNiiSe va/ruNam
7.66.7c aryama/NaM rishaa/dasam
7.66.8a raayaa/ hiraNyayaa/ mati/r iya/m avRkaa/ya sha/vase
7.66.8c iya/M vi/praa medha/saataye
7.66.9a te/ syaama deva varuNa te/ mitra suuri/bhiH saha/
7.66.9c i/SaM sva\sh ca dhiimahi
7.66.10a baha/vaH suu/racakSaso .agnijihvaa/ RtaavR/dhaH
7.66.10c trii/Ni ye/ yemu/r vida/thaani dhiiti/bhir vi/shvaani pa/ribhuutibhiH
7.66.11a vi/ ye/ dadhu/H shara/dam maa/sam aa/d a/har yaj~na/m aktu/M caa/d R/cam
7.66.11c anaapya/M va/ruNo mitro/ aryamaa/ kSatra/M raa/jaana aashata
7.66.12a ta/d vo adya/ manaamahe suuktai/H suu/ra u/dite
7.66.12c ya/d o/hate va/ruNo mitro/ aryamaa/ yuuya/m Rta/sya rathyaH
7.66.13a Rtaa/vaana Rta/jaataa RtaavR/dho ghoraa/so anRtadvi/SaH
7.66.13c te/SaaM vaH sumne/ suchardi/STame naraH syaa/ma ye/ ca suura/yaH
7.66.14a u/d u tya/d darshata/M va/pur diva/ eti pratihvare/
7.66.14c ya/d iim aashu/r va/hati deva/ e/tasho vi/shvasmai ca/kSase a/ram
7.66.15a shiirSNa/H-shiirSNo ja/gatas tasthu/Sas pa/tiM sama/yaa vi/shvam aa/ ra/jaH
7.66.15c sapta/ sva/saaraH suvitaa/ya suu/ryaM va/hanti hari/to ra/the
7.66.16a ta/c ca/kSur deva/hitaM shukra/m ucca/rat
7.66.16b pa/shyema shara/daH shata/M jii/vema shara/daH shata/m
7.66.17a kaa/vyebhir adaabhyaa/ yaataM varuNa dyuma/t
7.66.17c mitra/sh ca so/mapiitaye
7.66.18a divo/ dhaa/mabhir varuNa mitra/sh caa/ yaatam adru/haa
7.66.18c pi/bataM so/mam aatujii/
7.66.19a aa/ yaatam mitraavaruNaa juSaaNaa/v aa/hutiM naraa
7.66.19c paata/M so/mam RtaavRdhaa
7.67.1a pra/ti vaaM ra/thaM nRpatii jara/dhyai havi/Smataa ma/nasaa yaj~ni/yena
7.67.1c yo/ vaaM duuto/ na/ dhiSNyaav a/jiigar a/chaa suunu/r na/ pita/raa vivakmi
7.67.2a a/shocy agni/H samidhaano/ asme/ u/po adRshran ta/masash cid a/ntaaH
7.67.2c a/ceti ketu/r uSa/saH pura/staac chriye/ divo/ duhitu/r jaa/yamaanaH
7.67.3a abhi/ vaaM nuuna/m ashvinaa su/hotaa sto/maiH siSakti naasatyaa vivakvaa/n
7.67.3c puurvii/bhir yaatam pathyaaaa\bhir arvaa/k svarvi/daa va/sumataa ra/thena
7.67.4a avo/r vaaM nuuna/m ashvinaa yuvaa/kur huve/ ya/d vaaM sute/ maadhvii vasuuyu/H
7.67.4c aa/ vaaM vahantu stha/viraaso a/shvaaH pi/baatho asme/ su/Sutaa ma/dhuuni
7.67.5a praa/ciim u devaashvinaa dhi/yam me/ .amRdhraaM saata/ye kRtaM vasuuyu/m
7.67.5c vi/shvaa aviSTaM vaa/ja aa/ pu/raMdhiis taa/ naH shaktaM shaciipatii sha/ciibhiH
7.67.6a aviSTa/M dhiiSv a\shvinaa na aasu/ prajaa/vad re/to a/hrayaM no astu
7.67.6c aa/ vaaM toke/ ta/naye tuu/tujaanaaH sura/tnaaso deva/viitiM gamema
7.67.7a eSa/ sya/ vaam puurvaga/tveva sa/khye nidhi/r hito/ maadhvii raato/ asme/
7.67.7c a/heLataa ma/nasaa/ yaatam arvaa/g ashna/ntaa havya/m maa/nuSiiSu vikSu/
7.67.8a e/kasmin yo/ge bhuraNaa samaane/ pa/ri vaaM sapta/ srava/to ra/tho gaat
7.67.8c na/ vaayanti subhvo\ deva/yuktaa ye/ vaaM dhuurSu/ tara/Nayo va/hanti
7.67.9a asashca/taa magha/vadbhyo hi/ bhuuta/M ye/ raayaa/ maghade/yaM juna/nti
7.67.9c pra/ ye/ ba/ndhuM suunR/taabhis tira/nte ga/vyaa pR~nca/nto a/shvyaa maghaa/ni
7.67.10a nuu/ me ha/vam aa/ shRNutaM yuvaanaa yaasiSTa/M varti/r ashvinaav i/raavat
7.67.10c dhatta/M ra/tnaani ja/rataM ca suurii/n yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.68.1a aa/ shubhraa yaatam ashvinaa sva/shvaa gi/ro dasraa jujuSaaNaa/ yuvaa/koH
7.68.1c havyaa/ni ca pra/tibhRtaa viita/M naH
7.68.2a pra/ vaam a/ndhaaMsi ma/dyaany asthur a/raM gantaM havi/So viita/ye me
7.68.2c tiro/ aryo/ ha/vanaani shruta/M naH
7.68.3a pra/ vaaM ra/tho ma/nojavaa iyarti tiro/ ra/jaaMsy ashvinaa shato/tiH
7.68.3c asma/bhyaM suuryaavasuu iyaana/H
7.68.4a aya/M ha ya/d vaaM devayaa/ u a/drir uurdhvo/ vi/vakti somasu/d yuva/bhyaam
7.68.4c aa/ valguu/ vi/pro vavRtiita havyai/H
7.68.5a citra/M ha ya/d vaam bho/janaM nv a/sti ny a/traye ma/hiSvantaM yuyotam
7.68.5c yo/ vaam omaa/naM da/dhate priya/H sa/n
7.68.6a uta/ tya/d vaaM jurate/ ashvinaa bhuuc cya/vaanaaya pratii/tyaM havirde/
7.68.6c a/dhi ya/d va/rpa ita/uuti dhattha/H
7.68.7a uta/ tya/m bhujyu/m ashvinaa sa/khaayo ma/dhye jahur dure/vaasaH samudre/
7.68.7c ni/r iim parSad a/raavaa yo/ yuvaa/kuH
7.68.8a vR/kaaya cij ja/samaanaaya shaktam uta/ shrutaM shaya/ve huuya/maanaa
7.68.8c yaa/v aghnyaa/m a/pinvatam apo/ na/ starya\M cic chakty a\shvinaa sha/ciibhiH
7.68.9a eSa/ sya/ kaaru/r jarate suuktai/r a/gre budhaana/ uSa/saaM suma/nmaa
7.68.9c iSaa/ ta/M vardhad aghnyaa/ pa/yobhir yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.69.1a aa/ vaaM ra/tho ro/dasii badbadhaano/ hiraNya/yo vR/Sabhir yaatv a/shvaiH
7.69.1c ghRta/vartaniH pavi/bhii rucaana/ iSaa/M voLhaa/ nRpa/tir vaaji/niivaan
7.69.2a sa/ paprathaano/ abhi/ pa/~nca bhuu/maa trivandhuro/ ma/nasaa/ yaatu yukta/H
7.69.2c vi/sho ye/na ga/chatho devaya/ntiiH ku/traa cid yaa/mam ashvinaa da/dhaanaa
7.69.3a sva/shvaa yasha/saa/ yaatam arvaa/g da/sraa nidhi/m ma/dhumantam pibaathaH
7.69.3c vi/ vaaM ra/tho vadhvaaaa\ yaa/damaano/ .antaan divo/ baadhate vartani/bhyaam
7.69.4a yuvo/H shri/yam pa/ri yo/SaavRNiita suu/ro duhitaa/ pa/ritakmyaayaam
7.69.4c ya/d devaya/ntam a/vathaH sha/ciibhiH pa/ri ghraMsa/m oma/naa vaaM va/yo gaat
7.69.5a yo/ ha sya/ vaaM rathiraa va/sta usraa/ ra/tho yujaana/H pariyaa/ti varti/H
7.69.5c te/na naH sha/M yo/r uSa/so vyu\STau ny a\shvinaa vahataM yaj~ne/ asmi/n
7.69.6a na/raa gaure/va vidyu/taM tRSaaNaa/smaa/kam adya/ sa/vano/pa yaatam
7.69.6c purutraa/ hi/ vaam mati/bhir ha/vante maa/ vaam anye/ ni/ yaman devaya/ntaH
7.69.7a yuva/m bhujyu/m a/vaviddhaM samudra/ u/d uuhathur a/rNaso a/sridhaanaiH
7.69.7c patatri/bhir ashramai/r avyathi/bhir daMsa/naabhir ashvinaa paara/yantaa
7.69.8a nuu/ me ha/vam aa/ shRNutaM yuvaanaa yaasiSTa/M varti/r ashvinaav i/raavat
7.69.8c dhatta/M ra/tnaani ja/rataM ca suurii/n yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.70.1a aa/ vishvavaaraashvinaa gataM naH pra/ ta/t sthaa/nam avaaci vaam pRthivyaa/m
7.70.1c a/shvo na/ vaajii/ shuna/pRSTho asthaad aa/ ya/t seda/thur dhruva/se na/ yo/nim
7.70.2a si/Sakti saa/ vaaM sumati/sh ca/niSThaa/taapi gharmo/ ma/nuSo duroNe/
7.70.2c yo/ vaaM samudraa/n sari/taH pi/party e/tagvaa cin na/ suyu/jaa yujaana/H
7.70.3a yaa/ni sthaa/naany ashvinaa dadhaa/the divo/ yahvii/Sv o/SadhiiSu vikSu/
7.70.3c ni/ pa/rvatasya muurdha/ni sa/dante/SaM ja/naaya daashu/Se va/hantaa
7.70.4a caniSTa/M devaa o/SadhiiSv apsu/ ya/d yogyaa/ ashna/vaithe R/SiiNaam
7.70.4c puruu/Ni ra/tnaa da/dhatau ny a\sme/ a/nu puu/rvaaNi cakhyathur yugaa/ni
7.70.5a shushruvaa/Msaa cid ashvinaa puruu/Ny abhi/ bra/hmaaNi cakSaathe R/SiiNaam
7.70.5c pra/ti pra/ yaataM va/ram aa/ ja/naayaasme/ vaam astu sumati/sh ca/niSThaa
7.70.6a yo/ vaaM yaj~no/ naasatyaa havi/Smaan kRta/brahmaa samaryo\ bha/vaati
7.70.6c u/pa pra/ yaataM va/ram aa/ va/siSTham imaa/ bra/hmaaNy Rcyante yuva/bhyaam
7.70.7a iya/m maniiSaa/ iya/m ashvinaa gii/r imaa/M suvRkti/M vRSaNaa juSethaam
7.70.7c imaa/ bra/hmaaNi yuvayuu/ny agman yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.71.1a a/pa sva/sur uSa/so na/g jihiite riNa/kti kRSNii/r aruSaa/ya pa/nthaam
7.71.1c a/shvaamaghaa go/maghaa vaaM huvema di/vaa na/ktaM sha/rum asma/d yuyotam
7.71.2a upaa/yaataM daashu/Se ma/rtyaaya ra/thena vaama/m ashvinaa va/hantaa
7.71.2c yuyuta/m asma/d a/niraam a/miivaaM di/vaa na/ktam maadhvii traa/siithaaM naH
7.71.3a aa/ vaaM ra/tham avama/syaaM vyu\STau sumnaaya/vo vR/SaNo vartayantu
7.71.3c syuu/magabhastim Rtayu/gbhir a/shvair aa/shvinaa va/sumantaM vahethaam
7.71.4a yo/ vaaM ra/tho nRpatii a/sti voLhaa/ trivandhuro/ va/sumaaM+ usra/yaamaa
7.71.4c aa/ na enaa/ naasatyo/pa yaatam abhi/ ya/d vaaM vishva/psnyo ji/gaati
7.71.5a yuva/M cya/vaanaM jara/so .amumuktaM ni/ peda/va uuhathur aashu/m a/shvam
7.71.5c ni/r a/Mhasas ta/masa spartam a/triM ni/ jaahuSa/M shithire/ dhaatam anta/H
7.71.6a iya/m maniiSaa/ iya/m ashvinaa gii/r imaa/M suvRkti/M vRSaNaa juSethaam
7.71.6c imaa/ bra/hmaaNi yuvayuu/ny agman yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.72.1a aa/ go/mataa naasatyaa ra/thenaa/shvaavataa purushcandre/Na yaatam
7.72.1c abhi/ vaaM vi/shvaa niyu/taH sacante spaarha/yaa shriyaa/ tanvaaaa\ shubhaanaa/
7.72.2a aa/ no deve/bhir u/pa yaatam arvaa/k sajo/Sasaa naasatyaa ra/thena
7.72.2c yuvo/r hi/ naH sakhyaa/ pi/tryaaNi samaano/ ba/ndhur uta/ ta/sya vittam
7.72.3a u/d u sto/maaso ashvi/nor abudhra~n jaami/ bra/hmaaNy uSa/sash ca devii/H
7.72.3c aavi/vaasan ro/dasii dhi/SNyeme/ a/chaa vi/pro naa/satyaa vivakti
7.72.4a vi/ ce/d ucha/nty ashvinaa uSaa/saH pra/ vaam bra/hmaaNi kaara/vo bharante
7.72.4c uurdhva/m bhaanu/M savitaa/ devo/ ashred bRha/d agna/yaH sami/dhaa jarante
7.72.5a aa/ pashcaa/taan naasatyaa/ pura/staad aa/shvinaa yaatam adharaa/d u/daktaat
7.72.5c aa/ vishva/taH paa/~ncajanyena raayaa/ yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.73.1a a/taariSma ta/masas paara/m asya/ pra/ti sto/maM devaya/nto da/dhaanaaH
7.73.1c puruda/Msaa puruta/maa puraajaa/martyaa havate ashvi/naa gii/H
7.73.2a ny u\ priyo/ ma/nuSaH saadi ho/taa naa/satyaa yo/ ya/jate va/ndate ca
7.73.2c ashniita/m ma/dhvo ashvinaa upaaka/ aa/ vaaM voce vida/theSu pra/yasvaan
7.73.3a a/hema yaj~na/m pathaa/m uraaNaa/ imaa/M suvRkti/M vRSaNaa juSethaam
7.73.3c shruSTiive/va pre/Sito vaam abodhi pra/ti sto/mair ja/ramaaNo va/siSThaH
7.73.4a u/pa tyaa/ va/hnii gamato vi/shaM no rakSoha/Naa sa/mbhRtaa viiLu/paaNii
7.73.4c sa/m a/ndhaaMsy agmata matsaraa/Ni maa/ no mardhiSTam aa/ gataM shive/na
7.73.5a aa/ pashcaa/taan naasatyaa/ pura/staad aa/shvinaa yaatam adharaa/d u/daktaat
7.73.5c aa/ vishva/taH paa/~ncajanyena raayaa/ yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.74.1a imaa/ u vaaM di/viSTaya usraa/ havante ashvinaa
7.74.1c aya/M vaam ahve/ .avase shaciivasuu vi/shaM-vishaM hi/ ga/chathaH
7.74.2a yuva/M citra/M dadathur bho/janaM naraa co/dethaaM suunR/taavate
7.74.2c arvaa/g ra/thaM sa/manasaa ni/ yachatam pi/bataM somya/m ma/dhu
7.74.3a aa/ yaatam u/pa bhuuSatam ma/dhvaH pibatam ashvinaa
7.74.3c dugdha/m pa/yo vRSaNaa jenyaavasuu maa/ no mardhiSTam aa/ gatam
7.74.4a a/shvaaso ye/ vaam u/pa daashu/So gRha/M yuvaa/M dii/yanti bi/bhrataH
7.74.4c makSuuyu/bhir naraa ha/yebhir ashvinaa/ devaa yaatam asmayuu/
7.74.5a a/dhaa ha ya/nto ashvi/naa pR/kSaH sacanta suura/yaH
7.74.5c taa/ yaMsato magha/vadbhyo dhruva/M ya/shash chardi/r asma/bhyaM naa/satyaa
7.74.6a pra/ ye/ yayu/r avRkaa/so ra/thaa iva nRpaataa/ro ja/naanaam
7.74.6c uta/ sve/na sha/vasaa shuushuvur na/ra uta/ kSiyanti sukSiti/m
7.75.1a vy u\Saa/ aavo divijaa/ Rte/naaviSkRNvaanaa/ mahimaa/nam aa/gaat
7.75.1c a/pa dru/has ta/ma aavar a/juSTam a/~Ngirastamaa pathyaaaa\ ajiigaH
7.75.2a mahe/ no adya/ suvitaa/ya bodhy u/So mahe/ sau/bhagaaya pra/ yandhi
7.75.2c citra/M rayi/M yasha/saM dhehy asme/ de/vi ma/rteSu maanuSi shravasyu/m
7.75.3a ete/ tye/ bhaana/vo darshataa/yaash citraa/ uSa/so amR/taasa aa/guH
7.75.3c jana/yanto dai/vyaani vrataa/ny aapRNa/nto anta/rikSaa vy a\sthuH
7.75.4a eSaa/ syaa/ yujaanaa/ paraakaa/t pa/~nca kSitii/H pa/ri sadyo/ jigaati
7.75.4c abhipa/shyantii vayu/naa ja/naanaaM divo/ duhitaa/ bhu/vanasya pa/tnii
7.75.5a vaaji/niivatii suu/ryasya yo/Saa citraa/maghaa raaya/ iishe va/suunaam
7.75.5c R/SiSTutaa jara/yantii magho/ny uSaa/ uchati va/hnibhir gRNaanaa/
7.75.6a pra/ti dyutaanaa/m aruSaa/so a/shvaash citraa/ adRshrann uSa/saM va/hantaH
7.75.6c yaa/ti shubhraa/ vishvapi/shaa ra/thena da/dhaati ra/tnaM vidhate/ ja/naaya
7.75.7a satyaa/ satye/bhir mahatii/ maha/dbhir devii/ deve/bhir yajataa/ ya/jatraiH
7.75.7c ruja/d dRLhaa/ni da/dad usri/yaaNaam pra/ti gaa/va uSa/saM vaavashanta
7.75.8a nuu/ no go/mad viira/vad dhehi ra/tnam u/So a/shvaavad purubho/jo asme/
7.75.8c maa/ no barhi/H puruSa/taa nide/ kar yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.76.1a u/d u jyo/tir amR/taM vishva/janyaM vishvaa/naraH savitaa/ devo/ ashret
7.76.1c kra/tvaa devaa/naam ajaniSTa ca/kSur aavi/r akar bhu/vanaM vi/shvam uSaa/H
7.76.2a pra/ me pa/nthaa devayaa/naa adRshrann a/mardhanto va/subhir i/SkRtaasaH
7.76.2c a/bhuud u ketu/r uSa/saH pura/staat pratiicy aa/gaad a/dhi harmye/bhyaH
7.76.3a taa/nii/d a/haani bahulaa/ny aasan yaa/ praacii/nam u/ditaa suu/ryasya
7.76.3c ya/taH pa/ri jaara/ ivaaca/ranty u/So dadRkSe/ na/ pu/nar yatii/va
7.76.4a ta/ i/d devaa/naaM sadhamaa/da aasann Rtaa/vaanaH kava/yaH puurvyaa/saH
7.76.4c guuLha/M jyo/tiH pita/ro a/nv avindan satya/mantraa ajanayann uSaa/sam
7.76.5a samaana/ uurve/ a/dhi sa/MgataasaH sa/M jaanate na/ yatante mitha/s te/
7.76.5c te/ devaa/naaM na/ minanti vrataa/ny a/mardhanto va/subhir yaa/damaanaaH
7.76.6a pra/ti tvaa sto/mair iiLate va/siSThaa uSarbu/dhaH subhage tuSTuvaa/MsaH
7.76.6c ga/vaaM netrii/ vaa/japatnii na ucho/SaH sujaate prathamaa/ jarasva
7.76.7a eSaa/ netrii/ raa/dhasaH suunR/taanaam uSaa/ ucha/ntii ribhyate va/siSThaiH
7.76.7c diirghashru/taM rayi/m asme/ da/dhaanaa yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.77.1a u/po ruruce yuvati/r na/ yo/Saa vi/shvaM jiiva/m prasuva/ntii caraa/yai
7.77.1c a/bhuud agni/H sami/dhe maa/nuSaaNaam a/kar jyo/tir baa/dhamaanaa ta/maaMsi
7.77.2a vi/shvam pratiicii/ sapra/thaa u/d asthaad ru/shad vaa/so bi/bhratii shukra/m ashvait
7.77.2c hi/raNyavarNaa sudR/shiikasaMdRg ga/vaam maataa/ netry a/hnaam aroci
7.77.3a devaa/naaM ca/kSuH subha/gaa va/hantii shveta/M na/yantii sudR/shiikam a/shvam
7.77.3c uSaa/ adarshi rashmi/bhir vya\ktaa citraa/maghaa vi/shvam a/nu pra/bhuutaa
7.77.4a a/ntivaamaa duure/ ami/tram uchorvii/M ga/vyuutim a/bhayaM kRdhii naH
7.77.4c yaava/ya dve/Sa aa/ bharaa va/suuni coda/ya raa/dho gRNate/ maghoni
7.77.5a asme/ shre/SThebhir bhaanu/bhir vi/ bhaahy u/So devi pratira/ntii na aa/yuH
7.77.5c i/SaM ca no da/dhatii vishvavaare go/mad a/shvaavad ra/thavac ca raa/dhaH
7.77.6a yaa/M tvaa divo duhitar vardha/yanty u/SaH sujaate mati/bhir va/siSThaaH
7.77.6c saa/smaa/su dhaa rayi/m RSva/m bRha/ntaM yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.78.1a pra/ti keta/vaH prathamaa/ adRshrann uurdhvaa/ asyaa a~nja/yo vi/ shrayante
7.78.1c u/So arvaa/caa bRhataa/ ra/thena jyo/tiSmataa vaama/m asma/bhyaM vakSi
7.78.2a pra/ti Siim agni/r jarate sa/middhaH pra/ti vi/praaso mati/bhir gRNa/ntaH
7.78.2c uSaa/ yaati jyo/tiSaa baa/dhamaanaa vi/shvaa ta/maaMsi duritaa/pa devii/
7.78.3a etaa/ u tyaa/H pra/ty adRshran pura/staaj jyo/tir ya/chantiir uSa/so vibhaatii/H
7.78.3c a/jiijanan suu/ryaM yaj~na/m agni/m apaacii/naM ta/mo agaad a/juSTam
7.78.4a a/ceti divo/ duhitaa/ magho/nii vi/shve pashyanty uSa/saM vibhaatii/m
7.78.4c aa/sthaad ra/thaM svadha/yaa yujya/maanam aa/ ya/m a/shvaasaH suyu/jo va/hanti
7.78.5a pra/ti tvaadya/ suma/naso budhantaasmaa/kaaso magha/vaano vaya/M ca
7.78.5c tilvilaaya/dhvam uSaso vibhaatii/r yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.79.1a vy u\Saa/ aavaH pathyaaaa\ ja/naanaam pa/~nca kSitii/r maa/nuSiir bodha/yantii
7.79.1c susaMdR/gbhir ukSa/bhir bhaanu/m ashred vi/ suu/ryo ro/dasii ca/kSasaavaH
7.79.2a vy a\~njate divo/ a/nteSv aktuu/n vi/sho na/ yuktaa/ uSa/so yatante
7.79.2c sa/M te gaa/vas ta/ma aa/ vartayanti jyo/tir yachanti savite/va baahuu/
7.79.3a a/bhuud uSaa/ i/ndratamaa magho/ny a/jiijanat suvitaa/ya shra/vaaMsi
7.79.3c vi/ divo/ devii/ duhitaa/ dadhaaty a/~Ngirastamaa sukR/te va/suuni
7.79.4a taa/vad uSo raa/dho asma/bhyaM raasva yaa/vat stotR/bhyo a/rado gRNaanaa/
7.79.4c yaa/M tvaa jaj~nu/r vRSabha/syaa ra/veNa vi/ dRLha/sya du/ro a/drer aurNoH
7.79.5a deva/M-devaM raa/dhase coda/yanty asmadrya\k suunR/taa iira/yantii
7.79.5c vyucha/ntii naH sana/ye dhi/yo dhaa yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.80.1a pra/ti sto/mebhir uSa/saM va/siSThaa giirbhi/r vi/praasaH prathamaa/ abudhran
7.80.1c vivarta/yantiiM ra/jasii sa/mante aaviSkRNvatii/m bhu/vanaani vi/shvaa
7.80.2a eSaa/ syaa/ na/vyam aa/yur da/dhaanaa guuDhvii/ ta/mo jyo/tiSoSaa/ abodhi
7.80.2c a/gra eti yuvati/r a/hrayaaNaa praa/cikitat suu/ryaM yaj~na/m agni/m
7.80.3a a/shvaavatiir go/matiir na uSaa/so viira/vatiiH sa/dam uchantu bhadraa/H
7.80.3c ghRta/M du/haanaa vishva/taH pra/piitaa yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.81.1a pra/ty u adarshy aayaty u\cha/ntii duhitaa/ diva/H
7.81.1c a/po ma/hi vyayati ca/kSase ta/mo jyo/tiS kRNoti suuna/rii
7.81.2a u/d usri/yaaH sRjate suu/ryaH sa/caaM+ udya/n na/kSatram arciva/t
7.81.2c ta/ve/d uSo vyu/Si suu/ryasya ca sa/m bhakte/na gamemahi
7.81.3a pra/ti tvaa duhitar diva u/So jiiraa/ abhutsmahi
7.81.3c yaa/ va/hasi puru/ spaarha/M vananvati ra/tnaM na/ daashu/Se ma/yaH
7.81.4a ucha/ntii yaa/ kRNo/Si maMha/naa mahi prakhyai/ devi sva\r dRshe/
7.81.4c ta/syaas te ratnabhaa/ja iimahe vaya/M syaa/ma maatu/r na/ suuna/vaH
7.81.5a ta/c citra/M raa/dha aa/ bharo/So ya/d diirghashru/ttamam
7.81.5c ya/t te divo duhitar martabho/janaM ta/d raasva bhuna/jaamahai
7.81.6a shra/vaH suuri/bhyo amR/taM vasutvana/M vaa/jaaM+ asma/bhyaM go/mataH
7.81.6c codayitrii/ magho/naH suunR/taavaty uSaa/ uchad a/pa sri/dhaH
7.82.1a i/ndraavaruNaa yuva/m adhvaraa/ya no vishe/ ja/naaya ma/hi sha/rma yachatam
7.82.1c diirgha/prayajyum a/ti yo/ vanuSya/ti vaya/M jayema pR/tanaasu duuDhya\H
7.82.2a samraa/L anya/H svaraa/L anya/ ucyate vaam mahaa/ntaav i/ndraava/ruNaa mahaa/vasuu
7.82.2c vi/shve devaa/saH parame/ vyo\mani sa/M vaam o/jo vRSaNaa sa/m ba/laM dadhuH
7.82.3a a/nv apaa/M khaa/ny atRntam o/jasaa/ suu/ryam airayataM divi/ prabhu/m
7.82.3c i/ndraavaruNaa ma/de asya maayi/no/ .apinvatam api/taH pi/nvataM dhi/yaH
7.82.4a yuvaa/m i/d yutsu/ pR/tanaasu va/hnayo yuvaa/M kSe/masya prasave/ mita/j~navaH
7.82.4c iishaanaa/ va/sva ubha/yasya kaara/va i/ndraavaruNaa suha/vaa havaamahe
7.82.5a i/ndraavaruNaa ya/d imaa/ni cakra/thur vi/shvaa jaataa/ni bhu/vanasya majma/naa
7.82.5c kSe/meNa mitro/ va/ruNaM duvasya/ti maru/dbhir ugra/H shu/bham anya/ iiyate
7.82.6a mahe/ shulkaa/ya va/ruNasya nu/ tviSa/ o/jo mimaate dhruva/m asya ya/t sva/m
7.82.6c a/jaamim anya/H shnatha/yantam aa/tirad dabhre/bhir anya/H pra/ vRNoti bhuu/yasaH
7.82.7a na/ ta/m a/Mho na/ duritaa/ni ma/rtyam i/ndraavaruNaa na/ ta/paH ku/tash cana/
7.82.7c ya/sya devaa ga/chatho viitho/ adhvara/M na/ ta/m ma/rtasya nashate pa/rihvRtiH
7.82.8a arvaa/~N naraa dai/vyenaa/vasaa/ gataM shRNuta/M ha/vaM ya/di me ju/joSathaH
7.82.8c yuvo/r hi/ sakhya/m uta/ vaa ya/d aa/pyam maarDiika/m indraavaruNaa ni/ yachatam
7.82.9a asmaa/kam indraavaruNaa bha/re-bhare puroyodhaa/ bhavataM kRSTyojasaa
7.82.9c ya/d vaaM ha/vanta ubha/ye a/dha spRdhi/ na/ras toka/sya ta/nayasya saati/Su
7.82.10a asme/ i/ndro va/ruNo mitro/ aryamaa/ dyumna/M yachantu ma/hi sha/rma sapra/thaH
7.82.10c avadhra/M jyo/tir a/diter RtaavR/dho deva/sya shlo/kaM savitu/r manaamahe
7.83.1a yuvaa/M naraa pa/shyamaanaasa aa/pyam praacaa/ gavya/ntaH pRthupa/rshavo yayuH
7.83.1c daa/saa ca vRtraa/ hata/m aa/ryaaNi ca sudaa/sam indraavaruNaa/vasaavatam
7.83.2a ya/traa na/raH sama/yante kRta/dhvajo ya/sminn aajaa/ bha/vati ki/M cana/ priya/m
7.83.2c ya/traa bha/yante bhu/vanaa svardR/shas ta/traa na indraavaruNaa/dhi vocatam
7.83.3a sa/m bhuu/myaa a/ntaa dhvasiraa/ adRkSate/ndraavaruNaa divi/ gho/Sa aa/ruhat
7.83.3c a/sthur ja/naanaam u/pa maa/m a/raatayo .arvaa/g a/vasaa havanashrutaa/ gatam
7.83.4a i/ndraavaruNaa vadha/naabhir aprati/ bheda/M vanva/ntaa pra/ sudaa/sam aavatam
7.83.4c bra/hmaaNy eSaaM shRNutaM ha/viimani satyaa/ tR/tsuunaam abhavat puro/hitiH
7.83.5a i/ndraavaruNaav abhy aa/ tapanti maaghaa/ny aryo/ vanu/Saam a/raatayaH
7.83.5c yuva/M hi/ va/sva ubha/yasya raa/jatho/ .adha smaa no .avatam paa/rye divi/
7.83.6a yuvaa/M havanta ubha/yaasa aaji/Sv i/ndraM ca va/svo va/ruNaM ca saata/ye
7.83.6c ya/tra raa/jabhir dasha/bhir ni/baadhitam pra/ sudaa/sam aa/vataM tR/tsubhiH saha/
7.83.7a da/sha raa/jaanaH sa/mitaa a/yajyavaH sudaa/sam indraavaruNaa na/ yuyudhuH
7.83.7c satyaa/ nRNaa/m admasa/daam u/pastutir devaa/ eSaam abhavan deva/huutiSu
7.83.8a daasharaaj~ne/ pa/riyattaaya vishva/taH sudaa/sa indraavaruNaav ashikSatam
7.83.8c shvitya/~nco ya/tra na/masaa kapardi/no dhiyaa/ dhii/vanto a/sapanta tR/tsavaH
7.83.9a vRtraa/Ny anya/H samithe/Su ji/ghnate vrataa/ny anyo/ abhi/ rakSate sa/daa
7.83.9c ha/vaamahe vaaM vRSaNaa suvRkti/bhir asme/ indraavaruNaa sha/rma yachatam
7.83.10a asme/ i/ndro va/ruNo mitro/ aryamaa/ dyumna/M yachantu ma/hi sha/rma sapra/thaH
7.83.10c avadhra/M jyo/tir a/diter RtaavR/dho deva/sya shlo/kaM savitu/r manaamahe
7.84.1a aa/ vaaM raajaanaav adhvare/ vavRtyaaM havye/bhir indraavaruNaa na/mobhiH
7.84.1c pra/ vaaM ghRtaa/cii baahvo/r da/dhaanaa pa/ri tma/naa vi/Suruupaa jigaati
7.84.2a yuvo/ raaSTra/m bRha/d invati dyau/r yau/ setR/bhir arajju/bhiH siniitha/H
7.84.2c pa/ri no he/Lo va/ruNasya vRjyaa uru/M na i/ndraH kRNavad uloka/m
7.84.3a kRta/M no yaj~na/M vida/theSu caa/ruM kRta/m bra/hmaaNi suuri/Su prashastaa/
7.84.3c u/po rayi/r deva/juuto na etu pra/ Na spaarhaa/bhir uuti/bhis tiretam
7.84.4a asme/ indraavaruNaa vishva/vaaraM rayi/M dhattaM va/sumantam purukSu/m
7.84.4c pra/ ya/ aadityo/ a/nRtaa minaa/ty a/mitaa shuu/ro dayate va/suuni
7.84.5a iya/m i/ndraM va/ruNam aSTa me gii/H praa/vat toke/ ta/naye tuu/tujaanaa
7.84.5c sura/tnaaso deva/viitiM gamema yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.85.1a puniiSe/ vaam arakSa/sam maniiSaa/M so/mam i/ndraaya va/ruNaaya ju/hvat
7.85.1c ghRta/pratiikaam uSa/saM na/ devii/M taa/ no yaa/mann uruSyataam abhii/ke
7.85.2a spa/rdhante vaa/ u devahuu/ye a/tra ye/Su dhvaje/Su didya/vaH pa/tanti
7.85.2c yuva/M taa/M+ indraavaruNaav ami/traan hata/m pa/raacaH sha/rvaa vi/SuucaH
7.85.3a aa/pash cid dhi/ sva/yashasaH sa/dassu devii/r i/ndraM va/ruNaM deva/taa dhu/H
7.85.3c kRSTii/r anyo/ dhaara/yati pra/viktaa vRtraa/Ny anyo/ apratii/ni hanti
7.85.4a sa/ sukra/tur Rtaci/d astu ho/taa ya/ aaditya sha/vasaa vaaM na/masvaan
7.85.4c aavava/rtad a/vase vaaM havi/Smaan a/sad i/t sa/ suvitaa/ya pra/yasvaan
7.85.5a iya/m i/ndraM va/ruNam aSTa me gii/H praa/vat toke/ ta/naye tuu/tujaanaa
7.85.5c sura/tnaaso deva/viitiM gamema yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.86.1a dhii/raa tv a\sya mahinaa/ januu/MSi vi/ ya/s tasta/mbha ro/dasii cid urvii/
7.86.1c pra/ naa/kam RSva/M nunude bRha/ntaM dvitaa/ na/kSatram papra/thac ca bhuu/ma
7.86.2a uta/ sva/yaa tanvaaaa\ sa/M vade ta/t kadaa/ nv a\nta/r va/ruNe bhuvaani
7.86.2c ki/m me havya/m a/hRNaano juSeta kadaa/ mRLiika/M suma/naa abhi/ khyam
7.86.3a pRche/ ta/d e/no varuNa didR/kSuu/po emi cikitu/So vipR/cham
7.86.3c samaana/m i/n me kava/yash cid aahur aya/M ha tu/bhyaM va/ruNo hRNiite
7.86.4a ki/m aa/ga aasa varuNa jye/SThaM ya/t stotaa/raM ji/ghaaMsasi sa/khaayam
7.86.4c pra/ ta/n me voco duuLabha svadhaavo/ .ava tvaanenaa/ na/masaa tura/ iyaam
7.86.5a a/va drugdhaa/ni pi/tryaa sRjaa no/ .ava yaa/ vaya/M cakRmaa/ tanuu/bhiH
7.86.5c a/va raajan pashutR/paM na/ taayu/M sRjaa/ vatsa/M na/ daa/mno va/siSTham
7.86.6a na/ sa/ svo/ da/kSo varuNa dhru/tiH saa/ su/raa manyu/r vibhii/dako a/cittiH
7.86.6c a/sti jyaa/yaan ka/niiyasa upaare/ sva/pnash cane/d a/nRtasya prayotaa/
7.86.7a a/raM daaso/ na/ miiLhu/Se karaaNy aha/M devaa/ya bhuu/rNaye/ .anaagaaH
7.86.7c a/cetayad aci/to devo/ aryo/ gR/tsaM raaye/ kavi/taro junaati
7.86.8a aya/M su/ tu/bhyaM varuNa svadhaavo hRdi/ sto/ma u/pashritash cid astu
7.86.8c sha/M naH kSe/me sha/m u yo/ge no astu yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.87.1a ra/dat patho/ va/ruNaH suu/ryaaya praa/rNaaMsi samudri/yaa nadii/naam
7.87.1c sa/rgo na/ sRSTo/ a/rvatiir Rtaaya/~n cakaa/ra mahii/r ava/niir a/habhyaH
7.87.2a aatmaa/ te vaa/to ra/ja aa/ naviinot pashu/r na/ bhuu/rNir ya/vase sasavaa/n
7.87.2c anta/r mahii/ bRhatii/ ro/dasiime/ vi/shvaa te dhaa/ma varuNa priyaa/Ni
7.87.3a pa/ri spa/sho va/ruNasya sma/diSTaa ubhe/ pashyanti ro/dasii sume/ke
7.87.3c Rtaa/vaanaH kava/yo yaj~na/dhiiraaH pra/cetaso ya/ iSa/yanta ma/nma
7.87.4a uvaa/ca me va/ruNo me/dhiraaya tri/H sapta/ naa/maa/ghnyaa bibharti
7.87.4c vidvaa/n pada/sya gu/hyaa na/ vocad yugaa/ya vi/pra u/paraaya shi/kSan
7.87.5a tisro/ dyaa/vo ni/hitaa anta/r asmin tisro/ bhuu/miir u/paraaH Sa/DvidhaanaaH
7.87.5c gR/tso raa/jaa va/ruNash cakra eta/M divi/ pre~Nkha/M hiraNya/yaM shubhe/ ka/m
7.87.6a a/va si/ndhuM va/ruNo dyau/r iva sthaad drapso/ na/ shveto/ mRga/s tu/viSmaan
7.87.6c gambhiira/shaMso ra/jaso vimaa/naH supaara/kSatraH sato/ asya/ raa/jaa
7.87.7a yo/ mRLa/yaati cakru/Se cid aa/go vaya/M syaama va/ruNe a/naagaaH
7.87.7c a/nu vrataa/ny a/diter Rdha/nto yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.88.1a pra/ shundhyu/vaM va/ruNaaya pre/SThaam mati/M vasiSTha miiLhu/Se bharasva
7.88.1c ya/ iim arvaa/~ncaM ka/rate ya/jatraM saha/sraamaghaM vR/SaNam bRha/ntam
7.88.2a a/dhaa nv a\sya saMdR/shaM jaganvaa/n agne/r a/niikaM va/ruNasya maMsi
7.88.2c sva\r ya/d a/shmann adhipaa/ u a/ndho .abhi/ maa va/pur dRsha/ye niniiyaat
7.88.3a aa/ ya/d ruhaa/va va/ruNash ca naa/vam pra/ ya/t samudra/m iira/yaava ma/dhyam
7.88.3c a/dhi ya/d apaa/M snu/bhish ca/raava pra/ pre~Nkha/ ii~Nkhayaavahai shubhe/ ka/m
7.88.4a va/siSThaM ha va/ruNo naavy aa/dhaad R/SiM cakaara sva/paa ma/hobhiH
7.88.4c stotaa/raM vi/praH sudinatve/ a/hnaaM yaa/n nu/ dyaa/vas tata/nan yaa/d uSaa/saH
7.88.5a kva\ tyaa/ni nau sakhyaa/ babhuuvuH sa/caavahe ya/d avRka/m puraa/ cit
7.88.5c bRha/ntam maa/naM varuNa svadhaavaH saha/sradvaaraM jagamaa gRha/M te
7.88.6a ya/ aapi/r ni/tyo varuNa priya/H sa/n tvaa/m aa/gaaMsi kRNa/vat sa/khaa te
7.88.6c maa/ ta e/nasvanto yakSin bhujema yandhi/ Smaa vi/pra stuvate/ va/ruutham
7.88.7a dhruvaa/su tvaasu/ kSiti/Su kSiya/nto vy a\sma/t paa/shaM va/ruNo mumocat
7.88.7c a/vo vanvaanaa/ a/diter upa/sthaad yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.89.1a mo/ Su/ varuNa mRnma/yaM gRha/M raajann aha/M gamam
7.89.1c mRLaa/ sukSatra mRLa/ya
7.89.2a ya/d e/mi prasphura/nn iva dR/tir na/ dhmaato/ adrivaH
7.89.2c mRLaa/ sukSatra mRLa/ya
7.89.3a kra/tvaH samaha diina/taa pratiipa/M jagamaa shuce
7.89.3c mRLaa/ sukSatra mRLa/ya
7.89.4a apaa/m ma/dhye tasthivaa/MsaM tR/SNaavidaj jaritaa/ram
7.89.4c mRLaa/ sukSatra mRLa/ya
7.89.5a ya/t ki/M ceda/M varuNa dai/vye ja/ne .abhidroha/m manuSyaaaa\sh ca/raamasi
7.89.5c a/cittii ya/t ta/va dha/rmaa yuyopima/ maa/ nas ta/smaad e/naso deva riiriSaH
7.90.1a pra/ viirayaa/ shu/cayo dadrire vaam adhvaryu/bhir ma/dhumantaH sutaa/saH
7.90.1c va/ha vaayo niyu/to yaahy a/chaa pi/baa suta/syaa/ndhaso ma/daaya
7.90.2a iishaanaa/ya pra/hutiM ya/s ta aa/naT chu/ciM so/maM shucipaas tu/bhyaM vaayo
7.90.2c kRNo/Si ta/m ma/rtyeSu prashasta/M jaato/-jaato jaayate vaajy a\sya
7.90.3a raaye/ nu/ ya/M jaj~na/tuu ro/dasiime/ raaye/ devii/ dhiSa/Naa dhaati deva/m
7.90.3c a/dha vaayu/M niyu/taH sashcata svaa/ uta/ shveta/M va/sudhitiM nireke/
7.90.4a ucha/nn uSa/saH sudi/naa aripraa/ uru/ jyo/tir vividur dii/dhyaanaaH
7.90.4c ga/vyaM cid uurva/m ushi/jo vi/ vavrus te/Saam a/nu pradi/vaH sasrur aa/paH
7.90.5a te/ satye/na ma/nasaa dii/dhyaanaaH sve/na yuktaa/saH kra/tunaa vahanti
7.90.5c i/ndravaayuu viiravaa/haM ra/thaM vaam iishaana/yor abhi/ pR/kSaH sacante
7.90.6a iishaanaa/so ye/ da/dhate sva\r No go/bhir a/shvebhir va/subhir hi/raNyaiH
7.90.6c i/ndravaayuu suura/yo vi/shvam aa/yur a/rvadbhir viirai/H pR/tanaasu sahyuH
7.90.7a a/rvanto na/ shra/vaso bhi/kSamaaNaa indravaayuu/ suSTuti/bhir va/siSThaaH
7.90.7c vaajaya/ntaH sv a/vase huvema yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.91.1a kuvi/d a~Nga/ na/masaa ye/ vRdhaa/saH puraa/ devaa/ anavadyaa/sa aa/san
7.91.1c te/ vaaya/ve ma/nave baadhitaa/yaa/vaasayann uSa/saM suu/ryeNa
7.91.2a usha/ntaa duutaa/ na/ da/bhaaya gopaa/ maasa/sh ca paatha/H shara/dash ca puurvii/H
7.91.2c i/ndravaayuu suSTuti/r vaam iyaanaa/ maarDiika/m iiTTe suvita/M ca na/vyam
7.91.3a pii/voannaaM+ rayivR/dhaH sumedhaa/H shveta/H siSakti niyu/taam abhishrii/H
7.91.3c te/ vaaya/ve sa/manaso vi/ tasthur vi/shve/n na/raH svapatyaa/ni cakruH
7.91.4a yaa/vat ta/ras tanvo\ yaa/vad o/jo yaa/van na/rash ca/kSasaa dii/dhyaanaaH
7.91.4c shu/ciM so/maM shucipaa paatam asme/ i/ndravaayuu sa/datam barhi/r e/da/m
7.91.5a niyuvaanaa/ niyu/ta spaarha/viiraa i/ndravaayuu sara/thaM yaatam arvaa/k
7.91.5c ida/M hi/ vaam pra/bhRtam ma/dhvo a/gram a/dha priiNaanaa/ vi/ mumuktam asme/
7.91.6a yaa/ vaaM shata/M niyu/to yaa/H saha/sram i/ndravaayuu vishva/vaaraaH sa/cante
7.91.6c aa/bhir yaataM suvida/traabhir arvaa/k paata/M naraa pra/tibhRtasya ma/dhvaH
7.91.7a a/rvanto na/ shra/vaso bhi/kSamaaNaa indravaayuu/ suSTuti/bhir va/siSThaaH
7.91.7c vaajaya/ntaH sv a/vase huvema yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.92.1a aa/ vaayo bhuuSa shucipaa u/pa naH saha/sraM te niyu/to vishvavaara
7.92.1c u/po te a/ndho ma/dyam ayaami ya/sya deva dadhiSe/ puurvape/yam
7.92.2a pra/ so/taa jiiro/ adhvare/Sv asthaat so/mam i/ndraaya vaaya/ve pi/badhyai
7.92.2c pra/ ya/d vaam ma/dhvo agriya/m bha/ranty adhvarya/vo devaya/ntaH sha/ciibhiH
7.92.3a pra/ yaa/bhir yaa/si daashvaa/Msam a/chaa niyu/dbhir vaayav iSTa/ye duroNe/
7.92.3c ni/ no rayi/M subho/jasaM yuvasva ni/ viira/M ga/vyam a/shvyaM ca raa/dhaH
7.92.4a ye/ vaaya/va indramaa/danaasa aa/devaaso nito/shanaaso arya/H
7.92.4c ghna/nto vRtraa/Ni suuri/bhiH Syaama saasahvaa/Mso yudhaa/ nR/bhir ami/traan
7.92.5a aa/ no niyu/dbhiH shati/niibhir adhvara/M sahasri/Niibhir u/pa yaahi yaj~na/m
7.92.5c vaa/yo asmi/n sa/vane maadayasva yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.93.1a shu/ciM nu/ sto/maM na/vajaatam adye/ndraagnii vRtrahaNaa juSe/thaam
7.93.1c ubhaa/ hi/ vaaM suha/vaa jo/haviimi taa/ vaa/jaM sadya/ ushate/ dhe/SThaa
7.93.2a taa/ saanasii/ shavasaanaa hi/ bhuuta/M saakaMvR/dhaa sha/vasaa shuushuvaa/Msaa
7.93.2c kSa/yantau raayo/ ya/vasasya bhuu/reH pR~Nkta/M vaa/jasya stha/virasya ghR/SveH
7.93.3a u/po ha ya/d vida/thaM vaaji/no gu/r dhiibhi/r vi/praaH pra/matim icha/maanaaH
7.93.3c a/rvanto na/ kaa/SThaaM na/kSamaaNaa indraagnii/ jo/huvato na/ras te/
7.93.4a giirbhi/r vi/praH pra/matim icha/maana ii/TTe rayi/M yasha/sam puurvabhaa/jam
7.93.4c i/ndraagnii vRtrahaNaa suvajraa pra/ no na/vyebhis tirataM deSNai/H
7.93.5a sa/M ya/n mahii/ mithatii/ spa/rdhamaane tanuuru/caa shuu/rasaataa ya/taite
7.93.5c a/devayuM vida/the devayu/bhiH satraa/ hataM somasu/taa ja/nena
7.93.6a imaa/m u Su/ so/masutim u/pa na e/ndraagnii saumanasaa/ya yaatam
7.93.6c nuu/ cid dhi/ parimamnaa/the asmaa/n aa/ vaaM sha/shvadbhir vavRtiiya vaa/jaiH
7.93.7a so/ agna enaa/ na/masaa sa/middho/ .achaa mitra/M va/ruNam i/ndraM voceH
7.93.7c ya/t siim aa/gash cakRmaa/ ta/t su/ mRLa ta/d aryamaa/ditiH shishrathantu
7.93.8a etaa/ agna aashuSaaNaa/sa iSTii/r yuvo/H sa/caabhy a\shyaama vaa/jaan
7.93.8c me/ndro no vi/SNur maru/taH pa/ri khyan yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.94.1a iya/M vaam asya/ ma/nmana i/ndraagnii puurvya/stutiH
7.94.1c abhraa/d vRSTi/r ivaajani
7.94.2a shRNuta/M jaritu/r ha/vam i/ndraagnii va/nataM gi/raH
7.94.2c iishaanaa/ pipyataM dhi/yaH
7.94.3a maa/ paapatvaa/ya no nare/ndraagnii maa/bhi/shastaye
7.94.3c maa/ no riiradhataM nide/
7.94.4a i/ndre agnaa/ na/mo bRha/t suvRkti/m e/rayaamahe
7.94.4c dhiyaa/ dhe/naa avasya/vaH
7.94.5a taa/ hi/ sha/shvanta ii/Lata itthaa/ vi/praasa uuta/ye
7.94.5c sabaa/dho vaa/jasaataye
7.94.6a taa/ vaaM giirbhi/r vipanya/vaH pra/yasvanto havaamahe
7.94.6c medha/saataa saniSya/vaH
7.94.7a i/ndraagnii a/vasaa/ gatam asma/bhyaM carSaNiisahaa
7.94.7c maa/ no duHsha/Msa iishata
7.94.8a maa/ ka/sya no a/raruSo dhuurti/H pra/Na~N ma/rtyasya
7.94.8c i/ndraagnii sha/rma yachatam
7.94.9a go/mad dhi/raNyavad va/su ya/d vaam a/shvaavad ii/mahe
7.94.9c i/ndraagnii ta/d vanemahi
7.94.10a ya/t so/ma aa/ sute/ na/ra indraagnii/ a/johavuH
7.94.10c sa/ptiivantaa saparya/vaH
7.94.11a ukthe/bhir vRtraha/ntamaa yaa/ mandaanaa/ cid aa/ giraa/
7.94.11c aa~NguuSai/r aavi/vaasataH
7.94.12a taa/v i/d duHsha/Msam ma/rtyaM du/rvidvaaMsaM rakSasvi/nam
7.94.12c aabhoga/M ha/nmanaa hatam udadhi/M ha/nmanaa hatam
7.95.1a pra/ kSo/dasaa dhaa/yasaa sasra eSaa/ sa/rasvatii dharu/Nam aa/yasii puu/H
7.95.1c prabaa/badhaanaa rathye\va yaati vi/shvaa apo/ mahinaa/ si/ndhur anyaa/H
7.95.2a e/kaacetat sa/rasvatii nadii/naaM shu/cir yatii/ giri/bhya aa/ samudraa/t
7.95.2c raaya/sh ce/tantii bhu/vanasya bhuu/rer ghRta/m pa/yo duduhe naa/huSaaya
7.95.3a sa/ vaavRdhe na/ryo yo/SaNaasu vR/Saa shi/shur vRSabho/ yaj~ni/yaasu
7.95.3c sa/ vaaji/nam magha/vadbhyo dadhaati vi/ saata/ye tanva\m maamRjiita
7.95.4a uta/ syaa/ naH sa/rasvatii juSaaNo/pa shravat subha/gaa yajNe/ asmi/n
7.95.4c mita/j~nubhir namasyaai\r iyaanaa/ raayaa/ yujaa/ cid u/ttaraa sa/khibhyaH
7.95.5a imaa/ ju/hvaanaa yuSma/d aa/ na/mobhiH pra/ti sto/maM sarasvati juSasva
7.95.5c ta/va sha/rman priya/tame da/dhaanaa u/pa stheyaama sharaNa/M na/ vRkSa/m
7.95.6a aya/m u te sarasvati va/siSTho dvaa/raav Rta/sya subhage vy aaaa\vaH
7.95.6c va/rdha shubhre stuvate/ raasi vaa/jaan yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.96.1a bRha/d u gaayiSe va/co .asuryaaaa\ nadii/naam
7.96.1c sa/rasvatiim i/n mahayaa suvRkti/bhi sto/mair vasiSTha ro/dasii
7.96.2a ubhe/ ya/t te mahinaa/ shubhre a/ndhasii adhikSiya/nti puura/vaH
7.96.2c saa/ no bodhy avitrii/ maru/tsakhaa co/da raa/dho magho/naam
7.96.3a bhadra/m i/d bhadraa/ kRNavat sa/rasvaty a/kavaarii cetati vaaji/niivatii
7.96.3c gRNaanaa/ jamadagniva/t stuvaanaa/ ca vasiSThava/t
7.96.4a janiiya/nto nv a/gravaH putriiya/ntaH sudaa/navaH
7.96.4c sa/rasvantaM havaamahe
7.96.5a ye/ te sarasva uurma/yo ma/dhumanto ghRtashcu/taH
7.96.5c te/bhir no .avitaa/ bhava
7.96.6a piipivaa/MsaM sa/rasvata sta/naM yo/ vishva/darshataH
7.96.6c bhakSiima/hi prajaa/m i/Sam
7.97.1a yaj~ne/ divo/ nRSa/dane pRthivyaa/ na/ro ya/tra devaya/vo ma/danti
7.97.1c i/ndraaya ya/tra sa/vanaani sunve/ ga/man ma/daaya prathama/M va/yash ca
7.97.2a aa/ dai/vyaa vRNiimahe/ .avaaMsi bR/haspa/tir no maha aa/ sakhaayaH
7.97.2c ya/thaa bha/vema miiLhu/Se a/naagaa yo/ no daataa/ paraava/taH pite/va
7.97.3a ta/m u jye/SThaM na/masaa havi/rbhiH sushe/vam bra/hmaNas pa/tiM gRNiiSe
7.97.3c i/ndraM shlo/ko ma/hi dai/vyaH siSaktu yo/ bra/hmaNo deva/kRtasya raa/jaa
7.97.4a sa/ aa/ no yo/niM sadatu pre/STho bR/haspa/tir vishva/vaaro yo/ a/sti
7.97.4c kaa/mo raaya/H suvii/ryasya ta/M daat pa/rSan no a/ti sashca/to a/riSTaan
7.97.5a ta/m aa/ no arka/m amR/taaya ju/STam ime/ dhaasur amR/taasaH puraajaa/H
7.97.5c shu/cikrandaM yajata/m pastyaaaa\naam bR/haspa/tim anarvaa/NaM huvema
7.97.6a ta/M shagmaa/so aruSaa/so a/shvaa bR/haspa/tiM sahavaa/ho vahanti
7.97.6c sa/hash cid ya/sya nii/lavat sadha/sthaM na/bho na/ ruupa/m aruSa/M va/saanaaH
7.97.7a sa/ hi/ shu/ciH shata/patraH sa/ shundhyu/r hi/raNyavaashiir iSira/H svarSaa/H
7.97.7c bR/haspa/tiH sa/ svaavesha/ RSva/H puruu/ sa/khibhya aasuti/M ka/riSThaH
7.97.8a devii/ deva/sya ro/dasii ja/nitrii bR/haspa/tiM vaavRdhatur mahitvaa/
7.97.8c dakSaa/yyaaya dakSataa sakhaayaH ka/rad bra/hmaNe suta/raa sugaadhaa/
7.97.9a iya/M vaam brahmaNas pate suvRkti/r bra/hme/ndraaya vajri/Ne akaari
7.97.9c aviSTa/M dhi/yo jigRta/m pu/raMdhiir jajasta/m aryo/ vanu/Saam a/raatiiH
7.97.10a bR/haspate yuva/m i/ndrash ca va/svo divya/syeshaathe uta/ paa/rthivasya
7.97.10c dhatta/M rayi/M stuvate/ kiira/ye cid yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.98.1a a/dhvaryavo .aruNa/M dugdha/m aMshu/M juho/tana vRSabhaa/ya kSitiinaa/m
7.98.1c gauraa/d ve/diiyaaM+ avapaa/nam i/ndro vishvaa/he/d yaati suta/somam icha/n
7.98.2a ya/d dadhiSe/ pradi/vi caa/rv a/nnaM dive/-dive piiti/m i/d asya vakSi
7.98.2c uta/ hRdo/ta/ ma/nasaa juSaaNa/ usha/nn indra pra/sthitaan paahi so/maan
7.98.3a jaj~naana/H so/maM sa/hase papaatha pra/ te maataa/ mahimaa/nam uvaaca
7.98.3c e/ndra papraathorv a\nta/rikSaM yudhaa/ deve/bhyo va/rivash cakartha
7.98.4a ya/d yodha/yaa mahato/ ma/nyamaanaan saa/kSaama taa/n baahu/bhiH shaa/shadaanaan
7.98.4c ya/d vaa nR/bhir vR/ta indraabhiyu/dhyaas ta/M tva/yaaji/M saushravasa/M jayema
7.98.5a pre/ndrasya vocam prathamaa/ kRtaa/ni pra/ nuu/tanaa magha/vaa yaa/ cakaa/ra
7.98.5c yade/d a/deviir a/sahiSTa maayaa/ a/thaabhavat ke/valaH so/mo asya
7.98.6a ta/veda/M vi/shvam abhi/taH pashavya\M ya/t pa/shyasi ca/kSasaa suu/ryasya
7.98.6c ga/vaam asi go/patir e/ka indra bhakSiima/hi te pra/yatasya va/svaH
7.98.7a bR/haspate yuva/m i/ndrash ca va/svo divya/syeshaathe uta/ paa/rthivasya
7.98.7c dhatta/M rayi/M stuvate/ kiira/ye cid yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.99.1a paro/ maa/trayaa tanvaaaa\ vRdhaana na/ te mahitva/m a/nv ashnuvanti
7.99.1c ubhe/ te vidma ra/jasii pRthivyaa/ vi/SNo deva tva/m parama/sya vitse
7.99.2a na/ te viSNo jaa/yamaano na/ jaato/ de/va mahimna/H pa/ram a/ntam aapa
7.99.2c u/d astabhnaa naa/kam RSva/m bRha/ntaM daadha/rtha praa/ciiM kaku/bham pRthivyaa/H
7.99.3a i/raavatii dhenuma/tii hi/ bhuuta/M suuyavasi/nii ma/nuSe dashasyaa/
7.99.3c vy a\stabhnaa ro/dasii viSNav ete/ daadha/rtha pRthivii/m abhi/to mayuu/khaiH
7.99.4a uru/M yaj~naa/ya cakrathur uloka/M jana/yantaa suu/ryam uSaa/sam agni/m
7.99.4c daa/sasya cid vRSashipra/sya maayaa/ jaghna/thur naraa pRtanaa/jyeSu
7.99.5a i/ndraaviSNuu dRMhitaa/H sha/mbarasya na/va pu/ro navati/M ca shnathiSTam
7.99.5c shata/M varci/naH saha/sraM ca saaka/M hatho/ apraty a/surasya viiraa/n
7.99.6a iya/m maniiSaa/ bRhatii/ bRha/ntorukramaa/ tava/saa vardha/yantii
7.99.6c rare/ vaaM sto/maM vida/theSu viSNo pi/nvatam i/So vRja/neSv indra
7.99.7a va/SaT te viSNav aasa/ aa/ kRNomi ta/n me juSasva shipiviSTa havya/m
7.99.7c va/rdhantu tvaa suSTuta/yo gi/ro me yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.100.1a nuu/ ma/rto dayate saniSya/n yo/ vi/SNava urugaayaa/ya daa/shat
7.100.1c pra/ ya/H satraa/caa ma/nasaa ya/jaata etaa/vantaM na/ryam aavi/vaasaat
7.100.2a tva/M viSNo sumati/M vishva/janyaam a/prayutaam evayaavo mati/M daaH
7.100.2c pa/rco ya/thaa naH suvita/sya bhuu/rer a/shvaavataH purushcandra/sya raaya/H
7.100.3a tri/r deva/H pRthivii/m eSa/ etaa/M vi/ cakrame shata/rcasam mahitvaa/
7.100.3c pra/ vi/SNur astu tava/sas ta/viiyaan tveSa/M hy a\sya stha/virasya naa/ma
7.100.4a vi/ cakrame pRthivii/m eSa/ etaa/M kSe/traaya vi/SNur ma/nuSe dashasya/n
7.100.4c dhruvaa/so asya kiira/yo ja/naasa urukSiti/M suja/nimaa cakaara
7.100.5a pra/ ta/t te adya/ shipiviSTa naa/maarya/H shaMsaami vayu/naani vidvaa/n
7.100.5c ta/M tvaa gRNaami tava/sam a/tavyaan kSa/yantam asya/ ra/jasaH paraake/
7.100.6a ki/m i/t te viSNo parica/kSyam bhuut pra/ ya/d vavakSe/ shipiviSTo/ asmi
7.100.6c maa/ va/rpo asma/d a/pa guuha eta/d ya/d anya/ruupaH samithe/ babhuu/tha
7.100.7a va/SaT te viSNav aasa/ aa/ kRNomi ta/n me juSasva shipiviSTa havya/m
7.100.7c va/rdhantu tvaa suSTuta/yo gi/ro me yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.101.1a tisro/ vaa/caH pra/ vada jyo/tiragraa yaa/ eta/d duhre/ madhudogha/m uu/dhaH
7.101.1c sa/ vatsa/M kRNva/n ga/rbham o/SadhiinaaM sadyo/ jaato/ vRSabho/ roraviiti
7.101.2a yo/ va/rdhana o/SadhiinaaM yo/ apaa/M yo/ vi/shvasya ja/gato deva/ ii/she
7.101.2c sa/ tridhaa/tu sharaNa/M sha/rma yaMsat triva/rtu jyo/tiH svabhiSTy a\sme/
7.101.3a starii/r u tvad bha/vati suu/ta u tvad yathaavasha/M tanva\M cakra eSa/H
7.101.3c pitu/H pa/yaH pra/ti gRbhNaati maataa/ te/na pitaa/ vardhate te/na putra/H
7.101.4a ya/smin vi/shvaani bhu/vanaani tasthu/s tisro/ dyaa/vas tredhaa/ sasru/r aa/paH
7.101.4c tra/yaH ko/shaasa upase/canaaso ma/dhva shcotanty abhi/to virapsha/m
7.101.5a ida/M va/caH parja/nyaaya svaraa/je hRdo/ astv a/ntaraM ta/j jujoSat
7.101.5c mayobhu/vo vRSTa/yaH santv asme/ supippalaa/ o/Sadhiir deva/gopaaH
7.101.6a sa/ retodhaa/ vRSabha/H sha/shvatiinaaM ta/sminn aatmaa/ ja/gatas tasthu/Sash ca
7.101.6c ta/n ma Rta/m paatu shata/shaaradaaya yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.102.1a parja/nyaaya pra/ gaayata diva/s putraa/ya miiLhu/Se
7.102.1c sa/ no ya/vasam ichatu
7.102.2a yo/ ga/rbham o/SadhiinaaM ga/vaaM kRNo/ty a/rvataam
7.102.2c parja/nyaH puruSii/Naam
7.102.3a ta/smaa i/d aasye\ havi/r juho/taa ma/dhumattamam
7.102.3c i/LaaM naH saMya/taM karat
7.103.1a saMvatsara/M shashayaanaa/ braahmaNaa/ vratacaari/NaH
7.103.1c vaa/cam parja/nyajinvitaam pra/ maNDuu/kaa avaadiSuH
7.103.2a divyaa/ aa/po abhi/ ya/d enam aa/yan dR/tiM na/ shu/SkaM sarasii/ sha/yaanam
7.103.2c ga/vaam a/ha na/ maayu/r vatsi/niinaam maNDuu/kaanaaM vagnu/r a/traa sa/m eti
7.103.3a ya/d iim enaaM+ ushato/ abhy a/varSiit tRSyaa/vataH praavR/Sy aa/gataayaam
7.103.3c akhkhaliikR/tyaa pita/raM na/ putro/ anyo/ anya/m u/pa va/dantam eti
7.103.4a anyo/ anya/m a/nu gRbhNaaty enor apaa/m prasarge/ ya/d a/mandiSaataam
7.103.4c maNDuu/ko ya/d abhi/vRSTaH ka/niSkan pR/shniH sampR~Nkte/ ha/ritena vaa/cam
7.103.5a ya/d eSaam anyo/ anya/sya vaa/caM shaakta/syeva va/dati shi/kSamaaNaH
7.103.5c sa/rvaM ta/d eSaaM samR/dheva pa/rva ya/t suvaa/co va/dathanaa/dhy apsu/
7.103.6a go/maayur e/ko aja/maayur e/kaH pR/shnir e/ko ha/rita e/ka eSaam
7.103.6c samaana/M naa/ma bi/bhrato vi/ruupaaH purutraa/ vaa/cam pipishur va/dantaH
7.103.7a braahmaNaa/so atiraatre/ na/ so/me sa/ro na/ puurNa/m abhi/to va/dantaH
7.103.7c saMvatsara/sya ta/d a/haH pa/ri STha ya/n maNDuukaaH praavRSii/Nam babhuu/va
7.103.8a braahmaNaa/saH somi/no vaa/cam akrata bra/hma kRNva/ntaH parivatsarii/Nam
7.103.8c adhvarya/vo gharmi/NaH siSvidaanaa/ aavi/r bhavanti gu/hyaa na/ ke/ cit
7.103.9a deva/hitiM jugupur dvaadasha/sya Rtu/M na/ro na/ pra/ minanty ete/
7.103.9c saMvatsare/ praavR/Sy aa/gataayaaM taptaa/ gharmaa/ ashnuvate visarga/m
7.103.10a go/maayur adaad aja/maayur adaat pR/shnir adaad dha/rito no va/suuni
7.103.10c ga/vaam maNDuu/kaa da/dataH shataa/ni sahasrasaave/ pra/ tiranta aa/yuH
7.104.1a i/ndraasomaa ta/pataM ra/kSa ubja/taM ny a\rpayataM vRSaNaa tamovR/dhaH
7.104.1c pa/raa shRNiitam aci/to ny o\SataM hata/M nude/thaaM ni/ shishiitam atri/NaH
7.104.2a i/ndraasomaa sa/m agha/shaMsam abhy a\gha/M ta/pur yayastu caru/r agnivaa/M+ iva
7.104.2c brahmadvi/Se kravyaa/de ghora/cakSase dve/So dhattam anavaaya/M kimiidi/ne
7.104.3a i/ndraasomaa duSkR/to vavre/ anta/r anaarambhaNe/ ta/masi pra/ vidhyatam
7.104.3c ya/thaa naa/taH pu/nar e/kash cano/da/yat ta/d vaam astu sa/hase manyuma/c cha/vaH
7.104.4a i/ndraasomaa varta/yataM divo/ vadha/M sa/m pRthivyaa/ agha/shaMsaaya ta/rhaNam
7.104.4c u/t takSataM svarya\m pa/rvatebhyo ye/na ra/kSo vaavRdhaana/M nijuu/rvathaH
7.104.5a i/ndraasomaa varta/yataM diva/s pa/ry agnitapte/bhir yuva/m a/shmahanmabhiH
7.104.5c ta/purvadhebhir aja/rebhir atri/No ni/ pa/rshaane vidhyataM ya/ntu nisvara/m
7.104.6a i/ndraasomaa pa/ri vaam bhuutu vishva/ta iya/m mati/H kakSyaa/shveva vaaji/naa
7.104.6c yaa/M vaaM ho/traam parihino/mi medha/yemaa/ bra/hmaaNi nRpa/tiiva jinvatam
7.104.7a pra/ti smarethaaM tuja/yadbhir e/vair hata/M druho/ rakSa/so bha~Nguraa/vataH
7.104.7c i/ndraasomaa duSkR/te maa/ suga/m bhuud yo/ naH kadaa/ cid abhidaa/sati druhaa/
7.104.8a yo/ maa paa/kena ma/nasaa ca/rantam abhica/STe a/nRtebhir va/cobhiH
7.104.8c aa/pa iva kaashi/naa sa/MgRbhiitaa a/sann astv aa/sata indra vaktaa/
7.104.9a ye/ paakashaMsa/M viha/ranta e/vair ye/ vaa bhadra/M duuSa/yanti svadhaa/bhiH
7.104.9c a/haye vaa taa/n prada/daatu so/ma aa/ vaa dadhaatu ni/rRter upa/sthe
7.104.10a yo/ no ra/saM di/psati pitvo/ agne yo/ a/shvaanaaM yo/ ga/vaaM ya/s tanuu/naam
7.104.10c ripu/ stena/ steyakR/d dabhra/m etu ni/ Sa/ hiiyataaM tanvaaaa\ ta/naa ca
7.104.11a para/H so/ astu tanvaaaa\ ta/naa ca tisra/H pRthivii/r adho/ astu vi/shvaaH
7.104.11c pra/ti shuSyatu ya/sho asya devaa yo/ no di/vaa di/psati ya/sh ca na/ktam
7.104.12a suvij~naana/M cikitu/Se ja/naaya sa/c caa/sac ca va/casii paspRdhaate
7.104.12c ta/yor ya/t satya/M yatara/d R/jiiyas ta/d i/t so/mo .avati ha/nty aa/sat
7.104.13a na/ vaa/ u so/mo vRjina/M hinoti na/ kSatri/yam mithuyaa/ dhaara/yantam
7.104.13c ha/nti ra/kSo ha/nty aa/sad va/dantam ubhaa/v i/ndrasya pra/sitau shayaate
7.104.14a ya/di vaaha/m a/nRtadeva aa/sa mo/ghaM vaa devaa/M+ apyuuhe/ agne
7.104.14c ki/m asma/bhyaM jaatavedo hRNiiSe droghavaa/cas te nirRtha/M sacantaam
7.104.15a adyaa/ muriiya ya/di yaatudhaa/no a/smi ya/di vaa/yus tata/pa puu/ruSasya
7.104.15c a/dhaa sa/ viirai/r dasha/bhir vi/ yuuyaa yo/ maa mo/ghaM yaa/tudhaane/ty aa/ha
7.104.16a yo/ maa/yaatuM yaa/tudhaane/ty aa/ha yo/ vaa rakSaa/H shu/cir asmii/ty aa/ha
7.104.16c i/ndras ta/M hantu mahataa/ vadhe/na vi/shvasya janto/r adhama/s padiiSTa
7.104.17a pra/ yaa/ ji/gaati kharga/leva na/ktam a/pa druhaa/ tanva\M guu/hamaanaa
7.104.17c vavraa/M+ anantaa/M+ a/va saa/ padiiSTa graa/vaaNo ghnantu rakSa/sa upabdai/H
7.104.18a vi/ tiSThadhvam maruto vikSv ai\cha/ta gRbhaaya/ta rakSa/saH sa/m pinaSTana
7.104.18c va/yo ye/ bhuutvii/ pata/yanti nakta/bhir ye/ vaa ri/po dadhire/ deve/ adhvare/
7.104.19a pra/ vartaya divo/ a/shmaanam indra so/mashitam maghavan sa/M shishaadhi
7.104.19c praa/ktaad a/paaktaad adharaa/d u/daktaad abhi/ jahi rakSa/saH pa/rvatena
7.104.20a eta/ u tye/ patayanti shva/yaatava i/ndraM dipsanti dipsa/vo/ .adaabhyam
7.104.20c shi/shiite shakra/H pi/shunebhyo vadha/M nuuna/M sRjad asha/niM yaatuma/dbhyaH
7.104.21a i/ndro yaatuunaa/m abhavat paraasharo/ havirma/thiinaam abhy aaaa\vi/vaasataam
7.104.21c abhii/d u shakra/H parashu/r ya/thaa va/nam paa/treva bhinda/n sata/ eti rakSa/saH
7.104.22a u/luukayaatuM shushuluu/kayaatuM jahi/ shva/yaatum uta/ ko/kayaatum
7.104.22c suparNa/yaatum uta/ gR/dhrayaatuM dRSa/deva pra/ mRNa ra/kSa indra
7.104.23a maa/ no ra/kSo abhi/ naD yaatumaa/vataam a/pochatu mithunaa/ yaa/ kimiidi/naa
7.104.23c pRthivii/ naH paa/rthivaat paatv a/Mhaso .anta/rikSaM divyaa/t paatv asmaa/n
7.104.24a i/ndra jahi/ pu/maaMsaM yaatudhaa/nam uta/ stri/yam maaya/yaa shaa/shadaanaam
7.104.24c vi/griivaaso muu/radevaa Rdantu maa/ te/ dRshan suu/ryam ucca/rantam
7.104.25a pra/ti cakSva vi/ cakSve/ndrash ca soma jaagRtam
7.104.25c ra/kSobhyo vadha/m asyatam asha/niM yaatuma/dbhyaH

[edit]
 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)
[edit]