Rig Veda, Book 8A (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 8

[edit]

8.25.1a taa/ vaaM vi/shvasya gopaa/ devaa/ deve/Su yaj~ni/yaa
8.25.1c Rtaa/vaanaa yajase puuta/dakSasaa
8.25.2a mitraa/ ta/naa na/ rathyaaaa\ va/ruNo ya/sh ca sukra/tuH
8.25.2c sanaa/t sujaataa/ ta/nayaa dhRta/vrataa
8.25.3a taa/ maataa/ vishva/vedasaasuryaaaa\ya pra/mahasaa
8.25.3c mahii/ jajaanaa/ditir Rtaa/varii
8.25.4a mahaa/ntaa mitraa/va/ruNaa samraa/jaa devaa/v a/suraa
8.25.4c Rtaa/vaanaav Rta/m aa/ ghoSato bRha/t
8.25.5a na/paataa sha/vaso maha/H suunuu/ da/kSasya sukra/tuu
8.25.5c sRpra/daanuu iSo/ vaa/stv a/dhi kSitaH
8.25.6a sa/M yaa/ daa/nuuni yema/thur divyaa/H paa/rthiviir i/SaH
8.25.6c na/bhasvatiir aa/ vaaM carantu vRSTa/yaH
8.25.7a a/dhi yaa/ bRhato/ divo\ .abhi/ yuuthe/va pa/shyataH
8.25.7c Rtaa/vaanaa samraa/jaa na/mase hitaa/
8.25.8a Rtaa/vaanaa ni/ SedatuH saa/mraajyaaya sukra/tuu
8.25.8c dhRta/vrataa kSatri/yaa kSatra/m aashatuH
8.25.9a akSNa/sh cid gaatuvi/ttaraanulbaNe/na ca/kSasaa
8.25.9c ni/ cin miSa/ntaa niciraa/ ni/ cikyatuH
8.25.10a uta/ no devy a/ditir uruSya/taaM naa/satyaa
8.25.10c uruSya/ntu maru/to vRddha/shavasaH
8.25.11a te/ no naava/m uruSyata di/vaa na/ktaM sudaanavaH
8.25.11c a/riSyanto ni/ paayu/bhiH sacemahi
8.25.12a a/ghnate vi/SNave vaya/m a/riSyantaH sudaa/nave
8.25.12c shrudhi/ svayaavan sindho puurva/cittaye
8.25.13a ta/d vaa/ryaM vRNiimahe va/riSThaM gopaya/tyam
8.25.13c mitro/ ya/t paa/nti va/ruNo ya/d aryamaa/
8.25.14a uta/ naH si/ndhur apaa/M ta/n maru/tas ta/d ashvi/naa
8.25.14c i/ndro vi/SNur miiDhvaa/MsaH sajo/SasaH
8.25.15a te/ hi/ Smaa vanu/So na/ro .abhi/maatiM ka/yasya cit
8.25.15c tigma/M na/ kSo/daH pratighna/nti bhuu/rNayaH
8.25.16a aya/m e/ka itthaa/ puruu/ru/ caSTe vi/ vishpa/tiH
8.25.16c ta/sya vrataa/ny a/nu vash caraamasi
8.25.17a a/nu puu/rvaaNy okyaaaa\ saamraajya/sya sashcima
8.25.17c mitra/sya vrataa/ va/ruNasya diirghashru/t
8.25.18a pa/ri yo/ rashmi/naa divo/ .antaan mame/ pRthivyaa/H
8.25.18c ubhe/ aa/ paprau ro/dasii mahitvaa/
8.25.19a u/d u Sya/ sharaNe/ divo/ jyo/tir ayaMsta suu/ryaH
8.25.19c agni/r na/ shukra/H samidhaana/ aa/hutaH
8.25.20a va/co diirgha/prasadmanii/she vaa/jasya go/mataH
8.25.20c ii/she hi/ pitvo\ .aviSa/sya daava/ne
8.25.21a ta/t suu/ryaM ro/dasii ubhe/ doSaa/ va/stor u/pa bruve
8.25.21c bhoje/Sv asmaa/M+ abhy u/c caraa sa/daa
8.25.22a Rjra/m ukSaNyaa/yane rajata/M ha/rayaaNe
8.25.22c ra/thaM yukta/m asanaama suSaa/maNi
8.25.23a taa/ me a/shvyaanaaM ha/riiNaaM nito/shanaa
8.25.23c uto/ nu/ kR/tvyaanaaM nRvaa/hasaa
8.25.24a sma/dabhiishuu ka/shaavantaa vi/praa na/viSThayaa matii/
8.25.24c maho/ vaaji/naav a/rvantaa sa/caasanam
8.26.1a yuvo/r u Suu/ ra/thaM huve sadha/stutyaaya suuri/Su
8.26.1c a/tuurtadakSaa vRSaNaa vRSaNvasuu
8.26.2a yuva/M varo suSaa/mNe mahe/ ta/ne naasatyaa
8.26.2c a/vobhir yaatho vRSaNaa vRSaNvasuu
8.26.3a taa/ vaam adya/ havaamahe havye/bhir vaajiniivasuu
8.26.3c puurvii/r iSa/ iSa/yantaav a/ti kSapa/H
8.26.4a aa/ vaaM vaa/hiSTho ashvinaa ra/tho yaatu shruto/ naraa
8.26.4c u/pa sto/maan tura/sya darshathaH shriye/
8.26.5a juhuraaNaa/ cid ashvinaa/ manyethaaM vRSaNvasuu
8.26.5c yuva/M hi/ rudraa pa/rSatho a/ti dvi/SaH
8.26.6a dasraa/ hi/ vi/shvam aanuSa/~N makSuu/bhiH paridii/yathaH
8.26.6c dhiyaMjinvaa/ ma/dhuvarNaa shubha/s pa/tii
8.26.7a u/pa no yaatam ashvinaa raayaa/ vishvapu/Saa saha/
8.26.7c magha/vaanaa suvii/raav a/napacyutaa
8.26.8a aa/ me asya/ pratiivya\m i/ndranaasatyaa gatam
8.26.8c devaa/ deve/bhir adya/ saca/nastamaa
8.26.9a vaya/M hi/ vaaM ha/vaamaha ukSaNya/nto vyashvava/t
8.26.9c sumati/bhir u/pa vipraav ihaa/ gatam
8.26.10a ashvi/naa sv R\Se stuhi kuvi/t te shra/vato ha/vam
8.26.10c ne/diiyasaH kuuLayaataH paNii/M+r uta/
8.26.11a vaiyashva/sya shrutaM naroto/ me asya/ vedathaH
8.26.11c sajo/Sasaa va/ruNo mitro/ aryamaa/
8.26.12a yuvaa/dattasya dhiSNyaa yuvaa/niitasya suuri/bhiH
8.26.12c a/har-ahar vRSaNa ma/hyaM shikSatam
8.26.13a yo/ vaaM yaj~ne/bhir aa/vRto/ .adhivastraa vadhuu/r iva
8.26.13c saparya/ntaa shubhe/ cakraate ashvi/naa
8.26.14a yo/ vaam uruvya/castamaM ci/ketati nRpaa/yyam
8.26.14c varti/r ashvinaa pa/ri yaatam asmayuu/
8.26.15a asma/bhyaM su/ vRSaNvasuu yaata/M varti/r nRpaa/yyam
8.26.15c viSudru/heva yaj~na/m uuhathur giraa/
8.26.16a vaa/hiSTho vaaM ha/vaanaaM sto/mo duuto/ huvan naraa
8.26.16c yuvaa/bhyaam bhuutv ashvinaa
8.26.17a ya/d ado/ divo/ arNava/ iSo/ vaa ma/datho gRhe/
8.26.17c shruta/m i/n me amartyaa
8.26.18a uta/ syaa/ shvetayaa/varii vaa/hiSThaa vaaM nadii/naam
8.26.18c si/ndhur hi/raNyavartaniH
8.26.19a sma/d eta/yaa sukiirtyaa/shvinaa shveta/yaa dhiyaa/
8.26.19c va/hethe shubhrayaavaanaa
8.26.20a yukSvaa/ hi/ tva/M rathaasa/haa yuva/sva po/Syaa vaso
8.26.20c aa/n no vaayo ma/dhu pibaasmaa/kaM sa/vanaa/ gahi
8.26.21a ta/va vaayav Rtaspate tva/STur jaamaatar adbhuta
8.26.21c a/vaaMsy aa/ vRNiimahe
8.26.22a tva/STur jaa/maataraM vaya/m ii/shaanaM raaya/ iimahe
8.26.22c sutaa/vanto vaayu/M dyumnaa/ ja/naasaH
8.26.23a vaa/yo yaahi/ shivaa/ divo/ va/hasvaa su/ sva/shvyam
8.26.23c va/hasva maha/H pRthupa/kSasaa ra/the
8.26.24a tvaa/M hi/ supsa/rastamaM nRSa/daneSu huuma/he
8.26.24c graa/vaaNaM naa/shvapRSTham maMha/naa
8.26.25a sa/ tva/M no deva ma/nasaa vaa/yo mandaano/ agriya/H
8.26.25c kRdhi/ vaa/jaaM+ apo/ dhi/yaH
8.27.1a agni/r ukthe/ puro/hito graa/vaaNo barhi/r adhvare/
8.27.1c Rcaa/ yaami maru/to bra/hmaNas pa/tiM devaa/M+ a/vo va/reNyam
8.27.2a aa/ pashu/M gaasi pRthivii/M va/naspa/tiin uSaa/saa na/ktam o/SadhiiH
8.27.2c vi/shve ca no vasavo vishvavedaso dhiinaa/m bhuuta praavitaa/raH
8.27.3a pra/ suu/ na etv adhvaro\ .agnaa/ deve/Su puurvya/H
8.27.3c aaditye/Su pra/ va/ruNe dhRta/vrate maru/tsu vishva/bhaanuSu
8.27.4a vi/shve hi/ Smaa ma/nave vishva/vedaso bhu/van vRdhe/ rishaa/dasaH
8.27.4c a/riSTebhiH paayu/bhir vishvavedaso ya/ntaa no .avRka/M chardi/H
8.27.5a aa/ no adya/ sa/manaso ga/ntaa vi/shve sajo/SasaH
8.27.5c Rcaa/ giraa/ ma/ruto de/vy a/dite sa/dane pa/stye mahi
8.27.6a abhi/ priyaa/ maruto yaa/ vo a/shvyaa havyaa/ mitra prayaatha/na
8.27.6c aa/ barhi/r i/ndro va/ruNas turaa/ na/ra aadityaa/saH sadantu naH
8.27.7a vaya/M vo vRkta/barhiSo hita/prayasa aanuSa/k
8.27.7c suta/somaaso varuNa havaamahe manuSva/d iddhaa/gnayaH
8.27.8a aa/ pra/ yaata ma/ruto vi/SNo a/shvinaa puu/San maa/kiinayaa dhiyaa/
8.27.8c i/ndra aa/ yaatu prathama/H saniSyu/bhir vR/Saa yo/ vRtrahaa/ gRNe/
8.27.9a vi/ no devaaso adruho/ .achidraM sha/rma yachata
8.27.9c na/ ya/d duuraa/d vasavo nuu/ cid a/ntito va/ruutham aadadha/rSati
8.27.10a a/sti hi/ vaH sajaatya\M rishaadaso de/vaaso a/sty aa/pyam
8.27.10c pra/ NaH puu/rvasmai suvitaa/ya vocata makSuu/ sumnaa/ya na/vyase
8.27.11a idaa/ hi/ va u/pastutim idaa/ vaama/sya bhakta/ye
8.27.11c u/pa vo vishvavedaso namasyu/r aa/M+ a/sRkSy a/nyaam iva
8.27.12a u/d u Sya/ vaH savitaa/ supraNiitayo/ .asthaad uurdhvo/ va/reNyaH
8.27.12c ni/ dvipaa/dash ca/tuSpaado arthi/no/ .avishran patayiSNa/vaH
8.27.13a deva/M-devaM vo/ .avase deva/M-devam abhi/STaye
8.27.13c deva/M-devaM huvema vaa/jasaataye gRNa/nto devyaa/ dhiyaa/
8.27.14a devaa/so hi/ Smaa ma/nave sa/manyavo vi/shve saaka/M sa/raatayaH
8.27.14c te/ no adya/ te/ apara/M tuce/ tu/ no bha/vantu varivovi/daH
8.27.15a pra/ vaH shaMsaamy adruhaH saMstha/ u/pastutiinaam
8.27.15c na/ ta/M dhuurti/r varuNa mitra ma/rtyaM yo/ vo dhaa/mabhyo/ .avidhat
8.27.16a pra/ sa/ kSa/yaM tirate vi/ mahii/r i/So yo/ vo va/raaya daa/shati
8.27.16c pra/ prajaa/bhir jaayate dha/rmaNas pa/ry a/riSTaH sa/rva edhate
8.27.17a Rte/ sa/ vindate yudha/H suge/bhir yaaty a/dhvanaH
8.27.17c aryamaa/ mitro/ va/ruNaH sa/raatayo ya/M traa/yante sajo/SasaH
8.27.18a a/jre cid asmai kRNuthaa nya/~ncanaM durge/ cid aa/ susaraNa/m
8.27.18c eSaa/ cid asmaad asha/niH paro/ nu/ saa/sredhantii vi/ nashyatu
8.27.19a ya/d adya/ suu/rya udyati/ pri/yakSatraa Rta/M dadha/
8.27.19c ya/n nimru/ci prabu/dhi vishvavedaso ya/d vaa madhya/Mdine diva/H
8.27.20a ya/d vaabhipitve/ asuraa Rta/M yate/ chardi/r yema/ vi/ daashu/Se
8.27.20c vaya/M ta/d vo vasavo vishvavedasa u/pa stheyaama ma/dhya aa/
8.27.21a ya/d adya/ suu/ra u/dite ya/n madhya/Mdina aatu/ci
8.27.21c vaama/M dhattha/ ma/nave vishvavedaso ju/hvaanaaya pra/cetase
8.27.22a vaya/M ta/d vaH samraaja aa/ vRNiimahe putro/ na/ bahupaa/yyam
8.27.22c ashyaa/ma ta/d aadityaa ju/hvato havi/r ye/na va/syo .ana/shaamahai
8.28.1a ye/ triMsha/ti tra/yas paro/ devaa/so barhi/r aa/sadan
8.28.1c vida/nn a/ha dvitaa/sanan
8.28.2a va/ruNo mitro/ aryamaa/ sma/draatiSaaco agna/yaH
8.28.2c pa/tniivanto va/SaTkRtaaH
8.28.3a te/ no gopaa/ apaacyaa/s ta/ u/dak ta/ itthaa/ nya\k
8.28.3c pura/staat sa/rvayaa vishaa/
8.28.4a ya/thaa va/shanti devaa/s ta/the/d asat ta/d eSaaM na/kir aa/ minat
8.28.4c a/raavaa cana/ ma/rtyaH
8.28.5a saptaanaa/M sapta/ RSTa/yaH sapta/ dyumnaa/ny eSaam
8.28.5c sapto/ a/dhi shri/yo dhire
8.29.1a babhru/r e/ko vi/SuNaH suuna/ro yu/vaa~njy a\~Nkte hiraNya/yam
8.29.2a yo/nim e/ka aa/ sasaada dyo/tano .anta/r deve/Su me/dhiraH
8.29.3a vaa/shiim e/ko bibharti ha/sta aayasii/m anta/r deve/Su ni/dhruviH
8.29.4a va/jram e/ko bibharti ha/sta aa/hitaM te/na vRtraa/Ni jighnate
8.29.5a tigma/m e/ko bibharti ha/sta aa/yudhaM shu/cir ugro/ ja/laaSabheSajaH
8.29.6a patha/ e/kaH piipaaya ta/skaro yathaaM+ eSa/ veda nidhiinaa/m
8.29.7a trii/Ny e/ka urugaayo/ vi/ cakrame ya/tra devaa/so ma/danti
8.29.8a vi/bhir dvaa/ carata e/kayaa saha/ pra/ pravaase/va vasataH
8.29.9a sa/do dvaa/ cakraate upamaa/ divi/ samraa/jaa sarpi/raasutii
8.29.10a a/rcanta e/ke ma/hi saa/ma manvata te/na suu/ryam arocayan
8.30.1a nahi/ vo a/sty arbhako/ de/vaaso na/ kumaaraka/H
8.30.1c vi/shve sato/mahaanta i/t
8.30.2a i/ti stutaa/so asathaa rishaadaso ye/ stha/ tra/yash ca triMsha/c ca
8.30.2c ma/nor devaa yaj~niyaasaH
8.30.3a te/ nas traadhvaM te\ .avata ta/ u no a/dhi vocata
8.30.3c maa/ naH patha/H pi/tryaan maanavaa/d a/dhi duura/M naiSTa paraava/taH
8.30.4a ye/ devaasa iha/ stha/na vi/shve vaishvaanaraa/ uta/
8.30.4c asma/bhyaM sha/rma sapra/tho ga/ve/ .ashvaaya yachata
8.31.1a yo/ ya/jaati ya/jaata i/t suna/vac ca pa/caati ca
8.31.1c brahme/d i/ndrasya caakanat
8.31.2a puroLaa/shaM yo/ asmai so/maM ra/rata aashi/ram
8.31.2c paa/d i/t ta/M shakro/ a/MhasaH
8.31.3a ta/sya dyumaa/M+ asad ra/tho deva/juutaH sa/ shuushuvat
8.31.3c vi/shvaa vanva/nn amitri/yaa
8.31.4a a/sya prajaa/vatii gRhe/ .asashcantii dive/-dive
8.31.4c i/Laa dhenuma/tii duhe
8.31.5a yaa/ da/mpatii sa/manasaa sunuta/ aa/ ca dhaa/vataH
8.31.5c de/vaaso ni/tyayaashi/raa
8.31.6a pra/ti praashavyaaaa\M+ itaH samya/~ncaa barhi/r aashaate
8.31.6c na/ taa/ vaa/jeSu vaayataH
8.31.7a na/ devaa/naam a/pi hnutaH sumati/M na/ jugukSataH
8.31.7c shra/vo bRha/d vivaasataH
8.31.8a putri/Naa taa/ kumaari/Naa vi/shvam aa/yur vy a\shnutaH
8.31.8c ubhaa/ hi/raNyapeshasaa
8.31.9a viiti/hotraa kRta/dvasuu dashasya/ntaamR/taaya ka/m
8.31.9c sa/m uu/dho romasha/M hato deve/Su kRNuto du/vaH
8.31.10a aa/ sha/rma pa/rvataanaaM vRNiima/he nadii/naam
8.31.10c aa/ vi/SNoH sacaabhu/vaH
8.31.11a ai/tu puuSaa/ rayi/r bha/gaH svasti/ sarvadhaa/tamaH
8.31.11c uru/r a/dhvaa svasta/ye
8.31.12a ara/matir anarva/No vi/shvo deva/sya ma/nasaa
8.31.12c aadityaa/naam aneha/ i/t
8.31.13a ya/thaa no mitro/ aryamaa/ va/ruNaH sa/nti gopaa/H
8.31.13c sugaa/ Rta/sya pa/nthaaH
8.31.14a agni/M vaH puurvya/M giraa/ deva/m iiLe va/suunaam
8.31.14c saparya/ntaH purupriya/m mitra/M na/ kSetrasaa/dhasam
8.31.15a makSuu/ deva/vato ra/thaH shuu/ro vaa pRtsu/ kaa/su cit
8.31.15c devaa/naaM ya/ i/n ma/no ya/jamaana i/yakSaty abhii/d a/yajvano bhuvat
8.31.16a na/ yajamaana riSyasi na/ sunvaana na/ devayo
8.31.16c devaa/naaM ya/ i/n ma/no ya/jamaana i/yakSaty abhii/d a/yajvano bhuvat
8.31.17a na/kiS Ta/M ka/rmaNaa nashan na/ pra/ yoSan na/ yoSati
8.31.17c devaa/naaM ya/ i/n ma/no ya/jamaana i/yakSaty abhii/d a/yajvano bhuvat
8.31.18a a/sad a/tra suvii/ryam uta/ tya/d aashva/shvyam
8.31.18c devaa/naaM ya/ i/n ma/no ya/jamaana i/yakSaty abhii/d a/yajvano bhuvat
8.32.1a pra/ kRtaa/ny RjiiSi/NaH ka/Nvaa i/ndrasya gaa/thayaa
8.32.1c ma/de so/masya vocata
8.32.2a ya/H sR/bindam a/narshanim pi/pruM daasa/m ahiishu/vam
8.32.2c va/dhiid ugro/ riNa/nn apa/H
8.32.3a ny a/rbudasya viSTa/paM varSmaa/Nam bRhata/s tira
8.32.3c kRSe/ ta/d indra pau/Msyam
8.32.4a pra/ti shrutaa/ya vo dhRSa/t tuu/rNaashaM na/ gire/r a/dhi
8.32.4c huve/ sushipra/m uuta/ye
8.32.5a sa/ go/r a/shvasya vi/ vraja/m mandaana/H somye/bhyaH
8.32.5c pu/raM na/ shuura darSasi
8.32.6a ya/di me raara/NaH suta/ ukthe/ vaa da/dhase ca/naH
8.32.6c aaraa/d u/pa svadhaa/ gahi
8.32.7a vaya/M ghaa te a/pi Smasi stotaa/ra indra girvaNaH
8.32.7c tva/M no jinva somapaaH
8.32.8a uta/ naH pitu/m aa/ bhara saMraraaNo/ a/vikSitam
8.32.8c ma/ghavan bhuu/ri te va/su
8.32.9a uta/ no go/matas kRdhi hi/raNyavato ashvi/naH
8.32.9c i/LaabhiH sa/M rabhemahi
8.32.10a bRba/dukthaM havaamahe sRpra/karasnam uuta/ye
8.32.10c saa/dhu kRNva/ntam a/vase
8.32.11a ya/H saMsthe/ cic chata/kratur aa/d iiM kRNo/ti vRtrahaa/
8.32.11c jaritR/bhyaH puruuva/suH
8.32.12a sa/ naH shakra/sh cid aa/ shakad daa/navaaM+ antaraabhara/H
8.32.12c i/ndro vi/shvaabhir uuti/bhiH
8.32.13a yo/ raayo\ .ava/nir mahaa/n supaara/H sunvata/H sa/khaa
8.32.13c ta/m i/ndram abhi/ gaayata
8.32.14a aayantaa/ram ma/hi sthira/m pR/tanaasu shravoji/tam
8.32.14c bhuu/rer ii/shaanam o/jasaa
8.32.15a na/kir asya sha/ciinaaM niyantaa/ suunR/taanaam
8.32.15c na/kir vaktaa/ na/ daad i/ti
8.32.16a na/ nuuna/m brahma/Naam RNa/m praashuunaa/m asti sunvataa/m
8.32.16c na/ so/mo aprataa/ pape
8.32.17a pa/nya i/d u/pa gaayata pa/nya ukthaa/ni shaMsata
8.32.17c bra/hmaa kRNota pa/nya i/t
8.32.18a pa/nya aa/ dardirac chataa/ saha/sraa vaajy a/vRtaH
8.32.18c i/ndro yo/ ya/jvano vRdha/H
8.32.19a vi/ Suu/ cara svadhaa/ a/nu kRSTiinaa/m a/nv aahu/vaH
8.32.19c i/ndra pi/ba sutaa/naam
8.32.20a pi/ba sva/dhainavaanaam uta/ ya/s tu/grye sa/caa
8.32.20c utaa/ya/m indra ya/s ta/va
8.32.21a a/tiihi manyuSaavi/NaM suSuvaa/Msam upaa/raNe
8.32.21c ima/M raata/M suta/m piba
8.32.22a ihi/ tisra/H paraava/ta ihi/ pa/~nca ja/naaM+ a/ti
8.32.22c dhe/naa indraavacaa/kashat
8.32.23a suu/ryo rashmi/M ya/thaa sRjaa/ tvaa yachantu me gi/raH
8.32.23c nimna/m aa/po na/ sadhrya\k
8.32.24a a/dhvaryav aa/ tu/ hi/ Si~nca/ so/maM viiraa/ya shipri/Ne
8.32.24c bha/raa suta/sya piita/ye
8.32.25a ya/ udna/H phaliga/m bhina/n nya\k si/ndhuuM+r avaa/sRjat
8.32.25c yo/ go/Su pakva/M dhaara/yat
8.32.26a a/han vRtra/m R/ciiSama aurNavaabha/m ahiishu/vam
8.32.26c hime/naavidhyad a/rbudam
8.32.27a pra/ va ugraa/ya niSTu/re/ .aSaaLhaaya prasakSi/Ne
8.32.27c deva/ttam bra/hma gaayata
8.32.28a yo/ vi/shvaany abhi/ vrataa/ so/masya ma/de a/ndhasaH
8.32.28c i/ndro deve/Su ce/tati
8.32.29a iha/ tyaa/ sadhamaa/dyaa ha/rii hi/raNyakeshyaa
8.32.29c voLhaa/m abhi/ pra/yo hita/m
8.32.30a arvaa/~ncaM tvaa puruSTuta priya/medhastutaa ha/rii
8.32.30c somape/yaaya vakSataH
8.33.1a vaya/M gha tvaa sutaa/vanta aa/po na/ vRkta/barhiSaH
8.33.1c pavi/trasya prasra/vaNeSu vRtrahan pa/ri stotaa/ra aasate
8.33.2a sva/ranti tvaa sute/ na/ro va/so nireka/ ukthi/naH
8.33.2c kadaa/ suta/M tRSaaNa/ o/ka aa/ gama i/ndra svabdii/va va/MsagaH
8.33.3a ka/Nvebhir dhRSNav aa/ dhRSa/d vaa/jaM darSi sahasri/Nam
8.33.3c pisha/~Ngaruupam maghavan vicarSaNe makSuu/ go/mantam iimahe
8.33.4a paahi/ gaa/yaa/ndhaso ma/da i/ndraaya medhyaatithe
8.33.4c ya/H sa/mmishlo ha/ryor ya/H sute/ sa/caa vajrii/ ra/tho hiraNya/yaH
8.33.5a ya/H suSavya/H suda/kSiNa ino/ ya/H sukra/tur gRNe/
8.33.5c ya/ aakara/H saha/sraa ya/H shataa/magha i/ndro ya/H puurbhi/d aarita/H
8.33.6a yo/ dhRSito/ yo/ .avRto yo/ a/sti shma/shruSu shrita/H
8.33.6c vi/bhuutadyumnash cya/vanaH puruSTuta/H kra/tvaa gau/r iva shaakina/H
8.33.7a ka/ iiM veda sute/ sa/caa pi/bantaM ka/d va/yo dadhe
8.33.7c aya/M ya/H pu/ro vibhina/tty o/jasaa mandaana/H shipry a/ndhasaH
8.33.8a daanaa/ mRgo/ na/ vaaraNa/H purutraa/ cara/thaM dadhe
8.33.8c na/kiS Tvaa ni/ yamad aa/ sute/ gamo mahaa/Msh carasy o/jasaa
8.33.9a ya/ ugra/H sa/nn a/niSTRta sthiro/ ra/Naaya sa/MskRtaH
8.33.9c ya/di stotu/r magha/vaa shRNa/vad dha/vaM ne/ndro yoSaty aa/ gamat
8.33.10a satya/m itthaa/ vR/Se/d asi vR/Sajuutir no/ .avRtaH
8.33.10c vR/Saa hy u\gra shRNviSe/ paraava/ti vR/So arvaava/ti shruta/H
8.33.11a vR/SaNas te abhii/shavo vR/Saa ka/shaa hiraNya/yii
8.33.11c vR/Saa ra/tho maghavan vR/SaNaa ha/rii vR/Saa tva/M shatakrato
8.33.12a vR/Saa so/taa sunotu te vR/Sann Rjiipinn aa/ bhara
8.33.12c vR/Saa dadhanve vR/SaNaM nadii/Sv aa/ tu/bhyaM sthaatar hariiNaam
8.33.13a e/ndra yaahi piita/ye ma/dhu shaviSTha somya/m
8.33.13c naa/ya/m a/chaa magha/vaa shRNa/vad gi/ro bra/hmokthaa/ ca sukra/tuH
8.33.14a va/hantu tvaa ratheSThaa/m aa/ ha/rayo rathayu/jaH
8.33.14c tira/sh cid arya/M sa/vanaani vRtrahann anye/SaaM yaa/ shatakrato
8.33.15a asmaa/kam adyaa/ntamaM sto/maM dhiSva mahaamaha
8.33.15c asmaa/kaM te sa/vanaa santu sha/Mtamaa ma/daaya dyukSa somapaaH
8.33.16a nahi/ Sa/s ta/va no/ ma/ma shaastre/ anya/sya ra/Nyati
8.33.16c yo/ asmaa/n viira/ aa/nayat
8.33.17a i/ndrash cid ghaa ta/d abraviit striyaa/ ashaasya/m ma/naH
8.33.17c uto/ a/ha kra/tuM raghu/m
8.33.18a sa/ptii cid ghaa madacyu/taa mithunaa/ vahato ra/tham
8.33.18c eve/d dhuu/r vR/SNa u/ttaraa
8.33.19a adha/H pashyasva mo/pa/ri saMtaraa/m paadakau/ hara
8.33.19c maa/ te kashaplakau/ dRshan strii/ hi/ brahmaa/ babhuu/vitha
8.34.1a e/ndra yaahi ha/ribhir u/pa ka/Nvasya suSTuti/m
8.34.1c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.2a aa/ tvaa graa/vaa va/dann iha/ somii/ gho/SeNa yachatu
8.34.2c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.3a a/traa vi/ nemi/r eSaam u/raaM na/ dhuunute vR/kaH
8.34.3c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.4a aa/ tvaa ka/Nvaa ihaa/vase ha/vante vaa/jasaataye
8.34.4c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.5a da/dhaami te sutaa/naaM vR/SNe na/ puurvapaa/yyam
8.34.5c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.6a sma/tpuraMdhir na aa/ gahi vishva/todhiir na uuta/ye
8.34.6c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.7a aa/ no yaahi mahemate sa/hasrote sha/taamagha
8.34.7c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.8a aa/ tvaa ho/taa ma/nurhito devatraa/ vakSad ii/DyaH
8.34.8c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.9a aa/ tvaa madacyu/taa ha/rii shyena/m pakSe/va vakSataH
8.34.9c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.10a aa/ yaahy arya/ aa/ pa/ri svaa/haa so/masya piita/ye
8.34.10c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.11a aa/ no yaahy u/pashruty ukthe/Su raNayaa iha/
8.34.11c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.12a sa/ruupair aa/ su/ no gahi sa/mbhRtaiH sa/mbhRtaashvaH
8.34.12c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.13a aa/ yaahi pa/rvatebhyaH samudra/syaa/dhi viSTa/paH
8.34.13c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.14a aa/ no ga/vyaany a/shvyaa saha/sraa shuura dardRhi
8.34.14c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.15a aa/ naH sahasrasho/ bharaayu/taani shataa/ni ca
8.34.15c divo/ amu/Sya shaa/sato di/vaM yaya/ divaavaso
8.34.16a aa/ ya/d i/ndrash ca da/dvahe saha/sraM va/surociSaH
8.34.16c o/jiSTham a/shvyam pashu/m
8.34.17a ya/ Rjraa/ vaa/taraMhaso .aruSaa/so raghuSya/daH
8.34.17c bhraa/jante suu/ryaa iva
8.34.18a paa/raavatasya raati/Su drava/ccakreSv aashu/Su
8.34.18c ti/SThaM va/nasya ma/dhya aa/
8.35.1a agni/ne/ndreNa va/ruNena vi/SNunaadityai/ rudrai/r va/subhiH sacaabhu/vaa
8.35.1c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ca so/mam pibatam ashvinaa
8.35.2a vi/shvaabhir dhiibhi/r bhu/vanena vaajinaa divaa/ pRthivyaa/dribhiH sacaabhu/vaa
8.35.2c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ca so/mam pibatam ashvinaa
8.35.3a vi/shvair devai/s tribhi/r ekaadashai/r ihaa/dbhi/r maru/dbhir bhR/gubhiH sacaabhu/vaa
8.35.3c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ca so/mam pibatam ashvinaa
8.35.4a juSe/thaaM yaj~na/m bo/dhataM ha/vasya me vi/shveha/ devau sa/vanaa/va gachatam
8.35.4c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ce/SaM no voLham ashvinaa
8.35.5a sto/maM juSethaaM yuvashe/va kanya/naaM vi/shveha/ devau sa/vanaa/va gachatam
8.35.5c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ce/SaM no voLham ashvinaa
8.35.6a gi/ro juSethaam adhvara/M juSethaaM vi/shveha/ devau sa/vanaa/va gachatam
8.35.6c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ce/SaM no voLham ashvinaa
8.35.7a haaridrave/va patatho va/ne/d u/pa so/maM suta/m mahiSe/vaa/va gachathaH
8.35.7c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ca tri/r varti/r yaatam ashvinaa
8.35.8a haMsaa/v iva patatho adhvagaa/v iva so/maM suta/m mahiSe/vaa/va gachathaH
8.35.8c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ca tri/r varti/r yaatam ashvinaa
8.35.9a shyenaa/v iva patatho havya/daataye so/maM suta/m mahiSe/vaa/va gachathaH
8.35.9c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ca tri/r varti/r yaatam ashvinaa
8.35.10a pi/bataM ca tRpNuta/M caa/ ca gachatam prajaa/M ca dhatta/M dra/viNaM ca dhattam
8.35.10c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa co/rjaM no dhattam ashvinaa
8.35.11a ja/yataM ca pra/ stutaM ca pra/ caavatam prajaa/M ca dhatta/M dra/viNaM ca dhattam
8.35.11c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa co/rjaM no dhattam ashvinaa
8.35.12a hata/M ca sha/truun ya/tataM ca mitri/NaH prajaa/M ca dhatta/M dra/viNaM ca dhattam
8.35.12c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa co/rjaM no dhattam ashvinaa
8.35.13a mitraa/va/ruNavantaa uta/ dha/rmavantaa maru/tvantaa jaritu/r gachatho ha/vam
8.35.13c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa caadityai/r yaatam ashvinaa
8.35.14a a/~Ngirasvantaa uta/ vi/SNuvantaa maru/tvantaa jaritu/r gachatho ha/vam
8.35.14c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa caadityai/r yaatam ashvinaa
8.35.15a Rbhuma/ntaa vRSaNaa vaa/javantaa maru/tvantaa jaritu/r gachatho ha/vam
8.35.15c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa caadityai/r yaatam ashvinaa
8.35.16a bra/hma jinvatam uta/ jinvataM dhi/yo hata/M ra/kSaaMsi se/dhatam a/miivaaH
8.35.16c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ca so/maM sunvato/ ashvinaa
8.35.17a kSatra/M jinvatam uta/ jinvataM nRR/n hata/M ra/kSaaM+si se/dhatam a/miivaaH
8.35.17c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ca so/maM sunvato/ ashvinaa
8.35.18a dhenuu/r jinvatam uta/ jinvataM vi/sho hata/M ra/kSaaMsi se/dhatam a/miivaaH
8.35.18c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa ca so/maM sunvato/ ashvinaa
8.35.19a a/trer iva shRNutam puurvya/stutiM shyaavaa/shvasya sunvato/ madacyutaa
8.35.19c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa caa/shvinaa tiro/ahnyam
8.35.20a sa/rgaaM+ iva sRjataM suSTutii/r u/pa shyaavaa/shvasya sunvato/ madacyutaa
8.35.20c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa caa/shvinaa tiro/ahnyam
8.35.21a rashmii/M+r iva yachatam adhvaraa/M+ u/pa shyaavaa/shvasya sunvato/ madacyutaa
8.35.21c sajo/Sasaa uSa/saa suu/ryeNa caa/shvinaa tiro/ahnyam
8.35.22a arvaa/g ra/thaM ni/ yachatam pi/bataM somya/m ma/dhu
8.35.22c aa/ yaatam ashvinaa/ gatam avasyu/r vaam aha/M huve dhatta/M ra/tnaani daashu/Se
8.35.23a namovaake/ pra/sthite adhvare/ naraa viva/kSaNasya piita/ye
8.35.23c aa/ yaatam ashvinaa/ gatam avasyu/r vaam aha/M huve dhatta/M ra/tnaani daashu/Se
8.35.24a svaa/haakRtasya tRmpataM suta/sya devaav a/ndhasaH
8.35.24c aa/ yaatam ashvinaa/ gatam avasyu/r vaam aha/M huve dhatta/M ra/tnaani daashu/Se
8.36.1a avitaa/si sunvato/ vRkta/barhiSaH pi/baa so/mam ma/daaya ka/M shatakrato
8.36.1d ya/M te bhaaga/m a/dhaarayan vi/shvaaH sehaana/H pR/tanaa / uru/ jra/yaH
8.36.1f sa/m apsuji/n maru/tvaaM+ indra satpate
8.36.2a praa/va stotaa/ram maghavann a/va tvaa/m pi/baa so/mam ma/daaya ka/M shatakrato
8.36.2d ya/M te bhaaga/m a/dhaarayan vi/shvaaH sehaana/H pR/tanaa / uru/ jra/yaH
8.36.2f sa/m apsuji/n maru/tvaaM+ indra satpate
8.36.3a uurjaa/ devaa/M+ a/vasy o/jasaa tvaa/m pi/baa so/mam ma/daaya ka/M shatakrato
8.36.3d ya/M te bhaaga/m a/dhaarayan vi/shvaaH sehaana/H pR/tanaa / uru/ jra/yaH
8.36.3f sa/m apsuji/n maru/tvaaM+ indra satpate
8.36.4a janitaa/ divo/ janitaa/ pRthivyaa/H pi/baa so/mam ma/daaya ka/M shatakrato
8.36.4d ya/M te bhaaga/m a/dhaarayan vi/shvaaH sehaana/H pR/tanaa / uru/ jra/yaH
8.36.4f sa/m apsuji/n maru/tvaaM+ indra satpate
8.36.5a janitaa/shvaanaaM janitaa/ ga/vaam asi pi/baa so/mam ma/daaya ka/M shatakrato
8.36.5d ya/M te bhaaga/m a/dhaarayan vi/shvaaH sehaana/H pR/tanaa / uru/ jra/yaH
8.36.5f sa/m apsuji/n maru/tvaaM+ indra satpate
8.36.6a a/triiNaaM sto/mam adrivo maha/s kRdhi pi/baa so/mam ma/daaya ka/M shatakrato
8.36.6d ya/M te bhaaga/m a/dhaarayan vi/shvaaH sehaana/H pR/tanaa / uru/ jra/yaH
8.36.6f sa/m apsuji/n maru/tvaaM+ indra satpate
8.36.7a shyaavaa/shvasya sunvata/s ta/thaa shRNu ya/thaa/shRNor a/treH ka/rmaaNi kRNvata/H
8.36.7c pra/ trasa/dasyum aavitha tva/m e/ka i/n nRSaa/hya i/ndra bra/hmaaNi vardha/yan
8.37.1a pre/da/m bra/hma vRtratuu/ryeSv aavitha pra/ sunvata/H shaciipata
8.37.1d i/ndra vi/shvaabhir uuti/bhiH
8.37.1e maa/dhyaMdinasya sa/vanasya vRtrahann anedya pi/baa so/masya vajrivaH
8.37.2a sehaana/ ugra pR/tanaa abhi/ dru/haH shaciipata i/ndra vi/shvaabhir uuti/bhiH
8.37.2d maa/dhyaMdinasya sa/vanasya vRtrahann anedya pi/baa so/masya vajrivaH
8.37.3a ekaraa/L asya/ bhu/vanasya raajasi shaciipata i/ndra vi/shvaabhir uuti/bhiH
8.37.3d maa/dhyaMdinasya sa/vanasya vRtrahann anedya pi/baa so/masya vajrivaH
8.37.4a sasthaa/vaanaa yavayasi tva/m e/ka i/c chaciipata i/ndra vi/shvaabhir uuti/bhiH
8.37.4d maa/dhyaMdinasya sa/vanasya vRtrahann anedya pi/baa so/masya vajrivaH
8.37.5a kSe/masya ca prayu/jash ca tva/m iishiSe shaciipata i/ndra vi/shvaabhir uuti/bhiH
8.37.5d maa/dhyaMdinasya sa/vanasya vRtrahann anedya pi/baa so/masya vajrivaH
8.37.6a kSatraa/ya tvam a/vasi na/ tvam aavitha shaciipata i/ndra vi/shvaabhir uuti/bhiH
8.37.6d maa/dhyaMdinasya sa/vanasya vRtrahann anedya pi/baa so/masya vajrivaH
8.37.7a shyaavaa/shvasya re/bhatas ta/thaa shRNu ya/thaa/shRNor a/treH ka/rmaaNi kRNvata/H
8.37.7c pra/ trasa/dasyum aavitha tva/m e/ka i/n nRSaa/hya i/ndra kSatraa/Ni vardha/yan
8.38.1a yaj~na/sya hi/ stha/ Rtvi/jaa sa/snii vaa/jeSu ka/rmasu
8.38.1c i/ndraagnii ta/sya bodhatam
8.38.2a toshaa/saa rathayaa/vaanaa vRtraha/Naa/paraajitaa
8.38.2c i/ndraagnii ta/sya bodhatam
8.38.3a ida/M vaam madira/m ma/dhv a/dhukSann a/dribhir na/raH
8.38.3c i/ndraagnii ta/sya bodhatam
8.38.4a juSe/thaaM yaj~na/m iSTa/ye suta/M so/maM sadhastutii
8.38.4c i/ndraagnii aa/ gataM naraa
8.38.5a imaa/ juSethaaM sa/vanaa ye/bhir havyaa/ny uuha/thuH
8.38.5c i/ndraagnii aa/ gataM naraa
8.38.6a imaa/M gaayatra/vartaniM juSe/thaaM suSTuti/m ma/ma
8.38.6c i/ndraagnii aa/ gataM naraa
8.38.7a praataryaa/vabhir aa/ gataM deve/bhir jenyaavasuu
8.38.7c i/ndraagnii so/mapiitaye
8.38.8a shyaavaa/shvasya sunvato/ .atriiNaaM shRNutaM ha/vam
8.38.8c i/ndraagnii so/mapiitaye
8.38.9a evaa/ vaam ahva uuta/ye ya/thaa/huvanta me/dhiraaH
8.38.9c i/ndraagnii so/mapiitaye
8.38.10a aa/ha/M sa/rasvatiivator indraagnyo/r a/vo vRNe
8.38.10c yaa/bhyaaM gaayatra/m Rcya/te
8.39.1a agni/m astoSy Rgmi/yam agni/m iiLaa/ yaja/dhyai
8.39.1c agni/r devaa/M+ anaktu na ubhe/ hi/ vida/the kavi/r
8.39.1e anta/sh ca/rati duutya\M na/bhantaam anyake/ same
8.39.2a ny a\gne na/vyasaa va/cas tanuu/Su sha/Msam eSaam
8.39.2c ny a/raatii ra/raavNaaM vi/shvaa aryo/ a/raatiir
8.39.2e ito/ yuchantv aamu/ro na/bhantaam anyake/ same
8.39.3a a/gne ma/nmaani tu/bhyaM ka/M ghRta/M na/ juhva aasa/ni
8.39.3c sa/ deve/Su pra/ cikiddhi tva/M hy a/si puurvya/H
8.39.3e shivo/ duuto/ viva/svato na/bhantaam anyake/ same
8.39.4a ta/t-tad agni/r va/yo dadhe ya/thaa-yathaa kRpaNya/ti
8.39.4c uurjaa/hutir va/suunaaM sha/M ca yo/sh ca ma/yo dadhe
8.39.4e vi/shvasyai deva/huutyai na/bhantaam anyake/ same
8.39.5a sa/ ciketa sa/hiiyasaagni/sh citre/Na ka/rmaNaa
8.39.5c sa/ ho/taa sha/shvatiinaaM da/kSiNaabhir abhii/vRta
8.39.5e ino/ti ca pratiivya\M na/bhantaam anyake/ same
8.39.6a agni/r jaataa/ devaa/naam agni/r veda ma/rtaanaam apiicya\m
8.39.6d agni/H sa/ draviNodaa/ agni/r dvaa/raa vy uuaa\rNute
8.39.6f svaaaa\huto na/viiyasaa na/bhantaam anyake/ same
8.39.7a agni/r deve/Su sa/MvasuH sa/ vikSu/ yaj~ni/yaasv aa/
8.39.7c sa/ mudaa/ kaa/vyaa puru/ vi/shvam bhuu/meva puSyati
8.39.7e devo/ deve/Su yaj~ni/yo na/bhantaam anyake/ same
8.39.8a yo/ agni/H sapta/maanuSaH shrito/ vi/shveSu si/ndhuSu
8.39.8c ta/m aa/ganma tripastya/m mandhaatu/r dasyuha/ntamam
8.39.8e agni/M yaj~ne/Su puurvya/M na/bhantaam anyake/ same
8.39.9a agni/s trii/Ni tridhaa/tuuny aa/ kSeti vida/thaa kavi/H
8.39.9c sa/ trii/M+r ekaadashaa/M+ iha/ ya/kSac ca pipra/yac ca no
8.39.9e vi/pro duuta/H pa/riSkRto na/bhantaam anyake/ same
8.39.10a tva/M no agna aayu/Su tva/M deve/Su puurvya va/sva e/ka irajyasi
8.39.10d tvaa/m aa/paH parisru/taH pa/ri yanti sva/setavo na/bhantaam anyake/ same
8.40.1a i/ndraagnii yuva/M su/ naH sa/hantaa daa/satho rayi/m
8.40.1c ye/na dRLhaa/ sama/tsv aa/ viiLu/ cit saahiSiima/hy agni/r va/neva vaa/ta i/n na/bhantaam anyake/ same
8.40.2a nahi/ vaaM vavra/yaamahe/ .athe/ndram i/d yajaamahe sha/viSThaM nRNaa/M na/ram
8.40.2d sa/ naH kadaa/ cid a/rvataa ga/mad aa/ vaa/jasaataye ga/mad aa/ medha/saataye na/bhantaam anyake/ same
8.40.3a taa/ hi/ ma/dhyam bha/raaNaam indraagnii/ adhikSita/H
8.40.3c taa/ u kavitvanaa/ kavii/ pRchya/maanaa sakhiiyate/ sa/M dhiita/m ashnutaM naraa na/bhantaam anyake/ same
8.40.4a abhy a\rca nabhaakava/d indraagnii/ yaja/saa giraa/
8.40.4c ya/yor vi/shvam ida/M ja/gad iya/M dyau/H pRthivii/ mahy u\pa/sthe bibhRto/ va/su na/bhantaam anyake/ same
8.40.5a pra/ bra/hmaaNi nabhaakava/d indraagni/bhyaam irajyata
8.40.5c yaa/ sapta/budhnam arNava/M jihma/baaram aporNuta/ i/ndra ii/shaana o/jasaa na/bhantaam anyake/ same
8.40.6a a/pi vRshca puraaNava/d vrata/ter iva guSpita/m o/jo daasa/sya dambhaya
8.40.6d vaya/M ta/d asya sa/mbhRtaM va/sv i/ndreNa vi/ bhajemahi na/bhantaam anyake/ same
8.40.7a ya/d indraagnii/ ja/naa ime/ vihva/yante ta/naa giraa/
8.40.7c asmaa/kebhir nR/bhir vaya/M saasahyaa/ma pRtanyato/ vanuyaa/ma vanuSyato/ na/bhantaam anyake/ same
8.40.8a yaa/ nu/ shvetaa/v avo/ diva/ ucca/raata u/pa dyu/bhiH
8.40.8c indraagnyo/r a/nu vrata/m u/haanaa yanti si/ndhavo yaa/n siim bandhaa/d a/mu~ncataaM na/bhantaam anyake/ same
8.40.9a puurvii/S Ta indro/pamaatayaH puurvii/r uta/ pra/shastayaH suu/no hinva/sya harivaH
8.40.9d va/svo viira/syaapR/co yaa/ nu/ saa/dhanta no dhi/yo na/bhantaam anyake/ same
8.40.10a ta/M shishiitaa suvRkti/bhis tveSa/M sa/tvaanam Rgmi/yam
8.40.10c uto/ nu/ cid ya/ o/jasaa shu/SNasyaaNDaa/ni bhe/dati je/Sat sva\rvatiir apo/ na/bhantaam anyake/ same
8.40.11a ta/M shishiitaa svadhvara/M satya/M sa/tvaanam Rtvi/yam
8.40.11c uto/ nu/ cid ya/ o/hata aaNDaa/ shu/SNasya bhe/daty a/jaiH sva\rvatiir apo/ na/bhantaam anyake/ same
8.40.12a eve/ndraagni/bhyaam pitRva/n na/viiyo mandhaatRva/d a~Ngirasva/d avaaci
8.40.12c tridhaa/tunaa sha/rmaNaa paatam asmaa/n vaya/M syaama pa/tayo rayiiNaa/m
8.41.1a asmaa/ uu Su/ pra/bhuutaye va/ruNaaya maru/dbhyo/ .arcaa vidu/STarebhyaH
8.41.1d yo/ dhiitaa/ maa/nuSaaNaam pashvo/ gaa/ iva ra/kSati na/bhantaam anyake/ same
8.41.2a ta/m uu Su/ samanaa/ giraa/ pitRRNaa/M ca ma/nmabhiH
8.41.2c naabhaaka/sya pra/shastibhir ya/H si/ndhuunaam u/podaye/ sapta/svasaa sa/ madhyamo/ na/bhantaam anyake/ same
8.41.3a sa/ kSa/paH pa/ri Sasvaje ny u\sro/ maaya/yaa dadhe sa/ vi/shvam pa/ri darshata/H
8.41.3d ta/sya ve/niir a/nu vrata/m uSa/s tisro/ avardhayan na/bhantaam anyake/ same
8.41.4a ya/H kaku/bho nidhaaraya/H pRthivyaa/m a/dhi darshata/H
8.41.4c sa/ maa/taa puurvya/m pada/M ta/d va/ruNasya sa/ptyaM sa/ hi/ gopaa/ ive/ryo na/bhantaam anyake/ same
8.41.5a yo/ dhartaa/ bhu/vanaanaaM ya/ usraa/Naam apiicyaaaa\ ve/da naa/maani gu/hyaa
8.41.5d sa/ kavi/H kaa/vyaa puru/ ruupa/M dyau/r iva puSyati na/bhantaam anyake/ same
8.41.6a ya/smin vi/shvaani kaa/vyaa cakre/ naa/bhir iva shritaa/
8.41.6c trita/M juutii/ saparyata vraje/ gaa/vo na/ saMyu/je yuje/ a/shvaaM+ ayukSata na/bhantaam anyake/ same
8.41.7a ya/ aasv a/tka aasha/ye vi/shvaa jaataa/ny eSaam
8.41.7c pa/ri dhaa/maani ma/rmRshad va/ruNasya puro/ ga/ye vi/shve devaa/ a/nu vrata/M na/bhantaam anyake/ same
8.41.8a sa/ samudro/ apiicya\s turo/ dyaa/m iva rohati ni/ ya/d aasu ya/jur dadhe/
8.41.8d sa/ maayaa/ arci/naa padaa/stRNaan naa/kam aa/ruhan na/bhantaam anyake/ same
8.41.9a ya/sya shvetaa/ vicakSaNaa/ tisro/ bhuu/miir adhikSita/H
8.41.9c tri/r u/ttaraaNi papra/tur va/ruNasya dhruva/M sa/daH sa/ saptaanaa/m irajyati na/bhantaam anyake/ same
8.41.10a ya/H shvetaa/M+ a/dhinirNijash cakre/ kRSNaa/M+ a/nu vrataa/
8.41.10c sa/ dhaa/ma puurvya/m mame ya/ skambhe/na vi/ ro/dasii ajo/ na/ dyaa/m a/dhaarayan na/bhantaam anyake/ same
8.42.1a a/stabhnaad dyaa/m a/suro vishva/vedaa a/mimiita varimaa/Nam pRthivyaa/H
8.42.1c aa/siidad vi/shvaa bhu/vanaani samraa/D vi/shve/t taa/ni va/ruNasya vrataa/ni
8.42.2a evaa/ vandasva va/ruNam bRha/ntaM namasyaa/ dhii/ram amR/tasya gopaa/m
8.42.2c sa/ naH sha/rma triva/ruuthaM vi/ yaMsat paata/M no dyaavaapRthivii upa/sthe
8.42.3a imaa/M dhi/yaM shi/kSamaaNasya deva kra/tuM da/kSaM varuNa sa/M shishaadhi
8.42.3c ya/yaa/ti vi/shvaa duritaa/ ta/rema suta/rmaaNam a/dhi naa/vaM ruhema
8.42.4a aa/ vaaM graa/vaaNo ashvinaa dhiibhi/r vi/praa acucyavuH
8.42.4c naa/satyaa so/mapiitaye na/bhantaam anyake/ same
8.42.5a ya/thaa vaam a/trir ashvinaa giirbhi/r vi/pro a/johaviit
8.42.5c naa/satyaa so/mapiitaye na/bhantaam anyake/ same
8.42.6a evaa/ vaam ahva uuta/ye ya/thaa/huvanta me/dhiraaH
8.42.6c naa/satyaa so/mapiitaye na/bhantaam anyake/ same
8.43.1a ime/ vi/prasya vedha/so .agne/r a/stRtayajvanaH
8.43.1c gi/ra sto/maasa iirate
8.43.2a a/smai te pratiha/ryate jaa/tavedo vi/carSaNe
8.43.2c a/gne ja/naami suSTuti/m
8.43.3a aarokaa/ iva ghe/d a/ha tigmaa/ agne ta/va tvi/SaH
8.43.3c dadbhi/r va/naani bapsati
8.43.4a ha/rayo dhuuma/ketavo vaa/tajuutaa u/pa dya/vi
8.43.4c ya/tante vR/thag agna/yaH
8.43.5a ete/ tye/ vR/thag agna/ya iddhaa/saH sa/m adRkSata
8.43.5c uSa/saam iva keta/vaH
8.43.6a kRSNaa/ ra/jaaMsi patsuta/H prayaa/Ne jaata/vedasaH
8.43.6c agni/r ya/d ro/dhati kSa/mi
8.43.7a dhaasi/M kRNvaana/ o/Sadhiir ba/psad agni/r na/ vaayati
8.43.7c pu/nar ya/n ta/ruNiir a/pi
8.43.8a jihvaa/bhir a/ha na/nnamad arci/Saa ja~njaNaabha/van
8.43.8c agni/r va/neSu rocate
8.43.9a apsv a\gne sa/dhiS Ta/va sau/Sadhiir a/nu rudhyase
8.43.9c ga/rbhe sa/~n jaayase pu/naH
8.43.10a u/d agne ta/va ta/d ghRtaa/d arcii/ rocata aa/hutam
8.43.10c ni/MsaanaM juhvo\ mu/khe
8.43.11a ukSaa/nnaaya vashaa/nnaaya so/mapRSThaaya vedha/se
8.43.11c sto/mair vidhemaagna/ye
8.43.12a uta/ tvaa na/masaa vaya/M ho/tar va/reNyakrato
8.43.12c a/gne sami/dbhir iimahe
8.43.13a uta/ tvaa bhRguva/c chuce manuSva/d agna aahuta
8.43.13c a~Ngirasva/d dhavaamahe
8.43.14a tva/M hy a\gne agni/naa vi/pro vi/preNa sa/n sataa/
8.43.14c sa/khaa sa/khyaa samidhya/se
8.43.15a sa/ tva/M vi/praaya daashu/Se rayi/M dehi sahasri/Nam
8.43.15c a/gne viira/vatiim i/Sam
8.43.16a a/gne bhraa/taH sa/haskRta ro/hidashva shu/civrata
8.43.16c ima/M sto/maM juSasva me
8.43.17a uta/ tvaagne ma/ma stu/to vaashraa/ya pratiha/ryate
8.43.17c goSTha/M gaa/va ivaashata
8.43.18a tu/bhyaM taa/ a~Ngirastama vi/shvaaH sukSita/yaH pR/thak
8.43.18c a/gne kaa/maaya yemire
8.43.19a agni/M dhiibhi/r maniiSi/No me/dhiraaso vipashci/taH
8.43.19c admasa/dyaaya hinvire
8.43.20a ta/M tvaa/m a/jmeSu vaaji/naM tanvaanaa/ agne adhvara/m
8.43.20c va/hniM ho/taaram iiLate
8.43.21a purutraa/ hi/ sadR/~N~N a/si vi/sho vi/shvaa a/nu prabhu/H
8.43.21c sama/tsu tvaa havaamahe
8.43.22a ta/m iiLiSva ya/ aa/huto .agni/r vibhraa/jate ghRtai/H
8.43.22c ima/M naH shRNavad dha/vam
8.43.23a ta/M tvaa vaya/M havaamahe shRNva/ntaM jaata/vedasam
8.43.23c a/gne ghna/ntam a/pa dvi/SaH
8.43.24a vishaa/M raa/jaanam a/dbhutam a/dhyakSaM dha/rmaNaam ima/m
8.43.24c agni/m iiLe sa/ u shravat
8.43.25a agni/M vishvaa/yuvepasam ma/ryaM na/ vaaji/naM hita/m
8.43.25c sa/ptiM na/ vaajayaamasi
8.43.26a ghna/n mRdhraa/Ny a/pa dvi/So da/han ra/kSaaMsi vishva/haa
8.43.26c a/gne tigme/na diidihi
8.43.27a ya/M tvaa ja/naasa indhate/ manuSva/d a~Ngirastama
8.43.27c a/gne sa/ bodhi me va/caH
8.43.28a ya/d agne divijaa/ a/sy apsujaa/ vaa sahaskRta
8.43.28c ta/M tvaa giirbhi/r havaamahe
8.43.29a tu/bhyaM ghe/t te/ ja/naa ime/ vi/shvaaH sukSita/yaH pR/thak
8.43.29c dhaasi/M hinvanty a/ttave
8.43.30a te/ ghe/d agne svaadhyo/ .ahaa vi/shvaa nRca/kSasaH
8.43.30c ta/rantaH syaama durga/haa
8.43.31a agni/m mandra/m purupriya/M shiira/m paavaka/shociSam
8.43.31c hRdbhi/r mandre/bhir iimahe
8.43.32a sa/ tva/m agne vibhaa/vasuH sRja/n suu/ryo na/ rashmi/bhiH
8.43.32c sha/rdhan ta/maaMsi jighnase
8.43.33a ta/t te sahasva iimahe daatra/M ya/n no/pada/syati
8.43.33c tva/d agne vaa/ryaM va/su
8.44.1a sami/dhaagni/M duvasyata ghRtai/r bodhayataa/tithim
8.44.1c aa/smin havyaa/ juhotana
8.44.2a a/gne sto/maM juSasva me va/rdhasvaane/na ma/nmanaa
8.44.2c pra/ti suuktaa/ni harya naH
8.44.3a agni/M duuta/m puro/ dadhe havyavaa/ham u/pa bruve
8.44.3c devaa/M+ aa/ saadayaad iha/
8.44.4a u/t te bRha/nto arca/yaH samidhaana/sya diidivaH
8.44.4c a/gne shukraa/sa iirate
8.44.5a u/pa tvaa juhvo\ ma/ma ghRtaa/ciir yantu haryata
8.44.5c a/gne havyaa/ juSasva naH
8.44.6a mandra/M ho/taaram Rtvi/jaM citra/bhaanuM vibhaa/vasum
8.44.6c agni/m iiLe sa/ u shravat
8.44.7a pratna/M ho/taaram ii/DyaM ju/STam agni/M kavi/kratum
8.44.7c adhvaraa/Naam abhishri/yam
8.44.8a juSaaNo/ a~Ngirastamemaa/ havyaa/ny aanuSa/k
8.44.8c a/gne yaj~na/M naya Rtuthaa/
8.44.9a samidhaana/ u santya shu/krashoca ihaa/ vaha
8.44.9c cikitvaa/n dai/vyaM ja/nam
8.44.10a vi/praM ho/taaram adru/haM dhuuma/ketuM vibhaa/vasum
8.44.10c yaj~naa/naaM ketu/m iimahe
8.44.11a a/gne ni/ paahi nas tva/m pra/ti Sma deva rii/SataH
8.44.11c bhindhi/ dve/SaH sahaskRta
8.44.12a agni/H pratne/na ma/nmanaa shu/mbhaanas tanva\M svaa/m
8.44.12c kavi/r vi/preNa vaavRdhe
8.44.13a uurjo/ na/paatam aa/ huve .agni/m paavaka/shociSam
8.44.13c asmi/n yaj~ne/ svadhvare/
8.44.14a sa/ no mitramahas tva/m a/gne shukre/Na shoci/Saa
8.44.14c devai/r aa/ satsi barhi/Si
8.44.15a yo/ agni/M tanvo\ da/me deva/m ma/rtaH saparya/ti
8.44.15c ta/smaa i/d diidayad va/su
8.44.16a agni/r muurdhaa/ diva/H kaku/t pa/tiH pRthivyaa/ aya/m
8.44.16c apaa/M re/taaMsi jinvati
8.44.17a u/d agne shu/cayas ta/va shukraa/ bhraa/janta iirate
8.44.17c ta/va jyo/tiiMSy arca/yaH
8.44.18a ii/shiSe vaa/ryasya hi/ daatra/syaagne sva\rpatiH
8.44.18c stotaa/ syaaM ta/va sha/rmaNi
8.44.19a tvaa/m agne maniiSi/Nas tvaa/M hinvanti ci/ttibhiH
8.44.19c tvaa/M vardhantu no gi/raH
8.44.20a a/dabdhasya svadhaa/vato duuta/sya re/bhataH sa/daa
8.44.20c agne/H sakhya/M vRNiimahe
8.44.21a agni/H shu/civratatamaH shu/cir vi/praH shu/ciH kavi/H
8.44.21c shu/cii rocata aa/hutaH
8.44.22a uta/ tvaa dhiita/yo ma/ma gi/ro vardhantu vishva/haa
8.44.22c a/gne sakhya/sya bodhi naH
8.44.23a ya/d agne syaa/m aha/M tva/M tva/M vaa ghaa syaa/ aha/m
8.44.23c syu/S Te satyaa/ ihaa/shi/SaH
8.44.24a va/sur va/supatir hi/ kam a/sy agne vibhaa/vasuH
8.44.24c syaa/ma te sumataa/v a/pi
8.44.25a a/gne dhRta/vrataaya te samudraa/yeva si/ndhavaH
8.44.25c gi/ro vaashraa/sa iirate
8.44.26a yu/vaanaM vishpa/tiM kavi/M vishvaa/dam puruve/pasam
8.44.26c agni/M shumbhaami ma/nmabhiH
8.44.27a yaj~naa/naaM rathye\ vaya/M tigma/jambhaaya viiLa/ve
8.44.27c sto/mair iSemaagna/ye
8.44.28a aya/m agne tve/ a/pi jaritaa/ bhuutu santya
8.44.28c ta/smai paavaka mRLaya
8.44.29a dhii/ro hy a/sy admasa/d vi/pro na/ jaa/gRviH sa/daa
8.44.29c a/gne diida/yasi dya/vi
8.44.30a puraa/gne durite/bhyaH puraa/ mRdhre/bhyaH kave
8.44.30c pra/ Na aa/yur vaso tira
8.45.1a aa/ ghaa ye/ agni/m indhate/ stRNa/nti barhi/r aanuSa/k
8.45.1c ye/Saam i/ndro yu/vaa sa/khaa
8.45.2a bRha/nn i/d idhma/ eSaam bhuu/ri shasta/m pRthu/H sva/ruH
8.45.2c ye/Saam i/ndro yu/vaa sa/khaa
8.45.3a a/yuddha i/d yudhaa/ vR/taM shuu/ra aa/jati sa/tvabhiH
8.45.3c ye/Saam i/ndro yu/vaa sa/khaa
8.45.4a aa/ bunda/M vRtrahaa/ dade jaata/H pRchad vi/ maata/ram
8.45.4c ka/ ugraa/H ke/ ha shRNvire
8.45.5a pra/ti tvaa shavasii/ vadad giraa/v a/pso na/ yodhiSat
8.45.5c ya/s te shatrutva/m aacake/
8.45.6a uta/ tva/m maghava~n chRNu ya/s te va/STi vava/kSi ta/t
8.45.6c ya/d viiLa/yaasi viiLu/ ta/t
8.45.7a ya/d aaji/M yaa/ty aajikR/d i/ndraH svashvayu/r u/pa
8.45.7c rathii/tamo rathii/naam
8.45.8a vi/ Su/ vi/shvaa abhiyu/jo va/jrin vi/Svag ya/thaa vRha
8.45.8c bha/vaa naH sushra/vastamaH
8.45.9a asmaa/kaM su/ ra/tham pura/ i/ndraH kRNotu saata/ye
8.45.9c na/ ya/M dhuu/rvanti dhuurta/yaH
8.45.10a vRjyaa/ma te pa/ri dvi/So/ .araM te shakra daava/ne
8.45.10c game/me/d indra go/mataH
8.45.11a sha/naish cid ya/nto adrivo/ .ashvaavantaH shatagvi/naH
8.45.11c viva/kSaNaa aneha/saH
8.45.12a uurdhvaa/ hi/ te dive/-dive saha/sraa suunR/taa shataa/
8.45.12c jaritR/bhyo vima/Mhate
8.45.13a vidmaa/ hi/ tvaa dhanaMjaya/m i/ndra dRLhaa/ cid aaruja/m
8.45.13c aadaari/NaM ya/thaa ga/yam
8.45.14a kakuha/M cit tvaa kave ma/ndantu dhRSNav i/ndavaH
8.45.14c aa/ tvaa paNi/M ya/d ii/mahe
8.45.15a ya/s te revaa/M+ a/daashuriH pramama/rSa magha/ttaye
8.45.15c ta/sya no ve/da aa/ bhara
8.45.16a ima/ u tvaa vi/ cakSate sa/khaaya indra somi/naH
8.45.16c puSTaa/vanto ya/thaa pashu/m
8.45.17a uta/ tvaa/badhiraM vaya/M shru/tkarNaM sa/ntam uuta/ye
8.45.17c duuraa/d iha/ havaamahe
8.45.18a ya/c chushruuyaa/ ima/M ha/vaM durma/rSaM cakriyaa uta/
8.45.18c bha/ver aapi/r no a/ntamaH
8.45.19a ya/c cid dhi/ te a/pi vya/thir jaganvaa/Mso a/manmahi
8.45.19c godaa/ i/d indra bodhi naH
8.45.20a aa/ tvaa rambha/M na/ ji/vrayo rarabhmaa/ shavasas pate
8.45.20c ushma/si tvaa sadha/stha aa/
8.45.21a stotra/m i/ndraaya gaayata purunRmNaa/ya sa/tvane
8.45.21c na/kir ya/M vRNvate/ yudhi/
8.45.22a abhi/ tvaa vRSabhaa sute/ suta/M sRjaami piita/ye
8.45.22c tRmpaa/ vy a\shnuhii ma/dam
8.45.23a maa/ tvaa muuraa/ aviSya/vo mo/paha/svaana aa/ dabhan
8.45.23c maa/kiim brahmadvi/So vanaH
8.45.24a iha/ tvaa go/pariiNasaa mahe/ mandantu raa/dhase
8.45.24c sa/ro gauro/ ya/thaa piba
8.45.25a yaa/ vRtrahaa/ paraava/ti sa/naa na/vaa ca cucyuve/
8.45.25c taa/ saMsa/tsu pra/ vocata
8.45.26a a/pibat kadru/vaH suta/m i/ndraH saha/srabaahve
8.45.26c a/traadediSTa pau/Msyam
8.45.27a satya/M ta/t turva/she ya/dau vi/daano ahnavaayya/m
8.45.27c vy aaaa\naT turva/Ne sha/mi
8.45.28a tara/NiM vo ja/naanaaM trada/M vaa/jasya go/mataH
8.45.28c samaana/m u pra/ shaMsiSam
8.45.29a RbhukSa/NaM na/ va/rtava ukthe/Su tugryaavR/dham
8.45.29c i/ndraM so/me sa/caa sute/
8.45.30a ya/H kRnta/d i/d vi/ yonya/M trisho/kaaya giri/m pRthu/m
8.45.30c go/bhyo gaatu/M ni/retave
8.45.31a ya/d dadhiSe/ manasya/si mandaana/H pre/d i/yakSasi
8.45.31c maa/ ta/t kar indra mRLa/ya
8.45.32a dabhra/M cid dhi/ tvaa/vataH kRta/M shRNve/ a/dhi kSa/mi
8.45.32c ji/gaatv indra te ma/naH
8.45.33a ta/ve/d u taa/H sukiirta/yo/ .asann uta/ pra/shastayaH
8.45.33c ya/d indra mRLa/yaasi naH
8.45.34a maa/ na e/kasminn aa/gasi maa/ dva/yor uta/ triSu/
8.45.34c va/dhiir maa/ shuura bhuu/riSu
8.45.35a bibha/yaa hi/ tvaa/vata ugraa/d abhiprabha~Ngi/NaH
8.45.35c dasmaa/d aha/m RtiiSa/haH
8.45.36a maa/ sa/khyuH shuu/nam aa/ vide maa/ putra/sya prabhuuvaso
8.45.36c aavR/tvad bhuutu te ma/naH
8.45.37a ko/ nu/ maryaa a/mithitaH sa/khaa sa/khaayam abraviit
8.45.37c jahaa/ ko/ asma/d iiSate
8.45.38a evaa/re vRSabhaa sute/ .asinvan bhuu/ry aavayaH
8.45.38c shvaghnii/va niva/taa ca/ran
8.45.39a aa/ ta etaa/ vacoyu/jaa ha/rii gRbhNe suma/drathaa
8.45.39c ya/d iim brahma/bhya i/d da/daH
8.45.40a bhindhi/ vi/shvaa a/pa dvi/SaH pa/ri baa/dho jahii/ mR/dhaH
8.45.40c va/su spaarha/M ta/d aa/ bhara
8.45.41a ya/d viiLaa/v indra ya/t sthire/ ya/t pa/rshaane pa/raabhRtam
8.45.41c va/su spaarha/M ta/d aa/ bhara
8.45.42a ya/sya te vishva/maanuSo bhuu/rer datta/sya ve/dati
8.45.42c va/su spaarha/M ta/d aa/ bhara
8.46.1a tvaa/vataH puruuvaso vaya/m indra praNetaH
8.46.1c sma/si sthaatar hariiNaam
8.46.2a tvaa/M hi/ satya/m adrivo vidma/ daataa/ram iSaa/m
8.46.2c vidma/ daataa/raM rayiiNaa/m
8.46.3a aa/ ya/sya te mahimaa/naM sha/tamuute sha/takrato
8.46.3c giirbhi/r gRNa/nti kaara/vaH
8.46.4a suniitho/ ghaa sa/ ma/rtyo ya/m maru/to ya/m aryamaa/
8.46.4c mitra/H paa/nty adru/haH
8.46.5a da/dhaano go/mad a/shvavat suvii/ryam aaditya/juuta edhate
8.46.5c sa/daa raayaa/ puruspR/haa
8.46.6a ta/m i/ndraM daa/nam iimahe shavasaana/m a/bhiirvam
8.46.6c ii/shaanaM raaya/ iimahe
8.46.7a ta/smin hi/ sa/nty uuta/yo vi/shvaa a/bhiiravaH sa/caa
8.46.7c ta/m aa/ vahantu sa/ptayaH puruuva/sum ma/daaya ha/rayaH suta/m
8.46.8a ya/s te ma/do va/reNyo ya/ indra vRtraha/ntamaH
8.46.8c ya/ aadadi/H sva\r nR/bhir ya/H pR/tanaasu duSTa/raH
8.46.9a yo/ duSTa/ro vishvavaara shravaa/yyo vaa/jeSv a/sti tarutaa/
8.46.9c sa/ naH shaviSTha sa/vanaa/ vaso gahi game/ma go/mati vraje/
8.46.10a gavyo/ Su/ No ya/thaa puraa/shvayo/ta/ rathayaa/
8.46.10c varivasya/ mahaamaha
8.46.11a nahi/ te shuura raa/dhaso/ .antaM vindaa/mi satraa/
8.46.11c dashasyaa/ no maghavan nuu/ cid adrivo dhi/yo vaa/jebhir aavitha
8.46.12a ya/ RSva/H shraavaya/tsakhaa vi/shve/t sa/ veda ja/nimaa puruSTuta/H
8.46.12c ta/M vi/shve maa/nuSaa yuge/ndraM havante taviSa/M yata/srucaH
8.46.13a sa/ no vaa/jeSv avitaa/ puruuva/suH purasthaataa/ magha/vaa vRtrahaa/ bhuvat
8.46.14a abhi/ vo viira/m a/ndhaso ma/deSu gaaya giraa/ mahaa/ vi/cetasam
8.46.14d i/ndraM naa/ma shru/tyaM shaaki/naM va/co ya/thaa
8.46.15a dadii/ re/kNas tanve\ dadi/r va/su dadi/r vaa/jeSu puruhuuta vaaji/nam
8.46.15c nuuna/m a/tha
8.46.16a vi/shveSaam irajya/ntaM va/suunaaM saasahvaa/MsaM cid asya/ va/rpasaH
8.46.16c kRpayato/ nuuna/m a/ty a/tha
8.46.17a maha/H su/ vo a/ram iSe sta/vaamahe miiLhu/Se araMgamaa/ya ja/gmaye
8.46.17d yaj~ne/bhir giirbhi/r vishva/manuSaam maru/taam iyakSasi gaa/ye tvaa na/masaa giraa/
8.46.18a ye/ paata/yante a/jmabhir giriiNaa/M snu/bhir eSaam
8.46.18c yaj~na/m \!\ mahiSva/NiinaaM sumna/M tuviSva/Niinaam praa/dhvare/
8.46.19a prabha~Nga/M durmatiinaa/m i/ndra shaviSThaa/ bhara
8.46.19c rayi/m asma/bhyaM yu/jyaM codayanmate jye/SThaM codayanmate
8.46.20a sa/nitaH su/sanitar u/gra ci/tra ce/tiSTha suu/nRta
8.46.20c praasa/haa samraaT sa/huriM sa/hantam bhujyu/M vaa/jeSu puu/rvyam
8.46.21a aa/ sa/ etu ya/ ii/vad aa/M+ a/devaH puurta/m aadade/
8.46.21c ya/thaa cid va/sho ashvya/H pRthushra/vasi kaaniite\ .asyaa/ vyu/Sy aadade/
8.46.22a SaSTi/M saha/sraa/shvyasyaayu/taasanam u/STraanaaM viMshati/M shataa/
8.46.22c da/sha shyaa/viinaaM shataa/ da/sha trya\ruSiiNaaM da/sha ga/vaaM saha/sraa
8.46.23a da/sha shyaavaa/ Rdha/drayo viita/vaaraasa aasha/vaH
8.46.23c mathraa/ nemi/M ni/ vaavRtuH
8.46.24a daa/naasaH pRthushra/vasaH kaaniita/sya suraa/dhasaH
8.46.24c ra/thaM hiraNya/yaM da/dan ma/MhiSThaH suuri/r abhuud
8.46.24e va/rSiSTham akRta shra/vaH
8.46.25a aa/ no vaayo mahe/ ta/ne yaahi/ makhaa/ya paa/jase
8.46.25c vaya/M hi/ te cakRmaa/ bhuu/ri daava/ne sadya/sh cin ma/hi daava/ne
8.46.26a yo/ a/shvebhir va/hate va/sta usraa/s tri/H sapta/ saptatiinaa/m
8.46.26c ebhi/H so/mebhiH somasu/dbhiH somapaa daanaa/ya shukrapuutapaaH
8.46.27a yo/ ma ima/M cid u tma/naa/mandac citra/M daava/ne
8.46.27c araTve/ a/kSe na/huSe sukR/tvani sukR/ttaraaya sukra/tuH
8.46.28a ucathye\ va/puSi ya/H svaraa/L uta/ vaayo ghRtasnaa/H
8.46.28c a/shveSitaM ra/jeSitaM shu/neSitam praa/jma ta/d ida/M nu/ ta/t
8.46.29a a/dha priya/m iSiraa/ya SaSTi/M saha/sraasanam
8.46.29c a/shvaanaam i/n na/ vR/SNaam
8.46.30a gaa/vo na/ yuutha/m u/pa yanti va/dhraya u/pa maa/ yanti va/dhrayaH
8.46.31a a/dha ya/c caa/rathe gaNe/ shata/m u/STraaM+ a/cikradat
8.46.31c a/dha shvi/tneSu viMshati/M shataa/
8.46.32a shata/M daase/ balbuuthe/ vi/pras ta/rukSa aa/ dade
8.46.32c te/ te vaayav ime/ ja/naa ma/dantii/ndragopaa ma/danti deva/gopaaH
8.46.33a a/dha syaa/ yo/SaNaa mahii/ pratiicii/ va/sham ashvya/m
8.46.33c a/dhirukmaa vi/ niiyate
8.47.1a ma/hi vo mahataa/m a/vo va/ruNa mi/tra daashu/Se
8.47.1c ya/m aadityaa abhi/ druho/ ra/kSathaa ne/m agha/M nashad aneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.2a vidaa/ devaa aghaa/naam aa/dityaaso apaa/kRtim
8.47.2c pakSaa/ va/yo ya/thopa/ri vy a\sme/ sha/rma yachataaneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.3a vy a\sme/ a/dhi sha/rma ta/t pakSaa/ va/yo na/ yantana
8.47.3c vi/shvaani vishvavedaso varuuthyaaaa\ manaamahe .aneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.4a ya/smaa a/raasata kSa/yaM jiivaa/tuM ca pra/cetasaH
8.47.4c ma/nor vi/shvasya ghe/d ima/ aadityaa/ raaya/ iishate .aneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.5a pa/ri No vRNajann aghaa/ durgaa/Ni rathyo\ yathaa
8.47.5c syaa/me/d i/ndrasya sha/rmaNy aadityaa/naam utaa/vasy aneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.6a parihvRte/d anaa/ ja/no yuSmaa/dattasya vaayati
8.47.6c de/vaa a/dabhram aasha vo ya/m aadityaa a/hetanaaneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.7a na/ ta/M tigma/M cana/ tya/jo na/ draasad abhi/ ta/M guru/
8.47.7c ya/smaa u sha/rma sapra/tha aa/dityaaso a/raadhvam aneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.8a yuSme/ devaa a/pi Smasi yu/dhyanta iva va/rmasu
8.47.8c yuuya/m maho/ na e/naso yuuya/m a/rbhaad uruSyataaneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.9a a/ditir na uruSyatv a/ditiH sha/rma yachatu
8.47.9c maataa/ mitra/sya reva/to .aryamNo/ va/ruNasya caaneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.10a ya/d devaaH sha/rma sharaNa/M ya/d bhadra/M ya/d anaatura/m
8.47.10c tridhaa/tu ya/d varuuthya\M ta/d asmaa/su vi/ yantanaaneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.11a aa/dityaa a/va hi/ khya/taa/dhi kuu/laad iva spa/shaH
8.47.11c sutiirtha/m a/rvato yathaa/nu no neSathaa suga/m aneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.12a ne/ha/ bhadra/M rakSasvi/ne naa/vayai/ no/payaa/ uta/
8.47.12c ga/ve ca bhadra/M dhena/ve viiraa/ya ca shravasyate\ .aneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.13a ya/d aavi/r ya/d apiicya\M de/vaaso a/sti duSkRta/m
8.47.13c trite/ ta/d vi/shvam aaptya/ aare/ asma/d dadhaatanaaneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.14a ya/c ca go/Su duSva/pnyaM ya/c caasme/ duhitar divaH
8.47.14c tritaa/ya ta/d vibhaavary aaptyaa/ya pa/raa vahaaneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.15a niSka/M vaa ghaa kRNa/vate sra/jaM vaa duhitar divaH
8.47.15c trite/ duSva/pnyaM sa/rvam aaptye/ pa/ri dadmasy aneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.16a ta/dannaaya ta/dapase ta/m bhaaga/m upasedu/Se
8.47.16c tritaa/ya ca dvitaa/ya co/So duSva/pnyaM vahaaneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.17a ya/thaa kalaa/M ya/thaa shapha/M ya/tha RNa/M saMna/yaamasi
8.47.17c evaa/ duSva/pnyaM sa/rvam aaptye/ sa/M nayaamasy aneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.47.18a a/jaiSmaadyaa/sanaama caa/bhuumaa/naagaso vaya/m
8.47.18c u/So ya/smaad duSva/pnyaad a/bhaiSmaa/pa ta/d uchatv aneha/so va uuta/yaH suuuta/yo va uuta/yaH
8.48.1a svaado/r abhakSi va/yasaH sumedhaa/H svaadhyo\ varivovi/ttarasya
8.48.1c vi/shve ya/M devaa/ uta/ ma/rtyaaso ma/dhu bruva/nto abhi/ saMca/ranti
8.48.2a anta/sh ca praa/gaa a/ditir bhavaasy avayaataa/ ha/raso dai/vyasya
8.48.2c i/ndav i/ndrasya sakhya/M juSaaNa/H shrau/STiiva dhu/ram a/nu raaya/ RdhyaaH
8.48.3a a/paama so/mam amR/taa abhuumaa/ganma \!\ jyo/tir a/vidaama devaa/n
8.48.3c ki/M nuuna/m asmaa/n kRNavad a/raatiH ki/m u dhuurti/r amRta ma/rtyasya
8.48.4a sha/M no bhava hRda/ aa/ piita/ indo pite/va soma suuna/ve sushe/vaH
8.48.4c sa/kheva sa/khya urushaMsa dhii/raH pra/ Na aa/yur jiiva/se soma taariiH
8.48.5a ime/ maa piitaa/ yasha/sa uruSya/vo ra/thaM na/ gaa/vaH sa/m anaaha pa/rvasu
8.48.5c te/ maa rakSantu visra/sash cari/traad uta/ maa sraa/maad yavayantv i/ndavaH
8.48.6a agni/M na/ maa mathita/M sa/M didiipaH pra/ cakSaya kRNuhi/ va/syaso naH
8.48.6c a/thaa hi/ te ma/da aa/ soma ma/nye revaa/M+ iva pra/ caraa puSTi/m a/cha
8.48.7a iSire/Na te ma/nasaa suta/sya bhakSiima/hi pi/tryasyeva raaya/H
8.48.7c so/ma raajan pra/ Na aa/yuuMSi taariir a/haaniiva suu/ryo vaasaraa/Ni
8.48.8a so/ma raajan mRLa/yaa naH svasti/ ta/va smasi vratyaaaa\s ta/sya viddhi
8.48.8c a/larti da/kSa uta/ manyu/r indo maa/ no aryo/ anukaama/m pa/raa daaH
8.48.9a tva/M hi/ nas tanva\H soma gopaa/ gaa/tre-gaatre niSasa/tthaa nRca/kSaaH
8.48.9c ya/t te vaya/m praminaa/ma vrataa/ni sa/ no mRLa suSakhaa/ deva va/syaH
8.48.10a Rduuda/reNa sa/khyaa saceya yo/ maa na/ ri/Syed dharyashva piita/H
8.48.10c aya/M ya/H so/mo ny a/dhaayy asme/ ta/smaa i/ndram prati/ram emy aa/yuH
8.48.11a a/pa tyaa/ asthur a/niraa a/miivaa ni/r atrasan ta/miSiiciir a/bhaiSuH
8.48.11c aa/ so/mo asmaa/M+ aruhad vi/haayaa a/ganma ya/tra pratira/nta aa/yuH
8.48.12a yo/ na i/nduH pitaro hRtsu/ piito/ .amartyo ma/rtyaaM+ aavive/sha
8.48.12c ta/smai so/maaya havi/Saa vidhema mRLiike/ asya sumatau/ syaama
8.48.13a tva/M soma pitR/bhiH saMvidaano/ .anu dyaa/vaapRthivii/ aa/ tatantha
8.48.13c ta/smai ta indo havi/Saa vidhema vaya/M syaama pa/tayo rayiiNaa/m
8.48.14a traa/taaro devaa a/dhi vocataa no maa/ no nidraa/ iishata mo/ta/ ja/lpiH
8.48.14c vaya/M so/masya vishva/ha priyaa/saH suvii/raaso vida/tham aa/ vadema
8.48.15a tva/M naH soma vishva/to vayodhaa/s tva/M svarvi/d aa/ vishaa nRca/kSaaH
8.48.15c tva/M na inda uuti/bhiH sajo/SaaH paahi/ pashcaa/taad uta/ vaa pura/staat
8.49.1a abhi/ pra/ vaH suraa/dhasam i/ndram arca ya/thaa vide/
8.49.1c yo/ jaritR/bhyo magha/vaa puruuva/suH saha/sreNeva shi/kSati
8.49.2a shataa/niikeva pra/ jigaati dhRSNuyaa/ ha/nti vRtraa/Ni daashu/Se
8.49.2c gire/r iva pra/ ra/saa asya pinvire da/traaNi purubho/jasaH
8.49.3a aa/ tvaa sutaa/sa i/ndavo ma/daa ya/ indra girvaNaH
8.49.3c aa/po na/ vajrinn a/nv okya\M sa/raH pRNa/nti shuura raa/dhase
8.49.4a aneha/sam prata/raNaM viva/kSaNam ma/dhvaH svaa/diSTham iim piba
8.49.4c aa/ ya/thaa mandasaana/H kiraa/si naH pra/ kSudre/va tma/naa dhRSa/t
8.49.5a aa/ na sto/mam u/pa drava/d dhiyaano/ a/shvo na/ so/tRbhiH
8.49.5c ya/M te svadhaavan svada/yanti dhena/va i/ndra ka/NveSu raata/yaH
8.49.6a ugra/M na/ viira/M na/maso/pa sedima vi/bhuutim a/kSitaavasum
8.49.6c udrii/va vajrinn avato/ na/ si~ncate/ kSa/rantiindra dhiita/yaH
8.49.7a ya/d dha nuuna/M ya/d vaa yaj~ne/ ya/d vaa pRthivyaa/m a/dhi
8.49.7c a/to no yaj~na/m aashu/bhir mahemata ugra/ ugre/bhir aa/ gahi
8.49.8a ajiraa/so ha/rayo ye/ ta aasha/vo vaa/taa iva prasakSi/NaH
8.49.8c ye/bhir a/patyam ma/nuSaH parii/yase ye/bhir vi/shvaM sva\r dRshe/
8.49.9a etaa/vatas ta iimaha i/ndra sumna/sya go/mataH
8.49.9c ya/thaa praa/vo maghavan me/dhyaatithiM ya/thaa nii/paatithiM dha/ne
8.49.10a ya/thaa ka/Nve maghavan trasa/dasyavi ya/thaa pakthe/ da/shavraje
8.49.10c ya/thaa go/sharye a/sanor Rji/shvanii/ndra go/mad dhi/raNyavat
8.50.1a pra/ su/ shruta/M suraa/dhasam a/rcaa shakra/m abhi/STaye
8.50.1c ya/H sunvate/ stuvate/ kaa/myaM va/su saha/sreNeva ma/Mhate
8.50.2a shataa/niikaa heta/yo asya duSTa/raa i/ndrasya sami/So mahii/H
8.50.2c giri/r na/ bhujmaa/ magha/vatsu pinvate ya/d iiM sutaa/ a/mandiSuH
8.50.3a ya/d iiM sutaa/sa i/ndavo .abhi/ priya/m a/mandiSuH
8.50.3c aa/po na/ dhaayi sa/vanam ma aa/ vaso du/ghaa ivo/pa daashu/Se
8.50.4a aneha/saM vo ha/vamaanam uuta/ye ma/dhvaH kSaranti dhiita/yaH
8.50.4c aa/ tvaa vaso ha/vamaanaasa i/ndava u/pa stotre/Su dadhire
8.50.5a aa/ naH so/me svadhvara/ iyaano/ a/tyo na/ toshate
8.50.5c ya/M te svadaavan sva/danti guurta/yaH paure/ chandayase ha/vam
8.50.6a pra/ viira/m ugra/M vi/viciM dhanaspR/taM vi/bhuutiM raa/dhaso maha/H
8.50.6c udrii/va vajrinn avato/ vasutvanaa/ sa/daa piipetha daashu/Se
8.50.7a ya/d dha nuuna/m paraava/ti ya/d vaa pRthivyaa/M divi/
8.50.7c yujaana/ indra ha/ribhir mahemata RSva/ RSve/bhir aa/ gahi
8.50.8a rathiraa/so ha/rayo ye/ te asri/dha o/jo vaa/tasya pi/prati
8.50.8c ye/bhir ni/ da/syum ma/nuSo nigho/Sayo ye/bhiH sva\H parii/yase
8.50.9a etaa/vatas te vaso vidyaa/ma shuura na/vyasaH
8.50.9c ya/thaa praa/va e/tashaM kR/tvye dha/ne ya/thaa va/shaM da/shavraje
8.50.10a ya/thaa ka/Nve maghavan me/dhe adhvare/ diirgha/niithe da/muunasi
8.50.10c ya/thaa go/sharye a/siSaaso adrivo ma/yi gotra/M harishri/yam
8.51.1a ya/thaa ma/nau saa/MvaraNau so/mam indraa/pibaH suta/m
8.51.1c nii/paatithau maghavan me/dhyaatithau pu/STigau shru/STigau sa/caa
8.51.2a paarSadvaaNa/H pra/skaNvaM sa/m asaadayac cha/yaanaM ji/vrim u/ddhitam
8.51.2c saha/sraaNy asiSaasad ga/vaam R/Sis tvo/to da/syave vR/kaH
8.51.3a ya/ ukthe/bhir na/ vindha/te ciki/d ya/ RSico/danaH
8.51.3c i/ndraM ta/m a/chaa vada na/vyasyaa maty a/riSyantaM na/ bho/jase
8.51.4a ya/smaa arka/M sapta/shiirSaaNam aanRcu/s tridhaa/tum uttame/ pade/
8.51.4c sa/ tv ai\maa/ vi/shvaa bhu/vanaani cikradad aa/d i/j janiSTa pau/Msyam
8.51.5a yo/ no daataa/ va/suunaam i/ndraM ta/M huumahe vaya/m
8.51.5c vidmaa/ hy a\sya sumati/M na/viiyasiiM game/ma go/mati vraje/
8.51.6a ya/smai tva/M vaso daanaa/ya shi/kSasi sa/ raaya/s po/Sam ashnute
8.51.6c ta/M tvaa vaya/m maghavann indra girvaNaH sutaa/vanto havaamahe
8.51.7a kadaa/ cana/ starii/r asi ne/ndra sashcasi daashu/Se
8.51.7c u/pope/n nu/ maghavan bhuu/ya i/n nu/ te daa/naM deva/sya pRcyate
8.51.8a pra/ yo/ nanakSe/ abhy o/jasaa kri/viM vadhai/H shu/SNaM nighoSa/yan
8.51.8c yade/d a/stambhiit pratha/yann amuu/M di/vam aa/d i/j janiSTa paa/rthivaH
8.51.9a ya/syaaya/M vi/shva aa/ryo daa/saH shevadhipaa/ ari/H
8.51.9c tira/sh cid arye/ ru/shame pa/viiravi tu/bhye/t so/ ajyate rayi/H
8.51.10a turaNya/vo ma/dhumantaM ghRtashcu/taM vi/praaso arka/m aanRcuH
8.51.10c asme/ rayi/H paprathe vR/SNyaM sha/vo .asme/ suvaanaa/sa i/ndavaH
8.52.1a ya/thaa ma/nau vi/vasvati so/maM shakraa/pibaH suta/m
8.52.1c ya/thaa trite/ cha/nda indra ju/joSasy aayau/ maadayase sa/caa
8.52.2a pR/Sadhre me/dhye maatari/shvanii/ndra suvaane/ a/mandathaaH
8.52.2c ya/thaa so/maM da/shashipre da/shoNye syuu/marashmaav R/juunasi
8.52.3a ya/ ukthaa/ ke/valaa dadhe/ ya/H so/maM dhRSitaa/pibat
8.52.3c ya/smai vi/SNus trii/Ni padaa/ vicakrama/ u/pa mitra/sya dha/rmabhiH
8.52.4a ya/sya tva/m indra sto/meSu caaka/no vaa/je vaaji~n chatakrato
8.52.4c ta/M tvaa vaya/M sudu/ghaam iva godu/ho juhuuma/si shravasya/vaH
8.52.5a yo/ no daataa/ sa/ naH pitaa/ mahaa/M+ ugra/ iishaanakR/t
8.52.5c a/yaamann ugro/ magha/vaa puruuva/sur go/r a/shvasya pra/ daatu naH
8.52.6a ya/smai tva/M vaso daanaa/ya ma/Mhase sa/ raaya/s po/Sam invati
8.52.6c vasuuya/vo va/supatiM shata/kratuM sto/mair i/ndraM havaamahe
8.52.7a kadaa/ cana/ pra/ yuchasy ubhe/ ni/ paasi ja/nmanii
8.52.7c tu/riiyaaditya ha/vanaM ta indriya/m aa/ tasthaav amR/taM divi/
8.52.8a ya/smai tva/m maghavann indra girvaNaH shi/kSo shi/kSasi daashu/Se
8.52.8c asmaa/kaM gi/ra uta/ suSTuti/M vaso kaNvava/c chRNudhii ha/vam
8.52.9a a/staavi ma/nma puurvya/m bra/hme/ndraaya vocata
8.52.9c puurvii/r Rta/sya bRhatii/r anuuSata stotu/r medhaa/ asRkSata
8.52.10a sa/m i/ndro raa/yo bRhatii/r adhuunuta sa/M kSoNii/ sa/m u suu/ryam
8.52.10c sa/M shukraa/saH shu/cayaH sa/M ga/vaashiraH so/maa i/ndram amandiSuH
8.53.1a upama/M tvaa magho/naaM jye/SThaM ca vRSabhaa/Naam
8.53.1c puurbhi/ttamam maghavann indra govi/dam ii/shaanaM raaya/ iimahe
8.53.2a ya/ aayu/M ku/tsam atithigva/m a/rdayo vaavRdhaano/ dive/-dive
8.53.2c ta/M tvaa vaya/M ha/ryashvaM shata/kratuM vaajaya/nto havaamahe
8.53.3a aa/ no vi/shveSaaM ra/sam ma/dhvaH si~ncantv a/drayaH
8.53.3c ye/ paraava/ti sunvire/ ja/neSv aa/ ye/ arvaava/tii/ndavaH
8.53.4a vi/shvaa dve/SaaMsi jahi/ caa/va caa/ kRdhi vi/shve sanvantv aa/ va/su
8.53.4c shii/STeSu cit te madiraa/so aMsha/vo ya/traa so/masya tRmpa/si
8.53.5a i/ndra ne/diiya e/d ihi mita/medhaabhir uuti/bhiH
8.53.5c aa/ shaMtama sha/Mtamaabhir abhi/STibhir aa/ svaape svaapi/bhiH
8.53.6a aajitu/raM sa/tpatiM vishva/carSaNiM kRdhi/ prajaa/sv aa/bhagam
8.53.6c pra/ suu/ tiraa sha/ciibhir ye/ ta ukthi/naH kra/tum punata/ aanuSa/k
8.53.7a ya/s te saa/dhiSTho/ .avase te/ syaama bha/reSu te
8.53.7c vaya/M ho/traabhir uta/ deva/huutibhiH sasavaa/Mso manaamahe
8.53.8a aha/M hi/ te harivo bra/hma vaajayu/r aaji/M yaa/mi sa/doti/bhiH
8.53.8c tvaa/m i/d eva/ ta/m a/me sa/m ashvayu/r gavyu/r a/gre mathiinaa/m
8.54.1a eta/t ta indra viirya\M giirbhi/r gRNa/nti kaara/vaH
8.54.1c te/ sto/bhanta uu/rjam aavan ghRtashcu/tam pauraa/so nakSan dhiiti/bhiH
8.54.2a na/kSanta i/ndram a/vase sukRtya/yaa ye/SaaM sute/Su ma/ndase
8.54.2c ya/thaa saMvarte/ a/mado ya/thaa kRsha/ evaa/sme/ indra matsva
8.54.3a aa/ no vi/shve sajo/Saso de/vaaso ga/ntano/pa naH
8.54.3c va/savo rudraa/ a/vase na aa/ gama~n chRNva/ntu maru/to ha/vam
8.54.4a puuSaa/ vi/SNur ha/vanam me sa/rasvaty a/vantu sapta/ si/ndhavaH
8.54.4c aa/po vaa/taH pa/rvataaso va/naspa/tiH shRNo/tu pRthivii/ ha/vam
8.54.5a ya/d indra raa/dho a/sti te maa/ghonam maghavattama
8.54.5c te/na no bodhi sadhamaa/dyo vRdhe/ bha/go daanaa/ya vRtrahan
8.54.6a aa/jipate nRpate tva/m i/d dhi/ no vaa/ja aa/ vakSi sukrato
8.54.6c viitii/ ho/traabhir uta/ deva/viitibhiH sasavaa/Mso vi/ shRNvire
8.54.7a sa/nti hy a\rya/ aashi/Sa i/ndra aa/yur ja/naanaam
8.54.7c asmaa/n nakSasva maghavann u/paa/vase dhukSa/sva pipyu/Siim i/Sam
8.54.8a vaya/M ta indra sto/mebhir vidhema tva/m asmaa/kaM shatakrato
8.54.8c ma/hi sthuura/M shashaya/M raa/dho a/hrayam pra/skaNvaaya ni/ toshaya
8.55.1a bhuu/rii/d i/ndrasya viirya\M vy a/khyam abhy aa/yati
8.55.1c raa/dhas te dasyave vRka
8.55.2a shata/M shvetaa/sa ukSa/No divi/ taa/ro na/ rocante
8.55.2c mahnaa/ di/vaM na/ tastabhuH
8.55.3a shata/M veNuu/~n chata/M shu/naH shata/M ca/rmaaNi mlaataa/ni
8.55.3c shata/m me balbajastukaa/ a/ruSiiNaaM ca/tuHshatam
8.55.4a sudevaa/ stha kaaNvaayanaa va/yo-vayo vicara/ntaH
8.55.4c a/shvaaso na/ ca~Nkramata
8.55.5a aa/d i/t saapta/sya carkirann aa/nuunasya ma/hi shra/vaH
8.55.5c shyaa/viir atidhvasa/n patha/sh ca/kSuSaa cana/ saMna/she
8.56.1a pra/ti te dasyave vRka raa/dho adarshy a/hrayam
8.56.1c dyau/r na/ prathinaa/ sha/vaH
8.56.2a da/sha ma/hyam pautakrata/H saha/sraa da/syave vR/kaH
8.56.2c ni/tyaad raayo/ amaMhata
8.56.3a shata/m me gardabhaa/naaM shata/m uu/rNaavatiinaam
8.56.3c shata/M daasaa/M+ a/ti sra/jaH
8.56.4a ta/tro a/pi praa/Niiyata puuta/krataayai vya\ktaa
8.56.4c a/shvaanaam i/n na/ yuuthyaaaa\m
8.56.5a a/cety agni/sh cikitu/r havyavaa/T sa/ suma/drathaH
8.56.5c agni/H shukre/Na shoci/Saa bRha/t suu/ro arocata divi/ suu/ryo arocata
8.57.1a yuva/M devaa kra/tunaa puurvye/Na yuktaa/ ra/thena taviSa/M yajatraa
8.57.1c aa/gachataM naasatyaa sha/ciibhir ida/M tRtii/yaM sa/vanam pibaathaH
8.57.2a yuvaa/M devaa/s tra/ya ekaadashaa/saH satyaa/H satya/sya dadRshe pura/staat
8.57.2c asmaa/kaM yaj~na/M sa/vanaM juSaaNaa/ paata/M so/mam ashvinaa dii/dyagnii
8.57.3a panaa/yyaM ta/d ashvinaa kRta/M vaaM vRSabho/ divo/ ra/jasaH pRthivyaa/H
8.57.3c saha/sraM sha/Msaa uta/ ye/ ga/viSTau sa/rvaaM+ i/t taa/M+ u/pa yaataa pi/badhyai
8.57.4a aya/M vaam bhaago/ ni/hito yajatremaa/ gi/ro naasatyo/pa yaatam
8.57.4c pi/bataM so/mam ma/dhumantam asme/ pra/ daashvaa/Msam avataM sha/ciibhiH
8.58.1a ya/m Rtvi/jo bahudhaa/ kalpa/yantaH sa/cetaso yaj~na/m ima/M va/hanti
8.58.1c yo/ anuucaano/ braahmaNo/ yukta/ aasiit kaa/ svit ta/tra ya/jamaanasya saMvi/t
8.58.2a e/ka evaa/gni/r bahudhaa/ sa/middha e/kaH suu/ryo vi/shvam a/nu pra/bhuutaH
8.58.2c e/kaivo/Saa/H sa/rvam ida/M vi/ bhaaty e/kaM vaa/ ida/M vi/ babhuuva sa/rvam
8.58.3a jyo/tiSmantaM ketuma/ntaM tricakra/M sukha/M ra/thaM suSa/dam bhuu/rivaaram
8.58.3c citraa/maghaa ya/sya yo/ge .adhijaj~ne ta/M vaaM huve/ a/ti riktam pi/badhyai
8.59.1a imaa/ni vaam bhaagadhe/yaani sisrata i/ndraavaruNaa pra/ mahe/ sute/Su vaam
8.59.1c yaj~ne/-yaj~ne ha sa/vanaa bhuraNya/tho ya/t sunvate/ ya/jamaanaaya shi/kSathaH
8.59.2a niSSi/dhvariir o/Sadhiir aa/pa aastaam i/ndraavaruNaa mahimaa/nam aa/shata
8.59.2c yaa/ si/sratuu ra/jasaH paare/ a/dhvano ya/yoH sha/trur na/kir aa/deva o/hate
8.59.3a satya/M ta/d indraavaruNaa kRsha/sya vaam ma/dhva uurmi/M duhate sapta/ vaa/NiiH
8.59.3c taa/bhir daashvaa/Msam avataM shubhas patii yo/ vaam a/dabdho abhi/ paa/ti ci/ttibhiH
8.59.4a ghRtapru/SaH sau/myaa jiira/daanavaH sapta/ sva/saaraH sa/dana Rta/sya
8.59.4c yaa/ ha vaam indraavaruNaa ghRtashcu/tas taa/bhir dhattaM ya/jamaanaaya shikSatam
8.59.5a a/vocaama mahate/ sau/bhagaaya satya/M tveSaa/bhyaam mahimaa/nam indriya/m
8.59.5c asmaa/n sv ai\ndraavaruNaa ghRtashcu/tas tri/bhiH saapte/bhir avataM shubhas patii
8.59.6a i/ndraavaruNaa ya/d RSi/bhyo maniiSaa/M vaaco/ mati/M shruta/m adattam a/gre
8.59.6c yaa/ni sthaa/naany asRjanta dhii/raa yaj~na/M tanvaanaa/s ta/pasaabhy a\pashyam
8.59.7a i/ndraavaruNaa saumanasa/m a/dRptaM raaya/s po/SaM ya/jamaaneSu dhattam
8.59.7c prajaa/m puSTi/m bhuutim asmaa/su dhattaM diirghaayutvaa/ya pra/ tirataM na aa/yuH
8.60.1a a/gna aa/ yaahy agni/bhir ho/taaraM tvaa vRNiimahe
8.60.1c aa/ tvaa/m anaktu pra/yataa havi/Smatii ya/jiSTham barhi/r aasa/de
8.60.2a a/chaa hi/ tvaa sahasaH suuno a~NgiraH sru/cash ca/ranty adhvare/
8.60.2c uurjo/ na/paataM ghRta/kesham iimahe .agni/M yaj~ne/Su puurvya/m
8.60.3a a/gne kavi/r vedhaa/ asi ho/taa paavaka ya/kSyaH
8.60.3c mandro/ ya/jiSTho adhvare/Sv ii/Dyo vi/prebhiH shukra ma/nmabhiH
8.60.4a a/drogham aa/ vahoshato/ yaviSThya devaa/M+ ajasra viita/ye
8.60.4c abhi/ pra/yaaMsi su/dhitaa/ vaso gahi ma/ndasva dhiiti/bhir hita/H
8.60.5a tva/m i/t sapra/thaa asy a/gne traatar Rta/s kavi/H
8.60.5c tvaa/M vi/praasaH samidhaana diidiva aa/ vivaasanti vedha/saH
8.60.6a sho/caa shociSTha diidihi/ vishe/ ma/yo raa/sva stotre/ mahaa/M+ asi
8.60.6c devaa/naaM sha/rman ma/ma santu suura/yaH shatruuSaa/haH svagna/yaH
8.60.7a ya/thaa cid vRddha/m atasa/m a/gne saMjuu/rvasi kSa/mi
8.60.7c evaa/ daha mitramaho yo/ asmadhru/g durma/nmaa ka/sh ca ve/nati
8.60.8a maa/ no ma/rtaaya ripa/ve rakSasvi/ne maa/gha/shaMsaaya riiradhaH
8.60.8c a/sredhadbhis tara/Nibhir yaviSThya shive/bhiH paahi paayu/bhiH
8.60.9a paahi/ no agna e/kayaa paahy u\ta/ dvitii/yayaa
8.60.9c paahi/ giirbhi/s tisR/bhir uurjaam pate paahi/ catasR/bhir vaso
8.60.10a paahi/ vi/shvasmaad rakSa/so a/raavNaH pra/ sma vaa/jeSu no .ava
8.60.10c tvaa/m i/d dhi/ ne/diSThaM deva/taataya aapi/M na/kSaamahe vRdhe/
8.60.11a aa/ no agne vayovR/dhaM rayi/m paavaka sha/Msyam
8.60.11c raa/svaa ca na upamaate puruspR/haM su/niitii sva/yashastaram
8.60.12a ye/na va/Msaama pR/tanaasu sha/rdhatas ta/ranto arya/ aadi/shaH
8.60.12c sa/ tva/M no vardha pra/yasaa shaciivaso ji/nvaa dhi/yo vasuvi/daH
8.60.13a shi/shaano vRSabho/ yathaagni/H shR/~Nge da/vidhvat
8.60.13c tigmaa/ asya ha/navo na/ pratidhR/Se suja/mbhaH sa/haso yahu/H
8.60.14a nahi/ te agne vRSabha pratidhR/Se ja/mbhaaso ya/d viti/SThase
8.60.14c sa/ tva/M no hotaH su/hutaM havi/S kRdhi va/Msvaa no vaa/ryaa puru/
8.60.15a she/Se va/neSu maatro/H \!\ sa/M tvaa ma/rtaasa indhate
8.60.15c a/tandro havyaa/ vahasi haviSkR/ta aa/d i/d deve/Su raajasi
8.60.16a sapta/ ho/taaras ta/m i/d iiLate tvaa/gne sutya/jam a/hrayam
8.60.16c bhina/tsy a/driM ta/pasaa vi/ shoci/Saa praa/gne tiSTha ja/naaM+ a/ti
8.60.17a agni/m-agniM vo a/dhriguM huve/ma vRkta/barhiSaH
8.60.17c agni/M hita/prayasaH shashvatii/Sv aa/ ho/taaraM carSaNiinaa/m
8.60.18a ke/tena sha/rman sacate suSaama/Ny a/gne tu/bhyaM cikitva/naa
8.60.18c iSaNya/yaa naH pururuu/pam aa/ bhara vaa/jaM ne/diSTham uuta/ye
8.60.19a a/gne ja/ritar vishpa/tis tepaano/ deva rakSa/saH
8.60.19c a/proSivaan gRha/patir mahaa/M+ asi diva/s paayu/r duroNayu/H
8.60.20a maa/ no ra/kSa aa/ veshiid aaghRNiivaso maa/ yaatu/r yaatumaa/vataam
8.60.20c parogavyuuty a/niraam a/pa kSu/dham a/gne se/dha rakSasvi/naH

[edit]
 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)
[edit]