Rig Veda, Book 3A (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 3[edit]

3.33.1a pra/ pa/rvataanaam ushatii/ upa/sthaad a/shve iva vi/Site haa/samaane
3.33.1c gaa/veva shubhre/ maata/raa rihaaNe/ vi/paaT chutudrii/ pa/yasaa javete
3.33.2a i/ndreSite prasava/m bhi/kSamaaNe a/chaa samudra/M rathye\va yaathaH
3.33.2c samaaraaNe/ uurmi/bhiH pi/nvamaane anyaa/ vaam anyaa/m a/py eti shubhre
3.33.3a a/chaa si/ndhum maatR/tamaam ayaasaM vi/paasham urvii/M subha/gaam aganma
3.33.3c vatsa/m iva maata/raa saMrihaaNe/ samaana/M yo/nim a/nu saMca/rantii
3.33.4a enaa/ vaya/m pa/yasaa pi/nvamaanaa a/nu yo/niM deva/kRtaM ca/rantiiH
3.33.4c na/ va/rtave prasava/H sa/rgataktaH kiMyu/r vi/pro nadyo\ johaviiti
3.33.5a ra/madhvam me va/case somyaa/ya R/taavariir u/pa muhuurta/m e/vaiH
3.33.5c pra/ si/ndhum a/chaa bRhatii/ maniiSaa/vasyu/r ahve kushika/sya suunu/H
3.33.6a i/ndro asmaa/M+ aradad va/jrabaahur a/paahan vRtra/m paridhi/M nadii/naam
3.33.6c devo\ .anayat savitaa/ supaaNi/s ta/sya vaya/m prasave/ yaama urvii/H
3.33.7a pravaa/cyaM shashvadhaa/ viirya\M ta/d i/ndrasya ka/rma ya/d a/hiM vivRshca/t
3.33.7c vi/ va/jreNa pariSa/do jaghaanaa/yann aa/po/ .ayanam icha/maanaaH
3.33.8a eta/d va/co jaritar maa/pi mRSThaa aa/ ya/t te gho/Saan u/ttaraa yugaa/ni
3.33.8c ukthe/Su kaaro pra/ti no juSasva maa/ no ni/ kaH puruSatraa/ na/mas te
3.33.9a o/ Su/ svasaaraH kaara/ve shRNota yayau/ vo duuraa/d a/nasaa ra/thena
3.33.9c ni/ Suu/ namadhvam bha/vataa supaaraa/ adhoakSaa/H sindhavaH srotyaa/bhiH
3.33.10a aa/ te kaaro shRNavaamaa va/caaMsi yayaa/tha duuraa/d a/nasaa ra/thena
3.33.10c ni/ te naMsai piipyaane/va yo/Saa ma/ryaayeva kanyaaaa\ shashvacai/ te
3.33.11a ya/d a~Nga/ tvaa bharataa/H saMta/reyur gavya/n graa/ma iSita/ i/ndrajuutaH
3.33.11c a/rSaad a/ha prasava/H sa/rgatakta aa/ vo vRNe sumati/M yaj~ni/yaanaam
3.33.12a a/taariSur bharataa/ gavya/vaH sa/m a/bhakta vi/praH sumati/M nadii/naam
3.33.12c pra/ pinvadhvam iSa/yantiiH suraa/dhaa aa/ vakSa/NaaH pRNa/dhvaM yaata/ shii/bham
3.33.13a u/d va uurmi/H sha/myaa hantv aa/po yo/ktraaNi mu~ncata
3.33.13c maa/duSkRtau vye\nasaaghnyau/ shuu/nam aa/rataam
3.34.1a i/ndraH puurbhi/d aa/tirad daa/sam arkai/r vida/dvasur da/yamaano vi/ sha/truun
3.34.1c bra/hmajuutas tanvaaaa\ vaavRdhaano/ bhuu/ridaatra aa/pRNad ro/dasii ubhe/
3.34.2a makha/sya te taviSa/sya pra/ juuti/m i/yarmi vaa/cam amR/taaya bhuu/San
3.34.2c i/ndra kSitiinaa/m asi maa/nuSiiNaaM vishaa/M dai/viinaam uta/ puurvayaa/vaa
3.34.3a i/ndro vRtra/m avRNoc cha/rdhaniitiH pra/ maayi/naam aminaad va/rpaNiitiH
3.34.3c a/han vya\Msam usha/dhag va/neSv aavi/r dhe/naa akRNod raamyaa/Naam
3.34.4a i/ndraH svarSaa/ jana/yann a/haani jigaa/yoshi/gbhiH pR/tanaa abhiSTi/H
3.34.4c praa/rocayan ma/nave ketu/m a/hnaam a/vindaj jyo/tir bRhate/ ra/Naaya
3.34.5a i/ndras tu/jo barha/Naa aa/ vivesha nRva/d da/dhaano na/ryaa puruu/Ni
3.34.5c a/cetayad dhi/ya imaa/ jaritre/ pre/ma/M va/rNam atirac chukra/m aasaam
3.34.6a maho/ mahaa/ni panayanty asye/ndrasya ka/rma su/kRtaa puruu/Ni
3.34.6c vRja/nena vRjinaa/n sa/m pipeSa maayaa/bhir da/syuuM+r abhi/bhuutyojaaH
3.34.7a yudhe/ndro mahnaa/ va/rivash cakaara deve/bhyaH sa/tpatish carSaNipraa/H
3.34.7c viva/svataH sa/dane asya taa/ni vi/praa ukthe/bhiH kava/yo gRNanti
3.34.8a satraasaa/haM va/reNyaM sahodaa/M sasavaa/MsaM sva\r apa/sh ca devii/H
3.34.8c sasaa/na ya/H pRthivii/M dyaa/m ute/maa/m i/ndram madanty a/nu dhii/raNaasaH
3.34.9a sasaa/naa/tyaaM+ uta/ suu/ryaM sasaane/ndraH sasaana purubho/jasaM gaa/m
3.34.9c hiraNya/yam uta/ bho/gaM sasaana hatvii/ da/syuun praa/ryaM va/rNam aavat
3.34.10a i/ndra o/Sadhiir asanod a/haani va/naspa/tiiM+r asanod anta/rikSam
3.34.10c bibhe/da vala/M nunude/ vi/vaaco/ .athaabhavad damitaa/bhi/kratuunaam
3.34.11a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.34.11c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
3.35.1a ti/SThaa ha/rii ra/tha aa/ yujya/maanaa yaahi/ vaayu/r na/ niyu/to no a/cha
3.35.1c pi/baasy a/ndho abhi/sRSTo asme/ i/ndra svaa/haa rarimaa/ te ma/daaya
3.35.2a u/paajiraa/ puruhuutaa/ya sa/ptii ha/rii ra/thasya dhuurSv aa/ yunajmi
3.35.2c drava/d ya/thaa sa/mbhRtaM vishva/tash cid u/pema/M yaj~na/m aa/ vahaata i/ndram
3.35.3a u/po nayasva vR/SaNaa tapuSpo/te/m ava tva/M vRSabha svadhaavaH
3.35.3c gra/setaam a/shvaa vi/ muceha/ sho/Naa dive/-dive sadR/shiir addhi dhaanaa/H
3.35.4a bra/hmaNaa te brahmayu/jaa yunajmi ha/rii sa/khaayaa sadhamaa/da aashuu/
3.35.4c sthira/M ra/thaM sukha/m indraadhiti/SThan prajaana/n vidvaa/M+ u/pa yaahi so/mam
3.35.5a maa/ te ha/rii vR/SaNaa viita/pRSThaa ni/ riiraman ya/jamaanaaso anye/
3.35.5c atyaa/yaahi sha/shvato vaya/M te/ .araM sute/bhiH kRNavaama so/maiH
3.35.6a ta/vaaya/M so/mas tva/m e/hy arvaa/~N chashvattama/M suma/naa asya/ paahi
3.35.6c asmi/n yaj~ne/ barhi/Sy aa/ niSa/dyaa dadhiSve/ma/M jaTha/ra i/ndum indra
3.35.7a stiirNa/M te barhi/H suta/ indra so/maH kRtaa/ dhaanaa/ a/ttave te ha/ribhyaam
3.35.7c ta/dokase purushaa/kaaya vR/SNe maru/tvate tu/bhyaM raataa/ havii/MSi
3.35.8a ima/M na/raH pa/rvataas tu/bhyam aa/paH sa/m indra go/bhir ma/dhumantam akran
3.35.8c ta/syaaga/tyaa suma/naa RSva paahi prajaana/n vidvaa/n pathyaaaa\ a/nu svaa/H
3.35.9a yaa/M+ aa/bhajo maru/ta indra so/me ye/ tvaa/m a/vardhann a/bhavan gaNa/s te
3.35.9c te/bhir eta/M sajo/Saa vaavashaano\ .agne/H piba jihva/yaa so/mam indra
3.35.10a i/ndra pi/ba svadha/yaa cit suta/syaagne/r vaa paahi jihva/yaa yajatra
3.35.10c adhvaryo/r vaa pra/yataM shakra ha/staad dho/tur vaa yaj~na/M havi/So juSasva
3.35.11a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.35.11c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
3.36.1a imaa/m uu Su/ pra/bhRtiM saata/ye dhaaH sha/shvac-chashvad uuti/bhir yaa/damaanaH
3.36.1c sute/-sute vaavRdhe va/rdhanebhir ya/H ka/rmabhir maha/dbhiH su/shruto bhuu/t
3.36.2a i/ndraaya so/maaH pradi/vo vi/daanaa Rbhu/r ye/bhir vR/Saparvaa vi/haayaaH
3.36.2c prayamya/maanaan pra/ti Suu/ gRbhaaye/ndra pi/ba vR/Sadhuutasya vR/SNaH
3.36.3a pi/baa va/rdhasva ta/va ghaa sutaa/sa i/ndra so/maasaH prathamaa/ ute/me/
3.36.3c ya/thaa/pibaH puurvyaa/M+ indra so/maaM+ evaa/ paahi pa/nyo adyaa/ na/viiyaan
3.36.4a mahaa/M+ a/matro vRja/ne virapshy u\gra/M sha/vaH patyate dhRSNv o/jaH
3.36.4c naa/ha vivyaaca pRthivii/ canai/naM ya/t so/maaso ha/ryashvam a/mandan
3.36.5a mahaa/M+ ugro/ vaavRdhe viiryaaaa\ya samaa/cakre vRSabha/H kaa/vyena
3.36.5c i/ndro bha/go vaajadaa/ asya gaa/vaH pra/ jaayante da/kSiNaa asya puurvii/H
3.36.6a pra/ ya/t si/ndhavaH prasava/M ya/thaa/yann aa/paH samudra/M rathye\va jagmuH
3.36.6c a/tash cid i/ndraH sa/daso va/riiyaan ya/d iiM so/maH pRNa/ti dugdho/ aMshu/H
3.36.7a samudre/Na si/ndhavo yaa/damaanaa i/ndraaya so/maM su/Sutam bha/rantaH
3.36.7c aMshu/M duhanti hasti/no bhari/trair ma/dhvaH punanti dhaa/rayaa pavi/traiH
3.36.8a hradaa/ iva kukSa/yaH somadhaa/naaH sa/m ii vivyaaca sa/vanaa puruu/Ni
3.36.8c a/nnaa ya/d i/ndraH prathamaa/ vy aa/sha vRtra/M jaghanvaa/M+ avRNiita so/mam
3.36.9a aa/ tuu/ bhara maa/kir eta/t pa/ri SThaad vidmaa/ hi/ tvaa va/supatiM va/suunaam
3.36.9c i/ndra ya/t te maa/hinaM da/tram a/sty asma/bhyaM ta/d dharyashva pra/ yandhi
3.36.10a asme/ pra/ yandhi maghavann RjiiSinn i/ndra raayo/ vishva/vaarasya bhuu/reH
3.36.10c asme/ shata/M shara/do jiiva/se dhaa asme/ viiraa/~n cha/shvata indra shiprin
3.36.11a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.36.11c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
3.37.1a vaa/rtrahatyaaya sha/vase pRtanaaSaa/hyaaya ca
3.37.1c i/ndra tvaa/ vartayaamasi
3.37.2a arvaacii/naM su/ te ma/na uta/ ca/kSuH shatakrato
3.37.2c i/ndra kRNva/ntu vaagha/taH
3.37.3a naa/maani te shatakrato vi/shvaabhir giirbhi/r iimahe
3.37.3c i/ndraabhimaatiSaa/hye
3.37.4a puruSTuta/sya dhaa/mabhiH shate/na mahayaamasi
3.37.4c i/ndrasya carSaNiidhR/taH
3.37.5a i/ndraM vRtraa/ya ha/ntave puruhuuta/m u/pa bruve
3.37.5c bha/reSu vaa/jasaataye
3.37.6a vaa/jeSu saasahi/r bhava tvaa/m iimahe shatakrato
3.37.6c i/ndra vRtraa/ya ha/ntave
3.37.7a dyumne/Su pRtanaa/jye pRtsutuu/rSu shra/vassu ca
3.37.7c i/ndra saa/kSvaabhi/maatiSu
3.37.8a shuSmi/ntamaM na uuta/ye dyumni/nam paahi jaa/gRvim
3.37.8c i/ndra so/maM shatakrato
3.37.9a indriyaa/Ni shatakrato yaa/ te ja/neSu pa~nca/su
3.37.9c i/ndra taa/ni ta aa/ vRNe
3.37.10a a/gann indra shra/vo bRha/d dyumna/M dadhiSva duSTa/ram
3.37.10c u/t te shu/SmaM tiraamasi
3.37.11a arvaava/to na aa/ gahy a/tho shakra paraava/taH
3.37.11c u loko/ ya/s te adriva i/ndreha/ ta/ta aa/ gahi
3.38.1a abhi/ ta/STeva diidhayaa maniiSaa/m a/tyo na/ vaajii/ sudhu/ro ji/haanaH
3.38.1c abhi/ priyaa/Ni ma/rmRshat pa/raaNi kavii/M+r ichaami saMdR/she sumedhaa/H
3.38.2a ino/ta/ pRcha ja/nimaa kaviinaa/m manodhR/taH sukR/tas takSata dyaa/m
3.38.2c imaa/ u te praNyo\ va/rdhamaanaa ma/novaataa a/dha nu/ dha/rmaNi gman
3.38.3a ni/ Siim i/d a/tra gu/hyaa da/dhaanaa uta/ kSatraa/ya ro/dasii sa/m a~njan
3.38.3c sa/m maa/traabhir mamire/ yemu/r urvii/ anta/r mahii/ sa/mRte dhaa/yase dhuH
3.38.4a aati/SThantam pa/ri vi/shve abhuuSa~n chri/yo va/saanash carati sva/rociH
3.38.4c maha/t ta/d vR/SNo a/surasya naa/maa/ vishva/ruupo amR/taani tasthau
3.38.5a a/suuta puu/rvo vRSabho/ jyaa/yaan imaa/ asya shuru/dhaH santi puurvii/H
3.38.5c di/vo napaataa vida/thasya dhiibhi/H kSatra/M raajaanaa pradi/vo dadhaathe
3.38.6a trii/Ni raajaanaa vida/the puruu/Ni pa/ri vi/shvaani bhuuSathaH sa/daaMsi
3.38.6c a/pashyam a/tra ma/nasaa jaganvaa/n vrate/ gandharvaa/M+ a/pi vaayu/keshaan
3.38.7a ta/d i/n nv a\sya vRSabha/sya dheno/r aa/ naa/mabhir mamire sa/kmyaM go/H
3.38.7c anya/d-anyad asurya\M va/saanaa ni/ maayi/no mamire ruupa/m asmin
3.38.8a ta/d i/n nv a\sya savitu/r na/kir me hiraNya/yiim ama/tiM yaa/m a/shishret
3.38.8c aa/ suSTutii/ ro/dasii vishvaminve/ a/piiva yo/Saa ja/nimaani vavre
3.38.9a yuva/m pratna/sya saadhatho maho/ ya/d dai/vii svasti/H pa/ri NaH syaatam
3.38.9c gopaa/jihvasya tasthu/So vi/ruupaa vi/shve pashyanti maayi/naH kRtaa/ni
3.38.10a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.38.10c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
3.39.1a i/ndram mati/r hRda/ aa/ vacya/maanaa/chaa pa/tiM sto/mataSTaa jigaati
3.39.1c yaa/ jaa/gRvir vida/the shasya/maane/ndra ya/t te jaa/yate viddhi/ ta/sya
3.39.2a diva/sh cid aa/ puurvyaa/ jaa/yamaanaa vi/ jaa/gRvir vida/the shasya/maanaa
3.39.2c bhadraa/ va/straaNy a/rjunaa va/saanaa se/ya/m asme/ sanajaa/ pi/tryaa dhii/H
3.39.3a yamaa/ cid a/tra yamasuu/r asuuta jihvaa/yaa a/gram pa/tad aa/ hy a/sthaat
3.39.3c va/puuMSi jaataa/ mithunaa/ sacete tamoha/naa ta/puSo budhna/ e/taa
3.39.4a na/kir eSaaM ninditaa/ ma/rtyeSu ye/ asmaa/kam pita/ro go/Su yodhaa/H
3.39.4c i/ndra eSaaM dRMhitaa/ maa/hinaavaan u/d gotraa/Ni sasRje daMsa/naavaan
3.39.5a sa/khaa ha ya/tra sa/khibhir na/vagvair abhij~nv aa/ sa/tvabhir gaa/ anugma/n
3.39.5c satya/M ta/d i/ndro dasha/bhir da/shagvaiH suu/ryaM viveda ta/masi kSiya/ntam
3.39.6a i/ndro ma/dhu sa/mbhRtam usri/yaayaam padva/d viveda shapha/van na/me go/H
3.39.6c gu/haa hita/M gu/hyaM guuLha/m apsu/ ha/ste dadhe da/kSiNe da/kSiNaavaan
3.39.7a jyo/tir vRNiita ta/maso vijaana/nn aare/ syaama duritaa/d abhii/ke
3.39.7c imaa/ gi/raH somapaaH somavRddha juSa/svendra puruta/masya kaaro/H
3.39.8a jyo/tir yaj~naa/ya ro/dasii a/nu Syaad aare/ syaama durita/sya bhuu/reH
3.39.8c bhuu/ri cid dhi/ tujato/ ma/rtyasya supaaraa/so vasavo barha/Naavat
3.39.9a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.39.9c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
3.40.1a i/ndra tvaa vRSabha/M vaya/M sute/ so/me havaamahe
3.40.1c sa/ paahi ma/dhvo a/ndhasaH
3.40.2a i/ndra kratuvi/daM suta/M so/maM harya puruSTuta
3.40.2c pi/baa/ vRSasva taa/tRpim
3.40.3a i/ndra pra/ No dhitaa/vaanaM yaj~na/M vi/shvebhir deve/bhiH
3.40.3c tira/ stavaana vishpate
3.40.4a i/ndra so/maaH sutaa/ ime/ ta/va pra/ yanti satpate
3.40.4c kSa/yaM candraa/sa i/ndavaH
3.40.5a dadhiSvaa/ jaTha/re suta/M so/mam indra va/reNyam
3.40.5c ta/va dyukSaa/sa i/ndavaH
3.40.6a gi/rvaNaH paahi/ naH suta/m ma/dhor dhaa/raabhir ajyase
3.40.6c i/ndra tvaa/daatam i/d ya/shaH
3.40.7a abhi/ dyumnaa/ni vani/na i/ndraM sacante a/kSitaa
3.40.7c piitvii/ so/masya vaavRdhe
3.40.8a arvaava/to na aa/ gahi paraava/tash ca vRtrahan
3.40.8c imaa/ juSasva no gi/raH
3.40.9a ya/d antaraa/ paraava/tam arvaava/taM ca huuya/se
3.40.9c i/ndreha/ ta/ta aa/ gahi
3.41.1a aa/ tuu/ na indra madrya\g ghuvaana/H so/mapiitaye
3.41.1c ha/ribhyaaM yaahy adrivaH
3.41.2a satto/ ho/taa na Rtvi/yas tistire/ barhi/r aanuSa/k
3.41.2c a/yujran praata/r a/drayaH
3.41.3a imaa/ bra/hma brahmavaahaH kriya/nta aa/ barhi/H siida
3.41.3c viihi/ shuura puroLaa/sham
3.41.4a raarandhi/ sa/vaneSu Na eSu/ sto/meSu vRtrahan
3.41.4c ukthe/Sv indra girvaNaH
3.41.5a mata/yaH somapaa/m uru/M riha/nti sha/vasas pa/tim
3.41.5c i/ndraM vatsa/M na/ maata/raH
3.41.6a sa/ mandasvaa hy a/ndhaso raa/dhase tanvaaaa\ mahe/
3.41.6c na/ stotaa/raM nide/ karaH
3.41.7a vaya/m indra tvaaya/vo havi/Smanto jaraamahe
3.41.7c uta/ tva/m asmayu/r vaso
3.41.8a maa/re/ asma/d vi/ mumuco ha/ripriyaarvaa/~N yaahi
3.41.8c i/ndra svadhaavo ma/tsveha/
3.41.9a arvaa/~ncaM tvaa sukhe/ ra/the va/hataam indra keshi/naa
3.41.9c ghRta/snuu barhi/r aasa/de
3.42.1a u/pa naH suta/m aa/ gahi so/mam indra ga/vaashiram
3.42.1c ha/ribhyaaM ya/s te asmayu/H
3.42.2a ta/m indra ma/dam aa/ gahi barhiSThaa/M graa/vabhiH suta/m
3.42.2c kuvi/n nv a\sya tRpNa/vaH
3.42.3a i/ndram itthaa/ gi/ro ma/maa/chaagur iSitaa/ ita/H
3.42.3c aavR/te so/mapiitaye
3.42.4a i/ndraM so/masya piita/ye sto/mair iha/ havaamahe
3.42.4c ukthe/bhiH kuvi/d aaga/mat
3.42.5a i/ndra so/maaH sutaa/ ime/ taa/n dadhiSva shatakrato
3.42.5c jaTha/re vaajiniivaso
3.42.6a vidmaa/ hi/ tvaa dhanaMjaya/M vaa/jeSu dadhRSa/M kave
3.42.6c a/dhaa te sumna/m iimahe
3.42.7a ima/m indra ga/vaashiraM ya/vaashiraM ca naH piba
3.42.7c aaga/tyaa vR/SabhiH suta/m
3.42.8a tu/bhye/d indra sva/ okye\ so/maM codaami piita/ye
3.42.8c eSa/ raarantu te hRdi/
3.42.9a tvaa/M suta/sya piita/ye pratna/m indra havaamahe
3.42.9c kushikaa/so avasya/vaH
3.43.1a aa/ yaahy arvaa/~N u/pa vandhureSThaa/s ta/ve/d a/nu pradi/vaH somape/yam
3.43.1c priyaa/ sa/khaayaa vi/ muco/pa barhi/s tvaa/m ime/ havyavaa/ho havante
3.43.2a aa/ yaahi puurvii/r a/ti carSaNii/r aa/M+ arya/ aashi/Sa u/pa no ha/ribhyaam
3.43.2c imaa/ hi/ tvaa mata/ya sto/mataSTaa i/ndra ha/vante sakhya/M juSaaNaa/H
3.43.3a aa/ no yaj~na/M namovR/dhaM sajo/Saa i/ndra deva ha/ribhir yaahi tuu/yam
3.43.3c aha/M hi/ tvaa mati/bhir jo/haviimi ghRta/prayaaH sadhamaa/de ma/dhuunaam
3.43.4a aa/ ca tvaa/m etaa/ vR/SaNaa va/haato ha/rii sa/khaayaa sudhu/raa sva/~Ngaa
3.43.4c dhaanaa/vad i/ndraH sa/vanaM juSaaNa/H sa/khaa sa/khyuH shRNavad va/ndanaani
3.43.5a kuvi/n maa gopaa/M ka/rase ja/nasya kuvi/d raa/jaanam maghavann RjiiSin
3.43.5c kuvi/n ma R/Sim papivaa/MsaM suta/sya kuvi/n me va/svo amR/tasya shi/kSaaH
3.43.6a aa/ tvaa bRha/nto ha/rayo yujaanaa/ arvaa/g indra sadhamaa/do vahantu
3.43.6c pra/ ye/ dvitaa/ diva/ R~nja/nty aa/taaH su/sammRSTaaso vRSabha/sya muuraa/H
3.43.7a i/ndra pi/ba vR/Sadhuutasya vR/SNa aa/ ya/M te shyena/ ushate/ jabhaa/ra
3.43.7c ya/sya ma/de cyaava/yasi pra/ kRSTii/r ya/sya ma/de a/pa gotraa/ vava/rtha
3.43.8a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.43.8c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
3.44.1a aya/M te astu haryata/H so/ma aa/ ha/ribhiH suta/H
3.44.1c juSaaNa/ indra ha/ribhir na aa/ gahy aa/ tiSTha ha/ritaM ra/tham
3.44.2a harya/nn uSa/sam arcayaH suu/ryaM harya/nn arocayaH
3.44.2c vidvaa/M+sh cikitvaa/n haryashva vardhasa i/ndra vi/shvaa abhi/ shri/yaH
3.44.3a dyaa/m i/ndro ha/ridhaayasam pRthivii/M ha/rivarpasam
3.44.3c a/dhaarayad dhari/tor bhuu/ri bho/janaM ya/yor anta/r ha/rish ca/rat
3.44.4a jaj~naano/ ha/rito vR/Saa vi/shvam aa/ bhaati rocana/m
3.44.4c ha/ryashvo ha/ritaM dhatta aa/yudham aa/ va/jram baahvo/r ha/rim
3.44.5a i/ndro harya/ntam a/rjunaM va/jraM shukrai/r abhii/vRtam
3.44.5c a/paavRNod dha/ribhir a/dribhiH suta/m u/d gaa/ ha/ribhir aajata
3.45.1a aa/ mandrai/r indra ha/ribhir yaahi/ mayuu/raromabhiH
3.45.1c maa/ tvaa ke/ cin ni/ yaman vi/M na/ \!\ paashi/no/ .ati dha/nveva taa/M+ ihi
3.45.2a vRtrakhaado/ valaMruja/H puraa/M darmo/ apaa/m aja/H
3.45.2c sthaa/taa ra/thasya ha/ryor abhisvara/ i/ndro dRLhaa/ cid aaruja/H
3.45.3a gambhiiraa/M+ udadhii/M+r iva kra/tum puSyasi gaa/ iva
3.45.3c pra/ sugopaa/ ya/vasaM dhena/vo yathaa hrada/M kulyaa/ ivaashata
3.45.4a aa/ nas tu/jaM rayi/m bharaa/MshaM na/ pratijaanate/
3.45.4c vRkSa/m pakva/m pha/lam a~Nkii/va dhuunuhii/ndra sampaa/raNaM va/su
3.45.5a svayu/r indra svaraa/L asi sma/ddiSTiH sva/yashastaraH
3.45.5c sa/ vaavRdhaana/ o/jasaa puruSTuta bha/vaa naH sushra/vastamaH
3.46.1a yudhma/sya te vRSabha/sya svaraa/ja ugra/sya yuu/na stha/virasya ghR/SveH
3.46.1c a/juuryato vajri/No viiryaaaa\Nii/ndra shruta/sya mahato/ mahaa/ni
3.46.2a mahaa/M+ asi mahiSa vR/SNyebhir dhanaspR/d ugra sa/hamaano anyaa/n
3.46.2c e/ko vi/shvasya bhu/vanasya raa/jaa sa/ yodha/yaa ca kSaya/yaa ca ja/naan
3.46.3a pra/ maa/traabhii ririce ro/camaanaH pra/ deve/bhir vishva/to a/pratiitaH
3.46.3c pra/ majma/naa diva/ i/ndraH pRthivyaa/H pro/ro/r maho/ anta/rikSaad RjiiSii/
3.46.4a uru/M gabhiira/M janu/Saabhy u\gra/M vishva/vyacasam avata/m matiinaa/m
3.46.4c i/ndraM so/maasaH pradi/vi sutaa/saH samudra/M na/ srava/ta aa/ vishanti
3.46.5a ya/M so/mam indra pRthivii/dyaa/vaa ga/rbhaM na/ maataa/ bibhRta/s tvaayaa/
3.46.5c ta/M te hinvanti ta/m u te mRjanty adhvarya/vo vRSabha paa/tavaa/ u
3.47.1a maru/tvaaM+ indra vRSabho/ ra/Naaya pi/baa so/mam anuSvadha/m ma/daaya
3.47.1c aa/ si~ncasva jaTha/re ma/dhva uurmi/M tva/M raa/jaasi pradi/vaH sutaa/naam
3.47.2a sajo/Saa indra sa/gaNo maru/dbhiH so/mam piba vRtrahaa/ shuura vidvaa/n
3.47.2c jahi/ sha/truuM+r a/pa mR/dho nudasvaa/thaa/bhayaM kRNuhi vishva/to naH
3.47.3a uta/ Rtu/bhir RtupaaH paahi so/mam i/ndra deve/bhiH sa/khibhiH suta/M naH
3.47.3c yaa/M+ aa/bhajo maru/to ye/ tvaa/nv a/han vRtra/m a/dadhus tu/bhyam o/jaH
3.47.4a ye/ tvaahiha/tye maghavann a/vardhan ye/ shaambare/ harivo ye/ ga/viSTau
3.47.4c ye/ tvaa nuuna/m anuma/danti vi/praaH pi/bendra so/maM sa/gaNo maru/dbhiH
3.47.5a maru/tvantaM vRSabha/M vaavRdhaana/m a/kavaariM divya/M shaasa/m i/ndram
3.47.5c vishvaasaa/ham a/vase nuu/tanaayogra/M sahodaa/m iha/ ta/M huvema
3.48.1a sadyo/ ha jaato/ vRSabha/H kanii/naH pra/bhartum aavad a/ndhasaH suta/sya
3.48.1c saadho/H piba pratikaama/M ya/thaa te ra/saashiraH prathama/M somya/sya
3.48.2a ya/j jaa/yathaas ta/d a/har asya kaa/me .aMsho/H piiyuu/Sam apibo giriSThaa/m
3.48.2c ta/M te maataa/ pa/ri yo/Saa ja/nitrii maha/H pitu/r da/ma aa/si~ncad a/gre
3.48.3a upasthaa/ya maata/ram a/nnam aiTTa tigma/m apashyad abhi/ so/mam uu/dhaH
3.48.3c prayaava/yann acarad gR/tso anyaa/n mahaa/ni cakre purudha/pratiikaH
3.48.4a ugra/s turaaSaa/L abhi/bhuutyojaa yathaavasha/M tanva\M cakra eSa/H
3.48.4c tva/STaaram i/ndro janu/Saabhibhuu/yaamu/Syaa so/mam apibac camuu/Su
3.48.5a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.48.5c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
3.49.1a sha/Msaa mahaa/m i/ndraM ya/smin vi/shvaa aa/ kRSTa/yaH somapaa/H kaa/mam a/vyan
3.49.1c ya/M sukra/tuM dhiSa/Ne vibhvataSTa/M ghana/M vRtraa/NaaM jana/yanta devaa/H
3.49.2a ya/M nu/ na/kiH pR/tanaasu svaraa/jaM dvitaa/ ta/rati nR/tamaM hariSThaa/m
3.49.2c ina/tamaH sa/tvabhir yo/ ha shuuSai/H pRthujra/yaa aminaad aa/yur da/syoH
3.49.3a sahaa/vaa pRtsu/ tara/Nir naa/rvaa vyaanashii/ ro/dasii meha/naavaan
3.49.3c bha/go na/ kaare/ ha/vyo matiinaa/m pite/va caa/ruH suha/vo vayodhaa/H
3.49.4a dhartaa/ divo/ ra/jasas pRSTa/ uurdhvo/ ra/tho na/ vaayu/r va/subhir niyu/tvaan
3.49.4c kSapaa/M vastaa/ janitaa/ suu/ryasya vi/bhaktaa bhaaga/M dhiSa/Neva vaa/jam
3.49.5a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.49.5c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
3.50.1a i/ndraH svaa/haa pibatu ya/sya so/ma aaga/tyaa tu/mro vRSabho/ maru/tvaan
3.50.1c o/ruvya/caaH pRNataam ebhi/r a/nnair aa/sya havi/s tanva\H kaa/mam RdhyaaH
3.50.2a aa/ te saparyuu/ java/se yunajmi ya/yor a/nu pradi/vaH shruSTi/m aa/vaH
3.50.2c iha/ tvaa dheyur ha/rayaH sushipra pi/baa tv a\sya/ su/Sutasya caa/roH
3.50.3a go/bhir mimikSu/M dadhire supaara/m i/ndraM jyai/SThyaaya dhaa/yase gRNaanaa/H
3.50.3c mandaana/H so/mam papivaa/M+ RjiiSin sa/m asma/bhyam purudhaa/ gaa/ iSaNya
3.50.4a ima/M kaa/mam mandayaa go/bhir a/shvaish candra/vataa raa/dhasaa papra/thash ca
3.50.4c svarya/vo mati/bhis tu/bhyaM vi/praa i/ndraaya vaa/haH kushikaa/so akran
3.50.5a shuna/M huvema magha/vaanam i/ndram asmi/n bha/re nR/tamaM vaa/jasaatau
3.50.5c shRNva/ntam ugra/m uuta/ye sama/tsu ghna/ntaM vRtraa/Ni saMji/taM dha/naanaam
3.51.1a carSaNiidhR/tam magha/vaanam ukthya\m i/ndraM gi/ro bRhatii/r abhy a\nuuSata
3.51.1c vaavRdhaana/m puruhuuta/M suvRkti/bhir a/martyaM ja/ramaaNaM dive/-dive
3.51.2a shata/kratum arNava/M shaaki/naM na/raM gi/ro ma i/ndram u/pa yanti vishva/taH
3.51.2c vaajasa/nim puurbhi/daM tuu/rNim aptu/raM dhaamasaa/cam abhiSaa/caM svarvi/dam
3.51.3a aakare/ va/sor jaritaa/ panasyate .aneha/sa stu/bha i/ndro duvasyati
3.51.3c viva/svataH sa/dana aa/ hi/ pipriye/ satraasaa/ham abhimaatiha/naM stuhi
3.51.4a nRNaa/m u tvaa nR/tamaM giirbhi/r ukthai/r abhi/ pra/ viira/m arcataa sabaa/dhaH
3.51.4c sa/M sa/hase purumaayo/ jihiite na/mo asya pradi/va e/ka iishe
3.51.5a puurvii/r asya niSSi/dho ma/rtyeSu puruu/ va/suuni pRthivii/ bibharti
3.51.5c i/ndraaya dyaa/va o/Sadhiir utaa/po rayi/M rakSanti jiira/yo va/naani
3.51.6a tu/bhyam bra/hmaaNi gi/ra indra tu/bhyaM satraa/ dadhire harivo juSa/sva
3.51.6c bodhy aaaa\pi/r a/vaso nuu/tanasya sa/khe vaso jaritR/bhyo va/yo dhaaH
3.51.7a i/ndra marutva iha/ paahi so/maM ya/thaa shaaryaate/ a/pibaH suta/sya
3.51.7c ta/va pra/Niitii ta/va shuura sha/rmann aa/ vivaasanti kava/yaH suyaj~naa/H
3.51.8a sa/ vaavashaana/ iha/ paahi so/mam maru/dbhir indra sa/khibhiH suta/M naH
3.51.8c jaata/M ya/t tvaa pa/ri devaa/ a/bhuuSan mahe/ bha/raaya puruhuuta vi/shve
3.51.9a aptuu/rye maruta aapi/r eSo/ .amandann i/ndram a/nu daa/tivaaraaH
3.51.9c te/bhiH saaka/m pibatu vRtrakhaada/H suta/M so/maM daashu/SaH sve/ sadha/sthe
3.51.10a ida/M hy a/nv o/jasaa suta/M raadhaanaam pate
3.51.10c pi/baa tv a\sya/ girvaNaH
3.51.11a ya/s te a/nu svadhaa/m a/sat sute/ ni/ yacha tanva\m
3.51.11c sa/ tvaa mamattu somya/m
3.51.12a pra/ te ashnotu kukSyo/H pre/ndra bra/hmaNaa shi/raH
3.51.12c pra/ baahuu/ shuura raa/dhase
3.52.1a dhaanaa/vantaM karambhi/Nam apuupa/vantam ukthi/nam
3.52.1c i/ndra praata/r juSasva naH
3.52.2a puroLaa/sham pacatya\M juSa/svendraa/ gurasva ca
3.52.2c tu/bhyaM havyaa/ni sisrate
3.52.3a puroLaa/shaM ca no gha/so joSa/yaase gi/rash ca naH
3.52.3c vadhuuyu/r iva yo/SaNaam
3.52.4a puroLaa/shaM sanashruta praataHsaave/ juSasva naH
3.52.4c i/ndra kra/tur hi/ te bRha/n
3.52.5a maa/dhyaMdinasya sa/vanasya dhaanaa/H puroLaa/sham indra kRSveha/ caa/rum
3.52.5c pra/ ya/t stotaa/ jaritaa/ tuu/rNyartho vRSaaya/maaNa u/pa giirbhi/r ii/TTe
3.52.6a tRtii/ye dhaanaa/H sa/vane puruSTuta puroLaa/sham aa/hutam maamahasva naH
3.52.6c Rbhuma/ntaM vaa/javantaM tvaa kave pra/yasvanta u/pa shikSema dhiiti/bhiH
3.52.7a puuSaNva/te te cakRmaa karambha/M ha/rivate ha/ryashvaaya dhaanaa/H
3.52.7c apuupa/m addhi sa/gaNo maru/dbhiH so/mam piba vRtrahaa/ shuura vidvaa/n
3.52.8a pra/ti dhaanaa/ bharata tuu/yam asmai puroLaa/shaM viira/tamaaya nRNaa/m
3.52.8c dive/-dive sadR/shiir indra tu/bhyaM va/rdhantu tvaa somape/yaaya dhRSNo
3.53.1a i/ndraaparvataa bRhataa/ ra/thena vaamii/r i/Sa aa/ vahataM suvii/raaH
3.53.1c viita/M havyaa/ny adhvare/Su devaa va/rdhethaaM giirbhi/r i/Layaa ma/dantaa
3.53.2a ti/SThaa su/ kam maghavan maa/ pa/raa gaaH so/masya nu/ tvaa su/Sutasya yakSi
3.53.2c pitu/r na/ putra/H si/cam aa/ rabhe ta i/ndra svaa/diSThayaa giraa/ shaciivaH
3.53.3a sha/Msaavaadhvaryo pra/ti me gRNiihii/ndraaya vaa/haH kRNavaava ju/STam
3.53.3c e/da/m barhi/r ya/jamaanasya siidaa/thaa ca bhuud uktha/m i/ndraaya shasta/m
3.53.4a jaaye/d a/stam maghavan se/d u yo/nis ta/d i/t tvaa yuktaa/ ha/rayo vahantu
3.53.4c yadaa/ kadaa/ ca suna/vaama so/mam agni/S Tvaa duuto/ dhanvaaty a/cha
3.53.5a pa/raa yaahi maghavann aa/ ca yaahii/ndra bhraatar ubhaya/traa te a/rtham
3.53.5c ya/traa ra/thasya bRhato/ nidhaa/naM vimo/canaM vaaji/no raa/sabhasya
3.53.6a a/paaH so/mam a/stam indra pra/ yaahi kalyaaNii/r jaayaa/ sura/NaM gRhe/ te
3.53.6c ya/traa ra/thasya bRhato/ nidhaa/naM vimo/canaM vaaji/no da/kSiNaavat
3.53.7a ime/ bhojaa/ a/~Ngiraso vi/ruupaa diva/s putraa/so a/surasya viiraa/H
3.53.7c vishvaa/mitraaya da/dato maghaa/ni sahasrasaave/ pra/ tiranta aa/yuH
3.53.8a ruupa/M-ruupam magha/vaa bobhaviiti maayaa/H kRNvaana/s tanva\m pa/ri svaa/m
3.53.8c tri/r ya/d diva/H pa/ri muhuurta/m aa/gaat svai/r ma/ntrair a/nRtupaa Rtaa/vaa
3.53.9a mahaa/M+ R/Sir devajaa/ deva/juuto/ .astabhnaat si/ndhum arNava/M nRca/kSaaH
3.53.9c vishvaa/mitro ya/d a/vahat sudaa/sam a/priyaayata kushike/bhir i/ndraH
3.53.10a haMsaa/ iva kRNutha shlo/kam a/dribhir ma/danto giirbhi/r adhvare/ sute/ sa/caa
3.53.10c deve/bhir vipraa RSayo nRcakSaso vi/ pibadhvaM kushikaaH somya/m ma/dhu
3.53.11a u/pa pre/ta kushikaash ceta/yadhvam a/shvaM raaye/ pra/ mu~ncataa sudaa/saH
3.53.11c raa/jaa vRtra/M ja~Nghanat praa/g a/paag u/dag a/thaa yajaate va/ra aa/ pRthivyaa/H
3.53.12a ya/ ime/ ro/dasii ubhe/ aha/m i/ndram a/tuSTavam
3.53.12c vishvaa/mitrasya rakSati bra/hmeda/m bhaa/rataM ja/nam
3.53.13a vishvaa/mitraa araasata bra/hme/ndraaya vajri/Ne
3.53.13c ka/rad i/n naH suraa/dhasaH
3.53.14a ki/M te kRNvanti kii/kaTeSu gaa/vo naa/shi/raM duhre/ na/ tapanti gharma/m
3.53.14c aa/ no bhara pra/magandasya ve/do naicaashaakha/m maghavan randhayaa naH
3.53.15a sasarparii/r a/matim baa/dhamaanaa bRha/n mimaaya jama/dagnidattaa
3.53.15c aa/ suu/ryasya duhitaa/ tataana shra/vo deve/Sv amR/tam ajurya/m
3.53.16a sasarparii/r abharat tuu/yam ebhyo/ .adhi shra/vaH paa/~ncajanyaasu kRSTi/Su
3.53.16c saa/ pakSyaaaa\ na/vyam aa/yur da/dhaanaa yaa/m me palastijamadagna/yo dadu/H
3.53.17a sthirau/ gaa/vau bhavataaM viiLu/r a/kSo me/Saa/ vi/ varhi maa/ yuga/M vi/ shaari
3.53.17c i/ndraH paatalye\ dadataaM sha/riitor a/riSTaneme abhi/ naH sacasva
3.53.18a ba/laM dhehi tanuu/Su no ba/lam indraanaLu/tsu naH
3.53.18c ba/laM tokaa/ya ta/nayaaya jiiva/se tva/M hi/ baladaa/ a/si
3.53.19a abhi/ vyayasva khadira/sya saa/ram o/jo dhehi spandane/ shiMsha/paayaam
3.53.19c a/kSa viiLo viiLita viiLa/yasva maa/ yaa/maad asmaa/d a/va jiihipo naH
3.53.20a aya/m asmaa/n va/naspa/tir maa/ ca haa/ maa/ ca riiriSat
3.53.20c svasty aa/ gRhe/bhya aa/vasaa/ aa/ vimo/canaat
3.53.21a i/ndroti/bhir bahulaa/bhir no adya/ yaacchreSThaa/bhir maghava~n chuura jinva
3.53.21c yo/ no dve/STy a/dharaH sa/s padiiSTa ya/m u dviSma/s ta/m u praaNo/ jahaatu
3.53.22a parashu/M cid vi/ tapati shimbala/M cid vi/ vRshcati
3.53.22c ukhaa/ cid indra ye/Santii pra/yastaa phe/nam asyati
3.53.23a na/ saa/yakasya cikite janaaso lodha/M nayanti pa/shu ma/nyamaanaaH
3.53.23c naa/vaajinaM vaaji/naa haasayanti na/ gardabha/m puro/ a/shvaan nayanti
3.53.24a ima/ indra bharata/sya putraa/ apapitva/M cikitur na/ prapitva/m
3.53.24c hinva/nty a/shvam a/raNaM na/ ni/tyaM jyaaaa\vaajam pa/ri Nayanty aajau/
3.54.1a ima/m mahe/ vidathyaaaa\ya shuuSa/M sha/shvat kR/tva ii/Dyaaya pra/ jabhruH
3.54.1c shRNo/tu no da/myebhir a/niikaiH shRNo/tv agni/r divyai/r a/jasraH
3.54.2a ma/hi mahe/ dive/ arcaa pRthivyai/ kaa/mo ma icha/~n carati prajaana/n
3.54.2c ya/yor ha sto/me vida/theSu devaa/H saparya/vo maada/yante sa/caayo/H
3.54.3a yuvo/r Rta/M rodasii satya/m astu mahe/ Su/ NaH suvitaa/ya pra/ bhuutam
3.54.3c ida/M dive/ na/mo agne pRthivyai/ saparyaa/mi pra/yasaa yaa/mi ra/tnam
3.54.4a uto/ hi/ vaam puurvyaa/ aavividra/ R/taavarii rodasii satyavaa/caH
3.54.4c na/rash cid vaaM samithe/ shuu/rasaatau vavandire/ pRthivi ve/vidaanaaH
3.54.5a ko/ addhaa/ veda ka/ iha/ pra/ vocad devaa/M+ a/chaa pathyaaaa\ kaa/ sa/m eti
3.54.5c da/dRshra eSaam avamaa/ sa/daaMsi pa/reSu yaa/ gu/hyeSu vrate/Su
3.54.6a kavi/r nRca/kSaa abhi/ Siim acaSTa Rta/sya yo/naa vi/ghRte ma/dantii
3.54.6c naa/naa cakraate sa/danaM ya/thaa ve/H samaane/na kra/tunaa saMvidaane/
3.54.7a samaanyaa/ vi/yute duure/ante dhruve/ pade/ tasthatur jaagaruu/ke
3.54.7c uta/ sva/saaraa yuvatii/ bha/vantii aa/d u bruvaate mithunaa/ni naa/ma
3.54.8a vi/shve/d ete/ ja/nimaa sa/M vivikto maho/ devaa/n bi/bhratii na/ vyathete
3.54.8c e/jad dhruva/m patyate vi/shvam e/kaM ca/rat patatri/ vi/SuNaM vi/ jaata/m
3.54.9a sa/naa puraaNa/m a/dhy emy aaraa/n maha/H pitu/r janitu/r jaami/ ta/n naH
3.54.9c devaa/so ya/tra panitaa/ra e/vair urau/ pathi/ vyu\te tasthu/r anta/H
3.54.10a ima/M sto/maM rodasii pra/ braviimy Rduuda/raaH shRNavann agnijihvaa/H
3.54.10c mitra/H samraa/jo va/ruNo yu/vaana aadityaa/saH kava/yaH paprathaanaa/H
3.54.11a hi/raNyapaaNiH savitaa/ sujihva/s tri/r aa/ divo/ vida/the pa/tyamaanaH
3.54.11c deve/Su ca savitaH shlo/kam a/shrer aa/d asma/bhyam aa/ suva sarva/taatim
3.54.12a sukR/t supaaNi/H sva/vaaM+ Rtaa/vaa deva/s tva/STaa/vase taa/ni no dhaat
3.54.12c puuSaNva/nta Rbhavo maadayadhvam uurdhva/graavaaNo adhvara/m ataSTa
3.54.13a vidyu/drathaa maru/ta RSTima/nto divo/ ma/ryaa Rta/jaataa ayaa/saH
3.54.13c sa/rasvatii shRNavan yaj~ni/yaaso dhaa/taa rayi/M saha/viiraM turaasaH
3.54.14a vi/SNuM sto/maasaH purudasma/m arkaa/ bha/gasyeva kaari/No yaa/mani gman
3.54.14c urukrama/H kakuho/ ya/sya puurvii/r na/ mardhanti yuvata/yo ja/nitriiH
3.54.15a i/ndro vi/shvair viiryaai\H pa/tyamaana ubhe/ aa/ paprau ro/dasii mahitvaa/
3.54.15c puraMdaro/ vRtrahaa/ dhRSNu/SeNaH saMgR/bhyaa na aa/ bharaa bhuu/ri pashva/H
3.54.16a naa/satyaa me pita/raa bandhupR/chaa sajaatya\m ashvi/nosh caa/ru naa/ma
3.54.16c yuva/M hi/ stho/ rayidau/ no rayiiNaa/M daatra/M rakSethe a/kavair a/dabdhaa
3.54.17a maha/t ta/d vaH kavayash caa/ru naa/ma ya/d dha devaa bha/vatha vi/shva i/ndre
3.54.17c sa/kha Rbhu/bhiH puruhuuta priye/bhir imaa/M dhi/yaM saata/ye takSataa naH
3.54.18a aryamaa/ No a/ditir yaj~ni/yaaso/ .adabdhaani va/ruNasya vrataa/ni
3.54.18c yuyo/ta no anapatyaa/ni ga/ntoH prajaa/vaan naH pashumaa/M+ astu gaatu/H
3.54.19a devaa/naaM duuta/H purudha/ pra/suuto/ .anaagaan no vocatu sarva/taataa
3.54.19c shRNo/tu naH pRthivii/ dyau/r utaa/paH suu/ryo na/kSatrair urv a\nta/rikSam
3.54.20a shRNva/ntu no vR/SaNaH pa/rvataaso dhruva/kSemaasa i/Layaa ma/dantaH
3.54.20c aadityai/r no a/ditiH shRNotu ya/chantu no maru/taH sha/rma bhadra/m
3.54.21a sa/daa suga/H pitumaa/M+ astu pa/nthaa ma/dhvaa devaa o/SadhiiH sa/m pipRkta
3.54.21c bha/go me agne sakhye/ na/ mRdhyaa u/d raayo/ ashyaaM sa/danam purukSo/H
3.54.22a sva/dasva havyaa/ sa/m i/So didiihy asmadrya\k sa/m mimiihi shra/vaaMsi
3.54.22c vi/shvaaM+ agne pRtsu/ taa/~n jeSi sha/truun a/haa vi/shvaa suma/naa diidihii naH
3.55.1a uSa/saH puu/rvaa a/dha ya/d vyuuSu/r maha/d vi/ jaj~ne akSa/ram pade/ go/H
3.55.1c vrataa/ devaa/naam u/pa nu/ prabhuu/San maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.2a mo/ Suu/ No a/tra juhuranta devaa/ maa/ puu/rve agne pita/raH padaj~naa/H
3.55.2c puraaNyo/H sa/dmanoH ketu/r anta/r maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.3a vi/ me purutraa/ patayanti kaa/maaH sha/my a/chaa diidye puurvyaa/Ni
3.55.3c sa/middhe agnaa/v Rta/m i/d vadema maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.4a samaano/ raa/jaa vi/bhRtaH purutraa/ sha/ye shayaa/su pra/yuto va/naa/nu
3.55.4c anyaa/ vatsa/m bha/rati kSe/ti maataa/ maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.5a aakSi/t puu/rvaasv a/paraa anuuru/t sadyo/ jaataa/su ta/ruNiiSv anta/H
3.55.5c anta/rvatiiH suvate a/praviitaa maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.6a shayu/H para/staad a/dha nu/ dvimaataa/bandhana/sh carati vatsa/ e/kaH
3.55.6c mitra/sya taa/ va/ruNasya vrataa/ni maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.7a dvimaataa/ ho/taa vida/theSu samraa/L a/nv a/graM ca/rati kSe/ti budhna/H
3.55.7c pra/ ra/Nyaani raNyavaa/co bharante maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.8a shuu/rasyeva yu/dhyato antama/sya pratiicii/naM dadRshe vi/shvam aaya/t
3.55.8c anta/r mati/sh carati niSSi/dhaM go/r maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.9a ni/ veveti palito/ duuta/ aasv anta/r mahaa/Msh carati rocane/na
3.55.9c va/puuMSi bi/bhrad abhi/ no vi/ caSTe maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.10a vi/SNur gopaa/H parama/m paati paa/thaH priyaa/ dhaa/maany amR/taa da/dhaanaH
3.55.10c agni/S Taa/ vi/shvaa bhu/vanaani veda maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.11a naa/naa cakraate yamyaaaa\ va/puuMSi ta/yor anya/d ro/cate kRSNa/m anya/t
3.55.11c shyaa/vii ca ya/d a/ruSii ca sva/saarau maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.12a maataa/ ca ya/tra duhitaa/ ca dhenuu/ sabardu/ghe dhaapa/yete samiicii/
3.55.12c Rta/sya te/ sa/dasiiLe anta/r maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.13a anya/syaa vatsa/M rihatii/ mimaaya ka/yaa bhuvaa/ ni/ dadhe dhenu/r uu/dhaH
3.55.13c Rta/sya saa/ pa/yasaapinvate/Laa maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.14a pa/dyaa vaste pururuu/paa va/puuMSy uurdhvaa/ tasthau trya/viM re/rihaaNaa
3.55.14c Rta/sya sa/dma vi/ caraami vidvaa/n maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.15a pade/ iva ni/hite dasme/ anta/s ta/yor anya/d gu/hyam aavi/r anya/t
3.55.15c sadhriiciinaa/ pathyaaaa\ saa/ vi/Suucii maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.16a aa/ dhena/vo dhunayantaam a/shishviiH sabardu/ghaaH shashayaa/ a/pradugdhaaH
3.55.16c na/vyaa-navyaa yuvata/yo bha/vantiir maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.17a ya/d anyaa/su vRSabho/ ro/raviiti so/ anya/smin yuuthe/ ni/ dadhaati re/taH
3.55.17c sa/ hi/ kSa/paavaan sa/ bha/gaH sa/ raa/jaa maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.18a viira/sya nu/ sva/shvyaM janaasaH pra/ nu/ vocaama vidu/r asya devaa/H
3.55.18c SoLhaa/ yuktaa/H pa/~nca-pa~ncaa/ vahanti maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.19a deva/s tva/STaa savitaa/ vishva/ruupaH pupo/Sa prajaa/H purudhaa/ jajaana
3.55.19c imaa/ ca vi/shvaa bhu/vanaany asya maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.20a mahii/ sa/m airac camvaaaa\ samiicii/ ubhe/ te/ asya va/sunaa nyR\STe
3.55.20c shRNve/ viiro/ vinda/maano va/suuni maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.21a imaa/M ca naH pRthivii/M vishva/dhaayaa u/pa kSeti hita/mitro na/ raa/jaa
3.55.21c puraHsa/daH sharmasa/do na/ viiraa/ maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.55.22a niSSi/dhvariis ta o/Sadhiir utaa/po rayi/M ta indra pRthivii/ bibharti
3.55.22c sa/khaayas te vaamabhaa/jaH syaama maha/d devaa/naam asuratva/m e/kam
3.56.1a na/ taa/ minanti maayi/no na/ dhii/raa vrataa/ devaa/naam prathamaa/ dhruvaa/Ni
3.56.1c na/ ro/dasii adru/haa vedyaa/bhir na/ pa/rvataa nina/me tasthivaa/MsaH
3.56.2a Sa/D bhaaraa/M+ e/ko a/caran bibharty Rta/M va/rSiSTham u/pa gaa/va aa/guH
3.56.2c tisro/ mahii/r u/paraas tasthur a/tyaa gu/haa dve/ ni/hite da/rshy e/kaa
3.56.3a tripaajasyo/ vRSabho/ vishva/ruupa uta/ tryudhaa/ purudha/ prajaa/vaan
3.56.3c tryaniika/H patyate maa/hinaavaan sa/ retodhaa/ vRSabha/H sha/shvatiinaam
3.56.4a abhii/ka aasaam padavii/r abodhy aadityaa/naam ahve caa/ru naa/ma
3.56.4c aa/pash cid asmaa aramanta devii/H pR/thag vra/jantiiH pa/ri Siim avR~njan
3.56.5a trii/ Sadha/sthaa sindhavas tri/H kaviinaa/m uta/ trimaataa/ vida/theSu samraa/T
3.56.5c Rtaa/variir yo/SaNaas tisro/ a/pyaas tri/r aa/ divo/ vida/the pa/tyamaanaaH
3.56.6a tri/r aa/ diva/H savitar vaa/ryaaNi dive/-diva aa/ suva tri/r no a/hnaH
3.56.6c tridhaa/tu raaya/ aa/ suvaa va/suuni bha/ga traatar dhiSaNe saata/ye dhaaH
3.56.7a tri/r aa/ diva/H savitaa/ soSaviiti raa/jaanaa mitraa/va/ruNaa supaaNii/
3.56.7c aa/pash cid asya ro/dasii cid urvii/ ra/tnam bhikSanta savitu/H savaa/ya
3.56.8a tri/r uttamaa/ duuNa/shaa rocanaa/ni tra/yo raajanty a/surasya viiraa/H
3.56.8c Rtaa/vaana iSiraa/ duuLa/bhaasas tri/r aa/ divo/ vida/the santu devaa/H
3.57.1a pra/ me vivikvaa/M+ avidan maniiSaa/M dhenu/M ca/rantiim pra/yutaam a/gopaam
3.57.1c sadya/sh cid yaa/ duduhe/ bhuu/ri dhaase/r i/ndras ta/d agni/H panitaa/ro asyaaH
3.57.2a i/ndraH su/ puuSaa/ vR/SaNaa suha/staa divo/ na/ priitaa/H shashaya/M duduhre
3.57.2c vi/shve ya/d asyaaM raNa/yanta devaa/H pra/ vo/ .atra vasavaH sumna/m ashyaam
3.57.3a yaa/ jaama/yo vR/SNa icha/nti shakti/M namasya/ntiir jaanate ga/rbham asmin
3.57.3c a/chaa putra/M dhena/vo vaavashaanaa/ maha/sh caranti bi/bhrataM va/puuMSi
3.57.4a a/chaa vivakmi ro/dasii sume/ke graa/vNo yujaano/ adhvare/ maniiSaa/
3.57.4c imaa/ u te ma/nave bhuu/rivaaraa uurdhvaa/ bhavanti darshataa/ ya/jatraaH
3.57.5a yaa/ te jihvaa/ ma/dhumatii sumedhaa/ a/gne deve/Suucya/ta uruucii/
3.57.5c ta/yeha/ vi/shvaaM+ a/vase ya/jatraan aa/ saadaya paaya/yaa caa ma/dhuuni
3.57.6a yaa/ te agne pa/rvatasyeva dhaa/raa/sashcantii piipa/yad deva citraa/
3.57.6c taa/m asma/bhyam pra/matiM jaatavedo va/so raa/sva sumati/M vishva/janyaam
3.58.1a dhenu/H pratna/sya kaa/myaM du/haanaanta/H putra/sh carati da/kSiNaayaaH
3.58.1c aa/ dyotani/M vahati shubhra/yaamoSa/sa sto/mo ashvi/naav ajiigaH
3.58.2a suyu/g vahanti pra/ti vaam Rte/nordhvaa/ bhavanti pita/reva me/dhaaH
3.58.2c ja/rethaam asma/d vi/ paNe/r maniiSaa/M yuvo/r a/vash cakRmaa/ yaatam arvaa/k
3.58.3a suyu/gbhir a/shvaiH suvR/taa ra/thena da/sraav ima/M shRNutaM shlo/kam a/dreH
3.58.3c ki/m a~Nga/ vaam pra/ty a/vartiM ga/miSThaahu/r vi/praaso ashvinaa puraajaa/H
3.58.4a aa/ manyethaam aa/ gataM ka/c cid e/vair vi/shve ja/naaso ashvi/naa havante
3.58.4c imaa/ hi/ vaaM go/Rjiikaa ma/dhuuni pra/ mitraa/so na/ dadu/r usro/ a/gre
3.58.5a tira/H puruu/ cid ashvinaa ra/jaaMsy aa~NguuSo/ vaam maghavaanaa ja/neSu
3.58.5c e/ha/ yaatam pathi/bhir devayaa/nair da/sraav ime/ vaaM nidha/yo ma/dhuunaam
3.58.6a puraaNa/m o/kaH sakhya/M shiva/M vaaM yuvo/r naraa dra/viNaM jahnaa/vyaam
3.58.6c pu/naH kRNvaanaa/H sakhyaa/ shivaa/ni ma/dhvaa madema saha/ nuu/ samaanaa/H
3.58.7a a/shvinaa vaayu/naa yuva/M sudakSaa niyu/dbhiS ca sajo/Sasaa yuvaanaa
3.58.7c naa/satyaa tiro/ahnyaM juSaaNaa/ so/mam pibatam asri/dhaa sudaanuu
3.58.8a a/shvinaa pa/ri vaam i/SaH puruucii/r iiyu/r giirbhi/r ya/tamaanaa a/mRdhraaH
3.58.8c ra/tho ha vaam Rtajaa/ a/drijuutaH pa/ri dyaa/vaapRthivii/ yaati sadya/H
3.58.9a a/shvinaa madhuSu/ttamo yuvaa/kuH so/mas ta/m paatam aa/ gataM duroNe/
3.58.9c ra/tho ha vaam bhuu/ri va/rpaH ka/rikrat sutaa/vato niSkRta/m aa/gamiSThaH
3.59.1a mitro/ ja/naan yaatayati bruvaaNo/ mitro/ daadhaara pRthivii/m uta/ dyaa/m
3.59.1c mitra/H kRSTii/r a/nimiSaabhi/ caSTe mitraa/ya havya/M ghRta/vaj juhota
3.59.2a pra/ sa/ mitra ma/rto astu pra/yasvaan ya/s ta aaditya shi/kSati vrate/na
3.59.2c na/ hanyate na/ jiiyate tvo/to nai/nam a/Mho ashnoty a/ntito na/ duuraa/t
3.59.3a anamiivaa/sa i/Layaa ma/danto mita/j~navo va/rimann aa/ pRthivyaa/H
3.59.3c aaditya/sya vrata/m upakSiya/nto vaya/m mitra/sya sumatau/ syaama
3.59.4a aya/m mitro/ namasya\H sushe/vo raa/jaa sukSatro/ ajaniSTa vedhaa/H
3.59.4c ta/sya vaya/M sumatau/ yaj~ni/yasyaa/pi bhadre/ saumanase/ syaama
3.59.5a mahaa/M+ aadityo/ na/masopasa/dyo yaataya/jjano gRNate/ sushe/vaH
3.59.5c ta/smaa eta/t pa/nyatamaaya ju/STam agnau/ mitraa/ya havi/r aa/ juhota
3.59.6a mitra/sya carSaNiidhR/to/ .avo deva/sya saanasi/
3.59.6c dyumna/M citra/shravastamam
3.59.7a abhi/ yo/ mahinaa/ di/vam mitro/ babhuu/va sapra/thaaH
3.59.7c abhi/ shra/vobhiH pRthivii/m
3.59.8a mitraa/ya pa/~nca yemire ja/naa abhi/STishavase
3.59.8c sa/ devaa/n vi/shvaan bibharti
3.59.9a mitro/ deve/Sv aayu/Su ja/naaya vRkta/barhiSe
3.59.9c i/Sa iSTa/vrataa akaH
3.60.1a ihe/ha vo ma/nasaa bandhu/taa nara ushi/jo jagmur abhi/ taa/ni ve/dasaa
3.60.1c yaa/bhir maayaa/bhiH pra/tijuutivarpasaH sau/dhanvanaa yaj~ni/yam bhaaga/m aanasha/
3.60.2a yaa/bhiH sha/ciibhish camasaa/M+ a/piMshata ya/yaa dhiyaa/ gaa/m a/riNiita ca/rmaNaH
3.60.2c ye/na ha/rii ma/nasaa nira/takSata te/na devatva/m RbhavaH sa/m aanasha
3.60.3a i/ndrasya sakhya/m Rbha/vaH sa/m aanashur ma/nor na/paato apa/so dadhanvire
3.60.3c saudhanvanaa/so amRtatva/m e/rire viSTvii/ sha/miibhiH sukR/taH sukRtya/yaa
3.60.4a i/ndreNa yaatha sara/thaM sute/ sa/caaM+ a/tho va/shaanaam bhavathaa saha/ shriyaa/
3.60.4c na/ vaH pratimai/ sukRtaa/ni vaaghataH sau/dhanvanaa Rbhavo viiryaaaa\Ni ca
3.60.5a i/ndra Rbhu/bhir vaa/javadbhiH sa/mukSitaM suta/M so/mam aa/ vRSasvaa ga/bhastyoH
3.60.5c dhiye/Sito/ maghavan daashu/So gRhe/ saudhanvane/bhiH saha/ matsvaa nR/bhiH
3.60.6a i/ndra Rbhumaa/n vaa/javaan matsveha/ no .asmi/n sa/vane sha/cyaa puruSTuta
3.60.6c imaa/ni tu/bhyaM sva/saraaNi yemire vrataa/ devaa/naam ma/nuSash ca dha/rmabhiH
3.60.7a i/ndra Rbhu/bhir vaaji/bhir vaaja/yann iha/ sto/maM jaritu/r u/pa yaahi yaj~ni/yam
3.60.7c shata/M ke/tebhir iSire/bhir aaya/ve saha/sraNiitho adhvara/sya ho/mani
3.61.1a u/So vaa/jena vaajini pra/cetaa sto/maM juSasva gRNato/ maghoni
3.61.1c puraaNii/ devi yuvati/H pu/raMdhir a/nu vrata/M carasi vishvavaare
3.61.2a u/So devy a/martyaa vi/ bhaahi candra/rathaa suunR/taa iira/yantii
3.61.2c aa/ tvaa vahantu suya/maaso a/shvaa hi/raNyavarNaam pRthupaa/jaso ye/
3.61.3a u/SaH pratiicii/ bhu/vanaani vi/shvordhvaa/ tiSThasy amR/tasya ketu/H
3.61.3c samaana/m a/rthaM caraNiiya/maanaa cakra/m iva navyasy aa/ vavRtsva
3.61.4a a/va syuu/meva cinvatii/ magho/ny uSaa/ yaati sva/sarasya pa/tnii
3.61.4c sva\r ja/nantii subha/gaa suda/Msaa aa/ntaad diva/H papratha aa/ pRthivyaa/H
3.61.5a a/chaa vo devii/m uSa/saM vibhaatii/m pra/ vo bharadhvaM na/masaa suvRkti/m
3.61.5c uurdhva/m madhudhaa/ divi/ paa/jo ashret pra/ rocanaa/ ruruce raNva/saMdRk
3.61.6a Rtaa/varii divo/ arkai/r abodhy aa/ reva/tii ro/dasii citra/m asthaat
3.61.6c aayatii/m agna uSa/saM vibhaatii/M vaama/m eSi dra/viNam bhi/kSamaaNaH
3.61.7a Rta/sya budhna/ uSa/saam iSaNya/n vR/Saa mahii/ ro/dasii aa/ vivesha
3.61.7c mahii/ mitra/sya va/ruNasya maayaa/ candre/va bhaanu/M vi/ dadhe purutraa/
3.62.1a imaa/ u vaam bhRma/yo ma/nyamaanaa yuvaa/vate na/ tu/jyaa abhuuvan
3.62.1c kva\ tya/d indraavaruNaa ya/sho vaaM ye/na smaa si/nam bha/rathaH sa/khibhyaH
3.62.2a aya/m u vaam puruta/mo rayiiya/~n chashvattama/m a/vase johaviiti
3.62.2c sajo/Saav indraavaruNaa maru/dbhir divaa/ pRthivyaa/ shRNutaM ha/vam me
3.62.3a asme/ ta/d indraavaruNaa va/su Syaad asme/ rayi/r marutaH sa/rvaviiraH
3.62.3c asmaa/n va/ruutriiH sharaNai/r avantv asmaa/n ho/traa bhaa/ratii da/kSiNaabhiH
3.62.4a bR/haspate juSa/sva no havyaa/ni vishvadevya
3.62.4c raa/sva ra/tnaani daashu/Se
3.62.5a shu/cim arkai/r bR/haspa/tim adhvare/Su namasyata
3.62.5c a/naamy o/ja aa/ cake
3.62.6a vRSabha/M carSaNiinaa/M vishva/ruupam a/daabhyam
3.62.6c bR/haspa/tiM va/reNyam
3.62.7a iya/M te puuSann aaghRNe suSTuti/r deva na/vyasii
3.62.7c asmaa/bhis tu/bhyaM shasyate
3.62.8a taa/M juSasva gi/ram ma/ma vaajaya/ntiim avaa dhi/yam
3.62.8c vadhuuyu/r iva yo/SaNaam
3.62.9a yo/ vi/shvaabhi/ vipa/shyati bhu/vanaa sa/M ca pa/shyati
3.62.9c sa/ naH puuSaa/vitaa/ bhuvat
3.62.10a ta/t savitu/r va/reNyam bha/rgo deva/sya dhiimahi
3.62.10c dhi/yo yo/ naH pracoda/yaat
3.62.11a deva/sya savitu/r vaya/M vaajaya/ntaH pu/raMdhyaa
3.62.11c bha/gasya raati/m iimahe
3.62.12a deva/M na/raH savitaa/raM vi/praa yaj~nai/H suvRkti/bhiH
3.62.12c namasya/nti dhiye/Sitaa/H
3.62.13a so/mo jigaati gaatuvi/d devaa/naam eti niSkRta/m
3.62.13c Rta/sya yo/nim aasa/dam
3.62.14a so/mo asma/bhyaM dvipa/de ca/tuSpade ca pasha/ve
3.62.14c anamiivaa/ i/Sas karat
3.62.15a asmaa/kam aa/yur vardha/yann abhi/maatiiH sa/hamaanaH
3.62.15c so/maH sadha/stham aa/sadat
3.62.16a aa/ no mitraavaruNaa ghRtai/r ga/vyuutim ukSatam
3.62.16c ma/dhvaa ra/jaaMsi sukratuu
3.62.17a urusha/Msaa namovR/dhaa mahnaa/ da/kSasya raajathaH
3.62.17c draa/ghiSThaabhiH shucivrataa
3.62.18a gRNaanaa/ jama/dagninaa yo/naav Rta/sya siidatam
3.62.18c paata/M so/mam RtaavRdhaa

Related Links[edit]

 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)

External Links[edit]