Rig Veda, Book 7 (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 7[edit]

7.1.1a agni/M na/ro dii/dhitibhir ara/Nyor ha/stacyutii janayanta prashasta/m
7.1.1c duuredR/shaM gRha/patim atharyu/m
7.1.2a ta/m agni/m a/ste va/savo ny R\Nvan supratica/kSam a/vase ku/tash cit
7.1.2c dakSaa/yyo yo/ da/ma aa/sa ni/tyaH
7.1.3a pre/ddho agne diidihi puro/ no/ .ajasrayaa suurmyaaaa\ yaviSTha
7.1.3c tvaa/M sha/shvanta u/pa yanti vaa/jaaH
7.1.4a pra/ te agna/yo .agni/bhyo va/raM ni/H suvii/raasaH shoshucanta dyuma/ntaH
7.1.4c ya/traa na/raH samaa/sate sujaataa/H
7.1.5a daa/ no agne dhiyaa/ rayi/M suvii/raM svapatya/M sahasya prashasta/m
7.1.5c na/ ya/M yaa/vaa ta/rati yaatumaa/vaan
7.1.6a u/pa ya/m e/ti yuvati/H suda/kSaM doSaa/ va/stor havi/Smatii ghRtaa/cii
7.1.6c u/pa svai/nam ara/matir vasuuyu/H
7.1.7a vi/shvaa agne/ .apa dahaa/raatiir ye/bhis ta/pobhir a/daho ja/ruutham
7.1.7c pra/ nisvara/M caatayasvaa/miivaam
7.1.8a aa/ ya/s te agna idhate/ a/niikaM va/siSTha shu/kra dii/divaH paa/vaka
7.1.8c uto/ na ebhi/ stava/thair iha/ syaaH
7.1.9a vi/ ye/ te agne bhejire/ a/niikam ma/rtaa na/raH pi/tryaasaH purutraa/
7.1.9c uto/ na ebhi/H suma/naa iha/ syaaH
7.1.10a ime/ na/ro vRtraha/tyeSu shuu/raa vi/shvaa a/deviir abhi/ santu maayaa/H
7.1.10c ye/ me dhi/yam pana/yanta prashastaa/m
7.1.11a maa/ shuu/ne agne ni/ Sadaama nRNaa/m maa/she/Saso .avii/rataa pa/ri tvaa
7.1.11c prajaa/vatiiSu du/ryaasu durya
7.1.12a ya/m ashvii/ ni/tyam upayaa/ti yaj~na/m prajaa/vantaM svapatya/M kSa/yaM naH
7.1.12c sva/janmanaa she/Sasaa vaavRdhaana/m
7.1.13a paahi/ no agne rakSa/so a/juSTaat paahi/ dhuurte/r a/raruSo aghaayo/H
7.1.13c tvaa/ yujaa/ pRtanaayuu/M+r abhi/ Syaam
7.1.14a se/d agni/r agnii/M+r a/ty astv anyaa/n ya/tra vaajii/ ta/nayo viiLu/paaNiH
7.1.14c saha/srapaathaa akSa/raa same/ti
7.1.15a se/d agni/r yo/ vanuSyato/ nipaa/ti sameddhaa/ram a/Mhasa uruSyaa/t
7.1.15c sujaataa/saH pa/ri caranti viiraa/H
7.1.16a aya/M so/ agni/r aa/hutaH purutraa/ ya/m ii/shaanaH sa/m i/d indhe/ havi/Smaan
7.1.16c pa/ri ya/m e/ty adhvare/Su ho/taa
7.1.17a tve/ agna aaha/vanaani bhuu/riishaanaa/sa aa/ juhuyaama ni/tyaa
7.1.17c ubhaa/ kRNva/nto vahatuu/ miye/dhe
7.1.18a imo/ agne viita/tamaani havyaa/jasro vakSi deva/taatim a/cha
7.1.18c pra/ti na iiM surabhii/Ni vyantu
7.1.19a maa/ no agne .avii/rate pa/raa daa durvaa/sase/ .amataye maa/ no asyai/
7.1.19c maa/ naH kSudhe/ maa/ rakSa/sa Rtaavo maa/ no da/me maa/ va/na aa/ juhuurthaaH
7.1.20a nuu/ me bra/hmaaNy agna u/c chashaadhi tva/M deva magha/vadbhyaH suSuudaH
7.1.20c raatau/ syaamobha/yaasa aa/ te yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.1.21a tva/m agne suha/vo raNva/saMdRk sudiitii/ suuno sahaso didiihi
7.1.21c maa/ tve/ sa/caa ta/naye ni/tya aa/ dha~N maa/ viiro/ asma/n na/ryo vi/ daasiit
7.1.22a maa/ no agne durbhRta/ye sa/caiSu/ deve/ddheSv agni/Su pra/ vocaH
7.1.22c maa/ te asmaa/n durmata/yo bhRmaa/c cid deva/sya suuno sahaso nashanta
7.1.23a sa/ ma/rto agne svaniika revaa/n a/martye ya/ aajuho/ti havya/m
7.1.23c sa/ deva/taa vasuva/niM dadhaati ya/M suuri/r arthii/ pRcha/maana e/ti
7.1.24a maho/ no agne suvita/sya vidvaa/n rayi/M suuri/bhya aa/ vahaa bRha/ntam
7.1.24c ye/na vaya/M sahasaavan ma/demaa/vikSitaasa aa/yuSaa suvii/raaH
7.1.25a nuu/ me bra/hmaaNy agna u/c chashaadhi tva/M deva magha/vadbhyaH suSuudaH
7.1.25c raatau/ syaamobha/yaasa aa/ te yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.2.1a juSa/sva naH sami/dham agne adya/ sho/caa bRha/d yajata/M dhuuma/m RNva/n
7.2.1c u/pa spRsha divya/M saa/nu stuu/paiH sa/M rashmi/bhis tatanaH suu/ryasya
7.2.2a na/raasha/Msasya mahimaa/nam eSaam u/pa stoSaama yajata/sya yaj~nai/H
7.2.2c ye/ sukra/tavaH shu/cayo dhiyaMdhaa/H sva/danti devaa/ ubha/yaani havyaa/
7.2.3a iiLe/nyaM vo a/suraM suda/kSam anta/r duuta/M ro/dasii satyavaa/cam
7.2.3c manuSva/d agni/m ma/nunaa sa/middhaM sa/m adhvaraa/ya sa/dam i/n mahema
7.2.4a saparya/vo bha/ramaaNaa abhij~nu/ pra/ vR~njate na/masaa barhi/r agnau/
7.2.4c aaju/hvaanaa ghRta/pRSTham pR/Sadvad a/dhvaryavo havi/Saa marjayadhvam
7.2.5a svaadhyo\ vi/ du/ro devaya/nto/ .ashishrayuu rathayu/r deva/taataa
7.2.5c puurvii/ shi/shuM na/ maata/raa rihaaNe/ sa/m agru/vo na/ sa/maneSv a~njan
7.2.6a uta/ yo/SaNe divye/ mahii/ na uSaa/saana/ktaa sudu/gheva dhenu/H
7.2.6c barhiSa/daa puruhuute/ magho/nii aa/ yaj~ni/ye suvitaa/ya shrayetaam
7.2.7a vi/praa yaj~ne/Su maa/nuSeSu kaaruu/ ma/nye vaaM jaata/vedasaa ya/jadhyai
7.2.7c uurdhva/M no adhvara/M kRtaM ha/veSu taa/ deve/Su vanatho vaa/ryaaNi
7.2.8a aa/ bhaa/ratii bhaa/ratiibhiH sajo/Saa i/Laa devai/r manuSye\bhir agni/H
7.2.8c sa/rasvatii saarasvate/bhir arvaa/k tisro/ devii/r barhi/r e/da/M sadantu
7.2.9a ta/n nas turii/pam a/dha poSayitnu/ de/va tvaSTar vi/ raraaNa/H syasva
7.2.9c ya/to viira/H karmaNya\H suda/kSo yukta/graavaa jaa/yate deva/kaamaH
7.2.10a va/naspate/ .ava sRjo/pa devaa/n agni/r havi/H shamitaa/ suudayaati
7.2.10c se/d u ho/taa satya/taro yajaati ya/thaa devaa/naaM ja/nimaani ve/da
7.2.11a aa/ yaahy agne samidhaano/ arvaa/~N i/ndreNa devai/H sara/thaM ture/bhiH
7.2.11c barhi/r na aastaam a/ditiH suputraa/ svaa/haa devaa/ amR/taa maadayantaam
7.3.1a agni/M vo deva/m agni/bhiH sajo/Saa ya/jiSThaM duuta/m adhvare/ kRNudhvam
7.3.1c yo/ ma/rtyeSu ni/dhruvir Rtaa/vaa ta/purmuurdhaa ghRtaa/nnaH paavaka/H
7.3.2a pro/thad a/shvo na/ ya/vase .aviSya/n yadaa/ maha/H saMva/raNaad vy a/sthaat
7.3.2c aa/d asya vaa/to a/nu vaati shoci/r a/dha sma te vra/janaM kRSNa/m asti
7.3.3a u/d ya/sya te na/vajaatasya vR/SNo/ .agne ca/ranty aja/raa idhaanaa/H
7.3.3c a/chaa dyaa/m aruSo/ dhuuma/ eti sa/M duuto/ agna ii/yase hi/ devaa/n
7.3.4a vi/ ya/sya te pRthivyaa/m paa/jo a/shret tRSu/ ya/d a/nnaa sama/vRkta ja/mbhaiH
7.3.4c se/neva sRSTaa/ pra/sitiS Ta eti ya/vaM na/ dasma juhvaaaa\ vivekSi
7.3.5a ta/m i/d doSaa/ ta/m uSa/si ya/viSTham agni/m a/tyaM na/ marjayanta na/raH
7.3.5c nishi/shaanaa a/tithim asya yo/nau diidaa/ya shoci/r aa/hutasya vR/SNaH
7.3.6a susaMdR/k te svaniika pra/tiikaM vi/ ya/d rukmo/ na/ ro/casa upaake/
7.3.6c divo/ na/ te tanyatu/r eti shu/Smash citro/ na/ suu/raH pra/ti cakSi bhaanu/m
7.3.7a ya/thaa vaH svaa/haagna/ye daa/shema pa/rii/Laabhir ghRta/vadbhish ca havyai/H
7.3.7c te/bhir no agne a/mitair ma/hobhiH shata/m puurbhi/r aa/yasiibhir ni/ paahi
7.3.8a yaa/ vaa te sa/nti daashu/Se a/dhRSTaa gi/ro vaa yaa/bhir nRva/tiir uruSyaa/H
7.3.8c taa/bhir naH suuno sahaso ni/ paahi sma/t suurii/~n jaritRR/~n jaatavedaH
7.3.9a ni/r ya/t puute/va sva/dhitiH shu/cir gaa/t sva/yaa kRpaa/ tanvaaaa\ ro/camaanaH
7.3.9c aa/ yo/ maatro/r ushe/nyo ja/niSTa devaya/jyaaya sukra/tuH paavaka/H
7.3.10a etaa/ no agne sau/bhagaa didiihy a/pi kra/tuM suce/tasaM vatema
7.3.10c vi/shvaa stotR/bhyo gRNate/ ca santu yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.4.1a pra/ vaH shukraa/ya bhaana/ve bharadhvaM havya/m mati/M caagna/ye su/puutam
7.4.1c yo/ dai/vyaani maa/nuSaa januu/MSy anta/r vi/shvaani vidma/naa ji/gaati
7.4.2a sa/ gR/tso agni/s ta/ruNash cid astu ya/to ya/viSTho a/janiSTa maatu/H
7.4.2c sa/M yo/ va/naa yuva/te shu/cidan bhuu/ri cid a/nnaa sa/m i/d atti sadya/H
7.4.3a asya/ deva/sya saMsa/dy a/niike ya/m ma/rtaasaH shyeta/M jagRbhre/
7.4.3c ni/ yo/ gR/bham pau/ruSeyiim uvo/ca duro/kam agni/r aaya/ve shushoca
7.4.4a aya/M kavi/r a/kaviSu pra/cetaa ma/rteSv agni/r amR/to ni/ dhaayi
7.4.4c sa/ maa/ no a/tra juhuraH sahasvaH sa/daa tve/ suma/nasaH syaama
7.4.5a aa/ yo/ yo/niM deva/kRtaM sasaa/da kra/tvaa hy a\gni/r amR/taaM+ a/taariit
7.4.5c ta/m o/Sadhiish ca vani/nash ca ga/rbham bhuu/mish ca vishva/dhaayasam bibharti
7.4.6a ii/she hy a\gni/r amR/tasya bhuu/rer ii/she raaya/H suvii/ryasya daa/toH
7.4.6c maa/ tvaa vaya/M sahasaavann avii/raa maa/psavaH pa/ri Sadaama maa/duvaH
7.4.7a pariSa/dyaM hy a/raNasya re/kNo ni/tyasya raaya/H pa/tayaH syaama
7.4.7c na/ she/So agne anya/jaatam asty a/cetaanasya maa/ patho/ vi/ dukSaH
7.4.8a nahi/ gra/bhaayaa/raNaH sushe/vo .anyo/daryo ma/nasaa ma/ntavaa/ u
7.4.8c a/dhaa cid o/kaH pu/nar i/t sa/ ety aa/ no vaajy a\bhiiSaa/L etu na/vyaH
7.4.9a tva/m agne vanuSyato/ ni/ paahi tva/m u naH sahasaavann avadyaa/t
7.4.9c sa/M tvaa dhvasmanva/d abhy e\tu paa/thaH sa/M rayi/ spRhayaa/yyaH sahasrii/
7.4.10a etaa/ no agne sau/bhagaa didiihy a/pi kra/tuM suce/tasaM vatema
7.4.10c vi/shvaa stotR/bhyo gRNate/ ca santu yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.5.1a praa/gna/ye tava/se bharadhvaM gi/raM divo/ arata/ye pRthivyaa/H
7.5.1c yo/ vi/shveSaam amR/taanaam upa/sthe vaishvaanaro/ vaavRdhe/ jaagRva/dbhiH
7.5.2a pRSTo/ divi/ dhaa/yy agni/H pRthivyaa/M netaa/ si/ndhuunaaM vRSabha/ sti/yaanaam
7.5.2c sa/ maa/nuSiir abhi/ vi/sho vi/ bhaati vaishvaanaro/ vaavRdhaano/ va/reNa
7.5.3a tva/d bhiyaa/ vi/sha aayann a/sikniir asamanaa/ ja/hatiir bho/janaani
7.5.3c vai/shvaanara puura/ve sho/shucaanaH pu/ro ya/d agne dara/yann a/diideH
7.5.4a ta/va tridhaa/tu pRthivii/ uta/ dyau/r vai/shvaanara vrata/m agne sacanta
7.5.4c tva/m bhaasaa/ ro/dasii aa/ tatanthaa/jasreNa shoci/Saa sho/shucaanaH
7.5.5a tvaa/m agne hari/to vaavashaanaa/ gi/raH sacante dhu/nayo ghRtaa/ciiH
7.5.5c pa/tiM kRSTiinaa/M rathya\M rayiiNaa/M vaishvaanara/m uSa/saaM ketu/m a/hnaam
7.5.6a tve/ asurya\M va/savo ny R\Nvan kra/tuM hi/ te mitramaho juSa/nta
7.5.6c tva/M da/syuuM+r o/kaso agna aaja uru/ jyo/tir jana/yann aa/ryaaya
7.5.7a sa/ jaa/yamaanaH parame/ vyo\man vaayu/r na/ paa/thaH pa/ri paasi sadya/H
7.5.7c tva/m bhu/vanaa jana/yann abhi/ krann a/patyaaya jaatavedo dashasya/n
7.5.8a taa/m agne asme/ i/Sam e/rayasva vai/shvaanara dyuma/tiiM jaatavedaH
7.5.8c ya/yaa raa/dhaH pi/nvasi vishvavaara pRthu/ shra/vo daashu/Se ma/rtyaaya
7.5.9a ta/M no agne magha/vadbhyaH purukSu/M rayi/M ni/ vaa/jaM shru/tyaM yuvasva
7.5.9c vai/shvaanara ma/hi naH sha/rma yacha rudre/bhir agne va/subhiH sajo/SaaH
7.6.1a pra/ samraa/jo a/surasya pra/shastim puMsa/H kRSTiinaa/m anumaa/dyasya
7.6.1c i/ndrasyeva pra/ tava/sas kRtaa/ni va/nde daaru/M va/ndamaano vivakmi
7.6.2a kavi/M ketu/M dhaasi/m bhaanu/m a/drer hinva/nti sha/M raajya/M ro/dasyoH
7.6.2c puraMdara/sya giirbhi/r aa/ vivaase .agne/r vrataa/ni puurvyaa/ mahaa/ni
7.6.3a ny a\kratuu/n grathi/no mRdhra/vaacaH paNii/M+r ashraddhaa/M+ avRdhaa/M+ ayaj~naa/n
7.6.3c pra/-pra taa/n da/syuuM+r agni/r vivaaya puu/rvash cakaaraa/paraaM+ a/yajyuun
7.6.4a yo/ apaacii/ne ta/masi ma/dantiiH praa/ciish cakaa/ra nR/tamaH sha/ciibhiH
7.6.4c ta/m ii/shaanaM va/svo agni/M gRNiiSe/ .anaanataM dama/yantam pRtanyuu/n
7.6.5a yo/ dehyo\ a/namayad vadhasnai/r yo/ arya/patniir uSa/sash cakaa/ra
7.6.5c sa/ niru/dhyaa na/huSo yahvo/ agni/r vi/shash cakre balihR/taH sa/hobhiH
7.6.6a ya/sya sha/rmann u/pa vi/shve ja/naasa e/vais tasthu/H sumati/m bhi/kSamaaNaaH
7.6.6c vaishvaanaro/ va/ram aa/ ro/dasyor aa/gni/H sasaada pitro/r upa/stham
7.6.7a aa/ devo/ dade budhnyaaaa\ va/suuni vaishvaanara/ u/ditaa suu/ryasya
7.6.7c aa/ samudraa/d a/varaad aa/ pa/rasmaad aa/gni/r dade diva/ aa/ pRthivyaa/H
7.7.1a pra/ vo deva/M cit sahasaana/m agni/m a/shvaM na/ vaaji/naM hiSe na/mobhiH
7.7.1c bha/vaa no duuto/ adhvara/sya vidvaa/n tma/naa deve/Su vivide mita/druH
7.7.2a aa/ yaahy agne pathyaaaa\ a/nu svaa/ mandro/ devaa/naaM sakhya/M juSaaNa/H
7.7.2c aa/ saa/nu shu/Smair nada/yan pRthivyaa/ ja/mbhebhir vi/shvam usha/dhag va/naani
7.7.3a praacii/no yaj~na/H su/dhitaM hi/ barhi/H priiNiite/ agni/r iiLito/ na/ ho/taa
7.7.3c aa/ maata/raa vishva/vaare huvaano/ ya/to yaviSTha jaj~niSe/ sushe/vaH
7.7.4a sadyo/ adhvare/ rathira/M jananta maa/nuSaaso vi/cetaso ya/ eSaam
7.7.4c vishaa/m adhaayi vishpa/tir duroNe\ .agni/r mandro/ ma/dhuvacaa Rtaa/vaa
7.7.5a a/saadi vRto/ va/hnir aajaganvaa/n agni/r brahmaa/ nRSa/dane vidhartaa/
7.7.5c dyau/sh ca ya/m pRthivii/ vaavRdhaa/te aa/ ya/M ho/taa ya/jati vishva/vaaram
7.7.6a ete/ dyumne/bhir vi/shvam aa/tiranta ma/ntraM ye/ vaa/raM na/ryaa a/takSan
7.7.6c pra/ ye/ vi/shas tira/nta shro/SamaaNaa aa/ ye/ me asya/ dii/dhayann Rta/sya
7.7.7a nuu/ tvaa/m agna iimahe va/siSThaa iishaana/M suuno sahaso va/suunaam
7.7.7c i/SaM stotR/bhyo magha/vadbhya aanaD yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.8.1a indhe/ raa/jaa sa/m aryo/ na/mobhir ya/sya pra/tiikam aa/hutaM ghRte/na
7.8.1c na/ro havye/bhir iiLate sabaa/dha aa/gni/r a/gra uSa/saam ashoci
7.8.2a aya/m u Sya/ su/mahaaM+ avedi ho/taa mandro/ ma/nuSo yahvo/ agni/H
7.8.2c vi/ bhaa/ akaH sasRjaana/H pRthivyaa/M kRSNa/pavir o/Sadhiibhir vavakSe
7.8.3a ka/yaa no agne vi/ vasaH suvRkti/M kaa/m u svadhaa/m RNavaH shasya/maanaH
7.8.3c kadaa/ bhavema pa/tayaH sudatra raayo/ vantaa/ro duSTa/rasya saadho/H
7.8.4a pra/-praaya/m agni/r bharata/sya shRNve vi/ ya/t suu/ryo na/ ro/cate bRha/d bhaa/H
7.8.4c abhi/ ya/H puuru/m pR/tanaasu tasthau/ dyutaano/ dai/vyo a/tithiH shushoca
7.8.5a a/sann i/t tve/ aaha/vanaani bhuu/ri bhu/vo vi/shvebhiH suma/naa a/niikaiH
7.8.5c stuta/sh cid agne shRNviSe gRNaana/H svaya/M vardhasva tanva\M sujaata
7.8.6a ida/M va/caH shatasaa/H sa/Msahasram u/d agna/ye janiSiiSTa dviba/rhaaH
7.8.6c sha/M ya/t stotR/bhya aapa/ye bha/vaati dyuma/d amiivacaa/tanaM rakSohaa/
7.8.7a nuu/ tvaa/m agna iimahe va/siSThaa iishaana/M suuno sahaso va/suunaam
7.8.7c i/SaM stotR/bhyo magha/vadbhya aanaD yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.9.1a a/bodhi jaara/ uSa/saam upa/sthaad dho/taa mandra/H kavi/tamaH paavaka/H
7.9.1c da/dhaati ketu/m ubha/yasya janto/r havyaa/ deve/Su dra/viNaM sukR/tsu
7.9.2a sa/ sukra/tur yo/ vi/ du/raH paNiinaa/m punaano/ arka/m purubho/jasaM naH
7.9.2c ho/taa mandro/ vishaa/M da/muunaas tira/s ta/mo dadRshe raamyaa/Naam
7.9.3a a/muuraH kavi/r a/ditir viva/svaan susaMsa/n mitro/ a/tithiH shivo/ naH
7.9.3c citra/bhaanur uSa/saam bhaaty a/gre .apaa/M ga/rbhaH prasva\ aa/ vivesha
7.9.4a iiLe/nyo vo ma/nuSo yuge/Su samanagaa/ ashucaj jaata/vedaaH
7.9.4c susaMdR/shaa bhaanu/naa yo/ vibhaa/ti pra/ti gaa/vaH samidhaana/m budhanta
7.9.5a a/gne yaahi/ duutya\m maa/ riSaNyo devaa/M+ a/chaa brahmakR/taa gaNe/na
7.9.5c sa/rasvatiim maru/to ashvi/naapo/ ya/kSi devaa/n ratnadhe/yaaya vi/shvaan
7.9.6a tvaa/m agne samidhaano/ va/siSTho ja/ruuthaM han ya/kSi raaye/ pu/raMdhim
7.9.6c puruNiithaa/ jaatavedo jarasva yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.10.1a uSo/ na/ jaara/H pRthu/ paa/jo ashred da/vidyutad dii/dyac cho/shucaanaH
7.10.1c vR/Saa ha/riH shu/cir aa/ bhaati bhaasaa/ dhi/yo hinvaana/ ushatii/r ajiigaH
7.10.2a sva\r Na/ va/stor uSa/saam aroci yaj~na/M tanvaanaa/ ushi/jo na/ ma/nma
7.10.2c agni/r ja/nmaani deva/ aa/ vi/ vidvaa/n drava/d duuto/ devayaa/vaa va/niSThaH
7.10.3a a/chaa gi/ro mata/yo devaya/ntiir agni/M yanti dra/viNam bhi/kSamaaNaaH
7.10.3c susaMdR/shaM supra/tiikaM sva/~ncaM havyavaa/ham arati/m maa/nuSaaNaam
7.10.4a i/ndraM no agne va/subhiH sajo/Saa rudra/M rudre/bhir aa/ vahaa bRha/ntam
7.10.4c aaditye/bhir a/ditiM vishva/janyaam bR/haspa/tim R/kvabhir vishva/vaaram
7.10.5a mandra/M ho/taaram ushi/jo ya/viSTham agni/M vi/sha iiLate adhvare/Su
7.10.5c sa/ hi/ kSa/paavaaM+ a/bhavad rayiiNaa/m a/tandro duuto/ yaja/thaaya devaa/n
7.11.1a mahaa/M+ asy adhvara/sya praketo/ na/ Rte/ tva/d amR/taa maadayante
7.11.1c aa/ vi/shvebhiH sara/thaM yaahi devai/r ny a\gne ho/taa prathama/H sadeha/
7.11.2a tvaa/m iiLate ajira/M duutyaaaa\ya havi/SmantaH sa/dam i/n maa/nuSaasaH
7.11.2c ya/sya devai/r aa/sado barhi/r agne/ .ahaany asmai sudi/naa bhavanti
7.11.3a tri/sh cid akto/H pra/ cikitur va/suuni tve/ anta/r daashu/Se ma/rtyaaya
7.11.3c manuSva/d agna iha/ yakSi devaa/n bha/vaa no duuto/ abhishastipaa/vaa
7.11.4a agni/r iishe bRhato/ adhvara/syaagni/r vi/shvasya havi/SaH kRta/sya
7.11.4c kra/tuM hy a\sya va/savo juSa/ntaa/thaa devaa/ dadhire havyavaa/ham
7.11.5a aa/gne vaha havira/dyaaya devaa/n i/ndrajyeSThaasa iha/ maadayantaam
7.11.5c ima/M yaj~na/M divi/ deve/Su dhehi yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.12.1a a/ganma mahaa/ na/masaa ya/viSThaM yo/ diidaa/ya sa/middhaH sve/ duroNe/
7.12.1c citra/bhaanuM ro/dasii anta/r urvii/ svaaaa\hutaM vishva/taH pratya/~ncam
7.12.2a sa/ mahnaa/ vi/shvaa duritaa/ni saahvaa/n agni/ STave da/ma aa/ jaata/vedaaH
7.12.2c sa/ no rakSiSad duritaa/d avadyaa/d asmaa/n gRNata/ uta/ no magho/naH
7.12.3a tva/M va/ruNa uta/ mitro/ agne tvaa/M vardhanti mati/bhir va/siSThaaH
7.12.3c tve/ va/su suSaNanaa/ni santu yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.13.1a praa/gna/ye vishvashu/ce dhiyaMdhe\ .asuraghne/ ma/nma dhiiti/m bharadhvam
7.13.1c bha/re havi/r na/ barhi/Si priiNaano/ vaishvaanaraa/ya ya/taye matiinaa/m
7.13.2a tva/m agne shoci/Saa sho/shucaana aa/ ro/dasii apRNaa jaa/yamaanaH
7.13.2c tva/M devaa/M+ abhi/shaster amu~nco vai/shvaanara jaatavedo mahitvaa/
7.13.3a jaato/ ya/d agne bhu/vanaa vy a/khyaH pashuu/n na/ gopaa/ i/ryaH pa/rijmaa
7.13.3c vai/shvaanara bra/hmaNe vinda gaatu/M yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.14.1a sami/dhaa jaata/vedase devaa/ya deva/huutibhiH
7.14.1c havi/rbhiH shukra/shociSe namasvi/no vaya/M daashemaagna/ye
7.14.2a vaya/M te agne sami/dhaa vidhema vaya/M daashema suSTutii/ yajatra
7.14.2c vaya/M ghRte/naadhvarasya hotar vaya/M deva havi/Saa bhadrashoce
7.14.3a aa/ no deve/bhir u/pa deva/huutim a/gne yaahi/ va/SaTkRtiM juSaaNa/H
7.14.3c tu/bhyaM devaa/ya daa/shataH syaama yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.15.1a upasa/dyaaya miiLhu/Sa aasye\ juhutaa havi/H
7.15.1c yo/ no ne/diSTham aa/pyam
7.15.2a ya/H pa/~nca carSaNii/r abhi/ niSasaa/da da/me-dame
7.15.2c kavi/r gRha/patir yu/vaa
7.15.3a sa/ no ve/do amaa/tyam agnii/ rakSatu vishva/taH
7.15.3c utaa/smaa/n paatv a/MhasaH
7.15.4a na/vaM nu/ sto/mam agna/ye diva/H shyenaa/ya jiijanam
7.15.4c va/svaH kuvi/d vanaa/ti naH
7.15.5a spaarhaa/ ya/sya shri/yo dRshe/ rayi/r viira/vato yathaa
7.15.5c a/gre yaj~na/sya sho/cataH
7.15.6a se/maa/M vetu va/SaTkRtim agni/r juSata no gi/raH
7.15.6c ya/jiSTho havyavaa/hanaH
7.15.7a ni/ tvaa nakSya vishpate dyuma/ntaM deva dhiimahi
7.15.7c suvii/ram agna aahuta
7.15.8a kSa/pa usra/sh ca diidihi svagna/yas tva/yaa vaya/m
7.15.8c suvii/ras tva/m asmayu/H
7.15.9a u/pa tvaa saata/ye na/ro vi/praaso yanti dhiiti/bhiH
7.15.9c u/paa/kSaraa sahasri/Nii
7.15.10a agnii/ ra/kSaaMsi sedhati shukra/shocir a/martyaH
7.15.10c shu/ciH paavaka/ ii/DyaH
7.15.11a sa/ no raa/dhaaMsy aa/ bhare/shaanaH sahaso yaho
7.15.11c bha/gash ca daatu vaa/ryam
7.15.12a tva/m agne viira/vad ya/sho deva/sh ca savitaa/ bha/gaH
7.15.12c di/tish ca daati vaa/ryam
7.15.13a a/gne ra/kSaa No a/MhasaH pra/ti Sma deva rii/SataH
7.15.13c ta/piSThair aja/ro daha
7.15.14a a/dhaa mahii/ na aa/yasy a/naadhRSTo nR/piitaye
7.15.14c puu/r bhavaa shata/bhujiH
7.15.15a tva/M naH paahy a/Mhaso do/Saavastar aghaayata/H
7.15.15c di/vaa na/ktam adaabhya
7.16.1a enaa/ vo agni/M na/masorjo/ na/paatam aa/ huve
7.16.1c priya/M ce/tiSTham arati/M svadhvara/M vi/shvasya duuta/m amR/tam
7.16.2a sa/ yojate aruSaa/ vishva/bhojasaa sa/ dudravat svaaaa\hutaH
7.16.2c subra/hmaa yaj~na/H susha/mii va/suunaaM deva/M raa/dho ja/naanaam
7.16.3a u/d asya shoci/r asthaad aaju/hvaanasya miiLhu/SaH
7.16.3c u/d dhuumaa/so aruSaa/so divispR/shaH sa/m agni/m indhate na/raH
7.16.4a ta/M tvaa duuta/M kRNmahe yasha/stamaM devaa/M+ aa/ viita/ye vaha
7.16.4c vi/shvaa suuno sahaso martabho/janaa raa/sva ta/d ya/t tve/mahe
7.16.5a tva/m agne gRha/patis tva/M ho/taa no adhvare/
7.16.5c tva/m po/taa vishvavaara pra/cetaa ya/kSi ve/Si ca vaa/ryam
7.16.6a kRdhi/ ra/tnaM ya/jamaanaaya sukrato tva/M hi/ ratnadhaa/ a/si
7.16.6c aa/ na Rte/ shishiihi vi/shvam Rtvi/jaM susha/Mso ya/sh ca da/kSate
7.16.7a tve/ agne svaahuta priyaa/saH santu suura/yaH
7.16.7c yantaa/ro ye/ magha/vaano ja/naanaam uurvaa/n da/yanta go/naam
7.16.8a ye/Saam i/Laa ghRta/hastaa duroNa/ aa/M+ a/pi praataa/ niSii/dati
7.16.8c taa/Ms traayasva sahasya druho/ nido/ ya/chaa naH sha/rma diirghashru/t
7.16.9a sa/ mandra/yaa ca jihva/yaa va/hnir aasaa/ vidu/STaraH
7.16.9c a/gne rayi/m magha/vadbhyo na aa/ vaha havya/daatiM ca suudaya
7.16.10a ye/ raa/dhaaMsi da/daty a/shvyaa maghaa/ kaa/mena shra/vaso maha/H
7.16.10c taa/M+ a/MhasaH pipRhi partR/bhiS Tva/M shata/m puurbhi/r yaviSThya
7.16.11a devo/ vo draviNodaa/H puurNaa/M vivaSTy aasi/cam
7.16.11c u/d vaa si~nca/dhvam u/pa vaa pRNadhvam aa/d i/d vo deva/ ohate
7.16.12a ta/M ho/taaram adhvara/sya pra/cetasaM va/hniM devaa/ akRNvata
7.16.12c da/dhaati ra/tnaM vidhate/ suvii/ryam agni/r ja/naaya daashu/Se
7.17.1a a/gne bha/va suSami/dhaa sa/middha uta/ barhi/r urviyaa/ vi/ stRNiitaam
7.17.2a uta/ dvaa/ra ushatii/r vi/ shrayantaam uta/ devaa/M+ ushata/ aa/ vaheha/
7.17.3a a/gne viihi/ havi/Saa ya/kSi devaa/n svadhvaraa/ kRNuhi jaatavedaH
7.17.4a svadhvaraa/ karati jaata/vedaa ya/kSad devaa/M+ amR/taan pipra/yac ca
7.17.5a va/Msva vi/shvaa vaa/ryaaNi pracetaH satyaa/ bhavantv aashi/So no adya/
7.17.6a tvaa/m u te/ dadhire havyavaa/haM devaa/so agna uurja/ aa/ na/paatam
7.17.7a te/ te devaa/ya daa/shataH syaama maho/ no ra/tnaa vi/ dadha iyaana/H
7.18.1a tve/ ha ya/t pita/rash cin na indra vi/shvaa vaamaa/ jaritaa/ro a/sanvan
7.18.1c tve/ gaa/vaH sudu/ghaas tve/ hy a/shvaas tva/M va/su devayate/ va/niSThaH
7.18.2a raa/jeva hi/ ja/nibhiH kSe/Sy evaa/va dyu/bhir abhi/ vidu/S kavi/H sa/n
7.18.2c pishaa/ gi/ro maghavan go/bhir a/shvais tvaayata/H shishiihi raaye/ asmaa/n
7.18.3a imaa/ u tvaa paspRdhaanaa/so a/tra mandraa/ gi/ro devaya/ntiir u/pa sthuH
7.18.3c arvaa/cii te pathyaaaa\ raaya/ etu syaa/ma te sumataa/v indra sha/rman
7.18.4a dhenu/M na/ tvaa suuya/vase du/dukSann u/pa bra/hmaaNi sasRje va/siSThaH
7.18.4c tvaa/m i/n me go/patiM vi/shva aahaa/ na i/ndraH sumati/M gantv a/cha
7.18.5a a/rNaaMsi cit paprathaanaa/ sudaa/sa i/ndro gaadhaa/ny akRNot supaaraa/
7.18.5c sha/rdhantaM shimyu/m uca/thasya na/vyaH shaa/paM si/ndhuunaam akRNod a/shastiiH
7.18.6a puroLaa/ i/t turva/sho ya/kSur aasiid raaye/ ma/tsyaaso ni/shitaa a/piiva
7.18.6c shruSTi/M cakrur bhR/gavo druhya/vash ca sa/khaa sa/khaayam atarad vi/SuucoH
7.18.7a aa/ pakthaa/so bhalaana/so bhanantaa/linaaso viSaaNi/naH shivaa/saH
7.18.7c aa/ yo/ .anayat sadhamaa/ aa/ryasya gavyaa/ tR/tsubhyo ajagan yudhaa/ nRR/n
7.18.8a duraadhyo\ a/ditiM sreva/yanto .aceta/so vi/ jagRbhre pa/ruSNiim
7.18.8c mahnaa/vivyak pRthivii/m pa/tyamaanaH pashu/S kavi/r ashayac caa/yamaanaH
7.18.9a iiyu/r a/rthaM na/ nyartha/m pa/ruSNiim aashu/sh cane/d abhipitva/M jagaama
7.18.9c sudaa/sa i/ndraH sutu/kaaM+ ami/traan a/randhayan maa/nuSe va/dhrivaacaH
7.18.10a iiyu/r gaa/vo na/ ya/vasaad a/gopaa yathaakRta/m abhi/ mitra/M citaa/saH
7.18.10c pR/shnigaavaH pR/shninipreSitaasaH shruSTi/M cakrur niyu/to ra/ntayash ca
7.18.11a e/kaM ca yo/ viMshati/M ca shravasyaa/ vaikarNa/yor ja/naan raa/jaa ny a/staH
7.18.11c dasmo/ na/ sa/dman ni/ shishaati barhi/H shuu/raH sa/rgam akRNod i/ndra eSaam
7.18.12a a/dha shruta/M kava/SaM vRddha/m apsv a/nu druhyu/M ni/ vRNag va/jrabaahuH
7.18.12c vRNaanaa/ a/tra sakhyaa/ya sakhya/M tvaaya/nto ye/ a/madann a/nu tvaa
7.18.13a vi/ sadyo/ vi/shvaa dRMhitaa/ny eSaam i/ndraH pu/raH sa/hasaa sapta/ dardaH
7.18.13c vy aa/navasya tR/tsave ga/yam bhaag je/Sma puuru/M vida/the mRdhra/vaacam
7.18.14a ni/ gavya/vo/ .anavo druhya/vash ca SaSTi/H shataa/ suSupuH Sa/T saha/sraa
7.18.14c SaSTi/r viiraa/so a/dhi Sa/D duvoyu/ vi/shve/d i/ndrasya viiryaaaa\ kRtaa/ni
7.18.15a i/ndreNaite/ tR/tsavo ve/viSaaNaa aa/po na/ sRSTaa/ adhavanta nii/ciiH
7.18.15c durmitraa/saH prakalavi/n mi/maanaa jahu/r vi/shvaani bho/janaa sudaa/se
7.18.16a ardha/M viira/sya shRtapaa/m anindra/m pa/raa sha/rdhantaM nunude abhi/ kSaa/m
7.18.16c i/ndro manyu/m manyumyo\ mimaaya bheje/ patho/ vartani/m pa/tyamaanaH
7.18.17a aadhre/Na cit ta/d v e/kaM cakaara siMhya\M cit pe/tvenaa jaghaana
7.18.17c a/va sraktii/r veshyaaaa\vRshcad i/ndraH praa/yachad vi/shvaa bho/janaa sudaa/se
7.18.18a sha/shvanto hi/ sha/travo raaradhu/S Te bheda/sya cic cha/rdhato vinda ra/ndhim
7.18.18c ma/rtaaM+ e/na stuvato/ ya/H kRNo/ti tigma/M ta/smin ni/ jahi va/jram indra
7.18.19a aa/vad i/ndraM yamu/naa tR/tsavash ca praa/tra bheda/M sarva/taataa muSaayat
7.18.19c ajaa/sash ca shi/gravo ya/kSavash ca bali/M shiirSaa/Ni jabhrur a/shvyaani
7.18.20a na/ ta indra sumata/yo na/ raa/yaH saMca/kSe puu/rvaa uSa/so na/ nuu/tnaaH
7.18.20c de/vakaM cin maanyamaana/M jaghanthaa/va tma/naa bRhata/H sha/mbaram bhet
7.18.21a pra/ ye/ gRhaa/d a/mamadus tvaayaa/ paraashara/H shata/yaatur va/siSThaH
7.18.21c na/ te bhoja/sya sakhya/m mRSantaa/dhaa suuri/bhyaH sudi/naa vy u\chaan
7.18.22a dve/ na/ptur deva/vataH shate/ go/r dvaa/ ra/thaa vadhuu/mantaa sudaa/saH
7.18.22c a/rhann agne paijavana/sya daa/naM ho/teva sa/dma pa/ry emi re/bhan
7.18.23a catvaa/ro maa paijavana/sya daa/naaH sma/ddiSTayaH kRshani/no nireke/
7.18.23c Rjraa/so maa pRthiviSThaa/H sudaa/sas toka/M tokaa/ya shra/vase vahanti
7.18.24a ya/sya shra/vo ro/dasii anta/r urvii/ shiirSNe/-shiirSNe vibabhaa/jaa vibhaktaa/
7.18.24c sapte/d i/ndraM na/ srava/to gRNanti ni/ yudhyaamadhi/m ashishaad abhii/ke
7.18.25a ima/M naro marutaH sashcataa/nu di/vodaasaM na/ pita/raM sudaa/saH
7.18.25c aviSTa/naa paijavana/sya ke/taM duuNaa/shaM kSatra/m aja/raM duvoyu/
7.19.1a ya/s tigma/shR~Ngo vRSabho/ na/ bhiima/ e/kaH kRSTii/sh cyaava/yati pra/ vi/shvaaH
7.19.1c ya/H sha/shvato a/daashuSo ga/yasya prayantaa/si su/Svitaraaya ve/daH
7.19.2a tva/M ha tya/d indra ku/tsam aavaH shu/shruuSamaaNas tanvaaaa\ samarye/
7.19.2c daa/saM ya/c chu/SNaM ku/yavaM ny a\smaa a/randhaya aarjuneyaa/ya shi/kSan
7.19.3a tva/M dhRSNo dhRSataa/ viita/havyam praa/vo vi/shvaabhir uuti/bhiH sudaa/sam
7.19.3c pra/ pau/rukutsiM trasa/dasyum aavaH kSe/trasaataa vRtraha/tyeSu puuru/m
7.19.4a tva/M nR/bhir nRmaNo deva/viitau bhuu/riiNi vRtraa/ haryashva haMsi
7.19.4c tva/M ni/ da/syuM cu/muriM dhu/niM caa/svaapayo dabhii/taye suha/ntu
7.19.5a ta/va cyautnaa/ni vajrahasta taa/ni na/va ya/t pu/ro navati/M ca sadya/H
7.19.5c nive/shane shatatamaa/viveSiir a/ha~n ca vRtra/M na/mucim utaa/han
7.19.6a sa/naa taa/ ta indra bho/janaani raata/havyaaya daashu/Se sudaa/se
7.19.6c vR/SNe te ha/rii vR/SaNaa yunajmi vya/ntu bra/hmaaNi purushaaka vaa/jam
7.19.7a maa/ te asyaa/M sahasaavan pa/riSTaav aghaa/ya bhuuma harivaH paraadai/
7.19.7c traa/yasva no .avRke/bhir va/ruuthais ta/va priyaa/saH suuri/Su syaama
7.19.8a priyaa/sa i/t te maghavann abhi/STau na/ro madema sharaNe/ sa/khaayaH
7.19.8c ni/ turva/shaM ni/ yaa/dvaM shishiihy atithigvaa/ya sha/MsyaM kariSya/n
7.19.9a sadya/sh cin nu/ te maghavann abhi/STau na/raH shaMsanty ukthashaa/sa ukthaa/
7.19.9c ye/ te ha/vebhir vi/ paNii/M+r a/daashann asmaa/n vRNiiSva yu/jyaaya ta/smai
7.19.10a ete/ sto/maa naraa/M nRtama tu/bhyam asmadrya\~nco da/dato maghaa/ni
7.19.10c te/Saam indra vRtraha/tye shivo/ bhuuH sa/khaa ca shuu/ro .avitaa/ ca nRNaa/m
7.19.11a nuu/ indra shuura sta/vamaana uutii/ bra/hmajuutas tanvaaaa\ vaavRdhasva
7.19.11c u/pa no vaa/jaan mimiihy u/pa stii/n yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.20.1a ugro/ jaj~ne viiryaaaa\ya svadhaa/vaa~n ca/krir a/po na/ryo ya/t kariSya/n
7.20.1c ja/gmir yu/vaa nRSa/danam a/vobhis traataa/ na i/ndra e/naso maha/sh cit
7.20.2a ha/ntaa vRtra/m i/ndraH shuu/shuvaanaH praa/viin nu/ viiro/ jaritaa/ram uutii/
7.20.2c ka/rtaa sudaa/se a/ha vaa/ uloka/M daa/taa va/su mu/hur aa/ daashu/Se bhuut
7.20.3a yudhmo/ anarvaa/ khajakR/t sama/dvaa shuu/raH satraaSaa/D janu/Sem a/SaaLhaH
7.20.3c vy aaaa\sa i/ndraH pR/tanaaH svo/jaa a/dhaa vi/shvaM shatruuya/ntaM jaghaana
7.20.4a ubhe/ cid indra ro/dasii mahitvaa/ papraatha ta/viSiibhis tuviSmaH
7.20.4c ni/ va/jram i/ndro ha/rivaan mi/mikSan sa/m a/ndhasaa ma/deSu vaa/ uvoca
7.20.5a vR/Saa jajaana vR/SaNaM ra/Naaya ta/m u cin naa/rii na/ryaM sasuuva
7.20.5c pra/ ya/H senaanii/r a/dha nR/bhyo a/stiina/H sa/tvaa gave/SaNaH sa/ dhRSNu/H
7.20.6a nuu/ cit sa/ bhreSate ja/no na/ reSan ma/no yo/ asya ghora/m aavi/vaasaat
7.20.6c yaj~nai/r ya/ i/ndre da/dhate du/vaaMsi kSa/yat sa/ raaya/ Rtapaa/ Rtejaa/H
7.20.7a ya/d indra puu/rvo a/paraaya shi/kSann a/yaj jyaa/yaan ka/niiyaso deSNa/m
7.20.7c amR/ta i/t pa/ry aasiita duura/m aa/ citra ci/tryam bharaa rayi/M naH
7.20.8a ya/s ta indra priyo/ ja/no da/daashad a/san nireke/ adrivaH sa/khaa te
7.20.8c vaya/M te asyaa/M sumatau/ ca/niSThaaH syaa/ma va/ruuthe a/ghnato nR/piitau
7.20.9a eSa/ sto/mo acikradad vR/Saa ta uta/ staamu/r maghavann akrapiSTa
7.20.9c raaya/s kaa/mo jaritaa/raM ta aa/gan tva/m a~Nga/ shakra va/sva aa/ shako naH
7.20.10a sa/ na indra tva/yataayaa iSe/ dhaas tma/naa ca ye/ magha/vaano juna/nti
7.20.10c va/svii Su/ te jaritre/ astu shakti/r yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.21.1a a/saavi deva/M go/Rjiikam a/ndho ny a\sminn i/ndro janu/Sem uvoca
7.21.1c bo/dhaamasi tvaa haryashva yaj~nai/r bo/dhaa na sto/mam a/ndhaso ma/deSu
7.21.2a pra/ yanti yaj~na/M vipa/yanti barhi/H somamaa/do vida/the dudhra/vaacaH
7.21.2c ny u\ bhriyante yasha/so gRbhaa/d aa/ duura/.aupabdo vR/SaNo nRSaa/caH
7.21.3a tva/m indra sra/vitavaa/ apa/s kaH pa/riSThitaa a/hinaa shuura puurvii/H
7.21.3c tva/d vaavakre rathyo\ na/ dhe/naa re/jante vi/shvaa kRtri/maaNi bhiiSaa/
7.21.4a bhiimo/ viveSaa/yudhebhir eSaam a/paaMsi vi/shvaa na/ryaaNi vidvaa/n
7.21.4c i/ndraH pu/ro ja/rhRSaaNo vi/ duudhod vi/ va/jrahasto mahinaa/ jaghaana
7.21.5a na/ yaata/va indra juujuvur no na/ va/ndanaa shaviSTha vedyaa/bhiH
7.21.5c sa/ shardhad aryo/ vi/SuNasya janto/r maa/ shishna/devaa a/pi gur Rta/M naH
7.21.6a abhi/ kra/tvendra bhuur a/dha jma/n na/ te vivya~N mahimaa/naM ra/jaaMsi
7.21.6c sve/naa hi/ vRtra/M sha/vasaa jagha/ntha na/ sha/trur a/ntaM vividad yudhaa/ te
7.21.7a devaa/sh cit te asuryaaaa\ya puu/rve/ .anu kSatraa/ya mamire sa/haaMsi
7.21.7c i/ndro maghaa/ni dayate viSa/hye/ndraM vaa/jasya johuvanta saatau/
7.21.8a kiiri/sh cid dhi/ tvaa/m a/vase juhaa/ve/shaanam indra sau/bhagasya bhuu/reH
7.21.8c a/vo babhuutha shatamuute asme/ abhikSattu/s tvaa/vato varuutaa/
7.21.9a sa/khaayas ta indra vishva/ha syaama namovRdhaa/so mahinaa/ tarutra
7.21.9c vanva/ntu smaa te/ .avasaa samiike\ .abhiiaa\tim aryo/ vanu/SaaM sha/vaaMsi
7.21.10a sa/ na indra tva/yataayaa iSe/ dhaas tma/naa ca ye/ magha/vaano juna/nti
7.21.10c va/svii Su/ te jaritre/ astu shakti/r yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.22.1a pi/baa so/mam indra ma/ndatu tvaa ya/M te suSaa/va haryashvaa/driH
7.22.1c sotu/r baahu/bhyaaM su/yato naa/rvaa
7.22.2a ya/s te ma/do yu/jyash caa/rur a/sti ye/na vRtraa/Ni haryashva ha/Msi
7.22.2c sa/ tvaa/m indra prabhuuvaso mamattu
7.22.3a bo/dhaa su/ me maghavan vaa/cam e/maa/M yaa/M te va/siSTho a/rcati pra/shastim
7.22.3c imaa/ bra/hma sadhamaa/de juSasva
7.22.4a shrudhii/ ha/vaM vipipaana/syaa/drer bo/dhaa vi/prasyaa/rcato maniiSaa/m
7.22.4c kRSvaa/ du/vaaMsy a/ntamaa sa/cemaa/
7.22.5a na/ te gi/ro a/pi mRSye tura/sya na/ suSTuti/m asurya\sya vidvaa/n
7.22.5c sa/daa te naa/ma svayasho vivakmi
7.22.6a bhuu/ri hi/ te sa/vanaa maa/nuSeSu bhuu/ri maniiSii/ havate tvaa/m i/t
7.22.6c maa/re/ asma/n maghava~n jyo/k kaH
7.22.7a tu/bhye/d imaa/ sa/vanaa shuura vi/shvaa tu/bhyam bra/hmaaNi va/rdhanaa kRNomi
7.22.7c tva/M nR/bhir ha/vyo vishva/dhaasi
7.22.8a nuu/ cin nu/ te ma/nyamaanasya dasmo/d ashnuvanti mahimaa/nam ugra
7.22.8c na/ viirya\m indra te na/ raa/dhaH
7.22.9a ye/ ca puu/rva R/Sayo ye/ ca nuu/tnaa i/ndra bra/hmaaNi jana/yanta vi/praaH
7.22.9c asme/ te santu sakhyaa/ shivaa/ni yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.23.1a u/d u bra/hmaaNy airata shravasye/ndraM samarye/ mahayaa vasiSTha
7.23.1c aa/ yo/ vi/shvaani sha/vasaa tataa/nopashrotaa/ ma ii/vato va/caaMsi
7.23.2a a/yaami gho/Sa indra deva/jaamir irajya/nta ya/c churu/dho vi/vaaci
7.23.2c nahi/ sva/m aa/yush cikite/ ja/neSu taa/nii/d a/MhaaMsy a/ti parSy asmaa/n
7.23.3a yuje/ ra/thaM gave/SaNaM ha/ribhyaam u/pa bra/hmaaNi jujuSaaNa/m asthuH
7.23.3c vi/ baadhiSTa sya/ ro/dasii mahitve/ndro vRtraa/Ny apratii/ jaghanvaa/n
7.23.4a aa/pash cit pipyu staryo\ na/ gaa/vo na/kSann Rta/M jaritaa/ras ta indra
7.23.4c yaahi/ vaayu/r na/ niyu/to no a/chaa tva/M hi/ dhiibhi/r da/yase vi/ vaa/jaan
7.23.5a te/ tvaa ma/daa indra maadayantu shuSmi/NaM tuviraa/dhasaM jaritre/
7.23.5c e/ko devatraa/ da/yase hi/ ma/rtaan asmi/~n chuura sa/vane maadayasva
7.23.6a eve/d i/ndraM vR/SaNaM va/jrabaahuM va/siSThaaso abhy a\rcanty arkai/H
7.23.6c sa/ na stuto/ viira/vad dhaatu go/mad yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.24.1a yo/niS Ta indra sa/dane akaari ta/m aa/ nR/bhiH puruhuuta pra/ yaahi
7.24.1c a/so ya/thaa no .avitaa/ vRdhe/ ca da/do va/suuni mama/dash ca so/maiH
7.24.2a gRbhiita/M te ma/na indra dviba/rhaaH suta/H so/maH pa/riSiktaa ma/dhuuni
7.24.2c vi/sRSTadhenaa bharate suvRkti/r iya/m i/ndraM jo/huvatii maniiSaa/
7.24.3a aa/ no diva/ aa/ pRthivyaa/ RjiiSinn ida/m barhi/H somape/yaaya yaahi
7.24.3c va/hantu tvaa ha/rayo madrya\~ncam aa~NguuSa/m a/chaa tava/sam ma/daaya
7.24.4a aa/ no vi/shvaabhir uuti/bhiH sajo/Saa bra/hma juSaaNo/ haryashva yaahi
7.24.4c va/riivRjat stha/virebhiH sushipraasme/ da/dhad vR/SaNaM shu/Smam indra
7.24.5a eSa/ sto/mo maha/ ugraa/ya vaa/he dhuriiaa\vaa/tyo na/ vaaja/yann adhaayi
7.24.5c i/ndra tvaaya/m arka/ iiTTe va/suunaaM diviiaa\va dyaa/m a/dhi naH shro/mataM dhaaH
7.24.6a evaa/ na indra vaa/ryasya puurdhi pra/ te mahii/M sumati/M vevidaama
7.24.6c i/Sam pinva magha/vadbhyaH suvii/raaM yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.25.1a aa/ te maha/ indroty u\gra sa/manyavo ya/t sama/ranta se/naaH
7.25.1c pa/taati didyu/n na/ryasya baahvo/r maa/ te ma/no viSvadrya\g vi/ caariit
7.25.2a ni/ durga/ indra shnathihy ami/traaM+ abhi/ ye/ no ma/rtaaso ama/nti
7.25.2c aare/ ta/M sha/MsaM kRNuhi ninitso/r aa/ no bhara sambha/raNaM va/suunaam
7.25.3a shata/M te shiprinn uuta/yaH sudaa/se saha/sraM sha/Msaa uta/ raati/r astu
7.25.3c jahi/ va/dhar vanu/So ma/rtyasyaasme/ dyumna/m a/dhi ra/tnaM ca dhehi
7.25.4a tvaa/vato hiiaa\ndra kra/tve a/smi tvaa/vato .avitu/H shuura raatau/
7.25.4c vi/shve/d a/haani taviSiiva ugraM+ o/kaH kRNuSva harivo na/ mardhiiH
7.25.5a ku/tsaa ete/ ha/ryashvaaya shuuSa/m i/ndre sa/ho deva/juutam iyaanaa/H
7.25.5c satraa/ kRdhi suha/naa shuura vRtraa/ vaya/M ta/rutraaH sanuyaama vaa/jam
7.25.6a evaa/ na indra vaa/ryasya puurdhi pra/ te mahii/M sumati/M vevidaama
7.25.6c i/Sam pinva magha/vadbhyaH suvii/raaM yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.26.1a na/ so/ma i/ndram a/suto mamaada naa/brahmaaNo magha/vaanaM sutaa/saH
7.26.1c ta/smaa uktha/M janaye ya/j ju/joSan nRva/n na/viiyaH shRNa/vad ya/thaa naH
7.26.2a uktha/-ukthe so/ma i/ndram mamaada niithe/-niithe magha/vaanaM sutaa/saH
7.26.2c ya/d iiM sabaa/dhaH pita/raM na/ putraa/H samaana/dakSaa a/vase ha/vante
7.26.3a cakaa/ra taa/ kRNa/van nuuna/m anyaa/ yaa/ni bruva/nti vedha/saH sute/Su
7.26.3c ja/niir iva pa/tir e/kaH samaano/ ni/ maamRje pu/ra i/ndraH su/ sa/rvaaH
7.26.4a evaa/ ta/m aahur uta/ shRNva i/ndra e/ko vibhaktaa/ tara/Nir maghaa/naam
7.26.4c mithastu/ra uuta/yo ya/sya puurvii/r asme/ bhadraa/Ni sashcata priyaa/Ni
7.26.5a evaa/ va/siSTha i/ndram uuta/ye nRR/n kRSTiinaa/M vRSabha/M sute/ gRNaati
7.26.5c sahasri/Na u/pa no maahi vaa/jaan yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.27.1a i/ndraM na/ro nema/dhitaa havante ya/t paa/ryaa yuna/jate dhi/yas taa/H
7.27.1c shuu/ro nR/Saataa sha/vasash cakaana/ aa/ go/mati vraje/ bhajaa tva/M naH
7.27.2a ya/ indra shu/Smo maghavan te a/sti shi/kSaa sa/khibhyaH puruhuuta nR/bhyaH
7.27.2c tva/M hi/ dRLhaa/ maghavan vi/cetaa a/paa vRdhi pa/rivRtaM na/ raa/dhaH
7.27.3a i/ndro raa/jaa ja/gatash carSaNiinaa/m a/dhi kSa/mi vi/SuruupaM ya/d a/sti
7.27.3c ta/to dadaati daashu/Se va/suuni co/dad raa/dha u/pastutash cid arvaa/k
7.27.4a nuu/ cin na i/ndro magha/vaa sa/huutii daano/ vaa/jaM ni/ yamate na uutii/
7.27.4c a/nuunaa ya/sya da/kSiNaa piipaa/ya vaama/M nR/bhyo abhi/viitaa sa/khibhyaH
7.27.5a nuu/ indra raaye/ va/rivas kRdhii na aa/ te ma/no vavRtyaama maghaa/ya
7.27.5c go/mad a/shvaavad ra/thavad vya/nto yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.28.1a bra/hmaa Na indro/pa yaahi vidvaa/n arvaa/~ncas te ha/rayaH santu yuktaa/H
7.28.1c vi/shve cid dhi/ tvaa viha/vanta ma/rtaa asmaa/kam i/c chRNuhi vishvaminva
7.28.2a ha/vaM ta indra mahimaa/ vy aaaa\naD bra/hma ya/t paa/si shavasinn R/SiiNaam
7.28.2c aa/ ya/d va/jraM dadhiSe/ ha/sta ugra ghora/H sa/n kra/tvaa janiSThaa a/SaaLhaH
7.28.3a ta/va pra/Niitiindra jo/huvaanaan sa/M ya/n nRR/n na/ ro/dasii nine/tha
7.28.3c mahe/ kSatraa/ya sha/vase hi/ jaj~ne/ .atuutujiM cit tuu/tujir ashishnat
7.28.4a ebhi/r na indraa/habhir dashasya durmitraa/so hi/ kSita/yaH pa/vante
7.28.4c pra/ti ya/c ca/STe a/nRtam anenaa/ a/va dvitaa/ va/ruNo maayii/ naH saat
7.28.5a voce/me/d i/ndram magha/vaanam enam maho/ raayo/ raa/dhaso ya/d da/dan naH
7.28.5c yo/ a/rcato bra/hmakRtim a/viSTho yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.29.1a aya/M so/ma indra tu/bhyaM sunva aa/ tu/ pra/ yaahi harivas ta/dokaaH
7.29.1c pi/baa tv a\sya/ su/Sutasya caa/ror da/do maghaa/ni maghavann iyaana/H
7.29.2a bra/hman viira bra/hmakRtiM juSaaNo\ .arvaaciino/ ha/ribhir yaahi tuu/yam
7.29.2c asmi/nn uu Su/ sa/vane maadayasvo/pa bra/hmaaNi shRNava imaa/ naH
7.29.3a kaa/ te asty a/raMkRtiH suuktai/H kadaa/ nuuna/M te maghavan daashema
7.29.3c vi/shvaa matii/r aa/ tatane tvaayaa/dhaa ma indra shRNavo ha/vemaa/
7.29.4a uto/ ghaa te/ puruSyaaaa\ i/d aasan ye/Saam puu/rveSaam a/shRNor R/SiiNaam
7.29.4c a/dhaaha/M tvaa maghava~n johaviimi tva/M na indraasi pra/matiH pite/va
7.29.5a voce/me/d i/ndram magha/vaanam enam maho/ raayo/ raa/dhaso ya/d da/dan naH
7.29.5c yo/ a/rcato bra/hmakRtim a/viSTho yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.30.1a aa/ no deva sha/vasaa yaahi shuSmin bha/vaa vRdha/ indra raayo/ asya/
7.30.1c mahe/ nRmNaa/ya nRpate suvajra ma/hi kSatraa/ya pau/Msyaaya shuura
7.30.2a ha/vanta u tvaa ha/vyaM vi/vaaci tanuu/Su shuu/raaH suu/ryasya saatau/
7.30.2c tva/M vi/shveSu se/nyo ja/neSu tva/M vRtraa/Ni randhayaa suha/ntu
7.30.3a a/haa ya/d indra sudi/naa vyuchaa/n da/dho ya/t ketu/m upama/M sama/tsu
7.30.3c ny a\gni/H siidad a/suro na/ ho/taa huvaano/ a/tra subha/gaaya devaa/n
7.30.4a vaya/M te/ ta indra ye/ ca deva sta/vanta shuura da/dato maghaa/ni
7.30.4c ya/chaa suuri/bhya upama/M va/ruuthaM svaabhu/vo jaraNaa/m ashnavanta
7.30.5a voce/me/d i/ndram magha/vaanam enam maho/ raayo/ raa/dhaso ya/d da/dan naH
7.30.5c yo/ a/rcato bra/hmakRtim a/viSTho yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.31.1a pra/ va i/ndraaya maa/danaM ha/ryashvaaya gaayata
7.31.1c sa/khaayaH somapaa/vne
7.31.2a sha/Mse/d uktha/M sudaa/nava uta/ dyukSa/M ya/thaa na/raH
7.31.2c cakRmaa/ satya/raadhase
7.31.3a tva/M na indra vaajayu/s tva/M gavyu/H shatakrato
7.31.3c tva/M hiraNyayu/r vaso
7.31.4a vaya/m indra tvaaya/vo .abhi/ pra/ Nonumo vRSan
7.31.4c viddhii/ tv a\sya/ no vaso
7.31.5a maa/ no nide/ ca va/ktave .aryo/ randhiir a/raavNe
7.31.5c tve/ a/pi kra/tur ma/ma
7.31.6a tva/M va/rmaasi sapra/thaH puroyodha/sh ca vRtrahan
7.31.6c tva/yaa pra/ti bruve yujaa/
7.31.7a mahaa/M+ utaa/si ya/sya te/ .anu svadhaa/varii sa/haH
7.31.7c mamnaa/te indra ro/dasii
7.31.8a ta/M tvaa maru/tvatii pa/ri bhu/vad vaa/Nii sayaa/varii
7.31.8c na/kSamaaNaa saha/ dyu/bhiH
7.31.9a uurdhvaa/sas tvaa/nv i/ndavo bhu/van dasma/m u/pa dya/vi
7.31.9c sa/M te namanta kRSTa/yaH
7.31.10a pra/ vo mahe/ mahivR/dhe bharadhvam pra/cetase pra/ sumati/M kRNudhvam
7.31.10c vi/shaH puurvii/H pra/ caraa carSaNipraa/H
7.31.11a uruvya/case mahi/ne suvRkti/m i/ndraaya bra/hma janayanta vi/praaH
7.31.11c ta/sya vrataa/ni na/ minanti dhii/raaH
7.31.12a i/ndraM vaa/Niir a/nuttamanyum eva/ satraa/ raa/jaanaM dadhire sa/hadhyai
7.31.12c ha/ryashvaaya barhayaa sa/m aapii/n
7.32.1a mo/ Su/ tvaa vaagha/tash canaa/re/ asma/n ni/ riiraman
7.32.1c aaraa/ttaac cit sadhamaa/daM na aa/ gahiiha/ vaa sa/nn u/pa shrudhi
7.32.2a ime/ hi/ te brahmakR/taH sute/ sa/caa ma/dhau na/ ma/kSa aa/sate
7.32.2c i/ndre kaa/maM jaritaa/ro vasuuya/vo ra/the na/ paa/dam aa/ dadhuH
7.32.3a raaya/skaamo va/jrahastaM suda/kSiNam putro/ na/ pita/raM huve
7.32.4a ima/ i/ndraaya sunvire so/maaso da/dhyaashiraH
7.32.4c taa/M+ aa/ ma/daaya vajrahasta piita/ye ha/ribhyaaM yaahy o/ka aa/
7.32.5a shra/vac chru/tkarNa iiyate va/suunaaM nuu/ cin no mardhiSad gi/raH
7.32.5c sadya/sh cid ya/H saha/sraaNi shataa/ da/dan na/kir di/tsantam aa/ minat
7.32.6a sa/ viiro/ a/pratiSkuta i/ndreNa shuushuve nR/bhiH
7.32.6c ya/s te gabhiiraa/ sa/vanaani vRtrahan suno/ty aa/ ca dhaa/vati
7.32.7a bha/vaa va/ruutham maghavan magho/naaM ya/t sama/jaasi sha/rdhataH
7.32.7c vi/ tvaa/hatasya ve/danam bhajemahy aa/ duuNaa/sho bharaa ga/yam
7.32.8a suno/taa somapaa/vne so/mam i/ndraaya vajri/Ne
7.32.8c pa/cataa paktii/r a/vase kRNudhva/m i/t pRNa/nn i/t pRNate/ ma/yaH
7.32.9a maa/ sredhata somino da/kSataa mahe/ kRNudhva/M raaya/ aatu/je
7.32.9c tara/Nir i/j jayati kSe/ti pu/Syati na/ devaa/saH kavatna/ve
7.32.10a na/kiH sudaa/so ra/tham pa/ry aasa na/ riiramat
7.32.10c i/ndro ya/syaavitaa/ ya/sya maru/to ga/mat sa/ go/mati vraje/
7.32.11a ga/mad vaa/jaM vaaja/yann indra ma/rtyo ya/sya tva/m avitaa/ bhu/vaH
7.32.11c asmaa/kam bodhy avitaa/ ra/thaanaam asmaa/kaM shuura nRNaa/m
7.32.12a u/d i/n nv a\sya ricyate/ .aMsho dha/naM na/ jigyu/SaH
7.32.12c ya/ i/ndro ha/rivaan na/ dabhanti ta/M ri/po da/kSaM dadhaati somi/ni
7.32.13a ma/ntram a/kharvaM su/dhitaM supe/shasaM da/dhaata yaj~ni/yeSv aa/
7.32.13c puurvii/sh cana/ pra/sitayas taranti ta/M ya/ i/ndre ka/rmaNaa bhu/vat
7.32.14a ka/s ta/m indra tvaa/vasum aa/ ma/rtyo dadharSati
7.32.14c shraddhaa/ i/t te maghavan paa/rye divi/ vaajii/ vaa/jaM siSaasati
7.32.15a magho/naH sma vRtraha/tyeSu codaya ye/ da/dati priyaa/ va/su
7.32.15c ta/va pra/Niitii haryashva suuri/bhir vi/shvaa tarema duritaa/
7.32.16a ta/ve/d indraavama/M va/su tva/m puSyasi madhyama/m
7.32.16c satraa/ vi/shvasya parama/sya raajasi na/kiS Tvaa go/Su vRNvate
7.32.17a tva/M vi/shvasya dhanadaa/ asi shruto/ ya/ iim bha/vanty aaja/yaH
7.32.17c ta/vaaya/M vi/shvaH puruhuuta paa/rthivo .avasyu/r naa/ma bhikSate
7.32.18a ya/d indra yaa/vatas tva/m etaa/vad aha/m ii/shiiya
7.32.18c stotaa/ram i/d didhiSeya radaavaso na/ paapatvaa/ya raasiiya
7.32.19a shi/kSeyam i/n mahayate/ dive/-dive raaya/ aa/ kuhacidvi/de
7.32.19c nahi/ tva/d anya/n maghavan na aa/pyaM va/syo a/sti pitaa/ cana/
7.32.20a tara/Nir i/t siSaasati vaa/jam pu/raMdhyaa yujaa/
7.32.20c aa/ va i/ndram puruhuuta/M name giraa/ nemi/M ta/STeva sudrva\m
7.32.21a na/ duSTutii/ ma/rtyo vindate va/su na/ sre/dhantaM rayi/r nashat
7.32.21c susha/ktir i/n maghavan tu/bhyam maa/vate deSNa/M ya/t paa/rye divi/
7.32.22a abhi/ tvaa shuura nonumo/ .adugdhaa iva dhena/vaH
7.32.22c ii/shaanam asya/ ja/gataH svardR/sham ii/shaanam indra tasthu/SaH
7.32.23a na/ tvaa/vaaM+ anyo/ divyo/ na/ paa/rthivo na/ jaato/ na/ janiSyate
7.32.23c ashvaaya/nto maghavann indra vaaji/no gavya/ntas tvaa havaamahe
7.32.24a abhii/ Sata/s ta/d aa/ bhare/ndra jyaa/yaH ka/niiyasaH
7.32.24c puruuva/sur hi/ maghavan sanaa/d a/si bha/re-bhare ca ha/vyaH
7.32.25a pa/raa Nudasva maghavann ami/traan suve/daa no va/suu kRdhi
7.32.25c asmaa/kam bodhy avitaa/ mahaadhane/ bha/vaa vRdha/H sa/khiinaam
7.32.26a i/ndra kra/tuM na aa/ bhara pitaa/ putre/bhyo ya/thaa
7.32.26c shi/kSaa No asmi/n puruhuuta yaa/mani jiivaa/ jyo/tir ashiimahi
7.32.27a maa/ no a/j~naataa vRja/naa duraadhyo\ maa/shivaaso a/va kramuH
7.32.27c tva/yaa vaya/m prava/taH sha/shvatiir apo/ .ati shuura taraamasi
7.33.1a shvitya/~nco maa dakSiNata/skapardaa dhiyaMjinvaa/so abhi/ hi/ pramandu/H
7.33.1c utti/SThan voce pa/ri barhi/So nRR/n na/ me duuraa/d a/vitave va/siSThaaH
7.33.2a duuraa/d i/ndram anayann aa/ sute/na tiro/ vaishanta/m a/ti paa/ntam ugra/m
7.33.2c paa/shadyumnasya vaayata/sya so/maat sutaa/d i/ndro .avRNiitaa va/siSThaan
7.33.3a eve/n nu/ kaM si/ndhum ebhis tataareve/n nu/ kam bheda/m ebhir jaghaana
7.33.3c eve/n nu/ kaM daasharaaj~ne/ sudaa/sam praa/vad i/ndro bra/hmaNaa vo vasiSThaaH
7.33.4a ju/STii naro bra/hmaNaa vaH pitRRNaa/m a/kSam avyayaM na/ ki/laa riSaatha
7.33.4c ya/c cha/kvariiSu bRhataa/ ra/veNe/ndre shu/Smam a/dadhaataa vasiSThaaH
7.33.5a u/d dyaa/m ive/t tRSNa/jo naathitaa/so/ .adiidhayur daasharaaj~ne/ vRtaa/saH
7.33.5c va/siSThasya stuvata/ i/ndro ashrod uru/M tR/tsubhyo akRNod uloka/m
7.33.6a daNDaa/ ive/d goa/janaasa aasan pa/richinnaa bharataa/ arbhakaa/saH
7.33.6c a/bhavac ca puraetaa/ va/siSTha aa/d i/t tR/tsuunaaM vi/sho aprathanta
7.33.7a tra/yaH kRNvanti bhu/vaneSu re/tas tisra/H prajaa/ aa/ryaa jyo/tiragraaH
7.33.7c tra/yo gharmaa/sa uSa/saM sacante sa/rvaaM+ i/t taa/M+ a/nu vidur va/siSThaaH
7.33.8a suu/ryasyeva vakSa/tho jyo/tir eSaaM samudra/syeva mahimaa/ gabhiira/H
7.33.8c vaa/tasyeva prajavo/ naa/nye/na sto/mo vasiSThaa a/nvetave vaH
7.33.9a ta/ i/n niNya/M hR/dayasya praketai/H saha/sravalsham abhi/ sa/M caranti
7.33.9c yame/na tata/m paridhi/M va/yanto .apsara/sa u/pa sedur va/siSThaaH
7.33.10a vidyu/to jyo/tiH pa/ri saMji/haanam mitraa/va/ruNaa ya/d a/pashyataaM tvaa
7.33.10c ta/t te ja/nmotai/kaM vasiSThaaga/styo ya/t tvaa visha/ aajabhaa/ra
7.33.11a utaa/si maitraavaruNo/ vasiSThorva/shyaa brahman ma/naso/ .adhi jaata/H
7.33.11c drapsa/M skanna/m bra/hmaNaa dai/vyena vi/shve devaa/H pu/Skare tvaadadanta
7.33.12a sa/ praketa/ ubha/yasya pravidvaa/n saha/sradaana uta/ vaa sa/daanaH
7.33.12c yame/na tata/m paridhi/M vayiSya/nn apsara/saH pa/ri jaj~ne va/siSThaH
7.33.13a satre/ ha jaataa/v iSitaa/ na/mobhiH kumbhe/ re/taH siSicatuH samaana/m
7.33.13c ta/to ha maa/na u/d iyaaya ma/dhyaat ta/to jaata/m R/Sim aahur va/siSTham
7.33.14a ukthabhR/taM saamabhR/tam bibharti graa/vaaNam bi/bhrat pra/ vadaaty a/gre
7.33.14c u/painam aadhvaM sumanasya/maanaa aa/ vo gachaati pratRdo va/siSThaH
7.34.1a pra/ shukrai/tu devii/ maniiSaa/ asma/t su/taSTo ra/tho na/ vaajii/
7.34.2a vidu/H pRthivyaa/ divo/ jani/traM shRNva/nty aa/po a/dha kSa/rantiiH
7.34.3a aa/pash cid asmai pi/nvanta pRthvii/r vRtre/Su shuu/raa ma/Msanta ugraa/H
7.34.4a aa/ dhuurSv a\smai da/dhaataa/shvaan i/ndro na/ vajrii/ hi/raNyabaahuH
7.34.5a abhi/ pra/ sthaataa/heva yaj~na/M yaa/teva pa/tman tma/naa hinota
7.34.6a tma/naa sama/tsu hino/ta yaj~na/M da/dhaata ketu/M ja/naaya viira/m
7.34.7a u/d asya shu/Smaad bhaanu/r naa/rta bi/bharti bhaara/m pRthivii/ na/ bhuu/ma
7.34.8a hva/yaami devaa/M+ a/yaatur agne saa/dhann Rte/na dhi/yaM dadhaami
7.34.9a abhi/ vo devii/M dhi/yaM dadhidhvam pra/ vo devatraa/ vaa/caM kRNudhvam
7.34.10a aa/ caSTa aasaam paa/tho nadii/naaM va/ruNa ugra/H saha/sracakSaaH
7.34.11a raa/jaa raaSTraa/naam pe/sho nadii/naam a/nuttam asmai kSatra/M vishvaa/yu
7.34.12a a/viSTo asmaa/n vi/shvaasu vikSv a/dyuM kRNota sha/MsaM ninitso/H
7.34.13a vy e\tu didyu/d dviSaa/m a/shevaa yuyo/ta vi/Svag ra/pas tanuu/naam
7.34.14a a/viin no agni/r havyaa/n na/mobhiH pre/STho asmaa adhaayi sto/maH
7.34.15a sajuu/r deve/bhir apaa/M na/paataM sa/khaayaM kRdhvaM shivo/ no astu
7.34.16a abjaa/m ukthai/r a/hiM gRNiiSe budhne/ nadii/naaM ra/jassu Sii/dan
7.34.17a maa/ no/ .ahir budhnyo\ riSe/ dhaan maa/ yaj~no/ asya sridhad Rtaayo/H
7.34.18a uta/ na eSu/ nR/Su shra/vo dhuH pra/ raaye/ yantu sha/rdhanto arya/H
7.34.19a ta/panti sha/truM sva\r Na/ bhuu/maa mahaa/senaaso a/mebhir eSaam
7.34.20a aa/ ya/n naH pa/tniir ga/manty a/chaa tva/STaa supaaNi/r da/dhaatu viiraa/n
7.34.21a pra/ti na sto/maM tva/STaa juSeta syaa/d asme/ ara/matir vasuuyu/H
7.34.22a taa/ no raasan raatiSaa/co va/suuny aa/ ro/dasii varuNaanii/ shRNotu
7.34.22c va/ruutriibhiH susharaNo/ no astu tva/STaa suda/tro vi/ dadhaatu raa/yaH
7.34.23a ta/n no raa/yaH pa/rvataas ta/n na aa/pas ta/d raatiSaa/ca o/Sadhiir uta/ dyau/H
7.34.23c va/naspa/tibhiH pRthivii/ sajo/Saa ubhe/ ro/dasii pa/ri paasato naH
7.34.24a a/nu ta/d urvii/ ro/dasii jihaataam a/nu dyukSo/ va/ruNa i/ndrasakhaa
7.34.24c a/nu vi/shve maru/to ye/ sahaa/so raaya/H syaama dharu/NaM dhiya/dhyai
7.34.25a ta/n na i/ndro va/ruNo mitro/ agni/r aa/pa o/Sadhiir vani/no juSanta
7.34.25c sha/rman syaama maru/taam upa/sthe yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.35.1a sha/M na indraagnii/ bhavataam a/vobhiH sha/M na i/ndraava/ruNaa raata/havyaa
7.35.1c sha/m i/ndraaso/maa suvitaa/ya sha/M yo/H sha/M na i/ndraapuuSa/Naa vaa/jasaatau
7.35.2a sha/M no bha/gaH sha/m u naH sha/Mso astu sha/M naH pu/raMdhiH sha/m u santu raa/yaH
7.35.2c sha/M naH satya/sya suya/masya sha/MsaH sha/M no aryamaa/ purujaato/ astu
7.35.3a sha/M no dhaataa/ sha/m u dhartaa/ no astu sha/M na uruucii/ bhavatu svadhaa/bhiH
7.35.3c sha/M ro/dasii bRhatii/ sha/M no a/driH sha/M no devaa/naaM suha/vaani santu
7.35.4a sha/M no agni/r jyo/tiraniiko astu sha/M no mitraa/va/ruNaav ashvi/naa sha/m
7.35.4c sha/M naH sukR/taaM sukRtaa/ni santu sha/M na iSiro/ abhi/ vaatu vaa/taH
7.35.5a sha/M no dyaa/vaapRthivii/ puurva/huutau sha/m anta/rikSaM dRsha/ye no astu
7.35.5c sha/M na o/Sadhiir vani/no bhavantu sha/M no ra/jasas pa/tir astu jiSNu/H
7.35.6a sha/M na i/ndro va/subhir devo/ astu sha/m aaditye/bhir va/ruNaH susha/MsaH
7.35.6c sha/M no rudro/ rudre/bhir ja/laaSaH sha/M nas tva/STaa gnaa/bhir iha/ shRNotu
7.35.7a sha/M naH so/mo bhavatu bra/hma sha/M naH sha/M no graa/vaaNaH sha/m u santu yaj~naa/H
7.35.7c sha/M naH sva/ruuNaam mita/yo bhavantu sha/M naH prasva\H sha/m v astu ve/diH
7.35.8a sha/M naH suu/rya uruca/kSaa u/d etu sha/M nash ca/tasraH pradi/sho bhavantu
7.35.8c sha/M naH pa/rvataa dhruva/yo bhavantu sha/M naH si/ndhavaH sha/m u santv aa/paH
7.35.9a sha/M no a/ditir bhavatu vrate/bhiH sha/M no bhavantu maru/taH svarkaa/H
7.35.9c sha/M no vi/SNuH sha/m u puuSaa/ no astu sha/M no bhavi/traM sha/m v astu vaayu/H
7.35.10a sha/M no deva/H savitaa/ traa/yamaaNaH sha/M no bhavantuuSa/so vibhaatii/H
7.35.10c sha/M naH parja/nyo bhavatu prajaa/bhyaH sha/M naH kSe/trasya pa/tir astu shambhu/H
7.35.11a sha/M no devaa/ vishva/devaa bhavantu sha/M sa/rasvatii saha/ dhiibhi/r astu
7.35.11c sha/m abhiSaa/caH sha/m u raatiSaa/caH sha/M no divyaa/H paa/rthivaaH sha/M no a/pyaaH
7.35.12a sha/M naH satya/sya pa/tayo bhavantu sha/M no a/rvantaH sha/m u santu gaa/vaH
7.35.12c sha/M na Rbha/vaH sukR/taH suha/staaH sha/M no bhavantu pita/ro ha/veSu
7.35.13a sha/M no aja/ e/kapaad devo/ astu sha/M no/ .ahir budhnya\H sha/M samudra/H
7.35.13c sha/M no apaa/M na/paat peru/r astu sha/M naH pR/shnir bhavatu deva/gopaa
7.35.14a aadityaa/ rudraa/ va/savo juSanteda/m bra/hma kriya/maaNaM na/viiyaH
7.35.14c shRNva/ntu no divyaa/H paa/rthivaaso go/jaataa uta/ ye/ yaj~ni/yaasaH
7.35.15a ye/ devaa/naaM yaj~ni/yaa yaj~ni/yaanaam ma/nor ya/jatraa amR/taa Rtaj~naa/H
7.35.15c te/ no raasantaam urugaaya/m adya/ yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.36.1a pra/ bra/hmaitu sa/danaad Rta/sya vi/ rashmi/bhiH sasRje suu/ryo gaa/H
7.36.1c vi/ saa/nunaa pRthivii/ sasra urvii/ pRthu/ pra/tiikam a/dhy e/dhe agni/H
7.36.2a imaa/M vaam mitraavaruNaa suvRkti/m i/SaM na/ kRNve asuraa na/viiyaH
7.36.2c ino/ vaam anya/H padavii/r a/dabdho ja/naM ca mitro/ yatati bruvaaNa/H
7.36.3a aa/ vaa/tasya dhra/jato ranta ityaa/ a/piipayanta dhena/vo na/ suu/daaH
7.36.3c maho/ diva/H sa/dane jaa/yamaano/ .acikradad vRSabha/H sa/sminn uu/dhan
7.36.4a giraa/ ya/ etaa/ yuna/jad dha/rii ta i/ndra priyaa/ sura/thaa shuura dhaayuu/
7.36.4c pra/ yo/ manyu/M ri/rikSato minaa/ty aa/ sukra/tum aryama/NaM vavRtyaam
7.36.5a ya/jante asya sakhya/M va/yash ca namasvi/naH sva/ Rta/sya dhaa/man
7.36.5c vi/ pR/kSo baabadhe nR/bhi sta/vaana ida/M na/mo rudraa/ya pre/STham
7.36.6a aa/ ya/t saaka/M yasha/so vaavashaanaa/H sa/rasvatii sapta/thii si/ndhumaataa
7.36.6c yaa/H suSva/yanta sudu/ghaaH sudhaaraa/ abhi/ sve/na pa/yasaa pii/pyaanaaH
7.36.7a uta/ tye/ no maru/to mandasaanaa/ dhi/yaM toka/M ca vaaji/no .avantu
7.36.7c maa/ naH pa/ri khyad a/kSaraa ca/ranty a/viivRdhan yu/jyaM te/ rayi/M naH
7.36.8a pra/ vo mahii/m ara/matiM kRNudhvam pra/ puuSa/NaM vidathya\M na/ viira/m
7.36.8c bha/gaM dhiyo\ .avitaa/raM no asyaa/H saatau/ vaa/jaM raatiSaa/cam pu/raMdhim
7.36.9a a/chaaya/M vo marutaH shlo/ka etv a/chaa vi/SNuM niSiktapaa/m a/vobhiH
7.36.9c uta/ prajaa/yai gRNate/ va/yo dhur yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.37.1a aa/ vo vaa/hiSTho vahatu stava/dhyai ra/tho vaajaa RbhukSaNo a/mRktaH
7.37.1c abhi/ tripRSThai/H sa/vaneSu so/mair ma/de sushipraa maha/bhiH pRNadhvam
7.37.2a yuuya/M ha ra/tnam magha/vatsu dhattha svardR/sha RbhukSaNo a/mRktam
7.37.2c sa/M yaj~ne/Su svadhaavantaH pibadhvaM vi/ no raa/dhaaMsi mati/bhir dayadhvam
7.37.3a uvo/citha hi/ maghavan deSNa/m maho/ a/rbhasya va/suno vibhaage/
7.37.3c ubhaa/ te puurNaa/ va/sunaa ga/bhastii na/ suunR/taa ni/ yamate vasavyaaaa\
7.37.4a tva/m indra sva/yashaa RbhukSaa/ vaa/jo na/ saadhu/r a/stam eSy R/kvaa
7.37.4c vaya/M nu/ te daashvaa/MsaH syaama bra/hma kRNva/nto harivo va/siSThaaH
7.37.5a sa/nitaasi prava/to daashu/Se cid yaa/bhir vi/veSo haryashva dhiibhi/H
7.37.5c vavanmaa/ nu/ te yu/jyaabhir uutii/ kadaa/ na indra raaya/ aa/ dashasyeH
7.37.6a vaasa/yasiiva vedha/sas tva/M naH kadaa/ na indra va/caso bubodhaH
7.37.6c a/staM taatyaa/ dhiyaa/ rayi/M suvii/ram pRkSo/ no a/rvaa ny u\hiita vaajii/
7.37.7a abhi/ ya/M devii/ ni/rRtish cid ii/she na/kSanta i/ndraM shara/daH supR/kSaH
7.37.7c u/pa tribandhu/r jara/daSTim ety a/svaveshaM ya/M kRNa/vanta ma/rtaaH
7.37.8a aa/ no raa/dhaaMsi savita stava/dhyaa aa/ raa/yo yantu pa/rvatasya raatau/
7.37.8c sa/daa no divya/H paayu/H siSaktu yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.38.1a u/d u Sya/ deva/H savitaa/ yayaama hiraNya/yiim ama/tiM yaa/m a/shishret
7.38.1c nuuna/m bha/go ha/vyo maa/nuSebhir vi/ yo/ ra/tnaa puruuva/sur da/dhaati
7.38.2a u/d u tiSTha savitaH shrudhy a\sya/ hi/raNyapaaNe pra/bhRtaav Rta/sya
7.38.2c vy u\rvii/m pRthvii/m ama/tiM sRjaana/ aa/ nR/bhyo martabho/janaM suvaana/H
7.38.3a a/pi STuta/H savitaa/ devo/ astu ya/m aa/ cid vi/shve va/savo gRNa/nti
7.38.3c sa/ na sto/maan namasya\sh ca/no dhaad vi/shvebhiH paatu paayu/bhir ni/ suurii/n
7.38.4a abhi/ ya/M devy a/ditir gRNaa/ti sava/M deva/sya savitu/r juSaaNaa/
7.38.4c abhi/ samraa/jo va/ruNo gRNanty abhi/ mitraa/so aryamaa/ sajo/SaaH
7.38.5a abhi/ ye/ mitho/ vanu/SaH sa/pante raati/M divo/ raatiSaa/caH pRthivyaa/H
7.38.5c a/hir budhnya\ uta/ naH shRNotu va/ruutry e/kadhenubhir ni/ paatu
7.38.6a a/nu ta/n no jaa/spa/tir maMsiiSTa ra/tnaM deva/sya savitu/r iyaana/H
7.38.6c bha/gam ugro/ .avase jo/haviiti bha/gam a/nugro a/dha yaati ra/tnam
7.38.7a sha/M no bhavantu vaaji/no ha/veSu deva/taataa mita/dravaH svarkaa/H
7.38.7c jambha/yanto/ .ahiM vR/kaM ra/kSaaMsi sa/nemy asma/d yuyavann a/miivaaH
7.38.8a vaa/je-vaaje .avata vaajino no dha/neSu vipraa amRtaa Rtaj~naaH
7.38.8c asya/ ma/dhvaH pibata maada/yadhvaM tRptaa/ yaata pathi/bhir devayaa/naiH
7.39.1a uurdhvo/ agni/H sumati/M va/svo ashret pratiicii/ juurNi/r deva/taatim eti
7.39.1c bhejaa/te a/drii rathye\va pa/nthaam Rta/M ho/taa na iSito/ yajaati
7.39.2a pra/ vaavRje suprayaa/ barhi/r eSaam aa/ vishpa/tiiva bii/riTa iyaate
7.39.2c vishaa/m akto/r uSa/saH puurva/huutau vaayu/H puuSaa/ svasta/ye niyu/tvaan
7.39.3a jmayaa/ a/tra va/savo ranta devaa/ uraa/v anta/rikSe marjayanta shubhraa/H
7.39.3c arvaa/k patha/ urujrayaH kRNudhvaM shro/taa duuta/sya jagmu/So no asya/
7.39.4a te/ hi/ yaj~ne/Su yaj~ni/yaasa uu/maaH sadha/sthaM vi/shve abhi/ sa/nti devaa/H
7.39.4c taa/M+ adhvara/ ushato/ yakSy agne shruSTii/ bha/gaM naa/satyaa pu/raMdhim
7.39.5a aa/gne gi/ro diva/ aa/ pRthivyaa/ mitra/M vaha va/ruNam i/ndram agni/m
7.39.5c aa/ryama/Nam a/ditiM vi/SNum eSaaM sa/rasvatii maru/to maadayantaam
7.39.6a rare/ havya/m mati/bhir yaj~ni/yaanaaM na/kSat kaa/mam ma/rtyaanaam a/sinvan
7.39.6c dhaa/taa rayi/m avidasya/M sadaasaa/M sakSiima/hi yu/jyebhir nu/ devai/H
7.39.7a nuu/ ro/dasii abhi/STute va/siSThair Rtaa/vaano va/ruNo mitro/ agni/H
7.39.7c ya/chantu candraa/ upama/M no arka/M yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.40.1a o/ shruSTi/r vidathyaaaa\ sa/m etu pra/ti sto/maM dadhiimahi turaa/Naam
7.40.1c ya/d adya/ deva/H savitaa/ suvaa/ti syaa/maasya ratni/no vibhaage/
7.40.2a mitra/s ta/n no va/ruNo ro/dasii ca dyu/bhaktam i/ndro aryamaa/ dadaatu
7.40.2c di/deSTu devy a/ditii re/kNo vaayu/sh ca ya/n niyuvai/te bha/gash ca
7.40.3a se/d ugro/ astu marutaH sa/ shuSmii/ ya/m ma/rtyam pRSadashvaa a/vaatha
7.40.3c ute/m agni/H sa/rasvatii juna/nti na/ ta/sya raaya/H paryetaa/sti
7.40.4a aya/M hi/ netaa/ va/ruNa Rta/sya mitro/ raa/jaano aryamaa/po dhu/H
7.40.4c suha/vaa devy a/ditir anarvaa/ te/ no a/Mho a/ti parSann a/riSTaan
7.40.5a asya/ deva/sya miiLhu/So vayaa/ vi/SNor eSa/sya prabhRthe/ havi/rbhiH
7.40.5c vide/ hi/ rudro/ rudri/yam mahitva/M yaasiSTa/M varti/r ashvinaav i/raavat
7.40.6a maa/tra puuSann aaghRNa irasyo va/ruutrii ya/d raatiSaa/cash ca raa/san
7.40.6c mayobhu/vo no a/rvanto ni/ paantu vRSTi/m pa/rijmaa vaa/to dadaatu
7.40.7a nuu/ ro/dasii abhi/STute va/siSThair Rtaa/vaano va/ruNo mitro/ agni/H
7.40.7c ya/chantu candraa/ upama/M no arka/M yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.41.1a praata/r agni/m praata/r i/ndraM havaamahe praata/r mitraa/va/ruNaa praata/r ashvi/naa
7.41.1c praata/r bha/gam puuSa/Nam bra/hmaNas pa/tim praata/H so/mam uta/ rudra/M huvema
7.41.2a praatarji/tam bha/gam ugra/M huvema vaya/m putra/m a/diter yo/ vidhartaa/
7.41.2c aadhra/sh cid ya/m ma/nyamaanas tura/sh cid raa/jaa cid ya/m bha/gam bhakSii/ty aa/ha
7.41.3a bha/ga pra/Netar bha/ga sa/tyaraadho bha/gemaa/M dhi/yam u/d avaa da/dan naH
7.41.3c bha/ga pra/ No janaya go/bhir a/shvair bha/ga pra/ nR/bhir nRva/ntaH syaama
7.41.4a ute/daa/niim bha/gavantaH syaamota/ prapitva/ uta/ ma/dhye a/hnaam
7.41.4c uto/ditaa maghavan suu/ryasya vaya/M devaa/naaM sumatau/ syaama
7.41.5a bha/ga eva/ bha/gavaaM+ astu devaas te/na vaya/m bha/gavantaH syaama
7.41.5c ta/M tvaa bhaga sa/rva i/j johaviiti sa/ no bhaga puraetaa/ bhaveha/
7.41.6a sa/m adhvaraa/yoSa/so namanta dadhikraa/veva shu/caye padaa/ya
7.41.6c arvaaciina/M vasuvi/dam bha/gaM no ra/tham ivaa/shvaa vaaji/na aa/ vahantu
7.41.7a a/shvaavatiir go/matiir na uSaa/so viira/vatiiH sa/dam uchantu bhadraa/H
7.41.7c ghRta/M du/haanaa vishva/taH pra/piitaa yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.42.1a pra/ brahmaa/No a/~Ngiraso nakSanta pra/ krandanu/r nabhanya\sya vetu
7.42.1c pra/ dhena/va udapru/to navanta yujyaa/taam a/drii adhvara/sya pe/shaH
7.42.2a suga/s te agne sa/navitto a/dhvaa yukSvaa/ sute/ hari/to rohi/tash ca
7.42.2c ye/ vaa sa/dmann aruSaa/ viiravaa/ho huve/ devaa/naaM ja/nimaani satta/H
7.42.3a sa/m u vo yaj~na/m mahayan na/mobhiH pra/ ho/taa mandro/ ririca upaake/
7.42.3c ya/jasva su/ purvaNiika devaa/n aa/ yaj~ni/yaam ara/matiM vavRtyaaH
7.42.4a yadaa/ viira/sya reva/to duroNe/ syonashii/r a/tithir aaci/ketat
7.42.4c su/priito agni/H su/dhito da/ma aa/ sa/ vishe/ daati vaa/ryam i/yatyai
7.42.5a ima/M no agne adhvara/M juSasva maru/tsv i/ndre yasha/saM kRdhii naH
7.42.5c aa/ na/ktaa barhi/H sadataam uSaa/sosha/ntaa mitraa/va/ruNaa yajeha/
7.42.6a evaa/gni/M sahasya\M va/siSTho raaya/skaamo vishva/psnyasya staut
7.42.6c i/SaM rayi/m paprathad vaa/jam asme/ yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.43.1a pra/ vo yaj~ne/Su devaya/nto arcan dyaa/vaa na/mobhiH pRthivii/ iSa/dhyai
7.43.1c ye/Saam bra/hmaaNy a/samaani vi/praa vi/Svag viya/nti vani/no na/ shaa/khaaH
7.43.2a pra/ yaj~na/ etu he/tvo na/ sa/ptir u/d yachadhvaM sa/manaso ghRtaa/ciiH
7.43.2c stRNiita/ barhi/r adhvaraa/ya saadhuu/rdhvaa/ shocii/MSi devayuu/ny asthuH
7.43.3a aa/ putraa/so na/ maata/raM vi/bhRtraaH saa/nau devaa/so barhi/SaH sadantu
7.43.3c aa/ vishvaa/cii vidathyaaaa\m anaktv a/gne maa/ no deva/taataa mR/dhas kaH
7.43.4a te/ siiSapanta jo/Sam aa/ ya/jatraa Rta/sya dhaa/raaH sudu/ghaa du/haanaaH
7.43.4c jye/SThaM vo adya/ ma/ha aa/ va/suunaam aa/ gantana sa/manaso ya/ti STha/
7.43.5a evaa/ no agne vikSv aa/ dashasya tva/yaa vaya/M sahasaavann aa/skraaH
7.43.5c raayaa/ yujaa/ sadhamaa/do a/riSTaa yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
7.44.1a dadhikraa/M vaH prathama/m ashvi/noSa/sam agni/M sa/middham bha/gam uuta/ye huve
7.44.1c i/ndraM vi/SNum puuSa/Nam bra/hmaNas pa/tim aadityaa/n dyaa/vaapRthivii/ apa/H sva\H
7.44.2a dadhikraa/m u na/masaa bodha/yanta udii/raaNaa yaj~na/m upapraya/ntaH
7.44.2c i/LaaM devii/m barhi/Si saada/yanto .ashvi/naa vi/praa suha/vaa huvema
7.44.3a dadhikraa/vaaNam bubudhaano/ agni/m u/pa bruva uSa/saM suu/ryaM gaa/m
7.44.3c bradhna/m maaM+shcato/r va/ruNasya babhru/M te/ vi/shvaasma/d duritaa/ yaavayantu
7.44.4a dadhikraa/vaa prathamo/ vaajy a/rvaa/gre ra/thaanaam bhavati prajaana/n
7.44.4c saMvidaana/ uSa/saa suu/ryeNaaditye/bhir va/subhir a/~NgirobhiH
7.44.5a aa/ no dadhikraa/H pathyaaaa\m anaktv Rta/sya pa/nthaam a/nvetavaa/ u
7.44.5c shRNo/tu no dai/vyaM sha/rdho agni/H shRNva/ntu vi/shve mahiSaa/ a/muuraaH
7.45.1a aa/ devo/ yaatu savitaa/ sura/tno .antarikSapraa/ va/hamaano a/shvaiH
7.45.1c ha/ste da/dhaano na/ryaa puruu/Ni nivesha/ya~n ca prasuva/~n ca bhuu/ma
7.45.2a u/d asya baahuu/ shithiraa/ bRha/ntaa hiraNya/yaa divo/ a/ntaaM+ anaSTaam
7.45.2c nuuna/M so/ asya mahimaa/ paniSTa suu/rash cid asmaa a/nu daad apasyaa/m
7.45.3a sa/ ghaa no deva/H savitaa/ sahaa/vaa/ saaviSad va/supatir va/suuni
7.45.3c vishra/yamaaNo ama/tim uruucii/m martabho/janam a/dha raasate naH
7.45.4a imaa/ gi/raH savitaa/raM sujihva/m puurNa/gabhastim iiLate supaaNi/m
7.45.4c citra/M va/yo bRha/d asme/ dadhaatu yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH

Related Links[edit]

 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)

Internal Links[edit]

  (Private)**)